Wat doet u met uw zondag? Rotterdammers gaan hun stad niet Kerkgang loopt sterk terug kost In 1969 start zwembad Johamiapolder X SERVICE i r - W eovamenand Maniak sneed groot aantal banden kapot Zeeuws bezoek op luchthaven 2 m J 1 P Recreatieschap Oude Maas: Mevr. Posthïima doopte Libra Rijnmondnummer voor stank wordt 26.26.26 I ■I en W. Barendrecht: ^Rijnmond wordt te duur"' RADIO EN TELEVISIE nniT7V GETUIGEN-OPROEP ir i üf| m DE rotterdammer WOENSDAG 26 JUNI 196ff DE NIEUWSTE MODELLEN VAN ALLE GOEDE MERKEN BIJ llUU&V GEEN PLICHT MEER? VOOR UW AANKOOP TIJDENS AANKOOP NA UW AANKOOP Eik horloge wordt getest en afge regeld op onze nieuwe vibrograph type 1968. Ook na Uw aankoop blijven wi] FAMILIEBEZOEK AUTO yER gaan ze niet op een vrije zondagachtermiddag, de Rot terdammers, al zijn er onder hen nu heel wat meer autobezitters dan een jaar of tien geleden. personenveer met ingang van 1 januari 1969 zal moeten worden gestaakt. SI ill lil li Pagina 3 2A (Van onze correspondent) BARENDRECHT B. en W. van Barendrecht hebben de gemeenteraad naar aanleiding van de ontwerp-be- «oiing 1969 van Rijnmond meege deeld, dat zij niet gelukkig zijn met de gans van za'ten- Uit de begroting blijkt, dat de bij drage van de deelnemende gemeen- ten°is verhoogd tot ƒ2,52 per inwo ner. Tengevolge van de door de Rijn- mondraad genomen besluiten ten aanzien van verkeer en vervoer en de meld- en regelkamer, zijn de uit gaven belangrijk gestegen. Nu Rijn mond buiten de bijdragen van het Rjifc niet over eigen middelen beschikt wordt het tekort omgeslagen over de gemeenten, naar verhouding van het aantal inwoners. Door deze regeling krijgen de gemeenten de re kening gepresenteerd waar praktisch geen invloed op kan worden uitgeoe fend, aldus B. en W. Poor het aantrekken van nieuwe taken zullen de kosten in de toe komst zeker nog in belangrijke mate toenemen. B. en W. achten het niet verantwoord, dat het aandeel der ge meenten ongelimiteerd kan stijgen. De begrotingspositie van de gemeente tan daardoor worden aangetast en belangrijke taken van de gemeente zèli zouden daardoor in het gedrang kunnen komen. Tegenover deze uit-, gaven staan voor de gemeente geen extra inkomsten. De werkzaamheden van Rijnmond hebben ook niet tot gevolg, dat de uitgaven van de ge meenten verlaagd kunnen worden. Tegenover de te betalen bijdrage staan geen aanwijsbare financiële voordelen. B. en W. stellen de gemeenteraad voor dit alles ter kennis van Rijn mond te brengen en er op aan te drin gen, dat in de komende jaren de bij drage van de gemeente niet in sterke mate wordt verhoogd. Tot het tijdstip, dat de uitgaven van Rijnmond op andere wijze kun nen worden gedekt of de gemeenten verhoogde uitkeringen ontvangen in verband met deze extra uitgaven, achten B. en W. het noodzakelijk, dat Rijnmond zich onthoudt van uitga ven, die het gemeentelijk budget nog zwaarder belasten. AERTV. NESSTRAAT 38 1a MIDDELLANDSTR.72 j TEL118811 -235327 J (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Rotterdam mers blijken ook op zondag zeer op de eigen stad gesteld. Drie kwart deel van de bevol king bleef in 1964 binnen de ge meentegrenzen, waarbij 33,9 procent de deur niet uitkwam, 41,3 procent wel de neus buiten de deur stak, maar in de stad bleef. In 1956 bedroegen deze cijfers resp. 28,2 procent en 52,1 procent. Ongeveer 120,000 mensen (16,7 procent) trok er verder op uit (1956: 15,6 pro cent). De weekendtrek nam aanzienlijk toe, namelijk van 4,1 procent in 1956 tot 8 procent in 1964. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het vraag stuk van de veerdienst Vlaar- dingenPernis zalopnieuw onder de loupe worden genomen. De mogelijkheid bestaat dat het Deze cijfers En nog legio meer worden vermeld in het boekwerk „Zondagbesteding door Rotterdam mers", met betrekking fot de zomer van 1964. Een studie, uitgebracht door de gemeentelijke dienst van stadsontwikkeling, met medewerking van ide Nederlandse stichting voor statistiek. Dit onderzoek is een ver- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het algemeen bestuur van het recreatieschap wordt gevraagd akkoord te gaan met het gewijzigd schetsontwerp voor de bouw van een groot zwembad in de Johamiapolder onder Khoon. Indien geldmiddelen en goedkeuringen tijdig komen kan, zo verwacht het dage lijks bestuur, eind dit jaar of begin 1969 met bet projekt worden begon nen. De bouw van het bad zal 1,1 mil joen kosten, met voorzieningen mee is een totale investering van ƒ1.495.000 nodig. Uit overwegingen van volksgezondheid zijn de aanvan kelijk bij de ingang geprojekteerde vijvers weggelaten. Een andere wijzi ging is de uitbreiding van de par keergelegenheid. Ook moest door de wijzigingen de gedachte aan een tijdelijke kampeer gelegenheid worden opgegeven. Mocht hieraan behoefie bestaan dan kan de kampeerplaats elders in deze polder worden ondergebracht. Het al gemeen bestuur wordt ook het totale plan voor het recreatieve areaal in de Johannapolder voorgelegd. Naast het achtenhalve hectare grote zwembad is er een deel voor openbare recreatie van 31,5 hectare. Dit plan omvat de aanleg van lig- en speelweiden met de nodige groen voorzieningen, parkeerakkommodatie, wandel- en ruiterpaden. "Voor dit projekt zal naar schatting een bedrag van ongeveer tweeënhalf miljoen no dig zijn. De gemeentebesturen van Khoon en Poortugaal (op de gebieden waarvan deze plannen werden geschetst) is inmiddels verzocht hun bijdrage van 100.000 tot 140.000 te verhogen. Over 1967 sluit de rekening van het recreatieschap met een nadelig saldo van ƒ339.374 (1963 ƒ279.291), waarvoor de deelnemers worden be last. Op de begroting voor 1969 is een nadelig saldo van ƒ592.000 geraamd; de raming voor 1968 is 518.000. Het dagelijks bestuur deelt mee dat inmiddels een begin werd ge maakt met de werken in de polder Spuiveld (Barendrecht). Uit het verslag over 1967 blijkt dat de jacht haven „De Waterman", onderdeel van de recreatieve voorzieningen langs de Oude Maas, geheel was be zet en dat de belangstelling voor het kampeerterrein groeit Het onderdeel Ziedewjjdse Land (openbare recreatie) trok al goede be langstelling. De proef met de plaatsing van een openbaar toiletge bouwtje wordt zeer geslaagd ge noemd. De werken in het Hoge Veld kwamen gereed. Het werkplan Veer- plaat (Zwijndrecht) kon nog niet worden vastgesteld. volg op een enquête, in 195G ingesteld onder de bevolking van Amsterdam, Rotterdam, Zaandam en Hilversum, die resulteerde in de studie „Mensen op Zondag". De rijksplanologische dienst achtte het interessant om een dergelijk on derzoek te herhalen, zodat vergelijk ingen konden worden getrokken. Om praktische redenen werd dit keer slechts de bevolking van één stad, Rotterdam, onder de loep genomen. Ruim vierduizend Rotterdammers werd de vraag voorgelegd: wat hebt u (of „je", want kinderen werden niet overgeslagen) de afgelopen zondag gedaan, waar bent u geweest, hoe bent u daar gekomen? De resultaten hebben betrekking op vier achtereen- volgende zondagen in de maanden juni en juli 1964, heel gewone zonda gen, dus geen „topdagen". Het weer was op de enquêtedagen in 1956 over het algemeen beter dan in 1964, het geen wellicht enige invloed heeft uit geoefend. De kerkgang neemt een belangrijke plaats in bij de Rotterdammers. Van de totale bevolking gaat 13,4 procent naar de kerk, minder dan in 1956 (18,2 procent). Frappant noemt het rapport de teruggang in kerkbezoek door de rooms-katholieken. ïn 1964 blijkt 27,8 procent der rooms-katholieken naar de kerk ge weest te zijn tegen 47,2 procent in 1956. Blijkbaar, zo concludeert het. rapport, wordt de kerkgang door een aanzienlijk deel van de r.k. bevolking niet meer, zoals enige jaren geleden, als een plicht gevoeld. Ook onder de gereformeerden daal de het kerkbezoek: van 48,4 procent in 1956 tot 44,9 procent in 1964. Evenals in 1956 bleken arbeiders, in vergelijking met de overige be roepsgroepen, verhoudingsgewijs weinig naar de kerk te gaan. Globaal Politieman haait jongen voor trein we afgeregeld. Fabrieksfouten uitgesloten. deskundig advies. Bij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horloge makers. Bijzondere garantieen nazorg voor belangstelling voor Uw horloge een lang leven van Uw horloge, koesteren, hiertoe in staat gesteld 2 Jaar gratis verzekerd. door ons eigen, met de meest mo derne apparatuur uitgerust atelier LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM ROTTERDAM Aan het resolute optreden van hoofdagent C. Buitend ijk, wiens portret hierbij wordt afge drukt, heeft Ronald Swaal uit de Dantestraat, acht jaar, dinsdagmid dag zijn leven te danken. Want toen hoofdagent Buitendijk met zijn bromfiets op de Maeter- linckweg reed hoorde hij hoe een aantal auto's dat op de Pascalweg voor gesloten, spoorwegbomen stond te wachten, hevig ging toeteren. En tegelijkertijd zag hij Ronald, die bin nen de bomen van de overweg kran ten bijeenraapte, welke zo te zien van zijn autoped waren gevallen. De autoped lag naast hem. Een trein stormde op de overweg af. Hoofdagent Buitendij k zette z'n brommer aan de kant, rende de over weg op, greep Ronald en zag kans hem juist voor de trein weg te gris sen. De trein kwam vijftig meter verderop tot staan. Ronald kon zonder een schramme tje te hebben opgelopen naar zijn grootmoeder aan de Pascalweg wor den gebracht. De machinist, die op een teken van hoofdagent Buitendijk de trein weer had aangezet, belde later op om van zijn waardering voor het optreden van de politieman te doen blijken. DORDRECHT Mevrouw I. S. N. Posthuma-Szopa, echtgenote van ir, F. Posthuma, directeur van. het ge meentelijk havenbedrijf, heeft dinsdag bij de Scheepswerf en Ma chinefabriek „De Biesbosch" het blokkenstortvaartuig Libra gedoopt en te water gelaten. De Libra wordt gebouwd voor de Combinatie Havenmond Hoek van Holland, die bezig is met de verbete ring van de mond van de Nieuwe Waterweg, worden gestart voor de havendam- men. De Libra komt in oktober in de vaart, in december het zusterschip Norma. genomen gaat de hogere beroeps- en inkomenscategorie relatief meer naar de kerk dan de lagere. Binnen alle beroepsgroepen is echter sedert 1956 de kerkgang op. zondagmorgen terug gelopen. Met name de daling on geveer een halvering van het kerkbezoek onder de lagere employé's is opvallend. Als de Rotterdammers er op uit trekken, gaan ze bij voorkeur op be zoek bij familie, vrienden en kennis sen (29,9 procent). Op de tweede plaats komen de wandeling, de rond vaart, het zondagse autoritje (26,4 procent). Verder besteedt 16,1 procent zijn uitje aan strand- en oeverrecrea tie. Ook gaan er velen in de stad bij familie of vrienden op bezoek, het percentage is zowel in 1956 als in 1964 12,9 procent. Als redenen waar om men thuis of in de stad blijft, worden opgegeven: het weer, de ge zondheidstoestand, behoefte aan rust en het verwachten van'visite of het plan zelf op bezoek te gaan. De kerkgang is eveneens een be langrijke reden om de eigengemeen te niet te verlaten. Dat, zoals in het.rapport wordt.ge concludeerd, de mobiliteit'van. de. be woners toeneemt,., naarmate, "het wooncomfort minder is, ligt voor de hand. Wie over,een -eigen tuin beschikt, zal er minder snel,op uit trekken dan degene die een zonnige dag niet op het eigen lapje grond kan doorbrengen, ,Liig\ Een waarheid"alS*~eeri koe lijkt rins ook, dat de ouderen wat minder be weeglijkheid aan de dag leggen. Ten aanzien van jonggehuwden en (jonge) ongéhuwden is het beeld in beide jaren ongeveer hetzelfde. De eerste groep blijft relatief meer in de nog nieuwe eigen home dan de tweede bij pa en moe. Belangrijke verschillen zijn te constateren' in de keuze van het ver voermiddel. Het gebruik van de auto is opvallend toegenomen. In 1964 bleek dit meer dan verdubbeld. In 1958 trok 34,3 procent van de Rotter damse „middagrecreanten" er met de auto op uit, tegen 65,3 procent in 1964. Voor de „dagtrek" bedroegen deze cijfers resp. 27 procent en 66,8 procent. Autobezitters trekken er 's zondags ook veel vaker op uit, bijna driemaal zovaak als mensen die geen auto hebben. Wandelen blijkt tot nul gere duceerd, terwijl er ook veel minder fietsers, bromfietsers en scooters op uit gaan. Veel minder vaak ook wordt gebruik gemaakt van tram of bus op zondag. In de studie - „Mensen op zondag" werd geconstatceda, dat autobezitters in meerderheid binnen de ring van 30 km rond de woonplaats bleven. De conclusie luidde, dat de toenemende motorisering niet zou leiden tot mas sale recreatie op grote afstantd van de eigen woonplaats. Juist de naaste omgeving van vele grote steden ech ter, met name in het westen van het land, Is slecht voorzien van recrea tie - mogelijkheden. Daarom ontwikkelde de rijksplano logische dienst in 1963, in de publika- tie „Recreatieruimten In Nederland", het plan om een aantal „groenele- menten van formaat" nabij de grote steden aan te leggen. De regering aanvaardde dit plan in 1964 en nam De ringwaarbinnen zich vrij wel de gehele recreatieve activi. teit van Rotterdam afspeelt, overschrijdt de dertig kilometer rond de stad niet. Een geliefd tijdverdrijf voor autobezitters: een geschikt plaatsje opzoeken op een weg berm en dan naar voorbijrijden de auto's van anderen liggen kijken het in 1966 op in de tweede nota over de ruimtelijke ordening. Het onderzoek in Rotterdam be vestigt deze conclusie. Ondanks de sterke motorisering en ondanks het feit dat thans twee derde in plaats van één derde van de zondagtrekkers de auto neemt, zijn de ritten over afstanden groter dan 30 kilometer nauwelijks toegenomen. Aan een aantal "van die „groenelementen" wordt reeds gewerkt, zoals in Mid den-Delfland en rond de Rottemeren. Ook het ontwerp voor Spaamwoude (bij Amsterdam) is bijna gereed. Als oorzaak hiervan noemen B. en W. een bedrag van 54.000,dat Vlaardingen vermoedelijk zal moeten betalen in het exploitatietekort over 1968. Het college van Rotterdam heeft dit het Vlaardingse gemeente bestuur meegedeeld. Het vervoersaanbod is tegen de verwachting in sterk teruggelopen. Rotterdam vraagt zich nu af of het wel verantwoord is de voorlopige re geling met Spido, die aan het eind van dit jaar afloopt, voort te zetten. Ondanks deze ontwikkeling hebben B. en W. er, bij het Rotterdamse ge meentebestuur op aangedrongen voor de dienst yiaardingen-Pemis week abonnementen in te voeren. Dit in na volging met eenzelfde regeling, die in de Maasstad bestaat. Voor voetgangers zou dat neerko men op een bedrag van 3,50 en voor' fietsers of brommers op 5,25. B. en W. van Rotterdam hebben het invoeren van weekabonnementen in middels op de agenda voor de ko mende gemeenteraadsvergadering ge zet. Deze maatregel, zal de gemeente" Vlaardingen voor de tweede helft van dit jaar 2.500 gaan kosten. B. en W. stellen de gemeenteraad voor dit bedrag beschikbaar te stellen. RICHMOND In de negerwijk van Richmond, Caljfornië, zijn gis teravond wanordelijkheden uitgebro ken nadat de politie een vijftien jarige negerjongen, die in een ge stolen auto reed, had neergeschoten. Zijn toestand is ernstig. ROTTERDAM In de nacht van dinsdag op woensdag is een maniak beziggeweest met het vernielen van autobanden. By de recherche van het bureau Oostervanstraat zjjn minstens twintig meldingen binnen gekomen van doorgesneden banden. De dader heeft geopereerd in de omgevingvandeEssenburgsingel, Veel- zigtstraat, Middenhoefstraat, Burg. Meineszstraat en Aelbrechtskade. De recherche verzoekt hen, die mogelijk iets van. deze vernielingen heeft gezien, zich in verbinding te stellen met het bureau Oostenvan- straat (telefoon 143144, telefoon 5183). Dinsdag is ingebroken in het ge bouw van de gemeentelijke sociale dienst aan de Oostzeedijk. Een ruit werd vernield, kasten en laden open gebroken. Een geldbedrag van ƒ200 wordt vermist. De schade bedraagt 1000. Ook is in de afgelopen nacht een bezoek gebracht aan een woning in de Platostraat. Laden en kasten werden doorzocht. Een bedrog van 500, een transistorradio en een gou den herenhorloge worden vermist. Twee jongens (15 en 16 jaar), ver dacht van een achttal inbraken in scholen in Hoogvliet, Poortugaal en Spijkenisse, zijn voor de officier van justitie geleid. Zij bekenden hoven- dien nog drie dief staf ellen uit auto maten en de diefstal van een porte monnee met inhoud van een lerares. De totale buit bedroeg ƒ1200. Een duo van dezelfde leeftijd is eveneens voorgeleid voor ecu zeven tal inbraken in Crooswjjk en de bin nenstad. Uit een sigarenstand in de hal van bet industrlepand aan de Goudsesingel ontvreemdden zü voor 500 aan rookartikelen. Uit een -jacht haalden zijn verder een rubberboot en enkele werphengels. Ook fietsen.'en bromfietsen waren voor hen niet veilig. Een groot ge deelte van het gestolene goed kon in beslag worden genomen en aan de eigenaar worden teruggegeven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het is de bedoe ling dat er omstreeks 1 augustus een nieuw telefoonnummer komt voor het melden yam' klachten óver lucht verontreiniging. Rijnmond heeft de telefoondienst gevraagd over het nummer 262626 te mogen beschikken. De huidige gebruiker van dit. num mer, de Schiedammer M. de Boer, is bereid het af te staan aan Rijnmond. De telefoondienst is ook gevraagd het „stanknummer" op de omslag van de beide telefoongidsen voor het gebied te vermelden. Tot dusver fungeert voor klachten over luchtvervuiling het nummer 282887. ROTTERDAM Fleurig bezoek aan de luchthaven tuoensdagmorgen. Een „trein" vol Zeeuwse dames werd over platvorm gereden. Hun sierlijke klederdracht vormde .een aardig contrast met de strakke lijnen van de BAC-111 van de KLM op de achtergrond. Het gezelschap, waarin ook enkele heren in klederdracht, bestond uit 90 bejaarden uit Overzande op Zuid- Beveland, Onder leiding van burgemeester N. W. Mooyman waren zij in twee bussen naar de Maasstad gekomen. ALWEER een week of wat geleden luchtte ik mijn gemoed over de straatvervuiling. Ik deed dat naar aanleiding van het bericht, waarin een nieuwe actie „Schoon Schip" voor Rotterdam werd aange kondigd. En ik stelde dat wij, Ne derlanders, maar slordige lieden zijn, geneigd om alles wat we niet meer nodig hebben, neer te gooien. Een betoog dat dus zeer algemeen was gehouden. Er zijn enkele reacties gekomen,- die raken aan de details van de ver vuilingskwestie, als ik dat woord mag gebruiken. De heer C. H. Groos, Korte Kade 75B, Rotter- dam-16, knipte de foto uit (die ik nu maar weer plaats) en schrijft dat dit beeld hem doet denken aan de straat na het bezoek van de RO- TEB-vuilnismannen. „Voor dit bezoek", schrijft hij, „zijn vele straten weliswaar ook be zaaid met papier en andere rommel, ■Maar als deze heren elke vuilnisbak, wat ik maar een vies karweitje vind, met hun blote handen hebben doorzocht naar koper, tin of sol- deerdraad, waardebonnen van dit of dat pakket, dan valt zeker een derde van de rommel op straat en het wordt niet opgeraapt. Ook niet wan neer er bij het storten in de wagen het nodige naast valt." Ik dacht dat de heer Groos gelijk heeft. Uit eigen ervaring weet ik dat de ROTEB-mannen nogal veel be langstelling hebben voor de inhoud van de emmers. Maar ik kan niet beamen of zij in alle gevallen er zo'n rommel van maken. Mocht dit euvel op grote schaal voorkomen dan is dat natuurlijk helemaal geen goed voorbeeld van een gemeente dienst. Het zijn ook maar mensen? zegt u. Tja, ook dat is waar, toaar er moeten er toch zijn die vooropgaan in de netheid? De heer Groos wil een waarschu wend woord laten horen. Het perso neel van de ROTEB zou ten strengste moeten worden verboden rich aan deze praktijken schuldig te maken. Nou, u riet, waarschuwende woorden heb ik nu geschreven. Voor de rest laat ik het eventuele beraad over deze toestand over aan ir. Dijkshoorn, directeur van de RO TEB. De ROTEB moet ook de gesloopte auto's, brommers, fietsen e.d. die op straat liggen, weghalen, vindt mijn briefschrijver. Dat doét de RÖBEB ook al niet beter te weten. Of deze dienst alle straten om de zoveel tijd „aan doet" om het oude roest op te halen weet ik niet. Maar dat er hier en daar halve of hele „voertui gen" staan, dié gewoon een, aanflui- ting betekenen, dat is zo. "TEN EN ANDER sluit nog niet uit dat we alles aan de ROTEB moeten overlaten. Zelf moeten we alles doen om het straatbeeld niet nog verder te laten vervuilen. De heer Groos heeft nog een pijl op zijn boog: Het netheid leren aan honden. U begrijpt het: met het oog op bepaalde handelingen tijdens het uitlaten. Nooit op het voetpad, zegt mijn briefschrijver, ik heb mijn hond geleerd het er naast te doen. Ik ben haast geneigd ondeugend te vragen of die hond dat nu per se op straat moet doen. Maar dan krijg ik misschien wel 100 boze brieven, dus laat ik dat maar even rusten. Het is waar, het hondevuil is soms ook een ergerlijke vorm van vervui ling. Laatst wilde ik bijvoorbeeld een etalage bekijken. Maar ik zag ervan af, omdat het trottoir voor die etalage was bezaaid met Boetes geven, zegt de heer Groos, aan wiens brief ik nu veel aandacht heb besteed. Dat is nu juist het kernpunt: het kan in ons land niet, althans het bestaat nog bijna ner gens. Sancties zijn zo langzamer hand gewenst, er moet maar gestraft worden In Engeland heb je zo een boete van vijf pond. te pak ken als je de straat vervuilt. Doe je het geen tweede keer.... Maar naast die sancties moet er iets aan de opvoeding worden ge daan. Een werk van jaren is het, zei me dezer dagen iemand, die bij de voorbereiding van „Schoon Schip" (waarover we wel meer zullen ho ren) is betrokken. Het dient er op de scholen ingehamerd te worden. Mis schien is er dan kans op een genera tie, die de straten schoon houdt Dat het voor vele buitenlanders gewoon een uitgemaakte zaak is dat je je rommel netjes moet wegwer ken leer ik maar weer eens uit een aardige brief van de heer D. F Bötticher, Mijnsheerenlaan 112b Ro't- terdam-20. Hij vertelt van zijn erva ringen op een mooie dag in het Zui derpark, dat met zijn uitgestrekte weiden en bosschages altijd veel mensen trekt De heer Bötticher zag daar vier Engelsen, die een uitgebreide pick nick hielden met gebruikmaking van veel spullen uit blikjes. Na af loop werd alle „lege fust" opgepakt en zo'n vijftig meter naar een van die bekende gele afvalbakken ge bracht. Hulde! zegt deze briefschrij ver. Maar ik voeg eraan toe: Deze mensen weten niet anders. Wat meer van die bakken, vraagt meneer Bötticher, ook aan de straat zijde van net park. Maar dat lijkt me moeilijk, want je kunt. natuur lijk niet op elke twintig vierkante meter zo'n bak plaatsen. Dat is nog al duur en of het zou helpen? Het ia een kwestie van mentaliteit. Wel vraag ik de aandacht van de bevoegde instanties voor toiletge- nu vaak to moeten duiken,'zoals in de brief staat) zijn als zodanig niet bedoeld! houwtjes in recreatieve elementen als het Zuiderpark. Daarmee zou al weer een stuk vervuiling weggeno men kunnen worden. De struikge wassen (waar moeders met. kinderen VA fëji

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1