van mensen en uniform uit bevolkin VERSCHUIVING IN BEVOLKING .99 SjgtgpiE 1 04ip hij Shell aanleiding iet hes inning eigen leefmillieu A GESPREK MET CHEF HUEPSECRETARIE II. DE KLER HEEFT VEEL KRITIEK I IP NOG zet ik mijn schoenen op een bepaalde manier neer om ze snel bij de hand te hebben, als er weer iets gebeurt. Je kan niet met blote voeten over een grond lopen, die vol ligt ©et scherven van gebroken ruiten. En als je zo'n klap hoort, wil je toch het eerst naar je kinderen rennen Zeven maanden na de explosie bij de Shell wordt er nog zo gesproken in Hoogvliet. Com trasterende visies over oplossing problemen Geremd Opbouwwerk Onaanvaardbaar ZEER ernstig is de kritiek op Hoogvliet van H. de Kier, wijkraadslid voor de PSP en fel opponent van voorzitter Van Meetelen. De Kier is als maatschappe lijk werker in dienst bij de Raad voor de Kinderbescher ming, hij heeft in het alge meen een sterke binding met het jeugd- en vormingswerk. Door zijn studie, inzicht en engagement is De Kier gewor den tot een intelligent maat- schappij-kritikus en een posi tief opbouwer. Zijn rol in de wijkraad van Hoogvliet getuigt daarvan. - MR. M. A. B. L. van Meete len heeft onmiskenbaar de kwaliteiten van een goed be stuurder: hij kan afstand ne men van zijn object, hij over ziet het geheel en neemt met bedachtzaamheid beslissingen. De rol van autoriteit ligt hem duidelijk beter dan voorzitter van een wijkraad, die zich voor een oppositioneel geluid niet mag schamen. GELADENHEID INVENTARISATIE r-i ■^ÉlPglfgg BIOSCOOP Rijnmond-revue GEZAMENLIJK VERGETEN J—I Blijft jong C. Duinkerke «iet vele remmende faktoren bestaan Ongerijmd Mogelijkheden VRIJDAG 31 MEI 1968 cE BOTTERDAMMEN Pagina 3 Hoogvliet in discussie! Woorden die ongetwijfeld de ge voelens van velen vertolken. Voor hen is Hoogvliet een onveilig oord, dat met plezier verlaten werd, als er efgens anders maar een woning te krijgen was en ITianliet' net z0'n Soed betaalde baan kon vinden als op de raffinaderij. Anderen, die wat nuchterder tegen over de klap staan en inzien, dat de explosie het gevolg was van een bui tengewone samenloop van omstan digheden, hebben de gedachte, dat ze l^een vulkaan ieelden, van zich af gezet en blijven rustig in Hoogvliet wonen. Maar de klap heeft* hen toch aan* het denken gezet. Ze zijn zich gaan bezinnen op het eigen leefmi- ^Kritisch geworden door de klap ging men zich afvragen: wat is dat eigenlijk voor een plaats, waar we wonen? En al gauw kwam men tot de ontdekking, dat er in Hoogvliet wel meer niet klopt, dan alleen de potentieel dreigende raffinaderij in de achtertuin. Een actiecomité, dat na de klap spontaan uit de bevolking was opge komen, transformeerde zich in een werkgroep opbouw, en ging alle te kortkomingen eens op de keeper beschouwen. Het legde uitspraken als „Hoogvliet versneld afschrijven e.d." naast zich neer en stelde: Hoogvliet is er, we wonen hier en we moeten zorgen, dat we tot een redelijke sa menleving komen. Contact met de wijkraad over dit kernprobleem iag voor de hand. Maar ai spoedig bleek, dat delen van de wijkraad zich niet gemakkelijk konden identificeren met de dyna miek en spontaniteit van de werk groep. In feite botsten er twee denksferen op elkaar, die het bevol kingsinitiatief deed stranden in het struikgewas van formalisme en ge harrewar over bevoegdheid. In plaats van de werkgroep te inte greren in de activiteiten van de wijk raad, werd het enthousiasme geremd en gewezen op stappen, die de raad zelf al had genomen om tot een wijk- opbouworgaan te komen. Deze wrij ving tussen een wat bureaucratische stijl van denken en handelen en een sfeer, waarin de vernieuwing bloeit als in de lente, speelt op de achter grond van tal van Hoogvlietse pro blemen. Afhankelijk van de instelling wordt er ook zwaar of minder zwaar aan allerlei moeilijkheden en tekort komingen getild. Het is bijvoorbeeld verrassend (of niet) hoe verschillend twee opponenten als de wijk raadsvoorzitter, tevens chef van de hulpsecretarie, mr. M. A, B. L. van Meetelen en wijkraadslid voor de PSP, H. de Kier, over het probleem van de culturele situatie in Hoogvliet denken. Dat geldt ook voor de bena dering van het wonen in Hoogvliet. Niet altijd lopen echter de menin gen zo scherp uiteen. Trouwens niet altijd hoeven twee visies tegenover elkaar gezet te worden om het wezen van een probleem tot uitdrukking te bten komen. Wat PvdA-fractievoor- zitter in de wijkraad, C. Duinkerke. s over de trek uit Hoogvliet en de ge meentelijke gespletenheid z°gt, is op zich zeer behartenswaardig. Behalve de persoonlijke instelling is er een andere factor, die de Hoog vlietse problemen groot of klein maakt. Een man ais Van Meetelen ziet Hoogvliet echt als een wijk van Rotterdam, terwijl De Kier het als een aparte stad beschouwt. Dat leidt onvermijdelijk tot heel verschillende gezichtspunten. Het signaleren van de problemen in Hoogvliet, roept tevens de vraag op: hoe lossen we ze op? En daarbij komt het opbouwwerk om de hoek kijken. Er zijn tientallen definities van opbouwwerk in omloop. Maar essentieel is, dat de mensen zelf tot activiteiten komen. Het opbouwor- gaan, dat t.z.t, in Hoogvliet zal gaan opereren, mag slechts een coördine rende en stimulerende functie heb ben. De Kier vindt, dat. een sectie wijk- kopbouw de mensen vooral moet bijbrengen, dat er nog een ander le ven mogelijk is dan de monotone af wisseling van werken en tv-kijken. De Hoogvlieters moeten interesse in Hoogvliet krijgen en daarom moeten ze uit hun hokjes worden gehaald. Een centraal ontmoetingspunt zou erg bevorderlijk zijn voor het laten ontwaken van meer belangstelling. Maar dan moet er wel iets anders komen dan het Recreatiegebouw, want dat is niet veel meer dan een oude schoenendoos. Hoog tijd wordt het ook, dat nu eindelijk eens over de toekomst van Hoogvliet wordt beslist Het feit, dat veel mensen in deze wijk menen, dat de gemeente Rotterdam niet zoveel aan Hoogvliet doet, omdat het toch waarschijnlijk zelfstandig wordt, te kent de urgentie. Moet Hoogvliet zelfstandig wor den? Vrij algemeen wordt gesteld: niet op dit moment Maar de huidige VELING, de verkeersweg naar de Shell-raffinaderij. toestand is ook onaanvaardbaar. Mis schien is er een tussenoplossing mo gelijk: een zekere zelfstandigheid binnen de gemeentelijke voorzienin gen van Rotterdam. Onaanvaardbaar is zeker dat het territoir van de wijk Meeuwenplaat tot twee verschillende gemeenten be hoort. Dat is al jaren zo, maar sinds het Poortugaalse gemeentebestuur zijn eerder ingenomen standpunt heeft gewijzigd, leidt dit tot belache lijke situaties, die de eenheid van de sterk groeiende zuidelijke wijken met de rest van Hoogvliet in gevaar brengen. Maar ingewijden verwachten pas een beslissing over een jaar of drie, vier, tegelijk met de herindeling van Voome en Putten. In die tussenliggende tijd kan Hoogvliet, dat een slaapstad wordt genoemd, vast ontwaken. De kritiek, die hij hier levert, lijkt dat positieve, niet altijd te bevatten, maar sdms .moet eerst met scherp geschoten worden om de fundamen ten van de wederopbouw veilig te stellen. Beslissend voor zijn hele visie op het probleemgebied is het feit, dat De Kier Hoogvliet weigert te zien als een wijk. Hij vindt het een stad met een eigen leefpatroon, Rotterdam. geheel los van. MAX HAVELAARWEG, een be- - lanfrjjkc ader door de Westpunt, wals de meeste grote wegen in Hoogvliet royaal aangekleed met groen. WIJKRAADSVOORZITTER MR. VAN MEETELEN De chef van de hulpsecretarie ziet Hoogvliet als een wijk en wil haar niet losmaken van Rotterdam. Zeker niet in dit stadium van de ontwikke ling. De fouten, die aan Hoogvliet kleven, noemt hij inherent aan die ontwikkeling en hij gelooft dan ook, dat zijn wijk zich geleidelijk van haar kinderziektes zal bevrijden. Vanzelfsprekend wijst Van Meetelen in dit licht gezien „Hoogvliet niet afbouwen" van de hand. Die kreten kwamen na de klap van 20 januari los. Over die explosie zegt Van Meetelen: „Ik begrijp heel goed, dat de mensen in het begin nogal geschrokken warén. Men vroeg zich af: is het hier wel veilig? Er waren inderdaad wat paniekreacties en in het noordelijke gedeelte van Hoog vliet bestond er een zekere migratie- wens. Van echte paniekverhuizingen is echter geen sprake geweest en tie absolute migratiecijfers zijn niet gestegen. De mensen- hebben mij dar. ook na die eerste schrikreacties nooit de indruk gegeven, dat ze dach ten: wat is het hier toch verschrikke lijk onveilig. Trouwens het rapport over de ex plosie heeft wel uitgewezen, dat het een unieke klap is geweest. Niette min heeft de explosie ons geïnspi reerd om ons op nog meer veilig heidsmaatregelen te bezinnen. En ik kan u zeggen, dat het overleg daaro ver al flink op gang is gekomen". Mijnheer Van Meetelen, na de kiap is er een actie-comité gevormd, dat zich met de veiligheid en leefbaar heid van Hoogvliet ging bemoeien. Wat vond n daar van? „Ik geloof, dat je met elk goed initiatief uit de bevolking gelukkig mag zijn. Maar het gevaar van zo'n spontane actie is, dat er vaak een stuk emotionele geladenheid bij zit, hoewel dat nu niet bepaald bij dat comiteetje het geval was. Kijk, na de klap zijn er natuurlijk tal van reac ties -geweest. De Nederlandse Vereni ging van Huisvrouwen heeft bijv. ook van haar verontrusting blijk ge geven." Maar het actie-comité heeft toch meer gedaan, dan alleen maar ver ontrust zijn „Nee, dat comité, opgericht door ene mijnheer -De Boer, was het ge volg van een spontane reactie op de knal. Pas veel later heeft diezelfde mijnheer De Boer een groep mensen om zich heen verzameld, die zich bij de wijkraad aandiende om tot een sectie wijkopbeuw te komen. In die groep zaten vertegenwoordi gers van een aantal organisaties en maatschappelijke verbanden. Hun ini tiatief om tot een wijkopbouworgaan te komen, juich ik wel toe, maar ik vind dat deze zaak toch is voorbe houden aan de wijkraad. Dat wil niet zeggen, dat ik niet bereid zou zijn met dat comité in zee te gaan, maar ik vind dat eerst de wijkraad deze aangelegenheid moet onderzoeken. De wijkraad heeft dan ook een commissie bestaande uit wijkraads leden benoemd om tot een in ventarisatie van de wensen en moge lijkheden op dit gebied te komen. De wijkraad heeft ook aan B. en W. richtlijnen gevraagd. Zijn die er dan zal contact worden, opgenomen met de Raad voor het Maatschappelijk Welzijn ter- verdere oriëntatie. Kijk, zo'n sectie wijkopbouw kan niet in een opwelling in elkaar gedraaid worden, dat moet gedegen geschie den." Welke taken ziet u voor de sectie wijkopbouw? „Daar kan ik moeilijk een ant woord op geven. Ik vind, dat de mensen-, die straks in de sectie ko men te zitten daar zelf een antwoord op moeten geven. Het -gaat erom, wat zij ervan denken. Ik ben ook voor PSP-WIJKRAADSLID DE KLER een zu democratish mogelijke op bouw. Als we hebben uitgemaakt weike organisaties in die secties zoal vertegenwoordigd moeten, zijn, mo- RECREATÏEGEBOUW aan die Oude Wal, een van de weinige gelegen heden voor zaalontspannïng. Recre atiemogelijkheden biedt Hoogvliet meer met goede sportvelden en het steeds mooier wordende Ruigepiaai- bos. gen die organisaties zelf hun kandi daten naar voren brengen, ik vind dat je ze die vrijheid moet laten." De sectie wijkopbouw zou op cul tureel terrein initiatieven kunnen ontplooien. Sommigen vinden Hoog vliet op dat punt een onderontwik keld gebied. „Dat vind ik een wilde kreet, moet ik zeggen. Is Hoogvliet veel cul tuur-armer dan dé rest van de stad? We hebben hier een kunstkring, die allerlei initiatieven tot cultuurbele ving neemt, de wijkraad organiseert regelmatig tentoonstellingen. Het is zeker waar: de belangstelling is niet groot, maar is de rest van de Rotter damse bevolking meer cultuur-min- ded? Er wordt hier vaak geroepen: waarom is er geen bioscoop? De zou het toejuichen, als er een kwam, maar het wachten is toch op een particulier initiatief. En een bioscoop eigenaar zal zich afvragen: is een bi- Voor vervolg zie pagina 9 WEKELIJKSE PAGINA 5e jaargang nummer 27 ditmaal geheel gewijd aan de problemen van Hoogvliet vaste rubrieken als „Zo was 't Oude Rotterdam" en „"Waar en wat?" weer vanaf de volgende week. Het aparte van het leefpatroon is voor een deel te verklaren uit de grote verscheidenheid van de regio nale herkomst van de bevolking. De Kier: „Hoogvliet vormt een al legaartje van mensen uit alle delen van het land. Dat heeft zijn gevolgen voor de onderlinge relaties. De mensen hebben vaak sterk verschil lende verwachtingen over eikaars doen en laten". Een andere bepalende factor in dat patroon is het feit, dat het sociale niveau weinig gedifferentieerd is. Het Sociologisch Instituut vanwege de Hervormde Kerk heeft vijf jaar geleden in een studie gesteld, dat de Hoogvlietse -bevolking voor twee der de uit handarbeiders en voor een derde uit hoofdarbeiders bestond. Zo wel <je verschillen In regionale her komst als de uniformheid in de be volkingssamenstelling werken vertra gend op een culturele opleving in Hoogvliet De Kier: „In Hoogvliet wenen bij na geen kunstenaars. Dat vlakt al. Ook de gelegenheid voor kunstui tingen ontbreekt. Er zijn drie belab berde zaaltjes, waar je niks kunt be ginnen. Trouwens de kunststichting, die er is, doet niets. En kunst is zo belangrijk. Kunst betekent communi catie en dat is in Hoogvliet voor de integratie onmisbaar. Ik weet wel: het verenigingsleven is bloeiend; maar in die kring blijft het contact met anderen beperkt tot de eigen groep. En hier -moet iets gezamenlijks gebeuren. Een opbouworgaan zou dat als eerste ïhoetên stimulèrèn. Maar dan moet zo'n orgaan wel op een zo breed mogelijke basis werken, d.w.z. ook de ongeorganiseerden en de jeugd moe ten van de partij zijn". Over de wijkraad wil De Kier ook wel iets zeggen. „We zouden veel va ker bij elkaar moeten komen," begint hij. „De wijkraad vergadert nu een keer in twee a twee en een halve maand. Dat betekent dat je hele maal geen vat kan krijgen op aller lei problemen. Zaken die actueel worden, zijn al doodgebloeid, als de raad er eens over gaat -praten. De Kier hoopt vurig, dat mr. Van Meetelen zijn relaties met het ge meentebestuur nu eens op de proef gaat stellen om daadwerkelijk iets te doen aan de „steenhoop", zoals een Hoogvlieter zijn woonplaats heeft ge noemd. Volgens De Kier heeft men in Hoogvliet veel vergeten. Hij zegt: „Het beleid van de gemeente is tech nisch en sociaal-cultureel gezien met elkaar in tegenspraak. Wethouder Jettinghoff heeft ge zegd: Hoogvliet hoort voor 100 pro cent -bij Rotterdam, maar waarom moeten we dan meer in de RET-bus- sen betalen dan de andere Rotter dammers? Waarom wordt nu pas een technische school gebouwd, waarom is er alleen maar een open zwembad, waarom geen bioscoop, waarom geen expositieruimte? De gemeente heeft ons gedwongen hier te gaan wonen, maar het ge reedschap om een echte samenleving te bouwen, heeft ze niet gegeven. Weet je wat ik denk? Dat ze van Hoogvliet een slaapstad hebben wil len maken...." "PVDA-tvij kraadslid C. Duin kerke noemt zichzelf een „meelevend burger". Hij werkt bij de Shell en noemt de klap „een samenloop van omstandig heden, die heel weinig voor komt". Duinkerke is een integere, consciëntieuze man, wiens gematigde progressiviteit gekenmerkt wordt door een opmerking als „de luchtver ontreiniging in Hoogvliet is een nare last, maar ze is een tol voor onze welvaart". Zijn voortdurende aan dacht voor de twee zijden van de medaille blijkt ook uit zijn mening over de dubbelfunctie van zijn wijk raadsvoorzitter: „Het behoeft niet zo te blijven, maar er zitten toch ook voordelen aan vast". Mijnheer Duinkerke. u heeft zich nogal beziggehouden met de nivelle ring in de bevolkingsopbouw van Hoogvliet. Vertelt u daar eens iets over. Ik geloof, dat in Hoogvliet al ja renlang een verschuiving in de be volking gaande is, waarbij de mid denlagen langzamerhand verdwijnen. In I960, toen het hier nog gemakke lijk vestigen was en dus allerlei soor ten mensen naar Hoogvliet kwamen, lag de verdeling van de diverse be roepsgroepen in vergelijking met het totale patroon voor Rotterdam ai aanmerkelijk anders. De categorie vrije beroepen en hogere employees was aanzienlijk minder vertegen woordigd, terwijl het percentage van de lagere employees juist veel hoger lag. Jammer genoeg heb ik geen recen tere cijfers, maar het komt me voor dat het afwijkende beeld niet is rechtgetrokken. Veel mensen, die zonder huurmachtiging naar Hoog vliet zijn gekomen, trekken weg, zo gauw ze in betere doen zijn gekomen. Een deel gaat weg, omdat het econo misch niet aan Hoogvliet is gebon den, een ander deel verwijnt, omdat het in Hoogvliet geen beslag kan leg gen op een betere soort woning. Zodra iemand uit Hoogvliet meer geld kan gaan uittrekken voor zijn woning en bijvoorbeeld een vrij huis meenschapsvorming. Voorat vroeger hielden de mensen er allerlei speci fieke gewoonten op na. Dat is nu minder. Maar bekend zijn toch de gevallen van mensen, die een geit op zolder hielden...." wil hebben, stoot hij zijn neus, want vrije woningen zijn in Hoogvliet nauwelijks te vinden. Persoonlijk geloof ik, dat die trek na de klap nog vergroot is. Door dit verloop lijdt het maatschappelijke en culturele werk. Daarbij kan je name lijk niet zonder de qua opleiding wat hogere groepen. Maar er is nog een ander punt, dat de culturele ontwikkeling iri Hoog vliet remt. Hoogvliet blijft een jonge wijk. De mensen, die in betere doen komen, gaan weg en daarvoor in de plaats komen jonge gezinnen. Jonge gezinnen met kinderen brengen een gebondenheid aan huis met zich mee, waardoor het deelnemen aan culture le activiteiten bemoeilijkt wordt. Nog een remmende factor is de grote regionale verscheidenheid van de Hoogvlietse mensen, wat een slechte basis, is voor ge- De opbouw van Hoogvliet wordt ook gehinderd door de botsing van twee gemeentelijke structuren. Hoe denkt u daarover?- - Ja, die situatie is ongerijmd. Daar had al lang -iets aan gedaan moeten worden. Een kwart van de Hoog-, vlietse bevolking woont op Poortu- gaals grondgebied. Daar wordt de vuilophaal, de verlichting, de bestra ting, de post e.d. door de gemeente Rotterdam verzorgd, maar dingen als de politiesur.veillance en de geboorte aangifte vallen onder de verant woordelijkheid van Poortugaal. Er doen zich hierbij natuurlijk al lerlei vreemde situaties voor. De ge meentegrens loopt in diverse straten dwars door de woningen heen. Zo kan het gebeuren, dat de voordeur op Rotterdamse bodem staat en de slaapkamer.op, Fpor.tygapls gebied ligt. Wordt er nu een kind in de slaapkamer geboren, „un moet in het Poortugaalse gemeentehuis aangifte worden gedaan, maar meteen komt er overschrijving naar Rotterdam, omdat de ligging van de voordeur uiteindelijk bepalend is. Een andere zotte situatie tref je aan bij gemeenteraadsverkiezingen. Het ene gedeelte van de straat gaat dan de gemeenteraad van Rotterdam kiezen, het andere gedeelte die van Poortugaal." Hoe moet aan die toestanden een einde komen? „Er zijn twee mogelijkheden: Hoogvliet wordt een zelfstandige ge meente, bestaande uit een Rotter dams en een Poortugaals gedeelte of het Poortugaalse gedeelte wordt toe gevoegd aan de gemeente Rotterdam. Dat Hoogvliet helemaal bij Poortu gaal komt, zie ik niet. Er is geen Hoogvlieter, die zich een Poortugaler voeit. In ieder geval wordt het tijd, dat de knoop nu eindelijk eens wordt 1 doorgehakt".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 7