Bijna miljoen auto's op veer M'sluis-R'bürg GEZIN AM Weer gezin in buitenland verongelukt Grote - orgel vier trel drommen publiek Hoechst breidt in Sloegebied uit Volgend jaar met drie schepen Half jaar eerder dan verwacht Ihrodhi mt Zuid-Afrik-a tcmgkèhmmi \!v<m> voprwtmchtèn Mepten niet In auto verbrand IN JUNI FLINK GESPAARD met zes roltrappen naar boven en naar beneden MAASSLUIS De veerdienst Maassluis-Rozenburg, die de noord-zuid-verbinding met twee koplaadveerboten onderhoudt, heeft in 1967: 924.000 auto's over de Rotterdamse waterweg ver voerd. Trk'st rehw i\m mttündëtt mugnïtivr (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam De politie beschikt als eerste corps, sinds het begin van deze maand, over een afdelingsportofoonnet voor de zevende afdeling (bu reau Slinge) van de geünifor meerde politie. Voorlopig, omdat Den Haag de definitieve fre- ONGUNSTIG VOORDELEN bekend, is de eerste fosforfabriek van Hoechst bij Vlissingen in mei jl. met de produktie gestart. VERDUBBELD VOORDELEN MIDDELBURG Hoechst- Vlissingen NV heeft van het Duitse moederbedrijf Farbwerke Hoechst AG officieel een krediet gekregen van 65,2 miljoen Duit se Marken voor de bouw van een tweede fosforfabriek in het Sloegebied bij Vlissingen. Zoals ■HjSgf - nf ROTTERDAMMER DINSDAG 9 JULI 1968 mymvaxm rrscasAV »ss- -•isx i-^.<y&>t{yi<«üc^ ri«raAt. v**:. u twiïprf. «ae.'t&* ^v^ ^.vV *tt&| N,v.^5i-V«ri^i;'>ïêKüac:: jr«4w>t!»t- tri<^ ikw;fe'» «jré? twxxx-, «Js£iatjKf?m >->, «sarf* Toen vorig jaar juni de Benelux- tunnel voor het verkeer werd geo pend, daalde het aantal vervoerde auto's met 25 procent. De jaarlijkse toeneming echter van 28 procent rriaakt, dat gebaseerd op de tellingen van de eerste zes maanden in 1968 de veerdienst verwacht over het gehele jaar 1968 weer 950.000 auto's te zullen overzetten, dus iets meer dan in 1967. Voor 1969 rekent men op ruim één miljoen auto's. Hoe snel deze stijging is, die nauw samenhangt met de ont wikkeling van het Botlek- en Euro poort-gebied, blijkt wel uit het feit dat in 1956 slechts 100.000 auto's wer den overgezet. In nauw verband met deze groei ligt dan ook de uitbreiding met een derde koplaadvecrboot volgend jaar juni, zodat de dienst, vooral in de spitsuren, met drie veerboten uitge voerd kan worden. Krijgt Maassluis er een veerboot bij, het voortbestaan van de veer dienst Brielle-Rozenburg is nog erg onzeker. Vast staat wel dat de pro vinciale waterstaat die dit veer ex ploiteert zich terugtrekt, daar de brugverbindingen tussen Brielle en Rozenburg in mei 1969 opgeleverd worden. De verplichting van de provinciale waterstaat om een wegverbinding tussen Brielle en Rozenburg te on derhouden, maakt dat bij ingebruik- nemen van de bruggen, het pontveer overbodig wordt. ""TT - -* fik»»! yANDAAG heb ik prettige din gen te vertellen over een naar feit Als u eerst de illustratie hebt gezien zal het u misschien ai duide lijk zijn. Het onderwerp is het gezin Den Heijer, in nare omstandigheden uit Zuid-Afrika teruggekeerd, on dergebracht in een flat. Maar er is weer een beetje blijheid gekomen in de Homerusstraat 846, Rotterdam. Toen het verhaal in de krant stond heb ik dat moet ik u eer lijk vertellen gedacht: Het zou leuk zijn als lezers gingen helpen. Maar ja, er is zoveel te helpen, er zijn zoveel mensen met vakantie- enzovoort Maar de werkelijkheid was anders. De redaktie van onze krant was nog maar nauwelijks be zet maandagmorgen, of het eerste telefoontje 'kwam al. „Wat kan ik doen? Wat is er no dig? „Ik hefe speeldgoed, keukendoe- ken, linnengoed, bestek, alles nieuw. Wij zijn ook maar een gewoon ge zin, maar we willen toch helpen. Hoeveel geld is er nodig?" Dat is CHALON SUR SAONE Drie Ne derlanders zijn gisteren bij de Franse plaats Chalon sur Saone in hun bran dende auto om het leven gekomen. De slachtoffers, allen uit Nijmegen, zijn A. L. C. van den Berk (44), zijn 46-jarige echtgenote en hun zestien jarige dochter Johanna. Twee zoons (14 en 15) werden licht gewond. De auto raakte op de Route Natio nale nr. 6 van de weg bij het uitwij ken voor twee auto's die in botsing waren gekomen. Zij reed een ravijn in en vloog in brand. TILBURG Op het kruispunt Hart van Brabantlaan - Ringbaan west is dé 65-jarige bromfietser L. Ansems bij het oversteken door een vrachtauto aangereden. Hij overleed in het ziekenhuis. een bloemlezing van reakties, die de hele maandag door binnenkwamen. Jan Krant heeft te weinig vertrou wen gekoesterd in het meeleven van de krantelezers... Daarom schrijf ik nu gesterkt door uw meeleven. Want u deed iets voor het gezin Den Heijer. Of u gaat iels doen. Door de telefoon heb ik een aantal mensen de weg naar Lombardijen gewezen. Die gaan naar het gezin Den Heijer toe. Om te zien wat er nodig is, of om met een wat te brengen. Fantastisch, deze staaltjes van daadwerkelijke hulpverlening! „Wij geven zoveel voor de zen ding, waarom niet voor gevallen als deze, die zo vlak hij ons zijn? En laten we dat blijmoedig doen". „Dat zei een lezeres, die ik maandagmid dag aan de lijn had. Ze heeft gelijk, ook als ze zegt: „Velen kunnen best iets van hun vakantietoeslag geven", Alvast hartelijk dank namens de fa milie Den Heijer voor al dit meele ven. Ja, dat mag ik zeggen', want het prettigste telefoontje (u neemt het me niet kwalijk...) kwam in de loop van de middag van mevrouw Den Heijzer zelf. „Hartelijk dank, harte lijk dank, - u hebt al veel voor ons gedaan",zei ze. Die woorden gaan via mij naar. u lezers, die iets heb ben gedaan of willen doen om de nood te helpen lenigen. Maar me vrouw Den Heijer had nog meer te melden. Onmiddellijk die dag had zij zelf al reakties gekregen. Iemand bracht kleding ,voor de kinderen en voor haar. Een convectorhaard is beloofd en die komt nog deze week. Kijk, dat is spontaan optreden, meteen doen. Mevrouw Den Heijer was er helemaal van onder de indruk. Ik heb haar verteld van de telefoontjes en gezegd dat zij nog wel meer zou merken. Want dat durfde ik nu weL Fijn dat zoveel mensen willen helpen. Dit meeleven zal het echt paar Den Heijer en'hun kinderen wat opheffen uit de doffe wanhoop. Feit blijft echter dat" zij financieel geen perspekitief hebben. Daar zal ik nog iets meer over vertellen. Om wat geld te hebben, kocht de heer Den Heijer 18 jaar pensioenrechten (koopvaardij) af. Dat bracht 4500 op en die zijn weg. De terugreis op kosten van het rijk kost 4500. Die moeten zonder twijfel warden betaald. De kosten van hotels in Zuid-Afrika zijn 6000 'a 7000. Daarvoor heeft het echtpaar Den Heijer schuldbekente nissen getekend. Dus dat geld moet warden terugbetaald. Via de huisvesting heeft dit gezin een flat gekregen. De sociale dierst heeft de eerste twee maanden be taald, daarna moeten ze de huur zelf opbrengen. Enige inrichting, daar voor zorgde de sociale dienst. Dat geld wordt straks van de kinder bijslag ingehouden. U voelt wel dat er op die manier niet veel kinder bijslag overblijft Want het gaat om 2100. Ik heb weinig lust al die getallen op te tellen. Maar met elkaar is het een flink bedrag. En dat vooruit zicht moet wel somber stemmen. Ik citeer nu even het artikel uit onze krant van zaterdag. Mevrouw Den Heijer zei: „Voor ons bestaat'geen enkele hoop meer voor de toe komst". En ik vraag u: Is dat zo? kanalen) verbindingen gebruik zal worden gemaakt, zal men op nog veel grotere afstanden onderling kunnen werken. De nieuwe frequentie heeft ver der als voordeel dat de portofoons niet meer hele lange antennes nodig hebben. Twintig centimeter is vol doende. De nieuwe portofoon is 20 bij 8 bij 4 cm groot. Het ligt in de bedoeling te zijner tijd per afdeling een portofoonnet in te richten. Men is er nog niet helemaal uit hoe dan ook eventueel contact tussen porto- fonisten van de diverse afdelingen mogelijk zal zijn. Bij de plannen van de verbindings dienst van de politie hoort ook het inrichten van een vast station op ieder afdelingsbureau op de 80 MC band (de golflengte van het grote net waarmee de meldkamer contact houdt met de radio-auto's). Technisch is het mogelijk dit toe stel te koppelen aan het eerder ge noemde basisstation van het porto foonnet (450 MC) waardoor de meldkamer in direct radiocontact kan komen met iedere politieman die een portofoon bij zich heeft. In dat geval zou naast de porto- foonnetten van de afdelingen een centraal commandonet tot leven ge bracht kunnen worden zowel voor alle rijdende of lopende politieman nen die in bezit zijn van mobilofoon of portofoon. een vaste post in de meldkamer mo gen worden opgesteld. Daarna mo gen ze slechts worden gebruikt voor gesprekken onderling. Er moet-dus worden gezocht naar een manier van portofoonverkeer waarbij allerlei ongunstige factoren zouden wegvallen. Bij het mobilofoonverkeer wordt de radio hoofdzakelijk gebruikt een surveillerende auto's naar een be paalde plaats te dirigeren. De radio auto's die niet voor de eerste as sistentie nodig zijn, surveilleren op aanwijzing van de respectievelijke afdelingschefs. Tot nu toe was bij de surveillance te voet geen radiocommunicatie mo gelijk. Toch is deze voet- offiets surveillance belangrijk voor plaat sen waar auto's niet kunnen komen of eventueel aanvullend op de sur veillance per auto. Radiocontact met de meldkamer is niet dringend nodig. In dit geval is namelijk de constante verbinding met het eigen afdelingsbureau veel belangrijker. En daarvoor is nu het nieuwe por tofoonnet opgezet. Men werkt op een nieuwe frequentie van 450 MC op de UHF band. Het net bestaat uit een basispost met zes portofoons. quenties nog niet heeft verdeeld, moet het portofoonnet formeel als een proefnet worden gezien. Op zichzelf is het gebruik van por tofoons bij de Rotterdamse politie niet nieuw. Er zijn reeds portofoons in gebruik op de 80 MC band waar mee met de grote mobilofoons kan worden samengewerkt zowel als met de meldkamer omdat er op de Euro mast een vast station is geplaatst. Ook kunnen deze portofoons onder ling een net vormen. Het grote bezwaar van de 80 MC- band is dat die op elk normaal ont vangsttoestel ook ontvangen kan worden. Verder zijn er reeds porto foons in de 150 MC-band die alleen onderling gebruikt worden. Slechts tot 1970 zou voor deze portofoons OOUBÏ£SISOB.Mt-ROTTERSAM-TEU1««7S.13308ï Wanneer prins Bernhard op 13 sep tember a.s. Hoechst-Vlissingen NV officieel zal openen, zullen waarschijnlijk de eerste staal constructies voor de tweede fabriek reeds overeind staan. Met de bouw van deze fabriek zal op 1 september worden begonnen. Hoechst hoopt de nieuwe fabriek in november 1969 gereed te hebben. Dit is bijna een half jaar eerder dan aan vankelijk het plan was. Volgens de oorspronkelijke plannen van Hoechst zou de fabriek- in april 1970 gereed moeten komen. De produktie van fosfor, fosforzuur en natriumtripolyfosfaat (een grondstof voor de wasmiddelenin dustrie) bij Hoechst in Vlissingen zal na het gereedkomen van de tweede fabriek precies verdubbeld worden. Dit deelde de heer H. Friedrich, di recteur van Hoechst-Vlissingen NV, maandagmiddag op een persconferen tie te Vlissingen mee. De heer Friedrich ontkende op de ze persconferentie berichten, dat er plannen van Hoechst doorkruist zou den worden bij een eventuele aanleg van zeehavenindustrieterreinen bij Moerdijk. Wel is het voor Hoechst van belang, dat de industrialisatie in het Sloegebied bij Vlissingen door gaat, opdat er o.a. een grote elec- trische centrale in Zeeland bijge bouwd zou kunnen worden. Hierdoor zou de energie voor Hoechst goedkoper kunnen worden. Wanneer Hoechst in de toekomst in het Sloegebied ook een petroche misch bedrijf zou beginnen, zouden de grondstoffen voorlopig van elders aangevoerd moeten worden. Pas na verkrijging van deze petrochemische industrie zal er voor Hoechst vraag naar een raffinaderij in het Sloege bied kunnen ontstaan, zo deelde de heer Friedrich mede. Wat Hoechst in het Sloegebied al lemaal tot stand zal brengen, hangt af van de voordelen die het Sloege bied zal hebben voor de chemische industrie om hier te bouwen. Na het gereedkomen van de tweede fabriek van Hoechst bij. Vlissingen in 1969. zal de grondstoffenaanvoer stijgen van momenteel 350.000 ton per jaar tot 700.000 ton per jaar. Hoechst hoopt de produktie te kun nen laten stijgen tot 60.000 ton fosfor, 70.000 ton zuren en 120.000 ton natri umtripolyfosfaat per jaar. Het aantal personeelsleden zal stijgen van 330 tot 430 man. Het gebruik van dit net heeft vele voordelen. Meeluisteren is niet mo gelijk. Ondanks de aanwezigheid van hoogbouw is, bij een goede antenne opstelling in deze frequentie een zeer goede ontvangst mogelijk. Er is, dankzij een vaste automatische post op de Euromast een constante ver binding tussen de agent en zijn chef in het hele gebied van de zevende afdeling. Hierdoor kan de voet- en fietsen- surveillance helemaal vanuit het bu reau worden gecontroleerd en geleid en is snelle alarmering door of van de lopende en fietsende politieman mogelijk. De portofonisten kunnen, binnen twee kilometer direct met elkaar spreken, buiten die afstand via de' wachtcommandant. Nu wordt nog gebruik gemaakt van zogenaamde simplexverbindin gen (praten en luisteren op een kanaal). Als er later van duplex (spreken en luisteren op gescheiden De vier groten, die gisteravond de orgelmaand in de Doelen op grootse wijze openden, voor het Doelenorgel. Van links naar rechts: Luigi Taglia- vini, Marie-Claire Alain, Arie J. Keijzer en Albert de Klerk. ROTTERDAM De vorige maand is er flink gespaard bij de banken. Meer zelfs dan in het voorgaande jaar. Zo werd bij de Spaarbank te Rot terdam in juni 44,4 min. (juni 1967: 33 min.) ingelegd en 38,4 min. 27,8 min.) terugbetaald, waardoor een spaaroverschot ontstond van 6 min. 5,2 mnl.). Gedurende de eerste helft van dit jaar werd een spaaroverschot behaald van 39 min. 30 min.). Eind juni was door 612.470 inleggers 654 min. aan de spaarbank toevertrouwd. De Nutsspaarbank te 's-Gravenha- ge boekte in juni een spaaroverschot van 7,6 min. tegen 5,2 min. in juni 1967. Ingelegd werd 45,5 42,9 min.) en terugbetaald f 37,8 min. (idem). Eind juni was aan 434.240 spaarders een bedrag van 675,2 min. verschuldigd tegenover f 601,2 min. eind juni 1967. Tenslotte werd bij de Nutsspaar bank in Delft 45,5 min. ingelegd en 37,8 min. terugbetaald, zodat een overschot ontstond van 7,7 min. te genover een overschot van 5,2 min. in juni 1967. Het totale tegoed steeg tot 675,2 min. ROTTERDAM Het was wel een heel bijzonder orgelconcert gister avond in de Grote Doelenzaal! Daar werd de Rotterdamse Orgelmaand geopend door vier organisten, waar van er drie een internationale be roemdheid genieten en de vierde al les in zich heeft, om ook tot deze hoogte te stijgen. De Parijse organiste Marie-Claire Alain genoot de eer, het concert te openen. Zij deed dat met de „Suite du deuxième ton" van haar 18de-eeuwse stadgenoot Louis-Nico las Clérambault, waarin vooral het mooie Trio, het levendige geknor van de kromhoorn in het vierde deel, het prachtig zingende vijfde en het laatste met de sprankelende trompet ten opvielen. Deze compositie werd gevolgd door een ander werk uit die tijd: een reeks bewerkingen van het Kerstliedje Joseph est bien marié" van Jean-Francois Dandrleu, even eens uit Parijs. Marie-Claire Alain speelde deze reeks juweeltjes vol af wisseling met een onfeilbaar meesterschap, waarvan ook het spe len uit haar hoofd zonder hulp bij het registreren getuigenis aflegde. Professor Luigi Tagliavini uit Bo logna hield het ook bij zijn landgeno- ten: twee sonates voor orgel van Do- menico Scarlatti, een fijn genuan ceerd gespeelde in G en een luchtig sprankelende in D, en daama het „Concerto in a" van Johann Sebasti- an Bach, geïnspireerd door een con cert voor twee violen van Antonio Vivaldi, wiens stempel dit werk nog zo sterk draagt, dat de viooltechniek er gemakkelijk in is te. herkennen. Het werd subliem gespeeld, "teer'zin gend het Adagio tüssen de blijde hoekdelen. Het gedeelte na de pauze werd ge opend door de Haarlemse organist Albert de Klerk met het grandioos gespeelde „Tweede koraal" van César Franck, waarin hij met veel tempera ment de dramatiek en de dynamiek het volle pond gaf om uiterst fijn te eindigen. In zijn improvisatie op het oud-Nederlandse liedjé „Heer 'Jezus heeft een hofken", begon hij met het daarin genoemde „harpengespel", waarnaar hij met een grote omweg o.a. met een korte, snelle pe daalsolo weer terugkeerde. Als al tijd was ook zijn spel bewonder enswaardig. Dat Arie J. Keijzer, de organist van De Doelen, bij zijn drie beroem de collega's niet als de mindere afstak, is een pluim op zijn hoed. Ook al, omdat hij het zich niet ge makkelijk had gemaakt. Want de „Drie dansen" van de in de laatste oorlog jong gesneuvelde Jehan Alain broer van Marie-Claire zijn moeilijk te realiseren werken. Wie „Joies" voor. het eerst hoort, zal moeite hebben er de vreugden in te ontdekken, „Deuils" drukt de sombe re rouw uit in reeksen van roer tonen die telkens terugkeren en weer op duiken na de staccati in „Luttes", waarin de strijd naar een dubbel for tissimo triomfgeschal voert, sterk van ritme. Dat Arie J. Keijzer zijn toe hoorders sterk heeft geboeid, is een zeer grote verdienste. Alle vier uitvoerenden kregen een staande ovatie en aan het slot van het concert kwamen zij voor het or gel een bloemenhulde in ontvangst nemen, die met donderend applaus onderstreept werd. Dit unieke concert had bijna 1200 bezoekers getrokken, wat een uitste kend begin was van de samenwer king van De Doelen met de Orgel concertcommissie Grote of St. Lau- renskerk. Het concert werd door de N.C.R.V. opgenomen voor uitzending later. G. RL Dcrsjant Geniet meer van 't buiten 2ijn door zo'n windscherm mee te nemen! U-tovert altijd een piekje "uit de wind" waar U beter en gerief lijker van zon en frisse lucht kunt genieten. Windschermen, 3 m. lang 135 cm hoog met versterkte onder- zoom, met vier 3-dellge tent- stokken, 6 scheerlijnen met pa tentspanners en 6 metalen ha ringen... voor nog géén zes tiengulden. TfEN schematische voorstelling van de verbindingsmogelijk heden binnen het portofoonnet. Onderling kan rechtstreeks wor den gesproken of, op grotere af stand, via de zender op de Euro mast en de speciale telefoonlijn via de wachtcommandant. up ue valreep nog meer nieuws over deze aktie, want dat wordt het zo langzamerhand wel. Zojuist hoor ik dater maandag avond twee stoelen (fauteuils, noem den we die vroeger, geloof ik) bij de familie Den Heijer zijn gebracht. Ook levensmiddelen, huishoudelijke artikelen (als schalen, messen, kop jes, handdoeken en noem maar op), nog wat kleding en een wandel wagentje. Dat laatste is natuurlijk voor de jongste spruit en het ont brak inderdaad ook. Dan belt me een mevrouw uit VIaardingen, die vindt dat er op financieel gebied ook iets moet ge beuren. „Als we nu eens allemaal een tientje geven, sommigen kunnen misschien meer doen", zegt zij. Aan het eind van het gesprek zegt ze nog: „Ik ga mijn kennissen af, eens proberen wat we bij elkaar kunnen brengen." Jan Krant wacht in spanning af.) Euromast In onze camping-afdeling (2e etage) verkopen wij deze wind schermen, met handig fou- draal, in kleurrijk streepdessin, geheel """"'"voor IhQl monhoogt«;ti«r«i'k ca. 2km PIJNACKER De 77-jarige H. F. de Wit uit Delft is gisteravond bij een verkeersongeval op de Noord- eindseweg in Pijnacker omgekomen. Hij reed vanuit een uitrit de weg op en werd door een personenauto aan gereden. Hij was op slag dood. 2-adsrigtf teiafoookabat verbinding man-b«r«au yjd i v 'Bureau; Sli'ng» I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1