SJeJIoUerflanimer 9$ Voor geen duizend gulden naar stad Hapag/Lloyd met vier schepen Westduitse deelname de containervaart m Ook naar R flam VERKOOP VAN SCHEPEN LOOPT TERUG VAN TENTEN-KAMPEERTERR jOT RUK RECREATIECENTRUM opruiming Stoelenmatter Otterspeer: Drs. J. Lenstra wordt lector aan en naar Antwerpen ACL-schepen Cunard naar Southampton mm Aktiviteiten I Neem -.-thuis 99 niet mee op vakantie! k ÜMM IwPjjjSfB „Slepende rijk": proefschrift over zeesleepvaart 9 9 BOTTERDAM Als een zwerm sprinkhanen zijn duizenden vakantiegangers neergestreken, in het recreatiecentrum Kruininger Gors te Oostvoorne. Zij bevolken de houten huisjes, de caravans en de tenten, die over het gehele gebied van honderd hectare verspreid zijn- Het is een dorp, een gemeenschap op zich, waar in het hoog- seizoen zo'n vijftienduizend mensen per dag vertoeven. Met ruim j negentig procent van de huisjesbezitters en de tent- en caravanhou- i ders zijn de Rotterdammers daarbij ver in de meerderheid. De Gors kent zelfs een wijkje met kampeerhuisjes, dat heel sterk aan Kralin- <ren doet denken! mmi' platenmarkt verkoop koffiehoek ZEVENHUIZEN Hef mag even vreemd klinken: stoelenmatter B. Otterspeer kijkt 's morgens voor zijn huis in de Dorpsstraat met evenveel interesse naar de lucht als de boeren. En denkt: als het maar niet te regenachtig wordt dit jaar, want dan krijg ik een slechte oogst. Dat zijn natuurlijk geen nieuwe aardappelen, maar biezen, die in Nederland langs de rivieren en in de meren groeien. Meedoen Continu Verbod West-Duitsland doet déze herfst zijn intrede in de volledige transatlantische containervaart. Dan start de combinatie Hamburg- Xf a nol VOOT* Amerika Linie/Norddeutscher Lloyd' namelijk met vier speciale Axallutll VtJyM schepen een dienst tussen Westeuropese havens en havens aan de Amerikaanse oostkust. Naast Hamburg en Bremen is het voor vrijwel 100 procent zeker dat de schepen ook Rotterdam zullen aandoen (Europe Container Terminus "aan de Prinses Margriet haven). MgjgMWIWIB ----- twinti (Van een onzer verslaggevers) aar van 50 jaar geleden Dare veulens. Als een bewijs van de duurte der veulens kunnen we mel den, dat voor veulens van drie maanden oud, afkomstig van de drrc stamboek- hengsten der associatie te VHeerenberg niet minder gev raagd wordt dan 700, terwijl naar onze deskundige zegsman ons mededeelde, de veulens in bet geheel niet van bijzondere kwaliteit zijn. I ~IE vakantiehuisjes op het Kruininger Gors thans merendeels „bewoond" door Rotterdammers maken een bij ronder aantrekkelijke indruk. Zij z[jn gegroepeerd rond een allergenoeglijkst „dorpspleintje". Het recreatiecentrum Kruininger Gors viert dit seizoen z'n 20-jarig bestaan. Dat gebeurt op bescheiden i wijze met een feestavond en de ten- joonsteiling „Twintig jaar Kruininger Gors in woord en beeld". Klapstuk van deze expositie is een maquette van vijf bij één meter van het cen- Irum. vervaardigd door dc heer J. M. A. Vermelis (56) uit de Ellc- woutsdijkstraat. Maandenlang heeft deze schoenhersteller gewerkt aan de maquette, die een knap beeld geeft van de ontwikkeling van de Gors, De heer Vermelis komt al ruim dertig iaar in Oostvoorne, waar hij alles vindt wat z'n hart begeert: B.os, duin, s strand en water. I De heer Vermeils is één van de veie duizenden Rotterdammers, die hun vakanties elk jaar weer in de Krui ninger Gors doorbrengen. Met de 1700 kampeerhuisjes en de 400 tenten en caravans is de Gors voor hen het vakantieoord bij uitstek. Ze talen eenvoudig niet naar iets anders. Die groie trek naar Oostvoorne is al in 1926 begonnen en wel met kamperen in de duinen. Dat gebeurde onder uiterst primitieve omstandigheden, maar in de loop der jaren is daar heel wat verbetering in gekomen. De heer J. van Tussenbroek, algemeen assistent van het recreatiecentrum en als'zodanig de rechterhand van di recteur I. van Hennik, kan er alles over vertellen. De beer .Van Tussenbroek: „We willen de mensen hier een zo prettig mogelijke vakantie bezorgen. Ze heb ben een jaar hard moeten werken, zodat ze echt wel aan rust en ontspanning toe zijn. .We organiseren (sport)wedstrijden, filmvoorstellin- gen, excursies en allerlei andere evenementen, maar waken er daarbij wel'voor de' mensen te veel op sleep touw te nemen. De bedoeling is juist de mensen zelf tot aktiviteïten te be wegen, ze bij de organisatie te be trekken. Daarmee willen we hen uit de sleur van alledag halen, want zelfs tijdens de vakantie vertoeven velen als het ware nog thuis of op hun werk". Het lijkt een krasse uitspraak, maar wie met de heer Van Tussen broek als voortreffelijke en gezellig causerende gids door het recreatie centrum wandelt, komt ai snel tot dezelfde conclusie. Vele mensen zijn niet echt met vakantie. Ze leven ook Dit is met recht een aanbieding grammofoonplaten met "voor elckwatwils"... Een geheel nieuwe serie magni fieke langspeelplaten,-30 cm stereoen mono-afspeelbaar, po pulaire en zeer geliefde reper toires voor prijzen die onge kend zijn. Een grote Nederlands gezongen feestplaat, Country Western, Zuidamerikaanse muziek, een Dhcielandplaac, Wonderaceor- deonplaat, Hammondorgel, Zi geuner muziek. Zondagsschool liedjes, een plaat met 49 kinder liedjes en een sprookjesplaat, kortom, een serie als nooit te voren... om uren lang platen te draaien en te genieten, omdat U ze nu koopt voor nog géén drie gulden. ons'koffiehoek personeel is met vakantie WONXrjEH fflSf .ACCORDEON JOHN HUISMAN EN ZIJN Maandagmorgen om 9 uur be gint in de Platenmarkt in de koffiehoek (ons koffiehoek per- soneel is met vakantie) de ver koop van deze 30 cm L.P.'s in zeer gewilde en populaire soor ten muziek, per stuk Duur rxi «Je opruiming 16 juli tot 9 augustus GUa tot. of schrift, best, in de Gors volgens het vaste patroon: De boel opruimen, koffie drinken, eten, krantje lezen en zoals het goede en hardwerkende Rotterdam- mers betaamt si bijtijds naar bed. Van ontspannihg, van recreatie is in het geheel geen sprake. De dames voelen meer voor een buurpraatje dan voor een gezellig uitstapje of een interessante excursie. De heer. Van Tussenbroek: „Vele mensen hebben er eigenlijk geen flauw benul van wat recreatie nu eigenlijk is. Zij .redeneren: Ik heb vijf dagen in het gareel gelopen en nu ga ik eens lekker twee dagen re creëren. Dat is natuurlijk pure dwaasheid. Dergelijke mensen nemen de stad,, hun huishouding en hun werk gewoon mee. Ze verblijven die (Van een onzer verslaggevers) twee dagen ergens anders, maar daar is dan ook alles mee gezegd. We pro beren die mensen overal bij te be trekken, maar doorgaans is het onbe gonnen wérk". Voor de staf van de Kruininger Gors is het daarom bijzonder prettig, 'dat zo'n tweehonderd vaste gasten wel bereid zijn de handen uit de mouwen te steken en bij de organisa tie van allerlei aktiviteiten te assiste ren. Zij fungeren als leiders, -bij sportwedstrijden, de creatieve arbeid voor kinderen en de Tour van Drie, de jaarlijkse wielerronde voor jon gens, die in het recreatiecentrum 'verblijven. Die tour wordt' ditmaal van 29 tot en met 31 juli gehouden. Op de laatste dag brengt deren nerskaravaan een bezoek aan. Rotter dam, waar .de wethouder van sport eh recreatie,, de, heer R. Langerak, de jongens op het stadhuis zal ontvangen. Die vrijwilligers doen nog meer. Zo hebben, zij een tegelveldje .met zand bak aangelegd en allerlei andere nut tige karweitjes opgeknapt. Momen teel is een- enthousiast ploegje druk doende mét de aanleg van een ver hard terrèihtje voor jeu deboules, hef' vooral in Frankrijk zo 'geliefde spel. .Het' technisch personeel, dat in vaste' diénst van het recreatiecen trum,- 'is,zorgtvoor' .het'"onderhoud, van de' accommodaties,' de:groenvoor zieningen'etc. Er valt hee! .wat te doen' in- de Gors, zodatde1 hulp van dé gastem'aitijif.Kijzöhdér;;wélkóm is. Het gehele recreatiecentrum, waar van. 70 hectare.onbebouwd, en 30 hec- - tare bebouwd is.' lïgt er keurigver zorgd bijOrde ennetheid voerener de boventoon. Deheer.' VanTussen broek ..„Van. de jongelui hebben, we absoluut 'geen -last/ Var, baldadigheid of uitspattingen? is Vgèensprake, JSen- ■paar jaar? geleden hebben groepen - jongeren uit' 'Den-'Haag-en "Delft- ge tracht"'de boel- hier op stelten,te.-zet ten.Er-is toen' een .verbód..- voor bromfietsers, ingevoerd en-'' vanaf dat moment hebbenwé geen centje last meer 'gehad.", We 'organiseren voor-del jongelui., nu af ;en toe/heatavonden, waarop ze zich 'helemaal' kunnen uit leven".: - -Dé kampeerhuisjes --zijn; gedurende het: zomerseizoen continu bezet. Dé eigenaars,die per jaar 140.- tot ƒ300.- staangeld, betalen, verhuren deze namelijk ook, aanderden. Het recreatiecentrum krijgt':- van- deze huur, een.:,«bepaald; percentage. W' de algeméne kosten te kunnen dekken. De kampeerders in de Gors hebben, uitgaande-van de geografische ligging, vanhun huisjes, talrijke kampeer verenigingen opgericht Via hét over koepelend orgaan, de Federatie van Kampeerverenigingen, wórden zij in het overleg over alle voorkomende, zaken betrokken. .- De heer Van Tussenbroek: „Die kampeerders zijn heel geschikte mensen, vriendelijk, hulpvaardig en nooit lastig. Natuurlijk komen er hier wel eens moeilijke klanten, maar die blijven doorgaans- nooit lang. We vormen een gezellige familie waar van een groot deel hier al jaren komt.. De mensen, weten, dat we er niet. op uit zijn hun' het geld- uit de zak te kloppen. De prijzen, voor alle aktiviteiten worden zo laag mogelijk gehouden. Voor filmvoorstellingen voor.de jeugd rekenen we 35 cent. Datis toch waarlijk niet te duur". - Terug nu. naar de. beginjaren van de'Kruininger Gors. Het begon alle maal met het tentenkamp, dat de Rotterdammers in de duinen opsloe gen. Op zeker moment verbood de gemeente Oostvoorne het kamperen, waarna de vakantiegangers naar de in .de.naaste omgeving gevestigde boerderijtjes en tuinderijtjes ver huisden. .De -boeren en tuinders had den het in die crisisjaren ook niet breed, zodat zijde.kam-peergelden ais extra, bron van inkomsten best kon den gébruiken. In de loop van 1943 werd het ten tenkamp opgeheven en de kampeer huisjes afgebroken. Na de oorlogsja ren kwamen de verjaagde eigenaren al snel terug. De toeloop was zo groot, dat de gemeente Oostvoorne de situatiemet zorg bekeek, omdat zij beslist niet naar de oude toestand' terug wilde. De toenmalige wet- kouder F. Braai zette z'n schouders er onder en ontwierp de plannen voor; de Kruininger- Gors, zoals men die nu kent. Eens groot aaneengeslo ten recreatiegebied met' een moderne outillage. i.*Y.'*vV'-'- In 1948 kwani men .tot de stichting van het zelfstandige publiekrechte lijke lichaam „Recreatiecentrum Kruininger Gors", waarin Rotterdam (als grote belanghebbende) en Oost voorne met resp. zeven en zes mensen vertegenwoordigd zijn-. Uit dit algemeen bestuur is een dagelijks bestuur gevormd. Met de leiding en de uitvoering van de besluiten is di recteur Van Hennik belast, die daar bij geassisteerd wordt door een staf van administratief en -technisch personeel. Onder leiding van de heer Van Hennik heeft de. Gors-zich ont wikkeld toteen modern recreatiecen trum, compleet met zwembad (in de Brielse Maas), hertenkamp, speelwei de en vele andere accommodaties.' Dit jaar heeft de Kruininger Gors de beschikking gekregen over een ei gen supermarket, waar de kampeer ders al hun boodschappen kunnen doen. Voor de komende jaren staan nog talrijke verbeteringen op het programma. Zó ligt het in de bedoe ling elk kampeerhuisje aan te sluiten op de netten voor elektriciteit, water leiding en aardgas. Het recreatiecen trum wil op het gebied van zijn voorzieningen beslist 'dynamisch' blijven. Ook daaruit blijkt weer de inbreng van Rotterdam, die dyna mische stad ROTTERDAM Drs. J. B. Len stra, apotheker van het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt, is bij Konink lijk besluit benoemd tot buitenge woon lector in de receptuur aan de Medische Facuiieit Rotterdam. Vanaf X december 1952 heeft hij les gegeven aan de Stichting Hoger, Onderwijs. Sinds 1953 is hij lid van de redactie van het Geneeskundig Jaarboek, van 1956 tot 1965 secreta ris van de groep van Ziekenhuis apothekers. „Als het een regenachtige zomer is", zegt de heer Otterspeer, raken de biezen een beetje verweerd. De kracht is er dan nog niet uit hoor. Maar er zit dan hier en daar een klein scheurtje." De biezen, die hij in zijn werkplaats nu onder han den heeft, zijn uitstekend. „Die zijn dan ook van vorig jaar tóen we een prachtige zomer hadden." ,De heer Otterspeer oefent dit steeds, zeldzamer wordende beroep al uit sinds zijn schooljaren. Maar eigenlijk heeft hij al van alles ge daan en doet nog steeds van alles.' Vroeger: bijde boeren gewerkt; met petroleum gelopen en handelen in tweede-hands spullen. Dat laatste doet hij nogsteeds. De heer Otterspeer zegt: - „Ik kan wel de hele dag gaan stoelematten, maar daar heb ik geen zin in. Als het mooi weer is ga ik de buiten lucht in. Pas de laatste vijftien jaar is er weer aardig .vraag naar gematte stoelen, De meeste zittingen maakt hij in opdracht voor een fabriek. Ook particulieren kunnen bij hem terecht. „Gematte stoelen, zegt hij „zijn onverslijtbaar, als je ten minste geen kat hebt. Wie kopen nu gematte stoelen? „Ik weet het niet", zegt hij. Vól gens mij worden ze niet veel ge bruikt, maar meer als pronkstuk in een kamer neergezet. Ik kom nooit in Rotterdam, anders zou ik wel's gaan kijken of ze in winkels te koop zijn. Maar ik kom er nooit, mij te druk. Al zouden re een handeltje van duizend gulden voor me hebben midden in de stad, dan zou ik nog zeggen.: ga het zelf maar halen," Hapag Lloyd is de vierde die zich op de volledige containervaart over de Atlantische Oceaan werpt. Als eerste startte twee jaar terug, de Amerikaanse rederij Sea Land met verbouwde schepen. Tweede was eind rorig jaar de Atlantic Container Line (een combinatie van diverse Westeuropese rederijen, waaronder de Holland-Amerika Lijn) met con- tainer/rolI-ott/roM-off-sehepen en sinds kort is daar als derde de Uni ted States Lines bij, met schepen die 1200 containers kunnen bergen. De twee Duitse rederijen zijn zoalsvele andere al jaren lang bezig mêt het venroer van contai ners, maar dat gebeurde inci denteel en met conventionele of ten dele aangepaste schepen. De laatste 15 jaar vervoerde de combinatie zo'n 80.000 containers over de oceaan. Met de vier nieuwe schepen (alle in Hamburg in aanbouw) zal Ha- pag/LIoyd een wekelijkse dienst gaan varen. Hun draagvermogen is 10.800 ton; in cellen in de ruimen en ten dele aan dek kunnen 728 contai ners van 20 voet of een evenredig aantal 40-voets containers worden gestuwd. Het eerste schip is 12 juli van sta pel gelopen bij Blohm und Voss in Hamburg. Het is de voor de Hapag bestemde Elbe Express (zie foto). De vier zusterschepen krijgen een uit- terst modem uiterlijk en worden sierk geautomatiseerd. Er, wordt 7eifs een stabilisatiesysteem aange bracht, waardoor de-schepen minder last zullen hebben van de ruwe zee. De snelheid die de containersche pen kunnen bereiken, ligt tegen de 21 mijl peruur (motorvermogen 15.750 pk). De afmetingen zijn: leng te 170,7 meter, breedte 24,5 meter, holte 14,6 meter en diepgang 7,85 meter.. Het aantal- bemanningsleden bedraagt 33. Er is opnieuw een plan gelanceerd om de haven van Antwerpen geschikt te maken voor schepen tot 85:000 ton. .Het is een plan van ir. Verscha-ve, inspekteur-generaal van bruggen en wegen en administrateur der Belgische zeediensten. Zijn projekt voorziet in een ka naal door het Verdronken Land van Saaftingen, waardoor de gevaarlijke Bocht van Bath in de Westerschelde die slechts schepen tot 50.000 ton toelaat wordt uitgeschakeld. Hij wil een zeven kilometer lang kanaal (600 meter breed en 10 meter diep) van Weerde tot de Zandvlietsluis. Zo'n kanaal zou in vier tot vijf jaar kunnen worden gegraven en 215 miljoen gulden gaan kosten. Nederland zal bij dit plan betrok ken moeten worden omdat een groot deel van de werken op Nederlands grondgebied zal moeten worden uit gevoerd. De minister van openbare werken zal binnen een halfjaar een rapport van ir. Verschave krijgen en dan een beslissing nemen. De verkoop van tweedehands Ne derlandse zeeschepen is het tweede halfjaar van 1967 tamelijk sterk te ruggelopen. Het aantal kustvaarders is zelfs tot de helft gereduceerd. Het aanbod van kustvaartuigen stijgt nog steeds, terwijl het aantal kopers terugloopt De prijzen zijn fiink gedaald. Naar Indonesië zijn 'onlangs twee kustvaarders op huur koopbasis verkocht. Ze blijven Ne derlands eigendom tot de volle koopsom is voldaan. Indien deze transakties gunstig verlopen, zullen ongetwijfeld nog meer schepen naar Indonesië worden verkocht. Totaal werden in de laatste zes maanden van het vorig jaar 16 grote vaartschepen en 13 kustvaarders van de hand gedaan. ir.?™-: - - s- - j wil De trvee container/roll-on/ roIl-«ff-sehepen - waarmee de En gelse rederij Cunard gaat deelne men in de Atlantic Container Line zullen in het zuiden van Enge land alleen Southampton gaan aan lopen. Dezer dagen is de beslissing genomen en werd de moderne, grote container-terminal In Londen (Til bury) gepasseerd. Ongetwijfeld een enorme tegenvaller voor de Lon- dense haven. De keuze welke havens in het noorden van Engeland in het vaarschema zullen worden opgeno men, is nog rdet gemaakt. Waarschijnlijk worden het Liver pool en Glasgow. De dienst via En geland is er een van de drie die de ACL in 1969, als er 10 schepen in de vaart zijn zal onderhouden tussen West-Europa en de Amerikaanse oostkust. De twee Cunard-schepen zijn bei de in Engeland in aanbouw. Ze ko men in de loop van volgend jaar in de vaart Momenteel neemt Cunard al deel in de ACL met conventionele schepen, die een beperkt aantal, con tainers kunnen meenemen. In Southampton zullen de schepen meren aan een terminal die een ka de heeft van ruim 300 meter lengte. Volgend jaar komt deze gereed. „Slepende rijk" is de titel van een proefschrift waarop de heer J. H. Bolland onlangs aan de Universiteit van Amsterdam is gepromoveerd tot doctor in de economie. Het proefschrift handelt over het ontstaan van de Nederlandse zeesleepvaart in de periode 1813-1870. De auteur heeft er een uniek stuk scheepvaart-historie mee opgebouwd, vol feiten en bijzonder heden. Het boek is voorzien van. een groot aantal foto's „Slepende rijk" zal binnenkort in de handel verschijnen. De prijs wordt ongeveer 30 gulden. Het is uitgegeven door H. E. Stenfert Kroese NV in Leiden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1