VTRKADE ouw same aus zijn iedereen vraa voor Zegel-actie begint op gang te komen AGENDA was vi GEEN KARPETTEN HEREN MODE - CONFECTIE 'boogaard T.V. REPARATIE opruiming opruiming Inwonertal nam toe met 53 Zwitsers brons voor schoenmaker van Maassluis i oi nu toe doen loó zanen mee Rapport in VS: Rassenscheiding zal toenemen Eur-O-Rama is avonds dicht Burgerlijke stand mt balk tegen f trein gelopen Hoofdwond Inbraak in school DRASTISCH verlaagde prijzen Leefbaarheid Allerlei branches Leuke antwoorden Antwoord WEL: EEN EXCLUSIEVE COLLECTIE Snelheidscontrole SNELLER EN BETER BIJ DE SPECIALIST 580 m:? 750 m. v Balikstof 120 cm breed 1000 m. 1100 m. Tiener gordijnstof EEN GOED BEELD r SCBiEDA'M ZEGtL; VLAARDINGEN Vandaag. .en morgen «;t dagelijks s®!r oofc no9 een speelgoedbon van fcv - SCHIEDAM .en morgen en dagelijks RECTIFICATIE Reparaties contant TELEFOON TEC H N. t)IE NST (R ADI O-T.V.) 346000 Meubelstof 130 cm breed Lichtgrijze Streepstof 120 cm' breed 120 cm breed l:. *tf*- ■■■aim,ri-it*' - *4?^* Indien u V morgei» voor 9 uur aan Boogaard uw T.V.» reparatie meldt, dan heeft U gegarandeerd dezelfde avond weer (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In juni Ls de bevolking gegroeid met in totaal 53 inwoners tot 76.285, De bevol kingsaanwas is te danken aan een groot geboortenoverschot. Er vertrokken vorige maand maar liefst 65 gezinnen, in totaal 302 mensen, en er kwamen 47 gezinnen, in totaal 263 mensen bij. In juni wer den 127 kinderen geboren en 35 aan giften van overlijden gedaan. Het aantal huwelijken dat vorige maand werd gesloten bedraagt 59. Wanneer men het aantal inwoners naar wijk verdeelt, staat de West- wijk met 17.903 bovenaan, gevolgd door de Babtoerspolder waar 12.927 mensen wonen. Als derde bp de ranglijst staat het centrum met 9.907 bewoners. De overige cijfers zijn Vettenoordsepolder 8.954, Oostwijk 8469, Holy 7022, Indische buurt 5780 en VlaardÜnger-Ambacht 5323. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met ingang van 1 februai dit jaar zijn voor de diverse wijken drie nieuwe inlchtin- genbureaus gestart met het geven van voorlichting aan ledereen, die er een bezoek voor over heeft Totaal 72 mensen hebben inmiddels van deze gemeentelijke „service" gebruik ge maakt. Het eerste inlichtingenbureau be gon in 1965 in de nieuwe wijk Holy, waar toen nog maar een paar dui zend mensen woonden. Elke woensdagavond wordt er ook nu nog zitting gehouden in de houten school aan de Meerkoetstraat Gebleken is dat de afgelopen maanden het bezoek aan dit bureau het grootste was. Dat' is niet zo ver wonderlijk. Ti. oral in de laatste maanden komes in Hoiy honderden nieuwe woningen gereed. De nieuwe bewoners van deze kuizen, vaak af komstig uit andere gemeenten, zijn benieuwd naar de uiteindelijke vorm van „hun" wijk. Zij zoeken scholen voor hun kinde ren, willen weten waar de winkel centra zullen verrijzen en hebben wensen wat betreft de openbare voorzieningen. Dit alles speelt prak tisch niet voor de bezoekers aan de bureaus in de oudere wijken, die ge heel volgebouwd of bijna voltooid zijn. ■gen werken, voldoende ervaring op gedaan om de mensen te kunnen hel pen. Wanneer niet direct een atnwoord kan worden gegeven, krijgt de be trokkene de volgende dag of ten minste één der eerstvolgende dagen bericht. Soms kunnen de ambtenaren volstaan met een verwijzing naar de betreffende gemeentelijke dienst, want als zodanig zijn de bureaus niet bedoeld. Men kan er bijvoorbeeld geen paspoort of verhuisvergunning krijgen m. Burgemeester en wethouders hou den zich van de gang van zaken op de hoogte. Dat doet ook de commissie onderzoek Vlaardingse samenleving, die met haar werk is begonnen. D drie nieuwe bureaus zijn op de volgende dagen en plaatsen geopend: maandagavond in het kantoor van de Stadsgehoorzaal voor de bewoners van het centrum, dinsdagavond in de benedenzaal van de Valkenhof voor de bewoners van de westelijke stadsdelen en donderdagavond in het filiaal van de gemeentebibliotheek aan de Schimmelpenninckstraat voor de bewoners van de oostelijke stadsdelen. MAASSLUIS De heer J. Booster heeft tijdens de zeventiende Interna tionale beroepenwedstrijden in de Zwitserse stad Bernn in de afdeling schoenmaken een bronzen medaille gekregen. De heer Booster was met nog 22 jonge Nederlandse vaklieden, onder wie een meisje, naar Bern ge komen om de strijd aan te binden met jonge collega's uit dertien verschillende landen. Een. internatio nale jury van 70 deskundigen eoor- deelde de werkstukken van 260 deel nemers in 28 verschillende beroepen. Hoewe! de concurentie lang niet mis was, zijn de Nederlanders goed uit het strijdperk te voorschijn gekomen met één gouden, drie zilveren en drie bronzen medailles. meter Ook af zijn de partijen meubel en gordijnstof die wij tegen weggëefprljzen gaan aanbieden bijzonder groot... als U de eer ste en grootste keus wilt heb ben, doet U er verstandig aan zo vroeg mogelijk naar onze zaak te komen. Meubel- en gordijnstoffen, bij elkaar ruim 3 kilometer stof, alle stoffen uit de duurdere se ries, koopt U nu (voor een pair gulden stoffeert U een hele kamer) door eikaar per meter voor nog géén gulden. UEN man met een „knobbel" voor genialiteit heeft voor de nieuwe tunnel in de Spinozaweg on der de spoorweg Rotterdam - Dor drecht en het nieuwe station Rotter dam - Lombarijen iets bijzonders be dacht. Verkeersweg en tram hebben .daar elk hun eigen onderdoorgang en het is vanzelfsprekend levensgevaarlijk, als er kinderen gaan spelen op en om de trambaan. Die kunnen onder de tram gera ken en bovendien moeten zij, om bij de tram te komen, nog een stuk rijbaan oversteken ook. Is er wat aan de hand, dan kun nen kinderen onder in die tunnel nergens heen. Wonder dat men van het begin, af aan er van uit is gegaan, dat voet gangers en vooral spelende kinderen daar helemaal niets hebben te ma ken. En dat terwijl dit stuk Lom- bardijën en het aangrenzende IJs- selmonde bekend staan als kinder rijke buurten! Welnu, de man men de knob- bel-voor-gecialiteit heeft een in zijn ogen doelmatige kihderbarrière uit gedacht. Ik heb die barrière gezien. Zo bij de eerste oogopslag hoogst doelmatig. Allerlei keien -op verschillende hoogten in beton inge metseld, elke kei op een afstandje van vijf tot tien centimeter van zijn buurman. Als een kind zich daarop waagt, loopt het kans op behoorlijke en kelkwetsuren. Het zal wel uitkijken, daar in de buurt te komen. Maar ik ben heel bang, dat dé man die dit geniale plan uitdacht en uitvoerde, te weinig begrip heeft van de kinderpsychologie. SCHIEDAM Dinsdag gebeurde een botsing tussen de 64-jarige ha venbeambte A. W. J. uit Schiedam die op de bromfiets uit de Slach thuislaan kwam en de rijbaan wilde oversteken met de 48-jarige perso nenautobestuurder M. v. d. O. uit Vlaardingen. De bromfietser moest met een grote scherwond aan het hoofd en schaafwonden aan. de han den door de GGD naar het Gemeen teziekenhuis worden gebracht. Zijn brommer werd vernield. De auto liep schade aan de voorzijde op. i SCHIEDAM Dinsdag ontdekte men dat de Domico Sabioschool aan de Schaepmansingel ongewenst bezoek had gekregen. Een ruit in de toegangsdeur aan de zijgevel werd vernield, verschillende laden en kasten werden opengebroken. Er bleek niets vermist te zijn. plorgenvroeg om 9 uur begint in onze Camping afdeling, 2e etage, dè vérkoop van dit zon- nasefeermiïnnen (ook voor een- mdlge zenweringen). 138 cm breed, in geel en groene streep, permeter - in deze opruiming Schiedam Zn het Passagetheater zal vana* donderdag 18 Juli tot en met 24 Juli de Nova-film „Bruggehoofd Beach Red'* draaien, dagelijks om 2 en 8.15 18 jaar. Woensdagmiddag 2 tiur: kindermatünee met de film „De helden van de rodeao." Alle leeftijden. Sommige artikelen zijn zelfs afgeprijsd met 30 tot 50%. Op allo artikelen, die niet drastisch zijn verlaagd, nü tijdelijk Holy trekt de meeste bezoekers, maar de vragen die bij dé andere bureaus worden gesteld zijn gevarie erder en. in sommige gevallen ook belangrijker. De Vlaardingen, die al langer in een bepaalde wijk woont? stelt vragen die in de sfeer van de leefbaarheid liggen. Zijn vragen of woorden van kritiek vormen een stu- kej samenlevingsopbouw. De belangstelling van de mensen in de oudere wijken gaat uit naar de aanwezige of verwachte voorzienin gen. Van de vragen 'had het grootste aantal betrekking op het onderhoud van wegen, plantsoenen en andere openbare voorzieningen. Verder informeert men naar plaatsingsmogelijkheden in bejaar dencentra, naar verkeers- en ver voersvoorzieningen en stelt men vra gen over sociale kwesties. De lucht verontreiniging bracht alleen in de estwijk mensen ertoe het bureau te bezoeken. Tn Holy spelen ..deze zaken veel minder of helemaal niet Daar komen .de meeste vragen van mensen, die meer willen weten over de toe komstige situering van de woning' die zij willen kopen of huren. Verder speelt de wijkontwikkeling een grote rol en vraagt men adressen van vere nigingen en artsen. Balcondoek» 77 cm fi| per meter Jfi2S* nu voor Vrijdagavond tot 9'utir ojpen buur raar <fe "epni/ntfitir 18 juli Ut 9 axpntui l&fe Cltn ut. of schrift. b*ts. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De intensieve voor bereidingen, die de Stichting Opbouw Schiedam onderneemt om de grootscheepse aktie, die half Septem ber van start gaat, te doen slagen, beginnen vrucht af ge werpen. De doelstelling, Schiedam zo leegbaar mogelijk te houden en te maken, slaat aan bij verenigingen, groepen en mensen en winkeliers. Dit blijkt uit het groot aantal reakties. dat bij het stichtingsbestuur is binnengeko men. Tot nu toe hebben zich 153 zaken, waarondec een restaurant, aangemeld als deelnemers aan de zgelaktie. Dit is geen; klein getal, want de stichting liad 'hls uitgangspunt voor de aktie op 140 winkeliers gerekend. Dit ba sisgetal is overschreden de aktie kan van start gaan maar om tot een werelijk grootscheeps succes te komen zijn nog veel meer winkeliers nodig. Vaii de zaken in Schiedam, die tot nu toe zegels verstrekten, hebben 70 procent zich voor invoering van het Schiedam-zegel uitgesproken. Twin tig winkeliers, die zich tot nu toe van zegelverstrekking- onthielden, hebben zich enthousiast totdeelname aan de aktie bereid verklaard. In de meest uiteenlopende bran ches verspreid over de gehele tad, bevinden zich deelnemers. De moge lijkheid is voorhanden om bij vrijwel alles, -wat iemand wenst te kopen, een Schiedam-zegel te verkrijgen. Natuuclijk is er een aantal winke liers, dat eerst te kat uit de boom wil kijken,, maar de mogelijkheid om alsnog toe te treden als aktie-deelne- mer is aanwezig. De stichting houdt regekenin-g met eencgeleidelijke aan loop. Vee! zakenmensen vragen zich af hoe het winkelend publiek dit zegel ai. ontvangen. Deze vraag leefde ook bij--: het stichtingsbestuur. Dit heeft zich'.-enige tijd geleden met een rondschrijven tot alle bekende vere nigingen in Schiedam gewend, waar bij gevraagd werd „hoe zal het moe ten gaan", en „wilt u ons een inzicht geven in uw verlangens en noden." Op de eerste vraag zijn inmiddels een zestigtal reakties binnengekomen. m.u.v. «en enkel merkartikel 'n CONTROLEERBAAR VOORDEEL óók op de allernieuwste artikelen van dit seizoen. Iedere vrouw, die ook in de op ruiming prijs stelt op kwaliteit en controleerbaar lagere prijzen moet nü profiteren. Vanaf morgén in atle 21 filialen van I VLAARDINGEN Mejuffrouw E. R. Iticassen. schrijfster op de afdeling cor- srespondentie van het bedrijf gemeentewer- ten, is geslaagd voor het getuigschrift En- Iels B voor gevorderden, aan het Instituut Schoevers. f VLAARDINGEN Begonnen Is met de lanleg van rioleringen en bestratingen aan Sis voor- en achterzijde van het winkel- tand vroom en Dreesmann, dat blnnen- (jtort gereed komt. Na de bouwvakvakantie Sloopt men deze werkzaamheden te vol tooien. VLAARDINGEN Aan de straataan- rkt. Inclusief het leggen van trottoirs en [de aanleg van parkeerkommenin Holy twotdt hard gewerkt: Ook worden op Verschillende plaatsen Ih deze. wijk speef-. hrerlrtuigen geplaatst. Morgenvroeg om 9 uur begint op de eerste etage de (uitver koop van meubel- en gordijn stof, stuk voor stuk prachtige stoffen, door elkaar. per meter, Jw 'M voor ;iMw Vrijdagavond tot 9 uur open Ouur ran de opruiming 18 juli tot 9 augurtvs Géén tel. of aehrifü beat. Deze reakties waren 20 positief, dat volop bleek, hoe gunstig het Schie dams winkelend pubhek de zegelak- tie zal ontvangen. Ook op de vraag over de bij de verenigingen levende verlangens ten aanzien van onvervulbare wensen wegns geldnood kwamen uiteenlo pende en vaak leuke antwoorden binnen. Er werd gevraagd om toneelre- quisieten en dekors, goedkope ruimte om repetities te houden, toneelkle- ding voor jeugdige leden, regekkle- ding voor jeugdige tippelaars, goed koop eigen repetitiekokaai, eigen schietlokaliteit, een rechthoekige vaarvijver, ruimte om de jeugd in de wintermaanden bezig te kunnen hou- d een ten slotte de veel gehoorde en diep gekoesterde wens van velen: een uitgaanscentrum. Voorzover mogelijk zal getracht worden de verenigingen, die ooodlij- dend zijn verder te helpen. Deze hulp zal verkregen .worden uit de op brengst van het „Schiedam-zegel". Voor de aktie half september van start gaat, zullen de Schiedamse in gezetenen een opgave krijgen, waar en bij welke winkeliers ze het „Schiedam-zegel" bij hun aankopen kunnen verkrijgen. De graficus en fotograaf Richard Henke heeft een fraai ontwerp voor het Schiedam-ze gel gereed. Hetzelfde ontwerp geldt voor het aanplak-biljet. De woorden Opbouw Schiedam-Zegel zullen rood worden, de zwarte leeuw draagt een goudach tige kroon, terwijl de woorden „Stichting Schiedam"' in zwarte kleur zullen worden aangebracht. Het ge heel heeft een geel fond. Op veel vragen kan rechtstreeks worden geantwoord. De ambtenaren, die de bureaus bezetten, beschikken over het nodige documentatiemate riaal. Bovendien hebben zij geduren de de vele jaren, dat zij in Vlaardiri- WASHINGTON De komende 17 |jaar zal de rassenscheiding .in de jVerenigde Staten toenemen, aldus leen rapport dat vandaag aan presi dent Johnson is' aangeboden. In het rapport wordt verwacht, dat fde blanken zich de komende jaren steeds meer op het platteland zullen jgaan vestigen. De negers daarente gen zuilen steeds meer hun toevlucht in de steden gaan zoeken. Het rapport is niet als voorspelling bedoeld. De opstellers, waaronder ten voormalige senator, willen de Amerikanen waarschuwen tegen het •toenemende gevaar van afscheiding. ROTTERDAM Om nog meer teleurstellingen en vergeefse rit ten naar Europoort te voorkomen, delen we mee dat zowel de tentoon stelling als het restaurant in het Eur-O-Rama in Europoort «'s avonds zijn gesloten. In de afgelopen dagen zijn talrij ke automobilisten er naar toe gere den met de bedoeling het ondergaan van de zon achter een kop koffie of een frisdrank te kunnen bekijken, maar dat ging niet. Tentoonstelling en restaurant zijn geopend van 9 tot 18 uur. Stadsgehoorzaal: En eeuwig zingen de bossen, film 14 jr.. 20. Stadsgehoorzaal: De nacht is er om te stelen, film a.l„ 20 Roode Kruisgebouw: Emmastraat SS, herv. geref. comité houdt dienst, (Is. L. Vroeglndewei j,. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 11, tel. 3407.75. Klachten bezorging: maandag t/m vrij dag van 18.3Q-19.0Q uur en zaterdag van 18.00-19.00 uur: H. Verhey» P. K. Dros- saertstraat 210, tel. 343345. Alarmnummer politie: 34.44.44. GG GD: 34.34.55. Brandweer: 34.44.44. Alarmnummer meld- en regelkamer voor klachten luchtvervuiling: 28.28.87.- Apotheek: Westerapotheek, Voorstraat 53, tel. 34.2640. Klachten bezorging Maassluis: Mevrouw N, Klein, Damstraa 13. Apotheek Maasluis: Apotheek Rijn- mond. Mozartlaan, tel. 220S. SCHIEDAM.— Overleden E van Vliet 60 Jr echtg J M Timmerman; G van der Bil 68 Jr; C Ytlksel 30 jr. HOEK VAN HOLLAND Geboren: G M de Llnt-Fresen. OED. Mijn kindertijd ligt een eind achter me. Maar ik kan me goed herinneren, dat allerlei bar rières, paaltjes en keienhopen vroe ger op mij en mijn vriendjes een enorme aantrekkingskracht hadden. Wij konden eenvoudig niet tegen die aantrekkingskracht op. Ik weet echt niet meer, van hoeveel steenstapels, houthopen, tuinhekken en zandhopen wij al niet zijn geval len. Hoeveel keer wij met kapotte knieën, gekneusde en zelfs verstuik te of gebroken enkels thuis kwamen of thuis moesten worden gebracht Wij zagen het gevaar niet Een stoeprand was beter om op te balan ceren dan een trottoir om op te lo pen. En de keien onder het Lombardij- en viaduct? Moet je zien: die éne kei is precies even hoog als die andere, die een halve meter verder staat. Een halve meter verderop is er nog een die net zo hoog uitsteekt. Nou, dan moét je vanzelfsprekend proberen van die éne hoge kei op die andere over te springen. Als je 'n flinke vent bent probeer je op die manier van kei tot kei springend „de tunnel onderdoor" te komen! Het zou wel eens kunnen zijn, dat die „kinderbarrière" eerder een aan leiding wordt tot ongelukken dan een ding, dat de kinderen afschrikt Tenzij er een groot verschil is tus sen het kind van nu en wij, toen wij nog klein waren. Maar dat weiger ik aan te nemen. Ik mag de wijkagenten van Lom- bardijen en IJsselmonde aanbevelen, eens een oogje in het zeil te houden. Ter voorkoming van ernstige ver wondingen of nog erger. t SCHIEDAM Dinsdagmorgen om ge Pipo-plaat, een doosje met kleur- I een kinderstoel, .die kan staan en rtj- Aalf twaalf was de zevenjarige Yvon- potloden en om de snoeperij niet te en en ook voor ee raspop en dan ook [ne Meerburg uit de Franklinstraat vergeten; een pakje met kauwgom, nog een lopende pop en de rest doe het middelpunt van de ongeveer 950 J Op de vraagwat zij met al dat geld ik allemaal 'in m'n spaarpot." Op de kinderen, die daverend de Margrie- ging doen zei Yvonne: „dat is voor I foto: Yvannen in het midden met bal. ktkal vulden. Zij werd als vijfdui- I itendste bezoekster van het jeugd- p* - BOi ;fc m <y w T V?" "ïr ifestijn geregistreerd. Hj 1 I k Een niet al te verlegen Yvonne be- 1 -■ -J "'i,:'!1'. wntworrdde dapper de vragen, die op T J Hg iNEX'Ij' jj'. jj»atr toerden afgevuurd. Het leukst tt) 1 - fSHHaiH L'Jfch .«fe» -OT01 'fond ze het in'de zelfbedieningswin- W - S I fc; Sr ,uïyi' gWL Op de vraag, wat ze later wilde f' uff 1 ,'JKJsHtlT 'tEtS' Kim - Jive i gorden, entwordde de van de wee- IÉl®f "1' s|||i if'.va* t Én 'tfomstuit winkelierster Omringd door acht kinderen,'on- fl'lBk jj^wwie haar broertje Adi* (12), Arend iff - ,i„ B V 'fntï |ton Ztoiefen (7), Annette van Zwie- UjR'-tts#*1 1 At, Mar ja Letsch (9), ao Letsch jw. Nico Olsthoom Patricia ijk "J i 1 1 •Bosman (11) en Biarica Bosman (7) |4Ö «ÏPS ra,ï?' R 1 nnaakte ze op een praalwagenuit- I - j «mm S^dost met kroon en scepter, een ron- - "VA- Jl| T entje door de speelruimte. - J 7*^ J'iA lil"jjifll Ambtenaar jeugdzaken C. Rev*. H Egg - 1 'Sii "v*",. 4» 1118 haar eerst plechtig de vorstelijke BUtr ff—7 r V jirilf'j Jiff ,- j Mtnbuten had overhandigd, stopte jj. - -T 1 i Üj toê' °ok kv&eg zij nog mèt de f§§ j 1 Br Mdere feestvarkens, een kanjer van r •-• SSt "4% EtfL. :4en verjaardagskalender, een kleuri- j 1 J - Passage theater: 8.15 u. lllm ..Beach Red" Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Vormgevers van vandaag en morgen. Bijkantoor „De Rotteidammer", mevr. J. van Gogh, Dr. zamenhofstraat 139. tei. 15.24.00, PoUtie-alarm: 26.46.66, G.G. en G.D. 26.92.90. Alarmnummer meld- en regelka- mer voor klachten luchtvervuiling: 26.28.87. Rotterdam Tijdens werk- op de spoorbrug over de S^bavenseschie is dinsdagmiddag ■r.. Bi-jarige monteur T. B. Kieboom pr' Jan Kobellstraat met een balk ihp ee? Passerende trein gelopen, si ®an is met verwondingen aan het iw been naar het Dijkzigtzieken- |Oius gebracht. SCHIEDAM Dinsdag werden op de Horvathweg bij een snelheidscon trole twaalf automobilisten bekeurd. De maximumsnelheid bedroeg 81 km. E?* I 'I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1