Rottemerengebied wordt straks meer ontsloten I- en expositie- complex em hotel op komst Sp aanse kunst in Boymans Hangend aan betonnen schachtkolom mg van uren Kapotte Metro een verrassing Jaar geëist tegen autospuiter Duo verborg bontjassen Man tracht vrouw n DenHartog tweede flHMQS SCHAP ZORGT VOOR MEER ATTRACTIE Drie zwembaden staan op lijst met plannen Brits eskader en opperbevelhebber bezoeken R'dam Boekhouder drukte ƒ7600 achterover Jóngen (11) na zwemmen niet meer gezien Reactie Ir. K. van der Pols Jongen zakt in aarde (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De gezellige vakantiedrukte, zoals die de af gelopen zomerdagen te zien was op en rond het water van de Rottemeren, is in dit gebied geen onbekend verschijnsel. Het groengebied van Bleiswijk en Zevenhuizen is door de bewo ners van Den Haag en Rotter dam vooral uit het noorde lijk en oostelijk stadsdeel, reeds lang geleden ontdekt. Zij namen bezit van de vroeger smalle groenstroken langs de Rotte.' met zes roltrappen naar boven eh naar beneden fm ROTTERDAM Het sport en tentoonstellingscomplex bij het Zuidplein (de nieuwe Ahoy') wordt verrijkt met een revolu tionair hotel, dat aan een in glij- bekistingopgetrokken betonnén schacht komt te hangen. Aan deze kern te vergelijken met de Euromast komen diverse „puisten", waarin de hotelaccom modaties worden ondergebracht. OVERVERHIT TWEEDE KEER Op„ dit kale terrein bij Zuid- .plein en Zuiderparkweg is vanmiddag deeerste paal ge- fa9ey voer het sport- en ten toonstellingscomplex, waaraan mogelijk een bijzonder hotel wordt, toegevoegd. tiiijlëi lie Ifi'bct: Itiil JbiljjAiii ROTTERDAM Twee kost bare bontjassen, in september verdwenen uit een vernielde etalage van een. bontwinkel op cje Niepwe Binnenweg, kwameii •izaainhede i rcjerkanaa - e waren in april t>ii graafwër wég pdl'BH 'de grond. daar verborgen door de Duitse aiijospüiter Wajdemar K. (20), die de Jksseli samen diet vriehd had btlitfjotriiinkl, een Vol iiiuvi!, mmmiw was tlfc jolige Icieuzè cirkel ie- I ,v. - met echtge r\f ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 2 JULI 1968 T)EDRIJVIGHEID "op de Rotte-' meren, dia een stijgende trek pleister worden voor de re- areanten-van-het-water. ROTTERDAM Een Brits eskader brengt van donderdag 4 tot dinsdag 9 juli een officieel bezoek aan Rotterdam. Tegelijk met de aankomst van deze schepen arriveert de Britse opperbevel hebber van. de Western Fleet, admiraal Sir John Bush, aan boord van zUn vlag- geschip Bulwark. Het eskader wordt verder gevormd door de fregatten Danae, de Relentless en de bevporradingstanker van de Ol- meda. Er zulten bezoeken worden uitge wisseld met de gemeente Rotterdam, de koninklijke Nederlandse marine, de koninklijke Nederlandse mariniers5''en de Britse consul-generaal in Rotterdam. Admiraal Bush vertrekt .saterdag per vliegtuig uit Rotterdam, maar het es kader blijft tot dinsdag 9 juli. De schepen Danae en Relentless liggen aan de Parkkade en zullen op zaterdag '6 en zondag 7 juli zijn te bezichtigen in de middaguren. Het vlaggeschlp ligt afgemeerd in de Lekhaven en Is alleen toegankelijk voor het publiek op zon dagmiddag.- Het Recreatieschap „De Rotteme ren" heeft de wilde recreatie de laatste jaren kunnen beperken nadat het met een kampeerterrein, een. picknickplaats en parkeerterreinen was gekomen. De bermen zijn hier door vrijgemaakt. Het recreatieschap heeft nu enige toekomstplannen in petto, die ha rea lisatie hiervan, het gebied niet alleen aantrekkelijker zullen maken, als er meer recreatiemogelijkheden zijn geschapen, maar die ook, wat. belang rijker is, het gebied volkomen zullen ontsluiten als er nieuwe tocgangswe- j gen zijn aangelegd en .de oude zijn l verbeterd. Water, is er in voldoende mate, in dit Rottegebied. De kwaliteit eryan laat echter te wensen over. Hei is bijvoorbeeld volkomen ongeschikt als zwemwater. Het enige bestaande; zwembad in deze omgeving, „De Roerdomp" betrekt het zwemwater rechtstreeks uit de Rotte, hetgeen in het verleden het uitbreken van enige ziektes tot gevolg heeft gehad. Logisch is het dan ook dit zwem bad door een nieuw te vervangen, terwijl op het lijstje toekomstplan nen van het recreatieschap nog twee andere zwembaden staan gepland: een zwemgelegenheid in Bleiswijk. zelf èn een bad bij het te graven Zevenbuizermeer. Het graven van dit meer zal de kwaliteit van het water, dat ander halve meter diep is, ten goede ko men, terwijl tevens wordt gedacht er een zandwinningprojekt aan vast te koppelen. -Deze „waterplannen" zijn eehter'nog niet definitief. De aanleg van rijksweg IS, vanaf de Brienenoordbrug langs Bleiswijk zal een forse winst aan groenstroken met zich meebrengen, van de Bleiswijkse kant van de Rottemeren, tot aan de Rottekade. Door de aanleg van autowegen komen wandelpaden vrij. De beide oevers bij Bleiswijk zijn reeds verbreed, terwijl nu ook bij Zevenhuizen een behoorlijke verbin dingsweg gereed is gekomen. Op tafel liggen nog plannen voor de aanleg van twee bosgebieden: het Beneden Bergsebos. dat aansluiting geeft met Hillegersberg, en het Bo ven Bergsebos, dat zich in de richting van Ommoord zal uitstrekken. De camping van Zevenhuizen komt deze week nog geheel gereed. Het houten noodgqbouwtje voor sanitaire voorzieningen is vervangen door een hygiënischer stenen wasruimte met toiletten. Het recreatieschap dat deze camping beheerst, houdt strikt de hand aan het aantal kampeerders. Niet meer dan 180 staanplaatsen worden uitgegeven, zodat iedere kampeerder de ruimte heeft De middenstand van Zevenhuizen heeft toestemming gekregen op vrij dagavond, ten gerieve van kampeer ders een koopavond te houden. Deze camping ligt midden in het natuurge bied „Het Korenmolengat", een rustieke omgeving waar vogelkenners hun hart kunnen ophalen in 'dit in ornithologisch opzicht interessante paradijsje. Wat heeft het Rottegebied meer te bieden? Er is een schat aan na tuurschoon te bewonderen, met tal van molens in dit oer-Hollandse landschap. Jachthavens zijn er bij de vleet, er is het verlaat, één. van de weinige die in de provincie zijn over gebleven. Er is wandelgelegenheid in overvloed, en wat belangrijk is, het is er nog vrij rustig. rVAL van molens sieren liet landschap rondom hotte en Rottemeren. Temidden van (nog spaarzame) bossages vormen zij een jraai decor voor de recrea tie-bezigheden, die i er meer worden bedreven. (Van nnze correspondent) BERKEL De 34-jarige boek houder J. J. II. S. uit Den Haag is door de rijkspolitie aangehouden we gens verduistering van 7,600. De verdachte heeft inmiddels bekend. S. werkte bij de NV meubelhandel H. Struyk aan de Industrieweg in Rodenrijs. Het geld, dat hij van de chauffeur kreeg, droeg hij niet aan de zaak over en vermeldde hij even min in de boeken. Dit spelletje had hij van september af weten-.vol te houden. Ook had hij enkele kas- en bankboeken achtergehouden. S. is in zijn woning in Den Haag aangehouden. Hij had zich na de ver duistering ziek gemeld. Zij, die een leuk modern, gordijn zoeken voor hec hele huis - of voor een zomerhuisje, kunnen morgen 'hun hart op halen. Want dan verkopen wij moderne gordijnstoffen, zoals Dobby- stof, Uni weefstof en Jac quard weefstof, stuk voor stuk prachtige stoffen, nu door elkaar per meter voor nog géén twee gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dezf S0r(|lj|l- stpfFertj Öobby, Ün| én Jacquartj'weefstbf- coo'r elkaar, 120 cm bteerj, per Ineteh voor din tel. of ichrlft. i«iL ROTTERDAM Twaalf zalen van het Museum Boymans-van Beunm- gen zijn van 7 juli tot 25 augustus gevuld met honderddertigwerken van zesendertig Spaanse kunstenaars. Voorop gaan Picasso, Miro, Dali, Ta pjes en Saura. De namen vande overige deelne mende kunstenaars hebben in ons land nog weinig of geheei geen be kendheid. Des te verrassender is de kwaliteit van verscheidene werken. Jonge Spaanse kunstenaars leveren een gevarieerde bijdrage aan de in ternationale kunst Er zijn uitlopers te zien van het abstract expressio nisme en de Ecole de Paris, naast een nieuw realisme in de richting van Bacon en in die van de pop-art alsook geometrisch abstracte werken. Er wordt in allerlei technieken geëxperimenteerd, o.a. collages, as semblages, reliëfs in hout, metaal en plastic. Ook in deze Spaanse expres sies is een sterke vervaging van de grenzen tussen schilder- en beeld houwkunst merkbaar. (Van een onzer verslaggevers) Het hotel vormt het middelpunt van eén zogenaamd circulatorium, dat tussen het sportpaleis en het ten toonstellingscomplex is geprojecteerd. De plannen voor de bouw van het hotel verkeren nog In een pril sta dium. Bij het berekenen van de ,be- tonfundering is echter al rekening gehouden met het „ophangen" van bepaalde accommidaties aan de be tonnen schaeiit. Volgens dé- eersie opzet, komt het hotel op. verschillende hoogten aan de kern te hangen. Liften, die in de schacht worden aangelegd, zullen voor de verbinding tussen -de diverse ruimten zorgen. De 'afdeling bouwkunde van de dienst van gemeentewerken, die van af .het, begin nauw bij het complex betrokken is geweest, wilde de plan nen voor de bouw van het hotel niet bevestigen. Het comVnentaar luidde: Heelvoorbarig. De wethouder voor sport en recre atie, de heer R. Langerak, heeft van middag de eerste paal voor het sport en tentoonstellingsgebouw geslagen. Beide complexen worden in staal constructie uitgevoerd. Het sportcomplex krijgt een opper vlakte van 8.000 vierkante meter, het tentoonstellingsgebouw van 12.000 vierkante meter. Uitbreiding tot 16.000 vierkante meter staat al op het programma. Voor; de constructies wordt ongeveer 2000 ton staal ver werkt.... i Medio oktober wordt een begin ge maakt biet de montage van de ten toonstellingshal. Begin februari van het volgend jaar.start men met de montage van het sportcomplex, dat voor dé manifestaties „Rotterdam '70" gereed:moet-zijn.- Dit sportpaleis met onder meer een wielerbaan" en een ijsbaan krijgt tribunes !met in totaal:6400 zitplaatsen. Metro had twee keer de (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De op het dak van het metro-seinhuis aan de Hilledjjk brandende zon is er gisteren de oorzaak van geweest dat een onderdeel van het sein- stelsel het liet afweten met het gevolg dat de Rotterdamse metro geheel kwam stil te liggen. Het gebeurde om even voor twee uur. De storing duurde tot kwart over vier. Een tweede storing begon om 18.10 uur en duurde tot 19.15 uur. RET-directeur, drs. C. G. van Leeuwen, zei: „Gelukkig dat het net voor en na het drukke spitspur viel. We hebben het redelijk kunnen op vangen. Het publiek incasseerde over het algemeen vrij goed." Hij gaf toe dat het voor de passagiers van de treinen, die halverwege de trajecten stonden, minder plezierig was omdat die uit de tunnel en ook op het viaduct langs de inspectiepaden 'naar hétdichtsbij gelegen station moesten lopen. Bij de eerste storing; was binnen twintig minuien een dertigtal extra bussen ingelegd. Bij de tweede sto ring .waren er dat iets minder. De bussen volgden zoveel mogelijk de mëtrdroute: Zij stonden bij CS, op de Cooisingei, op de Schiedamsedijk om via de Maasbruggen naar de me trostations Rijnhaven, Maashaven en Zuidplein te rijden. ,Het.was helemaal een kwestie van warmte" aldus de heer Van Leeuwen, die zelf naar het seinhuis is gegaan om de toestand te bezien. De storing was opgetreden in de stroomstabilisator van de afstandsbe diening-in het relaishuis van de cen trale Hilledijk. Een van de spoelen in die stroomstabilisator was over verhit waardoor die afstandsbedie ning uitviel. Op zich is dat niet ernstig. De metro heeft twee systemen ter be schikking, namelijk een automatisch seinstel en een stelsel op afstandsbe diening. De automaat wordt gebruikt als er niets bijzonders aan de hand is en de normale dienstregeling wordt gere den. Maaar bij in. en uitrukken, bij het over een spoor rijden en zo, moet de afstandsbediening worden ge bruikt. En dat laatste was nu het geval. Het heeft toen een hele tijd ge duurd voordat alle treinen weer ..normaal" reden, dus over .de eigen sporen en alle wissels goed stonden voordat om kwart over vier de niet defecte automaat kon worden inge steld. Alles zou verder zijn goed gegaan als niet om vijf over zes in het station Beurs een treinstel defect raakte. Onmiddellijk werd het auatomalische seinstelsel uitgeschakeld en de af standsbediening ingeschakeld, zonder de defecte stroomstabilisator waar van de oververhitte spoel was over brugd (kortgesloten). Nu bleek die stabilisator die de on regelmatigheden in de door de GEB geleverde stroom voor de fijnge voelige apparatuur stabiliseert, geen overbodig instrument, want prompt na enkele minuten brandde elders in het seinstelsel door een onregel matigheid in de stroomspanning een apparatuur door. Opnieuw lag het metrobedrijf stil. Deze keer duurde het een uur voordat de treinen weer reden. Onmiddellijk zijn voorzieningen getroffen. Reeds vannacht is het dak van het seinhuis van een isolerende laag voorzien. Er zullen nog andere temperatuur regelende maatregelen- worden genomen. De defecte onder delen zullen zo spoedig mogelijk worden vervangen. Dat kon gister middag niet omdat een stroomstabili sator niet een onderdeel is dat in elke radiozaak zo maar te koop is en omdat de RET-technici als eerste opdracht hadden gekregen de metro zo spoedig mogelijk weer veilig op gang te krijgen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vandaag en gisteren j (maandag) heeft de politie tot nog toe tevergeefs gedregd naar de vermoede lijk verdronken elfjarige Wilhelmus J. F. Iley uit de Bootsmansstraat. Het jongetje is na het zwemmen in de Delfs- bavense Schie verdwenen. Zijn vriendjes hadden hem het laatst gezien bij liet motorschip Francor, na bij de Lage Erfbrug. De kleding en het fietsje van de jongen, die niet goed kon zwemmen, lagen bij de brug. Maandag heeft de politie van het bureau Marcor.i- plein en ce Rivierpolitie van 21 tol 22.30 uür naar het kn aapje gedregd. (Van eea onzer verslaggevers) ROTTERDAM Voor het eerst sinds de opening in februari hebben de Rotterdammers hun metro voor korte tijd moeten missen. Bij het Centraal Station waren sommige ingangen met hekken af gezet. Dit gold echter niet voor de toegangen vlak voor het station. Honderden mensen zijn daarom die ■middag tevergeefs afgedaald. Bene den gekomen kregen zij echter al snel van een paar jongetjes te horen daf „de metro kapot was". De grote mensen dachten echter dat het om een kwajongensstreek ging en liepen toch door naar de in gang. Personeel van de RET beves tigden echter wat even tevoren de kinderen hadden verteld. Bij elke passagier die tot de ont- dekking kwam dat de metro niet I reed was de reactie anders. Een j melkboer: „Wat i? er aan de hand? I Is de boel in de soep?." Twee be- j jaarde dames: „Is de metro stuk? Daar zijn we dan lekker mee." Voor een Nederlander die een buitenland- se toeriste eens de metro wilde laten zien, was de storing ook'een grote tegenvaller. „We wilden alleen maar 's een ritje te maken. Die Juffrouw heeft nog nooit in dé metro gezeten en wilde eens kijken' hoe zo'n ding werkt, 't Is jammer. We gaan maar wat drinken en dan kómen'we over j een tijdje wel eens terug." Bij de meeste passagiers kwam de stagnatie dus als een pijnlijke ver- j 'rassing. Hieruit bleek dat de Rotter- dammers niet meer buiten hun me tro kunnen. Zij zijn er aan gewend j geraakt en daarom misten zij hem dubbel. Bij de instapplaatsen van de extra bussen is het de gehele middag een grote drukte geweest. De bussen gingen af en aan! Steeds stonden er kleine rijen mensen te wachten voor vervoer. Personeel van de RET en ook de politie wezen de mensen naar de speciale bussen waarop stond: „Zuidplein-metrostation". Ook zorg den zij ervoor dat de bussen niet al te veel werden afgeladen. Het RET-personeel heeft heel wat werk moeten verrichten om ailes toch weer in goede hanen te gelei den. Sommigen waren zelfs in een wat zenuwachtige stemming. Voor l>et vervoer met de bus waren alleen metrokaarten of abonnementen gel dig. Velen moesten die kopen bij de kassa in liet centrale huisje. Een conducteur voor de ingang van de bussen hield toezicht. Met bezweet voorhoofd knipte hij de metrokaar tjes. In de bussen spraken de passa- left hl „Ik iiiaiik jc ilood!" heeft ntaamlafC de (i4-jarige vloerenlegger E. II. M. E. de Iti-JaHge nievrotiW; M. R. bü de keel kékiëprii. Dé hiliH la itllilSejiothJéit viHië jiogiilg lot dothiai»! ëll la ilohr de re cherche in bewaring gestéld. De vloerenlegger ging zijn k'lcren pp- luilbii bij Jj„ fiïj wjt hij (|He weken had gewoond. Duatmt beging idj zijn daad. Op de herrie kwani db 78- jarige buurvrouw naar beneden die de Vlak danr- |r ti i - jngpii Uw log levaljeij vrotiw otitzetln. V lun ill In zijn wnnitiij wti ,'orij. Doll ivbi'd tüiilfl lit; ëe:l geojiend zdkriles aan na j'osl grond Hél. slachtoffer had verwond nail hals, keel', mond en blóbüst |ii lid egel! bjigelopen. (Van een onzer verslaggeefsters) Dij gr; bp clë 'cJnijJjrig' NBc (lil lit (l(Iét l note naar écu zeer excessief drankge bruik (het naar binnen slaan van veertig flesjes bier op een avond was geen uitzondering) en onder invloed daarvan kwamen de misdaden ais vanzelf. Hij stond terecht nadat hij juist vrij was gekomen, na eeh gevangenis straf van zeven iriaandén die hm in Dordrecht was opgelegd wegens me deplichtigheid aan een inbraak door de officier van justitie mr. J. L. An- dreae. Deze hield ook nu zijn réquisi toir tegen dezeifde verdachte. Hij zei door het vriendelijk uiter lijk vuti dl» bul Se jongenum heeij te liljliviü „IIlJ gmii hi Holland op pad Om de ené inbraak na de andere te pleger;. Op dergelijke figuren zijn wij niet gesteld". Hij eiste een jaar on voorwaardelijke gevangenisstraf. Dé raadsvrouwe vroeg de recht bank aan deze straf opname in een kliniek toe te voegen opdat de voor naamste oorzaak van de wandaden van deze jongeman kon worden weg genomen. In Duitsland zal een derge lijke ontwenningskuur eerst mogelijk zijn bij een volgende veroordeling, gepleegd onder invloed van alcohol. DEN HAAG Met ingang van 1 juli is ir. K. van der Pols, directeur van de Rotterdamsche Droogdok Mij N.V., benoemd tot algemeen voorzit ter van de Federatie Metaal- en Elektrotechnische Industrie FME. De heer Van der Pols heeft ais voorzitter van de Metaalbond reeds zitting in het presidium van de FME. giers honderduit over het niet rijden van de metro. „Lang leve de me- tro zongen enkele jongetjes ach- j term een van de bussen een beetje sceptisch, Om de lange rit door het vaak drukke stadsverkeer wat aan- genamer te maken, hadden alle bus- I chauffeurs zov§el mógelijk luiken en ramen opengezet. Op die manier i was de warmte iets meer dragelijk, j Bij de Maasbruggen echter liepen alle bussen vertragingen op als ge- volg van filevorming, j Hoe groot was het vérschfl echter toen omstreeks 16.15 uur de metro z,in werk weer hervatte. Het ,RET- personeel kon weer glimlachen en de passagiers waren al 'éven opge wekt. Comfortabel, hoog boven het drukke stadsgewoel reden de passa giers weer ais van ouds In dertien minuten tijd van het begin- naar het eindpunt. De vreugde was echter maar van korte duur, want net na bet spitsuur begon de misère, voor een uur lang, weer opnieuw. BAGNOLES DE L'ORNE Arie den Hartog is vanmorgen in het eerste ge deelte van de vijfde etappe van de Ron de van Frankrijk ais tweede geëindigd achter de Fransman Desvages.'De Ne derlander maakte deel uit van een kop groep van zes renners die bjj dp finish een voorsprong had van 3 minuten en 40 seconpen. De op de derde plaats geëindigde Georg van den Berghe nam de gele trui over van de Fransman Genet. In de etappe van Rouaan naar Bag- noles de l'Or reden de Nederlanders zeer attent en Den Hartog slaagde erin aansluiting te krijgen bij de kopgroep. Op de finish kwam hij een banddikte te kort voor de etappezege. Den Hartog dacht zelfs dat hij gewonnen had. Hij gooide ijn arm juichend in de hoogte. De finishfoto besliste echter anders. Den Hartog had vooral lof voor het uitstekende rijden van Van den Berghe. Jan Janssen was eveneens tevreden. „Gisteravond zijn er harde noten ge kraakt En vanmorgen werd er tenmin ste gekoerst. Er waren steeds oranje truien te vinden in de kop van het pe loton". Vanmiddag om één uur zijn de ren ners vanuit Bagnoles vertrokken naar Dinard voor een rit over nog eens 152 kilometer. De uitslag van het eerste gedeelte van de ybfde etappe (Rouaan-BagnoIes-de-l'Or) luidt; 1. Desvoges (Frankr C) de 1SS km m 4 50.07 (met bon 4.49.47); 2. Den Hartog (Ned> zt (met bon 4.49.57): 3. Van den Berghe (Belg B) zt (met bon 450.02)4. Guyot (Frank A) zt: 5. Elorza (Sp) zt; 6 Ducasse (Frankr B) zt: 7. Bitossi (It) 4.53.47; 8. Godcfroot (Belg) 453.48; S. Wright 10. Ottenbros (Ncd) zt; ïl. Dolman (Ned) zt: 54. Janssen (Ned) zt: 60. Nijdam (Ned) zt: iC. Schepers (Ned) zt; 83. Vianen (Ned) zt: 93. Beiigels (Ned) zt. (Zie ook elders in dit blad.) GOUOSESWaet 221-ROTTCTOAVI -m.11W7M2309* ROTTERDAM De 12-jarige Adrie Timmers uit de Brederodestraat is maandag spelenderwijs in de pas gestor te bagger-narde langs de Schuttevaer- weg gezakt. Door middel van een toe geworpen touw werd Adrie, die er in middels tot zijn middel in zet, eruit getrokken. Hij mankeerde niets en kon op eigen gelegenheid naar huis gaan. Personeel van de brandweer en G.G. en G.D. hoefden geen dienst te verlenen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1