98 oeg verbouwt veerpont Gorinehem V nieuwe emeester eo van ïerland Delfland: antwoord van Rotterdam bleef uit In memoriam H. J. Waalwijk Hulpschepen voor Biafra Sociëteit, scholen en zwembad Drijvend centrum van binnenvaart Medeminnares gestoken Kwestie-Rijnpoorthaven .Overleg is er nooit geweest" Enthousiaste verwelkoming In Zuid-Holland j 2,92 min mensen 4«w^wIKiigen- RET-boekje Spoedig beslissing pijpleiding Rotterdam-Aiilwerpen r loupe- zuiverheidscertificaat LIJNBAAN Brillant met garantie met xes roltrappen naar boven en naar beneden Truefu' |tm ROTTERDAM Een Zweedse student, een Deens meisje, twee Deense jongens, een Duits meis je, een Engels meisje, zeven Franse jongens en meisjes, een Spaanse student en zelfs een jon gen uit Equador die in Barcelona filosofie studeert met tussen dat bonte gezelschap wat verloren een Nederlandse student werken al een paar weken aan boord van de Gorinehem V, een oude veer pont van 45 meter lengte en 13 meter breedte, die in de Leuve- haven ligt. INTERNATIONAAL GEERVLIET Sinds zater- I dag hebben de gemeenten Geer- vliet en Heenvliet een nieuwe burgemeester. Na maanden van. geruchten is de nieuwe eerste burger A. J. M Derksen officieel geïnstalleerd. DECEMBER IDEALEN Tien maanden in cel Garantie voor zuiverheid, kleur, slijpsel en proportie. Uitsluitend deze vier faktoren bepalen kwaliteit, schoonheid en waarde van briliant. ENIGE ZAAK IN NEDERLAND waar elk brillant-objekt, behoudens een enkele occasion, door wordt samengesteld uit loupe-zuivere brillant van 1ste kleur en Voor deze waarheid ontvangt U een 50 - ROTTERDAM O Waardering MAANDAG 15 JULI 1963 8 IDE ROTTERDAMMER Pagina 3 Als U naar Je stad gaat om in kopen te doen, denk dan niet aileen aan het huishouden, maar ook eens aan Uzelf.. Koop zo*n prachtig "Trueful" vetercorset, voor nog géén tientje. Een corset, dat een steun en een toeverlaat voor U wordt, inet dubbel voorpand met extra versteviging, afgewerkt met ba leintjes en elastische tussenzet- sels voor meer bewegingsvrij heid, met extra stevige veter- sluiting achter en haken en ogen- band aan de voorzijde. In onze corsetterie-afdeling ver kopen wij deze vetercorsetten, voor meer steun, in zalmkleur en indetaillematen 74t/m 100em. voor :en Ciirt «cl, af schrift, best. van 50 jaar geleden Geen- aankoop meer voor Duitsche,re kening. Naar wij vernemen ontvingen de Nederlandsche groentenveilingen van het Centraal Bureau van Veilingsver. eenigingen telegrafisch bericht. dat voor Duitsche rekening op de groentenveilin gen voorloopig niet meer gekocht zal worden. Men meent, (lat financieeïe ver* wikkelingen oorzaak van dit besluit zijn. BRUSSEL De besprekingen tus sen, het Antwerpse gemeentebestuur en de Belgische regering over plan nen voor eef pijpleiding van Rotter dam naar Antwerpen zijn geëindigd en een beslissing van de regering kan nu spoedig worden verwacht In Antwerpse oliekringen wordt vernomen, dat een speciale werk groep een gunstig advies heeft uitge bracht over een project 'dat drie olie maatschappijen vorig jaar hebben in gediend. De pijpleiding zou een capa citeit van 20 miljoen ton olie moeten, krijgen en in 1970 gereed moeten zijn. (Van een onzer verslaggevers) Een vuil karwei en een heel zwaar karwei, dat met veel enthousiasme wondt aangepakt. AI die jongens en meisjes doen dat werk zonder enige inkomsten, zij hebben zelfs de reis naar Rotterdam betaald om het te mogen doen en zij volbrengen deze taak in het besef, iets te doen voor andere jongeren. Zij overnachten en eten tijdens dit werkkamp aan boord van de Witte Zwaan, het binnenvaartssociëteits- schip in de Leuvehaven. Ai deze jongelieden werken in het verband van de Stichting Internatio nale Werkkampen. Als ploegleider treedt op Simon Eg uit Blokker, 20 jaar, die voor onderwijzer studeert aan de kweekschool in Steenwijker- wold. Hij wordt terzijde gestaan door de kleuterleidster Marijke Kuyter uit Heiloo, eveneens 20 jaar. Een Rotter damse UTS'er verleent technische adviezen en pakt zelf óók wel eens een zwaar karweitje aan, In een van de verblijven vond hij een pet van de vroegere veerschipper van de Gorinehem V, compleet met gouden biezen. Het ding past hem precies en het is nu een mooie trofee. De Gorinehem V wordt een vereni gingsschip voor de binnenvaart. De ruimte benedendeks moet één. grote zaal worden, waarin.., een jeugdso- Dit was het teken van zelfstandig heid, vandaar het enthousiasme bij de inwoners. Er werd gevlagd en in drommen stond men bij de aankomst roor het gemeentehuis van Geervliet in de morgen en op het middeleeuws I plein van Heenvliet in de middag. Bij het raadhuis van Geervliet werd het burgemeestersgezin ver- ij welkomd door loco-burgemeester Joh. van Bergeijk, wethouder J, v. d. Hoek en gemeentesecretaris N. J. de i Regt. De heer Van Bergeijk: „U kent (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Het aantal inwo- I ners van Zuid-Holland is in 1967 met I «ageveer 20.000 gestegen tot 2,92 mil- j®en. Het geboorte-overschot bedroeg j ruim 27.000. In'afwijking met de ont- "Reeling in de laatste jaren kon in 1967 geen vestigingsoverschot in de Buitenlandse migratie worden ge- I boekt. Door het vertrek van buitenlandse werkkrachten ontstond een negatief saldo in de buitenlandse migratie, fob, gevoegd bij een vertrekoverschot de binnenlandse migratie van 4.400, tot een totaal vertrekoverschot 'Sidde van 7.600 personen. Deze cijfers worden bekendge maakt in het jaarverslag 1967 van de Stichting economisch- technologisch instituut voor Zuid-Holland. De werkloosheid steeg verhou dingsgewijs vrij sterk. Niettemin neeft deze voor wat absolute cijfers betreft nog geen verontrustende om- anS aangenomen. De werkloosheid nam toe in de sectoren metaal en bouwnijverheid. Met betrekking tot geschoolde werkkrachten kan nauwe- "Iks van ontspanning op de ar- beidsmarkt gesproken worden, aldus p bet jaarverslag. I JP®? HAAG Het bestuur van de Stichting Ontwikkelings- en Sane- nngsfonds voor de landbouw heeft eeh rooipremie vastgesteld voor ap- Pel- en pereboomgaarden, die vóór 1950 zijn geplant Men wil door het rooien van oude boomgaarden de Produktie van slecht fruit verminde- ren. Maximaal kan 1500 per hektare li boomgaard worden uitgekeerd. als oud-gemeentesecretaris het klap pen van de zweep op gemeentelijk terrein. U zult te maken krijgen met Geervlietse problemen. We hebben één groot voordeel: „Geervliet kent geen woningnood!" Nadat de ambtsketen was omge hangen sprak de nieuwe burgemees ter. „Ik heb letterlijk en figuurlijk brede schouders om de komende problemen op te vangen. Men spreekt tegenwoordig over de verkiezing van een burgemeester door de bevolking; ik zal trachten te bewijzen dat mijn aanstelling even goed is als een gekozen burge meester. Het karakter van Geervliet is bezig ingrijpend te veranderen. Dit is eeri uitdaging die ik gaarne aan vaard." Burgemeester Derksen zei: „De eventuele uitbreiding van de Maas vlakte moet nationaal worden beslist. Ik wil goede vrienden zijn van Rijnmond en van Rotterdam, echter het wonen hier dient voorop te staan!" Over de vele wensen die wet houder 3. v. d. Hoek hierna naar voren bracht antwoordde burgemees ter Derksen „De vele problemen die Geervliet thans kent zullen we ge zamenlijk proberen op te lossen." 's Middags werd het gezin Derksen welkom geheten aan de gemeente grens van Heenvliet. Om drie uur werd de nieuwe burgemeester In Heenvliets raadhuis geïnstalleerd. Daar was het loco-burgemeester A. J. Gelderland die de heer Derksen de ambtsketen omhing. ciëteit en een instructiebad voor schipperskinderen worden ingericht. De ploeg is nu bezig met het slopen van de machinekamer, de meisjes slopen even hard mee als de jongens en raken evenzeer onder het vuil. Bunkers, waarin zich nog enige tore nen kolen bevinden, worden leeg- geschept. Dat werk moet omstreeks begin de cember klaar zijn. Bovendeks moeten twee dekken komen met daar bovenop een woon- dek voor de beheerder. In de beide dekken boven het hoofddek komen twee kleuterlokalen, twee klasseloka len voor lager onderwijs, een zaaltje voor een bejaardensociëteit, een lo kaal voor bijzondere cursussen, een wasserette, telefooncellen en andere hulplokaliteiten. Aan het werk bo vendeks kan worden begonnen'als er geld beschikbaar is. Het werk van de Stichting Interna tionale Werkkampen is in sómmige opzichten te vergelijken met (dat van de Bouworde, maar de SIW steunt óp geen enkele kerkelijke of maatschap pelijke basis. Er is ook geen subsi die, de organisatie wenst geheel onaf hankelijk te blijven. „Als de minister op het werk komt kijken, hebben wij het recht om hem van boord te zetten," zegt Simon Eg. „Niet dat we dat zullen doèn,-want we zouden het veel te leuk vinden als hij inderdaad' eens zou willen ko men." De SIW zoekt opdrachten in Ne derland op sociaal gebied. Elk project wordt op zichzelf be oordeeld eer de SIW het aanpakt. Voor de werkkrachten is er contact met overeenkomstige organisaties in het buitenland. Via deze organisaties AMSTERDAM De rechtbank veroordeelde vanmorgen de 21-jarige Muriele C. wegens mishandeling van een medeminnares tot tien maanden gevangenisstraf met aftrek en voor waardelijke terbeschikkingstelling. Tijdens een proefverlof uit de psy chiatrische inrichting in Santpoort, waar zij op eigen verzoek was opge nomen, ontdekte Muriele dat haar rivale kwaad over haar had gespro ken en dat zij met beider geliefde (de ex-provoleider Hans Tuynman) op reis zou gaan. De verdachte zocht de medeminna res op en stak haar enkele malen met een aardappelschilmesje. Er was een jaar gevangenisstraf en on voorwaardelijke terbeschikkingstel ling geëist. De ontwapen-campagne irt San Francisco is vannacht geëindigd. Burgers hadden toen meer dan 1.500 wapens ingeleverd. In augustus treedt een stedelijke bepaling in wer king waarin registratie van alle wa pens verplicht wordt. DIAMANTAIRS SINDS TWEE GENERATIES A AN dek is het nu nog een chaos van kolen, pijpen, machine-onderdelen en vieze rommel, die uit het binnenste van het schip worden gesloopt. Begin december moeten bene dendeks een jeugdsociëieit en een zwembad gereed zijn. komen de werkers naar de objecten waarbij men ernaar streeft zoveel mogelijk mensen van verschillende nationaliteit in één ploeg onder te brengen. „Het gaat niet aan," zo zegt Siraou Eg, „in één ploeg allemaal mensen van één volk samen te hebben. Voor ons geldt ook het ideaal van interna tionale verbroedering. We kunnen el kaar pas goed bereiken op zo'n ge meenschappelijk aangepakt werk." Een werkploeg blijft drie'weken op een karwei en wordt dan afgelost. Over een dag of tien nemen ande ren het werk over van degenen die er nu zijn. Die aflossing geldt ook' voor de leiders. (Van een onjer verslaggevers) ROTTERDAM Delfland heeft het contact met Rotterdam over de Rijnpoorthaven niet verbroken. Het hoogheemraadschap heeft echter nooit antwoord gekregen op een brief, die het zond aan B. en W, van. Rotterdam. Dat Delfland actie zou voeren tegen Rotterdam, zoals burge meester Thomassen heeft gezegd, is een bewering, die dijkgraaf en hoog heemraden duister blijft. Dit alles staat in een brief, die Delfland op 12 juli aan de gemeente raad van Rotterdam heeft gestuurd. In die brief wordt aangeknoopt bij Je antwoorden,die burgemeester Thomassen in de raadsvergadering van 18 april naar aanleiding van wat KVP-fractieleïder mr. L. A. Struik over dit onderwerp vroeg. De burgemeester heeft inzake het overleg geantwoord dat vroegtijdig contact was opgenomen met Delf land. Het ging ook over het verzil- tingsvraagstuk. De resultaten van een onderzoek waren ten gunste van het plan. Er is geen enkele kans op zoute kwel. „Sindsdien", zei de heer Thomassen daarop," Is dit overleg door het bestuur van Delfland zeer nadrukkelijk eri' tot onze spijt ver broken. Waarom dit het geval is, is de gemeente Rotterdam niet be kend." „Iets later zei de lieer Thomassen maar men wil niet met ons over leggen. Men wil tegen ons ageren. Dat is heel duidelijk. Bij iedere gele genheid blijkt dat opnieuw en daar voor bestaat geen zakelijke grond, want er is geen enkel nieuw feit naar voren gekomen". Delfland wil niet op de merites van de verziitingsmogc- lijkheden ingaan. Dijkgraaf en hoogheemraden wensen echter wel in te gaan op de beweringen van de burgemeester dat Delfland het overleg zeer nadrukke lijk zou hebben verbroken en dat Delfland niet wil overleggen, maar actie tegen Rotterdam voeren. In een weergave van de feiten beginnen zij met een brief van 28 april 1966, waarin Rotterdam Delflands mede werking vraagt. Die brief kwam op een tijdstip waarop een miljoenenwerk ter verbe tering van de waterhuishouding van het Westland in uitvoering was. Daaronder behoorde het gemaal aan de monding van het Oranjekanaal (dat inmiddels in gebruik is geno men, juist op de plaats waar de ha venmond was geprojekteerd. Boven dien moest Delfland een nieuwe wa tervoorziening treffen in plaats van de inlaat aan de Parkhaven, waar het water niet meer van voldoende kwaliteit is. Delfland schreef 28 juni 1966 een brief, waarin gezegd werd dat het niet duidelijk was geworden waarom aan de behoefte die leidde tot het ontwikkelen van het Rijnpoortplan niet elders op aanvaardbare wijze kan worden voldaan. Verder was Delfland van mening dat de uitvoe ring van het projekt stuit op bestaande planologische opvattingen en regelingen. Zolang deze niet zijn gewijzigd, al dus Delfland, kan bezwaarlijk een standpunt worden bepaald dat daar mee strijdt. Wel gaven dijkgraaf en hoogheemraden te kennen het in ie der gevai niet verantwoord te vinden dat nieuwe havenbekkens tot stand komen zolang de ongunstige gevolgen van eerdere werken in en aan de rivier niet zijn opgeheven. Delfland meende dat eerst het standpunt der regering bekend moet zijn en maatregelen ter bescherming der waterhuishouding van Delfland in uitvoering zijn genomen kan dc dit projekt wellicht is verantwoord. Op deze brief heeft Delfland nooit antwoord van Rotterdam gekregen. Dijkgraaf en hoogheemraden me nen dat de opmerking over de motie ven voor de plaatsbepaling van Rijn poort zeker antwoord zou hebben verdiend. Ook de verdere inhoud van de brief zou een nadere reaktie waard zijn geweest, die wellicht zou hebben geleid tot een nader gesprek. Enig overleg tussen de technische diensten is er wel geweest; maar volgens Delf land betrof dit meer een vraag- en antwoordspel. Overleg op bestuurlijk niveau is er niet geweest. Het kon dus ook niet worden verbroken. Op de woorden van burgemeester Thomassen dat Delfland actie tegen Rotterdam wil voeren reageert de brief van Delfland van 12 juli als volgt: Het blijft in het duister welke argumenten voor deze bewering zijn of kunnen worden aangevoerd, tenzij daaronder moet worden verstaan het ROTTERDAM Er heerst verslagenheid in de ge meenschap van onze bladen, in die van de Nederlandse journalistiek en bij velen daarbuiten, uu met het toch nog plotseling overlijden van onze trouwe collega, de heer H. J. Waalwijk, een warmmenselijke vriend en eminent jour nalist aan' onze groep is ontvallen. Het kost ons moeite, in dc overspoeling van emoties, onze gedachten te ordenen om een plicht te vervullen die pijn doet: het schrijven van een vaarwel voor immer aan een mens. met \vie wij per soonlijk, meest onuitgesproken, hechte banden van vriend schap hebben gevoeld. Hendrik Johannes Waalwijk, voor zijn ver wanten, zijn vele honder den collega's en relaties „Hein", is 57 jaar gewor den. Na een slopende ziekte mocht hij een kor te opflakkering beleven. Daarin zal het hem, even als allen die hem na staan, duidelijk zijn ge worden, dat hem nog maar weinig tijd restte. Toch dwong hij zichzelf achter zijn schrijfmachi ne, om, journalist in hart eri nieren, zich te kwij ten van verantwoorde lijkheden. Hein Waalwijk had een hoge opvatting van zijn taak én positie als jour nalist Hij wist zich een schakel tussen het maat schappelijk gebeuren en de lezerskring, verplicht om meer te geven dan simpele feiten. Daarvan legde bij in contacten en in zijn artikelen getuige nis af gedurende de ruim veertien jaren dat hij aan onze bladen verbonden was; daarvan gaf hij ook de bewijzen toen hij van 1933 tot 1949 redacteur was bij het Rotterdamsch Nieuwsblad. ALS geboren Rotter dammer 6 febru ari 1911 voeide hij zich sterk verbonden met stad en burgerij. Slechts van omstreeks 1950 tot 1954 verbrak hij de directe relatie, toen hij als hoofdofficier leiding gaf aan de luchtmachtvoorlich tingsdienst. Het herstel van de contacten met Rotterdam in verscheidene functies bij onze bladen, betekende voor Hein Waalwijk en niet minder voor de krant winst, WAALWIJK genoot in brede kringen van de samenleving een uitnemende reputatie als voortieffelijk stylist, als erudiet journalist, in hoge mate be trouwbaar in zijn berichtgeving. Daarnaast had hij om.zijn ka raktereigenschappen, zijn allu re, de sympathie en de bewon dering, van; velen. Wie kon .er met meer gevoel voor' sfeer en.' flocale kleur, mét rtieerhriljance,. dan hij bijwelkegelegenheid bok een passend artikel schrij ven? En wie kon geestiger en met meer stijl net woord voe ren en:de journalistieke stand; ten beste vertegenwoordigen dan Hein Waalwijk? DIT alles zullen, wij" nu moe ten missen. Sterker dan in vele anderegevallen doet ons dit beseffen, wat zijn vrouw, zijn kinderen in wier opgang hij zich zo innigverheugde en zün overige verwanten in deze dagen ondergaan. En wij beseffen pijnlijk, ".nièt.'de woor den te hebbendie" wezenlijke; troost zouden kunnen bieden. Maar er schuiltéén' warm- - makende bemoediging in de re- gels, die ónze collega' uit zijn laatste dagen heeft nagelaten. In ..Een woord voör vandaag" van afgelopen zaterdag schreef Hein Waalwijk,,—, dus enkele uren voor zijn verscheiden:. „Je zus iaat de mens niet los". En voor de krant van vandaag koos hij de genezing van de verlam-' de door Petrus...'In deze laatste bijdragevan onzevriend Hein. - Waalwijk - trof ons 'deze regel:,, „Hij springt op, gaat de tempel binnen en looft-God. Het schijn- baar onmogelijke is gebeurd". Tot het schijnbaar onmogelij ke behoort ook; het; geloot 'dat er achter de „grote drempel" ruimte is en plek voor ontmoe ting'. "Zodat een: vaarwel tussen mensen niet definitiefbehoeft te zijn. Tij I- De 25-jarige uit Nederland, af komstige arbeider H. J. B. is ,in: Australië veroordeeld tot drie maan den gevangenisstraf wegens oplich ting. Hij had zich uitgegeven - voor een uit Vietnam met vakantie zijnde Amerikaanse vlieger. rechtmatige verlangen, dat de zozeer getroffen waterhuishoudingbelangen moeten worden veilig gesteld alvo rens werken worden ondernomen, die deze huishouding opnieuw kunnen ■verslechteren. Wij stellen er prijs op te verklaren dat in en buiten onze vergaderingen steeds met grote waardering is gesproken over de grote en grootse werken en v,oomemens van uw ge meente, zij het dan dat daarnaast ook steeds is gepleit voor de rechtmatige belangen van de ingelanden van Delfland." ROTTERDAM."De RET heeft het eerste aanvullingsblad op hef beken de dienstregelingenboekje 1968 uitge geven. Het aanvullingsblad kan in het boekje; worden bewaard. De bla den zijn gratis 'verkrijgbaar in het hoofdkantoor van-..de RET aan ,de Kleiweg en bij de inlichtingenbu reaus op het; Zuidplein en het Stati onsplein. .-. Ook de agentschappen zullen van de aanvullingsbladen worden voor zien. Er. staan in de dienstregelingen van die lijnen die na 9 februari van dit jaar in belangrijke mate zijn ge wijzigd, te^ weten de tramlijnen 9 en de buslijnen 34, 35, 36, 46, 70 en 75. ROTTERDAM Zaterdag vertrok uit de Merwehaven in Rotterdam het Noorse motorschip Felto. De Felto was de vorige dag uit Ilaugesund aangekomen en het schip was onderweg naar Biafra met een lading stokvis,melkpoeder_en kleding. Het is Rotterdam binnengelopen, om hier nog tweehonderd ton melkpoeder van de NederlandseStichting Oecumenische Hulp en een voorraad, kleding van de rk stichting Mens in Nood mee te némen. lï'ri Het Nederlandsche Roode Kruis verscheept woensdag met het Duitse schip Atlantic vijfhonderdduizend kilo melk poeder. Op de foto: de Felto neemt pakken kleding in.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1