Belediging van hoofdbestuur is verboden Lans' brandkasten: jaar geen enkele „Inbrekers steeds stap voor blijven" in kraak Straat Accra - met vertraging - te water Na ongeluk overleden voor Meer bezwaren I Drie oliebedrijven legen leiding R'dam-Antwerpen BBÜH tJelIoUcrOttminrr Politie waarschuwt tegen „aanbiedingen 98 98 „WIJ LEVEN VAN DE MISDAAD" heetman Jj SS Rotterdam is een vrijhaven Project van tachtig miljoen V er sieringen en ivoonruimte 11 IWC Sdaffhiusm V Ineke Sluiter naar Duitsland en V.S. sei zes roltrappen naar boven en naar beneden 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm 75 cm Kort geding van dieren beschermers ROTTERDAM De jubileren de brandkastenmakers, vader A. H. Lans (79) en zoon H. A. Lans (47), grinniken om de vraag hoeveel Lans-brandkasten in vijftig jaar zijn gekraakt. Met een zelfvoldaan en met gepaste trots antwoordt de zoon tenslot te: „Niet een!" Zijn vader, oprichter van het bedrijf, knikt instemmend en vult aan: „Dit verklaart waar om de inbrekers ins niet mogen. Wij staan echter niet zo kwaad willend tegenover hen. Immers", zo zegt hij onder een knipoog tegen zijn zoon, „wij leven van de misdaad". KWARTJE Beroemd om hun spreekwoordelijke betrouwbaarheid, grote precisie en tijdloze êlégance. Eigen strike-atelier (Van een onzer verslaggevers) KRIMPEN Velen hebben maandag de tewaterlating mee gemaakt van het 160 meter me tende motorcrachtschip Straat Accra, van een van de hellingen van de werf Van der Giessen- de Noord N.V. Als gevolg van technische oorzaken had de te waterlating een kwartier vertra ging, maar uiteindelijk gleed het schip zonder ongelukken sierlijk Ki&al wsm<M WÊSÊmtM in het water van de Hollandsche IJssel. SNIJBRANDER ROTTERDAM Behalve GEM en GSM, die vorige week bij de ministers van economische zaken en van landbouw bezwa ren hebben kenbaar gemaakt te gen een eventuele vestiging in Rotterdam van de NV Bunge's Handelmaatschappij een al- schrift van dit rekest is aan de leden van de gemeenteraad ge stuurd hebben nu ook ande ren bij de raad gereageerd. Het zijn het Comité van Graanhan delaren, de ondernemingsraad van de GEM, de Kamer van Koophandel en de SVZ. De on dernemingsraad brengt vooral de gevolgen voor de werkgele genheid onder de aandacht. Er moet nog goedkeuring komen van de Belgische regering en van dn stad Antwerpen. De heer O'Mara verwacht, dat die eveneens binnen kort afkomt. mei zes roltrappen naar boven en naar beneden stofuitvoering in streepdessin per meter nylon uitvoering in effen groen per meter sOTTERDAMMER Pagina 3 2A DINSDAG 25 JUNI 1968 Wij weten dat veel klanten voorde aanschaf van hun vakan tiekoffers wachten op deze grote jaarlijkse kofferaanbieding... om dan een supermooie en grote, of handige en elegante kleine koffer te kopen voor een echte ter Meulen prijs! Horgen kunnen zij hun gang gaan, want dan verkopen wij een grote partij oersterke Coupé koffers, voor bijna1 de helft van de normaje prijs. Coupé koffers met, houten frame en metalen stootband, in beschaafd dessin en met solide handvat en sloten, in vijf ver schillende maten. Morgenvroeg om 9 uur begint de grote vakantie-kofferver koop van zeer solide Coupé koffers in vijf verschillende ma ten, voor prijzen, die niets meer met de waarde te maken hebben (In verbind met expeditie-drukte zelf meenemen.) Ciin tel. of schrift, but. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM »e afdeling Vlaar- dingen mag zich. op straffe van een dwangsom van 1000 per overtreding, In de toekomst niet meer beledigend uitlaten over het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging tot Bescher ming van Dieren. Met deze uitspraak heeft de president van de rechtbank, mr. J. O. L. Reuder, de subsidiaire eis van de raadsman van deze vereniging toegekend. De eis tot rectificatie van het gewraakte artikel In een aantal kranten werd niet toegewezen. De termenn. die gebezigd waren in het door de afdeling VTaardir.gen aan het verenigingsorgaan toegezonden <en niet geplaatste) stuk en de artikelen, die waren verschenen, achtte mr. Reu der nodeloos kwetsend en beledigend. Aanleiding tot het conflict tussen de afdeling en het hoofdbestuur was het feit, dat de seeretlaris van het Vlaar- dingse bestuur, in mei 1967 kandidaat gesteld voor de functie van landelijk bestuurslid, niet werd gekozen. Dat leidde tot strubbelingen en tenslotte, op 8 maart, tot het schrijven van een ingezonden stuk, dat de vereniging weigerde in het maandblad te publi ceren Daarop verschenen de artikelen in enkele bladen, waarna de vereni ging een kort geding aanspande. 8 De Xederlandse Beraepswtelrenner Ma- rtnus Hoogerlaïul eindigde maandag In een internationale ronde te staden (België) als tweede achter de Belg André de Laere. tn tie sprint kwam Hoogerland een tiental meters te kort. De Laere had voor de nu kilometer 3 uur en 52 minuten nodig. Een bijzonder smalle steile trap leidt naar het gezellige, maar kleine kantoor van de twee fabrikanten, die een halve eeuw de inbrekers een stap voor zijn geweest. Vrijdag 28 juni is het namelijk precies vijftig jaar gele den dat het bedrijf bij de Kamer van Koophandel werd ingeschreven. Als de zoon even naar beneden gaat voor koffie rinkelt de telefoon. Vader neemt hem op en zegt met een zekere stem: „Met Lans, brandkasten. Wat zegt u mijnheer? Even wachten mijnheer. Het is hier zo'n herrie (van de radio). Ik zal u even overzetten". De beleefdheid is een zeer oude ei genschap van vader Lans. Als de zoon is teruggekomen, staat de vader met de fotograaf te praten. Hij is zelf namelijk een verwoed amateur-fotograaf geweest en dat laat hij zien aan de hand van een fotoboek met niet onverdienstelijke prenten van vroeger, „Komt u zitten Pa, want mijnheer moet nog wat vragen". Als vader Lans over vroeger gaat praten, gaat hij er eerst eens goed voor zitten. „Op dertienjarige leeftijd begon ik bij de brandkastenfabriek De Haas in Rotterdam. Voor een kwartje per week, mijnheer. Van 's morgens zes tot 's avonds zeven uur. Langer moet niet, anders kre gen ze last met de kinderarbeidin- spectie. Vier jaar heb ik daar van alles en nog wat gedaan en toen verdiende ik 3,75 per week. 's Avonds leerde ik nog aan de Academie van Beeldende kunsten en Technische Weienschap pen. Ik kon toen namelijk ook op de tekenkamer gaan werken en daar kreeg ik het idee om zelf een brand kast te maken. Helemaal alleen. Van de directeur mocht dat niet, want die zei, daar ben je nog te jong voor. Maar ik bleef aanhouden. Op zekere dag zei die: Goed ga je gang maar. Maak een kast van 1.47 meter hoog, 85 centimeter breed en 75 cen timeter diep. Dat was eigenlijk een veel te grote kast voor mij en daar speculeerde hij op. Hij dacht: dat kan'ie toch niet. Maar toch heb ik 't gefikst. Ik kreeg meteen opslag tot zestien cent per uur. Diezelfde kast is nog steeds bij Van de Berghs boter- fabriek, in gebruik. Na de oorlog in 1918 kreeg ik mijn ontslag en toen ben ik in de Lamber- tusstraat 15 voor mezelf begonnen. Na drie jaar was ik zover uitgebreid dat ik een groter pand betrok in de LIJNBAAN 82 COSTZEEDUK155-157 ROTTERDAM pp*»» 8 TifrlÉhf 4: Voor de directeur van Van der Giessen-de Noord NV, de heer J. U, Smit, was het na dc doopplechtigheid van mevrouw E. E. Ruys-Stork een hele opluchting dat alles toch naar wens was verlopen. De echtgenote van ir. L. P. Ruys, die lid is van de raad van bestuur van de Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen NV, kreeg voor haar werk een diamanten broche. De Straat Accra behoort tot een eenheid van zes lijnvaartschepen, die alle op de lijn Alrika-Australië wor den gebruikt. De schepen zijn in op dracht gegeven door de KJCPL/KPM bij de werven van Van der Giessen cn Verolme (elk drie). Het eerste schip van de serie, de Straat Amster dam, nadert bij Verolme zijn voltooi ing. De Straat Adelaide, het tweede schip, ligt bij de afbouwkade van Van der Giessen en de Straat Accra zal op 30 november 19C8 worden op geleverd. De totale ladingscapaciteit van de Straat Accra bedraagt 700.000 cft, waarvan ongeveer 50.000 cft voor koel- en vrieslading en vijf dieptanks voor vloeibare lading met een totale capaciteit van 42.000 cft. Een zes-cy- linder-dieselmotor met een maximaal continuvermogen van 13.500 apk zorgt voor de voortstuwing, waarvan de dienstsnelheid twintig mijl zal be dragen. ROTTERDAM Mejuffrouw J. Elshof uit Spijkenisse, secretaresse, 22 jaar oud. die azterdagavond na op de kruising van de Europaweg met de Botlekweg met haar auto over de kop te zijn geslagen in het Zuiderzie kenhuis is opgenomen, is vannacht aan de gevolgen van haar verwon dingen overleden. Nieuwe Rubensstraat 1416. Daar ben ik tot het bombardement in 1940 gebleven. Alles was toen verwoest. Daarna heb ik het met kleine pandjes moeten stellen en in die tijd is mijn zoon in het bedrijf gekomen. In 1946 verhuisden we weer naar de Oostzeedijk, waar we nog steeds zit ten. Al die tijd hebben we goed ge draaid. Nooit hebben we in. voorraad gewerkt. De kasten gaan meteen de deur uit. De laatste tijd wel met 200 per jaar, aan overheid, musea en scheepswerven en zelfs aan het bui tenland". Zoon Lans heeft geboeid naar zijn vader geluisterd en neemt dan de draad van het verhaal over: „Zelf hebben we ook wel eens voor inbre ker gespeeld. Dat was dan als de echte inbrekers tevergeefs hun krachten op onze kasten hadden be proefd. De kast was er dan zo aan toe, dat 'ie niet meer open kon. Dat moesten wij dan doen. Het duurde voor ons echter twee dagen én dat bedoelen wij hu met kasten die .in braak-vrij zijn. De inbrekers moeten er zo lang over doen, eer zij hem open hebben, dat het voor hen te gevaarlijk is. De kasten van tegenwoordig moe ten aan heel wat hogere eisen vol doen dan bijvoorbeeld vijftig jaar ge leden. Wij moeten ons voortdurend aanpassen bij de materialen die de inbrekers bij het kraken gebruiken. Vooral na de snijbrander hebben we heel wat veranderingen moeten 'aanbrengen. „Een leuk voorval was nog", zo her innert zoon Lans zich, „dat een be diende zat opgesloten in een kluis, waarvan de directeur de sleutel had. Die svas echter in geen velden of wegen te btfrennen. Wij werden er bijgehaald en ook de brandweer was er. Die wilde met snijbranders de kast openmaken, maar dat hebben wij meteen bezworen. Dan heeft die jongen geen lucht meer, zeiden wij. U kunt veel beter een gat boren, dan heeft hij weer lucht. Nauwelijks was dit gebeurd, of daar kwam de direc teur met de sleutel". De toekomst van de firma Lans is verzekerd. Want zoon H. A. Lans heeft ook weer een zoon (15) die wei in de zaak wil. Eerst moet hij de HBS afmaken'en .danmisschien HTS. „Handelsgeest heeft hij in ieder ge val", zegt de oude Van de Lans. En hij heeft negens voor wiskunde en tekenen". Evenals de twee vorigegeneraties zal hij de naam van het bedrijf moe ten hooghouden. En dat kan maar op een manier: „De inbrekers een stap voor blijven". ROTTERDAM A. Vuyk en Zo- nen's scheepswerf in Capeile heeft dezer dagen aan de Deltacombinatie in Hellevoetsluis twee hydraulische patent onderlossers, genaamd Putten en Flakkee toegevoegd. Met deze twee vaartuigen heeft de Deltacombi natie nu de beschikking over totaal vier van deze onderlossers. De voor naamste afmetingen der nu overge dragen schepen rijn: lengte ov,er al les 45,70 m, breedte 8,45 m, holte 3 m, beuninhoud 400 m3, diepgang on geveer 2,80 m. De heer J. de Bruin uit de Een- drachtstraat, 70 jaar, is maandagmid dag in zijn woning van de trap ge vallen. De man werd achter de bui tendeur dood aangetroffen. Maandagochtend is uit de Ko- overschot van de heer C. Th. Oud- heusden, die daar zondagavond te water was geraakt. Het stoffelijk overschot is naar het bureau van de rivierpolitie overgebracht. (Van een onzer verslaggevers) Bö alle reefis aangevoerde argumen ten tegen de vestiging blükt eens te meer één punt centraal te staan. De gemeente Rotterdam bestrijd de argu menten niet, maar staat op het stand punt dat de gemeente als havenbeheer der zich niet met deze kwesties te be haven, dus als er iemand komt, is bet niet de taak van de gemeente de ge gadigde af te wijzen op grond van bet feit dat andere vestigingen daardoor in een moeilijk pakket komen- Wat de uitgifte van grond betreft, is de gemeente autonoom en niet afhan kelijk van hogere goedkeuring. Welis waar beeft de landsoverheid een be langrijke stem, maar mogelijkheid tot ingrijpen is er niet. De tegenstanders van de Bunge- vestiging zijn, ook los van dit geval, van mening, dat het beleid dat Rotter dam de laatste twintig jaren, heeft ge voerd, grote waardering moet hebben omdat daarmee voor het bedrijfsleven ongekende kansen zijn geschapen. Een feit is nu, dat men in brede kringen, van mening is, dat dit beleid thans om- gevaar dreigt van'kapitaalsvernietiging door versnippering. Er is een situatie ontstaan waarin het volkomen vrije uitgiftebeleid onverant woord is. Dat bü de gemeente die ge dachte ook leeft, aldus de opponenten, blijkt uit die aandrang tot samenwer king in de sector containervervoer en uit het instellen van een commissie ad hoc, die zaken als overcapaciteit en dergelijke bestudeert. Blijkens het voorstel van B. en W. over Bunge dreigt er nu een beslissing moeien heeft. Rotterdam Is een vrij- I genomen te worden op basis van het oude beleid, op een tijdstip, dat dit beleid niet meer aanvaardbaar is. Rot terdam, dat terecht vaak het nationale belang van de haven onderstreept, dient ook bij het uitgiftebeleid deze norm te gaan. hanteren - en niet alleen op dit punt alleen Rotterdam te dienen, in zoverre dat alle wordt benut om de in vesteringen in het gereedmaken van gronden er zo spoedig mogelijk uit komen. aldus de opposanten. GEM ziet intussen-in de komst van Bunge geen aanleiding zijn plannen voor een vestiging in Europoort op te geven; Wel zullen waarschijnlijk drij vende elevatoren -worden afgedankt. Wat daarvan de gevolgen zijn pp de werkgelegenheidis nog niet teLovèr- zien. De GEM hoopt te bewerken, dat als nog samenwerking met Bunge wordt bereikt, mét de 'gemeente die daar aan tot nu toé weinig gedaan zou heb ben als stuwende kracht.De v GEM blijft tót die samenwerking bereid. het zal er ondanks alles in.de toekomst - tóch van moeten komen maar meent dat Bunge met een optie op terrein in de hand zeer sterk komt te staan in de onderhandelingen. Aangezien een aanvraag van de GEM voor terreinen in Europoort nog niet is gehonoreerd/ is ook uitstel van de Bnnge-óptie gewenst, aldus de GEM en haar medestanders, opdat beide partijen als gelijkwaardige partners zich kunnen zetten aan het overlég tot eenr zékere vorm van samenwerking. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een combinatie van BP, Petrofina en Esso zal een pijpleiding aanleggen van 120 kilo meter lengte tussen Rotterdam en Antwerpen. De capaciteit wordt twintig tot dertig miljoen ton ruwe olie per jaar, de aanlegkosten zijn tachtig miljoen gulden. GOUSSESINQEL2»-ROTTERI>AU-T£Utse73>t23082 van 50 jaar geleden Vérboden tabaksteelt. De hooge siga- renpryzen hebben menig landbouwer in de omgeving van Druten erloe gedreven meer tabak uit de poolen dan geoor- looid was. Het gevolg is tluins dat tegen verscheidene personen door den kanton rechter aldaar een zware boete werd ge- eisdit met het bevel, de zonder vergun ning geplante tabak direct te verwijderen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De politie waarschuwt tegen twee gevallen, waarin met loze aanbiedingen een kwalijke praktijk wordt uitgeoefend: Het komt de laatste tijd herhaaldelijk voor, dat op straat, in café's en cafeta ria's goudkleurige, koperen armbanden en polshorloges te koop worden aange boden voor echt goud. De armbanden zijn een ongeveer twee en een halve cen timeter breed plat model zogenaamde matjesarmbanden. De horloges zijn van geel en wit metaal en worden aangeprezen als geel en wit goud. Armbanden cn horloges zijn gemerkt CT 18750. Naast dit nummer is in het metaal een ruitvor mig merkteken geslagen. De recherche waarschuwt legen praktijken van enkele lieden, die woning zoekenden woonruimte aanbieden onder het beding dat voor een bepaald bedrag stoffering of inboedel bij vooruitbetaling moet worden voldaan. Tevens stellen zij als voorwaarde dat „sleutelgeld" moet worden betaald. Woningzoekenden vinden ze door middel van advertenties in de dagbladen. Ze bieden woningen aan, die vrij betrokken zouden kunnen worden, maar die in werkelijkheid zijn verhuurd of al zijn verhuurd. Aldus de heer G. P .O'Mara, presi dent-directeur van de BP-groep in Nederland, vanmorgen tijdens een bezoek van léden van provinciale staten van Zuid-Holland aan de BP-raffinaderij in Europoort. De pijpleiding is geprojecteerd door Voome-Putten, de Hoekse Waard en het westelijke deel van Noord-Brabant. De heer O'Mara deelde mee, dat er oriënterende besprekingen gaande zijn tussen de drie olie-ondernemin gen, de planologische dienst van Zuid-Holland en provinciale wa terstaat van Zuid-Holland, welke besprekingen, naar hij verwacht, zeer spoedig met succes zullen worden af gesloten. ROTTERDAM Op 30 juni gaat de Rotterdamse danskunstenare slne- ke Sluiter naar de Staatliche Bal- lettschule in Oost-Berlijn, o mies te geven in de door die school georga niseerde zomercursus. Daarna vertrekt Ineke Sluiter naar de Verenigde Staten, om er te gaan studeren aan de Connecticut College School of the Dance. Ook staat een bezoek aan New York op haar programma. Volgens het internationaal Olympisch Comité zal Tanzania niet kunnen deelne men aan, de Olympische Spelen, van Mexi co omdat dit land geen lid is van het IOC. Tanzania heeft echter een officiële uitno diging van het Mexicaanse Olympische co mité ontvangen. Laat geen enkel zonnig uurtje verloren gaan, ook al bent U thuis... geniet op Uw eigen windvrije balcon van hét zon netje: Balcondoek, 77 cm hoog, boven- en' onderzijde afgewerkc met ogen, dus makkelijk te be vestigen. In twee uitvoeringen: stofuitvoering in vrolijk streep- dessin in diverse kleuren of effengroen in nylon. Maak nu ook van Uw balcon een windvrij zonneterras met dit balcondoek. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van <fit practische balcondoek, in stof- en nylon- uitvoering, hoogte 77 cm. Cién flo of jchr/ft. best*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1