I Kleine kerken vrij constant Aantal niet-kerkelijken wordt elk jaar groter Auto sleurt jongen mee Jongens starten met bouw van Jeugdstad I AGENDA Koopman neergeslagen, twee daders in arrest akaiitie-aktiv iteiten niet zo uitgebreid Van De Hoek tot Vlaardingen Burgerlijke stand wee je gebeente MN DEUNT JA opruiming In park Het Hof Koningin en Prins naar Porto Ercole Minder bezoek Euromast Raadselachtige zaak voor politie aiirrrrafeiï Autowrakken in beslag genomen Toch aantrekkelijk programma Kan brillant groeien: wous, •et «5 !U»at (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Twee van de drie grootste kerkgemeen schappen in Vlaardingen, de hervormde gemeente en de ge reformeerde kerk, houden geen gelijke tred met de groei van de bevolking, Beide hebben de laatste jaren het aantal leden procentueel zien dalen. Gereformeerden VUAKDIXGEIV Vandaag en morgen en dagelijks SCHBEÖAM I Vandaag. Vakantieprogramma en dagelijks Gewond naast bromfiets keetman Dressuur Damesroncle Schiedammers naar jeugdvierdaagse Onwel en overleden Gasgeijser gestolen Bromfietser tegen auto Bedrijfsvoetbal 4 is Bos. en fiets s «se i de ai ben it aands haar ezefijg! ind (sj tealet es ui e o| n haar Morgen verkopen wij in onze aanbieding dit leuke boodschap je. Een tas. waar U beslist yeel plezier van zult hebben als U gaat winkelen, want dan is een handtas meestal te klein en dit tasje een uitkomst. Handig en vlot boodsehaptas- je van een sterke kwaliteit Skai. Keurig afgewerkt, met sterke rits. beschermdoppen aan de onderzijde en twee hengsels. Nu koopt U deze tas voor een bij zonder lage prijs voor nog géén vijf gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit boodschap- tasje, uitgevoerd in Skai, met ritssluiting en A twee hengsels, g Jyx m cognac voor Duur ran it epruimini !S juli tot 9 augustus Géén taf. of schrift, test De hervormde gemeente telde vorig iaar 29.918 leden. Een geflatteerd cij fer. omdat het aantal papieren leden bij de hervormde gemeente groot is Thans staat 39 9 procent van de Vlaardinese hevolking bii de burger lijke stand als „hervormd" ingeschre ven. In 1920 bedroes het aartal her vormder nog liefst f>0,7 procent van de bevolkmg Met de groei van het inwonertal nsm dit percentage elk iaar af. hoewel het ledenbestand elk jaar steeg tok zo'n 30 000 in 1953. Daarna bleef dit cijfer vrijwel constant. Het aantal leden van de gerefor meerde kerk stijgt eveneens, maar ook deze stijging staat m geen ver houding tot de toename van de be volking. In 1920 was 16 procent van de bevolking gereformeerd en vorig jaar 11.4. Om een indruk te geven van de groei van deze kerk nog een paar cijfers. In 1920 behoorden 4 072 mensen tot de gereformeerde kerk. Meer dan een kwart eeuw later was dit aantal verdubbeld, maar het in wonertal was verdrievoudigd. Vorig j'aar telde Vlaardingen 8.575 gerefor meerden. De rooms-katholieke kerk is de enige in Vlaardingen, die wat het aantal leden betreft een gezonde ont wikkeling doormaakt. In 1920 telde de R.K. kerk 2 850 leden (11,2 pro cent) en 27 jaar later 12 253 leden (16,3 procent). De groei van de kleinere kerken houdt nagenoeg gelijke tred met de groei van de bevolking Zij vertegen- ROTTERDAM De vijfjarige Jb- hannes M. de Voogd uit de St. Anna- Iandsiraat is maandag tijdens het oversteken gegrepen door een auto. Hij kwam onder de wagen terecht en werd elf meter meegesleurd. Het jongetje moest met ernstige schaaf- en smjwonden over het gehe le lichaam, een gebroken been en vier gebroken ribben naar het St. Ciaraziekenhuis worden gebracht- maar i -wij BijE it niet ver- lea i sa ig,- stierf werd sdaan arak- hun (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Maandag is be- gonnen met de bouw van een houten S Jeugdstad in park Het Hof op de 5 speelweide aan de Hogelaan. De jon ge houwers, ailemaal jongens van elf tot vijftien jaar, hebben de bouwvak- I vakantie aan hun laars gelapt en zijn I aan het werk gegaan. Het enige wat men zelf moest mee nemen was een zaag, een nijptang en een hairier. Het materiaal werd gratis ter beschikking gesteld. De jongens hebben op .de eerste dag al heel wat afgetimmerd. Wat onder him handen te voorschijn komt, moet nog worden, afgewacht. De eerste aanzet duidt er in elk geval op, dat de jongens expe rimenteel te werk gaan. Moderne en soms zelfs bizarre architectonische stedebouw wordt niet uit de weg ge gaan. Van gebrek aan leefbaarheid is geen sprake. Zoals de foto laat zien bouwen de jongens in. hechte harmonie. Ook nu is er sprake van een serieuze plan ning: de een zaagt, de ander sjouwt materialen aan, een derde timmert en met elkaar bepalen ze hoe het resul taat van alle activiteiten eruit zal zien. Wanneer de Jeugdstad vorm begint j -DEN HAAG Koningin Juliana en prins Bernhard zijn vanmorgen 't naar Italië vertrokken voor hun I jaarlijkse vakantie in het zomerver- Wijf van de koninklijke familie in i Porto Ercole. Eind augustus komen f ook prinses Margriet, haar man en t hun zoon Maurits. De heer Van Voi- lenhoven zwaait dan pas af. Stadsgehoorzaal: De nacht is er om te stelen, Him a.l„ 20. i .J'Orc* Gem in Ned: Jac.v.d.Windtstraat 57, ds. Zwijnenburg uit Gouderak, 20. Stadsgehoorzaal: De vierkante recruut, alm a 1.. 20. te krijgen zal een eigen burgemeester met wethouders en gemeenteraad worden gekozen. Een week lang zul len de gekozenen de Jeugdstad bestu ren. En om te zorgen dat 's nachts met de bouwsels mets gebeurt, zullen agenten van de gemeentepolitie voor nachtwakers fungeren. (Van een onzer verslaggevers) KQTTEHDAM De Euromast heeft, in 1967 mmder bezoekers gehad dan in 1966 Het aantal liep terug met ruim zevenduizend tot 538.000 Het toegeno men bezoek in het eerste halfjaar van 1967 werd te niet gedaan door een ach teruitgang m het zomerseizoen als ge volg van de veranderingen m vakanties m bmnen- en buitenland. Terwyl de buitenlandse belangstel ling voor Rotterdam toeneemt, kan daarentegen een lichte teruggang van het bezoek van Nederlanders worden vastgesteld. Het bruto bedrijfsresultaat daalde tot 283 000 (vorig jaar 322 000), terwijl het saldowinst, e'en vermindering te zien gaf van 150,000 (vi. 185 000) 'j Voorgesteld wordt het dividend van zeven tot zes procent te verlagen -Töt de gunstige bedrijfsresultaten heeft vooral de omzet van het souvenirsbe- drijf bijgedragen Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 11, tel. 346775. Kiacnten bezorging: maandag t/m vrij aas van 18 30 -19.00 uur en zatexdag van 1800 - is oo uur: H Verhey» P. K Drosaertstraat 210. tel. 343345. Alarmnummer politie; 34.44 44. GG/GD: 34.34 55. Brandweer: 34.44.44. u. ??°nummer meld- en regelkamer voor ^Ln luchtvervuiling: 2t 28.87. Apotheek: Westerapotheek, Voorstraat Tel. 34.26 83 ..^coten bezorging Maassluis: Mevrouw Damstraat 13. Apotheek Maassluis: Apotheek Rijnmond,. Mozartlaan, tel. 2209. bouw houten Jeugdstad, 8, veri 8 Svertrek dagtocht Bosbad Hoe- ja?e Holiandiaan: hengelconcours bejaar den en invaliden, 9. straattekenwedstrijd voor de Weeshuis: Stuil In - Stuif uit. 10 tot 16. vu?^?EkureaiK excursie politiebureau vlaardingen, 14. Theater: 815 u. film r.Beach Stedelijk Museunm: Tentoonstelling JXJpSevers van vandaag en morgen". nijKaatoor „De Rotterdammer", me- vaJ1 Gogh, Dr. Zamenhofstraat H fel. 15.24.00 voutie-alarmnummer: tel 26 16 66. t* Ji tn G-O.; tel. 26.92 90. ...J'fDanuminer meid- en regelkamer voor I Sktvervulling: tel. 26.28 »7. fhSFi "leelc 's avonds cn 's nachts Apo- S49 ij15"™. Swammerdamslngel 41. tel (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vannacht om tien over half twee is op de Ogierssingel de 48-jarige koop man J. H. Haket uit Delft neer geslagen, De man moest met ern stig sehedelletsel in het Dijkzigt- ziekenhuis worden opgenomen. De daders, de 37-jarige koopman M W. B. en de 11-jange straatmaker G. A. de L„ beiden uit Rotterdam, zijn gearresteerd. De hele zaak is voor de politie nogal raadselachtig. De twee daders laten niet veel los en het slachtoffer is in verband met zijn toestand nog met gehoord. Het drietal schijnt elkaar wel te kennen. Zij waren vannacht met dronken. Er schijnt sprake te zijn van een ruzie. Vermoedelijk is bij het slaan geen ge bruik gemaakt van een of ander voorwerp. De politie heeft althans mets van die aard gevonden. De twee mannen konden kort na de vechtpartij in de omgeving wor den gearresteerd. BINNENSINGEL165.1 342483 VLAARDINGEM SCHIEDAM Zaterdagmorgen troffen enige voorbijgangers op de 's-Gravelandseweg een gewonde man aan De man, die de 50-jarige J. J. M. uit Delft bleek te zijn, lag naast zijn bromfiets bij de oprit van rijksweg 20. De GGD vervoerde hem later naar het Gemeenteziekenhuis waar werd geconstateerd dat hij een bloeduitstorting bij het linkeroog, schaafwonden en een hersenschud ding had opgelopen woordigen de meest constante in de reeks. De remonstrantse broederschap tel de vorig jaar 1073 leden (1,4 pro cent), de gereformeerde gemeente 1 217 (1,6 procent), de christelijke ge reformeerde kerk 702 (0 9 procent) en de overige kerkelijke gezindten 2 825 (3,8 procent) Na die van de hervormden is de groep die niet tot een kerk behoort het grootst Het niet-kerkehjke deel van de bevolking maakte m 1920 maar 3,1 procent uit van het totaal. In de loop der jaren steeg dit percen tage, soms met grote sprongen, en vorig jaar bedroeg het 24,7 (18 523 mensen) Vorig jaar werden in Vlaardin gen 645 huwelijken gesimen, waarvan er 41,1 werden gevolgd door een godsdienstige plechtigheid. Een nogal laag cijfer wanneer men bedenkt, dat 71,5 procent van de echtparen had opgegeven bij een kerk te behoren. SCHIEDAM De politie heeft weer een paar auto's in beslag geno men, die als een njdend gevaar kon den worden aangemerkt. De 17-jange Turkse gastarbeider K. K. bestuurder wan een personen auto moest zaterdag op de Koemarkt daarvan afstand doen, daar vrijwel geen onderdeel van zijn auto m goede staat bleek te vedkeren. Ook nam de politie zaterdag het door de 46-jarige heier A. L. uit Rijswijk bestuurde vehikel in beslag. De man reed over de B K -laan zon der rijbewijs. De auto vertoonde bij zonder veel mankementen Maandag nam de politie, weer twee autowrakken uit het verkeer. De ene, toebehorend aan de 19-jarige J. M. R., verkoper uit Rotterdam, vertoon de de volgende mankementen, door geroeste chassis-balken, lekke wiel- remcihn-ders en ondeugdelijke hand rem De andere personenauto was het eigendom van de 21-jarige güazen- wasser W van R. uit Schiedam, die dit gevaar net gekocht had voor de somma van 200. Bovendien reed deze heer zonder rijbewijs en zonder verzekeringspapieren over de Haven- dijk i Dat kan bij ons. U koopt een ring met een kleine bnllant Deze steen kunt u telkens ruilen voor een grotere. U hoeft dan alleen het verschil bij te betalen. Zo krijgt U geleidelijk, zonder grote uitgaven ineens, een steeds edeler en kostbaarder sieraad. Wilt u meer weten over dit aantrekkelijke systeem' Wij zullen het u graag vertellen. solitair nngen met 1 steen in prijzen van 125 -, 200-,325-en hoger. edelsteenkundige f.g.a. diamantsxpert g.i.a. IMMUUN 92 te! 116670 filiaal oostzeedijk 155-157 rotterdam HOEK VAN HOLLAND De harmo- lüeveremging heeft vrijdagavond voor het eerst een zomerconeert gegeven in de ver plaatsbare muziektent. Dat bleek een ver betering vergeleken met het winderige po dium van vroeger. Toch blijft de plaats onbevredigend, omdat deze midden in het verkeerscentrum ligt. HOEK VAN HOLLAND Van de achttienjarige B. M. werd tn een café een windjack gestolen. In de jack zat een paspoort en een bedrag van 25. HOEK VAN HOLLAND Achter het politiebureau werd zondag een onbeheerd staande Mercedes aangetroffen. De num merplaten waren verwijderd. Waarschijn lijk had de eigenaar genoeg van de wagen, die overigens niet eens in al te slechte staat verkeerde. HOEK VAN HOLLAND Achter het Haakweg werd zaterdagnacht om half twee een auto gevonden, die m de sloot was gereden. Waarschijnlijk is de bestuur der uit de bocht gevlogen en heeft daarna de benen genomen. De auto was geheel vernield. HOEK VAN HOLLAND Een achtja rig meisje kreeg van de week op het strand een schop van het polltiepaard Oiav Zij liep een halve meter achter het paard ioen het paard kennelijk nerveus geworden achteruit schopte. Het meisje werd heht geraakt aan het bovenbeen, waardoor zij een bloeduitstorting opliep. 9 HOEK VAN HOLLAND Ook dit Jaar organiseert de VW weer een avondvier daagse en wel van 6 toi en met 8 augustus. Er wordt gelopen op de afstanden zes, tien en vijftien kilometer. De voorinschrijving verloopt zeer bevredigend. De verwachting is. dat de stijgende lijn vorig Jaar 1200 SCHIEDAM De vakantie- aktiviteiten zijn dit jaar niet zo spectaculair. Toch is er in samen werking met verschillende in stellingen nog een aantrekkelijk programma samengesteld. Dit zei de heer P. van den Boom, direc teur van de Scbiedamse Gemeen schap. Hij meende, dat het niet zo uitgebreid zijn van het pro gramma niet te wijten is aan de Schiedamse Gemeenschap, maar aan gebrek aan activiteit van de buurtverenigingen. Uiteraard is er de kermis op het parkeerterrein aan de Sin gel van 3 tot 10 augustus. Er rijdt dan ook een treintje van de heer De Koning uit Maasland door de stad voor oufders en kinderen, die een ieuk stadsritje willen maken. Op 3 augustus wordt een grote ruiterwedstrnd gehouden, die aangemerkt kan worden als streekconcours van Delftland Hieraan doen mee de Maas ruiters", ttót Maasland, de Oldebameveitnhters uit Berkel en Rodenrijs, de Sehie- ruiters uit Overschie, de Prin- sestadruiters uit (Delft, de Delftlandruiters uit Wateringen en natuurlijk de organisatrice, de Landelijke Rijvereniging „Schiedam". Dit schouwspel is te bekijken op het braakliggend terrein Nieuwe Damlaan - Burge meester Honnerlaghe Gretelaan - Schuttersveld, 's Morgens wordt dressuur gereden voor beginnelingen en gevorderden 's Middags wordt een vrij par cours gesprongen. Het is de be doeling hiervoor prijzen ter beschikking te stellen in over leg met de Schiedamse Ge meenschap Dit ruiterfestijn duurt van negen tot vier uur. Dan zijn de vakantiespekta kels voor die dag nog met beemdigd. Wie snel is, kan het startschot nog horen, dat gege ven wordt voor de wielerronde dames en jongens van 14 en 15 jaar (aspiranten). Deze ronde van Schiedam is op de Vlaar- dmgerdijk, Nieuwe Damlaan, Burgemeester Honnerlaghe Gretelaan en Troelstralaan en begint dus om vier uur 's mid dags. Dit is de vierentwintigste ronde van Schiedam. Als bij zonderheid valt te vermelden, dat Tour-de-France-wmnagr Jan Janssen deze ronde van Schiedam in 1965 gewonnen heeft. De wielrenner Bart Soet kwam m '56 en '67 als winnaar uit de bus. De heer Letterman, voorzit ter van de Rennersclub „Schie dam" vertelde, dat de renners club „Schiedam" deze dames- ronde georganiseerd heeft, om dat de club dit jaar geen pro fessionals-wegwedstrijd heeft In ieder geval neemt de Ne derlandse kampioene bij de wegwedstrijden die aanstaande zaterdag te Beek (Limburg) uit de bus zal komen, deel aan de ronde van Schiedam Ook zal de kampioene '67 Bella Hage en haar zusje Keetie uit St.-Maartensdijk hun steentje bijdragen. Verdere deelneem sters: mejuffrouw Margue rite uit Antwerpen, kampioene van Belgie, Barbara Mapple- back, Engels kampioene en Janny Jonkers uit Gameren. Woensdag, 7 augustus wordt de wielerronde voor nieuwelin gen te Kethel verreden Het traject bevindt zich op de Leeuwen ksingei. Vinkelaan, Koekoekslaan Ook voor deze ronde is het prijzenschema van de KNWU van kracht. Zaterdag 10 augustus volgt dan de ronde voor amateurs op het bekende traject aan de Lange NieuWstraat en Tum- laan. Hiervoor hebben zich nu reeds tal van sterke renners opgegeven Genoemd woi den Gerben Mmneboo, Rotterdam. H Mills, Canada, Frank Ou- werkerk, Amsterdam, P de Pachter, Maassluis, Jan Tim mer, Vlaardingen, R. C. Swee ting, Ickenham (Eng.), Wim Liebrechts, Vlaardingen, Hen Hoek, B. Kanselaar, M. Voets en J. Breur uit Schiedam en de gebrs Rietkerken uit Schie dam. Deze ronde wordt georga niseerd met de Marsfabrieken en gaat om de grote prijs van „Mars". Eveneens op zaterdag 10 au gustus organiseert de hen- gelsportveremging voor Schie dam en omstreken een groots hengelconcours in het Beatnx- park. 's Morgens voor senioren van 16 jaar en ouder van 8-11 uur en 's middags voor de jeugd tot en met 15 3aar van 4 - 16 uur. Men kan zich nog opgeven bij de volgende adres sen: Firma Mak, Broersvest, firma v/h van Leeuwen, Broersveld, firma Blom, Vlaar- dmgerdijk, firma De Vries. Groene! aan, firma Van der Knaap, Hoogstraat. VW Plan tage. Ter afsluiting van de va kantievreugd geeft de Schie damse Gemeenschap nog een groots vuurwerk aan de Maasboulevard. Aanvang 9 uur. SCHIEDAM Hans 'vm 1f Sloot schrijver van Schiedam rond de eeuwwisseling heeft weer e"n boek op stapel staan: „Schiedam nu". Zijn eerste boek „Schiedam rond de eeuwwisseling" is niet meer te ver krijgen. OOIWSESINÖE!.2Z1-BOTTEROAM-TEL116»73-I23O02 SCHIEDAM Gistermorgen ver trokken van het oudepostkantoor Schiedam 43 deelnemers aan de Jeugdvierdaagse, die deze week in de omgeving van Ede gehouden wordt. De deelnemertjes, variërend in leef tijd van 6 tot 14 jaar waren allemaal lid van de wandelsportvereniging „De Schiedamse Tippelaars". Leider is de heer H. Krommenhoek. Tezelfdertijd vertrok een bus uit de Gorzen met 35 deelnemertjes, le den van de door de heer A. van Oorschot gelelde wandelsportvereiu- ging „Schiedam-Zuid". Deze vereniging hoopt haar aspi rant-leden zaterdagmorgen ongeveer 12 uur weer te mogen begroeten bij de hoofdingang van de werf „Gusto". De heer Van Oorschot hoopt, dat de drumband van Gusto „acte de presen ce" zal geven om de jeugdige wande laars een feestelijke intocht te berei den. De jeugdvierdaagse wordt sedert enige jaren elke zomer gehouden. Dit jaar in, de omstreken van Ede, waar, trajecten van 10 en 15, km worden afgelegd. 's Morgens 'Vroeg wordt gestart, dan behoeft er niet in een te strak tempo gewandeld te worden. VLAARDINGEN De 84-jarige J. van. Dorp uit de bejaardenflat aan de Billitonlaan werd maandagmiddag op de hoek Burgemeester Pruissin gel-Vondelstraat plotseling onwel. Hij viel mei hoofd op het trot toir. De GGD bt-rtit hem met een hersenschudding naar het Holyzie- kenhuis, waar hij in de loop van de nacht is overleden. SCHIEDAM Uit een woning aan de Louis Ramakersstraat 1 is een gasgeijser en een handmengkraan ter waarde van 275 ontvreemd.' VLAARDINGEN Geboren: Martinus. z v M van Veelen en A van der Steen, Lljsterbeslaan 12. GUsberta Martina, d v A P Pronk en M C Korbee, Róntgenstr 46b: Rlccardo Francesco z v F Messina en 1.1 E Frlts, ''v Oldenbarneveldtstr 2c; Kristma, d v K Hoogvorst en C J C van der Spek. v d Duijn van Maasdamln 108a, Marco, zv M T P de Lorijn en A Oudshoorn. 3e Spoorstraat 6. Jacqueline, d v A J Riedljk en D A Roozeboom, Hallstraat 28. Overleden: Kornelis Smit, 71, echtg van, G de Kok, Hogelaan. 13; L endert Biljen- burg, 89 jr, weduwnaar van J Hoogerwerf, Holy singel Mana Voogt, 61. echtg van K 't Hart. Maassluis. Damstraat 59: Mary Elizabeth Warren. 51, echtg van J W Bag- gus, Boerhaavestraat 451. VLAARDINGEN Geboren: Bianca Lu cia dv E T Bas en L S 11 van Plnxteren. Meerkoetstr 70, Paulus zv P Verhoeve en L Hartog. Maassluis, Nieuwe Schoolstr 5 rd. EdRsr Christiaan zv J C P Steenvoor den en M C van Ktnts, v d Waalstr 70. Yolanda dv H Spaans en M Kok, Maassluis, Burg Domisseplein 317. Overleden: Antonlus Augustinus Adria- nus Comellsse 81 echtg van A D Franken, Bangkaslngel 55 Getrouwd: Hendrik Jan Ringelberg 27 en Nelly van der Pijl 17. Nicolaas Doelman, 57 en Johanna van Dorp 53, Leendert Rood- eit'burg 29 en Gerrltje van Papeveid 31, Bastiaan Franeiseus Timmer 22 en Gljsber- dina van der Have 19, Ane Cornells Fool 25 en Adriaantje vink 20, Robert Ernst Ploemacher 22 en Johanna Maria van Kla veren 24. SCHIEDAM Ondertrouwd: G P van den Bos 24 en A A M L Franken 20: D H de Jager 23 en M M C van der Hoeven 26; K van Katwijk 33 en J Cobben 21; J W Koene 13 en Y Rocdbol 17: p Kraalieveld 24 en M C Spermon 23. J van Mourlk 32 en L Barendregt 21: A van Os 46 en G Petersen 49; P A Post 21 en A Koster 20: M P Schell 24 en C Hoosloot 22; F Valk 21 en J A van den Broek 13; J A verheil- den 22 en fl. C M Stolk 20. P Vervoort 26 en R J A de Haan 22, J C Visser 27 en H B Vermeer 24 Gehuwd: J van der Slik 24 en C Ver- waard 19: W A Kouwenberz 24 en T M vellscèk 20, C van Opijnen 20 en M Bouw 18; C Coulaloglou 25 en J A de Beer 23: C M van de Klundert 36 en W B L M van den Berg 33, J F de Sterke 21 en E M J van der Maulen 17: rvf A Osephlus 23 en F E van der Meer 20: w A J M de tvit 2» en J M van Waardenburg 21: J W van Hees 25 en M A Oslerholt 21, J E Jansen 21 en C J H Aarnout 18: C Klein 22 en ii A de Jong 20; A J van der Kroon 18 en C J Sigmond 21; J Hagestein 22 cn E Zonneveld 20: C A van Prooljen 28 en S G de Bidder 28: T J F Morltï 23 en J van der Tuiln 20: C J N voorwald 21 en I M Noordhoek 18: J van der Bure 20 en M de Craatf 21: R van Nederpelt 23 cn W Kloosterman 25. Geboren: Withelmlna C C dv G j Thills- sen BJ11I Hoozerboord' Etienne B N IV A D 3 de Wit en M P W Nells: Silvia dv w F Vogler en B D L Verburg. Ceni E dv T Sloukrioelou en S H van Dijk. Ro bert zv P Nesse en J Ripmeester. Ronald zv E J D Tit en N A Wapenaar. Overleden: J van der X-aan 80 jr, ecbbg C M Knopper: J Rzoa 84 Jr, wed K W Sehwagermann. SCHIEDAM Geboren- DSmltris z v W van Diggelen en H C F Kouwenhoven: Cornells J z v C J Janson en C J J van der Velden Comelis z v D J Chatelain en T C Bouwer Overleden: P H H van de Ven, 83 jr; K K Putto, 21; A C Meeder, 37; A R de Lange, 83; H van den Berge, 87. SCHIEDAM Geboren: Andreas W Z.V. H F Heesbeen en C J M Vermeulen: Rob BHzv HAMB Ramakers en T J A M Jessen: Cornells B z v. J w Vollebregt en GAM Kloos; Ekaterlni d v. K Firmbas en E C van den Bouté Regina C B d.v. A van de Waardt en C van Leeuwen; Maria M d v. C H M Heeze en D Slavenburg: Dirk z v. p A R Haverhoek en J van Ees; Monique d v. A Sla en G H Notenboom. MAASLAND Gehuwd: P P van den Berg en S van Vliet. HOEK VAN HOLLAND Geboren: M Duifhulze-van der Meijt e d. HOEK VAN HOLLAND Geboren: L S van Eeden-Dljkstra z; J H M Meije- rtnk-van den Maagdenberg z;. Wee je gebeente als een pantalon niet goed zit! Dat betekent kritiek, smalende blikken en terecht. Enfin, dat kan u met een FQR- TEX kostuum niet gebeu ren. Daar zit de pantalon als gegoten. Niet mal-smal, maar ze ker niet te wijd. Gewoon goed. Een bewijs voor alle aandacht die aan elk detail van een FORTEX kostuum wordt besteed. Kies uit onze prachtige koliektie m kim» tMX Korte Hoogstraat 11 a Telefoon 346151 Vlaardingen. deelnemers zal worden doorgezet. De laatste avond ls een feestelijke Intocht, opgeluisterd door enkele muziekkorpsen. Die avond is er ook een „felarenbal" in ho tel America MAASSLUIS Per 1 september is tot cultureel ambtenaar benoemd de hfcer A. A. v. d. Broek uit Delft. HU volgt op die datum de heer A. Vos op, die naar Alblas- serdam vertrekt. De heer v. d. Broek is op het ogenblik chef van het bureau Jeugdza ken. onderwijs- en sportzaken. SCHIEDAM Vrijdagavond Vond ter hoogte van het Boerhaaveplem een ongeluk plaats, waarbij de 17-ja nge bromfietser F. J. de H. gewond raakte. De scholier wilde met zijn brommer de oprit naar de Rotter- damsedljk inslaan waarbij hij de bocht naar links te ruim nam en op het linker weggedeelte terechtkwam. Hij botste frontaal tegen de tege moetkomende personenauto, bestuurd door de 25-jange chauffeur J. A. K. De GGD verbond de met schaafwon den overdekte jongeman ter plaatse. Tevens liep de onfortuinlijke brom fietser een hersenschudding en een gekneusd linkerbeen op. SCHIEDAM Nu de kampioenen van de Algemene Bedrijfsvoetbal- competitie bekend zijn, volgen voor de kampioenen van de hoofdklassen nog wedstrijden om de Rijnmondbe- ker. In Schiedam werd Enterprise kampioen in afd. A, Scheffers in afd. B., Ter Braak in afd. C, PTT in afd. D en Helios 1 in afd. E. Enterprise gaat Schiedam dus vertegenwoordi gen, terwijl dat voor Vlaaraingen ENCA is, voor Maassluis Foto Huset en voor Rotterdam Buisje en Bosman. De eerste wedstrijd zal donderdag avond op 4 het terrein van Martimt gespeeld worden, waarbij Enterprise en ENCA elkaarzullen bekampen. Om zever;, uur: wordt begonnen, met ais scheidsrechter de heer H. Brand. De opbrengst van deze wedstrijd komt ten goede aan het Schiedamse pupillenvoetbaL TN DEZJ weken kan er, on derscheid gemaakt worden tus sen drie categorieën Hollanders. Een. deel van Nederland zit waar dart ook zijn vakantiedagen uit, een ander aantal is zijn bullen aan het pakken en dan is er nog de derde categorie, de mensen die nu aan het bijkomen zijn van de jaarlijkse „pauze". En over deze laatste cate gorie zou ilc -.het vandaag willen hebben. 2e kwamen-terug na dagenlange reizen m auto's of andere voertui gen, met naast 'een lading vuil wasgoed een groot aantal volgescho ten filmrolletjes of kleurige dia- strips. In elk geval genoeg om vele avondjes lang de kennissenkring be zig te houden. Eerst wordt de fami lie uitgenodigd. Na een kopje koffie gaan de gordijnen dicht en komt de diaprojector te voorschijn. Daar naast worden bakken vol vakantie dia's gezet. Als nu de gastheer zijn commen taar bij de voorbijschuivende dia's beperkt tot een korte toelichting van de mensen en de toeristische attractie, die tezamen op de dia ver enigd zijn, dan kan het vaak met twee duistere uren hekeken zijn. Wil nu het geval dat iedere dia ze ker één anekdote of een opgedane ervaring uitlokt, dan voorspel ik u dat er nog meer uitnodigingen zul len volgen, voordat de laatste dia ge projecteerd is. lyjAAR ruet iedereen heeft na- tuurlijk een diaprojector. "Velen zullen het gewoon moeten doen toet het „kiekjes kijken". Pa heeft de meeste foto's genomen en ma nam er ook een paar, anders stond pa weer nergens op. In elk geval is er weer een album gevuld. Maar alleen bij dia's en bij foto's kijken blijft het ook niet. Er kunnen ook veie avonden ge vuld worden met het uitwisselen van ervaringen. Over bijvoorbeeld de reis naar het vakantieoord. Dan komen er fabuleuze getallen op tafel. In twee dagen zoieel hon derden kilometers afgelegd. En als ik dat weer hoor, moet ik altijd denken aan het gezin dat toet 2feven kinderen en een hond in een ra ce-tempo naar Spanje snelde en ook weer in twee dagen probeerde naar huis te'komen. Na die vakantie was die familie zo uitgeput, dat de vader een weekje rust moest houden, om dat hij overspannen was. Men noemt het vakantie, maar je krijgt eerder het idee dat er het hele j'aar niet zoveel van de zenu wen en van de inspanning wordt gevergd als m dat toegemeten aan tal daagjes dat wij vakantie noe men. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1