brand in hart van SCHIEDAM Franse Geen regering cot wat linkser (ME) Vechtpartij in KLM ^vliegtuig Luilak in Amsterdam: veel schade A Commentaar Volle treinen en lange files .Gekke bijlman' blijkt te zijn vermoord Hét Kwartet wmmm Toestel terug naar Schiphol ff WÊÉM VEEL ZON Warmste Pinksteren sinds I960 BIAFRANEN NAAR HUIS Vietcong dicht bij centrum van Saigon Concessie Werkwilliger Afkoeling Dure hap Franc VREDESOVERLEG: SFEER MILDER CHRISTELIJK NATIONAAL DAGBLAD mkö M dinsdag,; 4 juni 1968 Vertraging SSsiËfil N.V. A. SLIIYTER Zn. Na mislukt vredesgesprek Z tiidsg I juni 1968 66ste jaargang no. 15 vooraanstaande, prot. christelijke dagbladen Jvïtt f. Vernet redacteur: Dr. E. Diemer „Stantvastich is ghebleven mijn hert in teghenspoet!" <fe in. Pink- «imt nder- stok eden: Weer voor- niets" «n 1st te/ S55nteör Rotterdam Witte de Withstraat 25 Postbus *948 Telefoon 115588 Giro 39639 Abonnementsprijzen per week .1,04, per maand 4,50, per kwartaal 13,35 in hei oude hart van de stad Schiedam heeft gisteren laat in rjfl morsen eert grote brand ge voed bij het chemicaliën bedri jf Kappelhof en Hovingh aan de mm- Kort na het uitbreken van een "schijnbaar onschuldig brand- -fe ontstond een zware explosie die tot gevolg had dat de achter- Frankrijk begint weer aan werken te denken. Regeringswijzingen concessie aan links. De Gaulle neemt discreet voorzorgen Franc in herstel. ®§®H! *»- - i :r.1 PAKIJS De stakingen in Frankrijk beginnen te verlopen. De nieuwe, gewijzigde regering, waarvan de grootste verandering het stuivertjes wisselen van Couve de Murville en Michel Dehré is (de eerste krijgt nu Financiën en de tweede Buitenlandse Zaken) heeft nu een ietwat linkser tintje. Terwijl de Gaulle op rustige en discrete wijze eenheden gendarmes en militairen om Parijs versterkt, komen meer berichten over werk hervattingen binnen. 1 De grote vakcentralen hebben te kennen gegeven zich in de huidige fase tot loutere sociale verlangens te willen beperken, terwijl ze pas nog het heengaan van de regering hadden, geëist. De nieuwe verkiezingen voor de Nationale Vergadering zullen in twee ronden op 23 en 30 juni plaats heb ben. De federatie van links onder Mitterrand zal daaraan deelnemen, evenals de comnjunisten, die reeds beloofden de verkiezingen niet te zul len dwarsbomen. 'zijde van het pand instortte, To renhoog oplaaiende vlammen set ten naastgelegen gebouwen in lichter laaie. Een aantal wonin een moest worden, ontruimd. De brandweren van Rotterdam Schiedam, en, Vlaardingen waren ae brand binnen twee uur meester. Er zijn geen gewonden. Fotograaf zie pag. .4 „De. tijd gaat voorbij" zeg gen we,, maar we vergissen ons: de tijd blijft en wij zijn het,, die. voorbij gaan. RASPAIL HET EERSTVOLGENDE NUMMER VAN ONS BLAD ZAL VERSCHIJNEN SCHIPHOL Een lijnvlieg- tuig van de KLM is gisteren, een uur nadat het was opgeste gen, teruggekeerd op- Schiphol na een vechtpartij tussen een Turkse passagier' en een pur-' ser. De „luchtslag" was het gevolg van. het feit dat de pur ser, de heer Juffermans, de uit ons land uitgewezen Turk, de heer Bektas. weigerde zijn pas poort terug te geven. Het toestel vloog met veertig pas-, sagiers aan boord via Rome en Istan bul naar Ankara. Be purser vertelde de Turk dat hij zijn paspoort kon krijgen nadat het vliegtuig in Ankara was geland. 16 de pantry, het kleine keukentje in een vliegtuig, ontstond een woor denwisseling. Toen de Turk hoorde dat hij het document niet kreeg ontstond er een vechtpartij. :De ge zagvoerder, de; heer P, Vinkenoog uit Santpoort, die op dat moment boven Duitsland vloog, besloot terug te ke ren naar Schiphol. Nadat, het toestel was geland werd de inmiddels gekalmeerde Turk door enkele leden van de marechaussee naar een cel gebracht. Naast Yvonne Paul zit Schiphol hu ook met een lastige Turk, die het land uit moet, maar bang is 'dat de justitie in zijn geboorteland hem opnieuw in een cel stopt. „Ik spuit heus niet het hele busje leeg...." DE BILT Een hogedruk- gebied verplaatste zich het af gelopen etmaal van de Noordzee I naar Zweden en nam daarbij nog iets in betekenis toe. Het zorgt ervoor dat oceaandepressies hun invloed niet tot ónze omgeving kunnen uitbreiden. Fronten van deze depressies dringen thans door tot de Britse eilanden en veroorzaken daar plaatselijk regen. In ons land voeren oostelijke winden tussen het hogedrukgebied en een de- préssie boven de Middellandse Zee droge lucht aan. In deze toestand komt gedurende de pinksterdagen maar weinig ver andering. Het blijft overwegend zonnig en vrij warm tot warm weer met een .overwegend matige wind uit oostelijke richtingen. Voorlopige weersverwachting, gebaseerd op de gegevens van. het K.N.M.I.: Overwegend zonnig en vrij warm weer. Matige wind uit oostelijke richtingen. Juni 2: zon op 4.26, zon onder-20.S1; maan op 8.49, maan onder 1.08. Juni 3: zon op 4.25,-zon onder .29.52;. maan op 11.09, maan onder 1.25. Juni 4: Zon op 4,24, zon.onder 20:53; maan op 12.30, maan onder 1.37, De man is al eens eerder uitgewe zen,-Hij kwam later opnieuw naar ons land en inde kinderbijslag op do cumenten van een vriend. In Haar lem werd hij veroordeeld tot acht maanden.. Na- de straf te hebben uit gezeten werd hij op kosten van de staat op het vliegtuig naar Turkije gezet.. Verdere veranderingen in de Franse regering zijn de benoeming van René Capitant, leider van de linker vleugel in de Gaullistische fractie, die Justitie krijgt. Dit wordt gezien als een con cessie aan de stakende arbeiders en studenten. Capitant heeft kritiek ge leverd op de manier volgens welke de regering de staking had aangepakt. Nog twee linkse gaullisten zijn in het kabinet opgenomen: Yvon Maran- dat, die staatssecretaris voor Sociale AMSTERDAM Jongeren hebben bij de Luflakviering ïn de hoofdstad, die al voor middernacht begon, voor al aan de buitenkant van de stad vernielingen aangericht. Fietsen vuilnisbakken werden, evenals kratten en kisten van melk en groentewinkels, over de weg ge gooid. Een aantal autowrakken werd in brand gestoken en auto's werden op hun kop gegooid.. Ruiten van werden stukgeslagen. .Niet minder dan 125 keer werden brandmelders door Luilakvierders in gedrukt. Elfmaal moest de brandweer voor echte brandjes uitrukken.Tegen zeven uur vanmorgen was de Luilak viering „uitgewoed". VOOR AL UW GELDZAKEN DE SPAARBANK t DE SPAARBANK TE ROTTERDAM HOOFDKANTOOR BOTERSLOOT 25 Het straalvliegtuig kreeg later nog eens - drie uur vertragingomdat bij het tweede vertrek een mankement werd geconstateerd aan een van de startmotoren. Met een ander vlieg tuig wérd na enkele uren opnieuw gestart. Zondag zal de Turk opnieuw naar zijn vaderland worden gevlogen. Men hoopt dan een regeling te hebben ge vonden voor het paspoort van de vechtlustige man. Zaken wordt en de werkloosheid zal moeten bestrijden en. Philippe de Chartre, die Woningbouw krijgt. De ministers, verantwoordelijk voor het zenden van politie in de Sorbonne, waardoor de straatgevechten begon nen, hebben het veld moeten ruimen. Het zijn waarnemend premier Louis Joxe (Justitie), Christian Fouchet (Binnenlandse Zaken) en Alain Peyre- fitte (Onderwijs). Andere ministers, die verdwenen zijn Georges Gorse (Voorlichting en Francois Misoffe (Sport). De eerste vergadering van het ver nieuwde kabinet is inmiddels van morgen onder voorzitterschap van de Gaulle gehouden. Temeer, nu de grote vakbonden zich bereid verklaard hebben de on derhandelingen met regering en werkgevers te hervatten, kan op een vermindering van de spanningen worden gerekend. Arbeiders van Peugeot zullen na Pinksteren het werk hervatten, in ve le steden worden spoorwegstakers op geroepen* weer aan het werk te gaan. Een belangrijke telefooncentrale in Parijs heeft het werk hervat, nadat de politie een aantal posters op vreed zame wijze had verwijderd. De olie en benzineleveranties aan Parijs komen langzaam weer wat op gang. Gisteravond werd een decreet aan gekondigd, dat de minister van De fensie machtigt reserves van leger, marine, luchtmacht en gendarmerie op te roepen, .Men neemt aan, dat de ze maatregel slaat op.een. beperkt I Wot smaken ze toch weer lekker, j die eerste Hollandse nieuwe I Overigens nog wel met een duur bijsmaakje, toaiti gisteren moest voor een groentjef 1,50 worden betaald. UTRECHT De Pinkster^ drukte is gisteravond begonnen met. de uittocht van honderddui zend Nederlanders. De spoorwe gen alleen al vervoerden 750.000 passagiers en op de wegen was de uittocht merkbaar 'aan kilo meters lange files: bij Oudenrijn, Den Bosch, Dordrecht en Breda. De stroom Duitse toeristen, die gistermiddag begon, heeft zich van daag in verhevigde mate voortge zet. Aan de grensposten werd van morgen zeer grote drukte gemeld. Verwacht werd dat het merendeel van de bezoekers naar de kust trekt. Ook de zuidelijke grcnsdoorlaat- posten rapporteerden een vrij druk bezoek. De Belgen voerden hier; de boventoon. Bij de toeristen zijn op vallend veel kampeerders en de ANW verwachtte dan ook dat met name de kampeerterreinen in het westen van ons land zeer druk be zet zouden worden. Belangrijke oorzaak van de drukte is het stralende weer, dat sa als men de meteorologen mag geloven het hele weekend zal aanhouden. Onze weerkundige medewerker voorspelt volop zonnig weer doordat het hoge drukgebied boven West-Europa weet Met afgeladen kofferbakken kreunende imperialsgepoetste caravans trokken en trekken zij ons land binnen: duizenden Duitsers die in. ons land een korte Pinkstervakantie hebben. Rotterdam Telefoon 016 - 242565 VERZORGT AL UW TRAMSPORTEN DOOR HEEL NEDERLAND DEN HAAG Een actie van de drie metaalbewerkersbonden om meer leden te werven, die woensdag begon, is gisteren afgesloten met een aantal van 1072 nieuwe leden. Het was voor de eerste maal dat de drie bonden gezamenlijk een dergelijke actie voerden. TJET lange pinksterweekeinde zai wellicht enige afkoeling bren gen aan de Franse politieke hemel. De Farijzenaars zijn gewend volop te genieten van hnn vrije dagen en de autoriteiten hebben getracht dit mogelijk te maken. Wat er na de pinksterdagen zai ge beuren moet uiteraard worden afge wacht. Er lijkt reden om aan te ne men, dat de meeste Fransen dan weer geleidelijk aan het werk zul len gaan, om af te wachten wat de nieuwe verkiezingen brengen. Of ook de studenten zo verstandig zullen zijn, is nog een vraagteken, omdat zij in dë meeste gevallen niet stemgerechtigd .zjjn en dns bij de verkiezingen voor de Nationale Vergadering geen direct belang heb ben! Wellicht breekt nu toch een periode van betrekkelijke rust aan, die het houden van verkiezingen mogelijk maakt. De politieke partijen houden er ernstig rekening mee ook de door de president zwart gemaakte communistische partij. Te hopen valt, dat de zaken te elf der ure niet opnieuw uit de hand lopen. De verkiezingen zouden dan niet kunnen doorgaan en de mili taire dictatuur, die thans dreigend boven Frankrijk hangt, zou waar schijnlijker worden. aantal specialisten en technici, die no dig zijn voor het weer doen functio neren van installaties die van levens belang voor de economie zijn. Met de herinvoering van de devie- zenbeheersing, die gisteren in de Staatscourant is aangekondigd begint dc verdediging van de Franse franc op gang te komen. De eerste reacties uit het buitenland zijn gunstig. Zo herstelde de franc zich snel op de Londense valutamarkt. Deze beheersing houdt onder meer in, dat per persoon per jaar niet meer dan duizend franc mag worden uitge voerd. stand te houden. Het zwakke frontje boven Engeland verplaatst zich. vrij wel niet meer naar het oosten, zodat de regenkansen de eerste dagen zeer klein zijn. Door de oostenwind zal het kwik aan de kust oplopen tot 20 a 22 graden, terwijl het in het bin nenland zelfs tot 24 graden zal stij gen. Dit betekent, dat het de warmste Pinksteren sinds 1960 kan worden. Behalve Duitsers zijn ook veel Britten en Belgen op bezoek geko men. De Fransen moesten ditmaal wel verstok laten gaan, maar de ANW meent, dat dit verlies wordt gecompenseerd door toeristen, die Frankrijk als Pinkstervakantié heb ben geschrapt. Toch verwacht de ANW, dat er minder bezoekers naar ons zullen ko men dan tijdens het Paasweekemde, dat zo'n 600.000 buitenlanders naar hier bracht. De Pinksterdagen van vorig jaar leverden een bezoe kersaantal op van 450.000, eenzelfde getal als in 1966. Een zeer groot deel hiervan bestond evenals dit wee kend uit kampeerders. Een seinstoring heeft gisteravond het treinverkeer tussen Hilversum en Utrecht in de war gestuurd doordat enkele volgepakte treinen tot stilstand kwamen. Twee treinen tus sen Utrecht en Amersfoort moesten vervallen; de overige treinen hadden vertragingen tussen de dertig en veertig minuten. Ook voor de treinen van Utrecht naar Leiden en Amster dam had de storing gevolgen: daar ontstonden vertragingen van ten minste vijf minuten. PARIJS De Amerikaanse en Noord-Vietnamese delegaties heb ben gisteren hun zesde vredesbe spreking gevoerd. De besprekingen hadden geen resultaat, hoewel de stemming van de Noord-Vietnamezen iets milder schijnt te worden. Woensdag zullen de onderhande lingen worden voortgezet. Een woordvoerder van de Noord- vietnamese vredesdelegatie deelde mee dat binnenkort een van de lei ders van de Communistische Partij uit Noord-Vietnam naar Parijs zal komen. KAMPALA De Biafraanse dele gatie is vannacht na de mislukking van de onderhandelingen over beëin diging van de burgeroorlog met Nige ria, uit Kampala (Oeganda) vertrok ken. De leider van de afvaardiging,/Sir Louis Mbanefo, zei naar Kampala te zullen teruggaan als 'de regering' in' Lagos afstand doet van het denkbeeld door wapens een éind aan het con flict te -maken.':V niet duur we/ heerlijk SAIGON Infiltranten van de Yietcong zijn vanmorgen doorge drongen tot dicht bij het centrum van dc Zuidvietnamese hoofdstad Sai gon. De Zuitvietnamese autoriteiten zeggen dat bij straatgevechten in de hoofdstad honderd Vietcongsoldaten zijn gedood. Amerikaanse, militairen zouden rond Saigon 58 communisten hebben gedood. De Vietcong blijft Saigon bestoken met sporadisch mor tier- en raketvuur. LONDEN Dc zaak-MitchelI, die het Engelse publiek jarenlang heeft beziggehouden, heeft een verrassende ontknoping gekregen. Mitchell, beter bekend als „de gek ke bijlman", ontsnapte op 13 decem ber 1966 uit de gevangenis van Dart moor en was sindsdien spoorloos. Hij blijkt nu tien dagen na zijn ontsnapping reeds vermoord, te zijn door degenen die hem. hadden geholpen uit te breken. Dat zijn de speelhuisexploitant Reginald -Kray en een zekere Joseph Donaghue. .,De gekke bijlman:', de gevaar lijkste man van Engeland genoemd vanwege zijn gewelddaden en zijn enorme kracht, zat in Dartmoor levenslang uit wegens roofovervallen. Na zijn ontsnapping niet'zijn eerste werd in'heel Engeland een\ jacht op hem ontketend, maar hij werd niet gevonden. Acht dagen na de uitbraak drukten kranten een brief van Mitchell af, waarin hij aanbood zich over te ger- ven mits de autoriteiten zijn spoedige invrijheidstelling beloofden. De mi nister van binnenlandse 2aken deed een beroep op hem zich aan te geven, maar „de bijlman" kwam-niet opda gen. Sindsdien hebben verscheidene kranten nog aan Mitchell toegeschre ven brieven gepubliceerd de Times twee maanden geleden nog waarbij de brief „ondertekend" was met een duimafdruk waarin steeds dezelf de voorwaarde werd herhaald:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 3