Meer taken dan alleen moordbrigade Nodig als gevolg decentralisatie „Assistentiegroep" trad voor het eerst op Tevredenheid over resultaten buitenlanders van alles de schuld,.." Taxi-chauffeur brengt vluchtende Haf si naar Belgische grens Moordaanslag op havenarbeider Gemeente Schiedam OUDE NOORDEN NIET MEER WAT HET VROEGER WAS Geen levensmiddelen in wijk Groenoord? Actie Wielerbaan heeft nog maar matig succes met zes roltrappen naar boven en naar beneden MAANDAG 8 JUtl 1968 kaar en binnen vierentwintig uur. RECHERCHEURS MAASKANT BEHANGSEL (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Voor het eerst in zijn bestaan (opgericht in november 1967) is de „assi- stentiegroep" Kortweg AG van de Rotterdamse politie opgetre den. En het was de eerste keer meteen raak, een moord en een poging tot doodslag, vlak bij el- Tafeltennisclubs doen het goed in competitie ROTTERDAM De buurt rond het Zwaanshals in het noor den van Rotterdam is diep geschokt door de twee moordaan slagen die daar binnen 24 uur gepleegd zijn. Een Marokkaanse gastarbeider werd door een landgenoot met messteken om het leven gebracht, een bezoeker van de wijk werd dit weekeinde met ingeslagen schedel gevonden, de vermoedelijke dader is in arrest. ROTTERDAM De Rotter damse politie neemt aan dat de 34-jarige Marokkaan Hafsi Bou- chaid Ben Mohammed in België is, vermoedelijk in, of in de om geving van Brussel. Hafsi wordt gezocht als mogelijke dader van de moord op zijn 24-jarige land genoot en' vroegere vriend Mo hammed Ben Ahmed die vrijdag tussen half zeven en acht uur met tien messteken op gruwe lijke wijze om het leven werd ge bracht. BRUSSEL ca dagelijks Bisdom wil praten met actiecomité geweven badstof 90 cm breed In vele dessins Pagina 3 worden omdat het posthuis Zwaanshals uitstekend geschikt was om als commandopost te worden ge bruikt. Men is met dit eerste officiële op treden, na een jaar van voorbereidin gen en talloze proefalarms, zeer te vreden. Allerlei routinezaken werden naar de AG overgeheveld, die omdat er buitenlanders bij betrokken wa ren, was versterkt met twee mannen van de vreemdelingendienst. De recherche van het bureau Bergsingel kreeg zodoende de handen vrij voor het eigenlijke onderzoek. In het posthuis is intussen een vrij om vangrijke carthoteek opgezet waarop alle gegevens staan vermeld. Chef van de AG is commissaris A. Vermcy chef van de rechercheafde lingen. De heer Vermey is op het ogenblik met vakantie. Hij wordt vervangen door commissaris A. D. Methorst. Even kwam men dit weekeinde toch moeilijk te zitten. Normaal is een ploeg volledig, bezet. Ondanks deze AG bleek het toch noodzakelijk politiemensen van- vakantie terug te roepen. Vooral het zogenaamde buurt onderzoek, dat nu odg door de AG werd verricht, heeft in de Hoog- landstraatzaak tot resultaten geleid. De politie die in verband met de vele verloven niet op volle sterkte was, kon dankbaar deze groep inschakelen. Hoofdinspecteur K. Ar beider en hoofdinspecteur T. Waar denburg die respectievelijk de zaak van de Marokkaan en die van de Hooglandstraat leiden, vroegen ieder op hun beurt dé hulp van de ploeg specialisten in. De AG bestaat uit twee groepen van totaal 22 rechercheurs, twee ad ministratieve ambtenaren en eigen materiaal. De AG treedt niet alleen op in geval van moord maar ook bij alle ernstige misdrijven, zoals over vallen, grote kraken. Het ging nu om moord en poging tot doodslag. De instelling van de AG werd no dig door de speciale organisatie van de Rotterdamse politie waarbij de re cherche geheel gedencentraliseerd is. Iedere afdeling heeft een eigén re cherche. Echte specialisten komen slechts voor bij de kinderpolitie, de rivierpolitie en de centrales voor ver dovende middelen, auto- en fietsen diefstallen en falsificaties. Alle overige zaken worden behan deld door de recherche-afdelingen aan de verschillende bureaus in de stad. En daarbij horen ook moord of doodslag die nu dus door de recher che van het bureau Bergsingel wor den behandeld. In het verleden heelt dit systeem wel eens tot moeilijkheden geleid de zelfde moeilijkheden die zich nu dreigden voor te doen, namelijk te kort aan personeel van de betrokken afdeling. Uiteraard werd dan steeds assistentie verleend, maar de stérke wisseling van die assistentieverïe- ning, was vaak een bezwaar. De AG kan vooral bij het begin van een onderzoek over vrij veel re chercheurs beschikken met een' grote variatie aan taken. In tegenstelling tot de normale moordbrigades zoals die bij diverse politiecorpsen bestaat, opereertde Rotterdamse AG niet zelfstandig. De AG verleent slechts assistentie pp verzoek van de chef van de betrok-' ken afdeling. Deze hoofdinspecteur bepaalt ook in welke gevallen e» in welke mate assistentie wordt ver leend. De 22 rechercheurs worden gere- cruteerd uit het recherchepersoneel van de verschillende afdelingen, waar zij normaal dienst blijven "doen. Tot de uitrusting van .de AG behoort, éen speciale auto die op eenvoudige wijze ingericht kan worden als posthuis. Verder heelt de groep de beschik king over verbindingsmateriaal,, ge reedschappen, benodigdheden voor het opzetten van een afzonderlijke administratie en verlichtingsmate riaal. Dit hoefde nu niet gebruikt te M Ons* moom hthanrscUHbsmt sief «n icura uit iOO taortrn, dfrect Pt lesuren behangHh, eerdat gratie tiwlsbeeorgd. 2t KDDEUÜMDS1!IMT2 •TB-2351.92. jniPKAHiTSEOClff 235 - TEL 27.48.25 SCHIEDAM Onder het toe ziend oog van de sportclub '.„Schiedam", die een ervaren trainer - Jan Schaefer (HS) terbeschikking stelde, hebben jongelui vanaf zes jaar een ple zierige week doorgebracht met honkbal training. Spelregelkennis stond ook op het programma. Als beloning en herinnering ontvin gen alle deelnemers vrijdagmid dag een diploma. Een tornooi- (tje) kon ook al worden afge werkt. Winnaar werd de ploeg met de naam ,X>odgers". Andere groepjes droegen de namen Schiedamse Boys m Yankees. Op de foto: de trotse jonge ■winnaars, de spelers van „Dod gers". SCHIEDAM „Schiedams tafel tennis doet het uitstekend" Tot deze konklusie komt het kontaktblad voor de Schiedamse bond voor lichame lijke oefening. Twee van de drie Schiedamse vere nigingen nemen een belangrijke plaats in bij de landelijke kompetitie. Van de elf teams, die in het nu afge lopen seizoen voor de afdeling Rot terdam (waaronder de Schiedamse tafeltennissterren ressorteren) kwa men er drie van NOAD en Service. Schiedam was tot voor kort drie tafeltennisverenigingen rijk; door een fusie van Service en The Smashing Fellows zijn er dat nu twee gewor den. Gaat het, over het algemeen ge nomen, goed met de tafeltennisvere nigingen, toch is een zekere stilstand in opgaande lijn te bespeuren. Dat is vooral te wijten aan het gebrek aan voldoende speelruimte, waardoor alle verenigingen de mogelijkheid tot ex pansie misten. Voo een behoorlijke ontwikkeling van de tafeltennissport in Schiedam moet belangrijk meer speelruimte ter beschikking worden, gesteld. Eerst'als' het speelruitnte-gebrek is' opgeheven, kunnen de: „ping-póng" spelers hun toekomst vol vertrouwen tegemoet- zien. SCHIEDAM Het socialistische lid van de gemeenteraad J. Dijkstra heeft B. en W. schriftelijk gevraagd naar de reden van. de gelijktijdige vakantiesluiting van twee supermar kets en een kruidenier in de wijk Groenoord. .Hij vindt dat voor de be woners van dit stadsdeel een zeer ongewenste er. onprettige gang van zaken. De heer Dijkstra vraagt B. en W. welke maatregelen zjj denken te-tref fen om te voorkomen dat in volgende vakanties niet opnieuw bijna alle su permarkets en kruideniers gelijktij dig gesloten zijn. Het Zwaanshals met z(in vele zij straten: Wolstraat, Hamelstraat, Hooglandstraat, Fabriekstraat, is, volgens de bewoners, niet meer wat het voor de oorlog was, De buurt bewoners schuiven de schuld op do vele buitenlanders die er huizen. Een veel gehoorde mening onder de verontwaardigde noordelingen is; „AHe buitenlanders naar huls te rugsturen, Ze zijn te Ini om te wer ken, ze laten onze vrouwen niet met rust," In café De Wijnberg in het Zwaanshals wordt voor „zwarten", met wie men alle buitenlandse ar beiders bedoelt, niet meer getapt. „Ze kunnen er ergens anders een troep van maken, bij ons komen ze er niet meer in." Voor de oorlog was het volgens de meeste buurtbewoners de gezel ligste buurt van Rotterdam. Een hechte band verbond de bewoners met elkaar, zaken zoals van de laatste tijd, kwamen er niet voor. De laatste twintig jaar is dat an ders geworden, vele mensen trok ken weg naar andere wijken', ande ren kwamen voor hen in de plaats, meestal niet de beste Rotterdam mers, aldus enkele bewoners. Nu willen veel gezinnen, naar een an dere buurt, maar iemas d uit Rot terdam-Noord komt niet meer ge makkelijk weg. Het ligt, zegt iemand die al bijna veertig jaar in een zijstraat van het Zwaanshals woont, dan ook (Van een onzer verslaggevers) De aanwijzingen dat de Marokkaan Hafsi naar België zou zijn ontkomen, is afkomstig van een taxi-chauffeur uit Eindhoven. Onmiddellijk nadat zaterdag de foto van Hafsi in kranten en op het tv-scherm was te zien, her innerde de man zich Hafsi. -V Hij waarschuwde onmiddellijk de politie en vertelde dat hij vrijdag avond om elf uur een man die zeer nauwkeurig aan de beschrijving van de; door de politie gezochte voldeed, had vervoerd van Eindhoven naar de Belgische grens. Tijdens een gesprek in de wagen had de passagier zich laten ontvallen dat hij naar Brussel wilde. Onmiddellijk heeft de politie via Interpol de hulp van de Belgische, en speciaal de Brusselse, politie ingeroe pen bij de-opsporing van de man. De BRT (de Belgische radio en televisie) verleende medewerking door de foto van Hafsi enkele malen op het scherm te brengen. De assistentiegroep die nog steeds met het onderzoek bezig is, wacht gèspannen de eventuele berichten uit België- af. Toch laat men het niet daarbij, reden waarom ook zondag de foto van Hafsi en zijn signalement diverse keren op het Nederlandse tv-scherm te zien is geweest. Men wil ze precies mogelijk de gangen van de uilgewezen Hafsi na gaan vanaf het ogenblik dat hij weer Nederland binnenkwam, tot de doodslag en daarna. Inmiddels heeft de politie het huis waar de Marokkanen woonden ver zegeld in verband met het onder zoek. De twee vrienden van de vermoorde, die eveneens illegaal in ons land. vertoeven, hebben mel dingsplicht gekregen van de vreem delingendienst en zullen, zodra,, zij in 'verband niet de zaak met meer belangrijk zijn over de grens worden gezet. Een team van de assistentiegroep is naar Brussel-vertrokken om daar Interpol en de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. "Ook zijn zij gegaan naar de grenspost waar de Eindhov'ense taxichauffeur ver- moedèlijk Hafsi heeft afgezet. De Rotterdamse politie wil de naam van de grenspost niet meedelen. i Er 'is niet veel hoop dat Hafsi Bouchaib in Brussel wordt aange houden. Er zijn de afgelopen, jaren onderzoekennaar meer' belangrijke misdrijven in de Belgische hoofdstad „doodgelopen", ondermeer de be ruchte Amsterdamse koffermoord. niet alleen aan onze buitenlandse gastarbeiders. Het aantal „be roepswerklozen" 'in de wijk is groot, aan geld komt men vaak door zolders een kleine .zijkamer tjes aan buitenlanders te verhuren. In deze vertrekjes, waar men veer tig a vijftig gulden in de week voor vraagt, huizen vaak meer dan tien mensen. Dit werkt excessen in de hand. De meeste bewoners blijven ech ter de mening toegedaan dat er al lereerst een eind moet worden ge maakt aan het binnenhalen van de vele buitenlanders, die, hoewel vaak zeer vriendelijk en behulp zaam, er zulke andere gewoonten op na houden dat een samengaan met de nuchtere Rotterdammers onmogelijk is. De moord op de Marokkaanse gastarbeider wordt door de buurt bewoners over het algemeen met een licht schouderophalen afge daan. „Zo lang ze elkaar vermoor den, vinden we het niet zo erg", zeggen de mensen die in de vele cafeetjes in de buurt over He voor vallen praten. „Ze moeten echter niet met hun handen aan ons komen. Als we die buitenlanders met elkaar zien ruziën of vechten, wat nog' ai eens voorkomt, bemoeien we ons er niet mee, het interesseert ons niet en je hebt voor je het weet een mes in je buik". =r "Vooral op de Surinaamse be woners heeft de buurt het niet begrepen, die „deugen nergens voor". Marokkanen en Turken worden veroordeeld omdat zé al tijd willen vechten en te snel met het mes klaar staan. Span jaarden en Italianen ondergaan de minachting van de mensen omdat zij de jonge meisjes altijd lastig vallen. „Tien man op een zolderka mertje mijnheer, met twee of drie meisjes van nog geen veer tien jaar, eruit schoppen die bui tenlanders, allemaal", Is het wei nig vleiende oordcel van deze ou de Rotterdamse buurt, die boven aan de saneringslljst van Rotter dam staat. Stedelijk museum: „Vormgevers van vandaag en morgen". Agentschay „De Rotterdammer", Me vrouw J. van Gogh, Dr. Zamenhofstraat 139. tel. 15.24.09 foolc klachten bezorging).- Alarmnummer politie: 24.40.60. Brand weer: 26.91.23. GG GD: 26.93.90. Apo theek: Apotheek Jansen, Swammerdamsln- gel 41. tel. 26.49.17. Alarmnummer meld- en rcgelkamer voor klachten luchtvervulline: 28 28.87. SCHIEDAM In het afgelopen tveekend hebben tien jongetjes, in leeftijd variërend van zeven tot tien jaar, een strooptocht ondernomen in een op het spoorwegterrein gepar keerd staande auto van de NV Schie- karton. Beladen met 700 lege sigaren dozen keerden ze triomfantelijk huiswaarts naar de Parallelweg, waar de politic na huiszoeking weer 500 dozen terugvond. Zondagavond waren een 14-jarige en een 15-jarige jongeman samen ge zellig aan het brommen over de 's-Gravelandseweg. De politie ver trouwde het niet helemaal en voelde ze eens aan de tand. Ze konden geen verklaring over de herkomst van de vehikels geven waarom de politie ze maar naar het hoofdbureau bracht. Daar was .inmiddels aangifte ge daan door de 27-jarige chemisch technicus J. K. A. K. en de 16-jarige bijrijder L.S., beiden uit Rotterdam, die na een bad in- Groenoord te. heb ben genomen, tot de ontdekking kwa men dat hun bromfietsen waren ver dwenen. Zondagmorgen vroeg trof de auto mobilist M. Hoogewaard uit Vlaar- dingen in de Oranjestraat een twee jarig kleutertje Laurens Kaptein, wo nende aan de Koemarkt, aan. Hij bi vakkeerde daar in zijn pyama. De automobilist ontfermde zich over de dreumes en bracht hem naar het politiebureau. Om acht uur kwam zijn vader hem daar afhalen. De kleine avonturier had zich na het wakker worden blijkbaar verveeld en was stilletjes de trap afgeslopen en de straat opgepiept, tenvijl zijn ou ders zich nog in diepe rust bevonden. SCHIEDAM Drs. W. M. J. van der Ende van het Bisdom Rotterdam heeft een gesprek voorgesteld tussen het kerkbestuur dat het beheer voert over de Havenkerk aan de Lange Ha ven en het Comité tot Instandhouding van de Havenkerk. In verband met de vakanties 'kan een bespreking met het Aktiecomité (Havenkerk, St. Liduinakerk en Sin gelkerk) en de Driekerkencomiriissie, waarin een aantal bekende Schie dammers zitting hebben eerst ever een dag of veertien worden ver wacht.' Ook moet eerst nog eén gesprek worden gevoerd met Monu mentenzorg om zeker te zijn van de financiële bijdrage van' die kant. Er zou een nieuwe landelijke regeling op komst zijn, die van grote betéke nis kan worden voor restauratie en onderhoud van oude gebouwen, j SCHIEDAM In de nacht van za terdag .op zondag botsten op de krui sing 'Vlaardingërdi.Jk Burgemeester Van. Haarèhlaan twee personenauto's. Hierbij waren dë 55-jarige caféhou der P. v. d. W. uit Schiedam en de 27-jarige slager C. de G. uit Vlaarrlin- gen betrokken. De auto van Van der W. .moest als geheel verloren worden beschouwd, terwijl de auto van De G. aan de vodrzijde zwaar werd beschadigd. Van der "W. gaf aan C. de G. geen voorrang en maakte een bocht naar liiiks,; waardoor de G., die in de rich ting "van Trianon reed, tegen hem aanbotste. De W. werd uit de auto geslingerd en bleef roerloos op het zich voor Trianon bevindende grasveld liggen. Met ernstige schaaf wonden en een bloeduitstorting aan hét-hoofd bracht de GGD hem naar het Gemeenteziekenhuis. Na daar verbonden te zijn moest hij zich ver antwoorden op het politiebureau. Het bleek dat hij alcohol had gebruikt. Als U in een warm week-end of tijdens een heerlijke vakantie dag in een fleurige, luchtige zomerstof wilt lopen, dan is het de hoogste tijd' eens te komen kijken naar onze Imprlmé bad stof op de Parterre^ dè mode- stof van het jaar. Bedrukte badstofvan pri ma volgeweven kwaliteit in vele madiéuxe dessins en kleuren. De luchtige zo merstof, ideaal voor vrije .tijds ei) strandkleding, maar ookyoor «et maken, van bijvoorbeeld douche-cel gordijnen, koopt U, V0 «m. breed, per meter voor nog géén vijf gulden. Juisc op die kleine dingen die U steeds weer nodig heeft - kunt U bezuinigen. En daarom koopt U natuurlijk zo'n grote flacon Adrocado ei-shampoo, die een weldaad is voor Uw hoofdhuid en Uw haar een zijdeachtige glans ver leent... een grote gezinsflacon met liter inhoud voor nog géén zeven dubbeltjes. SCHIEDAMDe aktie „Wieler baan Schiedam" mag dan in het be gin enige moeilijkheden hebben op geleverd, de bouw van de baan Is nu toch van start gegaan. De verkoop vatt de begunsfigerskaarten heeft echter niet het financiële succes op geleverd, dat de organisatoren had den verwacht. Als de wielerbaan voltooid is, ge ven de begunstigerskaarten recht op toegang bij de wedstrijden. De kaar ten zijn gedrukt in vijf kleuren én genummerd; per evenement loot het bestuur een aantal nummers en (eventueel) een kleur uit Dit lo tingsresultaat wordt vooraf bekend gemaakt; de houders van de uitgelote nummers en kleur hebben dan bij het bepaalde evenement recht van toegang. Zodra de eerste aktie, die 14.000 moet opbrengen, achter de rug is kan de Stichting Wielerbaan Schiedam de volgende aktie beginnen; er moet dan namelijk nog eens ƒ17.000 worden bijeengebracht. Elk senior-lid van een vereniging kan één begunsti- gerskaart kopen. Als elke vereniging medewerking verleent, kan er spoe dig een wielersportakkomodatie tot stand komen, waarop heel Schiedam trots kan zijn. Enkele verenigingen hebben mede werking verleend door het beschik baar stellen van juniorleden voor huis-aan-huïs bezoek. Er zal voor de tweede aktie opnieuw een beroep worden gedaan op andere verenigin gen om daadwerkelijk hun steentje bij te dragen. de man", van wie V. een signalement had gegeven. V. kon overigens niet de naam van Labrie noemen. Pas later kon de po litie achter deze naam komen. Labrie had geen papieren op zak. Het buurt onderzoek en de vragen aan café- en barbezoekers brachten de politie steeds meer aan het twijfelen over het bestaan van een derde man. Welke precies de aanwijzingen zijn die hoofdinspecteur Waardenburg deed hesluiten de man aan te hóuden wilde men zondagavond niet meede len. Kennelijk zijn er getuigen die V. en Labrie hebben samengezfen Zon der een derde man. Voorlopig ont kent V. iets met het inslaan van de schedel van Dirk Labrie van doen te hebben. Labrie woont in een houten keet aan de Stoopweg. Hij is weduwnaar en woont alleen. Hij kwam nooit in de omgeving van het Zwaanshals. De laatste kroeg die hij, V. en de onbe kende, en waarschijnlijk fictieve, derde hebben bezocht, was de Rio Grandebar op de hoek van de Hoog landstraat en Zwaanshals. (Vervolg van pag. 1) V. had vervolgens eerst een kennis gewaarschuwd en. pas daarna (na twaalf uur) besloten de politie in te lichten. Hoofdinspecteur P. Waar denburg werd met het onderzoek be last. Recherche-commissaris Ph. Ar- don en officier van justitie mr. W. D. Meerder (die ook met het onderzoek in de zaak van de Marokkaan bezig is) waren ter plaatse. Later kwamen ook de doktoren T. Witte en J. Zel- renrust van het gerechtelijk labora torium naar de woning. Een eventueel wapen is nog niet gevonden. Dr. Zeldenrust heeft zich niet uitgelaten over wat voor soort wapen het moet zijn gewest. De kennis, wiens naam de politie niet wilde noemen, blijkt helemaal te goeder trouw te zijn. Aanvankelijk bleef V„ na een uitvoerig verhoor, op vrije voeten. De politie zag toen nog geen aanleiding de man als mogelijke verdachte aan te houden. Dat gebeurde pas later. De assis- tentie-groep, die na deze mishande lingzaak op volle sterkte werd ge bracht en zelfs werd uitgebreid door Groot was de consternatie in het politiemensen van vakantie terug te „Oude Noorden", zoals deze oude roepen, begon aan een uitgebreidstadswijk heet, na het bekend wor- buurtonderzoek. Het ging daarbij den van het tweede ernstige 'ge- SCHIEDAM Geboren: Monica D d.v. D Muilwijk en B Wijzenbroek; Elles d.v. G van den Hoek en J C Klepkc; Ufuk z.v. Y. Ozay cn F. Arslan; Monique d.v. J J de Vreugd en C. Freeling; Zngrid d.v. A de Bruijn en D Vermeulen: Jeanette d.v. G Jensen en UERenson; Yvonne J d.v. M de Bruin en P A Gringhuis. Overleden: J T A Feelders, 81 jr. O Caféhouder J. v. O. wilde zaterdag een betoog onderstrepen met een kiap op de tapkast. Hij sloeg echter op een leeg bierglas en liep een bloe dende wond aan de linker arm op. De politie bracht de caféhouder naar het Holyziekenhuis, waar de wond is gehecht. Deburgemeester van Schie dam' brengt ter openbare ken nis; dat het ontwerp voor het bestemmingsplan Industriege bied 's-Graveland met ingang vari 10 juli 1968 gedurende een maand ter gemeentesecretarie {afdeling openbare werken) voor een ieder ter inzage wordt gelegd. Ieder, die tegen het ontwerp bezwaren heeft, kan deze-gedurende de hiervoor ge noemde termijn schriftelijk bij de gemeenteraad indienen. Schiedam.' 8 juli 1968. (De burgemeester voornoemd, H. Roelfsema. Op de stoffenafdellng verkopen wij eerste keus Imprimébadstcf; Volgeweven, In zonnige dessins en zomerse kleuren, de onmis bare vrljetijdsstof, i| Af 90 em breed, m. OQ permeter, TT#- J,, voor tfj Gein ttf, of schrift, best. In onze parfumerie-afdeling ver kopen wij deze grote gezins flacons advocado shampoo, goud-gele shampoo, in grote onbreekbare m, flacon, ÊNwl voor WYklM SCHIEDAMVanmorgen om negen uur opende Sporthal Margriet zijn poorten voor een menigte jongens en meisjes die al dan niet gebracht door hun ouders, hun opwachting kwamen maken. Tot grote vreugde van veel ouders wordt ook dit jaar het Jeugdfestijn weer gehouden. Het is een groots opgezette en .aangeklede speelruimte voor honderden jongens en meisjes. Verschillende ouders bleken niet op de hoogte te zijn van het feit dat er weekkaarten a-/'3,75 worden verkocht. Ook meenden ze dat ze die in de voorverkoop, aan het VW-huisje hadden moeten afhalen. De weekkaarten zijn alsftdg aan het loket van de sporthal te verkrijgen. weldsdelict binnen vierentwintig uur. Men is er over het algemeen van geschrokken en is de politie graag bereid alle inlichtingen te geven die mén vraagt. Géi» telcf schrift, best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1