Chr. mavo aanwinst voor Schiedam Willem -Alexanderschool geopend in Nieuwland Veel geslaagden bij chr. teclm. school Schiedam AGENDA Uw Opleiding analisten bestaat tien Jaar miii AAN DEIUN m JAffi Bezoek de grandioze in ons nieuwe gebouw: Benzinestations in wijk Holy boogaard IMnwoUk lig ILANTINGA P. v. d. Wildt (53) overleden Uw ideale keuken vindt u zeker bij Avondschool viert feest 00 O O) jeugdverenigingen gaan samemverken JlÖSiÉ I GARAGE Veel ongelukken Pro Juventute loot jaarprijzen uit DE VAR! Mevr. Van Gent neemt ontslag uit bestuur SCHOOLBOEKEN! VAN DORDRECHT SPAARBANK VLAARDINGEN wam Soerweg 21-25, (Waalhaven). Rotterdam: tot en met 29 Juni van 10.00-22.00 uur - v s SCHIEDAM De wethouder van onderwijs, mejuffrouw G. D. de Graaff, heeft gisteren de NIET DUURDER in de j.wpp^y' *"'38$$^; KORTE HOOGSTRAAT 15 -VLAARDINGEN Vandaag en morgen .en dagelijks nieuwe iienklassige mavo- school die aan de Wm. Pastoor straat in Nieuwland gebouwd is voor de Vereniging tot bevor dering van christelijk onder wijs namens de gemeente aan het schoolbestuur overgedra gen. Met toestemming van prinses Beatrix en prin Claus heeft het gebouw de naam „Prins Willem-Alexander- school" gekregen. TEGENSTAND? EEN FIETS of brommer BOEKHANDEL Deviezen Reisverzekeringen DRY GUST AUTOMOBIELBEDRIJF schisdamseweg 14 l/o stadsgehoorzaal, vlaardingen KEUKENCENTRUM CALLENBURGSTRAAT 74 - TEL: 010-343193 - VLAARDINGEN vrijdagavond .tot 9 uur open De grootste sortering vindt u bij H.P. KOFFERS v.a9.75 SKAI KOFFERS v.a. 14.50 FIBRE KOFFERS v.a26.75 KOFFERWIELTJES17.50 Bij elke koffer of weekender een label gratis. LEDERWAREN Fa. C. en M. VAN W0ERK0M jubileui rshow Bekijft en berijd alle VAUXHALL personenwagens en tie BEDFORD bedrijfswagens uit .de Vauxhall-Bedford Demonstratie-karavaan. Laat u de nieuwste typen CHEVROLET en BUICK personenwagens toner^ Zie dc serfe. imposante Henschëi bedrijfswagens.. Constateer de technische evolutie: van motorfiets en brommer uit de twintiger Jaren tot de moderne VESPA. SCOOTERS en VESPA CIAO BROMFIETSEN. Maak kennis met de unieke töststraat. Ervaren monteurs testen de vitale functies van uw wagen; De resultaten ziet u op de monitors van het'gesloten t.v.-circuit. (Van «en onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In Holy zullen ,Me benzinestations worden ge vestigd. B. en W. hebben de gemeen teraad-voorgesteld de terreinen bij inschrijving te verhuren aan de grote gnaneverkoopmaatschappijen. De nfflzinestations zullen gunstig zijn gelegen langs de beide hoofdwegen naar Holy. Het eerste komt aan de westzijde van de Holysingel tussen de toe- eangsweg van het Holyziekenhuis en <je Dillenburgsingel. Belde andere stations komen ter weerszijden van ie Lepelaarsingel, tussen rijksweg 20 a, de Dillenburgsingel. Voor de terreinen wordt een huur revraagd van negen gulden per vier kante meter per jaar, alsmede een storting ineens van het schrijvingsbe- drag. De huurders kunnen op de grond ook een servicestation vesti gen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De instuiven van de CJ.V, Liefde en Vrede en jeugdhuis De Vleet houder, ,'n de zo mermaanden juli en augustus een se rie gezamenlijke avonden. Morgen, saterdag is de eerste avond in het jeugdhuis aan de Schiedamseweg. De Haagse R B groep The Flight zal dan ra nacht uur af de muziek ver zorgen Meer bijzonderheden over dit geza menlijk optreden van beide vereni gingen zuilen morgenavond worden bekend gemaakt en de week daarop aan de leden middels een circulaire worden meegedeeld. Mi;..V SCHIEDAM In. aanwezigheid van ou ders en andere familieleden van de J on ce ai betft directeur H. van der Waal don- drdacavond In de kantine van de christe lijke LTS de getuigschriften aan de geslaagde leerlingen uitgereikt. De beste leerlingen vafl elke klas krecen ten boek over techniek. Dit waren .VI. H. van Rij (metaal bewerken) A. van Vreeswijk (timmeren). J. C. Kramer (elek trotechniek) en A. Hoogendam (auto- herstelien). L. C. Verhoeven uit Vlaardin gen was de beste leerling van de schooi. In tijn slotwoord sel de heer J. Pieter man. bestuurslid, dat de school In de tien jaar dat zij nu bestaat totaal 591 ge tuigschriften heeft uitgereikt. Gespecifi ceerd naar de afdelingen waren dit 340 voor metaalbwerken, IJS timmeren. SS au- toherstetTan en 137 elektrotechniek. Van al dete geslaagden volgen 107 leerlingen voortgzet dagonderwijs. Van de thans g«aagden gaan «r S3 dit soort onderwijl volgen. De geslaagden zlin (woonplaats ls Schie dam, tenzij anders vermeld): Metaalbewerken: A. Aarssen. 3.1. Baron, w.^énard (Vlaard.). J. P. Boone (Waard.). Buurman. A. J. van Dooren (Vlaard.), G. Dubbeldam (Vlaard.), J. van der ESJk (Rotterdam), J. C. van Eijk, W, W. Goe- dendorp (Vlaard.), C. Goudappel, M. 't Hart, J. N. 't Hoen (Vlaard.). 3. A. Hoogstad (Vlaard.), A. Hoorman, T. W. Huizinga, j, Koning, p. Llssenberg. C. Mak, M. L. van der Most. N. de Munnlk, P. Noordzij, h. van Oeveren. B. van der Pas, A. L. ptantinga (Vlaard.), F. C. van der Poel (Vlaard.), K. C. Polderdijk. J. wedijtc (Vlaard.). W, A. G. Rlssema, M. H. van Rij (vlaard.). W. Stuivenberg. E. van T' Verhoeven, L. C. Verhoeven (Viaard.), J. a. Wolst (Vlaard.) F. M. Wuister. Afgewezen 2. Timmeren: a. Admiraal (Maassluis), M. ■M agent CITROÊN voor Vlaardingen Maassluis en omstreken (•HOGENDORPLAAN 139 - VLAARDINGEN fcL. (oio) 341044. na 18 u. (010) 34 2281 Stadsgehoorzaal: Bei rend goed, film a.l., 20, 'neclub vl Stattsgehooizaal: Bertrand in ontttroe- rad goed, film a.l.. 20. ,,,y!*or: Clneelub vlaardlngen vertoont mms, 23. G. stephensonweg 30: opening clubhuls De Coureur. 19.30. Hoek Warande-Schoolstraat: Start mars dok. 13.30 Stedelijk Museum: schilderijen en teke- £K?n .van Antonio Caldera. „Galerie Be Graait: schilderijen en teke ningen van Krysztoflak. Agentschap „De Rotterdammer": me- „rouw j. van Gogh, Dr. Zamenhofstraat ai (ook klachten bezorging). Abnnnummer brandweer: 28.91.23. Politie: 2I.4S.68. GO ft. GD: 26.92.90. Alarmnummer meld- en regelkamer voor "lachten luchtvervuiling: 28.28.87. Bijl (R'dam), B. M. Clausing, F. Koevoet (Vtaard.), M. M. H. Malssan (VtaardJ. J. A. Mak. 3. Moerman (Vlaard.). J. F. Schelj- beler, B. Slotboom. 3. Terlouw. J. F. Ver- «eer (Vlaard.). A. van der Vlugt, A. van Vreeswijk. Afgewezen 2. Autoherstellen: 3. Bakker, X>. Boot (Vlaard.), W. C. Bmssaard. F. H. Cerrits. A. Hoogendam (Vlaard.). J. J. Huigen. G. A. Jo.ngfclned (VIaar t.), je. Jongste, JA Keij- zer (De Iter). J. H. Kooij, Lenos, D. R. Meijer (Rotterdam), K. Moerman (Maasland). P. C. Penning, Poot. J. Tempelaar (Vlaard.). A. Vat (Vlaard.), II. C. van Gooi (Vlaard.), G. J. Zonnebelt (VlaardJ. Elektrotechniek: A- J. van den Berg, J. W. van Boggelen, 3d. i. Bronstaieer, F. S. Brökllng. J. M. de Bruin. J. Dutlaart, W. van Kartingsveldt, A. Hoogendijk (Vlaard.), A. A. Hoogerwert (Vlaard.), w. Jongste. E. Klop. A. Koogje, J. C. Kramer (Maassluis). F. van Leeuwen. M. B. Mo- rautv (Vlaard.). A. C. Pelgrim. W. van Pelt, K. H. 'uadt, K. C. Speksnijder, A. J. Vlielander (Vlaard.), F. Wiegel, G. A. van ZkHlem. SCHIEDAM Op de hoek Burg. Knappertlaan - Nieuwe Haven slipte de 63-jarige constructiebankwerker M.H.V. uit Rotterdam donderdagmor gen met zijn bromfiets. Hij is met rugklachten naar de Dr. Noletstich- ting gebracht. Donderdagavond reed op de West- frankelandsedijk bij de Julianalaan de 58-jarige postbesteller G.A.J. met zijn bromfiets door de bocht. Ook hij raakte in een slip en is met een hersenschudding naar het Oemeente- ziekenhuis vervoerd. Op de Churchillweg liet de 27-jari- ge bestelautochauffeur J. 'de H. uit Vlaardingen bij het rechtsaf slaan naar de inrit van de Sporthal Mar griet de doorgang niet vrij voor de I6-jarige bromfietser L. de JL en met zijn 18-jarige duo-passagier F.S., Bij de botsing liep de duopassagier een scheurtje boven de rechter wenkbrau op. De bestuurder van de bromfiets klaagde over hoofdpijn. Beiden zijn door de GGD naar de Dr. Noletstich- ting vervoerd. Op de kruising Nieuwe Damlaan - Schiedamseweg kwam woensdag de 31-jarige autobestuurder J.K. in botsing met de 17-jarige bromfietser C.U., De bromfietsbestuurder die bij het rechtsaf slaan niet goed oplette, liep een gebroken linker onderbeen op. Hij is door de GGD naar de Dr. Noletstichting vervoerd en daar op genomen. Donderdagavond reed op de Harre- weg de 27darige verzekeringsinspec teur Th. B., uit Den Bosch, in de richting Schiedam. Even voor de kruising schrok hij van de koplichten van een auto die de Woudweg nader de. Hij haalde naar links uit en be landde in de sloot naast de Woudweg. Omstanders hebben de auto op de kant gebracht De 34-jarige lasser A.H. die met zijn bromfiets op de Kcrkweg reed, belandde donderdag in een sloot toen hij wilde uitwijken voor een plotse ling overstekende kat. De man liep een bloeduitstorting aan het rechter beeri op. Aan de hand van een zevental raadsbesluiten gaf de wethouder een overzicht van de-geschiedenis van de ötstandkoming van deze tweede school van de vereniging. In 1959, toen de eerste school, de Prinses Ireneschool aan de Bange Nieuwstraat, te klein bleek te zijn voor de grote leerlingenaanwas, werd tot splitsing besloten. Een gedeelte van de leerlingen ging naar de Prin ses Julianaschool in de OostsingeL „Uw bestuur was zuinig, want de kinderen zaten op geleende school banken. In 1961 verleende de raad toes emming tot de bouw van een tienklassig schoolgebouw. Ik spreek de hoop uit, dat later ook een school in de wijk Groenoord en een school in het centrum voor uw schoolvere niging gebouwd mag worden, maar voorlopig zal daar nog wel geen kijk op zijn." Mr. H. Snoep, voorzitter van de schoolvereniging, aanvaardde met vreugde het kapitaal gebouwde com plex en verzocht de wethouder zijn dank namens de vereniging over te brengen aan het gemeentebes uur en de achterban. Hierbij overhandigde hij mejuffrouw De Graaff een boe ket Mr. Snoep zei, dat het er wel eens op leek, dat, wegens gebrek aan an dere tegenstand, men zich tegen het christelijk onderwijs afzet en het al thans discutabel stelt „Met deze vra gen en met de gereserveerde benade ring van onze doelstellingen op de achtergrond wil ik het wagen uit te leggen, waarom wij een zo groot ka pitaal hebben vast durven leggen voor jaren." De heer Snoep ging vervolgens uit voerig in op de gedachten van Teil hard de Chardin en Harvey Cox. Hij besloot met te zeggen: „De ons toe vertrouwde talenten zullen wij moe ten beheren. Wij moeten de situatie onderkennen en daaruit de gevolg trekkingen maken. De opvoeding moet een opvoeding tot vrijheid zijn om een keuze te doen uit een reeks van sociale en culturele mogelijkhe den. Om deze keus te verantwoorden is christelijk onderwijs geboden, in overeenstemming met de doeleinden ons door Gods Woord gesteld." Tot de heer K. Doeven, hoofd van de nieuwe school, zei hij: „Van harte hoop ik dat uw werk en dat van uw medearbeiders rijke zegen mag dra gen. Onze mavo-school wordt thans zelfstandig gehuisvest en als afzon derlijke eenheid toegevoegd aan onze rij van scholen." De heer Pieper, rijksinspecteur van het mavo-onderwijs, legde er de na druk op, dat dit onderwijs aan het begin van een nieuwe ontwikkeling SCHIEDAM Vanmorgen werden in aanwezigheid van mejuffrouw mr. J. A. Burger, bureau-secretaresse en de heer H. Bijl, voorzitter van de propagandacommissie de prijzen uit geloot voor de Pro Juventute-verlo- ting, die ieder jaar wordt gehouden. Jaarlijks worden 5000 loten aan de man gebracht. De uitslag luidde: le prijs: dubbel deks kampeertent met nylon grond zeil no. 0948; 2e prijs: haardroogkap no. 0327 3e prijs: tuinparasol 0090; 4e prijs Lm. 10e prijs: boek- of platen- bon: nrs. 0935, Ó4379, 0580, 0840, 1350, 4391, 3647. staat De Mammoetwet heeft veel ne veneffecten, die nog niet geheel te overzien zijn. Wanneer men in groter schoolverbanden denkt kan nog niet gezegd worden, waar het in de Schie- damse gemeenschap naar toe gaat Wel is samenwerking tussen de pro testants-christelijke schoolverenigin gen een eerste vereiste. Hij hoopte, dat het schoolbestuur de nieuwe we gen bewust zou bewandelen. Dr. P. van der Kuy sprak namens de Sint Willibrordusstichting, de ver eniging voor gereformeerd schoolon derwijs en christelijk volksonderwijs, Kethel. Hij merkte op, dat aan elk voordeel een nadeel is verbonden. „Wij hadden graag een school gehad,- die aansloot bij een havo-school en een atheneum. Nu zijn onze kinderen aangewezen op het lyceum in Vlaar dingen. Ik geloof, dat wij als pro testants-christelijke schoolbesturen alsnog moeten werken en alsnog moeten zwoegen, dat ook deze ma vo-school in een scnolengemeensehap wordt opgenomen." Namens de aannemers- en installa tiebedrijven werden nog enige ca deaus overhandigd. met dft embleem is door geleverd. Wij staan borg voor een GOEDE SERVICE VLAARDINGEN Het KVP-raadslid mevrouw J. J. van GentDe Ridder heeft B. en W. ontslag gevraagd als lid van het bestuur van de Stichting Stadsge hoorzaal. Dit verzoek moet worden gezien legende achtergrond van de vergadering van de gemeenteraad in mei. Mevrouw Van Gent leverde toen bij de behandeling van het culturele rapport nogal ongezouten kritiek op het werk van de commissie, die het rapport heeft samengesteld. Een scherpe woordenwisseling met wet houder G. Walstra was het gevolg. Mevrouw Van Gent bleef echter bij haar kritiek, hoewel de wethouder zei het gelijk aan zijn kant te heb ben. Beide opponenten blijken het ook later niet eens te zijn geworden, hetgeen mag blijken uit de ontsla gaanvraag. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer P. van der Wildt (53), hoofd van de Prinses W'ilhelminasehool, is woensdag na een ziekte van ruim vier maanden in een ziekenhuis te Den Haag overle den. De heer Van de Wildt heeft van 1961 af het onderwijs in Vlaardingen gediend. In 1933 begon hij op negentienjari ge leeftijd zijn loopbaan in Pernis. Nog geen jaar later gaf hij geduren de zestien jaar les op scholen in zijn geboorteplaats Rotterdam.In 1950 werd hij benoemd tot hoofö van de christelijke school te Oudelande in Zeeland en van 1956 tot 1961 was hij verbonden aan de christelijke school van Meteren, bij Geidermalsen. In 1961 kwam de heer Van de Wildt naar Vlaardingen, waar hij hoofd werd van de Savomin Loh- rr.anschool. Dat duurde tot 1984, waarna hij tot zijn overlijden hoofd as van de Prinses Wilhelmi- naschool. Waarnemend hoofd van de ze school is de heer P. L. van der Gaag. Na bestellen, beteken op tijd In huls. Benthaizerstraat M TeL 243926 Voor Uw en zorgt Uw eigen SCHIEDAMSEWEG 12/2 v. HOGENDORPLAAN 45 DIRK DE DERDELAAN 41 SPAARBANKADTO bij Midhall LUXBOUW- en ikfios aanbouwkeuKens Hr^ BENZO RIJWIELEN nu nog geheel compleet 137,50 BENZO RIJWIELEN zijn wettig gedepo neerd. Het !.c bewezen dat een BENZO rijwiel het BESTE rijwiel van Nederland ls, tegen zeer lage prijzen. Verzendingen door geheel Nederland, Vraagt gratis prijscourant, BENZO RUwielfabrleh, Gei. Biersloot 56, Vlaardingen. Tel. OU - 342474 - 344244. Vest 88, Dordrecht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Vlaardingse Anallstenschoo! aan de Binnensingel 112 114 vierde donderdag haar tweede lustrum. In het schoolgebouw was er voor de leerlingen en docen ten een feestelijke receptie, Kursusleider A. Schmidt gaf aan vankelijk bijlessen, maar het aantal leerlingen breidde zich zo sterk uit, dat het tien jaar geleden mogelijk werd een avondschool te beginnen. Dat gebeurde eerst met 32 leerlingen in enkele lokalen van de Prins Bem- hardschool aan het Westnieuwland. Twee jaar later bleek deze ruimte te klein en kon de school worden verplaatst naar een eigen pand aan de Binnensingel. In 1965 opende de heer Schmidt een depeadance in Spïjkenisse in enkele lokalen van de Koningin Julianaschool aan de Sport- laan. Momenteel telt de school honderd leerlingen; zeventig in Vlaardingen en dertig in Spijkenisse. Negen lera ren geven elk een avond in de week les. De diploma's van de Stichting ter Behartiging van de Vorming tot as sisterend Laboratoriumpersoneel, die de examens afneemt, zijn landelijk erkend. De school leidt op voor laborant, waarvoor men minstens twee jaar voortgezet onderwijs moet hebben genoten, en voor chemisch analist, waarvan de minimum toelatingseis Mulo B is. De cursussen duren an derhalf jaar De lessen worden op twee avonden in de week gegeven. De makkelijke vlotte pull-polo, die steeds meer gedragen wordt ...en terecht, Want U voelt er zich in thuis. Deze Acrylic" pull-polo's ge heet geminderd, in vlot, ieuk model... moderne pulls, fijn voor" weekend of vakantie, kiest U uit voor iets meer dan tien gulden. vlug gewassen z& droog Vrijdagavondl om 6 uur begint de verkoop van deze Acrylic heren pull-polo's in twee mo dellen en in alle courante maten, .irt vele kleuren w.o. beige, marine, bleu, ene. *oo r Gééft t</. Oj schrift» best KETHELWEG la, TEL. 342417 HOOGSTRAAT 82, TEL. 313353 De leerlingen komen vooral van de bedrijven. De heer Schmidt, voor wie de school geen hoofdbron van in komsten is, werkt in het bedrijisla- boratorium van Lever's Zeep Mij. Hij zegt dat vijftig procent van zijn leer lingen slaagt tegen een landelijk ge middelde van 35 procent Het cursus geld bedraagt 330. "TEN bekend gezegde in het vak dat ik beoefen en waarvan ik u wel eens iets vertel is „De journalist is 24 uur in dienst van zijn krant". Die 24 uur moet uniet letterlijk nemen, zo'n tijdsspanne achtereen werken komt zelden voor. De bedoeling is aan te geven dat de journalist ten alle tijde moet klaar staan als het nodig is. Het is nogal eens nodig. En er worden vaak lange „dagen" gemaakt Dat is nu eenmaal niet altijd te ver- mijder. Van vooraanstaande figuren op enigerlei gebied leest u wel eens een dagindeling. Waaruit dan blijkt dat ze vaak een stevig programma worden „geleefd". Ik dacht dat het wel eens aardig kon zijn een werk dag van een journalist in Rotterdam in tijdschema en onderwerpen weer te geven. Nauwgezet heb ik zo'n drukke dag uitgekozen, een vrijdag. Daar gaan we dan ais u maar bedenkt dat deze opsomming geer. juiste maatstaf bedoelt te zijn: Staat op 06.30 uur, is iets aan de late kant. want moet om 07.30 beginnen. Heeft net tijd voor twee boterhammen, ziét even later, de benodigde bus voor zijn neus wegrijden. Arriveert tenslotte, om 7.35 uur en begint met „ingekomen stukken" weg te werken. 8.10 uur: koffie. Maakt vervolgens van 8.15 uur met onderbreking van koffie om 9 uur aan lopende bar.d berichten. 9.45 uur: naar het Centraal Station voor persconferentie. Is ruim op tijd, want na de koffie wordt pas om 10.15 uur begonnen. Na persmededelingen met colle ga's in speciale bus naar plechtig heid. Na een half uur wachten met speciale NS-trein terug naar CS. Nog net tijd voor een verfrissing en dan terug near krant. Is inmiddels 13.15 uur. Maakt in ijltempo verslag want het moet nog dezelfde dag in de krant. Om 13.50 uur gereed, moet zich haasten voor intervieuw in restaurant geen tijd om op de tram te wachten afspraak is 14 uur af gesproken. Komt met zweet op voor- honfd en rood gezicht om 14.05 uur binnen. Zoekt naar de wederpartij die hij niet kent. Blijkt er nog niet te zijn. Tijd om in gezelschap van koude pils (is warme dag) even bij te ko men. 14.15 uur stapt „slachtoffer" binnen. Gesprek duurt tot 15.15 uur, even nakaarten tot 15.45 om 16 uur weer op krant om interview uit te werken. AM 17.30 uur verslag klaar, (eindelijk) even uitblazen. Neemt wat kranten door en begint te merken dat de maag nog weinig heeft gehad. Stapt om 18.10 uur snackbar binnen voor wat broodjes. Dient echter weer snel op te stappen want moet om 19.30 uur opening kerk verslaan in ander stadsdeel. Verlaat om 22.30 uur de kerk, neemt bus naar krant Aartkomst 23.10 uur. Moet daarvandaan echter eerst nog even kijken bij een jonge- renevenement. Blijkt groot feest te zijn. Wint wat informaties en is te gen twaalven weer vertrokken. Aankomst krant 00.15 uur. Ontzet tende honger: stapt nog even naar snackbar. Eet broodjes op krant en begint om 00.30 uur met uitwerking van laatste twee onderwerpen. Is om 01.30 uur klaar. Neemt taxi en gaat 02.00 onder woi. Dat is dan een dagtaak van een journalist zoudt u kunnen denken.' Mis. De man is nauwelijks ingeslapen of telefoon gaat. Grote brand! Of hij even wil kijken. Geeft grote mond, maar helpt niet. „Jij moet, d'r is niemand anders". Legt haak al prut telend neer. Neemt eerst melk en grote homp kaas uit ijskast én dan met taxi naar brand. Tijd: 02.40 uur. Met informaties en nasmaak vaa brandstank (goed voor sfeerverhaal) op krant Met één oog dicht (van de slaap) verhaal gemaakt. Is inmiddels 04.00 uur. Terug naar huis (wordt eentonig) en 04.30 uur „plat". Om geen medelijden op te wékken zal ik het maar niet meer over za terdag hebben. Nog dit: De betrok ken journalist werd de volgende morgen lachend wakker toen hij zich de vraag herinnerde van een kennis: „Wat doet een journalist nou zo de hele dag? Jullie zijn nogal veel vrij is het ntot?"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1