KERN Hervormd en gereformeeri moeten elkaar vinden 35CENT VOOR DEZE HOFNAR SHGOLETTO U HEBT NOOIT FIJNER DAGBLADPERS MOET WORDEN GEHOLPEN m Spanje laten zich niet registreren alles Wëêêêêèêèèë man en vrouw R.k. gaan samenwerken Classis zoekt continuïteit OR gr rm Mï IMO Een woord voor vandaag U w probleem is het onze.... wel KLANKEN TV hulpmiddel bij colleges Prof» Van dc m Berg. tot Gelderse P. KV en PS Evangeliseli^affaolneke moet het doel mjji Groot tekort aan predikanten in N oord-Groningen Dienstp] ichtigen ontstemd over „vrij" weekend Breuk in Ede en Bil thoven Af^escheifteneii j wiPen men BON zendenaan Ook vice-yoorzitter uit Pro He ge fililtlfl Het volk krijgt de krant, die het verdient AMSTERDAM „Als het Ne derlandse volk een dagbladpers in grote verscheidenheid wenst voor het behoud van zijn eigen democratie, dan moet het bereid zijn de economische voorwaar den daarvoor te scheppen. Eerf volk krijgt niet alleen de rege ring, maar ook de pers die het verdient." CONCENTRATIE ONAFHANKELIJK Aandeelhouders Ameland Vragen aan minister j Positie Opvattingen Luisteren Pinksteren! ;i Feestelijke start van de Zomermaand. Volop bloemen. Laten we 't vieren. Met boeketten vol kleur. Want... met bloemen is 't altijd een beetje feest! WERKGROEP WIL OOK OECUMENISCHE CONTACTEN GAAN ZOEKEN AMSTERDAM De gerefor meerde classis Amsterdam gaat haar werkwijze verbeteren. Tus sen september en mei gaat ze iedere maand vergaderen en bovendien zal het voorzitter schap niet meer rouleren. Er worden een vaste voorzitter en een assessor voor een jaar ge kozen, om meer continuïteit te krijgen. nieuwe Interkerkelijk Ambt Strijd in Pakistan VVoor in Enro'ui DE ROTTERDAMMER Pagina 2 2A VRIJDAG 31 mb Cisteren schreven toe naar aanleiding van het eerste hoofd stuk van de eerste brief van Johannes over vergeving. In dat verband gebruikt hij een luerkioaardige uitdrukking: Hij is getrouw en rechtvaardig." Dat eerste woord spreekt ons van de blijvende hulp van God. Dat is een blij woord. Het tweede draagt echter naar het gevoel van velen een donkere klank met zich mee. „God is rechtvaardig"tuil volgens velen zeggen: Hij oordeelt ons naar onze daden. Hij laat niets over Zijn kant gaan. Hij straft ons voor onze zonden. En al weer spreekt Johannes heel anders. Hij zegt: „God is getrouw en - rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." De rechtvaardig heid vari God heeft hier geen dreigende, maar een blijde klank. Johannes zegt: Wees niet bang voor God. Hij bedreigt ons niet met straffen. Hij bied: ons vergeving aan. Wees niet bang om tot God. te gaan. Rechtvaardig om te vergeven. Weet u waarom? Omdat God vergeving beloofd heeft. Hij houdt Zich aan Zijn woord. Christus heeft onze zonden gedragen en daarom wil God ver geven. Maar Hij kan alleen vergeven veie vergeven wil wor den. We lezen vandaag: Efeze 4 1-16. UTRECHT Op de universiteiten en hogescholen wordt steeds meer gehruik gemaakt van televisie als hulpmiddel bij de colleges. Bij de medische faculteit in Rotterdam is men het verst gevorderd. Landelijke colleges via een net van ongeveer tien straalzenders zijn over enise tijd ook mogelijk. Kleurentelevisie is bij het hoger onderwijs ook al ingevoerd, maar er wordt alleen gebruik van gemaakt bij collegedemonstraties als de kleur essentieel is. Onlangs zijn veertig on derwerpen voor Leiden opgenomen. Daar waren colleges bij van een hoogleraar die enige tijd met verlof gaat. De studenten zullen zijn colle ges nu toch kunnen volgen. ZEIST Gebleken is dat ook de vice-voorzitter van Pro Rege, ds. A. de Vries, uit het bestuur van de Mili taire Bond is getreden. Toen voorzitter kolonel T. Biesma de hamer neerlegde, zei hij niet be reid of in staat te zijn om die functie over te nemen. In zijn plaats werd toen de heer W. G. Tibben tot waar nemend voorzitter gekozen. Binnen het bestuur van deze bond is een conflict ontstaan over de wijze waarop de militaire tehuizen beheerd moeten worden. De afgetreden voor zitter was voor snelle, zij het niet overhaaste, structuurveranderingen. (Van een onzer medewerkers) ARNHEM „Een van de meest urgente vraagstukken in ker kelijk Nederland is dat van de relatie tussen de Hervormde kerk en de Gereformeerde Kerken. Beide grote reformatorische kerken zijn aan spanningen onderhevig. De secularisatie grijpt beide aan en sociologische veranderingen zetten bij beide veel in beweging. Het functioneren van beide kerken in de toekomst kan alleen nog maar in relatie tot elkaar geschieden." Aldus vatte prof. dr. J. van den Berg, hoogleraar aan de Vrije Uni versiteit te Amsterdam, zijn visie sa men in een inleiding over de verhou ding tussen de Nederlandse Her vormde kerk en de Gereformeerde Kerken in deze tijd. Hij hield deze inleiding woensdag in Arnhem, waar voor het eerst twee Brieven die niet zijn voorzien van naam en adres kunnen niel in behandeling norden genomen. Ge- beimhouding is verzekerd, vragen die niet onderling met elkaar in verband staan moeten in afzonder- HJ«e brieven worden gesteld. Pet brief dient een gulden aan nnswe- gels te worden ingesloten. Vraag: Kan een alleenwonende man, die wekelijks een bedrag be taalt voor het schoonhouden van het huis, het brengen van middageten en de was, dit voor de inkomstenbe lasting opbrengen als buitengewone lasten? Antwoord: Uitgaven voor de ver zorging van een huishouding zijn niet aftrekbaar. Vraag: Mijn dochter van 15 jaar beeft met goed gevolg een ver koopstercursus van de huishoud- en industrieschool doorlopen en is thans 8 maanden in vaste dienst van een supermarkt. Laatst vroeg ze om een snipperdag doch haar chef zeide dat ze daar geen recht op had. Zij zou recht op twee weken vakantie hebben, mits zij eenvol jaar. Pr, dienst was. AntwoordZij beeft recht op 15 dagen vakantie per jaar en 3 dagen extra als jeugdvakantie. De regeling berust op een maandopbouw, zodat zé na een maand dienst al recht heeft op ïVs dag vrij, dus na 8 maanden op 12 vakantiedagen, dus zeker op 1 snipperdag. Mocht dc chef hierin niet bewilligen, dan kan zij bezwaar maken bij de be drijfsvereniging, waarvan het adres in de winkel moet hangen. Zij kan ook de tactvolle hulp van- een vak vereniging inroepen. Vraag: is nieuw schaafsel goed voor de landbouw? Antwoord: Nieuw schaafsel is var, weinig waarde daar de vertering in de grond zeer lang duurt er. maar aanleiding geeft - tot schimmelvor ming. Hot beste is dit schaafsel te composieten, bijvoorbeeld met tuin afval, stalmest e.d.. Na verloop van tijd kan Jiet dan wel gebruikt, wor den. De bemestingswaarde is zeer gering. Alleen wordt de grond er wat losser door. Vaak ziet men op de grond, waar schaafsel gebruikt is, paddestoelen opkomen. Vraag: ik heb houtworm in mijn meubels, ik heb al een kast wegge daan. Daar had ik het te laat be merkt, want het was aan de achter kant Nu krijg ik het ook in mijn buffet. De drogist heeft een tube gegeven, maar het is niet mogelijk alle gaatjes te behandelen, want hot is heel erg. Antwoord: Als de aantasting zo erg is als u schrijft, kan u zich het beste wenden tot de gemeentelijke reinigingsdienst voor behandeling met blauwgas. Ook zijn er in de bestrijding gespecialiseerde zaken, die u het beste in een beroepengids ka" opzoeken. (Van onze correspondent) VALENCIA Ook de Unie van Baptisten Gemeenten heeft besloten geen staatserkenning aan te vragen. Evenals de grote Spaanse Evange lische Kerk legt deze unie dus de nieuwe Wet op de godsdienstvrijheid naast zich neer. Deze beide kerken omvatten ongeveer de helft van het totaal aantal Spaanse protestanten. Het is mogelijk dat enkele bap tistengemeenten toch staatserkenning zullen ontvangen. Ongeveer 5 pro cent van de afgevaardigden was te gen het besluit. De meerderheid deed echter een beroep op hen, één lijn te trekken met de andere gemeenten. In de baptistenunie zijn alle gemeenten zelfstandig. De Vergadering van Gelovigen (niet alle gemeenten echter), de Vrije Evangelische Gemeenten, de Pinkstergemeenten, de Kerken van Christus en de Adventisten zullen wet staatserkenning aanvragen of hebben dit al gedaan. Concreet gezegd: regering en parle ment moeten de dagbladpers een aantai faciliteiten verlenen en belem meringen wegnemen en de Neder landse krantenlezer moet meer voor zijn, overigens nog goedkope krant gaan betalen. Dit zei nir, C. J. Houwert, voorzit ter van de Nederlandse Dagbladpers op de vandaag gehouden jaarverga dering in Amsterdam. Een verbetering van het econo mische klimaat is op zeer korte ter mijn noodzakelijk, zo vervolgde mr. Houwert. Voor velen zelfs onontbeer lijk. De werkgelegenheid van 15.000 gespecialiseerde werknemers komt tn gevaar door dit schrale klimaat. „Wij kunnen dat klimaat niet zelf regelen", zei mr- Houwert. „Daarom moeten de regering èn het parlement insrijpen". De NDP-voorzitter was teleur gesteld over het uitblijven van com pensatie door de reclame voor radio en tv. De gevolgen van deze reclame zijn voor de dagbladen buitengewoon ernstig. De advertentie-opbrengst steeg de laatste jaren gemiddeld met 11 pro cent. Na de invoering van de reclame op de tv daalde deze opbrengst met 15 a 20 procent. Door nieuwe technische ontwikke lingen zal de vervaardiging van een krant ingrijpend worden gewijzigd en dus tot extra kosten en investe- i ringen leiden. Gevoegd bij de steeds stijgende loon- en prijskosten, is de uitkering uit reclame gelden van de tv mondjesmaat. Deze ekonomische situatie werkt concentratie in de hand. Lang niet elke concentratie heeft bet verdwij nen van een krant tot gevolg, vaak zelfs juist het behoud. De verscheidenheid van krantenin formatie wordt in de eerste plaats bedreigd door het ekonomische kli maat, want de concentraties zijn geen doel op zichzelf, maar juist pogingen tot zelfbehoud. Daarom zijn overheidsmaatregelen nu, om het dagbladwezen op langere termijn veilig te stellen, nodig. Ook de abonnementsprijzen zullen moeten worden verhoogd. „Bovendien moeten wij rekening houden met eventuele herscholing van bet personeel", vervolgde mr. Houwert. „Wij willen zelf orde op zaken stellen. Wij willen wel verlich ting, maar geen beheer van de over heid". Het Nederlands dagblad heeft als onafhankelijke informatiebron een reputatie te verliezen en een blijven de taak voor de demokratie te ver vullen. Ook de NDP heeft zorg voor de verscheidenheid en de kwaliteit van de informatie, evenals voor goede so ciale verhoudingen. Mr. Houwert besloot: „De onafhan kelijkheid van de kranten ten opzich te van de overheid is nodiger dan ooit, nu de overheidsbemoeiingen in de maatschappij steeds meer toe nemen. Het is onaanvaardbaar, dat onze onafhankelijkheid door de overheid zou worden bedreigd". „Grote spoed is nodig. We moeten op korte termijn weten waar we aan toe zijn, teneinde te voorkomen '3at voor sommige dagbladen redding niet meer mogelijk is". Mr. F. J. F. M. van Thlel, voorzit ter van de Tweede Kamer, reikte de prijs voor de dagbladjournalistiek 1988 uit aan de heren J. Kuypers, redakteur van het Eindhovens-, Hel- monds- en Brabants Dagblad en mr. H. L. Leffelaar. reisredakteur van de grote provinciale dagbladen. GRONINGEN De Gereformeerde Kerken in de provincie Groningen maken zich bijzondere zorgen over het toenemende aantal predikantsva catures. In de drie classes in het noorden van deze provincie is op het ogenblik meer dan de helft van de predikantsplaatsen vacant (24 van de 45). In deze classes Appingedam, Be- dum^ en Warffum, waren vijf jaar geleden nog maar tien vacatures. Dertien van de veertig gemeenten hebben minder dan driehonderd zie len. De particuliere synode van Gronin gen heeft daarom aan het bureau „Kerkopbouw" te Utrecht opdracht verleend tot een omvangrijk struc tuuronderzoek, dat op deze drie classes betrekking heeft. Het zal daarbij met name om de vraag gaan, of kleine gemeenten tot samenwer king in groter verband zullen moeten komen. ■°IS De vakbonden roepen: de dividen den zijn te hoog, de arbeider heeft te weinig medezeggenschap, de arbeider moet enquêterecht hebben. Dat naar een oplossing gezocht wordt, is te begrijpen. Maar laat men clan wat doen en niet zo schreeuwen. Er is m.i, momenteel slechts één te verwezenlijken oplossing: de arbeiders moeten zorgen dat ze aandeelhouder worden! Dan zijn de dividenden niet te hoog meer, dan heeft de arbeider medezeg genschap, dan heeft de arbeider enquêterecht. Een ex-vak bondsbestuurder noemde deze oplos sing een lapmiddel. Inderdaad, maar het ideaal (samenwerking van kapitaal en arbeid) is moeilijk te verwezenlij ken. Aandeelhouder kan iedereen wor den. Slechts deze moeilijkheid blijft voor de vakbonden over: hoe maak ik dit de leden duidelijk? Ede g. P. Koolstra Lezers en lezeressen, die zich zon dagavond jl. bij de tv hebben ver maakt, zullen wellicht het korte filmpje over Ameland hebben eozien Maar wie is wijzer geworden van deze film? Ben ik dom of gek dat ik zulke smakeloze scènes niet kan waarderen? Ik heb medelijden met de acteurs en actrices, die dit moesten spelen. Degenen, die in de kranten altijd i-et tv-commentaar verzorgen, vonden het misschien wel een hoogst artistieke film, als zijnde zeer belangrijk voor het culturele peil van de kijkers, son's zo vaak. Voortaan zal ik de knop maar om draaien als we weer vergast worden op dergelijke ingewikkelde en uit zichtloze liefdeshistories. Dan lees ik liever mijn krant'! 's-Gravenzande, WH van Velden. DEN HAAG Is het waar dat voor vele dienstplichtigen het aantal vrije avonden in het weekeinde daalt? vraagt bet socialistische Tweede-Ka merlid Wieldraaier aan minister Den Toom, naar aanleiding van de uitbrei ding van het aantal vrije weekeinden van twee naar drie. Veel dienstplichtigen zijn ontstemd over deze maatregel van minister Den Toom, omdat zij nu later naar huis kunnen en vroeger naar de kazerne moeten terugkeren. Ze houden daar- hoogsle provinciale bestuursorganen, namelijk de provinciale kerkvergade ring van Gelderland van de Neder landse Hervormde kerk en de parti culiere synode der Gereformeerde Kerken in Gelderland, in een geza menlijke zitting bijeenkwamen. Tot ver na 1945 hadden zowel de hervormden als de gereformeerden zich in eigen positie verschanst, aldus prof. Van den Berg. Voor de her vormden waren de gereformeerde kerken onbereikbare bastilions. De gereformeerden beschouwden de her vormde kerk als een merkwaardig agglomeraat van verschillende opvat tingen. Zij begaven zich liever niet in die stad. uit vrees de weg kwijt te raken. Dat alles is volgens prof. Van den Berg thans veranderd. De Gerefor meerde Kerken zijn geen gesloten hast'llon meer. er is vee] meer open heid. gepaard met onzekerheid in ei gen kring, hetgeen tot enige spannin gen aanleiding geeft. In de hervormde kerk is het accent steeds sterker op een Christus belij dende kerk komen te liggen. De bre de ontkerkelijking in beide reforma torische kerken drijft hen dichter bijeen. De breuk tussen de Hervorm de Kerk en de Gereformeerde Ker ken is eigenlijk een onmoseli.ike rno- eeli ikheid en wii moeten, nu wij hier in Gelderland voor het eerst samen vergaderen, nuchter en zakelijk spre ken over de vraag hoe beide kerken hun relaties zul'en manifesteren in de toekomst, aldus prof, Van den Berg. In ieder dorp en in iedere stadswijk staan twee grote pro testantse kerken, die voor de bui tenstaanders weinig verschil té zien geven. Landelijk is echter, volgens prol - Van den Berg. het beeld van twee kerken ten diepste met el kaar verwant -toch nog uiteenge- groeid. Maar in' deze tijd gaan zij eikaars problematiek herkennen. De Heer der Kerk roept op tot een heid. Hoe valt dat te concretiseren, waar het de verhouding her-, vormd-gereformeerd betreft, zo vroeg prof. Van den Berg zich af. Hij sig naleerde twee extreme opvattingen. Een groep in beide kerken is voor vrijblijvend contact maar wii verder geen voortgang maken in de samen werking. Volgens prof. Van den Berg kan een vrijblijvend contact nooit aanvaardbaar zijn. Een andere opvatting wil onmid dellijk verenigen, omdat men geen dag en geen uur meer met deze kerkeiiike gespletenheid mag voort gaan. In het ongeduld dat in deze tweede opvatting tot uiting komt zit iets moois, zo meende prof Van den Berg. Er zal echter ruimte moeten worden gelaten aan het werk van de Heer. nu duidelijk te zien is dat bei de kerken naar elkaar toegroeien. Het samen naar elkaar luisteren, naar wat God beide kerken te zeggen heeft en het voor elkaar openstellen is beter dan een snel forceren, het- BILTHOVEN/EDE Weer is het in twee gereformeerde kerken (vrij gemaakt) tot een breuk gekomen. Aanstaande zondag zullen- de vrijge- maakten in Bilthoven en in Ede gesplitst samenkomen in de diensten des Woords. Tn Bilthoven (220 zielen, predikant ds. C. van Leeuwen) betreffen de moeilijkheden onder - meer het laten voorgaan in een kerkdienst van le- gerpredikant ds. J. Snijder, een van de ondertekenaars van de Open Brief. Vier ambtsdragers hebben de leden opgeroepen, 'om de ontrouwe ambtsdragers te verlaten, totdat zij zich bekerren. Het gaat. zo schrijven zij. om het behoud van de kansel als gereformeerde kansel en om de le vensvraag, of wij blijven in de leer van Christus. In Ede (447 zielen) is de plaatse lijke predikant ds. G. Roukema zelf een van de ondertekenaars van de Open Brief. Deze zaak is al enkele malen op de classis Arnhem bespro ken. Drie ouderlingen hebben zich nu afgescheiden. LISSABON Minister Luns van buitenlandse zaken is gisteravond in Lissabon aangekomen voor een offi cieel bezoek van twee dagen aan Portugal. Hij werd op het vliegveld verwelkomddoor zijn Portugese ambtgenoot, dr. Albert Franco Noau- eira. om maar een vrije avond in het week einde over. Bij de nieuwe opzet zijn de militai ren driemaal per maand vrij van vrij dagavond tot maandagmorgen vroeg.' Dat betekent dat ze vrijdagavond laat thuis komen en zondagavond alweer moeten vertrekken. geen een naar elkaar toegroeien zou kunnen belemmeren. Prof. Van den Berg verwees naar het geloofsak- koord tussen de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Voor burg. Hij vond dat een goede weg om dichter bij elkaar te komen. Weder zijds zal tussen hervormden en gere formeerden nog veel puin moeten worden opgeruimd. Wederzn'dse ver ouderde karikaturen moeten verdwij nen. in woord en daad moet men zich voor elkaar noe"sfpi'on en waar dat maar mogeliik is. het samensnreken en samenhandeien aanoakken. De hervormde kerk en de gereformeerde kerken slaan on een punt tussen ver leden en toekomst In de discussie die tussen de leden van beide provinciale kerkelijke bestuursorganen ontstond kwam we derzijds de wens naar voren dat de Hervormde Kerk en rie Gereformeer de Kerken een nieuwe weg insiaan. die ook ruimte laat voor andere ker ken en die ertoe moet leiden dat in Nederland een eenheid zal groeien binnen een nieuwe evangelisch-ka- tholieke kerk. NED. HERV. KERK Bedankt voor Zoetermeer (vac. H. K. van Wingerden, toez.), C. Vos te Gouda; voor Noordoostpolder (wijkgem. Bant- Rutten). H. R. Smid te Veenwouden. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Qostkapelle. F. Harinck te Benthuizen. (Van een onzer verslaggeefsters) 's-HERTOGENBOSCH - Een rooms-katholieke werkgroep „Samenwerking van man en vrouw in de kerk" is opgericht. Voorzitster is mevrouw drs. Tine Govaart-Halkes. die al jarenlang voorvechtster is voor deze sa menwerking. Het doel van de werkgroep, die is opgericht door het hoofdbestuur van de Sint Willibrord Vereniging is on der andere geïnspireerd door de „af deling samenwerking van man en vrouw in kerk, gezin en maatschap pij" van de Wereldraad van Kerken. Het houdt in het bevorderen dat man en vrouw als gelijkwaardige partners, die gelijke verantwoorde lijkheid dragen in alle uitingen van Ook de kerken van de classis zul len bun primus-afgevaardigden voor taan voor een jaar benoemen, zodat niet steeds weer andere personen de vergaderingen zullen biiwonen. Dit besluit is genomen omdat de classis een steeds belanszriiker funrtie gaat vervullen in het kerkeliiV leven. De kerk wordt geconfronteerd met steeds meer taken die een plaatse lijke gemeente alleen niet aankan. Elektronisch instrument te bespelen als orgel, piano, spinet en klavecimbel. Demonstratie iedere dag van 9 12 en van 2-6 uur behalve donderdags. NEONVOX Wilp Gld. Tel. 05716-415 b.g.g. 05761 -570 NEON VOX, Wilp, Gld. Naam Adres Plaats Verzoekt toezending uitgebreide gegevens het kerkelijk ieven samenwerken. Dit overeenkomstig de boodschap van het Evangelie en rekening houdend met het zich steeds verder evolue rend gedragspatroon in """rit maatschappelijke samenleving. Verder zoekt men op dit gebied oecumenische somengaan die is ge baseerd op de sedachte, dat in de verscb"lende kerken een aanverwan te problematiek leeft wat betreft ra- meuwer'-sni van man en vrouw. Daarom wil men komen tot de op- ricbt'n? ''op ppn mtprkerkelbke com missie. die moselijk een onderafde ling van de (nieuwe) Raad van Ker ken lean vormen. Hoewel bet arbeidsterrein van de wer'-""-npn binnen de rooms-kalhilie- ke VprV u<rt wordt eq. riet ai'een !vener,re'-''e'''!ke zaken kun nen n-ordpn "er-'mnd, maar dat het christelijk denken en handelen kan worden beïnvloed t.a.v. de bete kenis van het menszijn als man en vrouw. Tot de nrakt.ische taak van de werkgroep boort onder andere studie vsrj pphipif» vrsp' wasronfar die van de vrouw in het kerkelijk ambt. Een pcherra is opgesteld voor een Ififivrro ovpr CO van irt»n en vai v' mo** scho- |pn ''„(ppi.pAVtolA" f-Tpt crinrolnwnij' ic rrp\'/>c*icrr7 tvt Af Sint WH* lïh«v\»"/4 f.tTVSfflStPMt lli Uo-'rtfTCnVlACCll, r- (Van onze kerkredactie) GOE.1RANWALA - De afffeschei- rlpn in Pakistan een eigen seminarium gaan stiehtea. Dr. Carl Mcïntire. de voorzitter M" de Internationale Raad van CnnSKj lijke Kerken is bezig in Anten" geld voor dit doe) bijeen te brengen Het seminarium zal zich „Geloof-*" minarium" noemen. Intussen spreken de berichten el kaar tegen, hoe groot de afgescheiden groep is. die zich terug trok na.wlJ gevechten tijdens de synode van gin dit 'nar. en die zich aansloot W de tCCC. hoewel de leider een w- kende oecumenische persoonlijke was. Kopenhagen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs p,ranktnrt Mfinrhen ZHrirh Oenuvp Locarno Wenen binsbruck Rome Madrid Majorca zw. bew. onbew. onbew. onbew. onbew. onbew. onbew. geh. bew. geh. bew. geh.bew. licht bew. zw. bew. regen half bew. onbew. regen max. temp. gisteren 20 20 20 21 19 18 U 1-1 21 24 23 18 20 29 N 25 neef* sla? 0 0 0 0 0 0 _0 4 2 O 0 03 4 5 0 0.4 De weer rapporten van de *-5^ ontbreken in dit overzicht door de s aldaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 4