Yvonne Paul van Schiphol verwijderd ■NLS over naar Schrei ner Oud - gereformeerden samen met Geref. Gemeenten In '67 nog groei bij «.■asïSï Hervormden naar Uppsala. VTI Inkomsten daalden I Een woofd voor vandaag Mr. V erheul aan dej VIJ gepromoveerd Gebouw Academische Raad ..belegerd" door studenten Geen verklaring maar geld Internationale M J bijbelconferentie opgericht toch voor radio I I ff: Drs. De Vlieger aan VU gepromoveerd STAATSSECRETARIS GROSHEIDE: BESLUIT IS BELANGRIJKE BIJDRAGE VOOR ONDERWIJS Duitse synode: Plaatselijk Noodzaak ijver BEURZEN iKeuze Ik geef op als nieuwe abonnee: *1 I •■-.•' DE ROTTERDAMMER Pagina 2 ZATERDAG 1 Pinksterfeest zendïngsfeest, was enkele jaren geleden een- bekende leus. Maar toch was die niet helemaal juist. Pink sterfeestHeilige Geest" moet het zijn. Maar vindt u die Geest ook zo ongrijpbaar zo onwerkelijk? En toch„Eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag." Zo begint het verhaal van de uitstorting van de Heilige Geest. Als Petrus gaat spreken om de mensen te vertellen wat er gebeurd is, grijpt hij terug op de profeet Joel en een Psalm. Maar hij had ook woorden van de Here Jezus kunnen citeren. 'De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet vanwaar hij komt of waar hij heen gaat." God grijpt met Pinksteren als ware terug op deze korte gelij kenis. De wind kun je niet zien. Maar je ziet wel wat hij doet. Bo men zwiepen in de wind, bladeren dwarrelen op, een zolder verdieping kreunt onder de kracht van de tuind en telefoon draden zingen door de wind. Zo gaat het ook met de Heilige Geest. De Geest van God kun je niet zien. Maar de gevolgen zijn wel zichtbaar. Haat verandert in liefde, hoogmoed in nederigheid, onwil in gehoorzaamheid, verdriet in blijdschap. Gods Geest is ook nu nog steeds aan het werk. Maar wij moeten er oog voor hebben. We lezen vandaag: Efeze 4 17-32. We lezen Eerste Pinksterdag: Efeze 5 1-20. We lezen Tweede Pinksterdag: Efeze 5 23-33. (Van onze onderwijsredactie) AMSTERDAM Aan de Vrije Universiteit promoveerde gisteren mr. J. P. Verheul te Voorburg tot doctor in-de rechtsgeleerdheid op het proefschrift Aspecten van Nederlands internationaal beslagrecht. Promotor was,-prof. mr. P. J. Verdam. Het proefschrift tracht een antwoord te vinden op problemen die 'bij het leg gen van beslag in Nederland rijzen, doordat de situatie een internationaal element vertoont. Dr. Verheul, geboren in 1928 in In donesië. studeerde rechten in Amsterdam aan de VU. Hij is advo caat in Den Haag en Amsterdam ge weest en sinds 1964 wetenschappelijk ambtenaar aan het Interuniversitair instituut voor internationaal recht T.MC. Asser te Den Haag. (Van onze onderwijsredactie) AMSTERDAM Drs. Th. A. de Vlieger is gisteren aan de Vrije Uni versiteit gepromoveerd tot doctor in de wiskunde en natuunvetenschapen op het proefschrift An experimental study of the tactile system of Lym- naea stagnalis. Promotor was prof, dr. J. Lever. Dr. De Vlieger, geboren in 1937 te Vlissingen, studeerde biolo gie aan de VU. Hij is assistent zoölo gie aan de VU. waar hij aan een- neurofysiologisch onderzoek werkt in samenwerking met het Herseninsti- tuut. CVO opt geheven om tot eenheid te komen jJTRECHT 1 Iw SCHIPHOL Yvonne PauL de 39-jarige vrouw die in een uitzicht loze poging om naar Amerika te reizen opnieuw op Schiphol ver blijf hield, is vanmorgen met de „sterke arm" van de luchthaven verwijderd. De dienst luchtvaart van hei koi««» rijkspolitie haalde haar. vanmorgen vroeg uit de aankomsthal weg en bracht haar naar Haarlem. Later op de ochtend ,werd zij daar hij de of ficier van justitie voorgeleid. Haar wordt evenals een half jaar geleden lokaalvredebreuk ten laste gelegd. DEN HAAG Schreiner A Air Transport j Nationale Xofc'ht-r vaartschóoj van dc KoninklijkëSNëcL i-zèïtein: Vóorf-dé veertig msin peïso- n^i,. van;;de3'NLS: heef: dit--gm. ge- - voIgéiL /.-■ jThtssén 3. Schreiner jen de. NLS -bestond alleen nauwe (samenwerking, orridat de NLS voor Schreiner de op leiding voor het A-brevet verzorgde. Schreiner'exploiteert sinds kort op Zestienhoven een viiegschool voor beroepsvliegers. Tot voor enkele jaren verzorgde de NLS vrijwel als enige de opleiding voor privé-vliegen. Sindsdien zijn verscheidene vliegclubs en enige im porteurs dat eveneens gaan doen. De KNVv'L kwam daardoor, geheel tegen haar bedoeling, in een concurrentie positie t.o.v. groepen leden, en van ■bevriende luchtvaartondernemingen te verkeren. Mede daarom is de vereniging in gegaan op het bod van Schreiner Air Transport, die het hele aandelenpak ket der NV Nationale Lucht- vaartschool heeft overgenomen. De NLS heeft afdelingen op de vliegvel den van Rotterdam en Hilversum. DEN HAAG Bet gebouw van de Academische Raad san het Fran- kenslag is gistermiddag „belegerd" door Amsterdamse studenten. De studenten, die onverwacht kwamen opdagen, kwamen openbaarheid op eisen van alle stukken over het rapport-Maris. De stirderAen (klein in aantal) die zich. rustig gedroegen, werden tegen gehouden door de politie, waarna ze ■op het trottoir .discussieerden over wat hun te doen sion'd. Henk Vlaar, voorzitter van de Stu- 'denten Vakbeweging, vroeg in een. megafoon prof. dr. H. Jansen, voor zitter van de Academische Raad, om •een .gesprek. Secretaris C. Kwantes (toonde zich berei'd drie studenten binnen te -laten, maar hier voelden de studenten niets. Henk Vlaar vond .dat °°k we] bui ten Ikon worden gepraat- De studen ten waren vooral gekomen om in formatie te krijgen over de voorlo pige nota over het rapport-Maris, die •vorige week door de Academische Raad tverd opgesteld. GOSLAR De synode van de Evangelische Kerk van Brunswijk (Wesi-Duitsland) heeft afgezien van een oorspronkelijk geplande verkla ring over Vietnam en in plaats daar van besloten 100.000 mark (90.000 gul den) beschikbaar te stellen voor daadwerkelijke hulpverlening in Vietnam- Door de speciale acties gaat men verder de gemeenten voorbereiden op de tijd, waarin grootscheepse leni ging van de nood in Vietnam moge lijk zal zijn. (Van onze kerkredaetie) DEN HAAG Er zijn plan nen, dat de Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland op zen- dingsgebied gaan samenwerken met de Gereformeerde Gemeen ten. Dit wordt onthuld door de voorzit ter van zendingsdeputaten van dc Gereformeerde Gemeenten, ds. II. Rijksen, in een vraaggesprek met het weekblad Kerknieuws. Tot nu toe steunden de oud-gere formeerden v.ia de „Mbumazending" de zending van de Vrije Presbyteri aanse Kerk van Schotland in Rho- desië. De Gereformeerde Gemeenten heb- ""ben 'zendingsarb'eiders in .West-Irian en Nigeria. Bij ds. G. Kuyt in de Jalimo-vailei in West-Irian gaan elke 'zondag reeds vijfhonderd mensen naar de kerk, aldus ds. Rijksen. In Nigeria drijven de Gereformeer de Gemeenten geen eigen zending, maar steunen zij een klein landskerkje, dat ontstaan is uit de zending van Engelse en Ierse me- thosdisten. „Er worden op het ogenblik besprekingen gevoerd over een nieuw project, namelijk de zending onder Batonga's in Rhodesië. De heer J. van Woerden, die gewerkt heeft ir, dienst van cle Free Presbyterian Church in Schotland een kerkfor- matie, die heel dicht bij de Gerefor meerde Gemeenten staat zou dan in onze dienst onder de Batonga's kunnen gaan werken", aldus ds. Rijksen. Overde aanpak van het zen dingswerk merkt ds. Rijksen onder meer op: „Als christelijke gemeenten onderhouden wij nauwe samenwer king met de landskerken, Als de blanken ooit op een zendingsterrein zouden moeten verdwijnen, zouden de landskerken het werk kunnen overnemen. In Nigeria worden er op zondag markten gehouden. Zij, die christe nen -worden, willen die toch graag bezoeken. Wij proberen te bereiken, dat de mensen dat niet doen, al tre den wij natuurlijk niet rigoureus op." De samenwerking met andere ker ken ten aanzien van dc zending ver loopt volgens ds. Rijksen „bijzonder aangenaam." „Wij hebben zitting in de West-Iriancommissie en ook daar in zijn de verhoudingen goed. Mei de hervormde zending in Oegstgeest hebben wij een prettige samenwer king. Oegstgeest behartigt onze be langen alsof die van de hervormde zending waren." GRONINGEN De burgemeester van Uithuizen, mr. A. Brinkman, is gisteren op 60-jarige leeftijd overle den, De heer Brinkman, die de AR-beginselen was toegedaan zou dit jaar zijn 30-jarig ambtsjubileum in Uithuizen gevierd hebben. Woensdag middag wordt hij na een rouwdienst in de Geref. kerk in zijn gemeente begraven. NED. HERV. KERK Beroepen te Arnemuiden, J. Koele te Nijketk; te Dubbeldam (vac. J. van der Velden; toez.), J. de Jager te Rot- terdarn-zuid; teGoudswaard: J. Kruijt te Hilleger?berg; te Oudwoude. B. J. Lietaert Peerbclte te Voorburg; te Nieuw-Lekkerland: J. v.' Rootse- laar te Bameveld. Aangenomen naar JJmond (bgw. wijkgem, i. w.)—Velsen (ver. vrijz. herv.): S. Nijdam te Nieuw-Helvoet. Bedankt voor Oud-Alblas (toez.): G. Voordijk te Mastenbroek,(O.). GEREF. KERKEN Beroepen te Oosternijkerk, kand. D. Braam te Leiderdorp (reet.)te Bever wijk-Heemskerk: A. v.. Leeuwen te Rotterdam-Pernis. Aangenomen naar Diénen c.a. vac. dr. J. C. Gilhuis), J. P. van der Stoel laatstelijk pred. van de geref. kerk vrijg. te Amsterdam-Centrum, die be dankt voor Uithuizen en voor IJmui- den. Bedankt voor Huizen N.H. - (vac. W, ten Kate), drs. R. van den Berg te Bodegraven. Beroepbaar C. Zeeman, Thaniswerf- straat3, Marken. GEREF. KERKEN (vrijg.) Beroepen te Grootegast-Gerkes- klooster, R. IC Wigboldus te Delfzijl; te Zutphen, B. de Vos te Ten Boer. Klonx K THAR THES D.WRFY EVANG. LüTH. KERK Beroepen te Den Haag (vac, mr. D. Hoevers); G, Kroes te Haarlem. UNIE v. BAPT. GEIW. Beroepen te Hoogezand: C. Eijer te Nieuw Weerdinge. CHRIST. GEREF. KERKEN Beroepen te Gouda: G. Bijkerk te Oud-Beijerland GEREF. GEM. Bedankt voor Rotterdam-z (Mijns- heerenplein) en voor Rijssen; G. Schip- aanboord te Apeldoorn; voor Ridder kerk: J. Karens te Nieuwerkerk (Z). (Van een onzer verslaggeefsters) - Met algemene stemmen is gisteren op de buiten gewone algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs (CVO) het voorstel tot voorwaarde lijke ontbinding van de vereniging aangenomen. De eigenlijke ont binding vindt plaats nadat de nieuwe organisatie van het protes tants christelijk onderwijs goedkeuring op haar statuten heeft ge kregen. aangetroffen openbaar, rooms-ka- tholiek en protestants christelijk zou men verwachten, dat ze onder ling wedijverden. Maar zo'n wedijver is er niet, elke vernieuwing blijft achterwege als er niet te voren overeenstemming is. „Misschien Is er in het verleden veel tijd besteed aan verkeerde za ken", besloot mr. Grosheide, „ik hoop van harte, dat nu de weg zal zijn vrijgemaakt voor het exploiteren van nieuwe zaken, waardoor het Neder lands onderwijs kwalitatief nog meer kan worden verbeterd." Ook dc voorzitter prof. dr. W. den Boer toonde zich dankbaar. Ir) zijn openingswoord had hij al verteld, dat hij altijd verbaasd is geweest over het gescheiden optrekken der christe lijke bestuursorganisaties. „Als lid van de Vereniging Vrienden van de Oecumenische Raad van Kerken voelde ik een opdracht mee te helpen aan de eenheid gestalte te willen ge ven in één sector van het maatschap pelijk leven. Dat was moeilijk, want de verhou dingen van een verkrampt verleden doemden levensgroot op voor de ogen van talrijke hervormde en gerefor meerde schoolbesturen door de. in wendige schoolstrijd, erfenis van de Zoals bekend zal de nieuwe orga nisatie tot stand moeten komen door een fusie tussen de CVO, de vereni ging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) en het Gere formeerd School Verband (GSV). Anders ging het gisteren toe. dan verleden week op de buitengewone vergadering van het GSV, waar het statutair vereiste aantal stemgerech tigden er bij lange na niet was, zodat geen beslissing kon worden genomen. CVO had namelijk helemaal geen be paling over ontbinding in de statuten wat de zaak des te gemakkelijker heeft gemaakt, omdat nu de volstrek te meerderheid van geldige stemmen voor het besluit nodig was. Dat het hoofdbestuur zich nog niet had bekommerd over een bepaling in de statuten voordat iemand van de aanwezigen daarnaar vroeg bewijst wel de gemoedelijkheid waarin de vergadering verliep. Sprekers uit de zaal kwamen in plaats van met be zwaren tegen opheffing naar voren met voorbeelden hoe het samengaan mef andere organisaties op het plaatselijke vlak kan. Staatssecretaris mr. J. H. Groshei de, die de hele vergadering bijwoon de noemde het „besluit van. vandaag een uiterst belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van het onderwijs en de verhouding van het onderwijs in Nederland." Hij verzekerde dat er bij de Neder landse regering bijzondere be langstelling bestaat voor de organisa torische eenwording in de sector van het protestants-christelijk onderwijs. „Men vraagt zich wei eens .af", zei hij zijn eigen gedachte weergevend, „hoe het toch zo lang heeft kunnen duren voor er eenwording is. Hoe men vaak zo fel en verbitterd tegen over elkaar heeft kunnen staan. In de praktijk is er plaatselijk nau welijks reden om gescheiden pp te trekken. 'Struikelblokken vormen de landelijke.- situaties. Het landelijk '■besluit sfitoufeèrt' 'wat plaatselijk aan tie gang is." C Doleantie en erfenis van 1890 toen CVO moest worden opgericht." In 1964 kreeg prof, dr. Den Boer geen felle reactie toen hij het opnam tegen gescheidenheid, maar van vele kanten bijval. In datzelfde jaar werd de oecumeniteit statutair vastgelegd en de binding met de Hervormde Kerk verdween uit de statuten. De voorzitter wees met klem op de noodzaak van christelijk onderwijs in een ontkerstende wereld en van ver nieuwing in het onderwijs. „Van har te hoop ik dat besturenorganisaties van de toekomstige organisatie zich niet te veel met grondslagen, basis- formules en het tekenen van verkla ringen en dergelijke half kerkelijke, half onstichtelijke haarkloverijen be zig hoeven te houden". Hij noemde de mogelijkheid, dat besturen en personeel aangesloten bij het CVO contacten kunnen onder houden. In de nieuwe vereniging ko men ook zeker zes van de oude bestuursleden. Hij verzekerde, dat dwang van het hoofdbestuur piet hoeft te worden verwacht. Op het plaatselijke vlak kan men zelf beslissen of men samengaat. Grote plaatselijke verenigingen als in Amsterdam. Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Leiden en tal van anderen zullen plaatselijk blij ven bestaan en niet fuseren. Tot slot kon prof. dr. Den Boer Ier geruststelling zeggen: „Worden wij het onverhoopt niet eens over de sta tuten van de nieuwe vereniging, dan wordt CVO niet opgeheven". (De sta tuten zijn namelijk nog niet bekend.) rooms-kathoUekeeebijbëtexperte' 2? belvertalers en bi jbeluUgevlbl' besloten tot oprichting van nationale katholieke bijbelco^' Deze nieuwe organisatie zal L' gelijken zijn met de United Bito.J' cieties. Tot nu toe kend„ p rooms-katholieke bijbeistfcfiL de de verschillende landen nor' overkoepelend federatief verhsL8®5 De internationale katholieke bik. conferentie zal coördinerend doen en samenwerken met h„ r'r Bible societies als" werkpartner. P K2" ei De oprichting is een Nederig, itiatief. Een werkcomitéTaf™,* reidende besprekingen houden d dens een bijeenkomst, die is I augustus in Boxtel wordt eSU' DEN HAAG Een achtman^rt, gatie za) de Nederlandse HervS Kerk vertegenwoordigen 0p semhJee van de Wereldraad vair)» ken in Uppsala, u van to. Onder hen is mevrouw dr E. Ff« seman-van Leer te Amstelveen Zit lid van de commissie voor eelönf kerkorde van de Wereldraad en bta nen de Nederlandse Hervormde Kerk lid van de raad voor kerk en theoio gie en van een adviescollege van 1 raad voor kerk en Israël. Verder gaan dr. G. de Ru ds F h Landsman, dr. C. P. van Andeleni G. P. H. Locher, respectievelijk era ses en secretaris-generaal van sv node. secretaris van de raad vooï kerk en samenleving en algemeen se' Cretans van de raad voor de zendiiJ Vervolgens de hoogleraars proffc H. Berkhof (ltd van het centraal ca mité van de Wereldraad) en prof dj A. J. Bronkhorst en de voorzitter van de commissie voor internationale za. ken van de oecumenische raad Sr f L. Patijn. J. Hoor tl» biirona De staatssecretarisbracht de me ning over van een Europese commis si e van onderwijsdeskundigen, die wel waardering had voor het onder wijs in ons land, maarook kritiek. Waar drie soorten onderwijs worden HILVERSUM Tussen de NCRV en de bond van Nederlandse her vormde mannen veren i gin gen op ge reformeerde grondslag is over eenstemming bereikt over de uitzen ding van de toogdag, zaterdag 2 no vember. Maandag na de toogdag zal er 's avonds een half uur beschikbaar zijn voor flitsen van de ioogdag en verde re i informatie over het werk van de bond. In „De Hervormde Vaan" spreekt ds. A. Vroegindewey, voorzitter van de mannenbond, zijn voldoening uit over de „volkomen overeenstem ming", die met de NCRV is bereikt. „Het is ook nu weer gebleken, dat men,door een gesprek verschillende dingen kan oplossen en ook een weg kan 'banen tot een goede samenwer king. In het verleden voelden we ons nogal eens misdeeld wat de be langstelling van de NCRV voor ons werk betrof. Maar na dit gesprek zullen we dat niet meer kunnen en mogen zeggen." Sprekers op de toogdag in Tivoli zijn ds. L. Kievit, dr. C. A. Tukker en ds. J. H. Cirkel. (Van onze kerkredaetie) GOES Het zielental van de Gereformeerde Kerken (vrijge maakt) bedroeg volgens het zo juist verschenen Handboek 1958 per 1 januari van dit jaar 107.935. Dat is 261 meer- dan het jaar daarvoor. Dat deze groei zo gering is,komt doordat vijf kerken inNoord-Bra bant en Limburg niet meer geteld werden. Almkerk-B, Breda-B (ds. K. C. Smouter), Eindhoven-B (ds. G. van den Brink) bekend door de sa- mensprekingen met de plaatselijke christelijke gereformeerde kerk, Maastricht (ds.M. Bakker) en het door experimenten welbekende Rijsbergen, die samen de „classis-Eindhoven" vormen, worden dus nu geacht niet meer tot de Gere formeerde Kerken (vrijgemaakt) ta behoren. Samen tellen zij ongeveer duizend zielen. Merkwaardig, dat de man. om wiens opvattingen aangaande het eeuwige leven de strijd in dit ressort ontstond, ds. B. Telder emeritus van Breda, blijkens het Handboek niet buiten het kerkverband staat. Verder verloor de kerk van Gro- ningen-Zuid nog ruim tweehonderd zielen, naar men kan aannemen als nasleep van de afzetting van ds. A. van der Ziel, terwijl de kerk van Twijzel zeventig zielen minder telt dan vorig jaar, doordat de meerder heid van de kerkeraad met ds. K. van den Belt zich aan het kerkver band onttrok, omdat er huns inziens niet bevindelijk genoeg werd ge preekt. Tegenover deze verliezen staat ook behoorlijke ledenwinst in verscheide ne plaatsen, In Bunschoten-Spaken burg bijvoorbeeld, waar meer dan de helft van de bevolking vrijgemaakt is, steeg het zielental. ïn Assen was er een stijging van bijna driehonderd zielen. Als gevolg van de strijd Tond de Open Brief en de aard van het gezag EEN VERGETEN KERK VRAAGT HELP (Van onze kerkredaetie) OEGSTGEEST Tussen Celebes en het Philippjjnse eiland Mindanao ligt de San- gir- en Talaud-archipel. Zeven tig geïsoleerde eilanden met mim 200.000 mensen, waarvan er 170 behoren tot de christe- telijke kerk, een van de oudste kerken van Indonesië. En de meest vergeten kerk. Telkens weer bl(jkt dat zendelingen on mogelijk deze kerk kunnen be zoeken, omdat alle verbindin gen ontbreken. Het zendingswerk begon toen Por tugese en Spaanse missionarissen vier eeuwen geleden er de eerste christenen doopten. Later kwamen de mannen van de Verenigde Oostin- dische Compagnie en dank zij de handel werden ze allemaal gerefor meerd, Maar in het geestelijk leven veranderde er weinig. Bijna honderd jaar, van 1857 tot 1950 werkten zendelingen op deze ei landen. Ze bouwden gemeenten op, evangeliseerden, - stichtten scholen voor onderwijzers. Maar aan een be hoorlijke predikantenopleiding kwa men ze niet toe. In 1945 werden alle onderwijzers die ook een gemeente dienden officieel predikant, maar ei genlijk hadden ze er de opleiding niet voor. Pas de laatste jaren is het mogelijk geworden aan sommige jonge mensen van die eilanden beurzen te geven om theologie te gaan studeren op Ce lebes of Java. Een twintigtal predi kanten werd opgeleid. Door hun ken nis werden ze al spoedig uitverkoren om de kerk te gaan leiden. Maar dagelijks wordt hun werk moeilijker. De 280 verspreide ge meenten hebben slechts honderd pre dikanten, waarvan er 80 boven de zestig zijn. Het zat niet lang duren of het aantal vacante gemeenten zal nog veel groter worden. De problemen zijn oneindig groot. Verbindingen met de rest van Indo nesië zijn er niet of nauwelijks. On danks de respectabele ouderdom van de kerk zijn de erfenissen van de stamreligies nog lang niet uitgestor ven. De zendelingen hebben de kerk niet opgeleid tot zelfstandige ge-, meenten en mondige christenen. Hoewel vertegenwoordigers van de hervormde zending in de laatste ja ren herhaaldelijk gepoogd hebben om contacten met deze kerk te leggen, Met enige zorg ziet de hervormde zending de komende pinkster-collecte tegemoet. De voorjaarscollecte bracht S procent minder op dan vorig jaar terwijl gerekend was op een stijging van ongeveer tien procent. De daling van de voorjaarscollecte is echter niet te wijten aan een ver- minderde belangstelling voor de zending. De aandacht van de gevers was vooral gericht op de actie Kom over de Brug. Oegstgeest hoopt dat de pinkster- en najaarscollecte deze daling weer aoed zullen maken. zijn rij daar nimmer in geslaagd. En toch wil ook deze vergeten kerk con tact. Dr. G. p. H. Locher, de algemene secretaris van Oegstgeest, heeft dezer dagen een lange brief ontvangen van de verjongde synode, schrijft hij in het pinksternummer van Hervormd Nederland. Die brief staat vol'plannen. In de afgelopen jaren zijn heel wat ge meenteleden geëmigreerd naar Min danao. Nu wil de kerk daar zendelin gen heen gaan zenden. Ze wil ook haar eigen slecht opgeleide predikan ten volgend jaar een feijscholingscur- sus geven. Ze wil de economische si tuatie van haar gemeenteleden ver beteren door een landbouwproject. Maar ze kan dat alles niet alleen. Daarom schreef de kerk Oegstgeest om hulp. „We weten er niet goed raad mee," schrijft dr. Locher. Want zoals de inkomsten dit jaar tot nu toe lopen, kunnen we deze last er beslist niet bij nemen. Zal onze kerk dus op nieuw verstek moeten laten gaan? Dat mag beslist niet. Van de pinkstercollecte zal mede afhangen wat ons antivoord zal worden." van dc belijdenis Is het varig jaar in tien plaatsen tot een scheuring geko men, alle in het midden en westen des lands. Voor de statistiek had dit (nog) geen gevolgen, want In deze gevallen werden beide plaatselijke groepen met hun gegevens en cijfers naast elkaar in het .Handboek opge nomen. Het zijn Amstelveen.. Amster dam-Centrum. Amsterdam-Zuid, Baarn, 's Gravenhage-Loosduinen, Kampen, Oegstgeest, Overschie, Soest en Zaandam. Volgens het Ten Geleide wordt die kerkeraad, die door de laatste meerdere vergadering erkend of in het gelijk gesteld werd, „A" genoemd en de andere „B". Niet toe gelicht wordt, waarom ten aanzien van de classes Alkmaar/Zaandam en Haarlem dit beginsel niet werd toe gepast. Inmiddels zijn er scheuringen bij gekomen in Biltho '/en, Ede,' Haarlem, Heemstede en Utrecht-Centrum. In Gorinchem en Katwijk was in vorige handboeken al sprake van A en B. In Katwijk is dit nu verdwe nen, zonder dat duidelijk wordt, wat er met de B-gemeente is gebeurd. Bij gegevens achterin is niet meer opgenomen de vereniging van gere formeerde studenten „Hendrik de Cock" te Groningen (er werd daar een nieuwe studentenvereniging op gericht, nadat. HdC een min of meer interkerkelijk karakter ging aanne men). Bij de beroepbare kandidaten ontbreekt de naam van, kand. H. Kie- zenbrink. Bij de Theologische Ho geschool worden de namen van de geschorste docenten dr. H. M. Mul ders en drs. D. J. Buwalda wel, die van tijdelijke docent drs. G. J. van Middelkoop niet vermeld. Al met al een bock, dat getuigt van enerzijds een indrukwekkende hoe veelheid activiteiten op allerlei ge bied, anderzijds van velerlei moeiten. Voor geïnteresseerden als documen tatiemateriaal onmisbaar. Uit het jaaroverzicht-van drs. D, Deddens (het klopt kerkrechtelijk dachten wij niet, dat hij op pag. 195 melding maakt van het ambtsjubi leum van een predikant, die reeds vele jaren niet meer in de naamlijst van predikanten voorkomt) dit citaat: „De tot een keuze dringende Open Brief heeft de kerken en haar leden in 1967 gebracht in een situatie, wel ke met die van ongeveer een kwart eeuw geleden bepaalde trekken van overeenstemming vertoont. Ook in dit opzicht, dat als in de tot een keuze nopende leeruitspraken ook in de Open Brief een ontwikkeling cul mineert. Een afbuiging èn op confes sioneel èn op kerkrechtelijk gebied. En mogen leëruitspraken van toen en Open Brief van nu twee aan elkaar tegenovergestelde. polen lijken, is binden tegen concrete .belijdenisin- houden in en miskennen en ont wrichten van de belijdenis niet te her leiden tot één en dezelfde noe mer? Hebben hiërarchie en indepen- dentisme niet één en dezelfde wortel? Hoe smartelijk ook, hier moest en moet, met V aanvaarding van alle consequenties, duidelijk gekozen en neen gezegd worden.- Er is geen niè-: mandsland tussen gereformeerd en niet-gereförmeerd." weei Kopenhagen onbew. Londen onbew, Amsterdam onbew. Brussel onbew. Luxemburg onbew. Kramt lort onbew. Mtmchen h. bew, ZüricJi onbew. Geneve 1. bew. Locarno geh. bew. Wenen zw. bew, innsbrucR zw, bew.' Rome geh. bew. Madrid onbew. Majorca 1. bew. max temp gisteren 20 "U 23 <"22 '- 23 U 20- jU 22 U 10 uu? 18-'-■>:■■■■■> 16 lU-v -• 25 .'-V* U l? 17 Y'U V' 28 24 -Uv. ney, - 0 'ft 'i OU '0 - :- D •ï'öU .'o/ *0>: 8 v i;u W '3 De leerrapporten van de *>anseïstatt<au ontbreken jn dit overzicht door de stakiatto aldaar. STOCKHOLM De Zweedse poli tie heeft .gisteren., een. 25-jarige man gearresteerd, die heeft een bekend een aanslag te hebben willen plegen op premier Erlander,. De man bood aan een bureaiu een pakket aan waarin een zelfgemaakte bom bleek te zitten: straat: plaats: betaalt:. per kwartaal. per maand I Als beloning voor mijn aktivtteit i 1 ontvang,ik een "Gouda Bouquet", IDe nieuwe abonnee krijg' onze kranu veertien dagen gratis. Mijn naam straat: plaats: inzenden aan Bureau;van■dlthteiL hokje'zwart maken va ÉS o4* ke dr ve Ch de zai he de Gc den Mi „D PI de Th se) eer C- vri bij hei bo I len Ri( me om hie i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 4