Meeste kwijnende bomen niet door aardgas in grond van w Man bedreigde vrouw en kinderen met mes vaart in '69 cruises SPARTA WOENSDAG TEGEN MILITAIREN Vakbeweging zag drama Veltenaar aankomen AAN DEMI Grondwater, zout, ophogen, afvalwater Luchtpompen Goudsesingel Overvaller «ooit met animo: N üc Rotterdammer opruiming Politiemannen aangevallen Tour van Drie99 gaat van start in Oöstvoorhe Von Thadden reed onder invloed Uniform tarief on caninings Al een jaar geleden aandacht Contact met bonden altijd geweigerd opruiming W* Slachtoffer is geïdentificeerd Burgemeester - dronken - beboet Dagbladen krijgen 13 miljoen uit tv-reclamepot Julianaboom omgehakt Geen postverkeer met Canada 4ftW EU BIL AIR MET APART CACHET afgepaste overgordijnen 250 x 120 cm naar filmmanifestaties WEGDRUKKEN OPS PUITEN PEKEL Benefietivedstrijd op Spangen O Directeur Duinrell: TERUGHOUDEND ONBEANTWOORD 70 x 175 ±80x185 Rijbewijs 9 maanden kwijt In Kopenhagen RECHTEN racht collectie igen import ijk van kleur eldzame soorten n iet kostbaar! VhTOORENBURG en damme JULI ]j löfV- pORDTS DAGBIAD Pagina 3 2A DONDERDAG Ï8 JULI "1963 Makkelijker kan 't al niet... U hangt zó deze kant en klaar overgordijnen op. omdat het hakenband en de onderzoom er reeds Inzitten! Een grote partij afgepaste overgordijnen, in twee uit voeringen, filmdruk gordijn stof van '15.50 en moderne weefstof van 17.50 - ideaal voor slaap-, logeer- en huiskamer, nu door elkaar per stuk voor nog géén acht gulden. (ierl filmdruk gordijnstof mod weefstof Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze afgepaste overgordijnen, in filmdruk gordijnstof of'moderne weef stof, kant en klaar met onder- zoom en hakenband, 250 cm lang, 120 cm breed, door elkaar per stuk voor Vrijdagavond tot 9 uur open Duur van de opruiming IS juli tót 9 auf ustus Géén tel. of tehrlft. bitit. ROTTERDAM Aardgaslek- ken zijn echt niet de enige oor zaken van sterfte van bomen in Rotterdam of in andere steden. Als alle kwijnende ofafsterven de bomen van de laatste tijd door aardgaslekken zouden worden veroorzaakt, zou dat een in ho ge mate onverdiende blaam wer pen op de gemeentelijke ener giebedrijven. Want dat zou be tekenen dat er honderden kubie ke meters aardgas via lekken zouden wegvloeien en een derge lijke slordigheid kan geen en kel gemeentelijk energiebedrijf zich veroorloven. Wij hadden over de verschillende oorzaken van bomensterfte in Botter dam ee ngesprek met ir. A. Raad, chef der afdeling plantsoenen van de dienst van gemeentewerken. „Het ligt uiteraard niet voor de hand in een nieuwe wijk de oorzaak van bomensterfte tc zoeken bij bet aardgas", zei de heer Raad. „De leidingen zijn daar nog nieuw, van corrosie is nauwelijks sprake en in veel nieuwe woonwijken zijn de gasleidingen gelegd óf na de aard gaslevering, óf toen men reeds wist dat er aardgas zou komen. Dat wil zeggen dat alle leidingen daar reeds tevoren op het aardgas met hogere spanning dan stadsgas zijn bere kend".. Wij memoreerden de oostzijde, van de Brandaanstraat in IJsselmonde, waar een aantal jonge linden staat te kwijnen, en een rij bomen in Hon- derdïien Morgen, die het ook al niet te best doet. pompen van lucht stopt, even zo vro lijk terugstroomt. We moesten het dus op gezette tijden lierhalen, tot het in de bodem gedrongen gas via andere wegen is verdwenen". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De politie heeft van nacht aangehouden de 31-jarige fa brieksarbeider H. V. die zijn vrouw met een broodmes had bedreigd. De vrouw was gevlucht, tater bedreigde de man ROTTERDAM Na het succes van de in opdracht van de Stichting „Havenbelangen" gemaakte Rotter damse havenfilm „Toets" van cineast Tom Tholen op het Berlijnse film festival een „zilveren beer" zal deze impressie over 's werelds eerste havenstad nu ook naar verschillende andere grotefilmmanifestaties wor den gezonden. Twee filmfestivals zijn voor „Toets" reeds vastgelegd: Edinburgh (18 augustus—1 september) en Cork (15—22 septelhber). Naar alle waarschijnlijkheid komt er nog een derde bij, namelijk San Francisco in oktober. De tweede documentaire''van Tom Tholen,„Bachar" een impressie van het Nederlandse baggerbedrijf ee. zai worden vertoond op het fi'mfesti- val in Wenen (2328 september). zijn vier- en vijfjarige kinderen. Toen twee politiemannen in de woning kwa men, nam de man een agressieve hou ding aan en greep een van de agenten vast. Bij zijn overbrenging verzette hij zich hevig. Met assistentie gelukte het de man aan het bureau te brengen; De man had gedronken. Woensdagavond sloeg de 23-jarxge matroos L. N. in café Smol aan de Eerste Middellandstraat na een woordewisse- ling de 44-jarige muzikant J, O. met een barkruk. Tevens zou met een stuk geslagen bierglas zijn geslagen. Beide mannen werden gewond en moesten respectievelijk in het Dijkzigt- en Oog ziekenhuis worden behandeld. N. is in bewaring gesteld. Eveneens woensdagnacht werd ge arresteerd de 45-jarige sloper J. K. die zijn vrouw met een stoel op het hoofd had geslagen. Toen zijn vrouw een mes pakte was de man in onderkleding ge vlucht. Bij zijn overbrenging gaf hij een van de agenten een stomp in het gezicht.. Ook bij dit geval was drank gebruik in het geding. „Vermoedelijk is het in beide ge vallen een kwestie van grondwa terstand, die nog niet is gestabi liseerd", aldus ir. Raad. „Dat komt veel voor, als er vlak in de buurt werken aan de gang zijn." Bij de Brandaanstraat is dat duide lijk: het grote verkeersplein van de Van Brienenoordbrug, met nieuw aangelegde drainagesystemen. Zeker maar hoe komt het dan dat de linden aan de westzijde daarvan er gezond bij staan? „Er is verschil in doorlaatbaarheid van grondlagen. De .grond is in de jongere buurten nogal eens dooreen gewoeld. Het evenwicht in verschil lende grondlagen is vanzelfsprekend danig verstoord. Het kan best zijn dat je, als je een stervende boom vervangt, die verstoring nog eens vergroot. Water stroomt dan naar je piantgat ook toe, ook als er een nieu we boom in staat. De grondstructuur is altijd losser dan die van de directe omgeving." Gas als oorzaak van afsterving komt, aldus de heer Raad, vooral in oudere buurten voor. Allereerst moet dan het GEB in actie komen om het lek te stoppen. „Op de Goudsesingel is dat ge beurd. Wij proberen nu de bomen te redden door het inpompen van lucht. Aardgas is niet giftig, aan aardgas opzichzelf gaat een boom niet dood. Maar wortels kunnen alleen blijven leven als er-zuurstof, dus lucht, in de bodem aanwezig is. Aardgas ver dringt die lucht. Als het zuurstofge halte in de bodem beneden de twaalf procent daalt, kan de boom niet meer leven. Een grote moeilijkheid bij het ïm- pompen van lucht in de bodem van de Goudsesingel is dat het diir deze kucht weggedrongen gas zich verza melt onder het asfalt, daar wordt sa mengeperst en dus, als men met in- Een derde bron van narigheden is het opspuiten. In enkele gevallen was het zoutgehalte van het opgespoten zand te hoog. De populieren in de Laan van Nooitgedacht ondervinden daarvan de gevolgen. Daaraan is wei nig te doen. Hei zal wel de nodige tijd duren eer deze grond voldoende is uitgeloogd. In andere gevallen is het eenvoudig de grotere hoeveelheid grond, die rond de stam op. de wortels wordt gebracht, die fout werkt. .Want hoe dieper de wortels liggen, hoe minder zuurstof er bij die wortels kan ko men. Sommige bomen, zoals enige -iepen bij de Euromast, reageren er op met, zoals ir. Raad het uitdrukt, „een tweede broek aan te trekken". Zij ma ken een tweede wortelkrans boven de oorspronkelijke en leven zo rustig verder. Esdoorns kunnen zo'n kunstje niet volbrengen. In de opgehoogde Berg- Istlaan staan de esdoorns ér dan ook slecht voor. En ten slotte is de mens ook vaak ongewild de oorzaak. De hond is beslist niet het enige wezen, dat af- valvloeistoffen bij voorkeur tegen een boom afvoert. Zo worden de platanen op het Afri- kaanderplein bedreigd door het zoute water van de. vis verkopers.- Er is overleg gaande tussen de af deling plantsoenen en de dienst van het marktwezen over deZe zaak. Mis schien kan men de' vi'sverkcpers' iets beters aanbieden voor hun overtolli ge pekel dan de platanen van het Afrikaanderplein. T/ERSTORLVG van de grond- vmterstand door da werken bezuiden de Van Brienenoord brug levert moeilijkheden in IJsselmonde. Rechts op dé foto een rij gezonde bomen. Links de overzijdevan de straat waar jonge bómen staan te kwijnen door een .teveel 'aart, nattigheid. ROTTERDAM Volgend jaar zal het passagiersschip Rotterdam van de Holland-AmerikaLijn geen enke le transatlantische reis tussen Rotter dam en New York meer maken. Het schip blijft het gehele jaar in cruises varen vanuit New York. De HAL heeft hiertoe moeten besluiten omdat het aanbod van pas sagiers voor de normale overtochten steeds meer afneemt. Het is een ont wikkeling die al enige jaren aan de gang is. Hoewel de bezetting van de Rotterdam niet slecht was het schip is populair heeft de rederij 'Och de stap genomen. De afvaarten zullen in 1969 alleen worden waargenomen door de Nieuw Amsterdam en de Statendam. Nu de Rotterdam wordt teruggetrokken, zullen ongeveer zeven overtochten minder worden gevaren. De ver wachting is dan ook dat de bezet tingsgraad van de twee overgebleven schepen zal toenemen. De Rotterdam zal 9 december a.s. nit Rotterdam naar New York ver- hekken, na een grote onder houdsbeurt bij de RDM. In januari begint de 85-daagse wereldcruise. ROTTERDAM Maandag 29 juli start de „Tour van Drie" vanuit het recreatiecentrum Kruiningen Gors in Oostvoome. De fietstocht duurt drie dagen en voert door het Westland. In het weekeinde daarvoor zullen de 140 deelnemende jongens zich nog aan de bewoners van het recreatiecentrum voorstellen. Tour-directeur I. vaij Hennik en de voorzitter van de cul turele commissie, de heer B. van Rooyen spreken de jonge renners toe. Op het veelomvattende programma staan onder meer een officiële ont vangst van de wethouder voor sport en recreatie R. Langerak en een tocht met de Spiaoboot en de Metro. Bo vendien wordt zaterdag 20 juli nog een wielerronde gehouden en op maandag 22 juli een meisjesdag, die de deelneemsters onder meer naar Middelburg voert. Tijdens de tocht wordt gereden met nomale fietsen. Een groot aantal auto's en bromfietsen zal de kara vaan begeleiden. De prijsuitreiking geschiedt in de recreatiezaal van Kruiningen Gors op de laatste dag van de tour. HANNOVER Een gerechtshof in Hannover zal de voorzitter van de rechtse Nationaal-democratische Par tij (NPD), Adolf von Thadden, 11 september berechten wegens rijden onder invloed. Von Thadden wordt ervan beschuldigd in maart jl. met zijn auto op een bouwterrein van de ondergrondse terechtgekomen te zijn. Zijn rijbewijs is tijdelijk door de po litie in beslag genomen. ~jOK de mens bedreigt de Rot- terdamse bomen. Visverko- pc.rs brengen de platanen op het Afrikaanderplehi met pekel-af- valiéater in een benarde loc- stand. EINDHOVEN Een 24-jarige man heeft gisteren, een mislukte poging ge daan een sigarenwinkelierster van haar kassageltl te beroven. Hij gooide haar, toen 'ze de kassa opendeed ammoniak naar de ogen, maar miste doel. De vrouw, de 61-jarige W. T. uit de Ges- teisestraat, die wel brandwonden bij de mond opliep, pakte een pook onder haar toonbank vandaan en sloeg op de man in, die zonder een cent de aftocht moest blazen. De overvaller, B„ heeft zich later bij de politie gemeld. De kordate winke lierster bewaart altijd onder haar toon bank. die pook in verbaid met moge lijke overvallers. In de kassa zat overi gens maareen klein bedrag. O in een kruidenierswinkel aan de Prunusstraat in Groningen heeft de L6-jarige. jongeman J. A. (ex-bediende van deze zaak) zich laten insluiten, waarna hij zich in het kantoortje mees ter maakte van het kasgeld: ruim 3200 gulden. De jongen werd echter gestoord om dat de kruidenter. J. B.. terugkwam om een kratje bier te halen. De dief ver school zich in het magazijn, maar de kruidenier die het ge)d direct miste kwam hem daar al gauw op het spoor. Toen de jongen met een mes op hem toesprong week de kruidenier uit en overmeesterde zijn cx-medewerker. die san de politie werd overgegeven. DEN HAAG - Graaf H. R. J. van Zuylen van Nijevelt, directeur van de camping in Duinrell in Wassenaar, heeft gepleit -voor een samengang van twee vakorganisaties, de Re vak (een bunde ling van recreatie- en vakantie-oorden) en Orkava (organisatie van kamp- en Vakantiebestedingsbedrijven). Door een fusie zou men niet alleen de leden een betere service kunnen geven, maar men zou ook kunnen komen tot gelijke kampeertarieven. Op het ogenblik is de Revak voor stander van het zogenaamde ëtmaal- tarief'. en de Orkava van het dag- zo-genaamde nachttarief, dat unaniem in het buitenland wordt toegepast en waar- van behalve de directeur van Duinrell onder andere de ANWB en de Neder landse federatie voor kampereD en caravanning voorstander zijn. Onze naam als goed georganiseerd, niet te duur.kampeerland, is ermee ge moeid, vindt de directeur van-Duinrell. Bij een uniform nachttarief kunnen voor buitenlanders de onaangenaamheden bij het- afrekenen, die nu ontstaan door de verschillende tarieven, tot een minimum beperkt blijven. procedure ontslag met wederzijds goedvinden betreft. In dat geval verspeelt een werknemer al zijn rechten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het drama j van Veltenaars Havenbedrijf j nadert de slotfase: voor dertig j van de zestig leden van het j personeel is bij het gewestelijk arbeidsbureau in Rotterdam ontslag aangevraagd. Zoals men weet, bevindt het in Ka- tendrecht gevestigde Veltenaars Ha- i ven- en Transportbedrijf zich reeds lange tijd in moeilijkheden, die ten slotte zijn geresulteerd in een mede- j deling van directiezijde dat het be drijf zal worden geliquideerd en een bezoek van vertegenwoordigers van j verschillende havenbedrijven op het j door Veltenaar bezette terrein waar j zij eventuele gegadigden voor hun bedrijven konden aanwerven. I Die mogelijkheid is voor twintig van de mensen van Veltenaar wegge- i legd. Tien anderen hebben eerder het bedrijf verlaten. De overige dertig j dreigen tussen wai en schip te gera- j ken. Onder hen zijn enige langdurig j zieken, een groot aantal van 56 jaar oud of ouder, zeven van hen zelfs ouder dan 62 jaar. Voor hen zal het bijzonder moeilijk zijn werk te vin den. De pensioenen zijn ondergebracht in het algemene havenpensioenfonds en die zijn in zoverre gered, dat de laatste jaren niet kunnen worden volgestort. Waar het havenpensioen fonds echter nog geen twintig jaar oud is. telt ieder jaar mee. Aan het maximum-pensioen is nog niemand toe. Veltenaar zit met een huurschuld van enige tonnen aan iJe gemeente Rotterdam, over walinrichtingcn, kranen en terreinen. De directie van het gemeentelijk havenbedrijf toonde zich tegenover ons bijzonder terug houdend over het al dan niet innen van deze vordering. Er is nog geen faillissement aange vraagd, de vakbeweging heeft echter aangekondigd c!at een faillisse mentsaanvrage zeker is, wanneer de rechten van het personeel niet zou den worden gehonoreerd. Voor zover men thans kan zien schijnt Veltenaar niet in staat te zijn, aan deze honore ring te voldoen. Van de zijde van de bij het CNV aangesloten Christelijke Be drijfsgroepencentrale vernamen wij, dat reeds vorig jaar augustus de vak bonden, die zagen dat het met Velte naar mis dreigde te gaan, de directie van Veltenaar ©m een onderhoud vroegen. Dat onderhoud is geweigerd. Daarna hebben de vakbonden de directie van Veltenaar een brief geschreven waarin een afvloeiingsre geling voor het personeel werd voor gesteld. Die brief werd niet beant woord. De directie van Veltenaar schijnt met een accountantskantoor en een advocatenkantoor te Lebben gepoogd, intern een oplossing te zoeken, waar bij de mensen zo min mogelijk te kort zouden komen. Volgens de vakbeweging was reeds de laatste jaren aan de manier waar op de gratificaties werden uitbetaald aan het personeel en aan de wijze van premiebetaling van de directie aan bet Gemeenschappelijk Admi nistratiekantoor te zien, dat het met Veltenaar slecht ging. Geniet meer van ieder rust-, luier- of zonne-uurtje, thuis of in de vakantie door er een luchtbed bij te kopen. 1-Persocns luchtbed ideaal voor kinderen of als extra bed voor een onverwachte logé. Ook bijzonder geschikt om mee te spelevaren (Uw dure bed blijft dan gesp'aard). Morgen is er een partij verkoop 1-persoons luchtbedden, in twee verschillende formaten, uit de series van 14.75 en 16.50, effen en gedessineerd, nu door elkaar per stuk voor nog géén tientje. Morgenvroeg om. 9 uur begint de verkoop van déze prima 1-persoons luchtbedden, in diverse kleuren, door elkaar per stuk voor Vrijdagavond tot 9 uur open. Duur va» de opruiming - J8 juli tot 9 augustus Géén ul. of .tehrlft. beat. "'«Humt a, s ixjt» t'it'tnuiaiKiij. ROTTERDAM Volgende week woensdagavond wordt er in het Spartastadion te Rotterdam een inté ressante voetbalwedstrijd gespeeld tussen het eerste elftal van Sparta en het Nederlands militaire voetbalteam. De opbrengst van deze wedstrijd, die om 7 uur begint, komt dankzij de belangeloze medewerking van alle betrokken partijen ten goede aan de stichting bevordering volksgezond heid. Bij deze gelegenheid zal Sparta met enkele nieuwe spelers aantreden, zoals Jan Klijnjan (ex DFC),' Venne- ker (ex NEC), W. ICleinjan (ex Xer- xes/DHC) en Toledo (ex Xer- xes/DHC). Het Nederlands militair elftal verschijnt op enkele uitzonderingen na in dezelfde formatie als die welke in Bagdad onlangs speelde tijdens de finales van het internationale tor nooi. De opstellingen van beide elftallen luiden: SPARTA. Doel: Van Oosterhout; achter: Pijs, Ter Horst. Eikenbroek en Bentzon; midden: Bosma en Tole do; voor: Heijerman, Klijnjan, ven- neker en W, Kleinjan. MILITAIREN. Doel; Van Beveren (Sparta); achter: Driessen (Haarlem), Kerkhof (Veendam), Van Essen (Telstar) en Mellaart (NEC); midden: Var. Veen (Sparta) en v. Renswou (DOS); voor; Geurten (MVV), Jeuring (Twent'ne), Rensenbrink (DWS) en v. Steenbergen (Go Ahead). Reserves zijn v. Bergen (Haarlem) en Kunst (Vitesse). SCHIEDAM Slechts met grote moeite is het de politie donderdagmid dag gelukt het tweede slachtoffer van de ramp met de Agua Clara te Identi ficeren als de 21-jarige in Den Haag gewoond hebbende Surinamer E. Pitto. Eerder op de dag had men het lijk op de bodem van de opengescheurde tank van de Agua Clara gevonden. Er zijn nu nog vier mannen vermist. ZWOLLE De Zwolse politierech ter mr. L. J. 't Hooft, heeft de burge meester van de Groningse gemeente Üs- quert de 46-jarige K. D„ vanmorgén conform de eis veroordeeld tot een boe te van 600 en ontzegging van de rij bevoegdheid voor negen maanden met aftrek. 'v Op 20 april, 's avonds laat, trof de politie D. met zijn auto op het linker gedeelte van een weg in Zwolle aan. De burgemeester wist niet dat hij in de Overijsselse hoofdstad was en sloeg dronkemanstaal uit, onder andere over de burgemeester van Zwolle. Voor de rechter erkende hij onder in vloed te hebben gereden, maar hij meende dat oververmoeidheid een be langrijke rol heeft gespeeld bij zijn ge drag. In verband met zijn zwakke ge zondheid bad D. naar zijn zeggen ge weigerd een bloedproef te laten nemen. De officier, mr. p. j. Stigter, stelde ■dat een andere straf dan een geldboete waarschijnlijk het einde van de car rière van de burgemeester zou beteke nen. DEN HAAG Minister Klompé CRM) heeft de verdeling bekendge maakt van het bedrag van 17.1 mil joen dat beschikbaar is voor compen satie aan dag- en nieuwsbladen wegens geleden schade als gevolg van invoe ring van de televisie-reclame. De Ne derlandse dagbladpers 'krijgt hiervan 13,3 miljoen, de NOTU 3,4 miljoen en de; nieuwsbladpers 0,4 miljoen. Het totale bedrag komt neer op 40 procent van de netto-opbrengst van de t.v.-reclame in 1967. Dit is het maxi mum dat voor compensatie aan de pers beschikbaar is gesteld. KOPENHAGEN Deense anar chistische jongelui hebben vandaag de „Koningin-Julianalinde", die in een park te Kopenhagen stond, om gehakt. De boom werd in 1.948 ge plant 'er gelegenheid van de troons bestijging van koningin Juliana. In een brief aan de pers schrijven de jongelui dat „een groep boze en gekke anarchisten een harde slag heeft toegebracht aan het konings huis. De troon is omgehakt en ook andere tronen zullen worden omge hakt". Merkwaardig is .de grote loyaliteit, die het personeel in deze slechte laatste jaren heeft bètoond. Velen weigerden over te gaan naar andere bedrijven, toen er aanwijzingen kwa men dat hur» positie in gevaar kwam. Velen hebben tientailen jaren bij Veltenaar gewerkt. Veltenaar is een der bedrijven met een grote vaste kern eigen personeel. Zoals de situatie nu ligt, zijn de vakantierechten voldaan tot 1 mei. Voor wat betreft de opzegtermijn en de loonsuppletie voor de langdurig zieken ligt de situatie echter slecht. De moeilijkheid bij ontslagaanvra ge bij het gewestelijk arbeidsbureau is, aldus een woordvoerder van de vakbeweging, dat de dan volgende DEN HAAG De Canadese post dienst heeft de PTT meegedeeld, dat als gevolg van een staking geen post verkeer met Canada mogelijk is. De PTT verzoekt daarom tot nader be richt geen correspondentie en post pakketten naar dat land te verzen den. van jaar gelede» BliUsem-afleider kerU-Amtnanstrant. Naar men ons nader mededeelt, is de Miksfitn-afleider en de kostbare plati- iia-spils van dc kerk aan de Aïn- niaustranl gestolen. De geleidbnis werd door de dieven afgevcild en is iu de tuin gevonden. Ook liet louw, dat ge bruikt is om dc gevaarlijke klimpartij uit te voeren, is gevonden. 'f exclusieve interieurverzorging - Klouwa Binnenweg 340-344 Telefoon 234136 Rotterdam OOK TOONZAAL ROCI1USSENSTRAAT nr 1 DAGELIJKS GEOPEND WANDELEN DOOR Diergaarde Blijdorp is een bijzonder plezie rige bezigheid. De dierentuin blijft de grootste toeristische trekpleister van Rotterdam. Elk jaar weer ko men vele honderduizenden mensen van jong tot oud naar de dieren kijken, wandalen over de door groen omzoomde paden, geniéten van de natuur.; i v'i fi» Dat wandelen door Blijdorp, kan extra interessant zijn als men voor slechts één gulden de „Gids mét rondwandeling"; aanschaft. Dit boek je geeft een schat aan achtergrond over het leven van vrijwel alle die ren die in de tuin voorkomen. - Het gidsje is onlangs herschreven en de afdeling voorlichting en pu bliciteit zond me er een toe. Men zegt érbij dat-een goede voorlichting van groot belang is in verband met de steeds hogere eisen die het pu bliek stelt aan een „dagje uit". Het boekje is daarom aangepast aan de huidige situatie van de diergaarde. TK zei het dus al, het ziet er leuk uit. De tekst is opgefleurd met acht fraaie kleurenfoto's en 19 foto's in zwart-wit. Achterin is een plattegrond in vier kleuren opgeno men. met een aanbevolen route langs alle plaatsen die de moeite waard zijn. De verschillende hoofdstukjes ge ven veel informatie oyer het gedrag van de dieren, dé plaatsen waar ze voorkomen, htm.gedrag en nog veel meer. Ze zijn zoveel mogelijk als soorten gerubriceerd.1 Het is een boekje dat na het be zoek beslist niet -weggegooid moet worden. Bewaren is zeker de moeite waard. Ook zij die niet zelf naar de dier gaarde komen," kunnen het gidsje kopen. Na overmaking van ƒ.1,25 óp giro 384741 van Diergaarde Blijdorp wordt het per post toegezonden. Hét motto van het boekje is „Zie méér dan de helft kóopeen gids".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1