GROTE TOELOOP VAN BUITENLANDERS m van t heetman Vrachtwagen scheurt balkon uit de Ét I» zit m aanzienlijke steun I C0UZY de knoop j;7h"9' förtex Vergadering „bontmantelaffaire" Nieuwe raadsleden HAAK TAIKAC Vlaardingse raad bezoekt Enschede Ds. Fr. de Jong neemt afscheid Raad van beheer gemeentemuseum komt bijeen ROLEX Buitenlanders Zaagmachine gestolen Been gebroken Inbraak bij NS Europoort LTS-ers Góede vangsten hij hengelconcours Overleg II Langendoen en v. Veen terug naar Zwaluwen BANDRECORDERS EN PLATENSPELERS Nieuw AR-raadslid in Maassluis VLAARDINGEN De werkgelegenheid in het gebied Nieuwe Waterweg-Noord (Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland, Ro zenburg en Hoek van Holland) blijft vrij stabiel. Het aantal manne lijke werklozen in de maand mei bedroeg in totaal 264; in dezelfde periode van vorig jaar 260. In dit cijfers is niet opgenomen het aan tal werkzoekende buitenlanders, dat 158 bedraagt tegenover vorig jaar mei 14. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM De Nederland se Kuishoudraad heeft in overleg met de Stichting Bontwaarborg enkele voorstellen gedaan in de geruchtmakende affaire van een Schiedamse bonthandel. Deze in het gehele land bekend gewor den zaak, waarbij de 36-jarige bonthandelaar L. P. naar schat tingvoor 30.000 tientallen cliën ten benadeelde, leidde tot een vergadering van de stichting, te zamen met de Stichting Bont- waarborg en een aantal gedu peerden maandag in Musis Sacrum. tmmm 'I il Hetgeheim van het onvergelijkelijke karakter dat aan alleTabac Original creaties eigen is, berust op het volgende principe: van het beste hebben wij het meest edele gekozen en voor u uitgebalanceerd. De individuele geur van Tabac Original vormt een onmiskenbare bijdrage tot verster king van uw strikt persoonlijke accent-Alleen onze creaties mogen dit teken dragen. Het is internationaal gedeponeerd en staat garant voor geur en kwaliteit. sssss x £325? S3&5 s£S£? Haartabac is een individuele haarlotïon. Bestemd voorde persoonlijke verzorging van uw haar. Haartabac bevordert de natuurlijke bloed circulatie van de hoofdhuid en bestrijdt haaruitval, roosvorming en hoofdjeuk. Regelmatige massage met Haartabac geeft u het gewenste resultaat: gezond, levendig en glanzend haar. Haartabac werkt verfris-. send en opwekkend. De individuele geur accentueert het gevoel goed verzorgd te zijn. Haartabac in de doserende flacon vanaf f 3,95. TT MAURER+WiRTZ STOLBERG !M RHEINLAND. geSQhsQfóCL p£ POTTERDAMMER Pagina 3 ferkg Het officiële horloge van de „PANAM" AIRLINES. Geeft gelijktijdig de exacte tijd aan op 2 verschillende plaatsen, waar ook. ter wereld. Een officiële chronometer met automatische opwinding. Gegarandeerd waterdicht tot op 50 meter. Duidelijke datumaanwijzing onder ingenieuze Cyclops lens. ROLEX GMT-MASTER 705- edeisteenkundige f.g.a. diamantexpert g.La. Lijnbaan 92-Oostzeedijk 155-157 Tel. 1166 70 Rotterdam (Van een onzer verslaggevers) Daartegenover staat de vraag naar personeel, die het cijfer van de ar beidsreserve veie malen overtreft: 2.105 tegen vorig jaar 2.471. Dit cijfer heeft voor 95 procent betrekking op dc vraag naar vakmensen in dë me taalnijverheid. Het aantal ingeschreven werkloze vrouwen vertoonde in mei een verde re daling. Het aantal openstaande aanvragen om vrouwelijk personeel liep terug met 47 en daalde daardoor van 513 tot 440. Gedurende de maand mei werden in totaal 346 mannelijke buitenlandse arbeidskrachten ingeschreven. Prac- tisch al deze ingeschrevenen zijn pas in Nederland aangekomen en hebben nog niet eerder hier gewerkt. In de zelfde periode konden 304 van hen worden geplaatst; hiervan waren 301 Turken. Deze werden o.a. aan werk geholpen inV, Zaandam, Leiden, Uden, Veghel. Best en Hoorn. De situatie op de arbeidsmarkt in de afzonderlijke gemeenten in dit ge bied: Vlaardingen; werkloze mannen 93 (55) aanvragen mannen 476 (462, werkloze vrouwen 7 (5), aanvragen 198 (246). Schiedam: werkloze man nen 130 (187) werkloze vrouwen 18 (14); aanvragen mannen 1.298 (1.736); aanvragen vrouwen 209 (401). Maassluis: werkloze mannen 27, werkloze vrouwen 1, vraag mannen 187, vraag vrouwen 37; Maasland: werkloze mannen en vrouwen geen, vraag mannen 25, vraag vrouwen 6; SCHIEDAM De 51-jarige J. Thijs, bouwkundig ingenieur, deed aangifte van diefstal van een elek trische handzaagmachine uit een In aanbouw zijnd fabriekspand aan de Calandstraat. Eerder werden uit dit pand ontvreemd een kelderwinch, een takel en wat klein handge reedschap. De waarde van het ver miste bedraagt ongeveer tweeduizend gulden. SCHIEDAM Gisteravond was de zesjarige Arie van Hoof uit de Storkstraat op een drie meter hoog houten gebouwtje tegenover de lage re technische school aan de Mgr.No- ienslaan geklommen. Hij sprong eraf en kwam zo ongelukkig terecht dat hij zijn linker been brak. Er ontstond son gecompliceerde beenbreuk. De langen werd naar de Dr.' Noletstich- hng vervoerd en daar opgenomen. SCHIEDAM Een vrachtwagen heeft vanmorgen bij het achteruit rijden een heel balkon losge scheurd. Het regende brokken steen en glas toen de auto tegen de pui van het winkelpand De Gaper van drogisterij Houtman op de Broersvest aanreed. Een kleinzoontje van de eigena res was juist aan het «pelen in de erker toen de hoge vrachtauto er tegenaan botste. Het kwam met de schrik vrij. De erker schoot los en bleef boven de aurto hangen. Nie mand liep letsel op. Op de foto brengt men de kostbare „gaper" in veiligheid. SCHIEDAM Vannacht is inge broken in de beide restauraties op het tweede en derde perron van de Nederlandse Spoorwegen. Met behulp van een steen was van beide ge bouwtjes een ruit ingeslagen. Daarna was het niet moeilijk om naar binnen te klimmen en de kasten open te breken. Er bevond zich in een der kasten een sleutel van de versnape ringenautomaat, -die buiten staat op gesteld. Er werd voor 75 gestolen. Rozènburg: werkloze mannen 11, werkloze vrouwen 1, vraag mannen 55, vraag vrouwen 5. Hoek van Hol land. werkloze mannen .3, vraag 66, werkloze vrouwen 1, vraag 11. De situatie in heel Zuid-Holland: werkloze mannen in... mei 8.433, aan vragen 16.020; werkloze vrouwen 1.390, aanvragen 6.334. De daling met 1.004 tot 8.433 in Zuid-Holland was het gevolg van het voortschrijdend seizoen (vissers) en was het grootst in de rayons Den Haag, Leiden, Middel- harnis en Rotterdam. De vraag tot 16.020 richtte zich tot alle be roepsgroepen, behalve bij horeca, scheepvaart en verkeerspersoneel en losse arbeiders. In Europoort verminderde de personeelsbezetting bij een construc tiebedrijf met rond 250 man als ge volg van het vorderen van werk zaamheden bij de bouw van een che mische fabrieksinstallatie. De reste rende bezetting bij dit bedrijf be draagt momenteel nog rond 1.800 man. Niet „zomaar een knoop". Maar-helemaa! passend bij de maximale 'aandacht die aan elk detail van 'n FOR- TEX kostuum besteed wordt. In overeenstem ming met de beste stoffen en 't sterkste binnenwerk. Vakwerk, ook qua dessin en pasvorm. Kies uit onze kolieKiie Korte Hoogstraat 11a Te!. 346151, Vlaardingen. De werkgelegenheid in de metaal industrie blijft ongewijzigd gunstig. Een isolatiebedrijf uit Vlaardingen heeft voor een object in. Rozenburg toestemming gevraagd een zestig iso- leerders uit Joegoslavië te mogen aantrekken. Een scheepswerf is van plan in Limburg ongehuwden te wer ven om het werfpersoneel uit te brei den. De afvloeiing van personeel bij het constructiebedrijf in Europoort zal weinig moeilijkheden geven, doordat een ander constructiebedrijf in het Botlekgebied omstreeks juni een be ging zal maken met een omvangrijk object; De werkgelegenheid in de burger lijke en utiliteitsbouw blijft op een vrij hoog niveau gehandhaafd. Geschoolde vaklieden zijn niet beschikbaar, terwijl de vraag zich grotendeels naar geschoolde bouwvak arbeiders richt. De. vraag naar personeel in deze sector ligt aanmer kelijk hoger dan vorig jaar. deze maand werd met de bemidde- die de vijf' tech- dit gebied zullen werden 570 aan- (473 voor de me- voor de bouwnij- In het begin van een begin gemaakt ling van leerlingen nisebe scholen in verlaten. In totaal vragen genoteerd, taaiindustrie en 97 verbeid). De bemiddeling van de jongelui met een metaal- of electrotechnische opleiding baart geen enkele zorg. In tegendeel, een aanzienlijk aantal aan vragen zal onvervuld blijven. De be middeling van lts-ers met een oplei ding voor de bouwnijverheid en meubelindustrie biedt minder goede perspectieven. Op het ogenblik reste ren 25 aanbiedingen. VLAARDINGEN Aan het eerste concours in dit seizoen van de Vlaar- dingse Hengelaars Bond hebben 82 leden- deelgenomen. In de Vlaar- dingse Vaart werd gevist onder lei- ding van VHB-voorzitter VA Coolen. De ploeg van De Vriendschap werd ruimschoots winnaar met een totaal gewicht van 2176 grgm. Het leeuwe- deel had. Cor Vink, die met een „brasem.yan liefst 945 .gram „topsco rer" bleek. - - Met 1270 gram. eindigde Zethameta op de tweede plaats, gevolgd door Het Westen 1 (1145)Sunlight (1030), GEWB (795), Het Westen 2 (696), De .Zwervende Visser (605) en VDL uit Maassluis met 465 gram. De persoonlijke uitslag was: 1. C. Vink (1430 gram), 2. M. Benjert (852), 3. Jaap Verheij (595), 4. D. de Wal (530), 5. S. van Berkel (500), 6. A. Kauffman (495), 7. J. Vink (425), 8. M. de Wal (395), 9. P. v. 't Oor (375), 10. D. Haddeman (375), 11. P. Offerman (370), 12. P. Groen (360), 13. D. Berve- Iing (350), 14. M. Wijnhorst (350), 15. H. Cevering (315), 16. Jan Verheij (275), 17. J. Broere (265), 18. S. v. d. Arend (252), 19. S. v. 't Oor (250), 20. H. v. d. Krans (250), 21. M. Groen met 245 gram. De voorzitster van de Stichting, mevrouw A. Vos-Warneeke, zette eerst de activiteiten van de Huishoudraad ten aanzien van de consumentenbelangen uiteen. Door deze activiteiten is de raad ook be trokken geraakt bij de bontman tel-affaire. Er waren verschillende nieuwe as pecten aan het licht gekomen. Zo zou de schade geen 10.000 maar minstens 30.000 bedragen. De heer L. P. zou in zijn vrije tijd nieuwe mantels vervaardigen, maar daar bleek niets van te komen. Ook ont brak het hem aan de benodigde fi nanciën. Er is overleg gepleegd met de Stichting Bontwaarborg om tot een regeling voor de gedupeerden te ko men. De heer S. Reimer, voorzitter van de Stichting Bontwaarborg, kwam in verband hiermee tot de vol gende voorstellen: gedupeerden moe ten zich In verbinding stellen met de Stichting Nederlandse Huishoudraad in Den Haag. Daar verstrekt men hun een lijst met deelnemers aan de Stichting Bontwaarborg. De deelnemer bij wie men een mantel w.il kopen, levert die voor de materiaal- en loonkosten, dus zonder winst. Dat kan ongeveer 30 procent schelen in verhouding met aankopen bij niet aangesloten bonthandelaren. Ook mag men door een aangewezen bonthandelaar een oude bontjas draagbaar laten maken tegen kost prijs, „Wij willen zelfs oude winter jassen-van stof tegen kostprijs draag baar laten maken. De bestellingen moeten in de zomertijd, de stille tijd voor de bonthandelaar, worden ge plaatst. Er kan een termijn van vijf jaar worden gesteld." Naar aanleiding van deze voorstel len kwamen uit het publiek verschil lende vragen en opmerkingen naar voren. „Wordt er rekening mee ge houden, dat de prijzen van- het mate riaal en de loonkosten reeds gestegen zijn en zullen blijven stijgen? En wordt de zomerkorting ook afgetrok ken?" De heer Reimer antwoordde, dat er rekening zou worden gehou den met de vervangingswaarde, maar dat in verband met de reeds sterk verlaagde prijs, de zomerkorting niet kon worden afgetrokken. Uiteindelijk liet ook de Stichting Bontwaarborg nog een geruststellend geluid horen: „Wij nemen alle problemen in deze affaire op onze schouders, daarvoor zijn wij ieden van de Stichting Bont waarborg." MAASSLUIS De opvolger van de heer J. v. Dorp (arp) die bedankt .heeft als raadslid wegens vertrek naar elders, de heer I. v.d. Knaap wenst, niet in aanmerking te komen voor een benoeming. De volgende kandidaat op de lijst is de heer J. Vermeulen, 47 jaar. Hij is intussen als raadslid benoëmd. DINSDAG 11 JUNI 1968 rAiiASüëtA-md.'mr'.ncc s.-arr ■Z'inrtir. r rstt .-AT.,e aftershave, pre-shave, scheerzepen en -crèmes, deodorants, talkpoeder, eau de cologne, haarcrème, haarlolion, luxe zepen iHitaaa .wn •EgjSgSSg L VLAARDINGEN Bert van Veen en Sjaak Langendoen, die de Vlaar- dingse tweedeklasser Zwaluwen en kele jaren geleden verlieten om voor Excelsior Maassluis te gaan spelen, hebben besloten in het zwaluwen-nest terug te keren. Van Veen speelde dit seizoen regelmatig in het eerste elf tal van Excelsior, Langendoen kwam veelal uit in het tweede elftal van de Maassluisse vereniging. VLAARDINGEN De gemeente raad is van plan woensdag 19 juni een bezoek te brengen aan Enschede, als gast van die gemeente. Op het programma staat een aantal inleidin gen, die verband houden met de pla nologische stedebouwkundige vraagstukken, dè winkelvoorziening, de nieuwe sporthal, uitbreiding van de Twentse Schouwburg en huisvestingsproblemen. Ook zal aandacht worden geschon ken aan het gebouw van de GG en GD en de medische centra in de wij ken. De deelnemers zullen ver der een bezoek brengen aan Sportpark „Het Diekman" (stadion) en aan de spor thal. VELE GOEDE MERKEN, EN O., PHILIPS, SONY, LENCO E.A. SU AERTV. NESSTRAAT38 1e MIDDELLANDSTR.72 TEL.118811-235327 GESLAAGD VLAARDINGEN Aan het Gemeentely- ceumzijn gisteren -de volgende kandidaten geslaagd van de Middelbare Meisjesschool: Waiiy van Ginnëken. Manneke Jansen. Mario de Jong. Suzan JunEerlus. Nini Qoersna, Marijke Rotgans. Greet van Rijn. Lente van Rijn. Agatha van Tienen, Ma rijke de Waard. Liesbeth van Walsum en Nel van Zevenbergen. BINNENSINGEL165.TEU 3424 86 VLAARDINGEN MAASLAND Zondag 16 juni zal ds. Pr. de Jong, gereformeerd predi kant, afscheid nemen van zijn ge meente. Ds. De Jong gaat naar Al phen a. d. Rijn. Na afloop van de dienst is er in de Magneet een korte bijeenkomst voor genodigden. De kerkeraad biedt maandag 17 juni van 7 tot 9 uur het echtpaar De Jong èen receptie aan. MAASSLUIS Donderdagavond 13 juni om half acht komt de raad van beheer voor het gemeente museum bijeen. Agenda openbaar gedeelte: wijzi ging van de begroting 'voor hè? dienstjaar 1967, vaststellen van de re kening 1967, vaststellen van het jaar verslag 1967; vaststellen van de be groting voor het dienstjaar 1969. Tij dens het huishoudelijke gedeelte van de vergadering zal het werkprogram ma voor 1969 worden besproken. VLAARDINGEN De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de ge meenteraad maakt bekend, dat op de gemeentesecretarie ter inzage is ge legd het besluit tot benoeming van de heer A. G. Kloots, als lid van de gemeenteraad in de vacature, ontstaan door het liiefc aannemen van zijn benoeming van dé héér C. van den Bergh, die was benoemd in de opengevallen plaats door het bedan ken van de,heer M. Hoogerwerf Ook is ter inzage het besluit tot benoeming van de heer W. Kwak- kelstein Mzn., als lid van de gemeen teraad. in verhand met het bedanken door de heer F. Sterenberg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1