Ver. tegen Luchtverontreiniging inventariseert: AGENDA Tweede aanvoer leiding voor drinkwater komt BEWONERS ZUN HET AL JAREN MOE Weten polder en gemeente geen raad met Broekkade? AAN DtlUn m JM w m C0UZY •O I 75.- 59. 485. Burgerlijke stand Veel doelpunten bij schoolkorfbal Raad Maassluis op vinkentouw Kan brillant groeien? R. Cassa kampioen jeugddammer 100 KLASSIEKE FAUTEUILS heetman JJ Langzame molens VERL1CHTINGS 1BNAMENTEN -f gQTTEKPAMMER Pagina 3 VAN tUCHTVERONTREfNIGLNG SffiklFJi WATERWt-GGE&JED H (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Vereni ging tegen Luchtverontreiniging is begonnen met een inventari satie van de in het Waterweg gebied aanwezige luchtveront reinigingsbronnen. Daartoe heeft zij in haar blad „Reine Lucht" een kaart afgedrukt, waarop woon- en industriegebieden staan aangegeven en waarop men 37 bronnen van luchtver vuiling heeft afgebeeld. Vandaag en morgen dagelijks Toezien op Gekro Klein keffertje !|pP^ •(normale prijs 235.-) EETKAMERSTOELEN EETKAMER uitgevoerd in mahonie: tafel met spinpoot en 4 stoelen be kleed met draion streepvelours teak: van 98.- van 725.- (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De Broekkade in de Oost-Abtspolder op de grens van Schiedam en Rotter dam, verkeert in verregaande staat van verwaarlozing, ,,'s Zo mers gaat het hier wel, maar 's winters is de weg onbegaan baar. Als het hard regent, vallen er grote kuilen in het wegdek en loop je in de modder te sop pen." MAVOSCHOOL t WOENSDAG 5 JUNI 1968 I IIICHTVERVUMGSBRONNEN •mNmIAMI RöftitoA» èüöEBAM nwA\ Reeds lang heeft de vereniging ge pleit voor een dergelijke inventarisa tie, waaraan verbonden zou moeten zijn het verzamelen van kwantitatie ve gegevens over soort en hoeveel heid der verschillende uitworpen. Cijfers over schoorsteen uitworpen zijn bij de industrieën wel bekend, zegt de vereniging, maar komen niet te onzer beschikking. Zij vindt deze inventarisatie dan ook eerder een taak,voor de overheid, in welk ver- band'zij het openbaar liebaam Rijn mond noemt. Be globale verhoudingscijfers voor de luchtvervuilingsbijdragen van huisbrand, verkeer, tuinbouw en in dustrie in de agglomeratie Rotter dam, uitgedrukt in hoeveelheden S02 (zwaveldioxyde) als maatstaf zijn: huisbrand 8000 ton (voornamelijk 's winters), verkeer 700 ton, elektrische centrales 12.000 ton en industrie 15 000 ton. De VTL betreurt dat zi) n«.t beschikt over de cijfers van de uit worp in het tuinbouwgebied V/tst- land. Feit is echter dat deze emissie over een aanzienlijk groter gebied gebeurt. Bij industneen is sprake van zg. puntbronnen met een hoge uitworp, Zou m plaats van S02 een andere verontreiniging zijn genomen, bijv. rook- en roetemissie dan komen de cijfers voor de industrie gunstiger te SCHIEDAM - Geboren: William J Jiv. C 3 van der Marei en N C J. van der Pluijm; Elvira L. d.v, S P van Zuilen en. A C A Bakkeren, Werner I.. z.v. A M. M Veringmeier en E. A. M. van veen; Mark G tv R, Bunsee en A. M Kasten, Edwin i v. M A. de Goede en M. 1. Kloos: Olivier X z v y X Olmer en G. C. C. van Bueren; Mirelle dv H M, Etman en D. Jt Kmger. Raymond zv. J. Eeteris en M. de Held, Arianne S d.v. A. Nagtegaal en MC G Reedijk, Edwin zv H J. Heinsbroek en C G M Woerdenbagch Martlnus R zv. J. schot en E W van Put, Ingrid dv. G, J van Wezel en J. van den Hoek; Ingrid d v. B Könemann en .T M C. Klijn; Daantje z.v. J. A. Rulgrok en J M. 1. L Govaart, Pauline A M. dv. J. A C. Hoog en w. Rueb. Overleden: 3 van Baarlen, 67 cchtg. B. Sloik; E. Druppers» S3 echtg. N. G. Alberts. Geref. Jeugdhuis: PCG., gecombineerde jeugdvers 20 Stedelijk Museum: Antonio calderara, schilderijen, tekeningen, gouaches en gra fiek, Bonies, schild en objecten. Galerie de Graaff: Henk de Vos, schild tek Agentschap „De Rotterdammer", me vrouw j van Gogh, Dr Zamenhofstraat 139. tel 152400, ook klachten bezorging Alarmnummer brandweer: 26S123. Alarmnummer GG en GD: 269290 Apotheek: 't Gouden Hert St Lidut- nastraat 58 tel 2683M hggen en zou vermoedelijk het West- land een slecht figuur slaan. Da in dustrie is zeker de belangrijkste vei - ontremiger. Op de kaart zijn ook de nieuwe bedrijven opgenomen, die zich de laatste jaren, vooral in Europoort, hebben gevestigd. Dat zijn o.a. de BP-raffmaderij, met 300 ha en een raffmagecapaciteit van 4,5 miljoen ton ruwe olie en een half miljoen ton gasolie per jaar en Gulf mot een jaarcapaciteit van drie miljoen ton. Wat de petrochemie betreft zijn er de vestigingen van Konam en ICI die een belangrijke rol spelen naast de Shell Chemie, die zo langzamerhand uit haar jasje groeit. Een derde soort vormen de kunstmestindustrieën als ENCK/Delta Chemie en Albatros. Nieuw is Esso Chemie, die op een terrein van 80 ha reeds fabrieken heeft gebouwd voor de bereiding van ammoniak, salpeterzuur, nitraten en ureum. Kleinere anorganische bedrij ven zijn Xiofine, waar titaan»! ioxyde wordt gemaakt en Climax Molybde num, die molybdcenoxide fabriceert. Juist als bij de kunstmestfabricage produceren deze bedrijven tijdens de ontsluiting van ertsen nogal wat luchtvervuiling. Goed bekend op het gebied van stankverspreidmg zijn volgens de Vereniging tegen Luchtvervuiling de Tankercleaning, Vondelmgenpiaat, Chemische Industrie Rijnmond {met fenol) en Continental Columbian Car bon (roetfabneage: roet- en stank- verspreidmg). „Wat wij moeten ver wachten van de overplaatsing van d? Gekro naar de Botlek (gecombineerd met een vuilverbrandingsinstallatie. - red) staat nog te bezien of te berui ken", aldus de vereniging De stanklucht van de Gekro zal als verbrandingslucht worden toegevoerd aan de Roteb-ovens. Uit modelproe- ven verwacht men dat hiermee het stankprobleem van de Gekro afdoen de wordt opgelost. „Daar de verbranding van het in dustriële afval ook aanleiding geeft tot de vorming van bijprodukten (HCL en S02) blijft het zaak er nauwlettend op toe te zien wat er uit de geplande 125 meter hoge schoorsteen over onze hoofden wordt uitgestort", aldus de "Vereniging te gen Luchtverontreiniging. In hetzelfde nummer van het blad „Reine Lucht" gaat de redaktie in op vragen als „Wat doet de Vereniging Tegen Luchtvervuiling nu eigenlijk?'' Als antwoord wordt oa. gezegd dat wordt deelgenomen aan het werk van Rijnmondcommissies op het ge bied van de milieuhygiëne, dat m de Rijnmondraad een aantal voorvech ters van de VTL is gezeteld, evenals in gemeenteraden van „stanksteden" en -dorpen. „Wat wij aan inspraak kunnen hebben wordt uitgebuit met ferme uitspraken. Het resultaat is gering. Wij geven dit toe. Ons blaadje is een klem keffertje. De terecht op de vm- gers getikten- Thomassen, die blufte' Ik sluit de Gulf" en het met deed; de vele burgervaders en wethouders, die almaar roepen: „Het gaat goed; de zwaveldioxyde neemt verhoudingsge wijze af** (maar de stank blijft he laas, zeggen wij). Wij moeten leren te leven met een redelijke mate vin vervuiling. Het aantal stankdagen neemt maar met zo en zoveel procent toe", en meer van deze kletsp*'iat, werden aan de kaak gesteld En verder schnjlt de redak*'f „Hinderwetprocedures tegen ue ENCK die vijf, zes, zeven jaren wor den gerekt, verwezen naar een Hoog mogend college van Staat, waar ie dereen de ellende van de bewoners m Vlaardmgen, Hoogvliet of Perms al lang vergeten is; waar men nog nooit zelf de stank ter plaatse eens is ko men waarnemen. Daar eindigt dan ons manmoedig protest". Advertenties voor het blad, aldus de redaktie, zijn moeilijk te krijgen, hetgeen dan bewijst dat men kenne- Hfï wat bang Is voor soms boosaardi ge toon, veroorzaakt door de treiteri ge verontreinigingen, die wij bewo ners dezer streken moeten verduren, met klinkende munt der commerciële publiciteit te steunen. Zodra wij respectabele lucht kunnen inademen zullen wij ook respectabele taal kun nen voortbrengen. De stem van het publiek, in zijn hopeloze taak de bureaucratie te doorbreken is zwak, aldus de VTL. Maar af en toe moeten de door ons gekozenen en de door ons aangestel de ambtenaren er duidelijk aan wor den herinnerd: „Burgemeester doe eens wat, Commissaris wees niet al- leen grappig, Professor klim eens m de mast, Regelkamer help ons toch!" En: „Wij weten maar al te goed dat del andelijke wet er veel te lang over doet om tot leven te komen en dat als deze er dan is, wij met kracht onze ongenoegens moeien blijven luchten". Tot slot worden de leden der VTL opgewekt bij stank bet nummer van de meld- en regelkamer te bellen: (010) - 282887. T\E cijfers op de kaart corres- - ponderen met de volgende industneen. 1 Deltachemte2 Eerste Ned. Coop. Kunsimest- fabriek; 3. Lever's Zeep My; 4 Unilever Research Laborato) mm; 5 Tankercleaning; 6 GEB-cen- trale; 7 Mobil Oil (opslag); 8 Shell Nederland Raffinaderij; 9 Shell Nederland Chemie, 10 Rotterdamse Plyofenmen My.; 11 Caltex Petroleum Raffinaderij; 12 Pakhuismeesteren13 Fabr. van Chem. Prod. Vondelingen; 14 Albatros Superf .fabrieken, Albatros Zwavelzuur- en Che mische Fabrieken, Ammoniak Unie; 15 Dow Chemical; 16 Alu minium Chemie, 17 Esso Neder land; IS Benz. en Petr. Handel Mij. (BP, op$lag(; 19 Borax; 20 Continental Columbian Carbon; 21 Zoutchemie Botlek; 22 Chem. Industrie Rijnmond; 23 Ket'jen Katalysator CyanamidKet- jen Carbon; 24 Titaandioxyde- fabriek - Tiofine; 25 Verolme T'ankerclaemng; 26 ICI-Holland; 27 Gulf Oil Nederland - Gulf Research Laboratorium; 38 Euro pees Zwaveloverslagbedrijf; 29 British Petroleum Raffinaderij Nederland; 30 Konam (Kon. Zout/Ketjen) /Celanese Corp; 31 Mobil Oil pijpleiding Amster dam); 32 Climax Molybdenum; 33 Gekro (Roteb); 34 Caltex- Esso (terminal); 35 Esso-Chemie; 36. Europak (tankmst. Pdkh. meesteren); 37 Alcoa (Neder land). SCHIEDAM Als rijpe appelen van de boom vielen dinsdag op de velden van Harga de treffers bij de schoolkorfbahvedstnjden, die weer waren georganiseerd door de Centra le Schoolsportcommissie, dit keer met medewerking van de heren L van der Kraan, W. Harms, C Toussaint en A. Valk. De eerste wedstrijd tus sen Willem de Zwijger 1 en Willem de Zwijger 2 leverde al een 71 sco re op, terwijl later op de dag de verhezersronde tussen dezelfde teams een 12O zege voor Willem de Zwij ger 1 werd. Koningin Juliana won m afd D 1 met 60 van Oranje Nassau 2, ter wijl in afd D 2 Oranje Nassau 3 weer met 50 van J H, Gunning 2 won en met 40 van J H Gunning 3 In afd A werd Willem de Zwijger 1 winnaar Afd C kende Oranje Nas sau als winnaar, Dr. Kuyper als tweede en W A Liefland als derde De afdelingen D 1 en D 2 speelden samen en hier werd winnaar Kon Juliana. 2 Oranje Nassau 3, 3 J H Gunning en 4 Dr Kuyper 2 Er werd gespeeld op de velden van HBSS en WF 0 SCHIEDAM Aan het Libanon-ly- ceum te Rotterdam slaagde voor het eind examen middelbare handelsdagschool P W J Hageraats uit Schiedam Aan het SpLeringshoeklyceum slaagden voor het eindexamen MMS uit Schiedam E Bel- jaars, J van de Boomen, A H Bosch A C Bosch, Ch Broeren. A van der Ham, C Hoogerwerf P Kater, J" Krijger, T Mangnus L Mejer, l Middendorp, D Boks, M ter Braak, H Carl5er A Dekker, 1 van Duijn, C van Hees, P Kampert, T Kerklaan. E de Poel, C Ranke, B Schef- fens, E Veliseèk, J Vincent 0 SCHIEDAM Zaterdag speelt De Hol- Jandiaan tegen 's-Gravenzande De wedstrijd begint om vijf uur Voor die tijd zal de gymnastiekvereniging Hollandla z'n jaarlijkse uitvoering geven op het hoofd terrein van de Nieuwelantbewoners Aan vang haf drie. t&W'Ftjb ALLES MOET LEEG vóór de grote verbouwing van onze magazijnen in de Spaanse Polder een aan-, vang neemt. U kunt nu profiteren van een leeg- verkoop met koopjes zoals u nog zelden hebt meegemaakt. bekleed met cretonnes en weefstoffen, afgewerkt met rokjes en koordfranjes [normale prijs 129.-} Een restantpartij prachtige in teak en noten noten: van 110.-voor 65.- voor voor COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG 7 - E ERLANDSELAAN 72-78 (Van onze correspondent) MAASSLUIS In alle toonaarden hebben de fracties in de gemeente raad gisteravond gepleit voor een be tere aanvoer van het drinkwater vanuit Rotterdam. Het verst hierin ging de heer J. van Hartingsveldt (ar), die een tweede toevoerleiding langs de hoofdweg nog te kwetsbaar vond en liever zag dat een aanslui ting werd gemaakt op de aanvoerlei- ding vanaf Rozenburg. Ook de heer C. van der Lely (kath) vond dat een aansluiting gemaakt kon worden op de toevoerleiding die reeds m de Waterweg verzonken ligt. Loko-burgemeester P. van der Snoek kon de raad hierover meede len dat het college reeds zelf het initiatief heeft genomen tot onder handeling met de gemeente Rotter- Dat kan bij ons U koopt een nng met een kleine brillant. Deze steen kunt u telkens ruilen voor een grotere U hoeft dan alleen het verschil bu te betalen Zo krijgt U geleidelijk, zonder grote uitgaven ineens, een steeds edeler en kostbaarder sieraad Wilt u meer weten over dit aantrekkelijke systeem? Wij zullen het u graag vertellen solita,r rmgen met 1 steen In prijzen van 125-, 200-,325-en hoger. edelsteenkundige fga diamant expert g t a LHMSAS 82 tel 116570 filiaal oostzeedijk 155-157 rotterdam De heer Fieter van der Meer, een van de tachtig bewoners van de on bestrate BroekHade kan er een boek je over opendoen. Niet alleen als be woner, maar ook als straatmaker voelt hij zich nauw betrokken bij de verbetering van het wegdek. „Ik kan het gewoon met verdra gen", zegt hij, „van tijd tot tijd doe ik er zelf iets aan Maar dat geldt natuurlijk alleen voor het stukje weg, dat voor mijn huls loopt. Ik vind het hier heerlijk wonen Zijn vrouw beaamt dat volmondig „Mijn drie jongens komen hier wat buitenlucht betreft, niets tekort. We hebben hier van alles, pomes m de wei achter het huis en een boot m de Poldervaart voor het huis Menig Schiedammer zal de familie Van der Meer hierom benijden Maar benijden om de slechte toegangsweg tot al dit moois, zal zeker niemand hen. De heer Van der Meer zegt: „Iedere Schiedammer heeft tegen woordig een behoorlijk bestrate weg of trottoir voor zijn huis, maar wij vallen tussen de wal en het schip. Wij zijn eigenaars van dit huis, maar wij weten op geen stukken na, wat er vroeg of laat mee gaat gebeuren. Zal de gemeente Schiedam tot ontei gening overgaan of niet"' Zo niet, waarom wordt er dan niets aan het wegdek gedaan' Er njden vee- en melkauto's, om van de personenauto's maar niet te spreken. En dan al die mensen en kinderen, die gewoon met de fiets of bromfiets naar hun werk of school moeten gaan." Op 1 maart 1967 werd het hem en zijn mede-gedupeerden op de Broek kade te gortig. Pieter van der Meer nam het initiatief en schreef een brief aan het gemeentebestuur. Dit epistel werd mede-ondertekend door de heren H. Kerkhof, P. Kerkhof, C. de Vette, F. de Vette, J. Meertens, P. Marei, J. van der Meer, C. Verkade, J. Kool en nog zeven anderen. An derhalve maand later kreeg hij het volgende antwoord „Hierbij delen wij u mede, dat wij uw bnef van 1 maart jl. met klach ten over het wegdek van de Broek kade ter behandeling hebben doorge zonden aan het bestuur van de Oost-Abtspolder. Deze joolder moet namelijk voor het onderhoud van de ze weg zorgen." Ondertekend: Burge meester en Wethouders van Schie dam, Ambtelijke molens malen lang zaam, maar die van de Oost-Abtspol der nog veel langzamer, want ruim een jaar later, op 27 mei 1968 liet het secretariaat van de Oost-Abtspolder iets van zich horen. Het geluid klonk als volgt: „Naar aanleiding van uw schrijven van maart '67, gericht aan de Ge meente Schiedam ter verbetering van de Broekkade .kunnen wij u medede len, dat deze weg m onderhoud is bij de Oost-Abtspolder, volgens de ligger van voetpaden en wegen van de ge meente Schiedam en dat deze weg een verharde breedte moet hebben van 23,50 m en dat de verharding bestaat uit sintels Nu doen wij ons best om deze weg zo goed mogelijk te onderhouden, in overeenstemming met deze voorschriften Meer mag en kan U van de Oost-Abtspolder niet verwachten. De enorme kosten, wel ke het veranderen van de verharding met zich zou brengen is voor ons poldertje niet te dragen. Bovendien zijn er op korte termijn zulke ingrij pende veranderingen m onze polder te verwachten (we denken aan de komende bebouwing, het maken van industrieterrein, het dempen van de Poldervaart e d.) dat het met verant woord zou zijn dat Oost-Abtspolder nu aan de Broekkade nog grote be dragen gaat besteden voor verander ingen, als straks de gemeente mis schien heel andere plannen heeft. Wij kunnen dus voorlopig met meer aan de weg doen, dan we volgens de Ligger van Voetpaden en Wegen moeten doen. Het enige advies dat wij U m deze nog kunnen geven is U andermaal tot de Gemeente Schie dam te wenden met het verzoek het onderhoud van de Oost-Abtspolder over te nemen, zodat de gemeente er van kan maken wat U graag zou willen en wat past in hun toekomsti ge plannen." Ondertekend A. Poot, voorzitter, GJongeneel. secretaris Intussen had de heer Van der Meer contact opgenomen met de heer P, Beekman, kvp-raadsiid en hoofd van de St-Jacobusschool te Kethel. Deze verklaarde vragen te zullen stellen m de commissie stadsontwikkeling. Dit heeft hij enige tijd geleden ook gedaan, met als resultaat, dat er een karrevracht pum werd gestort die spoedig weer in de veengrond was verzonken. „Vroeger was er een zogenaamd paardepad, maar dat is nu helemaal verdwenen", zegt de heer Van der Meer. „We willen alleen maar, dat de weg verbeterd wordt. De bermen worden opgereden en er ontstaan steeds verzakkingen. Voor de rest mag het hier zo blijven als het is Moet je die vegetaite eens zien, het water wordt steeds helderder door al die plantengroei. Er zijn hier zelfs weer een paar broodvissers aan de gang. Alleen die weg Echter komen bij het ongemak van de slechte weg ook nog de financiële lasten. Niet alleen betalen de bewo ners van tde verwaarloosde Broekka de straatbelasting,maar ook nog pol- derlasten. Met de gelden van de pol- derlasten en het zogenaamd Delft- lands sluisgeld wordt de afvoer gefi nancierd, die bestaat uit lozing op He sloot achter de huizen. De Broekkade moet een goed be gaanbare weg worden, maar zowel de Oost-Abtspolder als de Gemeente Schiedam blijken er gnen raad mee te weten. Zij kunnen of willen hun steentje niet bijdragen. En aan de Broekkade is men geneigd te gaan zingen- „Wie zal dat betalen'" dam. Het resultaat hiervan is dat in de eerst komende vergadering (2 juli) een krediet zal worden gevraagd voor de aanleg van een tweede aan- voerleiding, die wordt aangesloten op de verzonken leiding in de Waterweg. Ook wordt aan een alarmsysteem gedacht, waardoor een storing in de watertoevoer, niet zoals zondag toe vallig ontdekt behoeft te worden, maar reeds in werking treedt als de snelheid van het water afneemt. Met de gemeente Rotterdam Is reeds m principe overeenstemming over te nemen stappen gereikt. Rot terdam heelt m ruime mate begrip getoond over de moeilijkheden en zal een uitgebreid rapport opstellen over de oorzaak van de twee opeenvolgen de calamiteiten. De heer Van der Snoek zei verder dat de bevolking op een kalme, rusti ge wijze is ingelicht, nadat eerst de dienstdoende arts en de verloskundi ge op de hoogte waren gebracht. Na gegaan zal worden of bij een eventu eel volgende keer een ander alarme ringssysteem moet worden gehan teerd. Een eerste stap op weg naar een scholengemeenschap noemde me vrouw M. P. M. A. van Eck-Groot- veld (lib.) het voorstel tot de stich ting van een mavo voor openbaar onderwijs in de Dijkpolder. Zij was echter wel bang dat het nog lang zal duren eer het zover is. De heer H. G. van Hoeven (ch) toekeek de zaak kritisch en zag geva ren m het mavo alleen. Wethouder J. Smit vond de opmer kingen van mevrouw Van Eek te recht en kon ook meegaan met de gedachtengang van de heer Van Hoe ven. Ook hij zag de opzet van de school liever wat ruimer, maar het aantal verwachte leerlingen voor voortgezet onderwijs is te gering om daarvoor in Den Haag medewerking te verkrijgen. Hij vond daarom een concentratie van het mavo een eerste vereiste. De heren N, van Dijk (pac-soc), M. Speijer (alg-bel) en W. van Antwer pen stemden tegen het voorstel tot huurverhoging. VLAARDINGEN De elfjarige Ronnie Cassa, leerling in de zesde klas van de Ds. J. D, de Stoppe- laarschooi. heeft dinsdagavond het jeugdkampioenschap van Vlaardln- gen op zijn naam gebracht. En dat met een fraaie score van zeven pun ten uit vier wedstrijden in de finale. In de laatste ronde behaalde hij remise tegen Leen Tom, die m 1967 en 1966 jeugdkampioen was. Hij was de eerste die zijn kleine, maar dap pere tegenstander op sportieve wijze gelukwenste met zijn resultaat. Levieu Mechielsen speelde gelijk tegen Kees van Vliet en eindigde op de tweede plaats met zes punten. Ton Sluimer versloeg Jacob van der Kooy, die met een inzinking te kam pen heeft en plaatste zich als derde met zes punten. Leen Torn bezet de vierde plaats met vijf punten en Kees van Vliet werd vijfde met vier punten. Tenslotte werd Jacob van der Kooij hekkesluiter met twee punten. Dinsdag 11 juni worden m gebouw Excelsior de prijzen uitgereikt. Alle spelers krijgen een beker. ALS wij, redacteuren van-„De Rotterdammer", plotseling de opgave zouden krijgen een krant te maken, die twee maal zo dik was ais die, welke vanavond bij u lezer, m de bus komt, zou ons dat niet de minste moeite kosten. Zeker. Tegenover u zou dat niet verantwoord zijn. U betaalt echt niet uw krant om daarin allerlei onbelangrijkheden in te vmden waarvoor u zich niet het minst interesseert. Er zijn heel zakelijke redenen, die de omvang van uw dagelijkse krant bepalen en één van die redenen is de waarde van de berichten, die wij op onze tafels vinden. Ik kan u verzekeren, dat de hoe veelheid „materiaal", die ik dage lijks op m'n schrijftafel vind, vol doende is voor twee of drie kranten. Ik kan u tevens verzekeren dat u, als ik dat alles zou opnemen, uw abon nement op „De Rotterdammer" su biet zou opzeggen om een aantrekke lijker krant als huisgenoot te ver welkomen. Toch is het wel in tssant te er varen hoe allerlei mensen, instellin gen, ondernemingen, firma's de re dactie voorzien, van nieuws over za ken die deze mensen of firma's persoonlijk aangaan, maar die echt niet van algemeen belang zijn. Zo vond ik vanmorgen ter opname in de nieuwskolommen aangeboden de mededeling dat onderneming X, die pijpleidingen levert, deze pijp leidingen voortaan isoleert met een stof met een hoogst ingewikkelde naam m plaats van met... (volgde een nog ingewikkelder naam) zoals tot dusverre geschiedde. Het spul met de nieuwe naam was beter dan het spul met de oude naam. Ik meen dat dit mijn lezers een zorg zal zijn! Een andere mededeling kwam van firma Y. Die doet voortaan mee met 'een computer-programma voor de berekening van zijn nota's. Met de klanten kan er voortaan géén verschil van memng zijn over de prijs van een bepaald artikel. Firma Z schreef ons, dat zij de maat van m lamparmaturen toege paste schroeven heeft veranderd. Waarom is mij niet duidelijk. Welk voordeel dit de klanten van firma Z. biedt is mij ook niet duidelijk. Wat u, lezer, aan een dergelijke mededeling hebt is mij nog veel mmder duidelijk. Ik zal met u echt niet die hele stapel post doornemen, want dan wordt mijn „Aan de lijn" van de onverteerbaarheid waarvoor wij, re dacteuren, u nu juist willen bewa ren. Maar ik kan u verzekeren dat het mij nog nooit m mijn ruim 65 jaren lange ,,Rotterdammer"-bestaan is overkomen, dat er een dag was met zo wemig materiaal, dat de krant met kon uitkomen... VLAARDINGEN Aan het Spie- ringshoeklyceum te Schiedam slaag den voor het eindexamen MMS de dames M. Beerman, M. Bermoster, R. Gomes, M. Moll, A van Streepen, S, Boisius, I. van Rijn, T, Verdel en D. de Wilde uit Vlaardingen en A. Ar- kesteijn, A van Beurden en T. van Uffelen uit Maasland, VOOR MENSEN MET SMAAK - KEUZE UIT VELE STiJLEN BIJ 1e MIDDELLANDSTPL72 TEL 010-235327

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1