IS voor een ramp bewaard geld uitlenen is bij ons geen gunst >osities werken Italiaanse m Ondergrondse terpentinetank niet ontploft F. Sterenberg (prot.) uit gemeenteraad 1 Pinksterklok roept AGENDA Jlollci-flannner Shell lost eerste tanker (gedeeltelijk) in zee van Broekwei r GRAAFSTROOM Scholengemeenschap voor detailhandel PSP ziet iets in het bosplan GEZINS nJV/5 KREDIET !-ïXp Geldboete voor spoorwegbeambte Burgerlijke stand Macoma op weg naar Europoort Medische dienst CHU Vlaardingen maakt zomerreis xï&m m Geslaagd Café-chantant ging succesvol van start melk heerlijk boter vers kaas kostelijk ül ONDER VERZEKE RD AUTOBEDRIJF BROEDELET Door flinke aankopen en grote aanvoer kunnen wij de meeste Fiat modellen nu nog direct of zeer spoedig leveren. SCHIEDAM Vandaag Di dagelijks VLAARDINGEN Vandaan en dagelijks i DE ROTTERDAMMER Pagina 4 2A ZATERDAG I JÜKiil 'Vis btaakensgraaf 01849-246 VLAARDINGEN 1Met inwer kingtreden van de nieuwe wet op het voortgezet onderwijs op 1 augustus a.s. zal de christelijke detailhandels school te Vlaardtngen een ge meenschap van twee scholen zijn. Zij omvat de vierjarige detailhan delsschool (aansluitend op l.o.) en de driejarige middelbare ondernemers- school (vereiste vooropleiding: diplo ma u.l.o.; m.a.v.o.; 4 jr. d.h.s.; 3 jr. h.b.s. e.a.). Het eerste leerjaar var. de detail- handelsschool wordt een brugjaar, waarin zonder toelatingsonderzoek •wordt toegelaten als de leerling geschikt is voor het m.a.v.o. Bij twij fel wordt een toelatingsonderzoek ge houden. Dit brugjaar wordt zoveel mogelijk aangepast aan de brugklas sen van de scholengemeenschappen in de omgeving. Het nieuwe eindexamen d.h.s dat voor het eerst wordt afgenomen in 1972, zal de leerlingen een keuzemo gelijkheid geven. Naast "ijf verplich te examenvakken zullen zij kunnen kiezen uit een aantal naar eigen voorkeur of aanleg. De aanmeldingen voor beide scho len dienen voor 15 juni te geschieden. Momenteel hebben zich bijna negen tig leerlingen aangemeld. Op maan dag 17 juni bestaat nog de mogelijk heid deel te nemen aan een toela tingstest voor de vierjarige detail handelsschool. BOSPLAN vlaardingen Ti' vrijdagavond gehouden - openbare fractievergadering van de P.S.P., in het pand Vieersteeg 29, 'hield de heer P. C. Bouwmeester, één van de opstel lers van het op 10 'mei bekendge maakte Bosplan Vlaardingen, een causerie over dit plan. Slechts twaalf bezokers woonden de bijeenkomst bij. /V - Toch werden énkele suggesties ge daan," die zeker wel oerwogen zullen worden. Zo werd de gedachte geop perd om het plan in samenwerking met andere gemeenten te verwezen lijken. De heer Bouwmeester, vestigde de aandacht op diverse mogelijkheden, maar-. hij- hoopte,, dat het Staatsbosbe- heerdeopdrachtzélkrijgeh'om.het Het is een normale zakelijke aan gelegenheid. U krijgt de vrije beschik king óver contant geld. Dat gaat bij ons prettig, soepel en snel. Bijna een half miljoen gezinnen ondervon den dat reeds. Kom, schrijf,of bel gerust eens op. Binnen 5-10 dagen contant geld tot 9.000,—.Op wet telijke voorwaarden. Aflossing in maximaal3 jaar. Geen borg. Zonodig 3 maanden gratis uitstel van aflos-, sing. Kwijtschelding restant lening bij overlijden. sinds 1926 N.V. NATIONALE VOLKSBANK Rotterdam Mauritsweg 45 let. 135743 Den Haag Riviervismarkt 4 lol. 639586 Amsterdam Westelndeio lal. 237271 Arnhem MariénburgstraatIO tel. 27561 verenigingen.- SCHIEDAM De brand die gisteren in Schiedam bij de op slagplaats van chemicaliën van Kappelhof en Hovingh heeft ge woed had rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de oude binnenstad. Pas nu is bekend ge worden dat zich onder de grond van het totaal in de as gelegde pand een tank bevond die pas met vier ton terpentine was ge vuld. Dank zij de 64-jarige verkoopleider C, L. de Jong, die de brandweer op dit gevaar attent maakte,-zijn verde re ontploffingen voorkomen. - 'Dë;' -brahciwé'er is vrijdagavond en ook vanmorgen nog, steeds met na- blussingswerkzaamheden bezig ge weest. Gisteravond kreeg men nog een melding dat de puinhopen weer waren gaan branden. Voor de in de omgeving liggende panden bestaat nu echter geen brandgevaar meer, omdat de brandweer voortdurende controle houdt, op het verwoeste bedrijf van Kappelhof. Hoewel de directie geen enkel com mentaar wil geven, is toch ook be kend geworden dat hij naar alle waarschijnlijkheid is onderverzekerd. Hetzelfde geldt voor de ijzerwaren- zaak van Jansen, naast de fabriek, die eveneens is vernield. Deze zaak was pas twee jaar oud. Over de schade wist de brandweer nog niets te zeggen. Deze zal zeker in de honderdduizenden lopen. Gisteren heeft men ook nog twee gevaarlijke naar voren heilende ge- TpEN overzichtsfoto van het terrein waar de brand heeft gewoed. Men is hier bezig met nablussing en met het voorzich tig omverhalen van muren. Duidelijk is te zien dat de oud- katholieke kerk aan de Dam ternauwernood aan het gevaar is ontsnapt. veis omgehaald. Dit gebeurde op deskundige wijze door het bedrijf van J. de Waard N.V. uit Schiedam. Voor dit karwei was een enorme kraan en enkele -dappere opruimers nodig, die de meest gevaarlijke toe ren moesten uithalen om de kabels aan de bouwvallige gevels vast te binden. De gevels aan de voorzijde aan de Dam, die naar voren stonden heeft men toch naar achteren weten te trekken, zodat zij niet op de Oud-ka tholieke kerk konden vallen. SCHIEDAM Van 1 tot 30 juni worden in het Stedelijk Museum twee tentoonstellingen gehouden van Bonles en Calderara, twee aparte fi guren ln de Italiaanse beeldende kunst. Voor Bonies kan men beter spre ken van opstelling, daar de „structu res" zijn gemaakt voor de zaal waar in ze zijn geplaatst en juist hierdoor deze ruimte een functie geven. Het werk -bestaat uit horizontale en vertikale werken, drie dimensionale objecten en opengeslgen kubussen die onderling in elkaar kunnen over lopen. Deze zogenaamde .structures kun nen in industriële uitvoering verschijnen. Er wordt overwegend eenvoudig materiaal gebruikt, zoge naamde spaanderplaten. Het v/oord kunstenaar is hier wat moeilijk te gebruiken, men kan beter, spreken van ontwerper. De heer J. Paalman, directeur van het museum, gaf gisteravond bij de opening van -deze experimentele ten toonstelling bovenstaande toelichting op het werk van Bonies. Mr. J. Huijts, directeur van het kunstcentrum 't Venster, gaf een- VLAARDINGEN De heer F. Ste rnberg, lid van de P.C.G.-fractie van de gemeenteraad heeft als zodanig zijn ontslag ingediend. Het is een punt op de lijst van Ingekomen stuk ken voor de woensdagavond te hou den vergadering van de gemeente raad. Verwacht wordt dat de heer W. Kwakkelstein Mzn., secretaris is van de afdeling Vlaardingen-Oost van de- A.R.-kiesvereniging de komende va- kature gaat bezetten. Op de groslijst komen eerst nog voor de namen van de heren J. Ver meer, A. Wilschut, M. W. Lensvelt, D. J. den Hartog en A. K. van der Staaij, maar het is de afspraak dat zij geen aanspraak zullen maken op een benoeming. Dit naar aanleiding van het samengaan van de drie pro testantse partijen, toen deze besloten in de gemeenteraad één (PCG) fractie te vormen. MAASLAND; Hcrv Gem: 10 en 7 cis KeiJzer. Gerei: 10 ds De Jong. 7 ds Potjer. M. 10 interk: dienst in de gerei kerk ds Keijzer en ds De Jong. MAASSLUIS: Herv Gein: Grote kerk 20 ds Kalkman, 7 ds Vons, Ichthusccntrum 10 ds Aaftink, interk dienst. Zalencentrum 10 ds Louwerse, gem.huis 9.45 dhr v d Velde. Gerei: Immanuelkerk 9.30 ds vogel, in terk dienst, 4,30 ds Aaftink, Maranatha- kerk 9.30 ds Markus. 7 ds Potjer. Andre- askapel 7 ds Van Veldhuysen. Gerei Vrijg: 8.30 en 5 ds Van Tongeren. Chr Gerei: 9.30 dienst, 2.45 ds Douw. NPB 10.15 ds Beukman. Leger des Heils 10 dienst, 6.45 openl samenk, 7.30 samenk. ROZENBURG: Herv Gem: Jmmanuel- Arcade: Dansavond Grabs. 20 Opstandinsskerk; Fanavond Panique, 20 DN DINSDAG.... Wijkcentrum Nleuwland: Uitreiking kaarten en abonnementen hengelsportver. 39. Arcade: Vergadering Natuurgenot in huis, 20 Agentschap „De Rotterdammer": me vrouw J. van Gog. dr. Zamcnhotstraat 139, tel. 152400, oofc klachten bezorging. Alarmnummer brandweer: 269123. Alarmnummer GG en GD: 269290. Apotheek: zondag: Rembrandt-apotheek, Rembrandtlaan 5. tel. 268855 Maandag: Gouden Hert. St. Lidui- nastraat 58, tel. 268364 Stadsgehoorzaal: FUm ..Angeilque en de koning". 20 EN MORGEN... Gebouw Triangel; Pinksterdienst Con vent van Kerken. 10.30 Ichthuskerk: Plnkster-jongerendienst, 10. Klachten bezorging vlaardingen: H. Ver- heij, Wagnerstraat 24b, tel. 34.33.43 maan dag t.e.m. vrijdag van 18.30-19.00 uur en zaterdags van 18.00-19.00 uur. Alarmnum mer meld- en regelkamer voor klachten luchtvervuiling: 28.28.87. Politie: 34.44.44. GG GD: 34.55.55. Klachten bezorging Maassluis: Mevrouw K. Klein, Damstraat 12. kerk 9.43 ds Evelein, 6.30 ds Eveleln (HA). De chans 9.45 ds Emtnerzaal. Geref: 9.30 en 6.30 ds Mantz. Chr Gerei: 9.30 en 6.30 ds plantinga. Geref Vrijg: 9.45 en 4.15 ds Deddens. Geref Gem: (Poorlugaal) 10 leesd, 2.30 dhr Snoep. M. 1,1 ds Vergunst, VLAARDINGEN: Herv Gem: Grote kerk 9 en 10.30 dhr Hocgendam, 5 ds Kalkman, Nieuwe kerk 10 ds Bouterse, 5 dhr Van Zetten, Bethelkerk 10 ds Nauta, 1 ds Bou terse, Immanuelkerk' 10 en 7 (HA) ds Hoorn, "Rehobothkerk 10 ds Klootwijk, 7 dhr Van Zetten, Ichthuskerk 8.30 en 10 ds Van Veen. Holykapel 10.30 dhr Van Zetten, Holyziekenhuis Zonnehuis 10 ds Kolkert. M. Grote kerk 9 ds Van Delen. Gerei: Oosterkerk 10 ds Tiemersma, 5 ds Ter Hart. Emmauskerk 10 ds Kouwenhoven. 5 ds Krol, Holykapel 9 ds Swen. 7 ds Tie mersma. Pnlëlkerk 9 en 10.30 ds Krol, 5 ds Kouwenhoven, Maranathakerk 10 ds Ter Hart, 5 ds Swen. Geref Gem: West- nleuwland 56, 10 en 5 ds Huisman. M. lo' ds Huisman. Chr Geref: Emmastr 116, 10 en 5 ds Bul,is. M. to ds Bos. Z. aula ds Ds Cockschool Ph de Goedestr 162, 3 ds Buijs. SCHIEDAM: Geref: Oosterkerk 10 ds Kapteyn, 5 ds Vreugdenhü, Kethel „De Ark" 9.30 ds De Jong. 7 ds Nammensma en ds Vons, Magnalia Dei Kerk 10 ds Nam mensma, 5 ds Van Leeuwen, „De Goede Haven" 10 ds Vreugdenhil, 5 ds Schuring, Julianakerk 10 ds Schuring, 5 ds Kapteyn. Ned Herv Geref Evang: geb „Irene" 10 ds Stolk, Grote kerk 5 ds Van Koeten. M. geb „Irene" 10 ds Jongerden. Chr Ge ref: Warrande 185. 10 en 4 ds Drer.th. M. 9.30 leesd. Herv Gem: Grote Kerk 9 ds le Coq, 10.15 ds Jansen, 5 ets Van Kooten. 7 ds Zimmerman, M, 10 ds Zimmerman. Be thelkerk 10 drs Wisslnk, Opstandingskerk 10 ds Spaling, 7 ds Klaassen, Vredeskerk lo ds Groenewegen, 7 ds Van der Most, Ge bouw Triangel, 10.30 uur Interkerkelijke dienst, kapelaan Sameel en ds Swen, De Rank 10 ds Vons. 7 Interk ds Nammensma, ds Verwaal, St Martinuskerk 9.30 ds Ver waal. van 50 jaar geleden De strijd bij Soissons. Berlijn, 2 Juni. Do hevige plaatselijke gevechten hij Soissons hebben z.ich tot een grooten slag ontwikkeld. De tegenstander ver zamelde alle beschikbare krachten om Soissons te hernemen. De beste troepen van het eerste korps met Marokkaansclie divisies werden ten Zuidwesten van Soissons in den strijd geworpen. Zij le llen zware verliezen. 2100 gevangenen zijn reeds gemeld. ROTTERDAM Tot twee weken- voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar en een geldboete van- 150 of vijftien dagen beeft de rechtbank de spoorwegbe ambte A. M, van B. veroordeeld, die als veiligheidsman en leider der werkzaamheden bij de aanieg van een oliepijpleidmg onder de spoor baan Gouda i Den Haag op 5 janua ri een fout maakte, waardoor een botsing ontstond tussen een trein en een dragline. Van B. gaf de bestuurder van de dragline toestemming om bij Bleiswijk de baan over te steken zonder daarvan de treindienstgeleider in Gouda op de hoogte te stellen. Op het moment dat de dragline overstak, naderde een extra ingezette trein met wintersportgangers. Persoonlijke on gelukken deden zich niet voor. De dragline liep een schade op van zestien mille. De officier van justitie had een geldboete van tweehonderd gulden en een voorwaardelijke ge vangenisstraf van een maand met proeftijd van een jaar geëist. VLAARDINGEN Gebaren: Karin, dv J. den Breems en M. Bagehus, Schimmel-' penninckstr 6a; Joyce Hélèna d.v. W M dorchaln en p. p. Hollaar, VI: Korte Hoogstr 19D; Anna Maria. d.v. L. stout en Anna Maria Wetjgertse, H. R. Holststr 22; Bona, d.v. p. Bakker en p. Tamerus, Pau- IusBuysstr 16; Astrta Miranda, d.v. K. van Spijk en G. Wllleman, v.d, Werffstr 176. Overleden:. Adam Johannes Stam, echtg. van M. van Ballegooijen, raadstr. 29. Getrouwd: Johannes Floris, 26 en Corne- 25aenamh0nrbok,i4; René Hu«° KiJne, 2= en Johanna Overdulve, 24: Wljnand Le opold Goedknegt. 23 en Johanna Adri Zw'ins. 20 en Sylvia Marianne Martens. 20. De heer Sterenberg, die enkele ja ren geleden uit Schiedam kwam, en een druk zakenleven leidt en daar naast nog diverse functies vervult, heeft geen voldoende 'tijd meer beschikbaar om zich geheel in te zet ten als gemeenteraadslid. De heer Kwakkelstein heeft toege zegd, eenbenoeming als raadslid te zuilen aannemen. Hij is direkteur van een gereedschappenfabriek te Rotterdam en 36 jaar oud. VISSERIJBERICHT VLAARDINGEN VLAARDINGEN. l juni Aanvoer: VL 119 met 45 kantjes, VL 131 met 32 kant jes. VL 7 met 23 kantjes. De prijzen zij voor de kleine maatjes van 418—419 en voor de grote maatjes ƒ220. VLAARDINGEN Geboren: Cornells, z.v. C Nleuweltjk en T P Bas, Westhaven plaats 41C; Hendrik Martin, z.v. W J Rtenks en E. T. Bot, Samuel Esmeljerstr 99; Silvia, d.v. I Silva Manlche en G J van den Berg, Lepelaaxslngel 26; Martin Johan, z.v. G Steenhoek en C Verhoeven, Boer- haavestr 58; Gerardus Johannes Marcus Henricus. z.v. F van der Kaden er, L C 61 van Vliet. Naaldwijk; Adrtana Johanna, d.v. J Etgenraam en J K WlllCEcrs, v d Splegelstr «6B. Overleden: Bruin Noordam. 72. echtg van J L van der Wagt. Rozenburg; Kornella van der Lugt, 66. echtg van H Mauhts. P K Drossaartstraat 161. Getrouwd: Gerardus Adrlanus Antomus van der Hoorn 54 en Marrigje Lans 55; Adrlanus Johannes Franken 28 en Geer- trutda Everdina Dlrks 23: Cornells Corstl- aan van Soest 20 en Geertrutda Helena la Rlvière 15; Uohannes Verwelj 24 en Fiori na Jaapje Suvaal 20: Gerard van Linden 22 en Gerda Elizabeth Knoester 21: Jacob van Dorp 23 er. Cornelia van Staalduijnen 22; Johannes Frederikus Jnnsma 22 en Christi na Wllhelmlna van Dlesen 19: Amoldus 'Thomas van IJperen 23 en Maartje Kramer 19; Hubrecht Schrlek 42 en Anna Gerber- dina Goethart 41. HOEK van HOLLAND Overleden: G N Jilleba, man v z M Vandewalle 78: W van Dijk, man gehgew m B Boskma 59. VLAABDINGEN Ondertrouwd: Hen drik van Leeuwen, 27, Heerlen en Louise Johanna van Gerrevink, Z3, Bm. van Walsumlaan 11; Willem Johan van Keulen, 20. Th. a Kempisstr 14 en Leonora Fran- cisca van Veen. 20, 2e v. L. Gaelstr 129: Antonius Cornelius Peter Mtchels, 20, Ge dempte Biersloot 70 en Teresa Wiest. 17, Gedempte Biersloot 70: Jacob van der Knoop. .26, Dahllastr 12 en Marijlte van der Mark, IS, Kievitlaan 33; Walld Radt Salim el Fassed, 26. Mahlerstr 53 en Maretje Vermeer, 21, Vetteoordstr 51: Martlnus Gil les Verhelst, 28. Sumatrastr 22 en Cornelia Wilhelmina Klein. 23. Leeuwerikstraat 2: Simon van Duilelen. 27, Nachtegaallaan 26 en AUda Maria Kool, 21. Parallelweg 114d; Arte van der Kooij. 20, van Sehravendijk- pletn 58 en Jacomine van Buuren, 23. Schiedam: Johannes Gijsbertus Leijendek- kers, 22. Kwartellaan 24 en Marijke Groe- neveld, 19. Schiedamseweg 218Hendrik Marl Hoppe, 25, 2e Spoorstr 27 en Katharl- na Westerdljk, 20, Oosterstraat 84; Andreas Theodorus Adrlanus van Berkel, 25. 2e van L, Gaelstr no. 12 en Neeltje wilhelnv.na Geertje van. der vlugt, 21, woonschip Grad aan het Jaagpad; Holger Ltnd.'oö. '21, MAASSLUIS Geboren: Maria Fetro- nella, dr v A P M Rombouts en M H C P de Roij; Sandra Maria, dr v F L P Jungschliiger en J E van Peppen; Caroline, dr v Th W C Osthoff en A E Las van Bennekom: Robert Cornells Alexander, zn v C vd Meulen en P M vd Sluis: Martijn. Isaak. zn v D A Pons en A P Wijnmaalen: Linda, dr v P W Ofwegcn en M Postma: Johanna Allegotida. dr v C van der Bor en G E Noordhof: Johanna Maria, dr v L F M Spoel en E M Peters: Alexander, zn v.J van de Meeberg en H P van Reekum: Meris Angelika, dr v D Staats en B S A Cramer; Danielle, dr v D Bouman en J H C c Zandboer: Yvonne Kirsten, dr v H C M van Paassen en R. Henn; Joanna Mar- JolUn, dr v J C Reijnierse en J de cocq; Irma Agatha Wllhelmlna, dr v H van Buu ren en A w van der Hoeven; John, zn v C J Vlnke en J van Straten. Ondertrouwd: T van der Maarel en J Andela; H van der Struljs en A J C Vljfvinkel; W Goudrlaan en W B Koster, Getrouwd: D P van der Houwen en B P Rietdijk; C J van Zanten en M L Koevoet; J de Heer en M M van Buuren. Overleden: Barend Hendrik van Rossen, echtgen v M Edellng, 69. overzicht van het werk en de persoon van Calderara. Calderara is een typisch vertegen woordiger van de zgn. concrete kunst. Bij hem komt de betovering van de moderne geest door het getal tot uiting. In de tweede helft van'de* vijftiger .jarëh blijken" de neigingen naar monogromie en geometrisering steeds sterker te worden. Het is even gemakkelijk zijn werk voorbij te lopen als te worden opge nomen in- zijn „nirwana",'aldus mr. Huijts. VLAARDINGEN Aan het Groen van Prinstererlyceum zijn geslaagd voor het diploma K.B.S.-B. de dames J. Mak uit Schiedam: C. Roobol te Vaardlngen en K. P. Voogt uit Rozenburg.- Verder de herén F. W. Brinkman uit Maassluis, M. Koorn- neet uit Maasland: H. L. Bijl, J. w. Cali- cher, J. van Diggele, P. J, A. van der Hoek. C. G. Knook, J. van der Meer, H. J. Ramstijn, D. van Schalk, W.. F. Sleegers en ,R. E. van Woudenberg uit Schiedam; A. A. van der Hurk uit Rotterdam en verder uit Vlaardingen de heren L. T. Bakker, J. van Berkel, c. J. van Blools, D. J. Groenendijk. J. Maarsseveen. P. J. O- vergaauw, H, Rietveld. C. Roobol, H. J. Strik, G. J. v.d. Struys, W. J, Vermeer, J. J. Vlaskamp en J. C. Wapenaar. Er wer den twee kandidaten afgewezen. In gebouw Harmonie zijn geslaagd voor het diploma Mulo A met wiskunde de dames M. L. Dejaile, M. C. van DUn, W. T. Herbes en IJ. J. Kalkman, allen uit Maassluis. De dames P. J. Bor en K. E, Bljsterveld uit Hoek van Holland; P. v. Wolfswinkel uit Schiedam en de Vlaar- dingse dames J. M. v. 't Veer, A. P. Rhlpsburger, M. van Marion en T. J. Ver hagen. Verder de heren A. A. de Boer en G. van der Meer uit Hoek van Holland: L. Middelburg te 's Gravenzande; A. M. van der Houwen uit Maassluis; L. J. Voost uit Rozenburg; H. Wlchers en L. van Wolfswinkel uit Schiedam en 'de Vlaardin- gers J. A. Schotel, P. M. vermerrls, s. Oosterhoff, K. Meybrlnk en A. O. van der Velde. Het diploma Mulo A met handel werd toegekend aan de dames J. A. Belth, E. M. Groen, J. M. Both, H. den Breems, A. vam Duijn. A. van der EIJkhoff. T. van der Hoeven en D. van Kekem en de heren P. W. Dteckman. J. G. de Baan, G. R. Beek. B. K, J. Brouwer en A. van der Knaap, alien te vlaardingen. Met uitzondering van de heer Dteckman slaagde deze groep met Middenstandsaantekening. - In totaal werden zes kandidaten afgewe zen. VLAABDINGEN -~ In „De Serre" aan de Goudsesingel is vrijdagavond het Café-chantant succesvol van start gegaan. De zaal was de gehele avond bezet en het programma viel in de smaak. De heer D. Halberstadt, de nieuwe eigenaar, sprak een welkomstwoord waarin hij zei -goede verwachtingen te hebben van de nieuwe vorm van amusement. De cabaretier Ted de Braak ver zorgde een groot deel van de-avond en hij zorgde al gauw voor een vro lijke stemming. Bijzonder gevat was hij met zijn moppen. De modeshow van avondkleding, schoenen en juwelen was ook een aantrekkelijk onderdeel. Cora Paal vast- toonde zich een goede lady-spea ker. The Adleys, twee vlaardingse ar tiesten, moesten veel applaus incasse ren. 71, Heem- Boodschappendienst VLAARDINGEN tel. 296611. „^"-"lASLAXD P. Noordam tel. 01899 - MAASSLUIS p, L. Wekker, Arü. Brouwerstraat 2-4, tel. 2125. ROZENBURG A. rle Vries tel. 2217. (Van een. onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het vlagge- schip van Shell Tankers NV, het ss Macoma, grootste schip der Nederlandse koopvaardij, is de eerste tanker, waarvan een deel van de lading in volle zee in een kleinere tanker is gelost. De Macoma arriveerde donderdag met een lading van bijna 200.000 ton ruwe olie, afkomstig van Mena al Ahmadi (Perzische Golf), op weg naar Europoort In de Lyme Bay, aan de zuidkust van Engeland, Ongeveer 66.000 ton ruwe olie van de lading van de Macoma werd daar overge pompt in de s.s. Drupa, een speciaal voor dit doel uitgeruste Sheil-tanker. De operatie is succesvol verlopen. Shell zal een gedeelte van de la ding van haar tankschepen van de 200.000-tons klasse op volle zee gaan lossen, totdat omstreeks 1370 de Westeuropese havens Eurooort, Fos (Marseille), Le Havre en Gotenburg voor volbeladen tankschepen van de ze klasse toegankelijk zijn. De methode van het gedeeltelijk lossen op zee vergroot het rendement van de zeer grote tankschepen, die in toenemende mate deel zullen gaan uitmaken van de vloot van de Ko- ninklijke/Shell-groep. Momenteel beschikt de groep over vijf schepen van de 200.000-tons klasse. Dit jaar komen er 10 11 bij en in 1969 nog eens 10. Het financiële voordeel van het volledig benutten van het draagver mogen van deze tankschepen tot 1970 is berekend op ongeveer acht mii|oen gulden. De losplaatsen op zee zijn gelegen bij Europoort, Suffolk, Ang lesey, Isle of Man, de ingang van de Climbe in The Lime Bay en in de Seine-baai hij Cherbourg. Het onder Britse vlag varende s.s. Drupa (ongeveer 70.000 ton draagver mogen) is voor ongeveer een miljoen gulden verbouwd en speciaal inge richt als „lichter". Deze zomer zal nog een tweede tanker voor dit doel worden geschikt gemaakt. VLAARDINGEN De CHU afde ling Vlaardingen houdt zaterdag 8 juni haar jaarlijkse zomerreis voor leden en niet leden. De réis zal gaan vanaf de Visbank via de bruggen en dammen naar Zeeland. In Veere zul len de deelnemers zich inschepen voor een boottocht over hét Veerse- meer. De terugtocht gaat over Wal cheren. Belangstellenden kunnen zich op geven bij: Mej. A. den Duik, tel. 345826; L. de Snayer, tel. 347763; W. Wiegers, tel. 342582. Voor wie de herdenking van het 60-jarig bestaan van de CHU in Utrecht willen meemaken is op vrij dag 21 en zaterdag 22 juni een bus gereserveerd. Ook daarvoor kan men zich bij bovengenoemden opgeven. VEILING WESTERLEE DE LIER, 31 mei. Komkomm. AA 4318 118.850 stuks; A 33—34; B 31—32; C 20—23: netmeioen blank 6 170—235 11.200 8 155—160: io, 105—115; netmeioen 225 8 205—210; rijp u 160; 12 110; ogen 8 2.-; 10 220 635: 12 2.-; 15 65-^85; sla I 5—14 14.022; andijvie 31—63 11.678 kg; rode bessen 675-7.- 25: dubb. bonen 310—430 962; snijbo nen 290—350 2357; Alicante 580—610 120; frankethaler 650750; postelein 8—16 2826; pruimen 110430 77;--rabarber 612 -2120;.. spinazie 35—45 2315; spitskool 30—40 3400; kroten 54; prei A 27—35 880; bospeen 68—94 7736 bos: peterselie 5—19'/j 2665: selderij 515'/: 6646: uien 17 96 bos; kroten 1524 1315; paprika -8—36- 2544 stuks; perziken 12—72 7600; pruimen 4—29 4854; bloemkool 6 06—108 126.850 stuks; 8 77—94; I 1» 62—71; 12 47—51; 15 31—34; tomaten A 660—710 57.708; B 720-8.-;, C 6.—660; CC 5—540. TJOEWEL het fraaie weer en d, uitzicht gestelde twee vrije,(Pjr'. ster) dagen eigenlijk weinig t^ J*; nopen wil ik toch een serieus omW werp met u behandelen. Een' stel paardje, dat ik al meer heb bettl„ Maar er is aanleiding om er lli eens op terug te komen. De vervuiling, bedoel ik. En vm, dat iemand zegt „Weet-ie nou nk£ anders?" verter ik gauw dat er w„ concreet punt is om trn? aan vast u klampen. Rotterdam wil nameiA „Schoon schip" i- 1 gaan maken., g pn i W. hebben deze week een werkcoinS ingesteld dat deze fraaie titel draajt En dat comité zal nagaan „in W verre adviezen, suggesties en vooT stellen van organisaties, burgers ecu die beogen de vervuiling van de sted te bestrijden, richting of uitvoerfe kan worden gegeven". Nogal vaar nietwaar? Maar zo luidt de tekst m een verspreid perscommuniqué- Vooral die „enz." intrigeren me sterk. Want wie zijn dat nu? Als hét bijvoorbeeld de kranten zijn, die hier mee bedoeld worden dan zal het mé een eer zijn een bijdrage te leveren, ik begin er maar meteen mee. Om dat ik me vaak mateloos erger aan de vuile rommel op de straat heeft liet onderwerp mijn aandacht, x Kijk maar eens om u heen als V op straat loopt. Ik moet toegeven, je raakt er aan gewend, dat het rommelig is. Maar ergerlijk is het wel Aan wie ligt dat nu? Ik aarzel niet te zeggen: aan ons allen. Zo larig we toffeepapiertjes, sigarettendoos jes. patatzakjes, papieren zakdoek- jes (en zo kan ik nog lang doorgaan, maar ik doe slechts een greep) na gebruik blijven weggooien zal ditèen i vervuild land blijven. *4 Geen comité's en geen overhHdif instanties zullen bij machte zijn' daaraan een eind te maken alsge5 zelf niet deze discipline opbrengen. Want het komt neer op een zelftucht! die natuurlijk aan te leren is als mal maar wil. Steek dat papier in u#- zak, neem het mee naar huis en-géi het daar in de vuilnisbak. Ot-léit naar de dichtstbijzijnde straatprulW bak. Ja. die zijn er niet overal.,töjri aan do andere kant kan metiïM een gemeente ook niet eisert (dé® eert staat op elke vierkante, nti Ik vraag me vaak af hoeveel ouders hun kinaeren leren .dat. zij „snoep- omhulsels" niet klakkeloos moeten laten vallen. Thuis mag heb niet en buiten dan? De straat is een ieef-, ruimte van ons allen, zoals de huis-, kamer die voor een gezin is. Wat je thuis niet mag, nou dat mag dain buiten ook niet. Heel gewoon, zeg ik, maar wie brengt het in toepassing? Wordt het op de scholen ook ge leerd? Sorry, maar ik twijfel .er wel eens aan. Zolang we niet bij machte zijn de jeugd dit eenvoudige principe bij ie brengen en als ouderen het voor beeld niet geven, zolang wordt er overtollige rommel achtergelaten en zijn straten, parken, bossen, heide velden ernstig ontsierd. Tot afgnjzav o.a. van buitenlandse toeristen, die dit euvel (u en ik hebben dat jnea- dere malen kunnen lezen) een na deel van ons land vinden. We willen zo graag netjes nje. maar dan moeten we er wat aan doen. Het vuil in alle vormen (in lucht, in het water, op de bodem) vormt hoe langer hoe meer een pro bleem voor de beschaving. Met reine de afvoer en de verwerking is e^- miljoenenverslindende zaak,, die niet boven het hoofd mag groeien, Behalve meewerken aan een goeoe algemene indruk van ons „land schap" bewijst degene, die 2ijri nar mei niet laat liggen de overheid, d er voor opdraait (en dat zijn we oo weer zelf) een grote dienst. -■ Ik kan er lang over blijven' door-I. gaan, maar u begrijpt het wek«ei. is goed er weer eens bij stil te staan, nu er een poging zal worden onder nomen in Rotterdam „Schoon setup te maken. Overigens heb ik een Min hoofd in het slagen van deze.acuei „Opgeruimd Staat Netjes" was oók goed bedoeld, maar stranu- de op de euvelen, die ik zojuist nnenh de. - Met de Pinksterdagen, die- v®n naar buiten-brengen, in. zicht me dit even van het hart. Ifc-OT»: u een welbesteed lang weekeinde zonder rommelr de (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Gras, heesters en eeii dubbele rij bomen verbrede Broekweg omzomen. Bij de aanleg van deae noordelUke Pe^si wordt zelfs rekening gehouden met een pad voor fietsers en voetganger», dat in een later stadium op de berm zou kunnen worden gemaakuV®-,; zaak komt volgende week woensdagavond in de gemeenteraad. Er krediet van 24.630 voor nodig. is

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2