elke eerste donderdag van de maand l Eerste bij Zuicipiein 50 van Project miljoen nu op gang MORGEN Tm DEKLERK&ZN Door geldgebrek en containers KIJFHOEK-WERK LIGT VOORLOPIG STIL Eur-O-Rama biedt kijk op werk in Europoort en om Havengebied grote toeristische attractie Werken op Maasvlakte goed te zien REACTIES Heerjansdam vreest voor industrie Sleepboot werd omgetrokken, schipper gered Introductie van: Europoort-rit RET, ANWB-route, Eur-O-Rama, Spido-, RTM- en NS-todhten courante coupons overgordijnstof en vitrage met fantastisch voordeel per meter! coupons kamerbreed tapijt tegen sterk verlaagde prijzen! Brengt u de kamermaten mee? (alléén morgen van 9 tot 6 uur): Industrie HONDERD HECTAREN WOESTIJN OPNIEUW DRIEDELIG J. J. Boesjes directeur. Smit en Dirkzwager ROTTERDAM Geen ge mopper meer over de on bereikbaarheid van het Rotter damse havengebied of over het gebrek aan voorlichting. Dank zij zeer brede samenwerking en een grote verscheidenheid aan vele mogelijkheden zou het havengebied, van stad tot Maasvlakte, zelfs een bij uit stek toeristisch gebied kunnen worden genoemd. RONDRIT HAVENROUTE RTM-SPIDO-NS T entoonstellmg L pqtTERDAMMER Pagina 3 2A WOENSDAG 3 JUL! 1968 OUPONDAG I COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEUERLANDSELAAN POTTeROAV/DEN HAAGfUTBECHT/VIJSSINGEU HOOFW/OEUEfl Burgemeester mr. H, H Douma ran Zwijndrecht is uiteraard teleur gesteld. Niet door de thans geno den beslissing van de Nederlandse Spoorwegen, maar vooral door de note baksteen, die indertijd m zijn gemeente is geploft, terwijl nu blijkt, dat ze niet een heel wat kleiner steentje zouden kunnen hebben vol staan." Die baksteen is inderdaad hard aangekomen. Want het binnen de ge meente Zwyndrecht gelegen gedeel te van wat nu de Kijfhoek-woestijn u, was oorspronkelijk bestemd voor het Zwijndrechtse sportveldencom- plex Munmkensteeg, dat, toen de spoorwegen beslag legden op het terrein, voor uitvoering gereed was. „Kyk, Kijfhoek ligt m het groene hart van het eiland IJsselmonde", zei hij. ,.Wy wilden dit landelijk houden maar de spoorwegen zagen blijkbaar geen andere oplossing dan het grote rangeerterrein in Kijfhoek te bouwen. Dat ging allemaal tegen de zin van alle planologische dien sten en tegen de provincie m. Wel nu ligt het er. B. PLAISIER Kort geleden kregen wij' in een bespreking te horen wat wij allang vermoedden: er zou iets anders en iets veel beperktere komen. Toen hebben wij gezegd: kannen wij die grond niet terugkopen. Maar dat wil len ze niet. U weet, wat de spoor wegen eenmaal in handen hebben laten ze niet meer los. Wat er nu ligt is natuurlijk bijzonder onesthe tisch en iedereen heeft er natuur lijk de p...„ .in dat het er voorlopig zo bij blijft liggen." Wethouder B. Plaizier, die als lo co-burgemeester het bestuur voert van de gemeente Heerjansdam, nu burgemeester J, Ordelman met va kantie is, is beducht voor de gevol gen, die de beslissing van de spoor wegen betreffende het emplacement Kijfhoek zal hebben vopr zijn Heer jansdam. „Wat er komt, zal kleiner en een voudiger warden dat wat oorspron- kelyk was geprojecteerd", zegt hij, „Dat betekent, dat de spoorwegen minder grond nodig zullen hebben MH. H. H. DOUMA dan het enorme terrein, dat nu is opgespoten. Het stuk, dat straks niet als spoorwegemplacement kan wor den gebruikt kan men vanzelfspre- n?L nooit renteloos laten liggen, ik ben bang, dat daar op de duur in- if, e za* tornen en dan is het ka rakter van Heerjansdam grondig •vernield. Een stuk dat moot was, is reeds verknoeid, maar wij begrepen dat ff**** (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM De werk zaamheden op het in aanleg zijn de rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht moesten drastisch worden beperkt. Wij onderzoe ken de mogelijkheid om voorlo pig te volstaan met een beperkte opzet van dit emplacement dat in ieder geval voor de outillage van het havengebied van Rijn mond een belangrijke verbete ring zal betekenen. Aldus de di rectie van de Nederlandse Spoor wegen in haar jaarverslag over 1967. De oorzaak van deze zowel voor de gemeenten Zwijndrecht en Heer jansdam die zich zagen gemuti leerd door een enorme woestenij van zand en bagger, welke voorlopig wel zal blijven liggen als voor alle bij dit wferk betrokkenen hoogst onaan gename chirurgische ingreep is geld gebrek. Zoals men weet, zou Kijfhoek aan de spoorlijn tussen Rotterdam en Barendrecht een enorm rangeerter rein worden, van waaruit het gehele goederenvervoer per spoorweg van het Europoort-havengebied zou wor den gedirigeerd. Hier zouden de trei nen worden samengesteld uit de wagens, die in de havens van Euro poort. Botlek en Rotterdam worden beladen uil de schepen. Van hieruit zouden de goederen treinen vertrekken naar Duitsland, Frankrijk, zelfs naar landen dia ten noorden en noord-oosten van Neder land liggen. Kijfhoek zou het grootste en mo dernste rangeerterrein van heel West-Europa worden, een groot, automatisch werkend verdeelstation van goederentreinen, met allerlei automatische snufjes. De spoorwegen hebben, toen zij voor de uitvoering van dit project drie jaar geleden honderd hectaren grond in de ge meenten Heerjansdam en Zwnn- drecht kochten, aangekondigd, dat daaraan niets was te doen. Er zijn reeds zestig- tot vijfenzestigduizend bomen geplant, dat is een eis ge weest, waaraan de spoorwegen vol ledig hebben voldaan. Al het terrein binnen Heerjansdam hebben de spoorwegen bovendien langs minne lijke weg in handen gekregen, er- is geen procedure aan te pas gekomen. Dat de zaak door het sluiten van de mijnen, door containers, door het aardgas en vooral door de pijpleidin gen op dood spoor is geraakt, heeft beslist niemand kunnen voorzien. Het gaat nu om de gevolgen. Als, wat ik het meest waarschijnlijk acht, de niet voor het komende emplace ment direct nodige grond wordt ge bruikt voor industrie is bet met het landelijke Heerjansdam afgelopen. Hoe dit is tegen te houden weet Ik nog niet." Nu het Kijfhnekprnject. is terug verwezen Tiaar de tekentafels van de Nederlandse Spoorwegen hlijft het honderd hectare grote zandlichaam in, Heerjansdam en Zwijndrecht er voorlopig hij liggen als een woestenij. Hoe het nieuwe rangeerterrein, dat hier moet komen, er uiteindelijk zal uitzien, weet nu nog niemand. Het zal echter in ieder geval eenvoudiger en beperkter wor den dan oorspronkelijk dc be doeling was. slechts met dit rangeerterrein, dat de taak zou moeten overnemen van de rangeerterreinen in Rotterdam-Zuid en Rotterdam-Noord, het goederen vervoer via de trein in ontwikkeling gelyk zou kunnen blijven met de stormachtige havenontwikkeling van Rotterdam en de groei van het ver keer naar en van West-Europa. Daarvan kan voorlopig niets te recht komen Op de honderd hectaren weiland tussen Heerjansdam en Zwyndrecht is, voor vijftig miljoen gulden zand gespoten. Er ligt nu een grauwe massa te wachten, op wat er voor de toekomst moet worden beslist. Riet en biezen beginnen reeds de bres te heroveren, die de mens in het pol derlandschap sloeg. Er is bij deze gang van zaken nog van een tweede misrekening sprake: de Nederlandse Spoorwegen hebben, toen het project-Kijfhoek in uitvoe ring werd genomen, niet geweten, hoe de „containerisatie" van het goe derenvervoer zou gaan verlopen, Het container-transport heeft zich ont wikkeld op een verrassende manier en dit vereist niet alleen speciaal aan dit vervoer aangepaste schepen die al regelmatig bezoekers van de ha vens in Rotterdam en het Europoort- gebied zijn, maar ook op de weg en op de spoorlijnen evenzeer vervoer middelen die speciaal met het oog daarop zijn gebouwd. Speciale voorzieningen moeten uiteraard ook worden getroffen op een rangeerterrein voor eontamer- treinen, zoals Kijfhoek in de toe komst grotendeels zal moeten wor den. Voorlopig buigen ingenieurs en vervoersdeskundigen zich weer over het Kijfhoek-project. Het zal van zelfsprekend niet zonder meer wor den verlaten, daarvoor is er reeds teveel in geïnvesteerd en bovendien is Kijfhoek ook voor een container rangeerterrein veruit de gunst'gste plaats Wanneer echter het project weer op gang komt, en hoe het Kijfhoek- emplacement er uiteindelijk zal uit zien valt nu echter nog niet te zeg gen. ROTTERDAM Een interna tionaal ontmoetingscentrum van grote betekenis, dat men vanuit geheel Europa kan bereiken zon der ook maar één voet op straat behoeven te zetten,. Zó schetste wethouder voor sport en recrea tie R. Langerak het sport- en ten toonstellingsgebouw bij het Zuid plein waarvoor hij dinsdagmid dag met verbluffend gemak de eerste betonpaal de bodem in joeg. Vijftig miljoen gulden is uitgetrokken voor dit ideaal ge legen complex, waarvan het expositiegebouw begin 1970 en het sportpaleis een half jaar la ter gereed moet zijn. Het sport- en tentoonstel lingscomplex wordt beheerd door een naamloze vennootschap, waarin de gemeente Rotterdam uiteraard de grootste stem In het kapitfei heeft. Deze NV beschikt over een bedrag van 50 miljoen gulden, waarvoor het gehele complex van de grond moet komen. Er zijn wat de accommoda ties en inrichting betreft heel wat wensen en verlangens, waarvan de s'aajiruimten er slechts één is. Mo menteel is hier beslist geen geld voor. Wellicht is dat in de (naaste) toekomst wel het geval. Wethouder Langerak sprak er tij dens een bijeenkomst m „Rust- burcht" na afloop van het slaan van de eerste {in werjelijkheid de zeven de) paa' ziln' vreugde over uit, dat het comn'ex dank zij de bijzondere wnze van financiering en de versnel de voorbereiding reeds in 1970 gereed kan zun. „Men heeft mij wel eens verweten, dat ik er droombelden op ra hield. Van een droombeeld is ech ter creen sprake. Dat sport- en ten toonstellingscomplex komt er en snel ook1" De heer Langerak betoogde, dat met het slaan van de eerste paal de kringloop na vier a vijf jaar is geslo ten. Er waren allerlei plannen voor de bouw van een sportpaleis en een tentoonstellingscomplex, onder meer op het'eiland vkn Brienenoord en het voormalige - terrein van Xerxes. De keuze is uiteindelijk toch op de oorspronkelijk- gedachte plaats geval len: bij het Zuidplein. Door dit complex van internatio nale allure," zoals wethouder Lange rak het noemde. éim drie sportvere nigingen hun terrein kwiit geraakt. Er is intussen-al -een oplossing gevon den.'Het prachtige volkstuincomplex „Zui'derhof"- kon echter behouden blijven. Met het sportpaleis, het ten toonstellingscomplex, het zwembad De Plompcrt", het tennispark en het grote zwembad aan de Gooilandsm- gel beschikt Rotterdam-Zuid binnen kort over een accommodatie, die beslist uniek is, aldus de heer Lange rak. Het sportpaleis krijgt onder meer een indoorbaan voor atleiek, een wie lerbaan en een ijshockeyveld van 30 bij 60 meter. Het grote middenge deelte kan worden ingericht voor het organiseren van wedstrijden op in ternationaal niveau, van boksen en worstelen tot springconcoursen toe. Het staat nog niet vast of de buiten het sportpaleis geprojecteerde tweede ijsbaan direct kan worden aangelegd. Tijdens het verloop van de bouw zal hiervoor financiële ruimte moeten vrijkomen. Wethouder Langerak liet er echter geen twijfel over bestaan, dat hij de ze ijsbaan onder meer voor trai ning en het vtij rijden onmisbaar acht. In studie is nog de aanleg van een saunabad. Het tentoonstellingsgebouw met een oppervlakte van 12.000 vierkante meter wordt m drie ruimten onder verdeeld: één van 1000, eén van 2000 en één van 9000 vierkante meter. Uit breiding in een later stadium tot 20 000 vierkante meter staat al op papier. Het complex is ontworpen door het architectenbureau Groosman, Van der Stoep en Pinnoo te Rotterdam. De uitvoering van de ruwbouw is opgedragen aan de aannemerscombi- uatie Van der Vorm-Nedam (Van der Vorm's Aannemingsbedrijf NV te Rotterdam en N.V. Aanne mingsmaatschappij voorbeen H, F. Boersma te 's-Gravenhage), die bij de onderhands gehouden aanbesteding MAASSLUIS Met ingang van 1 juli 1968 is de heer J J. Boesjes benoemd tot directeur van Smit en Dirkzwager Internationaal Schepen transport N.V. Hij volgt de heer J G. Bakker op, die per 1 juni be noemd werd tot directeur van de Koninklijke Scheepsagentuur Dirk zwager N.V. te Maassluis. ROTTERDAMMER Dinsdagmorgen is de sleepboot Liedy F op de Nieuwe Maas voor de mond van de Rijnhaven tijdens het slepen van het sleepschip Arjanco omgetrokken en gezonken. De schipper, de 53-jarjge A. J Koreman van de Pruis Hendriklaan, die alleen aan boord was. raakte m de stuurhut met zijn kleding ergens aan vast. Toen hij zijn kleren had stukgetrok ken, kon hij de reeds gekantelde sleper via de deur van de stuuihut verlaten Hij zwom naar de sleepboot Goudvink waar de bemanning hem oppiktte Hu kreeg droge kleding en ging naar huis. De Liedy F bleef na het breken van de sleepdraad nog ongeveer vijf minu ten drijven met de kiel omhoog ROTTERDAM De G6-jarige me vrouw A. Kool uit de Strüensestraat is dinsdag in het Dijkzlgtziekenhuls over leden. Op 26 juni werd zij op de Beüer- landselaan door een tram aangereden, waarbij z(j ernstig hoofdletsel opliiep. met 10.976.000 het laagst had in geschreven. Het uitvoeren van de staal constructies is opgedragen aan het Staal- en constructiebedrijf H. T. Landman en Zoon N.V. te Rotterdam, die hiertoe 2000 ton staal uit het bui tenland moet aanvoeren. Landman voert de dak- en wandbekledingen van het sportpaleis en het ten toonstellingsgebouw uit m sendzimir verzinkte geprofileerde staalplaat met isolatie. Dankzij de trein,' de metro, de rui me parkeerplaatsen en de voetgan gersbrug is het sport- en tentoonstel lingscomplex voor iedereen gemakke lijk te bereiken. Wethöuder Langerak overdraaf dan ook niet toen hij stel de, dat het complex vanuit Milaan, Moskou of welke stad in Europa ook bereikbaar is zonder éés stap op straat te zetten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Eur-O-Rama het op een 16 meier hoge zandheuvel (Van een onzer verslaggevers) Maandag zijn. min of meer offi cieel, zes van die toeristische moge lijkheden, waarvan sommige gecom bineerd kunnen worden, gepresen teerd. Het zijn: de Europoort-rondrit van de RET, de Rotterdamse Haven route van de ANWB, het voorlich tingscentrum (en restaurant) „Eur-O-Rama", de Spido-rondvaar- ten, dc RTM toeristische routes door dat gebied cn de gecombineerde XS-Spido tochten naar Hoek van Holland. Het is voor het vijfde jaar dat de RET de Europoort-rondrit orga niseert. Na een aanvankelijk grote belangstelling liep het aantal passa giers aanmerkelijk terug. Verleden jaar echter, mede omdat de RET toen ophield met de Kris Kras-rit, steeg het aantal passagiers tijdens 117 rit ten van 2.799 (m 1966) tot 4.758. De nieuwe Europoort-rit, die vanaf as. woensdag iedere woensdag om half tien en zondags om elf uur van af de Centrale Post op het Stati onsplein begmt, leidt naar „Eur-O-Ra ma" De rit is ongeveer honderd kilome ter lang, en kost vijf gulden voor volwassenen en drie gulden voor kin deren De route (een gestencilde beschrijving krijgen de passagiers gratis) gaat via Schiedam naar de BeneluxtunneLen door het Botlekge- bied naar de werf van Verolme, die eveneens wordt bezocht. Daarna rijdt men over de nieuwe boulevard van Rozenburg vanwaar men een uniek gezicht op de rivier heeft. Dau ziet men de in aanbouw zijnde Calandbrug, Harmsenbrug en Brielsebrug. Passagiers die reeds in een van de voorgaande jaren de rit hebben gemaakt kunnen gerust weer meerijden. Zij zullen versteld staan van de grote veranderingen in het haven- en industriegebied. Dat is vooral bij „Eur-O-Rama" het geval. Dé bus blijft daar geruime tijd staan om -de passagiers de gele genheid te geven (tegen extra beta ling) het complex te bezichtigen. Ver volgens 'rijdt men naar de hoogte bij de nieuwe, BP-raffinadenj, vanwaar men een .goed -uitzicht heeft op de werken aan de Maasvlakte. De terugreis isl zoals andere jaren, over de Groene Kruisweg en langs de Eemhavens, langs het metrostation Zuidplein en door de Maastunnel. De Rotterdamse Havenroute van de ANWB is samengesteld m samenwer king met het Havenbedrijf. Deze rou te wijkt slechts af en toe af van die welke de RET rijdt. Het is echter, in tegenstelling tot de andere toe ristische routes van de ANWB, een „enkele reis". Op de bijbehorende kaart staan al le restaurants in dat gebied, (er zijn er liefst vijf) parkeerplaatsen en goe de uitzichtpunten aangegeven. De be kende zeskanttge borden beginnen op de Groene Kruisweg met de aandui ding van <je route. maken, zelfs helemaal naar het begin van de Maasvlabtedam, waar een nieuw strandje zich heeft gevormd. De hele route is vijftig km. (honderd als men weer terug is in Rotterdam). Ook deze ANWB-route leidt langs Eur-O-Rama. Het vouwblad is aan alle ANYVB-kantoren te koop. Ook kan de automobilist die deze route rijdt bij Eur-O-Rama een Spi- do-tocht meemaken Op het vouw blad staan tal van wetenswaardighe den over het uitgestrekte Rotter damse havengebied. Bij de talrijke Spido-tochten is er nu ook een vanuit Hoek van Holland de Nieuwe Water weg op en door het Europoortgebied. Bij Eur-O-Rama is een opstap- en afstapmogeiijkheid. Voor de deelne mers aan de Europoort-rit van de RET is dat met mogelijk, omdat de bus niet kan wachten. Kaartjes en verdere inlichtingen: Spido, Willem- plein, tel. 13.54 00. Tenslotte heeft ook de RTM gedu rende de zomermaanden een aantal diensten waarin een bezoek aan Eur-O-Rama is opgenomen. Er is ook een dagtocht tn samenwerking met de Spido, waarbij een rondvaart naar de Delta-werken en een terugreis per bus naar Rotterdam is opgenomen. Verder zijn er frequente diensten tussen Rockanje-Oostvoome en Eur-O-Rama, met mogelijke doorver bindingen per boot naar Hoek van Holland. in het westen van Europoort gelegen voorlichtingscentrum geeft een uniek uitzicht over de vele werk zaamheden ten behoeve van de bouw van liie nieuwe mond van de Water weg en het in- en uitgaande scheep vaartverkeer. Met ingang van dit weekeinde is het centrum geopend. Het wordt de komende jaren onge twijfeld een van Rotterdams toe ristische trekpleisters. Eur-O-Rama is tot stand gekomen door samenwerking van Rijkswa terstaat, de Combinatie Havenmond Hoek van Holland en de gemeente. Het bestaat uit een voorlichtingscen trum en een paviljoen-restaurant. Omdat de permanente expositie nog niet. klaar is, is er een voorlopige ingericht. Foto's, maquettes e.d. ge ven een beeld van het grote wa terstaatkundige werk. Het is de be doeling de expositie regelmatig aan te passen aan de groei van de werk zaamheden. Eur-O-Rama ligt op een zandterp. Vanachter glas (bij winderig weer is er veel opwaaiend zand) kijkt men op het 90 hectare grote -werkterrein met sleentreinen, stortschepen, een betonfabriek, kranen enz, en ver het Europoortgebied, Voorne-Putten en kijkers zal men het werk op zee dichtbij kunnen halen. In het voorlichtingscentrum b e- vindt zich een filmzaal, waar gere geld films over Nederland in het al gemeen, de havenwerken en de ha vens zullen worden vertoond. Eur-O-Rama is gemakkelijk be reikbaar via de Havenroute van de ANWB. Er zijn uitgebreide parkeer- rnogelijkheden. De gemeente Rotter dam is van plan het centrum op te nemen in de lijst van speciale evene menten voor het jaar 1970, als Rot terdam het 25-jarig jubileum van zijn bevrijding en wederopbouw gaat herdenken. De tentoonstelling is elke dag geo pend van 10 tot 18 uur. De toe gangsprijs is 1.50 (kinderen en stu derenden in groepsverband 0.75). Ook de Spoorwegen hebben ver TUR-O-RAMA hgt op een IS bindingen met Hoek van Holland. meter hoge zandheuvel, van Het is mogelijk heen met een Spi- waaraf men een magnifiek uit- verdere inlichtingen: zicht heeft over de werkzaam- lemsplein, tel. 13.5400. heden. -xV' r&\ v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1