URDOOBHS Avond-Rlulo Bouwfonds Bouwfonds AVRIJ'j SUGEHJB Gekookte r Koeriers worden gespeld' Krimpen a/d Ussei Vlaardingen Koop hier een huis Het beste behoeft niet duur te zijn. karbonade Doorregen Varkens- sappen Borstlappen Gemest kalfsvlees Hamlappen Rauwe Lever Malse Braadkrabjés Botermalse Biefstuk Ossestaart Rookworst Gelderse Sitijworsl Gelderse Gekookte Ham F amilieberichten DrAJ.M.Duyzings J Natuurlijk hebt u, mevrouw, uw eigen manierom het lekkerste kopje koffie te zetten. Veel beproefd (en graag geproefd!) is koffie, die gezet is volgens de handige Melitta snelfiiter- methode. Schenk het kopje vol met hete koffie, voeg suiker toe naar smaak en dan een héél klein scheutje „Friesche Vlag" GOUDBAND. Resultaat: een extra lekker kopje koffie met een vóllere smaak, een kostelijk aroma en een prachtige, goudbruine kleur! de meest gebruikte koffiemelk in Nederland! bewijzen hét opnieuw: EEN KOERIER KUNT U OM EEN BOODSCHAP STUREN leendekt PIETERS Weduwnaar van Maria Dnger leendert leendert Afwezig i/m 10 juli A. ZWAAN verwijderd met WONDEROLIE PRAKTIJK HERVAT BEKENDMAKING GEMEENTE SPIJKENISSE AANKOMEN» VERKOPER INSCHRIJVING WINTEBCURSUS COUPEUR EN COUPEUSE BEKENDMAKING GEMEENTE SPIJKENISSE GEMEENTE M0ERKAPELLE itimiiiiiiiiriiiiimiiiiiiminiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiM! Een comfortabel huls met volop ruimte in de groene zone rond Rotterdam. [COUPON -v.. 500 grom 500 gram 500 gram 2.4 Per kg. 475 500 gr. v.a, 3.69 500 gram 3<2! per kg. 5,98 j heerlijk om te bekken of te koken 500 gram 1.29 per kg I per kg. 139 EN NATUURLIJK!!!! 250 grom 27! VOOR DE FIJNSTE SOEP 500 gram 1.29 500 gram 1.35 150 gram 69 tl 150 gram 89 d "notebóom. TOYOTA V DE ROTTERDAMMER Pagina 6 DONDERDAG 20 JUni w. Heden nam de Here tot Zich onze lieve Vader Groot- en Overgrootvader BEREND VAN DER WIEL in de ouderdom van 82 jaar. Noordwijk: H. J, v. d. WTEL Katwijk: N. HEEMSKERK—v. d. Wiel. J. HEEMSKERK Noordwijk: J. v. d. WIEL T. v. d. WIELLangmuur Zuid-Afrika: M. v. d. WIEL J. v. d. WIEIvan Asten Leiden: M. J. v. d. WIEL Noordwijk: C. v. d. WIEL A. v. d. WIELr—Verboog B. v. d. WIEL S. G. v. d. WIEL—Kos Klein- en Achterkleinkinderen. Noordwijk aan Zee, 19 juni 1968. Nieuwe Zeeweg 90A. Gelegenheid tot condoleren des avonds van 7.30 9.30 uur. de La Basse Courcaanstraat 12. De begrafenis is bepaald op zaterdag 22 juni a.s. te 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Noordwijk. Heden is nog geheel onverwacht in Jezus ontslapen, onze lieve zorgzame Vader en Schoonvader in de ouderdom van ruim 78 jaar. „Hij geeft het immers zijn beminden in den slaap" Ps. 127 :2b L. PIETERS J. J, PIETERS J. VL VAN ES Pieters C. L. VAN ES Rotterdam, 18 juni 1968. Ie Jerichostraat 72a. Vader is opgebaard in de rouwkamer aan de Voorschoterlaan 51. Be zoek aldaar: donderdag en vrijdagavond van 7 tot 7.30 uur. De bijzetting in het fa miliegraf zal plaatsheb ben D.V. zaterdag 22 juni a.s. op de ned. herv. begraafplaats „Oud- Kralingen", Kralingse- weg 334. Vertrek vanaf het woonhuis te 1 uur. Aankomst kapel be graafplaats te 1.15 uur. Heden is in vrede van ons heengegaan onze lieve Broeder, Zwager en Oom PIETERS in de ouderdom van ruim 78 jaar. Weduwnaar van Maria Enger Want Uwe goeder tierenheid is beter dan dit leven. Mevr. A.A.P. HAVENAAR— Pieters Mevr. L. PIETERS Westendorf J. M. PIETERS J. PIETERS L. PIETERSFetlaar P. MOURIKPieters Y. MOURIK Mevr. W. M. J. PIETERSE Pieters Rotterdam, 18 juni 1968. Heden is na een kort stondig lijden overle den, in de Hope des Eeuwigen Levens, mijn zorgzame Vrouw en on ze lieve Moeder, Oma, Behuwdzuster en Tante, JANNETJE DE GROOT, gcb. Kasteel, in de ouderdom van 73 jaar. Uit aller naam: T. DE GROOT 's-Gravenhage, 18 juni 1968. Bloemfonteinstraat 80. Geen bloemen. De Overledene is opge baard in „Het Rouwcen- trum". Van Diemen- straat 167. Bezoekuren van 4-7 uur. De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 21 juni a.s. te 2.30 uur op de Algem. Begraaf plaats „Westduin", Ockenburghstr., Loos duinen. Vertrek van „Het Rouwcentrum" te 2.10 uur. Na een langdurig moe dig gedragen lijden, nam de Here tot Zich mijn innig geliefde Vrouw, onze lieve zorg zame Moeder ÏMMETJE VAN DAM Echtgenote van Pi eter van der Kruk op de leeftijd van 50 jr. „Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van den Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Monster: p VAN DER KRUK ADRY en CLEMENT PETER JANNY KOOS IRENE Monster, 17 juni 1968 Molenstraat 138. Gelegenheid tot condo- leantie van 24 en van 7.309.30* uur n.m. De begrafenis zal plaats vinden vrijdag 27 juni a.s. des namiddags 2 uur op de Algemene begraafplaats te Mon ster. Vertrek vanaf het sterf huis des namiddags 1.45 uur. In vol geloofsvertrou wen is heden ontslapen onze beste Zwager PIETERS Weduwnaar van Maria Dnger in de ouderdom van ruim 78 jaar. Driebergen: D. QUISTUnger Rotterdam: J. P. UNGER N. H. UNGER— Scheurwater H. UNGER G. T. UNGER— Boonstra M. UNGER L. UNGER Rotterdam, 18 juni 1968. Heden behaagde het de Heere plotseling van onze zijde weg te ne men onze innig geliefde Vrouw, Zuster, Be huwdzuster en Tante TRIJNTJE R1NGNALDA Echtgenote van Pieter Baartman in de ouderdom van 77 jaar. De Heere die geen re kenschap geeft van Zijne daden, trooste ons in dit verlies. Uit aller naam: P. BAARTMAN Abbenes, 19 juni 1968. Lisserdijk 486. De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden op zaterdag 22 juni a.s. des n.m. 2.30 uur op de Prot. Begraafplaats „Duin hof" té Lisse. Voorafgegaan door een te houden rouwdienst in het Vergaderlokaal der GerefGemeente, Tulpenstraat 2, Lisse. Aanvang 1.30 uur. Gelegenheid tot condo leren donderdag- en vrijdagavond van 8.00 9.30 uur. In de hope des eeuwi gen levens is van ons heengegaan, mijn lieve Vrouw, onze lieve zeer zorgzame Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Behuwdzuster en Tan te, Mevrouw SLEBERDINA KAAT geboren Glastra in de leeftijd van 74 jr. Dordrecht: J. KAAT Dubbeldam: P. W. KAAT H. KAAT-Boersma Ridderkerk: W. J. KAAT J. J. KAAT-Geelhoed Ede: G. KAAT A. KAAT-de Jongh en Kleinkinderen. Dordrecht, 16 juni 1968. Brouwersdijk 143. De begrafenis heeft in middels plaatsgevonden. chirurg Capelle a/d TJssel Waarneming Dr. K. Wiggers tel 23 3410 Dr. W. J. Wielinga tel. 227178 Weg met onhandige likdoorn, ringen en gevaarlijke scheer mesjes, Een nieuw vloeibaar middel, ïfOXACORN, neemt de pifa weg ia 60 seconden, Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel •en al. Bevat gezuiverde won derolie, jodium ea het pijn stillende bensocaïne. Een fles je NOXACOKN Antiseptisch Wkdoornmiddel van f 1.73 bespaart V veel ellende. vrouwenaris De burgemeester van Spijke- nisse maakt bekend, dat de door de raad in zijn vergade ring van 13 juni 196S vastgestel de bestemmingsplannen „Har- tel" en „Centrum-West v.a. 21 juni 1968 gedurende een maand voor een ieder ter gemeente secretarie, afdeling algemene zaken, ter inzage liggen. Gedurende deze termijn kan een ieder, die zich tijdig met bezwaren tot de raad heeft ge wend, bij gedeputeerde staten der provincie Zuid-Holland be zwaren tegen de boven genoem de plannen indienen, Sptfkenisse, 20 juni 1968. De burgemeester voornoemd, P. J. Bliek. Gevraagd HERENKLEDING Leeftijd 16-17 jaar. Sollicitaties: mondeling dagelijks van 9-6 uur of schriftelijk Jonker Fransstraat 130. DAMES - HERENKLEDING OOOIt hoocendah GiKLEEO GOED SEKUED Rotterdam: Jonker Fransstr.82 en 130 voor de van DE ROTTERDAMSE SNIJSCHOOL Dir. B. F. Miltenburg Leraar NO. Dagelijks Heemraadssingel 166, Rotterdam Telefoon 0102.6.74.02. Levering van alie patronen naar maat en confectie. De begemeester der gemeente Sptfkenisse maakt bekend, dat vanaf 21 juni 1968 t. m. 20 juli 1968 ter gemeentesecretarie, af deling algemene zaken te Spij- kenisse voor een ieder ter inza ge ligt, het ontwerp van de le herziening van het bestem mingsplan „Zuid", Gedurende bovengenoemle ter mijn kan een leder tegen dit ontwerp schriftelijk beswaren indienen bij dé gemeenteraad. Spljkenisse, 20 juni 1968. De burgemeester voornoemd, P. J. Bliek. Burgemeester en wethouders van Moerkapelle brengen ter openbare kennis dat zij voor nemens zijn met toepassing van artikel IA der Wet op de Ruim telijke ordening, juneto arti kel So, lid 8, der Woningwet bouwvergunningen te verlenen aan het Makelaarskantoor Hop man n.v. te Zoetermeer voor de bouw van 24 2gn „moer- rultnte-woningon" op de perce len kadastraal bekend gemeen te Moerkapelle, sectie B. nrs. 124 en 136. plaatselijk gelegen ter weerszijden van de Maurits- straat en de van Hogendorp- straat. Het vorenvermelde bouwplan ligt vanaf heden tot en met 27 juni 1968 ter gemeentesecreta rie voor een ieder ter inzage. Belanghebbenden kunnen ge durende deze termijn bun even tuele herwaren schriftelijk te gen dit plan bij het gemeente bestuur indienen. Moerkapelle, 20 juni 1968, Burgemeester en wethouders van Moerkapelle, De burgemeester (loco). D. van der Spek De secretaris, G. J. A. Runstink. een gelukkig huwelijk* vaste melkbestand- delen. Zuinig tn hét gebruik,dankzij dez.é hoge concentratie Friesche Vlag Goudband en Melitta FRISSCHE VLAG GOUDBAND met subsidie van de Gemeente Rotterdam OPLEIDING: OFFICIEEL MULO-DIPLOMA A en B, AANVULLINGSDIPL. B. en P.T.T.-Dipl. eventueel MIDDENSTANDSDIPLOMA. Reeds meer dan 1000 geslaagden! 2- of 3-jarige opleiding voor het Officiële MAVO-DIPLOMA (vakken naar eigen keuze i.v.m. toekomstplannen). -Dit diploma geeft toegang tot alle soorten dag- en avondscholen voor Middelbaar en Hoger onderwijs. Uitsluitend ervaren en bevoegde leraren. INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN: Op alle onderstaande scholen en privé-adressen, 's avonds van 7—3 uur op 20, 21, 24, 25, 26 27, 28 juni en 1, 2, 3, 4, 5 juli. ROTTERDAM-WEST School: Grote Visserijstraat 38 - tel. 23.41.38, Dir. A. van Leeuwen, Mathenesserdijk 300a tel. 23.39.69. ROTTERDAM-CENTRUM - NOORD - HILLE- GERSBERG - SCHIEBROEK: School: Bergsingel 132, Dir. J. v. Wijk, Kastanjesingel 24, tel. 18.41.61. Dir. J. Hagendoorn, Kleiweg 188a, tel. 18.69.62 en Diergaardesingel Si. ROTTERDAM - NOORD - OOST - PR. ALEXAN- DERSTAD - CAPELLE: School: Hoyledestraat 23 (bij Bergweg-Ziekenhuis), tel. 28.96.35. Dir. P. Mostert, Zonnebloemstra; 41b, tel, 22.51.18. Dir. B. Barendregt, Bergse Linieer Rottekade 99, tel, 13.01.58. ROTTERDAM-ZUID en HOOGVLIET, ZUIDWIJK, LOMBARD!JEN en IJSSELMONDE: School: Wielerstraat 12 (bij hoek Hillevliet/Putse- laan), tel. 27.09.42. School: Meijenhage 396 (hoek De Slinge), tel. 17.39.63. Dir. M. van Steenbergen, tel. 01864 - 555. Dir. C. H. W. Kooiman, Mijnsheerenlaan 163a, tel. 17.05.99. C. Voerman, Tjjmweg 81, Hoogvliet, tel. 16.37.82. C. L. Wander, Middelhamisstraat 5, Zuidwük. tel. 17.01.05. C, Buma, Noorderhagen 12, IJsselmonde, tel. 32.17.74. Spoedige aanmelding zeer gewenst Een royaal eigen huis op nog geen 20 'auto-minuten* van Rotterdam in een prettig leefbare forensenge- meerite. Het huis bevat o.m. een grote woonkamer, keuken, toilet, doucheruimte en vier slaapkamers. Een vaste trap leidt naar de 2e verdieping met de vierde slaapkamer en de bergruimten. Het gehele huis wordt centraal verwarmd. Voor- en achtertuin, waarin een stenen schuur. De luxueuze afwerking en de uitste kende kwaliteit garanderen prettig wonen, jarenlang 1 Totale kosten f69.000.- (incl, grond, c.v.. schuur en alle andere bijkomende kosten), Dankzij de zeer gunstige subsidie-regeling is het nu voordeliger, dan ooit om dit huis te laten bouwen. Benodigd eigen geld 10%. De rest wordt gedekt met een Bouwfondslening looptijd 30 jaar. Alle inlichtingen worden u vrijblijvend verstrekt bij het Bouwfonds informatiecentrum te Rotter dam, Westblaak 22, tel. (010) 136510. Op werk dagen tijdens de kantooruren en op maandag- en donderdagavond van 18-3020.00 uur of schrifte lijk door de coupon in te zenden. Inlichtingen tevens op de bouwplaats in de bouw keet nabij kruispunt Tiendweg-Stad en Landschap, iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. lOp te stuien aan: f Bouwfonds I Informatiecentrum I Westblaak 22 Rotterdam j of een telefoontje B 506-10/R. 4 6 a«' Uitstekende ligging Aan een singel in een royaal opgezet uit- breidingsplan met goede verbindings wegen naar de omliggende grote bevol kingscentra. Degelijke bouw Solide gebouwd en met een schriftelijke kwaliteitsgarantie van het Bouwfonds. Comfortabel bewoonbaar Hen geriefelijk ruim huis met een verras sende indeling, véél „woonpiuspunten". Totale kosten 43.000,- minus subsidie 2.300,-, minimaal benodigd eigen geld 2.000,-. Kom zelf kijken in de modelflat hoe u modern woont met antiek. Inrichting: N.V. De Spits, Rotterdam. Antiek: Fa. Lameris, Gouda. Modelflat, Lepelaarsingel 34, Vlaardin gen (Holywijk). Op werkdagen ge opend van 2 tot 5 uur en van 7 tot 9 uur. Op zaterdag en zondag van 2 tot 5 uur. Volg de pijlen naar de modelwoning I Voor schriftelijke inlichtingen: Bouwfonds Informatiecentrum te Rotterdam, Westblaak 22, tel. 010-136510. NV BOUWFONM NEDERLANDSE GEMEENTEN ADRESSEN: Pannekoekstraat 18b Oostplein 47a Noordmolenstraat 3 Abr. Kuyperlaan 80 Bergse Dorpsstraat 4U Ovprsch. Dorpsstraat w I.liddellandpleln 23 Russisch .«traat 81 (bi; Hogenbanweg) St.-Andrlesstraat 14 Zwartewaalsuaat 3 Voomsestraat 4 Hoogvliet: Wilhelm Teilplaats 1» Ridderkerk: Geerlaan 39 Koninginneweg 5L Doder voor Rcftcrtfom en omgeving. Met dc mccsfc ervo er SCTVlCC. Tristanwcg o Rottcidam-27. Tel. 1933 1-1 -t 03397

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 4