School (sportda m GESLAAGDEN Zet die fles gerust midden optafel. Hij mag gezien worden. Af scheidsmiddag voor tachtig „hlaar-overs AGENDA B vakkundige verkoper verfwaren Gemeenteraad in Enschede DElu J gad aangereden Burgerlijke stand Fico besluit filmseizoen „Verstild leven in Kattenbeker Bijdorp klaagt over vuile sloten Blad NUC komt in de plaats van NUK Opening Christelijke Streekschool Buitengewoon Onderwijs Brand verffabriek werd snel geblust Avondvierdaagse was bijna verregend Wisselbeker bedrijfsvoetbal weer naar ENCK Nieuwe Psalmberijming 2.50 Een koerier kimt u om een boodschap sturen 2A DONDERDAG 20 JUNI 1968 P racht collectie E iaën import P ijk van kleur Z eldzatne soorten E n N iet kostbaar! (VfEUBILAIR MET APART CACHET VhTOORENBURG en DAMME *325 VLAARDINGEN Vandaag en dagelijks SCRIED All en dagelijks voor school voor moeilijk lerende kinderen Kraia Th. A. A. Werner Zonen, Vlaardlngen AlL-ROUTVD ELECTRO MONTEURS ÜEERIHVG ELECTRO MONTEURS leeftijd tot 40 jaar. Hij dient in het bezit te zijn van het diploma detailhandel verf en verf waren. Gelegenheid tot solliciteren dagelijks van 9.00-12.00 en van 14.30-16.00 bij de Personeel- dienst Hoogstraat, ingang Leeuwenstraat. Schriftelijke sollicitaties eveneens te richten aan de Personeeldienst. VROOM DREESMANN enrTEREAMMrg Pagina 5 w AARDINGEN 1°p de Di)Maan woensdagmiddag de driejarige Ed- ïitoss aangereden door een perso- Jüïo Het jongetje lien achter een markeerde wagen de rijweg op te L voorzijde van de auto, waar Z bestuurder nog door krachtig Lets probeerde eer' aanrijding te rkcmen. Met schaafwonden is het 'l paar het Holyziekenhuis ge- jjjacM. ren onbekend gebleven brom- Lerr is woensdagavond om onge- i-t:en voor half elf op de Van 'f«c.r,dorplaan tegen een geparkeer- auto gereden. De bromfietser reed De wagen Hep schade op. Eventuele getuigen van deze J,in<r worden verzocht zich met de «rleérspolitie in verbinding te stel- len. L «dek van HOLLAND De leden de Relsverenigmg Hoek van Holland in voleende week een vierdaagse reu Blngen, Men start donderdagmorgen ,3 fcaH reven. hoek VAX HOLLAND In het kader het" vvv-zomerprogramma geeft de Sport Vereniging vrijdagavond een frustratie in gymnastiek en volleybal f de speeltuin aan de Prins Hen- Igstraat Toegang tot de speeltuin gratis. HOEK VAN HOLLAND De strijd om i Hoekse tennlstnels verloopt geheel vol- if schema, vooral de jeugd doet van Krareken. Al", het weer geen speloreker 3rdtf zullen hel weekeinde de finales eardf» gespeeld. T4, <-y^TsY.v,4f;,-„:Xv:if'f, fff ff-t. v- r'f. L •,£v-v.x*y.v'-- ...:v ,A "X:"^v>v GAARDINGEN Arm de afdeling Jtïïiim van het Gemeenteiyeeum r'Stogen slaagden e\l van de dertien Stoten. De gelukkigen zijn: Els Smit, roos Spek, René van Aken. .Tan Cozijn ,7de Btenkevoort Lujk van Dorp, Han- rranssen. Martin Hatzman, Inge jgjn, Hans Leegsma. Kees Tigges en Jan Walrecht. Drie ambtenaren, werkzaam op de ge- mienteseeratane hebben met gunstig ge- ,S examen afgelegd ter verkrijging van ie akte van bekwaamheid In theorie en 377 MAASSLUIS Geboren: Hens christi an zv c van Tliborg en H D Teunis, sjerd Hemout zv G W Teule en M Melle- Jt, Hereman Johannes zv H Visser en G jw Dijk, Pleter Alphons zv J Oprei en M B Kleljwegt, Sheila Anna Mireilla Jeanne w J E Pietersz en S A Smit, René zv P f, ,tn EtI Post> Peter Gerardus Walter w G H Koster en M P H Houkes, «anon Alexandra dv P van Houwelingen «a i B Posthumus, René zv P Stolk en E ««Lage, Steven zv «r den Htdjer en E J «evenson, Anatole Gerardus Adrlanus zv fU. en C M v cl Weide, Astrid dv F I,. iufjer en E M van Tienhoven, Conra- «udollus Henrlcus zv C E G Stock- aas en a M H W g Wouters van den tobWeljer, Maarten zv N van der Ham E« P N Diepstraten. Vnü?frtïouwa: A Postma en A M van der uien, j van Mil en I c Vlasblom, VmïfL A Tegelaar en C M Swertz, lan wltgenburg en J E van Esch. praktijk der gemeenteadministratie. Het zijn de heren H. G. de Gruljl, L. v. d. Merwe en F. Stolk, Zij ontvingen hun opleiding bij de Bestuursschool voor Vlaardlngen e» omgeving. VLAARDINGEN In gebouw Harmonie slaagden voor het Ulo-diploma in de afge lopen dagen 7# van de S3 kandidaten. De gelukkigen waren de dames, T. Rensen (Maasland): H, Lub, D. M. Meinster. T. J. Meyer, G. W. de Snayer, M, J. Stoop, E. H. Verhaas en A de Oude (allen Maassluis): A, W. M. Zwanenberg, F. H. Sweerin Slgaint, M. W. Swlderstel, E. M. Butje, J. v. Vliet, L. v. Buurert, A. v. Stlgthans, C. T, v. Touw en G. C. H. Verllnde uit Schiedam en uit Vlaardlngen de dames M. Verkuil, N. v. Deventer, S. F. v. Pelt, P. v. d. Wiel. W. H. Poth, E. Schotel. D. E. Schraal, M Servaas J. v d Kooy, J. A. J. v. d. Valk, C. Verschoor en W. S. de Ronde. De heren dte slaagden waren L. M. v, d. Mey, G. Trijselaar, J. Bouwman, A. v. Eyk, C. Houtman, J. p. Kalklioven en K. Klein Velderman uit Schiedam: J. A. Tim merman, H. Venema, J. v. Oosterom, F. D. v. d. Vlies en C. D. v. d. Pol uit Maassluis; J. F. v. Leeuwen uit Schipluiden; N. J. A. Pellikaan te Maasland; R. C, J. Wannes te Voorschoten eti de Vlaardingse ingezete nen L. R. v. Kraüngen, M. A. Hoek, H. H. Kerkhoven, B. P. Fostma, H. J. C. Schuurbiers. c. Warbont, H. W. Hulzinga, J. v. Bergen, J. Biezemaat. M. Hoogerwerf, H, J. Rietberg, F. v. Dorp, A. F. v. Spronsen en R. j.-k. de Vette. Het B-diploma werd nog behaald door de Xriaardlngse dames D. den Hond, L, de Jonge en M. Klos en met de aantekening voor middenstand de Vlaardingse dames A. C. V«ldsink, A. Vogelpaal, C. J. de Wit, M. J. de Leries, S. de Man. T. v. <3. Vaari. T. Wenzel en J. W. v. Wezel en mej, A. M. T. Stadhouder te Hoek van Holland. SCHIEDAM Aan het Spleringshoek ïtEbeum ^Jn voor het eindexamen H.B.S.-b geslaagd: Mej. M. Buysrogge (Vlaardlngen), J, van den Elzen, R. Graven (Vlaardlngen), mej. H. van der Hoeven (Maasland), F. Hollander, mej. M. Huisman (Vlaardlngen), J, Krult, mej, H. van Leeu wen, mej. H, Mooren. mej. P. Nadels, J. van der Meljs (Maassluis), mej. I. van Troost J. Vermeulen (Vlaardingen), J. Verzljden. F. Bsstiaan.se, 3, van Dorp, K. den Hartogh, J. Helnerrr.an (Vlaardingen), Hy Hofstee (Vlaardlngen). W. Klein., J. Klanenbtn-ff. l. Lansbergen. P, LansbergénT J, Markx, R. Mierop (Rotterdam), T. de van (Van een onzer verslaggevers) VL.NAHDINGEN'. -r- Zaterdag besluit de Fico haar seizoen met een aantal filmvoorstellingen in gebouw Triangel aan de Fransenstraat. Om twee uur begint de vertoning van „Laurel eri Hardy als dansmaniak- ken". O'm half zeven en kwart voor nei gen wordt de kleurenfilm „Bestem ming Gobi" gedraaid, een 'authentiek verhaal van een kleine groep Ameri kaanse weerverkenners in de onme telijke Gobiwoestijn, tijdens de oor log met Japan. Ook Fico-leden kunnen gebruik maken van de jeugdkampen, die de CJV Liefde en Vrede dit jaar in Eer beek en Wylre 'houdt. Er zijn name lijk nog een paar plaatsen open. Jongens van dertien tot zestien jaar kunnen van 20 tot 27 juli naar de kampeerboerderij in Eerbeek. Voor het gemengde tentenkamp ,in Wylre, van 6 tot 13 juli, zijn nog enkele paatsen voor jongens van zestien tot achtien jaar beschikbaar. Hetzelfde geldt voor het jon genskamp, dat van 13 tot 20 juli voor vijftienjarigen wordt gehouden. In lichtingen zijn verkrijgbaar bij" de heer K. van Vliet, Voorstraat 57, tel, 343708. VLAARDINGEN Voor maar liefst 1500 jongens en meisjes is vandaag de schoolsportdag ge houden. Aan deze marathon- wedstrijd deden 34 lagere scho len mee. Ze leverden een hevige strijd om bij de drie beste te behoren. Wie de eerste plaatsen bezet ten was bij het sluiten van deze editie nog niet bekend. Behalve drie schoolprijzen waren er 54 persoonlijke prijzen te winnen. De uitstekende organisatie van dit sportevenement stond er borg voor dat de vele honderden uit slagen snel werden verwerkt Wethouder G. Walstra zou na melijk vanmiddag om halfdrie al de prijzen uitreiken. Sfeervol waren de zwemont- moetingen in het Kolpabad waar onder grote belangstelling en luide toejuichingen de baantjes werden getrokken. De foto laat de strijd zien op de 25 meter schoolslag voor jongens. De atletiekwedstrijden speel den zich af op het atletiekcom- plex aan de Zuidbuurtseweg en het handballen gebeurde op de velden van het sportpark Zuid- buurt. (Van een onzer verslaggevers)' VLAAHDINGEN —Voor de vierde keer wordt in de kelder van „De Kattenbeker" aan het Liesveld 151 de zomerexpositie „Verstild Leven" ge houden. Het is een tentoonstelling van schepen en koralen uit de we reldzeeën. Ook dit keer is men er in geslaagd veel nieuwe en bijzondere voorwer pen bijeen te brengen, die een idee geven van het rijk gevarieerde leven SCHIEDAM' De Wljkverenlgirig Bijdorp "(heeft bij het gemeente bestuur een, klacht ingediend over de vervuilde toestpjad van de sloten in deze wijk. In- de brief waarvan een afschrift werd gezonden aan de besturen van het waterschap West-Abtspolder en het Hoogheem raadschap Delfland, -wordt veeral aangedrongen op demping van de sloot tussen de Spoorbaanstraat en de Burgemeester Yervëenstraat. Naar aanleiding van bij het bestuur van de wijkvereniging bin nengekomen klachten is op 10 mei een contactavond met de bewoners van de genoemde straten gehouden. Deze vergadering was unaniem van. mening dat -de sloot zo spoedig moge lijk gedempt' moet worden en dat de lozing van het keuken- en hemelwa ter dient te geschieden door een ach ter de panden van de Spoor baanstraat aan te leggen nieuwe ri ool. Afbraak van de achter deze hui zen staande schuurtjes zou echter voorkomen moeten worden. Zoals eerder gemeld hebben gerui me tijd geleden ook zestien bewoners van de Broekkkade bij het gemeente bestuur geklaagd over de verwaarlo zing van deze weg. Het bestuur van het waterschap Oost-Abtspolder, waaraan B. en W. de brief hadden doorgestuurd, antwoordde na ruim een jaar. VLAARDINGEN Het muziekkorps van het Leger des Beils houdt vrijda- avond een wlikmars. Het korps start om half acht van de Van der Duyn van ?Jaasda-iilnan in de omgeving van de Van Limburg Stirumstraat. langs de kusten van de oceanen. Een bijzonder onderdeel vormt de collectie röntgenfoto's van schelpen. Een aantal schelpen is onder ultravi olet licht geplaatst en vertoont daar door zeer opvallende kleuren. De expositie is gratis te bezoeken op werkdagen tussen 9 en 18 uur, dinsdag gesloten. De tentoonstelling wordt gehouden tot en met 17 au gustus. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het discussie blad NUK voor de leden van de kunstenaarsvereniging VI. 65 is niet meer. In de periode van oktober 1967 tot mei 1968 kwamen acht nummers uit. Het onverwachte einde van NUK vindt zijn oorzaak in het besluit van enige redaktieleden. om het lid maatschap van de vereniging op te zeggen. Zij voelden zich in VI. 65 niet meer thuis. Deze redactieleden zijn ook lid van het actiecomité met de plastische naam Stront aan de knikker. Los van VI. 65 geeft dit actiecomité onder de naam NUC een nieuw blad uit. Het is de bedoeling toet deze uitgave een groter publiek te bereiken. Woensdag is het eerste nummer in stencilvorm verschenen. Het blad, dat altijd nukkig, altijd grillig en altijd negatief wil zijn, moet een kwartje kosten. „NUC wil overigens net als NUK een krities politiek en cultureel discussieblad zijn, en aanvullen wat door de Vlaardingse pers wordt ver zwegen", aldus de redactie. In het eerste nummer staan kar- toens van D. Brouwer en gedichten van Chiel Schouwenaar, Verder zijn opgenomen een „Adieu" van de kunstenaarsvereniging onder de titel Af knokken geblazen (Kees Volle mans), Het Nederlandse Sodalistoe heeft zich aangepast (Kees Volle mans, Het einde van de autoritaire demokratie (Sjoerd de Jong) en Deu- teronomium. voor de autoritaire de mokratie (Kees Zonne). 9 HOEK VAN HOLLAND Het Hoeks Mannenkoor w-erkt zaterdag mee aan een concert In de Domkerk in Den Briel. De andere uitvoerenden zijn daar het Oost- voornse Mannenkoor, het Oranjeboomkoor, de "Verenigde zangers uit Rotterdam en de Postharmonie. "Voor wie het concert willen bijwonen vertrekt om vijf uur een bus uit Hoek van Holland. Aanmelden bdj de heer H, Haaksma, Prins Hendrikstraat 255, O HOEK V.Ar HOLLAND de sport- commissie van he„ recreatieoord Hoek van Holland houdt zaterdag een strandpresta- -tietocht. 'Men wandelt naar Kijkduin en terug. Inschrijven xtot vrijdagavond zeven uur bij het VW-kantoor. exclusieve interieurverzorging Nltüwa Blnnenwig 340-344 Tul«fotfn 234136 Rotterdam' - OOK TOONZAAL ROCHU5SENSTRAAT Nr. 1 - DAGELIJKS GEOPEND (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De tachtig „klaar-overs", die Schiedam rijk is, hebben woensdagmiddag in Musis Sacrum een „gala matinee" voor geschoteld gekregen. Als beloning voor de jongens en meisjes, die hun verantwoordelijk werk zo nauwgezet hebben gedaan, verzorgde de ge meentepolitie in de persoon van hoofdagent I. A. van Duivenvoorde, een fijne middag. Hoofdinspecteur Willems van Be- veren hield een toespraakje, waarin hij zei: „Ik vind, dat jullie het er ook dit jaar weer goed afgebracht heb ben. Veel moeders zijn blij geweest met het feit, dat de klaar-overs er waren en wij en de Bond voor Veilig Verkeer zijn daar ook dankbaar voor. Misschien zijn jullie ook wel dank baar dat jullie dit voor anderen mogen doen en dat er het hele jaar niets voorgevallen is. Als jullie net zo oud zijn als je vader en moeder nu, dan zijn jullie op je beurt weer dankbaar, dat er klaar-overs zijn, die er voor waken, dat jullie kinderen niet door een verkeersongeval worden getrof fen," Hierna vertoonde de heer H. Sie mens, hoofd van -de Oranje Nas- sauschool de film „Kalle speelt het klaar". In het voorprogramma wer den een tekenfilm, een natuurfilm en een film over drcusaapjes vertoond. De middag kreeg een plechtig tin tje door de uitreiking van de oorkon den. Iedere klaar-over, die zijn of haar taak het hele jaar volgehouden had, kreeg deze uit handen van com missaris C. van der Haagen. Achter de schermen gaf hoofdagent Van Duivenvoorde, die in zijn werk ge- Ra o de Kruis geb ou w» Emmastraat 38: Herv.-geref. comité, ds. W. C. Hovlus. 20. Stadbus: vergadering sportraad. 19.30. Klachten bezorgine VlaardineenMaan dag tot en met vrijdag van 38.30 tot 19 uur; zatetdag '18 tot 19 uur: Smalle Ha venstraat 11, tel. 34.67.75. - Alarmnummer meld- en regelkamer voor klachten luchtvervuiling 28.28.87. Politie: 34.44.44. GG ft GD: 34.55.55. Klachten bezorging Maassluis: mevrouw N. Klein, Damstraat 32. Apotheek: Walrave, Hoflaan 49» tel. 34.20.93. Stedelijk Museum: Sorties, schilderijen, objekten; Antonio Calderara, schilderijen, tekeningen, gouaches. Galerie de Graaff: Jiiary Krysztofiak, schilderijen en tekeningen. Alentscüap: -.De Rotterdammer": me vrouw J. van. Gogh, Dr. Zamenhofstr. 13fl, tel. 152400, ook klachten bezorging. Alarmnummer brandweer: 26.91.23, alarmnummer G.G.D. 26.S2.90. Het bestuur van de „Stichting voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs voor de streek Nieuwe Waterweg Noord" maakt bekend, dat in september &.s. te Vlaarddngen een zal worden geopend in de Mamix-school, Da Costastraat 23 (te bereiken met de WSM-bus en stadsdienst no 59) Inlichtingen over aanmelding van leerlingen bij Het hoofd der school J J. Versteeg, Bachplein 22S, Schiedam (telefoon 010 - 264297 van 9 tot 15 uur) De hoofden der Christelijke Lagere Scholen te Vlaardlngen en Maassluis. D. van Bloois, Jan de Oudelaan 9, Vlaardlngen (telefoon 010 - 345435) J. Nieuwstad, hoofd der Dr, Mr. W. v. d. Berghsehool te Schiedam (telef. 010 - 267505) J, v. d. Wees, Noord vliet 51, Maassluis (telef. 01899 - 2222, toestel 47 of 57) E. E. Wessels, Coombcrtstraat 42, Vlaardingen (telefoon. 010-342182) vraagt voor de afd. Installatiebedrijf „De Vettenoord" Prettig en afwisselend werk. Geen nieuwbouw. Aanmelden: 4e Industriestraat 33, na 19.00 uur: «Osbrecht van Amstelstraat 246. VROOM DREESMANN VRAAGT Uw Warenhuis - Postbus 1176 - Rotterdam SCHIEDAM Bij verhitting van olie is vanmorgen brand uitgebroken in de Verf-Vernis- en Lakfabriek VVO aan de Willemskade, De be drijfsbrandweer onder leiding van de heer M. Jongenburger slaagde erin zonder assistentie van de Schiedamse brandweer het vuur te blussen. De brand ontstond toen de olie over de buitenwand liep van de ke tel, waarin de olie werd verhit, en terechtkwam op de branders onder de ketel. De stokerij was door de grote walmontwikkeling sterk beroet. assisteerd wordt door hoofdagent A. G. de Vette, nog een uiteenzetting over het werk van de klaar-overs en de manier, waarop zij worden, geïnstrueerd. Met dit werk "zijn de twee hoofdagenten veertien dagen bezig. Per school worden vier dagen uit getrokken om een ploegje van vier klaar-overs met één reserve op te lei den. Hoofdagent Van Duivenvoorde houdt van zijn werk. Hij vindt het leuk om dit de kinderen bij te bren gen en weet ook het een en ander gedaan te krijgen van de firma's die de versnaperingen en prijsjes ter beschikking stellen. (Van een medewerker) SCHIEDAM De tweede avond van de Avondvierdaagse was bijna verregend. Donkere wolken trokken zich rond het starttijdstip van zeven uur hoven de route, maar dat kon niet verhinderen dat op vier ha alle 3600 deelnemers opnieuw aan de start verschenen. Velen met regen kleding, anderen met paraplu, maar ook honderden kinderen die in sport tenue aan de 10 en 15 km. wandelen begonnen. Voor hen werd het "geen prettig begin, want de eerste drie kwartier moest in de stromende re gen worden gelopen. Dat kon de wandelvreugde evenwel niet temperen, want vol goede moed werd gestart en degenen die hoorden dat de route door 'het slechte-weer iets was verkort, maakten zelfs nog bezwaren. Die routeverkorting begon aan het eind van. de Lepélaarsingel, waar de wandelaars meteen weer te rug werden gestuurd. Dit had tot ge volg dat enkele anderen in de war raakten en halverwege de Lepe laarsingel reeds de terugweg aan vaardden. Dat was de enige dissonant van deze regenachtige tweede avoncL Bij de Churchillweg ontstond grote verkeersopstopping op het kruispunt bij de sporthal, maar de politie was bijzonder attent bij de regeling van het verkeer. Ongelukken deden zich daardoor niet voor. De routevoor vanavond is weer bijzonder interessant. Na de sporthal volgen de Schiedamseweg, bij Blau we Brug rechtsaf over voetpad langs boerderij, Duivenpad, Nachtegaal laan, Koekoekslaan, Kerklaan, Joppe- iaan en daarna langs smal pad "naar Prinses Beatrixpark, langs volkstui nencomplex, Parkweg, Burg. v. Haa- renlaan, Spieringshoekflat en langs BPM-sportpark onder spoortunneltje naar sporthal. De 15 km-lopers komen over de boerderij van v. Noort, die de wens reeds te kennen heeft gegeven dat volgend jaar ook de 10 km-afstand over zijn weiland gelopen zal wor den. Een verzoek dat de organisato ren stellig van plan zijn in te "willi gen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Ongeveer drie honderd bezoekers hebben woensdag avond de finale meegemaakt van de bedrijfsvoetbaleompetitie, georga niseerd door de Combinatie van Vlaardingse personeelsverenigingen (CVP). Het werd een finale om niet gauw te vergeten. Aan spanning, sfeer en doelpunten geen gebrek. Niet minder dan dertien maal werd gejuicht en voor de laatste maal klonk het ge juich op voor de voetballers van de ENCK die evenals vorig jaar de wis selbeker voor een jaar In bezit kre gen. Tegenstander was Fontijne waar van de spelers zich uitstekend heb ben geweerd. Tot driemaal toe werd een achterstand ingelopen en zo ein digde men na twee maal drie kwar tier spelen in een 33 gelijke stand. Toen werd de sportive ontmoeting twee maal VI: minuut verlengd waarin geen doelpunten werden ge maakt. Scheidsrechter Herman Ouden- Oudenaarden, die een goede wedstrijd had gefloten liet toen door elk elftal vijf strafschoppen nemen. De Fnntij- ne-elf waren eerst aan bod en troffen driemaal de roos. De ENCK-sdhutters waren iets beter en na de vijfde strafschop had men er vier raak geschoten. Namens de CVP werden de prijzen, bestaande uit bekers, uitgereikt door organisator-promotor penningmeester H. G. Luppens. VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens, wethouders en raads leden hebben woensdag een bezoek gebracht aan Enschede. De gemeenteraad vertrok 's morgens met de trein en werd om ongeveer elf uur ontvangen in het Enschedese stadhuis. B. en "W. van Enschede hielden inleidingen over onderwerpen als de alge mene stedebouwkundige en planologische problematiek, de winkelvoorzienin gen, de nieuwe sporthal, de uitbreiding van de schouwburg, huisvestings problemen en de medische centra in de wijken. Het programma vermeldde verder de bezichtiging van het gebouw van'de GG en GD, het stadion en een rondrit langs de nieuwe stadsuitbreiding, tech nische hogeschool, schouwburg en sporthal. m "DOTTERDAM, de .muil van Europa". Ja, dat zeg ik niet, dat schrijft een Duits blad, zoals u mis schien dezer dagen in onze krant „hebt gelezen. Mooi staaltje voorlich ting in dat artikel van onze geachte buitenlandse collega's, moet ik zeg gen... Je hebt bladen, die alleen maar de kwade kanten'belichten en dat vind ik nou net - geen fraaie doelstelling. Goed, er is natuurlijk, veel van waar. Rotterdam en omgeving, het is lang niet het fraaiste gebied van ons land. Maar kijk eens naar het Roergebied." Is dat zo'n parel? Het ziet er zwarter en grauwer dan het hier waarschijnlijk ooit kan zien en het stinkt er meer dan het hier waarschijnlijk ooit zal slinken! En we kijken' veel naar de tv 's avonds. Maar doet het buitenland dat niet? En inderdaad, het is hier de grootste haven ter wereld, een werkstad (werkmachine, schrijven de Duitsers), het is niet te ontken nen. Onze nieuwe, wijken zijn wat uniform blokkedozerig, maar daar aan schijnt weinig te doen te zijn. Het is allemaal, nog al eenzijdig belicht, vind ik. Zo somber ziet het er niet uit Als die lezers dat nu allemaal geloven krijgen ze wel een vreemde indruk van Rotterdam. Gaan ze' er misschien niet een kijkje" nemen. En dat is natuurlijk niet zo best, gezien hét toch al gedaalde cij fer van toeristen in het vorig jaar, waarop de VW óns onlangs trak teerde. Laat de YVV's haar best doen om Rotterdam in het bijzonder en Ne derland in "het algemeen in het bui tenland goed aan te prijzen. Maar één zo'n artikel als datvan „Der Stem" verknoeit meteen weer veel, vrees ik. Enfin, laat-ik!, er verder over zwijgen. Zo ik het al van plan was geweest zou- ik u nu nooit meer aanraden dat blad te Stopen... Niettemin, Rotterdam, en het ge hele nijvere gebied waarin wij le ven, heeft zijn tekorten. Maar we - kunnen er immers uit weg om el-., ders te recreëren. Latenwe dan meteen een flink eindje pit* de buurt gaan. Naar een plaats, .waar het rustig is, met veel bomen en een heerlijke geur. De Noordelijke Velu- we bijvoorbeeld. - HET voorgaande was namelijk mijn aanloop om u eens te wij zen op die Veluwe. -Ik doe dat in commissie: op gezag van de Stich ting „Fiets!" Deze instelling met de pakkende naam en het devies „Blijf jong., blijf fit., fiets" (Europaplein 2, Amsterdam) schrijft me dat het gehele jaar door vanuit Rotterdam een aantrekkelijke fietstocht over de Veluwe'is temaken. Hoe? Wel, de stichting is van me ning dat we .irr- Rotterdam maar één station hebben. .Ze schrijft „aan het NS-station Rotterdam kan men da gelijks speciale vóórdelige plaatsbe wijzen kopen die recht geven op een treinreis Hulshorst en-terug en de beschikking over een goede fiets tussen 9 en 21 uur. Nu dacht ik dat Rotterdam (met Schiedam) bijna tien grote, kleinere en mini-stations heeft... Maar dat daargelaten. Als men die kaartjes dan koopt en hope lijk hebben al die stations ze in voorraad dan krijgt men tevens een vouwblad met een kaartje van de noordelijke Veluwe, toeristische informatie en nauwkeurige beschrij ving van een vijftal fietstochten (21, 30, 40, 43 en 58 kilometer) die door de ANWB in het gebied zijn uitge zet. „Een mooie gelegenheid om er eens een dagje op uit te trekken en te genieten van de natuur. Fietsen... goed voor u". Dat zegt die stichting dan en dat is waar. Maar als er 'een stichting „Loop" (0f „Wandel") was zou die dat ook kunnen zeggen. Laat ik bij het onderwerp blijven. Ik wil de er nog aan toevoegen dat u na tuurlijk ook een picknickmand mee kunt nemen. Wat doen we in die mand? Wel bijvoorbeeld smeerlappen, havenha- zels, berenilappen of ratjemoes. Nee, sorry, ik ben niet aan het schelden, die gerechten heten zo. Ik kende ze ook niet tot ik het blad „Comfort in huis" in handen kreeg. Het is een kleurige uitgave van de Vereni "tg van Gas- en Waterleidingbedrij .<;i, ter voorlichting. En die informatie is uitgebreid, dat ziet uw weL Natuurlijk kan ik hier deze onge twijfeld smakelijke zaken niet ver der uiteenrafelen. Als u er alles van wilt weten schrijven of bellen naar de VEWIN, Sir Winston Churchill- la an 273, Rijswijk (ZH), tel. 070 - 902720. Ik vind „Comfort" een aar dig blad. Er staat bijvoorbeeld ook in op welke manieren drinkwater wordt geproduceerd en hoe men het beste een tuin sproeit met leiding water (maar liever niet.). Zo ben ik van Europa's muil op het kostbare drinkwater terechtge komen. Met wat luchtige sprongen, maar daar is het ook wel de tijd van het jaar voor. HOEK VAN HOLLAND - De VW organiseert deze zomer twee etala gewedstrijden. Van 29 tot en met 13 Juli kunnen kinderen tot en met IS Jaar letters bU elkaar zoeken die in de meeste etala ges staan geplaatst. Het geheel vormt een slagzin over Hoek van Holland, van 3 t.e.m. 10 augustus ls er een wedstrijd voor de winkeliers. Dan gaat het om de meest aantrekkelijke en host verzorgde etalage.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 3