Via zen gemakkelijk aan de slag Na Rona Star en Agua Clara ammo Verdiensten voor vuil werk zijn vaak groot MOUfflMl St. George in De Hoek Stokvis had moeilijk jaar tomloop op de tapijtaf deling 8d. Tm JLÜ Man en vrouw kinderen in ziekenhuis Rode Kruis stelt giro 777 open voor slachtoffers SleJIollfrdamtner DESSO NYLON TAPIJT VERZET GEWEVEN NYLON TAPIJT DEKLERKsZN Toer/sterritten bij 100-jarig beslaan fiets" Cameradiefstal: negen maanden RVS neemt deel aan IGP-programma Zes maanden voor stelen van bont niet tegenhouden Sloop gegund op Noordereiland BEJAARD ECHTPAAR VERDRONKEN Medisch team naar Nigeria vertrokken Onwel en overleden Grootste ponton van Europa gaat te water ss^1 WERVING WERKUREN PROTESTEREN VRIJE TUD VAKBEKWAAM Financiële flitsen Geweven nylontapijt van Desso, oerdegelijke kwaliteit (liefst 650 gr. garen per m2) in 6 gloedvolle kleuren, op kingsize ka merbreedte van 380 cm. Normale prijs jU-ö^per strekkende meter, nu voor uit onze normale collectie wordt nu ver beneden de prijs op geruimd. Prima tapijt op kingsize breedte van 380 cm, in de kleuren goud, beige, groen en abrikoos, van 83.- AA gQ per strekkende meter nM ,,„nr U3L nu voor Illegaal? AC gOTTERPAMMER Pagina 3 2A DINSDAG 16 JULI 1968 randfiguren (Van een onzer verslaggevers) 1 ROTTERDAM De classificeer ders zijn over het algemeen de minst «waardeerde werkers in de haven I jan niet zo zeer omdat zij het Lerigste van alle havenwerk opk nappen, maar vooral omdat er onder hei noga! wat vogels van zeer rreeirtde pluimage zijn. De ramp op de ontplofte tanker Agua Clara heeft vooral de aandacht op dat laatste ge vestigd. Van hel begin af aan heeft de politie een slag om de arm moeten houden voor wat de persoonlijke ge gevens van de vermiste en gewonden betrof. Uit ervaring wist zij, dat de namen van de cliassificecrders niets ever hun ware Inldeititeit zouden hunnen opleveren. De cliassificeerder was vroeger al een harde, ongeïnteresseerde bonk, die voor goed geld bereid was sche pen af te blikken, olietanks leeg te schepen, kortom ieder schip schoon te maken voordat het een nieuwe la ding of een onderhoudsbeurt kreeg. In menig rechtbankverslag kwam jnen trouwens het beroep van clissi- ficeerder tegen. Sedert echter de koppelbaas op de Nederlandse markt is verschenen en daarmee de niet geregistreerde ar beidskracht heeft het gilde van de clissificeerders aanvulling gekregen uit de gelederen van de zwervers, de buitenlandse gastarbeiders al of niet legaal in ons land, mensen die zeer nadrukkelijk met de gevestigde orde gebroken hebben en jongelui die het onderlijk huis ontvlucht zijn. Het schoonmaken van schepen door bemiddeling van een koppelbaas heeft juist voor de hele groep, die feitelijk niet in het ambacht thuis hoort het voordeel, dat er in korte tijd veel geld te verdienen is, nie mand zich om persoonlijke gegevens, sociale verzekeringen, alimentaüe- virplichtingen, belasting, -Werkver gunning en keuringen bekommert en er geen vaste dienstbetrekkingen bestaan. Kortom iemand, die in deze maatschappij met niemand iets te maken wil hebben of zich een gere gelde werkkring niet kan permitteren kan bij een koppelbaas genoeg ver dienen om redelijk in leven te blij ven. Het werken via een koppelbaas is op zich zelf al garantie genoeg dat men verder met niemand te maken kan krijgen, maar voor alle zekerheid bedienen velen zich dan nog eens ex tra van een valse naam. De werving van cliassificecrders op de zogenaamde wilde arbeidsmarkt is een wonderlijke zaak. 's Morgens om een uur of zeven rijden de busjes van de koppelbazen bij de stations van Rotterdam en Den Haag of bij bepaalde café's voor (om maar eens een paar plaatsen te noemen) en wie dan mee wil kan in principe mee. De koppelbaas schat overigens wel vluchtig de werkkracht van zijn em ploye's in spé, avontuurlijke aange legde scholieren, verlopen studenten, door ondervoeding al te verzwkte zwervers worden zonder meer gewei gerd. Zij tasten de werkkracht van de ploeg aan, hetgeen op .aangenomen werk puur verlies is. Is er veel werk en weinig aanbod dan worden de normen snel omlaag geschroefd, iemand die dan eigenlijk nog zijn roes aan het uitslapen is wordt dan wakker op weg naar een tanker. Eenmaal op Ide terreinen van de tankercleaners, of van de haven bedrijven, waar een schip ligt dat schoongemaakt moet worden, wordt geen tijd met formaliteiten vermorst. De mannen krijgen gereedschap en een taak. Voor kleding moeten de mannen zelf zorgen, hetgeen voor degenen, die er niet werkelijk htm beroep van maken, altijd weer een bezwaar is. Oude kleren zonder meer zijn niet de beste bescherming tegen onbewerkte olie, bedorven copra, verschimmelde sojabonen, erssof of wat voor „troep" er ook in de ruimen mag zitten. Doorgaans wordt r tien uur ge werkt met een paar pauzes. In de afgesloten olietanks werkt men bij toerbeurt, in grote open ruimen werkt men achtereen. De verdiensten zijn navenant. Veertig gulden voor een nacht werken schoon in het handje is normaal, naarmate er meer nare bijverschijnselen zijn, wordt er meer betaald. adc buitenlanders krijgen soms minder id an de Nederlanders, waar tegenover staat, dat de buitenlanders soms twee ploegndiensten achter el kaar nemen, omdat zij in de stad (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „De hele koppelbazen-narigheid staat of valt met de bereidheid van men sen om tegen een hoog inkomen zonder sociale voorzieningen vuil, zwaar en gevaarlijk werk te doen", zo. stelt de heer J. v. d. Windt, béstuurder van de bij het CNV aangesloten Christelijke Bedrijfsgroepen-Centrale, de CBC, te Rotterdam. „Men zou deze narigheid eigenlijk kunnen beschouwen als een welvaart- uitwas: de mensen weten, dat er bij eventuele moeilijkheden tóch op de een of andere manier voor zieningen zijn. Daarbij dient men echter te be denken dat de hoogconjunctuur van de koppelbazen echt wel achter de rug is en dat men bij het beschou wen van deze zaak echtr niet alle koppelbazen over een kam kan sche ren. Kijk, de man die gespeciali seerd personeel heeft dat hij ande ren werk van uitzonderlijk karakter verricht, waarvoor een heel bepaal de opleiding nodig is, terwijl dit per soneel vanzelfsprekend allerlei eigen sociale voorzieningen heeft, kan men beslist niet zonder meer een koppel baas noemen. Er zijn klassificeer- bedrijven die met dergelijk perso- neel bijzondere opdrachten uitvoeren en die zou ik zeker niet bij de uit- wassen indelen." Waarom de hoogconjunctuur voor de malafide koppelbaas in feite ach ter de rug is, legt de heer v. d. Windt aldus uit: ,,Het is uiteraard moge lijk tankschepen met chemische middelen te reinigen. Het gaat er om wat economisch is. Chemische mid delen toepassen met ingewikkelde en dure schoonmaakapparatuur en hooggeschoold personeel dat daar mee kan omgaan. Of een aantal on geschoolden de tanks insturen om ze •jmet de hand" schoon te maken. Hoe minder de mensen tot dergelijk vuil, zwaar en gevaarlijk werk be reid zijn, hoe meer men gedwongen is op de andere manier te werk te gaan. Er is op dit gebied een ontwikke ling gaande die niet is tegen fe hou den. Door rampen als met de Rona Star en de Agua Clara neemt de be reidheid af dit werk te doen. Mecha nische en chemische tankreiniging is nog niet volledig uitgedokterd, er zullen nog altijd mensen de tank in moeten en er komen bij dat werk gassen uit de toegevoegde chemica liën vrij, zodat werken met gasmas kers nodig is. Maar door afneming van de be reidheid van de mensen om tegen een handvol geld hun leven te wa gen in het vuil, zal chemische en mechanische tankreiniging zich ze ker ontwikkelen tot een handzame vorm. En dat zal echt niet zo heel lang meer duren." Overigens zijn de koppelbazen al heel oud. „Lees je Bijbel er maar op na. Nehemia had er al mee te ma ken", vond de heer v. d. Windt. „De grote moeilijkheid nu is dat de werknemer die in dienst treedt van een malafide koppelbaas dit zelf wil, er niets voor gevoelt dat hem deze gelegenheid wordt afgenomen. Hij wil een hoop geld in het handje hebben en daarmee voor de wind weg leven. Sociale voorzieningen, premies, wat niet al, interesseren dergelijke mensen weinig. Het ge volg is dat zij goede controle zelf onmogelijk maken. Deze mensen staan niet op de loonlijsten van de onderneming. Merkwaardig is, dat wij als vak beweging wel eens in aanraking ko men met mensen die abnormaal ho ge lonen heten te ontvangen, en die toch protesteren. Wat zij van deze lonen in handen kijreng is veellager dan him theoretische deel van het totaalbedrag dat de onderneming uit betaalt aan een koppelbaas. De rest blijft aan de strijkstok van de kop pelbaas hangen. De enige comtrolemogelijkheid is •te vinden in de fiscale .opsproirugs- •dienst van de belastingen. Die kan koppelbazen dwingen een verant woording over .de door hen uitbe taalde lonen te geven". Ben ander heel moeilijk punt acht te de heer V. d. Winndt de „vrije- tijds-fclassificeerders". „Er is een aantal mensen", zo meent hij, „dat 'buiten de eigen werk nemer om op ogenschijnlijk eenvou dige manier veel geld extra wil ver dienen. oZ zijn er énkele gevallen bekend van mensen, die behalve dat zij acht uur per dag werken bij een eigen baas nog vijf tot zes uur klassi- ficeren. Gebeurt er dan een ongeluk, dan is Leiden in last. De bedrijfsvereni ging geeft géén uitkering indien ziekte of ongeluk het gevolg is van werk bij derden zonder toestenmiing of medeweten van de werkgever. En klassificeerderswerk is ongelofelijk vuil en gevaarlijk". Als laatste moeilijk punt zag de heer V. v. Windt de moeilijkheid, dat een malafide koppelbaas, die slechts „ergens" mannen bijenehaalt om ze in te zetten waar men die aan hem vraagt op een of ander tijdelijk baan tje, terwijl deze mannen met de dag kunnen weglopen, niet is igeïnteres. seerd in de veiligheid van deze men sen. En ook de onderneming waarvoor deze koppelbazen" de mensen inzet kan niet geïnteresseerd zijn in de mannen die niet tot het eigen per soneel behoren. De heie arbeidsver houding bestaat slechts uit: zoveelij krijgt de koppelbaas uitbetaald, en zoveel betaalt hij daarvan van de mensen uit. verder tceh weinig kunnen beieven zonder dat het hen veel geld kost. De goede koppelbazen kunnen zich lang handhaven en krijgen ook ge makkelijk hun ploegen geplaatst, de slechten proberen eens wat, springen er soms met veel geld uit (op basis de helft voor mij de helft voor de man die. het .werk doet), maar lopen vaak ook zulke enorme schulden aan loonbelasting op, dat zij of failliet gaan of met de noorderzon verdwij nen. Hun taak beperkt zich tot het charteren van de mannenl het ver voeren en het uitbetalen. Toezicht op het werk en de leiding bij het- werk. zijn in handen van de bedrijven aan wie de koppelbazen werknemers ver huren. Voor het gespecialiseerder werk hebben de meeste schoonmaaknedrij- ven zelf mensen in dienst, eveneens classificeerders, maar van een veel beter slag, vaak zeer vakbekwaam en vooral ingezet bij het betere werk. De koppelbazen leveren meer de mensen voor het vuile handwerk, het afkrabben van tankwanden, waar elektrische machines niet kunnen ko men, het opscheppen en transporte ren an vuil. Kortom alle werk waartoe mensen in normale omstandigheden zich niet graag meer lenen, maar waarvoor de randfiguren in Ide maatschappij door het geld gelokt toch iedere keer weer opdraaien. T)IJ het Centraat. Station in Rotterdam is een „markt" V£>or koppelbazen. Zij vinden hun aanbod tussen de aantallen zwervers als deze,, die in deze omgeving hun centrumhebben. GOU09ÊSIHOELaai.ROTTEaDAM-TEL116873-123O8Z (Van een onzer verslaggevers) HÓEK VAN HOLLAND De ni euwft.. auto veerboot St. George, van de Britse Spoorwegen is gisteren en kele urén in Hoek van Holland-ge weest. Woensdag - zal het schip offi cieel worden ingezet.vin de dienst Hoek van Holland-Harwich. HèC.'bezoek van de St. George hield vtus- ■eefi nieuwe '.steiger,"Jcue Vgêpróbéerd moest wdridetf.'f;Het kade-pérsóheel dat moest zorgen.voor het óp- en afrijden van vrachtauto's en het la den en lossen van containers kreeg uitgebreide instructies.- De St. George gaat de dienst voor lopig varen naast de schepen Konin gin Wilhelmina, Koningin Emma en Prinses Beatrix van de Stoomvaart Mij. Steeland. Zoals bekend laat deze rederij een vrijwel identiek schip bouwen, de Koningin Juliana. Enkele weken ge leden- werd dit schip tijdens de af bouw -in Engeland door. brand getrof fen. Als gevolg daarvan kan de Ko ningin Juliana niet eerder dan in ok tober. in de vaart komen, drie maan den later dan het plan was. Oorspronkelijk had de veerboot eind deze maand dienst moeten gaan doen op het trajekt Hoek van Hol land-Harwich. ROTTERDAM De RS Stokvis en Zonen NV heeft in 1967 een moeilijk jaar gehad. De totale omzet daalde tegenover 1966 met 6.7 procent wat een teruggang in het netto-resultaat tot gevolg had van 1621.192,73 te gen 7.216.519,81 in 1966. Hier tegen over staan echter nog de grote ver liezen die Stokvis in buitenlandse dochterondernemingen heeft geleden waardoor het resultaat van het con cern als geheel zeer negatief is. Deze achteruitgang wordt toe geschreven aan de grote daling in de omzet van de hoofdgroep I (halffa brikaten en grondstoffen) door het wegvallen van aanzienlijke aan- voerszaken en door sterke concurren tie. Ook de andere hoofdhandelsgroe- pen, zoals gereedschappen, techniek en huishoudelijke artikelen liepen, zij het in mindere mate, terug. Over de verwachtingen in 1968 laat Stok vis zich nog heel voorzichtig uit. Naar het zich laat aanzien zal een langzaam herstel van de rentabiliteit van de onderneming optreden. Dit kan worden afgeleid aan de omzet in de eerste vijf maanden van 1968 die •negen procent hoger was dan in de overeenkomstige periode in 1967. EMBA —voor het eerst tn tien jaar zijn de omzetten van de NV Ernba, maatschap pij voor beheer en ontwikkeling van in dustrie- en handelsondernemingen, gedaald en wel met tien procent. Dit is volgens het jaarverslag voornamelijk te wijten aan de daling van 35 procent ln de houtsector. Ondanks deze omzetdaling Is het winstsal- do gestegen en wel van ƒ786.165 tegen 773.233 in 1966. Een onveranderd dividend wordt voorgesteld van tien procent. 18 JUU T/M 8 AUGUSTUS ROTTERDAM Gemeentewerken Heeft gegrond het slopen van opstal len ïnet funderingen tussen de spoor- dijk en de Prins Alexanderstraat op het Noordereiland gegund aan de Handelsonderneming Kaveha te Rot terdam voor ƒ154.000 en 2.50 per strekkende meter houten paal. VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT S UUR GEOPEND 'S MAANDAGS GESLOTEN I T/682/14 COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG. BEIJERLANDSELAAN ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHTJVLISSINGEN HOORN/DELIER ZALTBOMMEI, Bij een verkeersongeluk op rijksweg UtrechtDen Bosch, even ten zuiden van de brug over de Waal, Is gisteravond de 42-jarige D. van Meurs uit Neghel en zijn 37-jarige echtgenote om het leven gekomen. Hun drie kinderen zijn in ziekenhuizen te Zaltbommel en Utrecht opgenomen. De aanrijding ontstond omstreeks half negen, toen een vrachtauto uit de richting Den Bosch door hot gladde wegdek slipte en op de andere rijbaan téreent" kwam. T)è personenauto van de heer Meurs botste frontaal tegen de vrachtauto. ODOORN Gisteravond zijn in Odoorn de 63-jarige H. Heins en zijn 60-jarige echtgenote om het leven gekomen, toen hun auto tegen een boom botste en vervolgens in een kanaal reed. Het ongeluk werd ontdekt door een landbouwer, die in de buurt woont. Hij hoorde omstreeks elf uur een klap. Op de plaats van het onge luk zag hij nog juist de linnen kap van de auto boven het water uit steken. Hij sprong er op, maar de auto zonk zo snel dat hij de inzit tenden niet meer kon bereiken. Later heeft hij met behulp van de politie het echtpaar uit de auto ge haald, maar beiden waren toen reeds overleden. IJMUIDEN Een ernstig ver keersongeval in Velsen-Zuid heeft SCHIPHOL Het Nederlandsche Roode Kruis heeft zijn speciale girorekening 777 opengesteld, waarop geld kan' worden gestort voor de hulp aan slachtoffers van de oorlog tussen Nigeria en het afgescheiden Biafra. Er is al voor een ton aan goederen gestuurd". Donderdag ver trekt uit Rotterdam de Atlantic met twintigduizend zakken melkpoeder naar Biafra. Ook door de lucht zullen zo spoe dig mogelijk meer goederen worden verzonden. Gisteren vertrok een medisch team, twee artsen en drie verpleegsters, naar Nigeria. Ze zulien worden ingezet in vluchtelingenkampen op het grondgebied van de federale regering. Samen met dit Nederlandse team zijn er nu vijf medische groepen (er werken reeds Zwitserse en Scandi navische) door het Internationale Roode Kruis gestuurd, drie naar Nigeria en twee naar Biafra. De Nederlanadse groep bestaat uit de artsen C. M. Dijk huis (27) uit Groningen en P. J. Tollenaere (28) uit Sittard, en de verpleegsters M. G. van der Wal (34) uit Amsterdam, M. P. van der Meulengraaf (42) uit Best en E. A. Joosten uit Eindhoven. Vermoedelijk zal binnenkort ook een technisch team, bestaande uit een specialist in hulpverlening, drie chauf feurs/mecaniciens en twee magazijnmeesters, dat belast zal worden met het transport van de hulpgoederen, naar Nigeria worden gestuurd, deelde gisteren de directeur- generaal van het Rode Kruis, de heer A. van Emden, mee bij het vertrek van het team van Schiphol. Hij raamde de kosten van het voor drie maanden uit zenden van het medisch team op 30.000 tot 40.000. De goederen bestemd voor Biafra gaan volgens de heer Van Emden per vliegtuig via eilandjes voor de kust van Biafra, niet via de; Nigeriaanse hoofdstad Lagos. Toen hij er opmerkzaam op 'werd gemaakt dat enkele uren tevoren de nieuwe Nigeriaanse ambassadeur in ons land in dezelfde perskamer had meegedeeld dat alle vluchten naar Biafra, die niet via Nigeria gaan, illegaal zijn, verklaarde hij dat zover hij wist het Rode Kruis toestemming van alle auto riteiten had. Om aan te tonen hoe ernstig de situatie op dit moment Is, vertelde hjj dat dat per dag in Biafra tweehonderd ton eiwitvoeding nodig is, maar dat men slechts veertig ton kan aanvoeren. Volgens schattingen van vorige week ster ven er dagelijks tweehonderd mensen de hongerdood in Biafra. vandaag het leven gekost aan de 37- jarige S. Thoolen en de 27-jarige G. Hoekstra, beiden uit IJmuiden. Een andere inzittende werd ernstig ge wond. Omstreeks half zes vanmorgen ontdekte de politie de vernielde wa gen, waar de drie mannen in zaten. Alle drie de slachtoffers verkeerden onder invloed van alcohol. Wat de oorzaak van het ongeluk is en hoe het gebeurde, is nog niet bekend. ROOSENDAAL In het St. Fran- ciscusziekenhuis is vannacht de heer F. Staal uit Moerdijk overleden, die zaterdag in Dinteloord tegen een boom reed. Een mede-inzittende werd daarby op slag gedood. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Ter gelegenheid van het feit dat honderd jaar geleden de eerste fiets ons land binnen kwam houdt de Fiets Club „De Maasstad" op zaterdag 20 en zondag 21 juli de Toertocht/Sterrit „Een eeuw fietsen in Nederland". De afstanden zijn naar keuze 20, 40, 60, 80 en 100 km. Op beide dagen kan vanaf 8 uur worden gestart voor de toertocht bij café „Plasbos", Terbregseweg 258, waar de routebeschrijvingen worden uitgereikt Wie de tocht als sterrit wil rijden, kan zich op beide dagen tussen 9 en 16 uur melden bij „Plas bos'. Deze deelnemers moeten door middel van een of meer stem pels (o.a. bij benzinestations) aan kunnen tonen welke afstand ze heb ben gereden. Het inschrijfgeld bedraagt 1,40 tot en met 15 jaar; voor senioren (vanaf 16 jaar) 2,75. De beloning is een speciaal voor dit evenement ontwor pen herinneringsmedaille, waarop de eerste fiets is afgebeeld en een mo dern model fiets. De medailles wor den nagezonden. Inlichtingen over deze tochten zijn schriftelijk verkrijgbaar bij het se cretariaat van „De Maasstad": mejuf frouw R. v. Oosterom, Tapuitstraat 111 A, Rotterdam-21. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Op het terrein van Shell aan de Vondelingenweg is maandagmiddag de 34-jarige take laar P. Hoogendijk uit Vlaardingen onwel geworden en overleden. ROTTERDAM Eén jaar gevange nisstraf had de officier van justitie ge ëist tegen de machinist J. van N. (35) uit Delft. De politie had diens auto aangetroffen in de Weegbreestraat in Schiebroek, gevuld met een groot aan tal gestolen camera's. Beklaagdes ver klaringen over deze vondst waren niet al te overtuigend voor het bewijs van zijn onschuld. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden onvoorwaardelijk met aftrek van voorarrest wegens de hem primair ten laste gelegde diefstal. ROTTERDAM De levensverze keringsmaatschappij Rotterdamse Verzekering-Sociëteiten (RVS) neemt deel aan het international group pro gram (1GP). Dit „program" werd ont wikkeld door „John Hancock" Mutu al Life Insurance Jompany te Boston (USA), zo deelt de RVS mee. „John Hancock" is in grootte Se vierde levensverzekering maatschappij in-de Verenigde Staten van Amerika, met- een verzekerd bestand van ruim 50 miljard dollar. Het IGP 'bestaat uit een netwerk van levensverzekering maatschappijen, werkend in verschil lende delen van de wereld, met het doel zorg te dragen voor de behoef ten van groepsverzekeringen en pensioenregelingen van Amerikaanse ondernemingen en hun internationale dochtermaatschappijen. Iedere aangesloten verzekeraar vertegenwoordigt, met behoud van eigen zelfstandigheid, het IGP in het land, waarin zijn hoofdzetel is ge vestigd. Dit waarborgt tn elk land de doeltreffendheid van de pensioen voorzieningen van de betrokken on derneming resp. dochtermaatschappij en aanpassing van die voorzieningen aan de aldaar van kracht zijnde be palingen. De RVS verwacht van de deelne ming aan het IGP een verruiming van mogelijkheden voor de uitvoe ring van haar dienstverlenende taak op het gebied van pensioenvoorzie ningen. ROTTERDAM Bij Boele's scheepswerven en machinefabriek te Bolnes wordt de laatste hand gelegd aan het grootste zeewaardige ponton in Europa. Het is de Tak 9, die voor Taksberging sleeptransporten van zware ladingen over zee zal verzor gen. De ponton, vervaardigd uit de voormalige tanker Isocardia is 9 me ter lang en bijna 26 meter breed en heeft een draagvermogen (buiten gaats) van 7.000 ton. De tewaterlating is op 25 juli vastgesteld. ROTTERDAM De Duitse auto- spuiter W. K. (28) die samen met een vriend vorig jaar september twee bont jassen meenam uit de vernielde etala ge van een Rotterdamse bontwinkel is door de rechtbank veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De officier had een jaar tegen hem geëist. Het kostbare bont kwam begin april tevoorschijn bij graafwerkzaamheden aan. de camping aan de Noorderkanaal weg. De Duitser had zijn buit daar begraven. van 50 jaar geleden Smeelpollen voor kamerbezems. Za ken, vóór den oorlog volkomen waarde loos, brengen tlians goed geld op. In de heide en boschstreken van Noord-Bra bant Irekt thans jong en ood er op uit om smeelpollen lang schraal gras le steken, die 50 cent per K.G. opbren gen en gebezigd worden voor het ver vaardigen van kamerbezems. Voor dui zenden guldens gaat reeds in die smoe len om.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1