Explosie van chemische stoffen De Way West dik onder romantische saus Jubilerend TOP wacht nieuwe leden H: £55": Ontwapenende „Idioot" in Parijs Koppen ketsen Het verraad AG EN DA Getreiterde meester wint het toch VerveiiRg Irriterende naïveteit Generaal- uitbreker Krachtpatser in China ff mmm Moedig gedrag bij brand Liz Taylor naar huis II Sr m§ pp Gifgassen vrijdagavond Dieren bedwelmd Pi m illfeftÊÉ •- w sp tol 9 uur open OUD TEGEN NIEUW GEEN GELDZORGEN" PREMIÈRE REPRISE PROLONGATIE all ]9«j! L'gDTTERDAMMER Pagina 7 VRIJDAG 31 MEI 1968 1 IDDRZEE SNEL BEDWONGEN fs; -n.i- ,.v* (Vervolg van pag. 1) Op dat moment maakten de brand weerlieden aanstalten de voorgevel cm te halen. Omdat door aanraking van het wa~ U kunt het ook "versieren"... net ïo goed als een ander... en zo'n heel mooie, luxe, opvouw- bire paraplute opsteken... Zo'n opvouwbare paraplule met slerknop, bespannen met onge looflijk mooie fantasie dessins, die met de hand geschilderd lijken, paraplules uit de series vanf.40.-én meer. En deze opvouwbare para* 'piuies van westduits fabrikaat •n met feilloos werkend mecha nisme, voorheen een aanschaf dit U niét verantwoord vond - kocol U nu voor nog géén zes- .tien gulden. Vrijdagavond om 6 uur'begint de verkoop van deze-luxe opvouw bare damesparapluics, (opge vouwen slechts 32-cm lang) die U makkelijk in Uw tas meeneemt. m« fraais fantasie dessins, voor GMn ttr. of schrift, bert ter met de chemicaliën, onder meer benzol, gifgassen waren ontstaan, ruk ten ook de gasverkenners van het Openbaar lichaam Rijnmond uit. Een van hen vertelde ons dat het allemaal nogal meeviel. De vrijgekomen gassen waren koolwaterstoffen, die niet ge vaarlijk zijn- Aanvankelijk sprong het vuur over op de panden naar de zijde van de VJaardingerstraet De ter assisten tie uitgeraakte spuitgasten van Rot terdam en Vlasrdingen legden met j een groot aantal stralen een „sper vuur" van water op de brandende percelen. Het vuur werd daardoor ingesloten. Van de drie panden waarin de groot handel v/as gevestigd het gebouw is 300 jaar oud bleef niet veel meer over dan wat resten van muren. Onder de aanwezigen bevond zich ook burgemeester H. Roelfsema, dit vond dat alles nog goed was afge lopen. Hij vertelde direct na het begin van de brand naar de Dam te zijn gekomen. Hij hielp een aantal geparkeerde auto's die in de weg stonden, weg te duwen. Direct naast de vuurhaard ligt de verkrotte Brandersbuurt. Daarover zei de heer Roelfsema: „Velen heb ben mij al gezegd het jammer te vinden dat daar geen brand is ont staan. De burgemeester knikte instem mend bij deze woorden. Hij had veel lof voor de brandweer, die on der leiding van brandweercomman dant D. de Jager kans heeft gezien het vuur snel in te perken. Drie minuten na het alarm gaven enkele bluseenheden al water, dat uit de Korte Haven werd gehaald. Bij het ter perse gaan van deze editie werd nog bekend dat een ijzer winkel, naast de chemicaliënfabriek op de Dam, geheel is uitgebrand. Een levensmiddelenzaak kreeg veel wa terschade. Van de oud-katholieke kerk. die ook nog even in brand heeft gestaan, zijn alle ruiten gesneuveld. De eigenaar van Het Dierenhuis, die telefonisch was gewaarschuwd, wist ruim honderd dieren (waaron der vogels en papagaaien), waarvan een deel bedwelmd was, uit zijn win kel aan de Dam te halen. Een aap, die ook deel uitmaakte van de col lectie dieren, rende zelf direct na de ontploffing de straat op. Het dier werd later opgevangen. De brandweer commandant, de heer D. de Jager, zei dat er een ongunstige v/ind stond. Het snelle optreden van de brandweer, die het vuur kon loca- liseren, heeft de brand beperkt. De heer De Jager was van mening dat als niet tijdig zo snel was ingegre pen, in ieder geval de gehele straat in vlammen zou zijn opgegaan. Brandweerlieden legden een „spervuur" van blusstralen rond het reeds grotendeels ingestorte gebouw aan de Dam in het cen trum van Schiedam. Met 22 stralen en ruim honderd spuit gasten kon de vuurzee eerder worden bedwongen dan zich aanvankelijk liet aanzien. SCHIEDAM Met gevaar voor eigen leven heeft een bejaarde Vlaardingse schilder vanmorgen direct na het uitbreken van de brand in Schiedam de bewoners van hetsteegje naast de chemica liënfabriek gewaarschuwd. Dank zij zijn alarmering hebben deze mensen hun woningen tijdig kun nen verlaten. Zijn auto stond naast de bran dende fabriek, rr.aar hoewel de vlammen reeds uit het gebouw sloegen, liet hij zijn wagen staan om de bewoners te waarschuwen. Toen hij later terugkwam, was de auto al geblakerd, maar hij kreeg van de politie geen toestemming zijn voertuig in veiligheid te bren gen. Later heeft de brandweer zich over de auto ontfermd. Mm® MM SCHIPHOL Met een particulier vliegtuig zijn Elizabeth Taylor en haar man, Richard Burton, vanmiddag van Schiphol naar Engeland teruggekeerd. Liz Taylor heeft in Noordwijk een week lang gewerkt aan een nieuwe film waarin zij de hoofdrol speelt: Secret Ceremony. De piloot van het privé toestel kwam ma zijn landing haastig de grote ont vangstkamer van Schiphol binnen, waar hij de Burtons nederig zijn excuses aan bood. Hij was een half uur te iaat Later werd nog bekend dat de brand vermoedelijk is ontstaan door zelfontbranding. Óp de binnenplaats van het bedrijf stond een fles met chemicaliën, die waarschijnlijk door de zonnewarmte in brand is geraakt. Een hefschroefvliegtuig van de Belgische rijkswacht is gistermiddag bij Brussel tegen een hoogspannings kabel gevlogen en brandend neer gestort. De twee inzittenden kwamen om het leven. Zeer grote rookwolken stegen omstreeks het middaguur op uit de achterzijde van de Schiedam- se chemicaliënhandel aan de Korte Haven. Zelfontbranding door zonnehitte op een winkel ruit wordt als vermoedelijke oor zaak van deze grote brand ge noemd. Prof. dr. G. NV. Groeneveld treedt morgen om persoonlijke rede nen af als president-commissaris van de N.V. Batava margarine- fabrieken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het eerste Iwaalftai van het 40-jarige TOP schonk de vereniging dit seizoen een passend verjaardagsgeschenk: het kampioenschap van de tweede klas rap de chr. korfbalbond. Niettemin heerst er allerminst feestvreugde in de jubilerende Rotterdamse chr. korfbalvereniging. Het aantal leden loopt de laatste jaren schrikbarend terug en de vereniging telt nu nog slechts drie senioren- en twee aspi- rantenteams; niet bepaald een basis om op voort te bouwen. „In 1S53 hadden we nog zo'n 150 leden", vertelt Piet v. d. Ree (33), zelf I' ruim 17 jaar lid. „Het eerste team, toen getraind door Dick van Gulik, kwam uit in de hoofdklas waarin het rich tot 1858 handhaafde. Toen ging g het echter snel bergafwaarts. Het team degradeerde naar de le klas en vorig jaar duikelde het zelfs naar de tweede klas. Dit seizoen zijn we dan, weer terug, maar met amper 70 leden begin je niet veel". Niettemin werd de feestavond van Tot Ons Fle- I rier, zaterdag j.l. in „De Lantaarn", druk bezocht. Het bestuur bleef slechts met een handvol kaarten zlt- k wn, hetgeen betekent dat zo'n 300 genodigden een plaatsje in de zaai vonden. Het programma, cabaret voor en een toneelstuk na de pauze, werd geheel door de leden verzorgd. TOP heeft overigens nog meer ju bileum-pijlen op zijn boog. Mórgen speelt het kampioenstwaalftal van TOP om 14.00 uur op het terrein aan de Gordelweg tegen het legenda rische team van 1953 waarin o.a. Piet v.d. Ree, Piet van Dijk, Jan en Piet van Eijsden, Piet Meyer, Miep "Von deling, Aaf van Eijsden, Janny van Noort en Wil de Koning zullen uitko- Het twaalftal van TOP na het be halen van het kampioenschap van de tweede klas der Christelijke Korfbal- bond. men. „We houden wel steeds reserves bij de hand wanneer de oudjes ver moeid raken", lacht v. d. Ree. Voor de aspiranten organiseert TOP op 15 juni a.s. een puzzeltocht en een speelmiddag in het Kralingse Bos. Het teruglopen van het ledental is niet het enige probleem van TOP. „Enkele van onze spelers komen uit Barendrecht, Berkel en Amsterdam, terwijl er één zijn militaire dienst vervult. Van regelmatig trainen komt dan ook niet veel" oordeelt Piet v. d. Ree somber. Financiële moeilijkheden heeft TOP echter nooit gekend. Vanaf de oprichting op 25 juni 1928 toen men met één twaalftal startte heeft men de eindjes altijd aan elkaar kunnen knopen, ook tijdens de Twee de Wereldoorlog. Elke vorm van ontspanning was toen verboden, maar niettemin speelden de leden verscheidene onderlinge partijtjes. Een TOP-jaar werd 1953 voor de vereniging. Ter ere van Jan de Boer, één der pioniers die de vereniging groot bracht en in 1951 emigreerde, stelde men in het zilveren jubileum jaar de „Jan de Boer"-series in die nog altijd op Hemelvaartsdag plaatsvinden. „De sfeer was toen geweldig en dat is hij eigenlijk nog. Het enige waar het ons eigenlijk aan ontbreekt is jong bloed", bc-sluit Piet v. d. Ree. Nieuwe leden kunnen zich aanmel den bij P. v. d. Ree, telefoon: 22.54.02. Mogelijk begint het TOP-leven pas bij veertig. De cis een „groots Western-epos" beschreven film „The Way West" is als een worst volgestopt met allerhand bestanddelen. Vele in het genre van bij breedbeeld-plaatjesboek gebruike lijke toestanden spetteren in een te voorspellen volgorde over het doek. Kirk Douglas is een fanatieke ex-se- nator die een groep primitief reageren de landverhuizers van Missouri op zweept naar Oregon, waar hij een droomstad wil bouwen. Als zijn eer zuchtige tegenspeler werpt Richard Widmark een compleet arsenaal van Als wij het te bepalen hadden, zouden wij in de rubriek fijngeestige meesterwerkjes een kleine Oscar geven aan de fiJm van Serge Korber: „Een idi oot in Parijs". Jean Lefebre speelt ont wapenend de dorpsidioot Goubi, die zijn leven lang heeft gedroomd van. Parijs en die, als hij er dan een maal komt, te zeer overrom peld is om zijn kansen te kunnen uitbuiten. Hij ver dwaalt in de Hallen, maar gelukkig vindt hij daar een. beschermer in de vleedco- ning Dessertine (markante creatie van Bernard Blier) en ontmoet hij ook het meisje Fleur (Dany Car.-cl). Ze is wel eèn Jicht", doch vaker droomt ze van het boerenland. Trouwens, me nigeen heeft genoeg van Pa rijs met zijn straatkeien en „cultuur", met zijn sfeerlo-e nieuwbouw-flats en tele visie-kluistering. Zo wordt deze film over Parijs en zijn „idioten" een lichtvoetige, nergens kwetsende lofzang op het geruste leven van de dorpe ling. Een warmmenselijke, kostelijke idylle. (Kriterion, 14 jr.). acteertrucjes er tegenaan om emoties te suggereren. Robert Mitchum staat tussen het tweetal in met een we zensvreemde vertolking van een blind wordende gids. Over de gebeurtenissen tijdens de avontuurlijke trek heeft regisseur McLaglen een dikke saus gesmeerd van romantiek in de kleuren van prentbriefkaarten. Romantiek van ty pische fümhartstochten, ondersteund door zoete filmmuziekjes (die dan in de sfeer heten te passen) en die „ro mantiek" van de onnozele zielen, Enige markante tronies in een wild- westverhaal. resulterend in de lust tot knokken en. ophangen. De toeschouwer die een beetje kri tisch in ingesteld, zal ook moeten knokken. Tegen de verveling. En de pikante noot dat Sally FHld in plaats van „vliegende non" een heel aards meisje is, brengt daarin geen verande ring. (Arena 14 jr.) HYDRA Texas: cowboys, pistolen messen, whisky, vrouwen, vetes en dan driewerf hiep-hiep-hiep voor de on verwoestbare held met gou den hart. Titel: „Dode- mansdollars voor Ringo". Traditionele wild-west. Het verhaal heeft geen andere zin dan aanleiding te zijn om de koppen tegen el kaar te ketsen en te probe ren van je tegenstander een zeef te maken. (Rex, 14 jr.) Robert Hossein is terecht gekomen in een film die „Het verraad" heet De titel zal niet gekozen zijn om aan te geven, dat hier aan film kunst en vakmanschap ver raad is gepleegd. Overigens is dit stuntelig geknok van een Maffiabende wel als zo danig te kwalificeren. "Voor de door dik en dun gaande liefhebbers. (Prinses, 18 jr.) In „To sir, with love", speelt de bekende negerac teur Sidney Poitier de (hoofd)rol van onderwijzer in een volksbuurt van Lon den. De bijna volwassen leerlingen treiteren hem, zo als ze dat ook zijn voorgan ger hebben gedaan. Geleidelijk aan brengt meester hen toch wat om gangsvormen bij en wint hij ten slotte zou hun vertrou wen en genegenheid, dat de sens onbehouwen, maar bij dé laatste schoolfuif opgedofte jongelui hem een geschenk aanbieden met het opschrift: „Voor keneer, van ons allemaal". Hoewel het thema van de. geplaagde meester niet ori gineel is is de film wel be zienswaardig omdat het ver haal in eigen tijd speelt. Appellerend aan sociale gevoelens, is er hier een traan en daar wat spanning en een zoet-gelukkig slot aan een toch wel al te glad, weinig diep stekend verhaal. (Luxor, 14 jr.) ARENA: „The Way West", romantiek en soms prachtige fotografie in een Western epos; 2 - 7 - 9.30 zat. en maand, ook 4.30 uur: 14 jr. CINEAC AD: „De zeven maskers van de Judoka", vechten met Chinezen; 9.30 tot 21.30 om de twee uur; 14 jr. GRAND: „Zorg dat je d'r uit komt", of de geheime oorlog van Harry Frigg, een klucht; 2 7 - 9.30, zat. en maand, ook 4.30 uur; alle leeft. KRITERION: „Een idioot in Parijs", warm- menselijke comedie met knappe typeringen; 2.30 - 7 9.30, maand.: 2 - 4.30 7 9.30 uur; 14 jr. LUMIèKE. „Red een huwelijk en verknoei je leven", met Dean Martin en Judy Gceson een typisch Amerikaanse comedie tussen „wel leuk" en „vervelend kinderachtig"; 2 7 - 9.30, zat. en maand.: ook 4.30 uur; 14 jr. LUXOR: „To sir, with love", onwaarachtige romantiek rondom het rassenvraagstuk; 2-7 - 9.30, maand, ook 4.30 uur; 14 jr. PRINSES: „Het verraad", verhaal over prak tijken van de Maffia; t.m. dinsdag 2 - 7 - 9.30, zat.: 7 - 9.30 en maand, ook 4.30 uur; 13 jr. REX: „Dodemans dollars voor Ringo", har de western; 2 - 7 - 9.13, zat. en maand, ook 4.30 uur. THALIA: „Overspel op z'n Italiaans", in de bekende stijl een humoristische satire op driehoeksverhoudingen, niet bedoeld als „fa miliefilm"; 2.15 - 7 - 9J0, zat. en maand.; 2 MATINEE - 4.30 7 - 9.30 uur; 13 jr. heen; 1.45 en 7.45 uur; 14 jr. CORSO: „The great race", kostelijke come die voor alle leeftijden; 2 en 3 uur. •t VENSTER: „De jonge Venus", Griekse kitsch in sentimenteel verhaal; 2 7 9.13, maand, ook 4.15 uur; IS jr. CINEAC NRC: „De non", sociale en psycho- gische schets van een tragisch leven; 7 en 9.30 nur; 18 jr. Overdag „De dolle perikelen van Laurel en Hardy"; 9.30 - 11.30 - 1,30 cn 3.30 uur; alle leeft. COLOSSEUM: „Goliath tegen de reuzen", naieve krachtpatserij; 2 - 7 - 9.30, zat. 7 en 9.30, maand. 4.30 - 7 - 9.30 uur; 14 jr. MARMONIE: „Veel liefs uit Moskou", Je in es Bond-verhaal met nogal ruwe en frivole scènes, waarvoor de keuringsgrens van 14 jr. te laag is; 2 - 7 9.15, maand, ook 4.30 uur. METRO: „Die rare gekke rot kat", een leuke familiefilm van Walt Disney; 2 - 7 - 9.30, maand, ook 4.30 uur; alle leeft. PASSAGE; „Irma la doure", sprankelende musical, die echter om liet thema gezond onderscheidingsvermogen vergt; 2 en 8.15, maand. 4.15 en 8.15 uur; 18 jr. STUDIO; „Zo gezegd, zo gedaan", voor de liefhebbers van de grollen van Louis de Funès; 2.15 - 6.45 - 9.15, maand. 1.45 - 4.15 - 6.45 9.15 uur; alle leeft. VICTORI.i„The war wagon", goed ver zorgde western; 7 en 9.30; 14 jr. CENTRAAL; „Poel der ontucht", film van de bekende henedenmaatse soort; te ontra den; 2 - 7 - 9.15 uur; 18 jr. CINERAMA: „Generaal Custers laatste op dracht", spannend verfilmde strijd tegen In dianen cn de politieke conflicten daaroni- COLOSSEUM: „Door dik en dun" (Laurel en Hardy); zat. en maand. 2 uur; alle leeft. PASSAGE. „Pechvogel"; maand, en woenstl. 2 uur; alle leeft. PRINSES: „Ali en de kameel"; zat., maand, en woensd. 2 uur; alle leeft. VICTORIAr „Batman"; zat. en woensd. 2 uur, maand. 2 en 4.30 uur; alle leeft. Het Italiaanse huwelijk is al door tal van regisseurs uitgebeeld. De hier onbe kende Campanile heeft ge tracht er met zijn „Overspel op z'n Italiaans" een geesti ge visie aan toe te voegen. Hij is er niet in geslaagd. Onbenullig en smakeloos behandelt hij het thema: als meneer fout gaat, heeft mevrouw dezelfde rechten. Probleem is; waar vindt ze een geschikte heer en hoe krijgt ze haar zin. De uitwerking, als grap be doeld, verdrinkt in domme praatjes. Catherine Spaak weet de verveling niet te verjagen. (Thalia, 18 jr.) Martin, de charme van Stei- la Stevens en het gerouti neerd chargeren van Eli Wallach zijn niet voldoende om de pret erin te houden bij de film „Red een huwe lijk en verknoei je leven". Een zoveelste poging, varia tie te brengen in de behan deling van het stokoude driehoeksspel. Als het een keer toteen lachertje komt, is het meestal van een grapje in de tekst en zelden door ver wikkeling of filmbeeld. Het wordt van lieverlede irri tant dat Amerikanen zich zelf zo naïef te kijk zetten: de mannen als gebronsde oliebollen, de vrouwtjes ivoor-blank als biljartbal len, maar bij elkaar mét minder hersens dan .garna len. (Lumière, 14 jr.). Stella Stevens als charmant en naïef vrouwtje. „The secret war of Harry Frigg" (vrij vertaald: „Zorg dat je d'r uit komt") is een pretentieloos verhaal over krijgsgevangenen. Ze leiden in hun verbanningsoord een zorgeloos bestaan, zodat ze geen pogingen doen, te ontsnappen. Deze gelatenheid is niet naar de zin van bet geal lieerde hoofdkwartier. In het kasteeltje penetreert een figuur, die zich als „gene- raal-majoor" gevangen heeft laten nemen, maar die in werkelijkheid soldaat Harry Frigg is, berucht door zijn vele ontsnappingen uit legergevangenissen. -Zijn taak is het, de heren tot se rieuze vluchtpogingen op te porren. Er zijn af en toe komische scènes, waarom men harte lijk kan lachen. Paul New man is als Frigg aanvanke lijk een vervelende vent, maar geleidelijk aan ont popt hij zich sympathieker. (Grand, alle leeft.). In „De zeven maskers van de judoka": super-on waarschijnlijk geknok van één man tegen een paar hon derd leden van een duistere organisatie in China, die een verdwenen piloot in hun macht hebben en onder hypnose een atoombom wil len lc-ten gooien ergens in Siberië. Op de weg naar de bevrijding van de vlieger strooit Marc Briand in el kaar geslagen Chinezen om zich heen, zonder zelf een schrammetje op te lopen. (Cineac AD, 14 jr.). M Wt ■f»I|

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 5