Opslagcapaciteit 200.000 ton Bange wil geen samenwerking protestbrief aan raad ZMERPRMZEN! f i A C ven gaan samenwerken 2 pakjes voor slechts Hoogheemraadschappen - door verzilting bedreigd - vragen van minister: Spoed met graven van twee zoetwaterkanalen Gusto bouwde grootste kraan ter wereld mm êi Voorbereiding eventueel zelf starten? IKWOOM Twee ton voor Sonnevanek Brand gesticht: één jaar cel Hefvermogen tot 1000 ton Nieuw christelijk opinieblad PliliM Directeur Van Veen nam afscheid van zeevaartschool m in mijn huis staan meu belen om in te leven. Mooie, eerlijke meube len - van Of 0 (Van onze scheepvaartredakteur) BOTTERDAMDe Graan Elevator Maatschappij (GEM) NV. legt zich niet neer bij het pten" van KV. Bunge's Handel- onl in Europoort een groot maatschappij uit Amsterdam graanoverslagbedrijf te vestigen. De GEM heeft de leden van de gemeenteraad een protestbrief gestuurd. Zoals bekend wil de GEM zelf in Europoort (in feite de Maas vlakte) ook zo'n bedrijf stichten. Het college van B. en W. heeft geprobeerd beide bedrijven tot samenwerking aan te sporen, maar Bunge heeft dit om be- drijfspolitieke overwegingen als onaanvaardbaar van de hand ge wezen. Er dreigt nu op het gebied van de graanlossing in Rotterdam een ernstig conflict te ontstaan. IMWWMBUWIMUMM Onze nieuwste collectie tegen Nieuwe Binnenweg Rotterdam 178 s-Gmendijkwa1) Tel/ 234577 VEELVOUD TWEE MJLJOEN GEEN PLAATS ROTTERDAM De hoog heemraadschappen Delfland, Rijnland en Schieland hebben de minister van verkeer en waterstaat geschreven dat zij aan het graven van twee zoet waterkanalen voor het handha ven van hun waterhuishouding hoge prioriteit toekennen. Zij overwegen verder de minister te vragen de voorbereiding voor de aanleg van die kanalen snel te laten beginnen. WM nasi ftfti V (Van een onzer verslaggevers) pE ROTTERDAMMER Pagina 3 2A DONDERDAG 20 JUNI 1968 m- M U betaalt een gedeeüs bij aan» koop (ook op mantels naar .maal) waarna wij uw mantel deze zomer gratis bewaren. U betaalt bij afhalen het restant. Door uw bont in een speciaal zaak te kopen krijgt u: Deskundige voorlichting, betrouwbare service en volledige garantie. Credietservice mógelijk. Bontmantefs in elke prijsklasse. Grote sortering bontstola's, cravatten en bonthoeden. N s, De GEM heeft sinds vele tientallen jaren min of meer een monopolie positie in de Rotterdamse haven. In de Botlek beschikt men over een overslagbedrijf met een opslagcapaci teit van 50.000 ton. Dit bedrijf is de komende jaren echter ontoereikend ais er zo is de verwachting ten minste graanschepen van 200.000 ton in de vaart komen. Die kunnen vanwege hun diepgang namelijk niet naar de Botlek doorvaren. Daarom heeft de GEM eind vorig jaar een plan bekendgemaakt voor de bouw van een overslagbedrijf in Eu ropoort, bereikbaar voor schepen van 200.000 ton (binnenkomend via de v aargeul). Men wil over drie tot vier jaar met de bouw beginnen. Er is reeds een aanvraag voor optie op een terrein yan 20 hectare gevraagd. Het nieuwe GEM-bedrijf zou be halve voor de overslag ook bestemd zijn voor de vorming van een buffer voorraad voor graan en zaden. Ge dacht wordt aan een opslagcapaciteit van 225.000 ton. De uitgifte van een terrein aan de Beneluxhaven aan Bunge (tegenover de tankerlosinstallatie van Shell/Che vron) staat volgens het gemeente bestuur de oprichting van een bedrijf van de GEM niet in de weg. Volgens B. en W. bedraagt de tota le hoeveelheid te behandelen graan in de haven immers een veelvoud van de door Bunge te verwerken hoeveelheden. Bovendien zal, naar mate het graan vervoer met grote schepen toeneemt de vestiging van een tweede bedrijf steeds gunstiger perspectieven openen, omdat In de meeste Europese 'havens slechts sche pen van ongeveer 65.000 ton kunnen komen. Het college meent dat Bunge vol doet aan alle eisen die aan een der gelijke vestiging worden gesteld. Het ligt volgens haar niet op de weg van de gemeente als beheerder van de haven economisch regulerend op te treden. De commissie van advies voor het havenbedrijf kan zich in meerderheid met het voorstel verenigen. Drie le den hebben zich hun stem echter voorbehouden. Bunge's Handelmaatschappij maakt deel uit van Bunge Corp. in New York, dat een over de gehele wereld verspreide groep vormt en behalve graanoverslagbedrijven ook fabrie ken voor de verwerking van olieza den en granen alsmede voor de fabri cage van eindprodukten exploiteert. Bunge wil nu via een vestiging in Europoort de EEG-landen van granen en derivaten voorzien en daar tevens de mogelijkheid scheppen deze pro- d uk ten door te voeren naar Enge- ROTTERDAM Velen uit de zee- vaartwereld waren woensdag op de receptie van de heer C. H. van Veen, ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de Hogere Zee vaartschool aan de Picter de Hooch- weg. De receptie betekende voor velen een unieke gelegenheid om her nieuwd kennis te maken met oude vrienden en kennissen. Velen hielden een speech, maar die waren eigenlijk alleen maar een onderbreking van de reünie. Dit gold echter niet voor de woorden van de wethouder van openbare werken, de heer J. Worst, want die moesten velen beamen. Hij noemde de heer Van der Veen een man die de school goed had ge leid. Hij hield van de leerlingen en hij wist conflicten tussen leerlingen en leraren te vermijden. BOTTERDAM Drie der grootste Europese tankopslagbedrljven Compagnie Industrielle Martime te Parijs, Pakhuismeesteren/Pakhoed h'V te Rotterdam en Verenigde Tank lager und Transportmittel GmbH te Hamburg die in Frankrijk, Neder land, Duitsland, Engeland en Zweden gezamenlijk over meer dan 5 miljoen ni3 tankruimte beschikken, zullen in de toekomst ten aanzien van tank- projecten in Europa gaan samenwer ken. Hiertoe is te Brussel opgericht de Société Européenne de Tankage et Pipeline S.A. De nieuwe vennootschap waarin ae drie bedrijven gelijkelijk deelne men werd opgericht met het doel om met name projekten op het ge bied van tankopslag en pijpleidingen, buiten de huidige belangsfeer van de deelnemers, te behandelen resp. voor le bereiden. De nadruk zal daarbij vallen op grote projekten. De bestaande belangen van de drie part ners betreffende tankopslag en pijp leidingen odengaan door deze nieu we vennootschap geen wijziging. CIM staat in nauwe relatie tot de Compagnie Financiers de Suez en de Compagnie des Entrepots et Ma- gasins Généraux de Paris. Op het ter rein van haar grootste installatie (in Le Havre die er op ingericht is om tankschepen van 200.000 ton te ontvan gen, wondt een groot gedeelte van de vpor Frankrijk bestemde ruwe olie overgeslagen. Het prodcfct wordt door middel van pijpleidingen naar de ver schillende raffinaderijen vervoerd. Mi nerale oliën worden door de produik- tenpijpleiding Trapil naar het gebied rond Parijs getransporteerd om verder naar tankopslagbedrijven te worden gedistribueerd, die voor een deel eveneens aan CIM toebehoren. PHM onlangs met Blauwhoed NV tot Pakhoed Holding NV. samenge voegd heeft een 100-jarige ervaring op het gebied van tankopslag. Op haar tankinstallaties wordt een om vangrijk pakket van vloeibare pro- dukten overgeslagen. De nieuwste installatie in het Europoortgebied, waar tankschepen van meer dan 200.000 ton laadvermogen kunnen af meren, is door eigen pijpleidingen voor ruwe oliën en producten ver bonden met tankinstallaties en raffi naderijen in de omgeving en iri de wijdere omtrek. De VTG is voor 100 procent een dochtermaatschappij van Preussag AG. Met haar tankopslagbelangen is zij als onafhankelijk tankopslagbe- drijf de grootste onderneming op dit gebied in Duitsland. Van haar instal latie te Duisburg uit wordt de eerste particuliere produktiepijpleiding van Duitsland geëxpoiteerd. Op het Europese vasteland is de VTG de belangrijkste verhuurster van tank- en andere speciale wagons voor het vervoer van minerale oliën en van vloeibare chemische produk- ten, gassen en losgestorte goederen. De VTG heeft een overwegend be lang in Algeco (Parijs), de grootste HiSIHE land. Scandinavië, Spanje, Portugal en de Oosteuropese landen. - Het bedrijf zal ook dienen voor de opslag en uitvoer van granen uit Be- .nelux met bestemmingen over de ge hele wereld. Bunge denkt het eerste jaar een omzet van twee miljoen ton te bereiken, een hoeveelheid die jaar lijks zal toenemen. De vestiging zal 'behalve overslag en opslag ook een verzamelpunt zijn voor alle goederen en produkten. die de Bunge-groep verhandelt Bunge is van plan een silo te bouwen met een opslagcapaciteit van 200.000 ton, in de orde van grootte van de GiEM dus. De vele produkten zullen in va riërende hoeveelheden zowel met grote als kleine schepen worden aan- en afgevoerd. Voor het laden en los sen is een eigèn overslaginstallatie nodig. Tévens wil - men in de toe komst de verwerking ter plaatse van oliezaden en granen en de fabricage van. eindprodukten ter hand nemen. De onderneming verschilt ook wat de overslag betreft zowel in ont werp als in functie zodanig van de GEM, dat Bunge een eigen vestiging nodig vindt. Het bedrijf zal permanent werk ge ven aan 75 mensen. Gedurende deerste twee jaar van de bouw zal er werk zijn voor ongeveer 200 arbei ders. Inmiddels hebben nog drie andere buitenlandse maatschappijen een Franse, een Amerikaanse en een Zwitserse hel gemeentebestuur ge vraagd om gezamenlijk een terrein te verkrijgen dat bereikbaar is voor schepen groter dan 90.000 ton. Rotter dam heeft zo'n terrein echter niet meer en daarom heeft- het college van B. en W. zich bereid verklaard diensten te verlenen teneinde samen werking met dc GEM tot stand te brengen. Het door Bunge gewenste terrein met talud en water aan de Benelux haven beslaat resp. 75.000 en 79.000 m2. B. en W. stellen de gemeenteraad nu voor met ingang van 1 oktober het geheel voor een tijdvak van 25 jaar met twee aansluitende optieperi oden van elk 25 jaar te verhuren. ROTTERDAM De rechtbank heeft vanmorgen de 20-jarige garage knecht Arend C. de R. wegens opzet telijke brandstichting in het pand van de Heinekens Brouwerijen ver oordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met aftrek, waarvan twee voorwaardelijk. De officier had anderhalf jaar met aftrek geëist. In de nacht van 16 op 17 februari stichtte hij uit wraak brand in het pand aan de Crooswijksesingel. Later werd er een schade van een ton ge constateerd. De garageknecht was ontslagen nadat hij Ibetrapt was bij het openbreken van de sigarettenau tomaat in het pand. Voor de brandstichting had De R. al eerder zijn ongenoegen geuit door meerma len in het pand vernielingen aan te richten. Het psychiatrisch rapport noemde de verdachte labiel en enigszins ver minderd toerekeningsvatbaar. Franse verhuurmaatschappij van tankwagons. Voorts beschikt zij over een grote vloot van tanklichters en andere voor speciaal vervoer uitge ruste schepen, alsmede motorschepen voor binnenlands vervoer. Dit is het bedrijf van de GEM in de Botlek, dat in de toekomst ontoereikend zal zijn i.v.m. de'' komst van grote graanschepen. Bunge krijgt,over een lengte van ongeveer 650 meter het recht van vaste ligplaats. De nodige steigers en pieren zal Bunge voor eigen rekening bouwen. B. en W. zijn van mening dat de vestiging .van een bedrijf als door Bunge van grote betekenis is, omdat de Rotterdamse haven hierdoorhaar aandeel in het internationale graan- vervoer kan versterken. Daarnaast zal de verwerking van de produkten nieuwe bedrijvigheid en werkgele genheid in de haven meebrengen. Mocht de minister daartoe niet in staat zijn of niet bereid zijn (behalve financiële zouden personeelsproble men een rol kunnen spelen) dan zou den de hoogheemraadschappen de bewindsman eventueel in overweging willen geven hen te machtigen dc voorbereiding ter hand te nemen, op kosten van het rjjk. i vl<% -"'CXiïS (Van onze scheepvaartredakteur) SCHIEDAM Deze week levert de Werf Gusto de grootste drijvende kraan ter wereld af. .Het is de FM 24, die gebouwd i voor de Italiaanse firma Micoper! S.A. Deze kraan kan draaiend 500 ton en in vsate positie 1000 ton heffen I Tot nu toe was de grootste die Gusto heeft gebouwd een 600-tons kraan. De PM 24 zal worden gebruikt voor het in zijn geheel plaatsen van vaste boorplatforms ten behoeve van het zoeken naar olie en gas. Volgende week zal de kraan voor Amoco op het Engelse deel van het continentale plat het eerste platform neerzetten. Deze week (zie foto) is de PM 24 uitvoerig beproefd. De kraanarm, die 95 meter boven de waterspiegel uitsteekt, is gemon teerd op een ponton die een stuk is van een vroegere Griekse tanker. Dit schip had destijds een explosie in de machinekamer. Micoperi kocht de tanker en liet het tankgedeelte in Italië tot ponton verbouwen. Tot 500 tohs lasten kan de kraan normaal 360 graden ronddraaien. Voor zwaardere lasten wordt de giek onderaan doorgeknikt en op dek door een speciale inrichting gesteund. Dan kan als drijvende bok 1000 ton wor den gehesen. Er zijn twee hoofdta kels van elk 500 ton hijsvennogen, een hulphijstakel van 100 ton en een van 20 ton. Op de 137 meter lange ponton is een helikopterdek geplaatst. In de ponton bevinden zich verblijven voor Een en ander heeft dijkgraaf mr. U. G. Schilthuis van Schieland mee gedeeld tijdens de woensdag gehou den verenigde vergadering van dit hoogheemraadschap. Hij liet uitko men dat de verziltmgsgevaren de sa- mënwerkende hoogheemraadschap pen In Zuid-Holland aanleiding ge ven tot voortdurende zorg. Een .groot gevaar is met name de z.g. oliegeul voor Rotterdam. Het is Schieland echter gebleken dat het de regering ernst is met haar tegen maatregelen. Mr. Schilthuis deelde mee dat ter bestrijding van de z.g. terugschrijdende erosie (soort sneeuwbaleffect stroomopwaarts van de geul) thans met vaart ter vastleg ging van de bodem in het westelijk deel van de Waterweg Engels grint wordt gestort Bovendien wordt deze zomer be gonnen met de verondieping van de Waterweg tussen de Westgeul (ver binding met Oude Maas) en de Hol landse IJssei. Zouden deze maatrege len niet worden genomen dan is de kans groot dat in droge zomers het zout opdringt tot de Noord, tot bij Dordrecht en- vandaar mogelijk 1 „langs de achterdeur" in de Oude Maas en het Haringvliet. Mr. Schilthuis voegde hieraan ech ter toe dat de situatie bij. de monding van de Hollandse IJssei, waarvan Schieland, Rijnland en Delfland voor het inlaten van zoet water afhanke lijk zijn. zeer .bedreigd is. Uit een rapport van de rijkswaterstaat over het al at niet bouwen van een „zout- kering" in. de Oude Maas blijkt dat de dreiging niet geheel zal worden opgeheven met de werken tot vast legging en beperking van de diepten- in de Waterweg. Schieland heeft zich dan ook verzet tegen het denkbeeld van rijkswa terstaat om af te zien van de bouw van een dergelijke (beweegbare) afsluiting in de Oude Maas. Uit het rapport blijkt namelijk dat de in vloed van een afsluiting op het ver- ziitingsmechanisme veel geringer zal zijn dan de Deltacommissie oorspron- kelijk heeft verondersteld- Maar zelfs een geringe invloed ten gunste van de bescherming van de Hollandse IJssei kan volgens Schieland niet worden gemist. De zcetwaterkanalen, waaraan de hoogheemraadschappen grote waarde hechten, worden voorgesteld in het onlangs verschenen rapport van het Werkcomité Watervoorziening Mid den West Nederland. Via een kanaal van Breukeien naar Bodegraven zou het benodigde zoet water aan het' Amsterdam-Rijnkanaal kunnen, wor den onttrokken. Door dat kanaal en de Oude Rijn kan het naar het westen worden gebracht. Bovendien is een kanaal nodig van Waddinxveen door Schieland en-. Delfland naar de Vliet bij Voorburg;, ter voorziening van Delfland en in wat mindere mate van Schieland. Door middel van dit kanaal kan wa ter uit de Goutve worden aangevoerd, onverschillig of de Hollandse IJssei blijvend voor zoetwateraanvoer kan worden benut. De weg, die het voor Delfland bestemde water nu moet maken is te lang en veroorzaakt te veel vervui ling. Daarom is een direkte verbin ding van Waddinxveen naar Voor burg hoogst gewenst. Dit kanaal is onder alle omstandigheden noodzake lijk. Dat van Breukeien naar Bode graven is noodzakelijk als de Hol landse IJssei uitvalt. De Oude Rijn heeft in zijn huidige vorm niet de vereiste-capaciteit. ROTTERDAM Volgende maand zal de uitgeverij Altara 64, een doch teronderneming van de N.V. Pers Informatie Dienst (PID) in Rotter dam, met een christelijk opinieblad op de markt komen. De eerste (kleine) oplage zal aan een geselecteerde groep r.k. en pro testants-christelijke intellectuelen gratis worden toegezonden. Het „Nieuw Hollands Weekblad" wil in de ruimste zin van het woord de evangelische beginselen uitdra gen. Het zal veel aandacht besteden aan de dialoog met andersdenken den. De redactie is niet gebonden aan enige politieke partij. Op maatsehap- pelijk-cultureel terrein wil de re dactie brede informatie verschaffen en tevens streeft zij naar „veel zijdige beoordeling van kunstwerken en literatuur", zoals zij het zelf uit drukt. KORTE UJNBAAN 21 TE!. 010/112355 BOTTERDAM GROTE MAfttCrSIB.Sm.O70/1iei6Z pENHAAQ MARIAPLAATSZ TB.<Ö0.T8S00 UTRECHT BRINK 03 TEL» 05700/12411 DEVENTER 130 mensen. De PM 24 kan tevens als pijpenlegvaartuig worden gebruikt. Gusto heeft nog twee opdrachten voor dergelijke drijvende kranen. Voor Heerema wordt een kraan van 800 ton gemonteerd op de vroegere Nederlandse tanker P. G. Thulin, ter wijl voor de Amerikaanse Santa Fé Drilling Co. een kraan met hetzelfde hefvermogen wordt gebouwd. Deze zal worden geplaatst op een catama- rannponton die bij Van der Gies- sen-de Noord in Krimpen a. d. IJssei wordt gebouwd. HARDERWIJK De jaarlijkse Sonnevanck-dag is gisteren een vreugderólle dag geweest omdat twee ton als jubileumgeschenk, aan het bestuur in de persoon van de voorzitter ds. A. Marseille uit Am sterdam kon worden aangeboden. De jubileumactie wordt gehouden in verhand met het zestigjarig be staan, dat op 6 oktober valt. Dan zal een dankstond wprden gehouden in Harderwijk. Bjj twee ton blijft het echter niet, want de actie wordt pas aan het eind van het jaar afgesloten en gisteren kwamen er al enkele duizenden gul dens bij- Tot aller instemming werd beslo ten één ton beschikbaar te stellen voor de tbc bestrijding in onderont wikkelde gebieden. Geneesheer-directeur dr. J. Zijl stra merkte op, dat in de bestrijding van de tbc wel veel vorderingen zijn gemaakt, maar dat er nog geen sprake is van overwinning. Ongeveer 2500 bezoekers waren gisteren naar de grote feesttent in Harderwijk gekomen, corresponden ten en hun familieleden. Enkele dagen geleden heeft éen - gelijk aantal scholieren met htm on derwijzers en onderwijzeressen Son nevanek bezocht voor de jaarlijkse schooldag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1