JAMHER Rust in afwachting van metro-plannen Churcliillplein voorlopig zonder tram dichtgedekt Ook geen tram naar Prins Alex.-polder Stedebouw van toestand naar doorlopend proces brittant heetman Start containerdienst Harwich-Rotterdam gedie Rijsdijk-Groenendijk nog niet uit kwam Garagebedrijf „dode hoek" in te liggen Gerard Braun vecht tegen gevolgen van ZuidRandweg AAN VAN BRITSE SPOORWEGEN «J&ïü te ,353 ide iel Factor tijd in nieuive wet Jongens ontdekten Romeinse fragmenten Matroos valt na stoeipartij Koopavond nu in heel Hoogvliet KENNISGEVING Kritisch Bekeken Lek in aardgasbuis bij Voridelingenweg Ir..Van Traa trekt terug uit bestuur Stad en Landschap KWF vraagt procent omzet 14 september van middenstanders mam Mil MU r-. W li"- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Er komt geen tram onder het Churchillplein •door en voorlopig zal daar even min aan de metro kunnen wor den gedacht. Er zal ook geen sprake van kunnen zijn, dat Rot terdam een tunnel voor een toe komstige metro alvast zou kun nen bouwen tussen Churchill plein en Oostplein. De Prins Alexanderpolder zal het voorlo pig moeten doen met de busver bindingen. PROBLEEM RAPPORT MET CERTIFICAAT w Pen Jteefmansermce die U volmaakte zekerheid schenkt (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Twaalf jaar geleden ben ik hier met een ga ragebedrijf begonnen. En nu draaien ze je in één keer finaal de nek om". Garagehouder Ge rard Braun is hevig verbolgen over het feit, dat hij door de aan leg van de Zuidelijke Randweg in een dode hoek is komen te zitten. De belangrijke verbinding met de Groene Kruisweg is voor goed afgesloten, een - sluipweg getje naar de Vondelingenweg vormt voor hem en enkele an dere bewoners van de Rijsdijk de enige schakel met de buitenwe reld. De (potentiële) klanten we ten z'n bedrijf steeds minder te vinden, zodat dit als het ware met de dag achteruit holt. BLIJVEN ZITTEN DOODDOENER b i pp eOTTERPAMMER Pagina 3 2A WOENSDAG 19 JÜNI 1963 .if fi ?bï«, 74 ,°êiïr A to«j gl ',,M vaj •aan w h J re, w X H c en j jh< sen i'VjUBi sötele- pV» finnea fkoopt herder eiHaat 4, lezers, kran- lorde- Ireus grote i me- rn ea «gen, or n, igens, fop u van fieel m de litea- orde- over rusa- ialige j te- Wil- baai- lom- terta inm- •siam een De over rots, de m'n- tó 5 op aak de als Me de ds ers, der lis) den ■fVE tekenen wezen er 3e laatste tijd op, Ir (lat in de kwestie van de oost-west erbindineen een verrassende ontwikke- Kne-airt onmogelijk zou zijn. De werke- nkLeid van het ogenblik blijkt nogal ont- '^terend. Afdichten van de in aanbouw =nde tunnels tukken en dan.wachten. Jammer dat straks die tunnels wïe-weet- Llang ongebruikt zullen blijven. De Let was good «i getnigde van vooruit- lénde blik. Maar de ontwikkeling blijkt L yisie niet te honoreren. En dus ver dwijnt de tram niet uit bepaalde straten van de binnenstad, waar men dit vervoer- men zich in gemeentelijke kringen verke ken op de mo gelijkheden de tram alvast maar door de tunnel te laten rijden en ver volgens door een metro te vervangen. Vant die metro komt er voorlopig niet, en nu zal de tram ook niet naar het uiter- sre oosten worden doorgetrokken. Zo lijkt het, dat degenen drc steeds lebben gepleit voor een definitieve ep- lii.'SÏng der verbindingen met Alexander- stad gelijk Saan krijgen. Maar intussen is jjeei wat moeite besteed aan de tram- plannen. Gemeenteraden kwamen er voor ju de weer; de bevolking van de wijk Het Lage Land na nisponraan deel aan een enquête over de route die de tram zou moeten krijgen. Juist nu men de tram in het verschiet zag komen (volgend jaar zou lijn 7 rij den), blijken de kaarten anders te zijn geschud. Wacliten" op een metro, maar hoe lang? Het zal wel moeilijk anders kunnen. Intussen kan men zich voorstel len, dat noch Alexanderrtad noch gemeen teraad het nieuwe voorstel van B. en W. van harte hebben begroet. Een bittere pil moet worden geslikt. En op korte termijn zijn de kansen op genezing gering. Jammer van al die moei te, Schrale troost is dan, dat een deel van de benodigde tunnels er straks reeds ligt... ■ROTTERDAM De Vondelingen- weg is dinsdag van 14.30 tot 15.15 uur afgesloten -geweest als gevolg van een lek in een' aardgasleiding. Het lek ontstond toen personeel van het GEB met ontgassingswerkzaamheden bezig was. Een van de twee afsluiters van de buis sprong er af. De bedrijfsbrandweer van de Shell heeft de leiding nat gehouden. Later heet de gemeentebrandweer dit werk overgenomen. Na ongeveer drie kwartier was de druk uitgevallen en het gat afgesloten. ROTTERDAM Na zeer lang ver bonden te zijn geweest aan 'het Insti tuut Stad en Landschap van Zuid-Holland voor de oorlog als directeur, later als bestuurslid en on dervoorzitter heeft ir. C. van Traa, thans aan de beurt van aftreden, zich vanmorgen in de jaarvergadering van dit instituut niet meer voor een bestuursfunctie beschikbaar gesteld. Voorzitter mr. J. W. W. van der Hoeven dankte de heer Van Traa voor het vele werk, dat hij in de loop der jaren voor het instituut had ver richt en huldigde hem met een toespraak, die zijn betekenis voor de stedebouw illustreerde. Tevens huldigde de heer Van der Hoeven de heer J. Everts, tekenaar, die vijfentwintig jaar in dienst van het instituut is. 1*V" m Krass* In de eerste helft van de volgende maand komt in de gemeenteraad het voorstel aan de orde de tumnelstuk- ken, die reeds onder het Churchill plein zijn gelegd at te bouwen en daarna de hele zaak netjes dicht te dekken in afwachting van verdere ontwikkelingen. De tram, die door de tunnel onder het Churchillplein zou worden geleid, zal langs andere wegen „om het Chur chillplein heen gaan en de oost-west verlopende tunneimoten zullen voor lopig ongebruikt blijven liggen. Krijgt Botterdam later inderdaad ge legenheid tot het bouwen van de me tro-lijn in .oostelijke richtimr. dan kan op eenvoudige manier rj het reeds onder de grond liggende tun nelstuk worden aangesloten. Het is ook de bedoeling, dat pas tegen die tijd het vraagstuk van het verloop van de verbindingen in de Prins Alexanderpolder aan de orde komt voor een definitieve oplossing. In. dat aUes is voor een tram naar de (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De nieuwe wet geving brengt grote veranderingen in het gehele Nederlandse stede-bouw kundige bedrijf. In 'de stedebouw wordt de factor tijd gebracht. Het onderzoek wordt een taak van de bestuurders. Men krijgt te maken niet met afgeronde toestanden of met projecten waarbij alternatieven of openingen voor verandering „rafels aan de randen" zijn, maar met stede- houw en ordening ais doorlopende processen. Aldus drs. G. J. van den Berg, coördinator voor planologie van SIS- WO, het interuniversitair instituut voor sociaal-wetenschappelijk onder zoek, vanmorgen tijdens de in „Euro poort" in Schiedam gehouden jaar vergadering van het instituut „Stad en Landschap van Zuid-Holland". De heer Van den Berg schetste de betekenis van de nieuwe manier van denken op stedèbouwkundig gebied, waarover nog weinig literatuur bestaat Het „overwegend denken in eind toestanden", in verschülende fasen dus, dat tevoren algemeen was aan vaard, achtte hij uit de tijd geraakt. Hij zag dit als een aanpassing aan de werkelijkheid; het menselijke milieu is nooit voor afronding vatbaar, iede re levende gemeenschap is een soort van s ieeds veranderend avontuur. Er komen nu veel nieuwe proble men, waarvoor geen jurispudentie voorhanden is en waarin allerlei gro te spanningen en conflictsituaties op treden. Maar conflicten zag drs. Van den Berg als noodzakelijk om problemen op te lossen. Dergelijke conflicten be horen bij onze in feite hiërar- chisch-democratische samenleving. Zij mogen niet door een compromis of door overheersing van een partij worden opgelost, maar slechts door volledige integratie, anders zou de zaak wéér statisch worden. Het gaat er niet om, orde te handhaven maar orde te scheppen. Daarin is het nood zakelijk de bevolking van een gebied zelf in te schakelen, voor een plan aan de' bestuurders wordt aangebo den. Na een discussie hield ir. C. Lugtb- hart, directeur van de Rotterdamse gemeentelijke drinkwaterleiding, een uitgebreide uiteenzetting over de drinkwaterproduktie van Zuid west-Nederland, de problemen daar van door de watervervuiling, het nieuwe drinkwaterbedrijf op de Be renplaat, de plannen voor herbouw van-het. bedrijf aan de Honingerdijk en het Biesbosproject. Na een- discussie hield ir. C. Lugt- Lugthart de deelnemers op de Beren plaat tijdens een uitgebreide ex cursie. Prins Alexanderpolder geen plaats. Dat wil dus zeggen, dat Rotterdam de eerste jaren nog met tijdelijke oost-westverbindingen zal blijven zit ten. De grote moeilijkheid waarvoor de metro-bouwers zich zien geplaatst is, dat ais men besluit tot de aanleg van een imetro de tram reeds anderhalf jaar voordat men aan de metro zou kunnen beginnen uit de tunel dient te worden weggehaald. Het blijven zitten met tijdelijke verbindingen bovengronds is dus heel wat doelmatiger en goedkoper dan het alvast onder het Churchillplein doorvoeren van een tram, die straks toch moet verdwijnen. Er is -geen kijk op, dat de plannen voor de oost-west-metro zo spoedig voor uitvoering in aanmerking ko men dat het mogelijk zou zijn nu /CHURCHILLPLEIN-in-wording oostzijde: tunnels in aan bouw en gedeeltelijk gereed in de bouwput, die ook doorloopt in de richting van het station Blaak. Na voltooiing komt straks de afdichting reeds de tunnel naar het Oostplein door te trekken. Voorts is het de bedoeling dat het nu reeds berucht wordende tech nische rapport over de metro-verbin ding naar het oosten, dat reeds lang binnenskamers circuleert en daar druk wordt besproken, in de tweede helft van dit jaar eindelijk in de openbaarheid komt. Rotterdam wil het er uiteraard op aansturen, dat de metro naar de Prins Alexanderpolder zo snel moge- ROTTERDAM Het Kon. Wilhel- mina Fonds voor de Kankerbestrij ding zoekt naar middelen om het meerdere geld dat jaarlijks voor dit doel nodig is bijeen te brengen. De alom voorkomende kostenstijging treft ook dit werk. Om het we-" tenschappelijk onderzoek naar oorza ken en de bestrijding van deze volksziekte ten minste op dezelfde wijze voort te kunnen zetten moet de inzameling steeds meer opbrengen. Het plan is opgevat de Rotter damse middenstand te vragen op de dag van de jaarlijkse collecte, zater dag 14 september, één procent van de dagomzet dan wei een vrijwillig te bepalen bedrag af te staan aan het KWF. Het Middenstands Besturen College, waarin de diverse organisa ties samenwerken, heeft zich achter dit plan gezet en de aangeslotenen opgewekt tot deelneming. VLAARDINGEN In het oniangs verschenen Archeologisch jaarover zicht 1967, wordt melding gemaakt van vondsten in het Van Heutszpark te Vlaardingen, waaraan niet eerder bekendheid werd gegeven. Bij het uitbaggeren van de vijvers in dit park, kwamen aarde- werkscherven te voorschijn van de reeds bekende Romeins-inheemse ne derzetting, die daar in de omgeving moet hebben gelegen. Het materiaal werd ontdekt door de twaalfjarige Robert en zijn drie jaar jonger broertje Diederik Hirschel, die de fragmenten op voor beeldige wijze verzamelden en keurig gedocumenteerd ter beschikking stel den van de gemeentelijke oudheid kundige verzameling, Het schervenmateriaal bestaat uit een 60-tal fragmenten van Romeins aardewerk en een ongeveer even groot aantal inheemse scherven, waaronder een fraai randfragment met oor. Wij testen elke brülant met de modernste apparatuur op kleur, zuiverheid, slijpproporties, afwerking,,, gewicht en fluorescentie. v - Bij aankoop ontvangt u deze gegevens in een volledig beschrijvend certificaat met diagrammen en microfoto's. Bij sieraden met briüant'krijgt u een uitvoerig taxatierapport met foto. Bezoek eens onze diamantslijperij in de "Schatkamer onder de Lijnbaan" edelsteenkundlge f.g.a. diamantexpert g.i.a. - LUHBAAM 32 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotferdam lijk er komt. Voor een dergelijke me tro is een reeds aangelegde tram niet anders dan een sta-in-de-weg, die de metroplannen zeer zou vertragen: als er eenmaal een tramverbinding ligt, is de metro-verbinding in de ogen van heel wat hogere instanties niet urgent meer. Zoals eerder gemeld zijn er over dit onderwerp besprekingen gaande tussen de gemeente Rotterdam, het rijk en de Nederlandse Spoorwegen. De zaak zit niet in een impasse. Maar gemakkelijk verloopt dat alles zeker niet. jivjrnjtt t| Q.wfpfj i.' 'p.v'V'iriA r;sr.j-'jv ikww (Van onze schecpvaartredakteur) ROTTERDAM De container- dienst van de Britse Spoorwegen tus sen Harwich en Rotterdam v.v. is geopenU. De door vele Noordzee-re- derijen vanwege de lage tarieven als grote concurrent aangeduide maatschappij begint met drie afvaar ten per week in beide richtingen. In oktojrer streven de Britse Spoorwe gen naar zesmaal per weeje. Als eerste schip arriveerde dinsdagmiddag aan het terrein van Europe Container Terminus aan de Prinses Margriethaven de 2960 ton dw. metende Sea Freightliner IX, die nog slechts 15 containers aan boord had. Samen met de Sea Freightliner I en de Isle of Ely gaat dit schip deze dienst en de dienst Harwieh-Zee- forugge v.v., die in maart is gestart, onderhouden. In feite is de containerdienst een modernisering van de dienst die de Britse Spoorwegen reeds meer dan 100 jaar tussen Harwich en Rotter dam hebben. In Harwich (Parkeston Quay) staan vier containerkranen, die elk per mi nuut één container kunnen laden of lossen. Elke dag arriveren in Har wich containertreinen uit zeven ver schillende delen van Engeland. Van uit Zeebragge en Rotterdam willen ROTTERDAM De negentienjari ge Spaanse matroos José Manuel Fer nandez-Marino uit Bilbao viel dinsdag na een stoeipartijtje met een collega van een hoogte van drie me ter op de buikdenning van een schip. Het ongelikt gebeurde aan boord van het Spaanse im.s. Sierra Uibion. liggende aan de Prinses Beatrixha- ven. De jongeman moest met een wer velfractuur in het Havenziekenhuis worden opgenomen. Ca. ragehouder Gerard Braun voor zijn (zeer moeilijk be reikbare) bedryf aan de Rijs- dijk. (Van onze correspondent) ROTTERDAM Ook de Hoog- vlietse wijken Meeuwenplaat en Zalmplaat en het dorp Poortugaal haan meedoen met de koopavond. De Foortugaalse gemeenteraad nam het betreffende voorstel van B. en W. dinsdagavond zonder hoofdelijke stemming aan. Alleen de heer G. J. Rooimans (soc.) kreeg de aantekening dat hij tegen was. Uit de bespreking bleek dat in zijn fractie de meningen ver deeld waren. Hij had in het voorstel het standpunt van de werknemersor ganisaties gemist en vond zelf de koopavond sociaal niet verantwoord. De Algemene Beroepengids te Amsterdam heeft nu in aan sluiting op de gidsen van Amsterdam en Den Haag, defini tief besloten, naar aanleiding van diverse aanvragen uit de zakenwereld van Rotterdam een nieuwe beroepentelefoon- gids uit te geven. Deze wordt verspreid in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland. De Beroepentelefoongids wordt bij iedere P.T.T. telefoon abonnee gratis thuisbezorgd. Iedere abonnee die een zaak of bedrijf exploiteert of een zogenaamd vrij beroep uitoefent; wordt gratis hierin op genomen. De kosten voor extra vermeldingen zijn per regel 2,50 per jaar. Eventuele advertentieruimten worden in dezelfde forma ten als bij de P.T.T. Den Haag uitgevoerd. Wat betreft de prijzen? Deze zijn: 1/1 pagina 900,per jaar; pagina 600,per jaar; 1/4 pagina 350,per jaar; 1/8 pagina f 250,per jaar enz. Voor telefonische aanvragen en mutaties: Kantoor Den Haag, Langnekstraat 13. Telefoon 070 603167. Hoofdkantoor Amsterdam, Sam. van Hontenstr. 161. Telef. 020132656 De tragedie van de bewoners van de Rijsdijk en de Groenedijk is zo langzamerhand genoegzaam bekend. Zij moesten hun huizen uit, omdat Rijkswaterstaat de grond nodig had voor de aanleg van de Zuidelijke Randweg. Rijkswaterstaat spande te gen achttien bewoners zelfs een kort geding aan) omdat zij hun woningen niet tijdig hadden verlaten. De recht bank kende geen pardon. De mensen zijn intussen verdwenen en hun hui zen met de grond gelijk gemaakt Voor Gerard Braun en enkele an deren is de bijl nog niet gevallen. Zij mogen nog een poosje biijven zitten. Maar hoe? De belangrijkste ver keersader is afgesneden. De melk man, de kruidenier en de vishande laar komen er niet meer. Zij moeten zoveel kilometers omrijden, dat het niet meer de moeite loont om bij de laatste bewoners van de Rijsdijk aan te bellen. De mensen wonen vlak bij Rotterdam, maar toch leven ze in een uithoek. Gerard Braun: „Er komt hier haast geen kip meer. M'n bedrijf ligt nu veel te ver uit de route. Vroeger ver kocht ik 75.000 liter benzine per jaar. Nu kijk ik eens in de zoveel weken hoeveel er getankt is. Ook voor repa raties komen ze haast niet meer bij me. Ik koop nu wagens op, geef ze een flinke opknapbeurt en probeer ze dan te verkopen. Dat valt beslist niet mee. Je moet tegen iemand oplopen, die zo'n wagen wel wil hebben. Ad verteren in kranten heeft geen zin, want de mensen weten toch niet hoe ze bij je kunnen komen". Garagehouder Braun heeft al bij vele instanties Rijkswaterstaat, gemeente en noem maar op aange klopt, maar hij kreeg overal nul op het rekest: „Ze zeggen begrip te heb ben voor je moeilijkheden, maar je niet te kunnen helpen. Ze gebruiken mooie termen als ,,'t is een rechtsma- tige overheidsdaad", maar daar koop ik natuurlijk niets voor. Het gaat mij om een betere verbinding met de grote wegen of om een ander stuk grond, waar ik zonder al te grote kosten opnieuw kan beginnen". Gerard Braun wil bij voorbeeld graag naar de Zalmplaat, maar daar krijgt hij geen vergunning voor. Wel is hem een perceel grond op het in dustrieterrein van Hoogvliet aange boden. Daar voelt hij echter niets voor: „Ik zou dan een nieuwe werkplaats van steen moeten laten bouwen. Dat kan ik niet betalen. Bovendien wordt die grond alleen in erfpacht uitgegeven. Dat zou me jaarlijks zo'n 1800 kosten. Daar komt dan nog bij, dat een industrieterrein beslist geen geschikte plaats voor een gara gebedrijf is. Daar zou geen stuiver binnen komen". De bitter teleurgestelde en tegen de bierkaai vechtende garagehouder blijft dan ook maar zitten waar hij zit Voorlopig kan hij er nog zo'n vijf jaar blijven. Dat is hem tenminste toegezegd. Een lichtpuntje is er nog wel. Vanaf de Rijsdijk komt er heel misschien een noodpaadje naar de Groene Kruisweg. „Daar stellen ze je dan even tevreden mee. Uiteindelijk ga je echter toch naar de donder", merkt Gerard Braun verbitterd op. De garagehouder blijft fulmineren tegen de overheidsinstanties: „Ze verwijten me nu min of meer dat ik hier een zaak begonnen ben. Waarom hebben ze me indertijd niet ge waarschuwd? Ze hebben me toen toch ook vergunningen gegeven? Ze wimpelen me nu steeds af met de dooddoener, dat ik er nooit aan had moeten beginnen. Daar koop ik niets voor. Dat is praten achteraf. Neen, m'n zaak is te klein voor de grote heren. Ze laten me maar tob ben en wachten gewoon het moment af, dat ik helemaal geen werk meer om handen heb". Gerard Braun is al drie jaar bezig 'een vergunning los te peuteren om z'n kleine woning te kunnen verbou wen. Dat is hard nodig, want de ruimte is voor man, vrouw en vier kinderen veel te klein. Die vergun ning is er echter nog steeds niet 't Is de vraag of die er ooit zal komen. Gerard Braun, ondanks de vele te leurstellingen nog steeds een „strijd lustig" man, blijft voor z'n bedrijf en z'n gezin vechten: „Er moet toch er gens recht te vinden zijn?" de Britse Spoorwi en een identiek* projekt opzetten, in samenwerking met andere Europese spoorweg maatschappijen. Door deze snelle irein/bootverbin- iding kan worden bereikt dat elke Eu ropese fabriek voor het IJzeren Gor dijn zijn produkten binnen drie da gen in elk gewenst deel van Enge land kan hebben. De drie schepen (de Isle of Ely is tot containerschip verbouwd, de twee andere zijn nieuw) kunnen in cellen in de ruime containers van 20, 30 en 40 voet vervoeren. Beide Sea Freight-, liner-schepen hebben plaats voor 148 containers van 30 voet of een equiva lent van 20, 30 en 40 voets containers. Gezamenlijk onderhouden de schepen nu zowel de Zeebragge- als de Bot terdam-dienst. In de eerste dienst kunnen de schepen in 24, in de twee de in 28 uur rond zijn. Agent voor Nederland van de Britse Spoor wegen is Hudig en Pieters. U KENT HET nog wel van vroeger. Rustig wandelend op straat kom je ineens een portemon nee tegen die geheel onbeheerd lon kend op een eerlijke vinder wacht. Je bukt, grijpt ernaar en zttt.., weg is'ie. Je kijkt wat verdwaasd in het rond en hoort dan plotseling uit een portiek het honend gelach van een paar kwajongens. Even komt een opwelling in je van ik zal die ben gels mores leren, maar dan haal je je schouders op.én met een speels lachje om de mond loop je door. Je weet dat je beetgenomen bent en achteraf vind je het eigenlijk nog grappig ook. Deze ervaring deed me ineens weer denken aan het verhaal van een kennis van me,die, ondanks zijn gevorderde leeftijd zijn kwa jongensstreken van vroeger nog niet heeft vergeten. Met vier collega's wilde hij eens uitproberen in hoe verre vinders werkelijk eerlijk zijn. Zijn onderzoek had een verbijste rend resultaat. Aan het einde van de maand, toen hij en zijn collega's met een glunderend gezicht het sa lariszakje in ontvangst hadden ge nomen, werd zijn plan ten uitvoer gebracht De gehele inhoud van de zakjes verdween in portemonnees oporte feuilles van de eigenaars. Vervol gens werden de lege zakjes gevuld met stukjes papier, van het formaat van bankpapier en ijzeren voorwer pen, om de suggestie van muntstuk ken te krijgen. Was dit gebeurd dan werden alle zakjes, zij waren met vijf man, weer keurig netjes dicht gemaakt. Uit het kantoorgebouw werd nu een van de ogenschijnlijk gevulde zakjes, waarop de naam van het be drijf was te lezen, naar beneden ge gooid. Van bovenaf hadden de colle ga's een prachtige positie om de ge beurtenissen op straat gade te slaan. Bij het eerste zakje duurde het ge ruime wijd voordat iemand het in de gaten kreeg. Na ongeveer tien minuten liepen er twee dames met een kinderwagen voorbij. Een van hen merkte het zakje op, griste het van de grond, keek er even snel naar en toen was het roet een razendsnelle beweging in een boodschappentas verdwenen. Schichtig keken zij vervolgens om zich heen. Zij vergat natuurlijk naar boven te kijken, waar de collega's de grootste pret hadden. De me vrouw vertelde haar „gelukkige" vondst tegen de andere dame, waar na zij in een verbazend snel tempo in een zijstraat verdwenen. De reacties van de andere vier „eerlijke" vinders waren precies de zelfde. Schichtige blikken, vlug wegstoppen en hard weglopen. Niet een dacht er aan een van de zakjes in het overigens zeer bekende kan toorgebouw terug te bezorgen. Het was dus een zeer bedroevende ont dekking dat medemensen zo kunnen reageren ais het om geld gaat i Gelukkig waren al deze zakjes zonder waarde, maar „voor hetzelf de geld" hadden de zakjes' een maandsalaris .-.unnen bevatten. Een geldbedrag waarvan een gezin een maand moet leven...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1