C A en tijdens Meer winkels zullen nu gaan volgen ROTTE s MEER DAN HISTORISCH Addie de Jong voortre Industriegebied Nieuwesluis Rotterdam gaat laatste haventerrein uitgeven Ontsluiting en aanleg 43 miljoen geslaagden wij lenen het u graag Boeiende prestaties in Stadsgehoorzaal Morgen roept de klok UcHotlerdammer MN Mm grote projekten HHP krediet i~§= ECHT CADEAU! M? Spuitinrichting fa Dries open boogaard - PHILIPS Doelloos verblijf in metrostations nu strafbaar Verkeerssleutel- test in Schiedam Opheffing veer Burgerlijke stand SERVICE Ballonnenwedstrijd werd afgesloten tÈË8B&'" „In den twijfelaar"* met matig cabaret GEZINS jvjWB IHC bouwt sleepzuiger voor Zanen Verstoep dE ROTTERDAMMER^ DE SPECIALIST MET EEN GÓEDE Voor mensen die letten op KWALITEIT en PRIJS ZAKELIJK DEIHPEVG -iiiiiji iliftiSI? ROTTERDAM De gemeen te Rotterdam gaat haar aller laatste beschikbare stukje haventerrein klaarmaken en uitgeven: het industrieterrein in Europoort-Oost tussen Seine- haven en Hartelkanaai, waar niet eens zo heel lang geleden het dorp Nieuwesluis heeft ge staan. Het is 25 ha groot. INDUSTRIE VLAARDINGEN Dat het moeilijk is, een concert te geven als het seizoen is afgelopen, heeft het „Gemengd Rijnmond Koor Vlaardingen" vrijdagavond erva ren. De Stadsgehoorzaal was nog niet voor de helft gevuld. Ge lukkig heeft dit op de prestaties geen invloed gehad. Het eerste optreden van dit koor onder de rustige en toch zeer stimu lerende leiding van Piet Struijk liet beschaafde en klankrijke zang horen in het bekende „Wohl mir das ich Jesum habe" uit Kantate 147 van Jo- hann S. Bach, Mozarts niet minder bekende „Ave verum" en het frisse herderskoor uit de muziek van Franz Schubert bij het toneelstuk „Rosa- munde". GEEF VADER EEN Vondelstr. 9 - Vlaardingen slagen niet als de details niet perfekt zijn. karweitjes in woningen, winkels en werk- Kleinigheden als simpele kontaktdozen plaatsen. of gewone zwakstroombedrading voor Boogaard heeft maar liefst 80 elektro- tetefoon of belleiding bepalen mede de specialisten. Dezelfde specialisten waar betrouwbaarheid van grote installaties, op grote aannemers van zeer belangrijke Boogaard is groot in het grote en juist projekten (Chemische Industrie, Zieken- daardoor zo deskundig in het kleine. huizen, veilingen, bejaarden-Tehuizen, Dagelijks doen wij honderden kleine scholen) al jaren vertrouwen. En terecht Wilt u inlichtingen? Vraagt u naar de heer J. Roza EMMASTRAAT 9-11-13 - TEL. 010-348744 - VLAARDINGEN Pagina 5 2A ZATERDAG 8 JUNI 1968 CTHIEDAM Met een ritje in een „(„koude Buïck '23 ter gelegenheid'van if «nering van de fa, L. H. Dries en rJiïs Autolafc en Suitinriehting ging ,,Srtaemicldag een innig gekoesterde van Schiedams burgervader in verruiling. Het was een verrukkelijk Seht de burgemeester zeer achtens waardig in de fluwelen kussens door ïïïivervaarlijke tuimeldeur de nieuwe wdriifsruimte te zien binnenrijden. Het Se wat er ontbrak was een ouder wed hoempa-orkest.^ Ir. de doelmatig ingerichte bedrijfs- «ilmte voerde o.m. burgemeester Eoelf- Ifmi he; woord. Hij schetste de ont- liM- ha; tifckeling ven het bedrijf, dat de heer tH Dries in 1920 in de Westmolen- draat ate rijtuiglakkery annex huis- ïhi-ldersbedrijf oprichtte. De burgen „'«ter sprak zijn grote waardering uit voor de wijze waarop de fa. Dries het b Grote1 bewondering had hij voor het i.a dat het kleine door het grondbe drijf ter beschikking gestelde stukje srond OP dusdanige wijze was gebruikt. Hett nieuwe bedrijfspand aan de Bokel- See 10 beslaat een 'oppervlakte van 645 de-kante meter. In het pand is een olaatwerkerij gevestigd met zeer mo- ieroe apparatuur. Ook in het kader van de lucht- en werkhygiëne voldoet de nieuwe appartuur van de fa. L. H. Dries aan ae modernste eisen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met ingang van volgende week vrijdag, dus 14 juni, zullen de winkels van C. en A. voortaan vrijdags avonds geopend zijn. Naar wij vernemen zal ook De Bijenkorf zich dan bij de koopavond aan sluiten: ook dit warenhuis zal voortaan vrijdagsavonds zijn geopend. iSchiedamseweg 41 1 (Vervolg van pag. 3) Ock hier is de Rotte dus niet duide lijk- Enkele van de befaamde Hol landse windmolens, die het water uit de polders omhoog maalden, zijn er nog. De Prinsenmolen aan de Bergse Voorpias in Rotterdam. In Zevenhui zen bevindt zich langs de Rotte een complete „molenviergang", om histo rische redenen gespaard. Elk van de vier wiekendragers kon het water anderhalve meter hoog brengen, zodat trapsgewijs een totaal van zes meter werd gehaald. Het ge maal nam de taak over, maar de „viergang" is nog steeds be drijfsklaar. Hoofdmolenaar C. Boeie, die machinist van het gemaaltje is. kan desgewenst het geheel laten wer ken. Is de Rotte nu aantrekkelijk voor actieve of passieve recreatie, in vroe ger tijden was zij ook nog eens in geschakeld in het handelsverkeer. De rivier maakte deel uit van een scheepvaartroute tussen Rotterdam en Amsterdam. De schepen moesten vele sluizen passeren en kwamen ;a een vaart in de Zuidpias, iv,u. eer. meer, later drooggemaakt. Er scholen wel meer „zaken" in de Rotte. Zo zag in de 17de eeuw het hervormd kerkbestuur van Moerka- pelle in het heffen van rechten voor het passeren van een sluis een mid del om geld voo- kerkbouw bijeen te krijgen. (In de moderne tijd doen ze het in Moerkapeile met rondvluch ten...) Voor lading en passagiers moest worden betaald. Uiteraard was Rotterdam daarmee niet ingenomen. Bij vroegere beslui ten was namelijk vrije doortocht toe- ROTTERDAM —Het voortreffelijk spel van Addie de Jong, organist van de Goede Herderkerk te Schicbroek, kon vrijdagmiddag in de Pauluskerk toch niet de indruk wegnemen die men bij het luisteren naar de „Tocca ta en fuga in F" van Joahnn S, Bach altijd weer krijgt, nl. dat het tweede deel overstraald wordt door d.e uit zonderlijke glans van het eerste. Waarschijnlijk horen ze dan ook niet bij elkaar, maar zijn ze met een vrij grote tussenpoos gecomponeerd In de flonkering van de Toccata, vaak boven een fermate in de bas, en de forse pedaalsoli kon overigens de temperamentvolle organist zich kostelijk uitleven. Bijzonder fraai registreerde hij het blijmoedige orgelkoraal „Was Gott tut, dass ist wohlgetan" van Johan Peter Kellner, die met Bach en Han del bevriend was. Een merwkaardige compositie is de „Suite" van Ludwig van Beethoven, waarschijnlijk het „Duo voor een or- gelklok", dat hij schreef toen hij 22 jaar was, want het laat veel overeen komst horen met zulke werken van Haydn en Mozart. Prachtig klonk de melodie van het Adagiol waarvan de begeleiding de jeugdige pianovirtuoos verraadt, leu tig duikelden de tonen van het Scherzo en in het geestige Allegro maakte de concertgever een bijzon der opvallende tegenstelling tussen de met sesquialten en scherp gespeel de bovenstem en de donkere bas. ROTTERDAM Gemeentewerken -zal 25 juni aanbesteden bestek 022-68: het maken van een steundam van mijnsteen, het verrichten van grondwerk en het verwerken van klei, alsmede het aanbrengen van kraagstukken met bestorting voor het maken van het zuidelijke iandhoofd en de ringdijk voor de bouwput van •Je Beerbrug in de gemeente Rozen burg. Op 27 juni zal gemeentewerken aanbesteden bestek 023-S8: het ega liseren van een terrein, het aanbren gen van een zandbe-d en zanddraina- S'-s, alsmede het in opvolging ver werken van specie en het aanbrengen van een kleibekleding voor het ma ken van een perskade ten westen van de Brielse Maasdam in de gemeenten Oostvoorne en Rotterdam. gestaan. Het betalen van een halve stuiver tol per passagier bleek voor de Amsterdammers, die naar Rotter dam gingen, bezwaarlijk. Daarop kwam er een contract met de hoofdstad: voor ieder schip een stui ver meer, maar de passagiers vrij. De beurtvaart had voor de Twee de Wereldoorlog nog enig belang bij de Rotte als vaarweg. Het was voor de schippers geen gemakkelijke tocht: door lage, bochtige en nau we doorvaarten en via het kanaal naar de Schie in de richting Delft/Den Haag of via de eigenlijke loop van de Rotte naar Hillegersberg of Zevenhuizen. Zo verloor gaandeweg de rivier haar doel voor de scheepvaart. Maar het recreatieve varen kwam opzetten. Men kan via de Leuvesluis dus niet meer in de Rotte komen, nog wel via de Parksluizen en dan met een om weg. De Rotte is bovendien met de Hollandse IJssel verbonden door middel van de (wat beruchte) Hen- riipsloot en deRingvaart van de Zuidplaspolder. Al met al zal de Rotte dus geenszins verdwijnen. Er zullen altijd boten blijven varen: zeilboten, jach tjes, kano's, roeiboten e.d. En straks vormt het water als het water de ruggegraat van het uitgevoerde Rot- temeren-plan, dat aan de oevers de Hoge en Lage Bergse Bossen gaat scheppen en het Zevenhuizermeer en de Nesserplas zal doen ontstaan, die ook wel tevens een boezemfunctie zullen krijgen. Wel gaat er weer een stukje van de Rotte verdwijnen, zo ongeveer tussen Crooswijk en het Oude Noor den. Daar is ruimte nodig voor een brede verkeersweg, die het centrum moet aansluiten op de Noordelijke Randweg. Alleen door demping van het water kan deze kwestie worden opgelost. Waterhuishoudkundig, kan dit deel van de Rotte gerust worden gemist. In. de binnenstad blijft zo al minder herinnering aan Rotterdams naa®gever over... KC Verder fs het aantal winkels dat voortaan vrijdagsavonds open is uit gebreid met een aantal schoenenza ken en textielzaken. Het staat nu wel vast dat in de naaste toekomst meer winkels dit voorbeeld zullen volgen. Drs. D. C. P. van de Pavoordt, voorzitter van de Rotterdamse kring van Grootwinkelbedrijven en lid van de directie van Vroom en Dreesmann is van het begin af en ook nu een tegenstander van de koopavond op vrijdag. Hij kon ons niet meedelen wat Vroom en Dreesmann in de toekomst gaat doen. Maar hij verklaarde wel: „Als deze vrijdagavond in groter om vang doorzet wekt dit automatisch krachten uit de vakbeweging op tot sluiting op de zaterdagmiddagen. Waar de zaterdagmiddag meer uren telt dan de vrijdagavond bete kent dit een verkorting van de weke- ROTTERDAM Jammer genoeg hebben het gedrag van een groot aantal vaak jeugdige Rotter dammers, de baldadigheden in de metro-stations en de daaruit voort vloeiende vernielingen, die de ge meenschap maandelijks duizenden guldens kosten, het noodzakelijk ge maakt de metro-verordening aan dit wangedrag aan te passen. Het bleek nodig de politie in staat te stellen toet straffere hand op te treden dan tot nu toe. B. en W. stellen de gemeenteraad voor in de metro-verordening het verbod op te nemen zich zonder re delijk doel in een metro-station op te houden. Datum van ingang: 18 juni. Na volgende week zal dus ieder, die in een metro-station doelloos rond- lummelt, daaruit kunnen worden verwijderd en bovendien kunnen worden gestraft. SCHIEDAM Commissaris van po litie, C. van der Haagen beeft gister avond aan 28 personen, werkzaam bij Glasindustrie Pieterman NV en deel nemers aan de verkeerssleuteltest van het Verbond voor veilig verkeer, het „verkeerssleuteltje aangeboden. Voor deze uitreiking sprak de heer van Urk van het Verbond voor Veilig Verkeer over het gevaar bij het gebruik van alcohol in het verkeer. Tenslotte werd de verkeersfilm „Wie van de vijf bent u" vertoond, waarin de aanwezigen zichzelf, konden herken nen. ROZENBURG Als de nieu we brug Voome:Rozenburg klaar is kan het pontveer worden op geheven. Deze mening zijn ged. staten toegedaan blijkens een mededeling aan het college van B. en W. Een voetveer kan wel nuttig zijn, vinden ged. staten. Dit zou in de zomermaanden moeten va ren. Het bestuur van het recrea tieschap Brielse Maas treft reeds de voorbereidingen voor de ex ploitatie. Ged. staten betwijfelen het of in de winter op het kampeerterrein „De Krabbeplaat" op Rozenburg zal worden gekampeerd. lijkse kooptijd. Bovendien is zaterdag reeds vanouds juist de dag dat het publiek de gelegenheid heeft te ko pen. Ik acht deze ontwikkeling beslist niet in het belang van het publiek. De Rotterdamse grootwinkelbedrij ven zijn echter geheel vrij in het nemen van hun eigen beslissingen." VISSERIJBERICHTEN VLAARDINGEN VLAARDINGEN, 7 jur.l. VL 73 -40 kantjes en 2 kantjes makreel, VL 112 40 kantjes. Marktprijs: kleintjes 441 tot 450. srote ƒ250. Makreel ƒ43. 8 Juni: VL 112 12 kantjes en 2 kantjes makreel, VL 73 68 kantjes. Marktprijs: kleintjes 430 tot 450 <050 stukstal); kleintjes 267 (1300 stukstal); grote ƒ240 tot ƒ250; makreel ƒ43. VLAARDINGEN Pas deze week IS, de ballonnenwedstrijd, gehouden op Koninginnedag, in opdracht van het Comité Nationale Gedenkdagen en georganiseerd door de jeugdvere niging Liefde en Vrede, afgesloten. Wel druppelen er nog wat kaarten binnen, maar deze komen niet meer in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd. Er zijn 126 kaarten bin nengekomen uit verschillende plaatsen in Noord-Holland en omge ving. Twintig deelnemers kwamen in aanmerking voor een prijsje on dat waren in volgorde Marja Planken, Arie Vink, Leon de Waard, Kees Poot, Ren( Hordijk, Hans van Aar den, Jaap. Hartog, Loes de Ruiter, Gijsbert Buys, Bas Groen, Hans Groen, Elsje Verhey, Ada Tamboer, Ad Maas, Jaco Drop, Trudy v. d. Linden, Leendert v, d. Wende, Erika Jongekrijg en Jaap Fuik. De ballon van Marja Planken, ge vonden op Texel, was het verst geko men. Op rijksweg 13 raakte gistermid dag een vrachtwagen in een slip, schoof iegen de betonnen verho ging en kantelde. Op dat moment passeerde een personenautodie ten dele onder de vrachtwagen werd bedolven. De bestuurder, de 43-jarige A. T. Donders uit Rotterdam, werd uit zijn auto geslingerd. Met een hersen schudding moest hij naar een ziekenhuis worden gebracht. De vrachtautochauffeur liep geen verwondingen op. De personen auto werd totaal vernield. ROTTERDAM Vrijdagavond presenteerde de Rotterdamse ama teurcabaretgroep „In. den. twijfelaar" in het Piccolo-theater een deels oud, deels nieuw programma onder de ti tel „Sneu-voor-velen". Hoewel de hele groep kennelijk erg zijn best deed,-moeten we toch zeg gen dat het een vrij matte .avond is geworden. Zowel tekst als presen tatie kwamen meermalen nauwelijks boven hetmiddelbaar schoolniveau uit, enkele uitschieters zoals het lied je over burgemeester Thomassen, en het Wienerlied daar gelaten. De oorlogen in Israël en Vietnam moesten persé in een kleine scène ge noemd worden, voor ons mag men dat laten, zolang men niet van een beetje redelijke tekst is voorzien. In de meeste nummers kwam Herman Frank nog tot de beste presentatie, Louis Lemaire en Loes Vos waren te veel gespannen, maar misschien lag dat wel aan het feit dat het een première was. Gelukkig konden we toch nog met een glimlach van de groep afscheid nemen. Dat kwam dan door het gave nummer „Achter het nieuwspunt", waarin op geestige wijze het pro bleem om tegenwoordig hetero-spxu- eel te zijn werd uitgebeeld. De caba retgroep zal tot 15 juni in het Picco lo-theater te zien zijn. Naar raming zal het volledig uit voeren van alle werken, nodig om dit gebied te ontsluiten en tot een goed geoutilleerd haventerrein te maken, 36.102.000 kosten. Daar komen nog zeven miljoen bij aan kosten van verwerving. Vanzelfsprekend neemt dat karwei heel wat langer dan een jaar in beslag en B. en W. stellen de ge meenteraad dan ook voor een krediet van 5.775.000 beschikbaar te stellen voor in het jaar 1968 uit te geven bedragen. Het nieuwe haventerrein zal een oeverfront krijgen van ongeveer twee kilometer en het zal bereikbaar wor den voor schepen met vijf meter diepgang. B. en W. achten het bijzon der geschikt voor vestiging van „af geleide industrieën", industrieën dus die hun grondstoffen ontvangen van of via andere in het Botlek- of Euro- poortgebied gevestigde bedrijven. Er zijn reeds onderhandelingen gaande met verschillende gegadigden en B, en W. menen dat bij volledige bezet ting een sluitende exploitatie wordt verkregen. Een bijzonder stukje in dit gebied is de buitenplaats „De Oiiphant", waarvoor bijzondere voorzieningen moeten worden getroffen. Er wordt nog gezocht naar een voor alle par tijen aanvaardbare oplossing. Voor wat betreft het geraamde be drag van 36.102.000 delen B. en W. mee, dat de grond- en opspui- tingswerken 28.225.000 zullen kosten. Drie miljoen gulden is nodig voor aanleg van wegen, spoorwegen en rioleringen. De nodige glooiingen zuilen 2.080.000 kosten, diverse uit gaven worden geraamd op 1.609.000, aan beheerskosten komt er ten slotte bij 1.187.076. B. en W. tekenen daarbij ten slotte aan, dat, als de grond snel beschik baar komt, de kostenbesparing aan zienlijk zal zijn. Het zal dan mogelijk zijn delen van het gebied op te spui ten met. zand dat bij andere werken in het gebied van Botlek en Euro poort beschikbaar komt. Met de aan koop van de percelen is reeds enige tijd geleden begonnen. BERKEL Omdat zij een bekeu ring kregen voor het passeren van een gesloten overweg, hebben twee mannen gisteravond met een buks de overwegwachter beschoten. Alleen de dakpannen van-de: post werden geraakt. Het voorval gebeur de tegen half negen, toen de over- wegwaehfër, de heer B.,de Boer, naar buiten ging. De rijkspolitie wist ogenblikkelijk de hand op de:daders te leggen. Zij zeiden uit rancune te. hebben gehandeld. De buks bleek voorzien van vizier en geluiddemper. VLAARDINGEN Aan het Groen van Prinstererlyceum slaagden vrijdag alle kandidaten van de Middelbare Meisjes- schooi en dat waren er veertig. TJit Schiedam de dames: it. Borst, E.J. Hoogenooezern, M. Rodenburg, H. E. L. van Rossen, W. C. v. d. Berg, G. H, Bijl, E. Heineman, M. Kleynjan, A. Romijn, E., W, Twist en A. F. den Uijl. Uit Maassluis A. v.d. Meeberg. K, C. Moerman F. ft. Seegers. C. J. v. Gelderen en G. Moerman. Uit Hoek van Holand, A, Piek. Uit Maasland, J. M. v. d. Bent, A, C. v. d. Ham, D. Steenbergen en A. v. Woerden. Uit Naaldwijk A. M. v. d. Berg. Uit Rotterdam L Grundel en de ViaarcUngse Ingezetenen A. J. Barendregt, M. M. v. Brouwershaven, M. C. van Dorp, C. H. MUijs, M. Onderdijk, -J. C. Philip, J. 'D. Poot. P, W. Reedijk, W. J. van ROon. G. Sonnevëld, jr. Bergsma, M. tv. Bergwerf, M, J. de Bruijn, S. K. Helleman, J. Rhijnsburger, B. Schreurs en W. E. v. d. Waart. Een lening sluiten is bij ons geen gunst Dat gaat zakeiijk.soepel en snel. Zo zijn wij al bijna'n half miljoen gezinnen van dienst geweest Schrijf,of bel gerust eens op. Contant geld binnen 5-10 dagen op wettelijke voorwaarden. Kredieten tot 9.000,—. Aflossing iri maximaal 3 jaar. Geen borg. Zonodig 3 maanden gratis uitstel van aflossing. Kwijtscheiding restant lening bij overlijden, NV. NATIONALE VOLKSBANK Rotterdam Mauriisweg 45 tel. 135743 Dan Haag Riviervlsmarkt 4 tel. 639586 Amsterdam WestaindelO taf. 237271 Arnhem MarlënburgstraatlO tel. 27561 Na de pauze zong het koor, versterkt met leden van het Rotter dams Politie-Mannenkoor „Herman dad" uit de opera „I Lombard)" van Verdi twee beroemde delen: „Geru- salem en „O Signore", waarin veel moois was te horen, maar waarin ook de sterke arm der gerechtigheid niet kon voorkomen, dat de mannen zang- kunstig vaak. de minderen waren van hét „zwakke" geslacht. In het terzet uit de derde acte liet Antoinette Tiemessen haar fraaie dramatische sopraan schitteren en inspireerden zowel de tenor Peter Melis als de bas Gert Langeler door formidabel geluid. Medewerking aan dit concert ver leende het Rotterdams Dameskoor; „Zanglust", dat eveneens onder lei ding van Piet Struijk de mis „Sancti Aloysi" van Micheal Haydn prachtig' Geef hem iets van goud of een horloge van MAASLAND: Her.' Gem 10 ds Wensink 7 ds Louwerse Geref: 10 en 7 ds Potjer. MAASSLUIS: Herv gem: Grote kerk 10 ds Vogel 7 ds Terstee ge Ichthuscentrum 10 ds Meijer (H.A.) Zalencentrum 10 ds Schouten Gem huis 10 dhr V d Pol geref: ïmmanuëlkerk 9.30 ds Bohlmeljer 4.30 ds Bel Maranathakerk 9.30 ds Pouwels 7 ds Bohlmeljer Andreaskapel 7 ds Bouwknegt geref. vrijg: 8.30 en 5 ds Van Tongeren (RA.) chr. geref: 9.30 dienst 2.45 ds verha- ge leger des heiis 10 dienst 6.45 openl. samenk. 7.30 verl. samenk. VLAARDINGEN: BTerv Gem.: Grote Kerk 9 en 10.30 ds Bouterse 5 ds Blei: Nieuwe kerk 10 ds Knattnerus 5 dhr West- maas; Bethelkerk 10 ds Nauta 7 Dhr Van Zetten ïmmanuëlkerk 10 ds Hooom 7 ds Van Soest Rehabothkerk 10 en 7 ds Bei (H.A.) Ichthuskerk 8.30 en 10 Dhr. West maas Hoivkape! 10.30 ds Keyzer, Zonnehuis 10 ds Kalkert (H.A.) Chr. Geref: Emmastr. 116. 10 en 5 ds Buys Aula De Cockschool Pb de Goedestr 162, 3 ds Buys. Geref Gem: Westnïeuwland 10 en 5 ds Huisman. SCHIEDAM: Geref; Oosterkerk 10 ds Van veen S ds Van Veen. reersgesteldheid en het gedrag der Schooljeugd. Vele onderwijzers nemen aan, dat er wind in aantocht is, als de schoolkinderen op de speelplaats wild dooreen vliegen en in de klas neiging tot rumoerigheid vertooiien. Het Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws te Amsterdam is voornemens een onder zoek in te stellen omtrent het causaal verband tusschen de weersgesteldheid en het gedrag van schoolkinderen en roept daartoe de medewerking in van onder wijzer.. KETHEL: „De Ark" 9-30 ds Winter 5 ds Schuring. Magnalia Del Kerk 10 ds '7.30 ds Everaars. „De-Goede Hoven" lo ds Welbe dacht 5 ds. Nammensma. Julianakerk 10 ds Schuring 5 ds Welbedacht, Herv. Geref. Evang: Gebouw „Irene" 10 ds Den Hoed, Grote kerk 7 ds Den Hoed. Leger des Heiis Lange Haven 27. Vrije Chr. Geref. Gem: Tuinlaan 50. Chr. Geref: Warande 185. 10 en 4 ds Drenth. Evang. Lutb. Gem. 10.15 ds Le Cog. Herv. Gem: Grote Kerk 10 ds Jansen 5 ds Den Hoed, 7 ds Ie Cog. Bethelkerk 10 prof. Dr. Van Unnlk, opstandlngskerk 10 ds Spaling 7 ds Spaling. Vredeskerk 10 ds Groenewegen, 7 ds Janseri. De Rank 10 ds verwaal, 7 ds Eekhof, St. Martinuskerk 9.30 ds Vons. VLAARDINGEN Geboren: Marco M zv J R wegman en M J willemsen, Esther L dv R Simon en Z K van de Vrede, Jan H zv J Datema en B Dijkstra. Overleden: A P Streefkerk, 75 jr, Mden Decker, 69 jr. Getrouwd; A J Hoogerwerf, 23 Jr en D M van der Lugt, 23 jr: A J Voogd, 24 jr en M M de Winter, 21 jr; J Verwelj. 22 jr en D J van Halem, 21 jr: P Kuiper, 27 jr en J L van der Knaap, 23 jr; P J I Lansbergen, 27 jr en E M Meljers, 29 jr; G Brons, 34 jr en N H van Ekelenburg, 28 jr. DE lier, 7 juni Aardbeien 300—320 30 kg: Aardappelen 75—81 330; Poters 78—80; Andijvie 32—53 10.009: Rode bessen 475—500 20; Dubbele bonen 280—369 3000; Snijbonen 210—270 3400; Alicante 610, Frankenthaler 580—640 152 kg: KOmk AA 32—33, A 28—30. B 26—27, C 23—26, D 21—22, kg 27—28'127.090 stuks. 15.800 kg; Suikexmel 8 245. 8 1.35—1D5. 10 110—150, 12 105, 15 30: Bospeen 70—100 10.400 bos; Paprika 811 7300 stuks; Pepers 480 50 kg; Peterselie 19—24 1260: postelein 0—21 4458 kig; Perziken 17/72. 2900 stuks; Pruimen 7—40 4400: Pruimen kg 75—330 6G0 k;g Rabarber 19 170; Radijs 7—It 4700 bos; Selderij 13—25V» 3500 bos: Spinazie 10—22 4200 kg; Spitskool 9—17 1900; Sla 5—15 11.900 Stuks; Blote 6 59—«7, S 47—57, 10 47—56, 12 46—52, 15 3434; Tom A extra 520—540, C 520—550, A I $—550, B 550—590. C 510—550, CC 440—520 58.860 bakjes; Bos uien 10—13 250 bos; Kroten bos 14—28 3040 bos. zong, zodat het een genot was, de kennismaking met dit werk te ver nieuwen. Al ligt haar de opera beter toch was de zang van Antoinette Tie messen in dit werk zeer te loven. Bijzonder fraai klonken de sonpraan van Trudi Koeleman en de alt van Els Kloos. Het Rotterdams Opera- en Symfo nie-orkest heeft in grote en in kleine bezetting heel goed werk gedaan. Bij Aad van der Hoeven was de orgelbe geleiding in goede handen. Het concert werd besloten met le vendige fragmenten uit de operette „Die Fledermaus" 'van Johann Strauss. TLTET IS altijd prettig nog eens iets te horen over acties, waar aan u en ik iets hebben gedaan. Misschien herinneren mijn trouwe Lijn-lezers zich nog wel van de op roepen voor het Spaanse bejaarden tehuis in Madrid van ds. Araujo? Ik wekte u op iets over te maken aan de heer J. C. Brokking, Hoofdstraat 60b, HiOegom. Nu schrijft de heer Brokking me om te bedanken. Via uw „praatje", zo zegt hij, is f 160 binnengebracht „We hebben die zelf verder aange vuld." Tja, wat moet. ik daarvan zeggen? Ik vind hèt niet erg veel, ben er wel Wat verbaasd van. Ik weet wel, alle bijdragen zijn belang rijk, maar ik had toch meer ver wacht. Laat ik er over ophouden, over het geld dan. En u vertellen dat de heer Brokking, een overzicht stuurt in het Spaans van de activiteiten van het tehuis. Jammer, maar ik kan dat niet lezen. Ik ken er wei een paar woorden van, maar eert leesbaar geheel distilleer ik er niet uit. Misschien dat ik dat nog eens aas meneer Den Braber (var. het evan- geliewerk onder de Spanjaarden en andere buitenlanders) vraag. Voorlo pig zal ik het doen met een korf onderschrift van ds. Araujo, mede namens zijn vrouw, in het Engels.' Hij schrijft dit en dat is ook de dank voor de bijdragers: „Hoewel wij niet dikwijls schrij ven denken wij heel veel aan u al len, en wij zullen u weer bezoeken. Zoals u in de bijgesloten circulaire zult zien is er hier zoals in alle delen veel werk te doen. Wij danken u voor uw gift, die naar wij veronderstellen is bestemd voor het Casa de Ancianas, nu tot dusverre wij uw brief niet hebben ontvangen. Wij maken het allen goed maar hebben het erg druk. Wij hopen dat u op een dag eens hier op vakantie kunt komen. Ook dank voor de foto's van de kinderen, die u van tijd tot tijd zendt Uw liefhebbende Lias en Alberto." ROTTERDAM Het HoUandsch Aannemersbedrijf Zanen Verstoep nv- te Den Haag heeft bij de IHC-Hol- land een sleepzuiger met een laad- ruiminhoud van 5500 m3 besteld. Het schip zal bij Smit Kinderdijk in Kin derdijk worden gebouwd. De zuiger is van het standaardtype' Stantrail 4000, maar vergroot tot 5500 m3. Er komen een aantal extra voor zieningen, zoals een tweede zij-zuig- buis. De lengte wordt 119,5 meter, de breedte 18 meter. De baggerdiepte is 32 meter. Er zal 10.000 pk aan motor vermogen worden geïnstalleerd. De bouwtijd van de zuiger vergt 17 maanden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1