Conclusie ETI-rapport: AGENDA Schiedammers reizen naar het buitenland ■Lj'AyAyAyA- vaste toeristen in Hoek van Holland Vakantieweken openen met enige excursies AGENDA DEEL VOOR DEEL VOOR DEEL opruiming .boogaard u Zwembad schenkt kleren aan tehuis Burgerlijke stand K VOOR SNEL HERSTELLEN VAN GEBROKEN RUITEN T W- V FA.F.J. KLOET ZN Internationale jeugduitwisseling VAN AARLE met kinderen Ondanks slechte weer Waterfestijn Vlaardingse Vaart opruiming OK super* okfaan*benzine elke liter cènfen voordeliger!!! Tank dus bij: w£imoie/o I I A Ongunstig Forensen Uitgiftebeleid alle békende" wasmachines Activiteiten Rijdend gevaar Tegen lantaarnpaal Zweed werd onwel Veiling stef meeder's solistenserie NIET DUURDER In de speciaalzaak HBïïSSKÈS^^itiilSBÜHHH KORTE HOOGSTRAAT 15 - VLAARDINGEN tVMARDlNGEN 2e maasbosstraat 80 - tel. 343276 - vlaardingen Wie verf en behang zegt, denkt Wondertcand Irrx HET GEZELLIGE BOEK voer plezier In hule «n buiten L A.1'- I -C1,: -t v Wet een groot aantal tekeningen, geb. f8.80 Aanbiedingen van nieuwe, interessante boeken voor halve prijs. Kom kijken kom kiezen VEERPLEIN 27 Telefoon 343760 HOEK VAN HOLLAND Het minder gunstige strandweer is tot nu toe nauwelijks van in vloed geweest op het bezoek in Hoek van Holland. Degenen die al in het voorjaar hotel- of pen sionruimte hadden besproken, zijn vrijwel allemaal gekomen en de kleine gaatjes die openvielen door annuleringen, konden snel worden opgevuld. platenmarkf verkoop koffiehoek 30 cm langspeelplaten SCHIEDAM Vandaag •a (faseliifcs Weinig recreatie 5 1 Mijiehlen yi fci/e) tweec w Voor In do «ihoic»isvi Hfuchlen wordt dfc Uw (onmb- tweede radio, da radio auto, voor hat knut- ie'lhok als vader bed* If, voor da ónderen die hem meenemen als n een dag naar hat atrand gaan ofvoor moeder al» zt In da keu ken het eten kookt... een echte jezinsradio die U normaal Voor minstens 150,- koopt. (en klMrwwIator avpar out- vanger met FM» complete middengolf en langt golf, met antenne en grote coneertbld- spreker die een gtandlote ge. luidtweergave garandeert Deze milde klasseradio met aanslui ting voor auto-antenne en druk- toetsbediening voor de leer se» lectieve golven, koopt U met 1 jiar garantie, voor nog géén negentig gulden. PM Middengolf - Ung* fdf Vrijdagavond om 6 uur begint In het sousterrain de verkoop van deze west-europtse *11- traniistor radio'*, met 3 golft (engten, een geweldige geluids weergave en met 1 Jaar garantie, («n echte uitverkoop stuit), voor Vrijdagavond tot 9 uur open Duur vat» de opruiming 18 juli toe 9 augurtró 'Gein ttl. of schrift, best.* RECREATIEGEBIED WEG VOOR INDUSTRIE VANDAAG... Stadsgehoorzaal: De nacht is er om te jtelen.-film a.l. .20. EN MORGEN A pmclkrrk: kom zing met ons, li. Stidsreiioorzaal: De nacht is er om te Vielen, film a.l., 50. weeshuisplein: opening vakantieweken. ...EN DAGELIJKS Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle evenstraat 11, tel. 346775, Klachten bezorging: maandag t/m vrij dag van 18.30-15.00 uur en zaterdag van 18.00-1S.00 uur: H. Verhey, P. K. Dros- seertstraat 210. lel. 343345. Alaemnommer politie: 34.44.44. GG/GD: 34.31.55. Braaaweer: 34.44.44. Alarmnummer meld- en regelkamer voor Uachten luchtvervuiling: ZS.23.8J. Apotheek: Westerapotheek. Voorstraat tel. 35.26.83. Klachten bezorging Maassluis: Mevrouw K Klein. Damstraat 13. Apotheek Maassluis: Apotheek Rljn- riond. Mozartlaan, tel. 2209. :Eavi ft (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de periode tot 1980 zal Vlaardinger, nog 69,5 ha nodig te hebben voor de vestiging van bedrijven. Het enige gebied binnen de grenzen van de gemeente waar een dergelijk groot complex kan worden ondergebracht, is de zogenaamde „Zuidbuurt" met een oppervlakte van 550 ha. Deze groenstrook, gelegen tussen Vlaardingen en Maassluis is na de grenswijziging bij Vlaardingen gekomen. Het gebied, waarvoor drie Vlaardingers een uitgestrekt bos- en recreatieplan ontwierpen, is nu nog bestemd voor recreatieve voorzieningen. In dit groene gebied moeten vol gens een rapport van het Econo- misch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland te Rotterdam nieuwe ndnstriëen verrijzen in aansluiting op de in de industriepolder De Ver gulde Hand gevestigde bedrijven. In het streekplan Rechter Maasoever wordt slechts een utbredng van 7 ha genoemd. Het ETI-rapport heeft de behoefte aan bedrijfsterreinen berekend op basis van de verwachte groei van de bevolking. Na de voltooing van de wijken Holy en Broekpolder zal Vlaardingen ongeveer 135.000 in woners tellen. In 1980 zal naar schatting het aan tal van 100.000 zijn bereikt. Van dit aantal moeten 4800 arbeidskrachten meer dan thans het geval is in de Vlaardingse bedrijven aan het, werk kunnen. Door deze groei te „verta- len" n terreinbehoefte komt het rap port tot de conclusie dat nog 69.5 ha nodig zijn. SCHIEDAM „Mijn bloesje is in Groenoord gepikt". Met deze of ge lijkluidende klacht komen soms kin deren thuis die in bad Groenoord hebben gezwommen. Het blijkt ech ter dat bij de afdeling bewaring van dit bad een flinke hoeveelheid kle dingstukken en aanverwante artike len ligt opgestapeld, waar de eige naars niet naar talen. Aan het eind van het seizoen roept de directie van Bad Groenoord de bevolking op de gevonden, artikelen af te halen. Als. daarvoor geen animo bestaat wordt alles weggeschonken aah een tehuis. Bad Groenoord verheugt zich overi gens in de belangstelling van veel zwemlustigen. Tot heden werden 240.173 bezoekers geregistreerd tegen verleden jaar 258.816' bezoekers. Het is dus iets minder dan vorig jaar om deze tijd toen door het prachtige weer veel bouwvakkers en familiele den in Groenoord verkoeling zochten. MAASSLUIS FefkeAsms geeft za terdagavond in de Grote Kerk een con cert ter herdenking van Jan Zwart. Het concert begint om 8.15 uur. In het rapport s ook getracht te peilen hoe de behoefte aan terreinen bij het bedrijfsleven zich op grond van economische factoren zal on- wikkelen. Het resultaat van deze benadering was vrij ongunstig. Zou men hierop toch terreinen voor in dustriële doeleinden bestemmen, dan zou in 1980 voor het sterk gestegen nwonertal niet voldoende werk voorhanden zijn. Deze stuate doet zeh momenteel al voor endat s ook de reden ge weest van het onderzoek. Een aan- zenlijk deel van de beroepsbevolking werkt namelijk buiten Vlaardingen, voornamelijk in de chemische indus trie en olieraffinaderijen op de an dere oever Van- de Nieuwe Water weg. Zo is in 1964 onder de bedrijven in Pernis een enquête gehouden waaruit blijkt dat in dat jaar 27 procent van de werknemers in Vlaardingen woonde. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat dezt? situatie zich zal wijzigen, te meer daar in het industriegebied ten zui den van de Nieuwe Waterweg het- aantal arbeidsplaatsen nog zal toe nemen. Dit zal niet alleen voor Vlaardin gen, maar voor het gehele Rijnmond gebied gevolgen hebben. Het bete kent dat alleen de bedrijven zeh in dit gebied zullen vestigen of uit breiden, die aan het gebied van de Nieuwe Waterweg gebonden zijn. Wat het aantal forensen betreft heeft het, gemeentebestuur zich op het standpunt gesteld, dat dit tot aanvaardbare proporties moet wor den teruggebracht. Bij de berekening van de benodigde bedrijfsterreinen is het rapport er dan ook van uit gegaan dat het aantal buiten Vlaar dingen werkende mensen niet toe- nernt. ETI heeft de benodigde bedrijfs- gronden berekend op basis van het aantal inwoners. Wanneer de ge meenteraad met'de inbond van dit rapport instemt betekent dat dus dat het nodige wordt gedaan om in Vlaardingen de werkgelegenheid te bevorderen. Van de 69.5 ha bedrijfsterrein zai 4ha voor de verzorgende bedrijven in de wijk Holy en Broekpolder moeten worden gereserveerd, aldus het rapport. Buiten deze wijken be schikt Vlaardingen nauwelijks over bedrijfsgrond. Alleen in de indus triepolder De Vergulde Hand is nog ongeveer 8 ha aanwezig. Voor de resterende 57.5 ha dient elders in de gemeente plaats gevon den te worden. „De enige plaats binnen de gemeentegrenzen van Vlaardingen waar een dergelijk groot complex kan worden ondergebracht, verschaft de polder ten westen van de voormalige grens van Vlaardingen", aldus het rapport. Tot slot maakt het rapport enkele opmerkingen over het uitgiftebeleid van de bedrijfsterreinen. Omdat de vraag groot is en het aanbod klein dient de grondprijs te worden ver hoogd. Deze is thans nog gebaseerd op de grondkosten en op het bouw rijp maken van de terreinen. Door het verhogen van de grond kosten krijgen alleen die onderne mers een kans voor wie de vestiging te Vlaardingen van gfoot belang is. Verder wordt opgemerkt dat Vlaar dingen vanwege zijn goede verbin dingen met de overige gebieden in Rijnmond een uitstekende vestigings plaats is. Het uitgiftebeleid van de gemeente Vlaardingen van de afgelopen jaren, waarbij gestreefd wordt naar de ves tiging van hoogwaardige bedrijven met een laag terreingebruik per ar beider die gebonden zijn aan het Waterweggebied en die niet behoren tot de basis-industrie, zal onverkort kunnen worden gehandhaafd. B. en W. hebben de resultaten van de studie de leden van de gemeente raad schriftelijk toegezonden. Het rapport zal vermoedelyk op de ver gadering van woensdag 7 augustus worden behandeld. MAASSLUIS Geboren: Joë! G, zn v C. J. Bakelaar en- X. X. Heijlema: Hendrik a E,drv H V Valstar en D. IE. Hokke; Patrick C, zn v A. Verpoort en C. M. A. Plnkse: Petrus J. zn v p. c. M. Roelands en H. C. van RaatJ, Caroline,dr v L. Uieman en H. C. Koudenburg: Laurens, zn v L. Hoedemaker e I. de Windt; Eugene, zn v L. J. M. Geerders en D. K. Pleune; Niels, zn v J. G. Hdlbrlnk en E. Go deschalk: Peter-J, zn v A. T. J. de Vos en J. C. van der Heide; Jeroen W Frederik, zn v J. A. M. van Oostrom en M. J. H. O. Mulder. Inge B, dr v J. A. F. Broekman en H. M. van der Keest. Gehuwd: J. van Mil en J. C. Vlasblom. Overleden: T Brouwer, wed v H Smit, 68. jfss. schildersbedrijf (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Vanavond half acht vertrekt in het kader van de internationale jeugduitwisse ling weer een groep van elf jongelui naar Udine in Italië, De GROOTSTE en BEST GESPECIALISEERDE ZAKEN in Nederland Uw speciale HISTOR DEALER HISTOR VERVEN ALTIJD GOED Autolakken - bootlakken - industrieverven - muurverven - gereedschappen - spuitcompressors - schuurmachines - ventilatoren. Canadees voorgelijmd behang v.a. 6,90 grote rol. Zonwering elke maat. Plaktafels beschikbaar Floris de Vijfdelaan 134, Tel. 348210 van Hogendorplaan 101, Tel. 342658 Vlaardingen V - -C BINNENSINGEL165.ÏEL: 342486 VIAARDINGFN DOOR RUTH DIRX Aardig speelgoed maks» van eenvoudig materiaal, boelende apetletjee en to verkunstje», vouw-, kuip en plakwerk, het voorbe reiden van fotatjM, enz. Een overvloed van prakti sche tip* voor gezellige uren met kinderen van 4 tot 14 |aar. bfon van genoegen voor de kleintje*; een boek vol IntpIraH» voor longe tieners, die er telken* nieuw* wjle |8J4plezlert)e* In zullen ontdekken. spelen I" met J kinderen f ■'D Verkrijgbaar In de boekhandel JSN BOEK VAN ZOMER KEUNING - WAGENINGEN Zaterdagmorgen vroeg reist een tiental naar Esslingen in Duits land. Leiders van deze groepen zijn respectievelijk Anton Smit en Joop Daalmeyer. Het ligt in de bedoelingook weer een jeugduitwisseling met Neath in Engeland (Zuid-Wales) te organise ren. Tot op heden hebben zich hier voor vanuit Schiedam zes deelnemers opgegeven. De deelname aan de uit wisseling met Neath staat nog open voor Schiedammers. De prijs be draagt j 175. Leeftijd circa 16 tot 21 jaar. Het gezelschap dat vrijdagavond in zaterdagmorgen vertrekt naar Udine en Esslingen is gemêleerd, jongens e i meisjes met verschillende opleidin gen en interessen. In Esslingen, Udi ne en eventueel och in Neath staan weer tal van uitstapjes en excursies voor de Schiedammers op het pro gramma, Tegelijkertijd bevinden zich daar ook gasten uit andere Europese: steden als Vienne (Frankrijk) en Norrköplng (Zweden). Op 3 augustus komen 13 Esslingers onder leiding van Bernard Blank weer naar Schiedam voor een veer tiendaags bezoek. Tegelijkertijd ont vangt Schiedam een tiental jongens en meisjes uit Udine en uit Neath 8 jongens plus een leider. Vanuit Schiedam staan weer tal van activiteiten op het programma. De heer F, van den Boom, direkteur van de Schiedamse Gemeenschap, noemde in dit verband: bezoek aan de Glasfabriek in Schiedam, bezoek aan het Stedelijk Museum, wandeling door Schiedam, excursie naar Gouda, om de gebrandschilderde ramen en de Waag aldaar te bezichtigen, in Schoonhoven bezoek aan de zil versmederijen, Kinderdijks molen? bewonderen, vanuit Scheveningen met een kotter een avondje varen, een dagje-uit naar Amsterdam, naar Volendam en Madurodam en waarschijnlijk ook nog een trip naar Zeeland. Verder bezichtiging van Rotter damse bezienswaardigheden en nog een bezoek aan de werf van Stork-Wilton in Schiedam. Op 10 au gustus een fors bal Eurobal in Musis Sacrum. Op hun beurt willen de Duitse bezoekers een paar halve dagen vrij hebben om een project over Schiedam te maken. Dat zal wellicht in de „Esslinger Zeitung" gepubliceerd worden. Schiedamse Esslingengangers nemen op hun beurt weer tal van foto's en publika- ties over Schiedam mee voor de dag bladpers aldaar. SCHIEDAM De 21-jarige kan toorbediende G. van W. uit Vlaardin gen, bestuurster van eert rijdend ge vaar, werd door de politie op de Hor- vathweg aangehouden. Bij controle bleek dat aan haar auto geen ruiten wissers zaten, de carrosserie geheel was doorgeroest, de remvoeringen versleten waren, de rechter voor- schokbreker los zat en de stuurkogels en. een dwarsbint versleten waren. cDe auto is in toeslag genomen. SCHIEDAM Weer gebeurde er gisteren op de Vlaardingerdijk nabij de Vijf Sluizen een ernstig ongeluk. De 24-jarige tekenaar A. J. B, kwam uit Rotterdam uit de richting Vijf Sluizen en haalde een personenauto ia Het voorwiel van zijn motor schampte tegen de hardstenen rand van de weg. Hierdoor raakte de mo tor onbestuurbaar en vloog tegen een lantaarnpaal op. B. smakte tegen de grond. Met een scheurwond boven het linker oog en rugklachten is hij in het Gemeenteziekenhuis opgeno men. SCHIEDAM Woensdagavond is op het derde perron van het NS-sta- tion Schiedam de 34-jarige Leo Har kersol uit Chritian (Zweden) onwel geworden. Hij zakte in elkaar en moest door de GGD naar het Ge meenteziekenhuis vervoerd worden, waar hij ter observatie is opgenomen. Bij de VVV zei men dat de beschikbare beddenaccommodatie in Hoek van Holland voor 99 pet. bezet is. Dat betekent dat er Incidenteel nog wel een kamer vrij is, doordat in enkele gevallen de toeristen eerder vertrekken, waardoor wat ruimte ontstaat. Tot nu toe heeft men bij de VVV vrijwel alle bezoekers die niet vooraf geboekt hadden, toch nog onderdak kunnen verschaffen. Op het strand is het echter vrij rustig door het koele weer en het dreigt een slechte zomer te worden voor die strandexploitan- ten die het alleen moeten hebben van de verkoop van fruit, ijs, limonade en souvenirs. Hun omzet is tot nu toe ver beneden het normale peil geble ven. De restaurants op 't strand heb ben zich echter veelal aan de slechte (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Morgenmiddag om half drie worden op het Weeshuisplein de drie vakantieweken geopend. Aan deze opening werken mee de Clema's met een kinderpro gramma, trampolinespringen? The Hadory's en een bocrenkapel uit Bra-, bant. Bezitters van een vakantiegids moeten deze meenemen, want dan maakt men aanspraak op eer. van de- tien prijzen die worden uitgeloot. Op de achterflap van de gids staat een nummer, waarop men een vouwfiets, opblaaskano, tent, verrekijker of fo totoestel kan winnen. Maandag 22 juli kunnen veertig jongens en meisjes van twaalf tot zestien jaar een excursie maken naar Voor de muzlek-fljnproevert onder onze klanten, houden wij deze keer een speciale grammo foonplaten aanbieding. Een aanbieding waarbij de prij zen niets meer te maken hebben met de waarde, maar waarmee wij U bewijzen dat "oprui* men" ....niet zomaar een ge zegdels! Een grote partij Fontanai pla ten, een Philip* produkt, 30 cm langspeelplaten en een serie LP.'s geestelijke mu ziek, speciale series die normaal voor 11.90 verkocht worden, kiezen onze klanten nu uit voor nog géén twee gulden. ons kofjtthoek personeel is met Yakantlt FONTANA Philips produkt Vrijdagavond om 6 uur begint op onze platenmarkt, in de koffie hoek, (ons koffiehotk-porsonetl is met vakantie) de verkoop van deze grote partij Fontana 30 cm Langspeelplaten en een serie LP.'s geestelijke muziek In de originele fabrieksverpakking, spi kspll nternieu we platen, door elkaar per stuk voor Vrijdagavond tot 9 uur open Duur van <*e opruiming 18 Juli tot 9 JWfurtut GMn tal. of t thrift.'bon. vliegveld Ypenburg. De groep ver trekt 's middags om half een per bus van het stadhuis. De kosten van deel name bedragen 1,75, inclusief een consumptie. Een ander evenement is het water festijn bij de Vlaardingse Vaart, dat bestaat uit boegspriet lopen, door au tobanden zwemmen, zaklopen en in een tobbe de vaart oversteken. Jon gens en meisjes van acht tot twaalf jaar kunnen tegen betaling van een kwartje aan dit festijn meedoen. Een zwemdiploma is vereist. Dezelfde dag wordt er voor kinde ren van tien tot zestien jaar een ex cursie gehouden naar de bloemenvei ling Honselersdijk. 's Morgens om negen uur vertrekt de bus van het stadhuis. De excursie kost 1,25, in clusief een consumptie. Ook volwas senen zijn welkom. Woensdagmiddag 24 juli is er om twee uur' een excursie naar het Vlaardingse politiebureau aan de Delftseveerweg. Het is de bedoeling dat de deelnemers zich op het par keerterrein voor het bureau verzame len. De rondleiding kost een kwartje, inclusief een verfrissing. Voor de diverse activiteiten kan men bij de kantoren van het comité jeugd vakantievreugd kaarten bestel len. onder meer bij de Visbank. Dit gebouwtje is met ingang van van daag elke dag geopend van half ne gen tot twaalf en van half twee tot vier uur. VF.IL1NGBERJCHT DB LIER, 13 Jul: Velltngv«r«nlglng „1Vest«rlee". Bloemkool 6 66—72. 8 55—62. 10 40—43, 12 25. Tomaten A 440-490. B 420170, C 440—550, CC 340—36". Aardappe len 12—24. Andijvie 16—18. Rode bessen 5580. Dubb. bonen 170—225. Snijbonen 245—230, Tuinbonen 14—23. Komkommers (krom) 15—18. Pepers 320. Pruimen 75—185. Spinazie'33—59. Spitskool 17. Uien 20. Rode kool 7. Bospeen 37—50. Peterselie 5,/t—6. Selderij 5—7. Kroten 7. Alicante 340—350. Golden Champignon 310—350. Frankenthaler 250— 350. Komkommers 1 aa Vi/—28, A 20—24, B 16—18. C 15—16, D 15—16. Netme- oenen rijp 6 155—175, 8 155—185, 10 130—135, 12 90—95; netmeloenen blank 6 70—90, 8 5560, 10 30—35; ogenmeloenen 8 150, 10 12S—140. 12 120. 15 60. Paprika »-i7. Pe terselie 2—22. Sla I 7—11. Aanvoer (In stuks): Bloemkool 5700. to maten Export 25.920. BInn. 1660. tomaten totaal 27.580; (ln kg): Aardappelen 11300, ndljvle 400. rode Dessen 89, dubb. bonen 6O0, snijbonen 300. tuinbonen 400. komkom mers (krom) 5300. pepers 40. pruimen 500, spinazie 200. spitskool 130. uien 100, rode kool 375; (bos): sospeen 700. peterselie 900. selderij 1360, kroten 209; 400 kg drf.: kom kommers 51.609 stuks; netmeloenen 14.400 stuks, ogenmeloenen 300 stuks: paprika's 3909 stuks, perziken 1800 stuks, sla 8400 krop. MAASLAND - De SV Maasland heeft op basis van 30 punten een vrijebaan- wedstrljd gehouden. De uitslag was: S. verkade 25: Fr. van Staalduinen Pzn 2«; M. P. Uanemaaljer 29: A. Korpel 20: F. J. Batenburg de Jong 26: M. C. Verploegh 28; C. Klein Hessellnk 29; J. W. Groenewegen 30: Ad. van Sttldulnen 28: II. J. Korpel 27; Fr. van der Wel 30: IJ. BcekestIJn 27: A. Moerman 29: G. Bakker 25: P. Kalkman 29: J. J. van Btturen 35 en P. Boekcstijn 30 punten. De boottocht die de Maaslandse schutters op zaterdag 20 Juli ondernemen is een uur vervroegd. Men vertrek: nu om 11 uur vanaf Maassluis. De schutters worden ver zocht een goed humeur mede te brengen. Passagetheater; 3.15 Red". u: film „Reach Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Vormgevers van vandaag en morgen". Bijkantoor „De Rotterdammer". Dr. Za- menhofstraat 139, mevrouw J. van Gogh. tel. 15.24.00. PoHtlcalarmnummcr: 26.48.66. CG en OD: 26.92.90. Alarmnummer meld- ;n regelkamer voor luchtvervuiling: 28.28.81 zomer aangepast, waarbij ervarin gen van vele siechte zomers uiter aard meespelen. Men serveert spe ciale menu's, die gericht zijn op het koele weer en wat men aan de ver koop van koffie, bier en frisdranken tekort komt, wordt weer goeddeels gecompenseerd door een groot aantal mensen die kost wat kost van de zee willen genieten en dus op het strand gaan eten. Ook in de naaste omgeving van het strand is men niet ontevreden, ter wijl in het dorp zelfs gesproken wordt van een zeer goed seizoen. De kampeerterreinen en de cam ping zijn redelijk bezet. Hoek van Holland heeft de toeristen kennelijk meer te bieden dan alleen maar het strand. Zeer veel mensen genieten dagelijks van het fraaie gezicht op de Waterweg of maken lange wandelin gen door het natuurgebied. Ook de Spido-tochten naar Europoort en het „Eur-O-Rama" hebben veel be langstelling. De enige klacht die men vrij alge meen kan horen, is dat er 's avonds te weinig te doen is. De dorpsverlich ting is heel gezellig, maar verder is er slechts één dancing en het Luna park aan de Rietdijkstraat mag men in deze vorm nauwelijks een ver maakscentrum noemen Op een bouwwerk aan de Prins der Nederlandenstraat hebben acht jongens een ravage aangericht in ge reedstaande ramen -en ander materi aal. In totaal vernielden ze voor een waarde van zevenhonderd gulden De knapen allemaal tussen res en negen jaar, werden door de politie achter haald. De ouders zullen de schade moeten betalen Het tien jaar oude Duitse meisje M. B. liep plotseling het rijwielpad van de Harwichweg in Hoek van Holland op en werd aangereden door de 1-jarige bromfietser B.C.K. uit Naaldwijk. Het meisje kreeg een wond in de knieholte en moest zich onder doktersbehandeling stellen. De 26-jarige mevrouw E. H.-T. kwam met haar fiets te vallen op de Koningin Emmaweg. Bij de val brak zij haar linkerarm. Zij werd naar een zièfcenhuis in Den Haag vervoerd. Laat U oer plaat op Uw eigen orget begeleiden door binnen-en er n tl buitenlandse top-musici OJiO otrgelkunnis op gram. plafon orgela-pfano's grammofoonplaten 'sGRAVELANDSEWEG 620 SCHIEDAM of bii Uw orgelhandelaar. m 8 Almkerk Hoekje 16 Babiloniënbrocfc 2 Broekstraat 40 Barendrecht Veilingterrein Barendrecht Het Onderlangs 15 Bleikemgraaf Kerkstraat 25 Bodegraven Meye 20 Brielle Slagveld 2 Dinteloord Markbrug Dron geien Kruisstraat 8 Cietsenburg Doetseweg 49 Giesten-Oudekcrk Oudekerkseweg 1 Coudriaan Dorpsweg 10 NZ Maasland Langetaam 4 Maasland Molenweg 8 Maassluis Nijverheidsstraat Middelbands Spuistraat 56 Middelbands Westhavendilk 6 Nieuw-Beiierland Voorstraat 69 Nieuwerkerk a/d IJssel Kerklaon 122 Numansderp Rijksstraatweg 210 Oud-AlbUt Oosteinde 12 Oude Tenge Kerkring 29 Oudderp Oudelandseweg 61 Oudenhoorn Molendijk 122 Oudenhoorn Z.O. Kanaalweg 170 Piershil Sluisjesdijk 33 Pufte rshoefc Zijdewinde 4 Rotterdam Riinhaven z.z. t4 Rotterdam Nieuwstraat Rijswijk (N.-B.' Veldweg 21-23 Sleeuwljk Riiksweg 119 Sorang Capelle Heistraat 129 A Vlaardingen Kortedijk 16 Vlaardingen Zuidbuurtseweg 2 Werkendam Biesboshaven Zuid-Betjerlard Oranjeweg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1