Eerste brugdek gesloten van K le i npo Ide rp Mr. H. N. Dutilhontslag als HAL-direkteur Kind ernstig mishandeld Koningin Juliana niet vóór oktober in dienst mm" Rederij bestelt 340 nieuwe containers Bell Lijn verheugd over ^foiir lage containertarieven \80 Hele in een vervoer hand 3c£?0tlrri>flnnnrr [maaskant behangsel Jubilarissen bij gehuldigd Ernstige schade door brand t^:ÊÊÈ3r Lijkje geborgen ter meuten Wat nu met Suez-schepen Sleper Oceanic: 16.000 pk Jongen redde kat uit water Siatasportief wagentje op FIAT onderstel ïffpr- I ROTTERDAMMER met zes roltrappen naar boven en naar beneden Moeder en vriend aangehouden Gedwongen Japans atoomschip vaart in 1972 Pagina 3 2A VRIJDAG 5 JULI 1968 4 QjtsB mom* Miangs#i-album* mei een kertxe irit 600soorten, direct te leveren behangsels. gorden gratis thuisbezorgd. 19n«IDDElUHBSTflAAT2 -TEL23.31.92 lg^HA£RTS30CHT236 - VEL27AB.2S QOUDSESINQEL221-ROT7E«0AM-TEL11d573«1230B2 Rotterdam ir. o. j. van der directie-lid van Wilton Fije- heeft weer een aantal jubila- toegesproken. Het waren: me- ouw J. Lodder (Vlaardingen), ty- - bij BWF en mejuffrouw J. B. 'Meeuw (Schiedam), beheerster, to waren vijftien jaar in dienst. volgende personeelsleden be den hun 25-jarig dtenstjubileum: Baart (Schiedam), technisch be- j Xfhte werktuigbouw bij BWF: A. Honk, magazijnbediende; P. Born, beambte personeelsadministratie Schiedam); A. van der Bosch (Vlaar- Ljjn). administrateur perso neelsdienst; J. H. de Graaf, maga- jjjnknecht, ijzersorteerder; T. E. van Klaveren (Vlaardingen), beambte af- delin"1 mechanische administratie; F. j Krauwinkel (Vlaardingen), be ambte financiële administratie; T. van N'oort. beambte personeelsadmi nistratie; B- Resoori, bankwerker reperatie; L. C. M. Schoon, admi nistrateur; E. J, van der Valk, elec- trisch lasser; T. van Veen, sous-chef mechanische administratie; C- VTesterlaken. scheepsmaker. Veertig jaar waren in dienst: A. J. ran Elsacker. voorman-ijzerwerker; aichard. brandenboorder afdeling nieuwbouw. De gouden jubilarissen kregen de eremedaille in brons ver- borden aan de orde van Oranjc-Nas- sau. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Mr. IE V. Dutflh heeftwegens verschil van inzicht emtrent het toekomstige beleid van de Holland-Amerika Lijn zijn funktie ran direktcur neergelegd. Be raad van commissarissen van de NV Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij Holland-A- merika Lijn heeft zijn. verzoek tot ontslag ingewilligd en hem per X5 juli a,s. op de meest eervolle wijze van zijn funktie ontheven, onder dankzegging voor de door hem aan de vennootschap bewezen diensten. Laat hec kamperen voor U niet worden tot een behelpen met minder dan thuis, maar zorg voor een comfortabel kamp... en vooral dat U uitgeslapen bent! En dat bent U met deze slaap zakken, met lichtgewicht vulling, w.o. 70% Acryl, geheel uitritsbaar, prima wasbaar en in leuk fantasie' dessin. U zoekt 'm uit voor nog géén twee tien tjes. De heer Dutilh, die speciaal belast was met de direktie over de passa giersvaart, was sinds 1 januari 1949 werkzaam bij de HAL. Hij werd in maart 1957 tot direkteur benoemd. De heer Dutilh werd in 1912 in Rotter dam geboren. De HAL-direktie bestaat nu uit de heren jhr. H. Heuchlin, P. van Hou ten, .J, W. Brand en LE van der Vorm. ROTTERDAM De eerste brug in de warwinkel van via ducten, bruggen, onderdoorgan gen en bovenoverwippers, die op Kleinpolderpiein en Blijdorpplein de nieuwe noordelijke toe gangspoort tot Rotterdam zullen vormen, is van een brugdek voorzien. Zij is de oostelijke rij- bnig van de verbinding tussen Kleinpolderpiein en Blijdorpplein en ligt over het Schie-Schie-ka- naal. Daarmee begint er zelfs voor de leek op wegenbouwkundig ge bied tekening in de situatie te komen. De op bijgaande foto meest sprekende elementen zijn vanzelfsprekend de poten, waaro ver 'straks het grote viaduct wordt geleid. Forse betonkolom- men, die, omdat de zaak een „éénpootviaduct" wordt, net als het metro-viaduct in Rotter dam-Zuid, hetgeen er uiteindelijk komt toch een niet al te massaal uiterlijk zullen geven. Van deze zijde bezien heeft Rotterdam een hoogst interessant silhouet, dat de van het noorden uit binnenkomende bezoeker al dadelijk een goede indruk geeft van de sfeer van de stad: de kra nen en hoge schoorstenen il lustreren de plaats van de in dustrie, de Euromast tekent het chauvinisme van de Rotterdam mers. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Voor ergerlijke mishandeling van de bijna twee jarige Irene B. zjjn de 24-jarige B. B. en haar 29-jarige vriend ge arresteerd. Het meisje is vorige week na bedreiging door omwonen den door de moeder naar het zie kenhuis gebracht, waar het is op genomen -met een in de kom ge broken rechterarm en over het hele lichaam kneuzingen en bijtwonden. De recherche kwam de zaak op he; spoor door de steeds toenemen de geruchten in de buurt. Woensdag werd de moeder, een prostituee, aangehouden. Ze verklaarde dat ze haar vriend, de schilder J. H. B.. zes maanden kende. Ais ze rs avonds wegging, paste de man op Irene. Sinds drie maanden constateerde de moeder blauwe plekken bij haar dochtertje, maar ze durfde niet naar de dokter of de politie. Vorige week dinsdag paste de schilder weer op het kind. Omstreeks het midder nachtelijk uur ging hij altijd weg. Toen de moeder 's nachts am drie uur thuis kwam, lag het meisje in bed vreselijk te huilen. Ze consta teerde dat de schouder geblesseerd was, maar ze dacht er niet over naar een dokter te gaan. Donderdagmiddag, toen ze met het meisje op straat wandelde, ver namen de omwonenden wat er aan de hand was. De buren dwongen de vrouw naar het ziekenhuis te gaan, waar het meisje werd opgenomen, en nog sieeds ligt. De moeder ;s vandaag voorge leid 'bij de officier van justitie we gens het opzettelijk in hulpeloze toestand iaten van een kind dat aan haar was toevertrouwd. De schilder meldde zich gisteravond op het 'bu reau. Hij wordt ervan verdacht het meisje zwaar lichamelijk letsel te hebben toegebracht. Hij ontkent dit. BARENDRECHT Het afzinken van de segmenten voor de Oude Maastunnel verloopt bijzonder voor spoedig. Volgende week woensdag wordt het vijfde en laatste element geplaatst. De vaste verbinding tussen de eilanden IJsselmonde (Baren- dracht) en Hoekse Waard (Heinen- oord) zal daarmee een feit zijn. In verband met de omvang van het karwei is de Oude Maas woensdag 10 juli van half vier 's middags tot acht uur "s avonds geheel gestremd. (Van onze scheepvaartrcdakteur) HOEK VAN HOLLAND De autoveerboot Koningin Juliana van de Stoomvaart Mij. Zeeland wordt drie maanden later opge leverd dan de bedoeling was. Oorspronkelijk had het schip eind juli moeten gaan varen in de dagdienst Hoek van Holland Harwich, maar als gevolg van de brand die enige weken geleden op het bij de Engelse scheeps werf Cammell Laird liggende schip heeft gewoed wordt dit niet vóór oktober. Tot die tijd zullen 'de schepen Ko ningin Wilhcltnina, Koningin Emma en Prinses Beatrix de dienst uitvoe ren, naast de nachtdienst van dc Britse Spoorwegen. NV Harwich Ferry Agentuur onlangs ontstaan uit de samenvoe ging van de beide hoofdagenten van de twee rederijen (Wm, H. Müüer en Co. NV en Hudig en Pieters NV) heeft de boekingen die reeds voor de Koningin Juliana waren ontvangen, moeten verdelen over de huidige drie schepen. De boekingen die voor het autover voer waren gedaan, moeten groten deels komen te vervallen. De Konin gin Juliana heeft op autodekken na melijk plaats vcor ongeveer- 200 auto's,^ terwijl de andere schepen slechts"' een beperkt aantal auto's kunnen meenemen. De autoveerboot St. George van de Britse Spoorwegen zal half juli wel in dienst worden gesteld. De volledi- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Donderdag is het lijkje geborgen van de elfjarige "W. J. F. Heij uit de Bootsmanstraat uit het water van de Coolhaven. Het jongetje was maandag jl. om 14.30 uur van huis gegaan om te gaan zwemmen. Hij is toen verdronken. Vrijdagavond om 6 uur begint op <fe 2e ecage de verkoop van deze heerlijk warme slaap, zakken, snljmaat 160x190 cm voor l Vrijdag m iap- Vrijdagavond tot 9 uur open Géén te/. .of schrift, bejt- De huidige containertarieven in het verkeer over de Noordzee zijn beslist niet oneconomisch. De heer G. W. Hollwey, managing director van de George Bell Group (die o.m. tussen Rotterdam en. Middlesbrough een containerdienst onderhoudt de Bell Lijn), bestrijdt deze vaak door „sommige traditionele wijsneuzen in de scheepvaart" (zoals hij zegt) gedane uitspraak. De Bell Lijn bijv. is zelfs verheugd met de lage tarieven, omdat hierdoor o.m. steeds meer zaken kunnen worden gedaan. Tezijner- tijd zal de rederij met een nieuwe verlaging komen. De vorig jaar door de heer Hollwey geuite veronderstelling dat de vrachten op de Noordzee met 15 tot 25 procent zouden dalen, is niet helemaal uitgekomen. De Bell Lijn heeft soms nog grotere verlagingen toe gepast kostenbeeld van het huis-tot-huis-transport volledig in één hand heeft. Vanaf het begin van de dienst (vorig jaar september) is ernaar gestreefd de elf schakels via welke de goederen van huis tot huis worden vervoerd, tot één terug te brengen. De man die de organisa tie van de Bell Lijn heeft opgezet is de heer L. V. Smith, directeur. Volgens de Bell Group-Jjirectetir is een tarief van 3 shilling en six pence per vierkante voet aanvaard baar voor een voldoende geautoma tiseerd systeem van containersche pen. Voor een roll-on/roll-off-schip ligt dat rond de 5 shilling. Bij het containertarief van de Bell Lijn ko men dan nog de extra besparingen die bereikt wonden wanneer één be drijf alle fasen van het doorvoer ook in handen heeft. RoU-on/roll-off-verkeer kan zo meent hij - niet op tegen een goed draaiend containersysteem. De heer Hollwey 2iet dan ook het einde na deren van het roll-on/roll-off-schip als vrachtschip, niet als autoveer boot uiteraard. De Bell Lijn is het eens met de verklaring van de Britse Spoorwe gen dat haar tarievenschaal voor de onlangs geopende containerdienst tussen Rotterdam en Harwich ge baseerd is op een commerciële kost prijsberekening en op een laadfaclor van minder dan 50 procent. Dit om dat de basis van berekening niet bekend is en toch mag worden aan genomen dat die juist is. De heer Hollwey is echter wel van oordeel dat er een naargeestige situatie zou ontstaan indien een ge nationaliseerde scheepvaartverbin ding inderdaad zou werken met commercieel ongezonde tarieven, zo als de Britse Spoorwegen van vele kanten is verweten. De Bell Lijn is waarschijnlijk de eerste vervoersmaatschappij die het Elke maand vergt de gehele ar- beidscyclus voor elke containerbela ding of -lossing minder tijd. Van een gemiddelde van 5 minuten per container is men gezakt tot 2Vs mi nuut. Binnen enkele maanden wordt gerekend op 2 minuten. Geprobeerd wordt ook de tijd in de haven van de schepen van 5'/'t tot 4 uur terug te brengen. De Bell Lijn richt zich vooral op het ladingsassostiment dat normaal in de ongeregelde kustvaart wordt ver voerd o.a. kunstmest in zakken. Op dit moment is dat ongeveer de helft van het ladingpakket, een percenta ge dat stijgt. De voortdurende expansie van het vervoer van de Bell Lijn (naar En geland zijn de schepen vrijwel altijd vol, naar Rotterdam gemiddeld voor de helft) heeft ertoe geleid dat de ruim 600 containers die in gebruik zijn, over enige tijd worden aange vuld met een serie van 340 nieuwe (per stuk kosten die gemiddeld 5000 gulden). Met dit grote containerpark kan aan de verwachte vervoersstij- ging tegemoet worden gekomen. De maatschappij lonkt o.m. naar transporten :iaar landen achter het IJzeren Gordijn. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat er binnenkort een terminal van de Bell Lijn in Praag wordt geopend. Momenteel richt de continentale lading zich in de eerste plaats op Nederland. 'evolgd door West-Duitsland, Italië, Zwitserland en België. In Engeland komt en gaat lading naar alle delen van het land. De dienst wordt onderhouden met de containerschepen Bell Venture en Bell Valiant, elk met ruimte voor 80 containers. In beide richting worden wc-kelijks minimaal drie en maxi maal zes afvaarten gemaakt. Zowel in Rotterdam (Europoort) als in Middlesbrough (Teesport) beschikt de Bell Lijn over een eigen termi nal, met een eigen kraan. Verwacht wordt dat dit jaar 750.000 ton lading in het containerverkeer zal worden vervoerd. De rederijen die nu al meer dan een jaar schepen hebben liggen in het gesloten Suezkanaal, willen nu echt wel eens dat er iets gebeurt dat tot bevrijding vaat hun bezittingen kan leiden. Op initiatief van de En gelse Kamer van Koophandel wordt II juli in Amsterdam een bijeen komst belegd voor alle rederijen. Daar zal de zaak worden bespro ken. In iiet kanaal liggen 15 schepen die tijdens de crisis in het Midden- Oosten niet meer konden weg ko men. Het betreft schepen uit Enge land, West-Duitsiand, Zweden, Ver enigde Staten, Frankrijk, Polen, België en Tsjechoslowakije. De rederijen hebben bij Lloyds een verzoek ingediend de schepen ais „total loss" te behandelen. In dat geval zouden zij recht hebben op 'de verzekerde bedragen. Over 3','? jaar zal het eerste Ja panse koopvaardijschip met atoom- voortstuwing varen. Het Japan Nu clear Ship Development Agency heeft onlangs met Ishikawajima-Ha- rima Heavy Industries Co. Ltd. in Tokio het contract voor de bouw afgesloten. Het schip krijgt een bruto tonnage van 8350 en een draagvermogen van 2400 ton. De afmetingen worden: lengte 130 meter, breedte 19 meter, holte 13,2 meter en diepgang 6,9 me ter. De romp is in 1970 gereed. Het atoomschip wordt bemand door 59 mensen en 20 atoom-deskundigen. Japan is de vierde natie met een atoomschip. De andere zijn de Vere nigde Staten, Rusland en West-Duitsland. Eind van dit jaar komt 's werelds sterkste zeesleepboot in de vaart Het ]s de Oceanic van 16.000 pk, die voor Bugsier uit Hamburg gebouwd wordt bij de werf Schichau in Bre merhaven. De Oceanic neemt daarmee het Tecord uit handen van de slepers Zwarte Zee en Witte Zee van L. Smit en Co., die beide 9000 pk sterk zijn. De bijna 90 meter lange zeesleep- boot krijgt een actieradius van 20.000 mijl en is speciaal ontworpen voor het verslepen van mammoet tankers. Vrij varend kan een snel heid van 22 mijl per uur worden bereikt. ge modernisering van de dienst kan per die datum dus nog niet worden doorgevoerd. Dat kan uiteraard eerst in oktober. De Koningin Juliana heeft bij de brand ernstige schade opgelopen. De grootte is echter nog steeds niet vast gesteld. De passagiers-accommodatie aan bakboordzijde is voor een deel verwoest. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De zestienjarige isoleerder J. C. Hoppers uit de Wcel- wijkstraat is donderdag in het Stok- viswater gesprongen om een kat te redden. De jongen werd door het toewerpen van een dreg uit het water getrokken. De brandweer haal de de kat uit het water, die onmid dellijk de vlucht nam. De jongen had geen nadelige gevolgen van het bad. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een old-timer in moderne vorm. Het klinkt tegenstrij dig, maar de „Siata 850 Spring" die automobielbedrijl Joost Bakker als primeur presenteert, voldoet' aan de ze omschrijving. De Siata is een samenvoeging van de motor en chassis (echter versterkt) van de Fiat 850 en een carrosserie van de ontwerper Renato Ambrosini. Het geheel doet zeer sportief aan. Zo heeft de auto een linnen kap en losse zijruiten en een opklapbare voorruit. De koplampen en achter lichten zijn niet ingebouwd en het reservewiel is achter tegen het mo torcompartiment geplaatst waardoor de nummerplaat naar links moest verhuizen. Natuurlijk heeft de Siata spaak- wielen met radiaaïbanden en tree planken. Overigens js het .instrumen tarium (op een .echt houten dash board) zeer volledig, onder meer mét een toerenteller. De wagen kost achtduizend gulden. De grote mode van dit seizoen zijn wel die leuke badstof japonnen, die zb heerlijk luch tig zijn en zo fleurig staan. Vlotte japon van prachtige badstof, een fijne vrljetijds en strandjapon met moderne lange ritssluiting, afgebiesd langs hals en armsgaten, in diverse vrolijke kleuren... voor nog géén twaalf gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze vlotte bad stof japonnen, in leuk des sin met als hoofdkleuren aqua, rose of geel, maten mm 36t/m 46 aw'fl voor best. van 50 jaar geleden De Kanaal tunnelLonden, 4 Juli. Op de internationale parlementaire handels- conferentie alhier werd heden een re solutie aangenomen, waarin gezegd wordt dat met den voorgeuomeu tunnelnanleg onder het Kanaal zoo spoedig mogelijk een begin moet worden gemaakt. De tunnel zou in 5 jaar gereed kunnen zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1