Meerderheid socialisten wil COMPROMIS Raad vraagt standpunten „partijen" meer tot elkaar te brengen m rp W A. Fibbe:buitengemeentelijke activiteiten AR/CH: Drie struikelblokken op weg naar goed Rijnmond Beeldsprakerig en zeer discreet Yhen fUouiïm 40% Schoenwinkels alle open op koopavond DEKLERK&ZN R'DAMSE RAADSFRANJE VERBOUWINGS OPRUIMING Kritisch bekeken W-s?? Hindernissen Meer houvast Drie vragen Aanpassing Vacférdagr Goed tapijt (van De Klerk) is niet duurl NYLON-VELOURS TAPIJT, de luxe van een mo- quette-tapïjt, gecombineerd met het practische van het oersterke nylon-tapijt. Dit prachtige tapijt in de kleuren goud-beige en groen op kingsize, kamerbreedte, nu als speciale juni- aanbieding bij De Klerk. 400cm breed, nu gr» per strekkende meter voor 9«Ps Buitengemeentelijk Praktijk Zakelijk f X eE ROTTERDAMMER^ Pagina 3 2A VRIJDAG 14 JUNI 19Ó8 APV AL LEND rustig en waardig heeft U Je Rotterdamse gemeenteraad zijn mening in eerste instantie gegeven over j,, jtructuur van Rijnmond, Deze sfeer tta3 wel enigszins in tegensteUing tot die «mde discussie in de Rijnmondraad twee maanden geleden. Wat dit betreft heeft Rotterdam zeker een goede beurt ge- "'{Mc wat de vruchten van dit debat aan- «aat? We aarzelen niet ja te zeggen "Vaak onnodig langdurig, maar toch concreet „as over het algemeen de inhoud van de redevoeringen, waaraan de meeste fractie voorzitters veel zorg hadden besteed. Uit de staalkaart van meningen en vra gen blijkt dat de raad niet onverdeeld enthousiast is over de nota van B. en W. Hij is dat ook niet over de nota van Rijn mond. Men voegde er aan toe dat hier twee uitgangspunten waren tot discussie. En gelukkig wil de raad in plaats van touwtrekken in die discussie overleg met Rijnmond. De stand punten moeten tot elkaar ko men, zo heb ben wij ook al eerder be toogd. Deze zaak loopt slechts nadelig of als de par tijen ais kemphanen tegenover elkaar blijven staan. Rijnmond en de gemeenten zouden tegenover de regering één lijn moeten kunnen trekken. Maar dan moe ten alle betrokkenen bereid zijn redelijk met elkaar te spreken. Zonder meer interessant is de visie van een groot deel der PvdA, die drs. Lems kennelijk als inleiding tot eventueel com pramis heeft gelanceerd. Niemand kan nog zeggen of hij een kans krijgt Dat zal over enkele weken blijken. Inderdaad lijkt deze mammoet-structuur tussen de beide controversiële standpunten in te staan. Er zijn echter grote verschillen. Rijn mond wil zelf worden uitgebouwd, ver sterkt als bovengemeentelijk orgaan, Rot terdams federatie voorziet niet in een on derschikking, maar in een nevenschik king, De mammoet zou uit de gemeenten moeten groeien, na een vrij ingewikkelde aanlooptijd, die meer moeilijkheden zal geven dan de heer Lems voorgeeft. En al zou er geen wet ingetrokken moeten worden, die wet moet toch zo danig worden verbouwd, dat «er daarna van de oude niets overblijft. Zou Den Haag tot een zo rigoureuze zwenking be reid zijn? Overigens zjjn er natuurlijk meer „partijen" dan Rijnmond en Rotter dam Ook bet oordeel der andere 22 ge meenten is terdege van belang. Zij zullen het er nog moeilijk genoeg mee hebben. Voor die gemeenteraden komt liet na melijk ook op een keus neer. Niet alge meen is men bij „de 22" enthousiast voor Rijnmond nu en voor Rijnmond, zoals bet dat zelf wil worden. Maar ook de in tergemeentelijke corporatiegedachte van Rotterdam ontmoet geen onverdeeld en thousiasme. Welk van de twee „kwaden" zou nu het geringste zijn? Voor het beantwoorden van de vraag is nog tijd. Daarom laten we deze rusten, evenals tal van details uit het debat vun donderdag. Het wachten is nu eerst op de 2fe juni (Rijnmondraad) en de 27e juni (opnieuw Rotterdam). Daarna zal de ten dens hopeljjk duidelijker zijn. Het gnat om een goede bestuurlijke oplossing voor dit gebied. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De nota van B. en W. over de gewenste structuur van Rijnmond kreeg donderdag in de gemeenteraad in het algemeen veel waardering. Het stuk, getiteld „Naar een intergemeentelijke cor poratie voor Rijnmond" werd echter ook kritisch bekeken. Vele vra gen werden gesteld, waarop B. en W. donderdag 27 juni antwoord hopen te geven. In deze eerste termijn der behandeling onderkende men vele pogingen om de standpunten der „partijen" (Rijnmond en Rotterdam) meer tot elkaar te brengen. Een geheel andere koers dan de nota stippelde drs. A. J. Lems (soc.) uit. De meerderheid van zijn fractie blijkt geporteerd voor de „mammoet-gemeente". Veelal is men het er over eens dat zowel deze nota als die van Rijnmond uitgangs punten voor discussie moeten zijn. l met zes rottréppen naai* boven en naar berieden Uat het kamperen voor U niet worden tot een behelpen met minder dan thuis, maar zorg voor «sen comfortabel kamp... m vooral dat U uitgeslapen bent! Ia dat bent U met. deze slaap zakken, met lichtgewicht vulling, w.o. 70% Acryl, geheet uitritsbaar, prima wasbaar en in leuk fantasie dessin. Nu zoekt U 'm uk, ah specfafe aanbieding voor nog géén twee tientjes. „Het gaat dikwijls niet om goed of slecht in de hantering der vele argu menten", zei drs. Lems, maar om goed of beter. Daarmee moet men rekening houden anders komen er te starre opstellingen. Het valt sterk te betreuren dat Rijnmond en Rotter dam zo iangs elkaar heen leven. Inte gratie is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. De PvdA-fractievoorzitter ontwik kelde bezwaren tegen de z.g. gecom bineerde verkiezingen, waardoor le den der gemeenteraden ook in het federatieve orgaan zitten. Het is een democratische eis dat tussen aantal len kiezers en afgevaardigden gezon de verhoudingen bestaan. De afstand tussen kiezers en gekozenen wordt te groot. De huidige rechtstreekse ver kiezingen zijn niet terug te draaien. Drs. Lems pleitte voor het maken van zoveel mogelijk „personele unies", waardoor in Rijnmond meer raadsleden komen te zitten. Zo zou bijv, Rotterdam een lid van het dage lijks bestuur met al zijn functies kunnen „doorschuiven". Dus: als een bepaald werkterrein van de gemeente naar het agglomeratiebestuur gaat kan de betrokken wethouder meever huizen. Dezelfde man doet dan het werk, maar in ander verband en voor groter gebied. Van de vijf mogelijkheden van bestuursvormen geeft de socia listische fractievoorzitter de voorkeur aan de mammoetgemeente in de zin van een stadsgewestelijk bestuur. Hij prefereert dan de naam Groot-Rot- W, A. FIBBE struikelblokken Vrijdagavond omó uur begint op ét ïe etage de verkoop van deze heerlijk warme slaapzakken, Mijnraat jêl J%£t "tafel 99 «aa, whattficMbhit. terdam, maar maakt daarvan geen principe. Zo'n structuur is in over eenstemming met de tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening van de regering, concludeert hij. De Rotterdamse nota stelt dat wat Rijnmond wil in de slotfase niet veel afwijkt van de „mammoet". Maar het grote verschil is de manier van totstandkoming en het aanhaken bij de groeiprocessen op andere terrei nen, die een bestuurlijke aanpassing noodzakelijk maken. Hindernissen als de gemeentelijke indeling, wijzigen of te niet doen van toezicht door de provincie en rechttrekken van onge lijke verhoudingen tussen Rotterdam en andere gemeenten moeten worden, genomen. Dat kan, meent drs. Lems, als men het over het einddoel eens is. Het groeiproces tot een mammoetgemeen te zal zich sneller voltrekken dan ve len beseffen. Uit democratisch en dy namisch oogpunt is een dergelijke sa mensmelting te verkiezen. Tegelij kertijd moeten dan sub-gemeenten ontstaan. Daartoe is nu al noodzaak: men denke aan Hoogvliet en Hoek van Holland. Centrale taken als openbaar ver voer, energievoorziening, ruimtelijke ordening, recreatie, sociale en cultu rele voorzieningen, milieuhygiëne, volksgezondheid, beheer havens en industrieterreinen zijn dan voor het bestuur van de mammoet. Taken die „dichter bij de mens" staan voor de sub-gemeenten. Met behulp van de wijkraden (met groter gebied) kan Rotterdam in een aantal van die ge bieden worden ingedeeld. Dan komt een overgangsfase, waar in een aantal kleine gemeenten tot grotere wordt samengevoegd, de late re subgemeenten. Vervolgens het ge ven van bevoegdheden aan lokale ra den binnen Rotterdam, eveneens subgemeenteraden. In de eindfase worden de raad der mammoet-ge meente en de subgemeenteraden alle rechtstreeks gekozen. Drs. Lems deed een beroep op Rijnmond deze gedachte in zijn ko mende, nieuwe nota, zo positief mo gelijk te benaderen. In organisato risch en ambtelijk opzicht ziet hij een ontwikkeling met in hoofdzaak Rotterdam als uitgangspunt. Hij meent dat de functies van voorzitten der mammoet en burgemeester van Rotterdam gecombineerd moeten worden. Hij ziet ook mogelijkheden voor betere communicatie in een soort college van burgemeesters. Waren er in 1966 reeds zakelijke tegenstellingen tussen Rotterdam pk Rijnmond, constateerde KVP-fractie- leider mr. L. A, Struik, deze nota verbergt achter de litteraire vorm een nóg scherpere kritiek. Is hier al leen maar sprake van partiele en herstelbare defekten van het jonge Rijnmond of is de patiënt niet meer te redden? Kan Rijnmond nog we] een voorbeeld voor anderen zijn. We zoeken niet naar een presti ge-conflict, aldus de heer Struik. De nota van Rotterdam geeft meer hou vast dan die van Rijnmond. De raad zal het stuk positief-kritisch willen begeleiden. Rljnmond's stuk getuigt op het gebied van regionaal bestuur niet van brede visie. Gepleit wordt voor een soort super-bestuur. Men kan dat ook uitleggen ais een plei dooi voor een mammoetgemeente, die Rijnmond juist afwijst. De hele nota van Rijnmond steunt, aldus mr. Struik, op theoretisch ge poneerde integratie-gedachten. Deze imti-ejk geldt ook de terreinen waar op Rijnmond meer bevoegdheden wil krijgen. Daartegenover moet Rotter dam, zo meent de heer Struik, met sterkere argumenten komen. De heer Struik achtte het een dui delijke fout, dat Rijnmond niet alleen ais vervoersvergunningen verlenende instantie wi! optreden maar dat het óók het regionale vervoer zélf wil opzetten en exploiteren. Verder meende hij dat de politiek ten aan zien van de vuilverbranding eerder is ingegeven door investeringsmoei lijkheden dan door bestuursargumen- ten. Recreatie-aangelegenheden zag hij beter dan nu in de vorm van be voegdheden van Rijnmond. De thans werkende „schappen" leveren een te- Aanpassing van de andere gemeen ten zal een zorgvuldig proces zijn. Staatsrechtelijk moet de mammoet uit Rijnmond worden geboren, aan gezien de wet op dit openbare li chaam er is. De wetgever zal, naar drs. Lems meent, het verlossende woord pas na de verkiezingen van 1970 spreken. Intussen moet tussen Rotterdam en Rijnmond een modus vivendi bestaan. Dat is in de eerste fase niet zo'n zware opgave. Die goeie puwe BLflNKENHEYM (met de baard) heeft de sleutel van de gezelligheid. kort aan openbaarheid. Over het al gemeen bevat de Rijnmond-nota voor mr. Struik taveel twijfels om de visie van Rijnmond te delen. De heer Struik bleef tenslotte met drie vragen: Zal het mogelijk zijn dat Rotterdam en Rijnmond elkaar vinden op het gebied van de ruimte lijke ordening? Kan de band tussen Rotterdam en Rijnmond wellicht méér versterkt worden via de wetgever? Is het kiesstelsel voor Rijnmond wel licht zo te veranderen dat de rechtstreekse verkiezingen niet ver vallen maar dat toch een deel van de Rijnmondraadsleden uit de gemeen teraden worden benoemd? A. J. LEMS mammoet 4 De 34-jarige servicemonteur J. Kut jes uit de Melissantsfcraat moest op Rijksweg 36 tijdens een inhaalmanoeu vre plotseling uitwijken omdat een te er wagen teveel naar links uitweek, Om een ernstige aanrijding te voor komen, stuurde hij zijn wagen de mid- denbermbeveiliging in. Deze werd over een afstand van vijf meter beschadigd. Zijn wagen was total-loss. De service- monteur zelf kwam er zonder brokken af. zondag... Als Vader een platenliefhebber is, dan is hij beslist enorm lp zijn schik met.deze prachtige platenalbums, waarin zijn platen zo netjes opgeborgen kunnen worden. Ledervinyl platenalbums in een chique houtnerf dessin. Pracht albums met-koperen J>e- schermdoppen en sluiting, nu als speciale Vaderdagaanbieding voor een prijs, waarvoor U ze geen tweede keer kunt kopen. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze ledervinyl platenalbums, in prachtig houtnerfdessin. Vrijdagavond tot 9 uur open. CUii tel. of schrift, best. RotterdamSchiedam en Vlaardingen ROTTERDAM De koopavond breidt zich. geleidelijk aan uit. Van daag werd ons meegedeeld, dat alle schoenwinkels in Rotterdam, Schie dam en Vlaardingen met ingang van vandaag op de wekelijkse koopavond geopend zullen zijn. COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEJJERLANDS^LAAN ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VLISSINGEN/HOORN/DE LIER ROTTERDAM De Rijn mondnota van Rotterdam is niet meer dan het aanbod., dat Rot terdam zich voor discussie open stelt. Rotterdam erkent dat er problemen zijn die de gemeen ten niet afzonderlijk kunnen op lossen en Rotterdam is zelfs be reid méér bevoegdheden over te dragen dan die waarom Rijn mond heeft gevraagd. Aldus de heer W. A. Fibbe (ar) in het debat over de nota van B, en W., sprekend namens de fraktie van ARP en CHU. Ook de nota van Rijnmond heeft slechts een voorlopig karakter en in wezen, zo constateerde de heer Fibbe, zijn de uitgangspunten en het doel van Rotterdam en Rijnmond gelijk. De heer Fibbe zag echter drie strui kelblokken op de weg naar een goed Rijnmond. Een eerste is de wanverhouding voor wat betreft omvang en inwoner tal der gemeenten. Bij een geringer aantal gemeenten, die gelijkwaardi ger partners zijn zag de heer Fibbe veel minder problemen. Een tweede struikelblok zag de heer Fibbe in de wijze van verkie zing en de bestuurstechnische zaak. Rijnmond zag hij als een der demo cratische bouwstenen en daarom moet het worden bepaald door de bevolking zelf, hetgeen neerkomt op rechtstreekse verkiezingen. Uit oogpunt van bestuurbaarheid bepleitte hij daarbij echter een „personele unie" tussen Rijnmond raadsleden en gemeenteraadsleden. „Als wij de competentie zonder meer aan de politieke partijen taoeten overlaten", aldus de heer Fibbe, „zie ik moeilijkheden. Uiteraard preek ik hier voor mijn eigen partij. Maar ik meen dat andere 'partijen hetzelfde voelen." De heer Fibbe zag graag in de Rijnmondwet opgenomen dat alleen degenen in de Rijnmondraad ver kiesbaar zijn, die lid zijn van een raad van een in het Rijnmondgebied gelegen gemeente. Als derde moeilijke onderwerp zag ROTTERDAM Beeldspraak kan aanleiding geven tot merk waardige toestanden. Zo bleek don derdag tijdens de nogal tamme raadsvergadering, die even veel hoofdambtenaren en andere be trokken functionarissen „van bui ten" op de been bracht als weinig publiek op de tribune. Mr. K. Staab (lib) sprekend 'tot drs. A. J. Lems, die Rijnmond als bestaand feit had vergeleken met een omelet, waarvan men géén ei eren meer kan maken: „Dat is in derdaad juist. Maar een omelet bestaat uit eieren en als er daar tussen een rotte zit, smaakt de hele omelet met lekker." Teveel discretie kan evenzeer absurd aandoen. Mr. Staab: „Ik heb onder de zes ambtenaren die in dienst van Rot terdam zijn en bovendien lid zijn van de Rijnmondraad een enquête gehouden. Die zal ik uiteraard discreet behandelen, dus zo-nder de namen te noemenTerwijl deze namen aan iedere burger van het gehele Rijnmondgebied bekend zijn! Wethouder H. W. Jettinghoff deed een duit in het zakje van de heer W. A. Fibbe (a.r.), toen deze zich in zijn rede afvroeg wat de positie was van de kring van Rijn mond-Burgemeesters. De heer Jettinghoff: „Sigaren ro ken." Voorts had de heer Staab een goede naam voor de zijns inziens noodzakelijke vaste commissie van- overleg, waarin Rotterdam, Rijn mond en de andere Rijnmondge meenten, de rest zouden moeten zijn vertegenwoordigd. Hij sprak over de Rijrore-commissie. „Of als de restgemeenten dat met nemen voor mijn part de Rijrero-commis- sie of Rorenj-commissie of noem maar op." Mr. Staab over de kleinere ge meenten in de spanning tussen Rijnmond en Rotterdam: „Die zien de zaak slechts als een bokspartij tussen Rotterdam en Rijnmond en zij vinden het hooguit interessant, wie van beide partijen er op een bepaald ogenblik boven ligt." Laten we ook met beeldspraak eindigen. Drs. Lems in zijn „mam- moet"-rede (14 vellen) over de mammoet-gemeente, die hij uitein delijk wil: „We voelen ons meer in de situatie van de man, die op een volle rijdende tram moet springen en met de overige passagiers gaat discussiëren langs welke weg men het eindpunt bereikt. Dit kan nog onder de aantekening dat de vrien den m de „bijwagen" ook inspraak willen hebben de heer Fibbe de bevoegdheden van Rijnmond en de overdracht van be voegdheden van de gemeenten aan Rijnmond. Vooral als de vraag aan de orde komt, in welke hoedanigheid Rijnmond de overgedragen bevoegd heden kan uitvoeren. Rijnmond spreekt van „bovenge meentelijk", in welk woord de heer Fibbe een onderschikking zoals van de gemeente ten opzichte van de pro vincie zag. „Als Rijnmond dat zo stelt", aldus de heer Fibbe, „streeft Rijnmond naar een vierde bestuurslaag, maar ik heb ergens ge lezen dat Rijnmond daar helemaal niet naar streeft. Deze zaak is niet op te lossen met de uitdrukking „dwaasheid", die wethouder Jetting hoff eens heeft gebruikt. Zij vraagt meer een. duidelijker uiteenzetting." f De heer Fibbe zou liever willen spwjken van buitengemeentelijke activiteiten", activiteiten dus, die verder reiken dan de grenzen van de gemeenten. Als Rotterdam stelt, zo meent bij, dat het deze activiteiten met andere gemeenten samen wil doen, dus in een federatief verband, dan is dat Rijnmond. Hier zag de heer Fibbe een mogelijkheid tot vruchtbaar overleg. Zo kan de ruim telijke ordening perspectieven bie den, waar Rotterdam en Rijnmond elkaar kunnen vinden. De heer Fibbe kon zich voorts in denken dat iemand, die te zeer bij deze zaken is betrokken, een „be drijfsblindheid" krijgt. Hij bepleitte een vaste gemeenteraadscommissie voor Rijnmond, omdat de ontwikke ling veel sneller gaat dan men had verwacht. Mr. K. Staab (lib.) zag Rijnmond als een bestaande realiteit, daarbij constaterend dat in Nederland nooit zoiets is opgeheven. Hij zag niet in dat de taken die Rijnmond moet uit voeren, zoveel discussiestof leveren. Ook kunnen interessante vraagstuk ken aanleiding zijn tot interessante theoretische gesprekken, maar het gaat, aldus de heer Staab, om de praktijk. De idee van een nieuwe onderver deling van het Rijnmondgebied en de vraag wat de bevoegdheden worden van die delen vraagt, zo meende de heer Staab, grondig te worden door gepraat. Maar dan met zodanig dat men in Rotterdam en Rijnmond er niet meer uitkomt en dat het parle ment de zaak m elkaar moet zetten. Wel wilde mr. Staab zoveel moge lijk gemeenteraadsleden in de Rijn mondraad zien en zoveel mogelijk wethouders in het college van ge committeerden. Verder bepleitte de heer Staab een commissie van over leg, waarin Rijnmond, Rotterdam en de overige Rijnmondgemeenten in zijn vertegenwoordigd. Regelmatig overleg tussen de burgemeesters achtte hij evenzeer noodzakelijk. Voorlopig wilde mr. Staab de ver kiezingen rechtstreeks zien, zoals nu het geval is, zodat de uitslag wordt bepaald door de politieke partijen. Wel vroeg hij zich af, of de dubbele functie van Rijnmondraadslid en ge meenteraadslid niet een te zware be lasting zou zijn met name voor de kleine partijen. Een uitbreiding van het aantal wet houders in Rotterdam achtte hij ze ker nodig als er wethouders zijn die tevens als gecommitteerde van Rijn mond optreden. Voorts zag hij graag een der burgemeesters op de voorzit terszetel van Rijnmond, Dat gemeente-ambtenaren zitting kunnen hebben in de Rijnmondraad kan, zo meende mr. Staab, aanleiding geven tot complicaties bij besluitvor ming, zelfs achtte hij voor deze mensen conflictsituaties mogelijk. Wel zag hij heil in een combinatie van een gemeentelijke ambtelijke functie en een ambtelijke functie van Rijnmond. Mr. Staab heeft onder de zes Rot terdamse amibtenaren die lid van de Rijnmondraad zijn een kleine enquête gehouden, die heel sportief is beantwoord. Nieuwe inzichten had die niet opgeleverd: de ambtena ren-Rijnmondleden zagen géén be zwaren, bovendien laat de wet die combinatie toe. Deze nota's zijn de eerste stappen- naar een zo goed mogelijke bestuur lijke oplossing, aldus de heer C. N.- van Dis (SG). Hij vroeg zich af of de emotionaliteit in het stuk van. B. en W. van Rotterdam nodig is. Hij zou liever een zakelijke benadering heb ben gezien. De heer "Van Dis verklaarde "zich tegen de door Rijnmond gewenste structuur. Dan worden de gemeenten uitgehold tot uitgebreide en opgepepte wijkraden, zei hij. We moeten er naar streven op waardige wijze over eenstemming tc krijgen. Ook het SGP-raadslid pleitte voor het instel len van een vaste raadscommissie voor agglomeratiezaken. met toestemming Kamer van Koophandel vanaf morgen bij langeiïhorst 253, rottendaan-zuidwijk In verband met een belangrijke uitbreiding en daar mee gepaard gaande verbouwing begint morgen by Moulijn een spectaculaire verbcrawings-oprmming. Op al onze artikelen, o.a. kostuums, kolberts, pantalons, jassen, modes, enz. werkelijke kortingen tot maar liefst dt- Vrijdagavonds tot half tien geopend. Rotterdamse Rijnmondnota waardering en kritiek X y J }>Jf X-yXM y i ItL 'i Q0UuScSiHQcL22t>R0TTERDAtt*TR.t1M7l'1230S2 I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1