KLEURIG OPGEKNAPT f AGENDA T|jftówwl^ 2 PAREN VERKOOP Meer huiden dan huishoudens Waterfeest afgelast na fikse regenbui ff JA mi w Jé!™Lpüi»™ëï Nu moet er nog één biljart komen VERBIJSTEREND AANBOD boogaa rel TV. REPARATIE laborator umbetiiende Koerier Ongeltikje in Jeugdland Hoekse wijkraad: geen mogelijkheid voor ruitersport Grenswijziging nu snel definitief ayane\ w*atr°in Bromfiets gestolen Van huis weggelopen HU MET EEN CONTROLEERBAAR REUZE VOORDEEL! Bewusteloos AUTOMOBILIST KREEG VIER WEKEN CEL VLAARDINGEN DIT JAAR: Vertrek Winkeldiefstal Politie vindt Vlaardingse Vaart te gevaarlijk Benzine gestolen Gemeente Schiedam iton groeneveld Speciale voordelige aanbiedingen in onze opruiming 2 WOENSDAG" 24 JULI 1968" Vandaag...... ..ere dagelijks NYLONS Naadloze Jovanda's, de beste en de mooiste nylons, ROMANCE of JEUNESSE normaal 2.95 per paar NU 2 paar van 5£3 voor 6RAZIA of BELLA normaal 2.55 per paar NU 2 paar van 5d3 voor JOLITA geel normaal 1.80 per paar NU 2 paar van 353 voor JOLITA rood en oranje normaal 2.- per paar NU 2 paar van Int voor Iedere vrouw, die ook in de opruiming prijs stelt op kwaliteit en controleerbaar lagere prijzen, moet hiervan profiteren I IN ALLE 21 FILIALEN VAN EEN -GOED BEELD SNELLER EN BETER BIJ DE SPECIALIST Van de Hoek tof Vlaardingen (vr.) Slachthuis VLAARDINGENV V. HOGENDORPLAAN 139 Door rogolmatig adverteren wordt uw xask bekend kadoos anders dan andere kadoos Een kent geen hindernissen SCHIEDAMSEWEG 55 - VLAARDINGEN SCHIEDAMSEWEG 55 VLAARDINGEN fj| ROTTERDAMMER Pagina 3 (Van onze verslaggeefster) Woensdagochtend werd de opgeknapte soos van de Algemene Bond van Bejaarden in Schiedam, officieel in gebruik genomen, Dinsdagavond was er al een feestelijke bijeenkomst voor de dames- en herenleden van de bond. De kleurig en keurig geverfde zaal in het Blauwhuis aan de Lange Nieuwstraat biedt thans een gezellig aangekleed onderkomen aan de vele bejaarden, die behoefte hebben er even uit te zijn. Iedere ochtend is er voor de man- neir een gezellig koffie-uurtje; ze 1 kunnen er biljarten of kaarten. Het I biljart staat natuurlijk in het middel- I punt van de belangstelling. Eigenlijk 1 lijn er twee biljarttafels in de soos, I maar het ene is onbruikbaar. Er is een balletje opgegooid door de leden over een nieuw biljart: wie weet, kan j een goedgeefse Schiedamse familie I een dergelijk stuk voordelig op de I kop tikken. De Algemene Bond van Bejaarden zou daarmee in baar nop- jes zijn. i Wat het biljart en kaarten voor de s heren betekent, is het handwerken f voor de dames. De vrouwenclub „On- 1 der ons" heeft verschillende nijvere bijen, die voor allerlei doeleinden I handwerken. Het oudste lid van de f-sociëteit;.' toevrouw--M.:- van der Steen (86), thans verblijvend in het bejaar- S dentehuis „Thurledë', breit bijvoor- beeld voor Welfare. A Teruggaand in -de geschiedenis van het Blauwhuis blijkt dat de oudste bekende aanduiding dateert van 26 juni 1625, In die tijd was het Blauw huis identiek met hét pesthuis. In een resolutie van 27 december SCHIEDAM f= Vannacht betrapte de politie twee jongemannen op de hoek van de Boerhaave- Iaan-P.K.O.-laan, waar zij ijverig be zig waren met het slopen van een bromfiets. Het waren de 19-jarige R. J., en de 17-jarige J. C., beiden tot Rotterdam. Bij huiszoeking bij een van hen trof de politie een voorraad je onderdelen aan, die in beslag wer den, genomen. SCHIEDAM Vanmorgen om zes uur heeft de politie de vijftienjarige J. R. S. uit Breda aangehouden. De jongen .werd op heterdaad betrapt toen hij jn de Stadhouderslaan een brommer probeerde te stelen. Pij bleek van huis. te zijn weggelo pen en was liftend naar Schiedam gekomën. ROTTERDAM Op de rolschaats- baan in Jeugdland is dinsdag de vijf- ij jarige Gina Pavelsen tot de Vogel- straat gevallen. Zij is met een gebro ken pols naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. 1 SCHIEDAM Van donderdag 23 Juli tot w met 'woensdagavond 31 Julidraalt in. Passage Theater, Schiedam de film ..Sabn-, «se complot Gouden Zeven". Toegang 14 jaar en ouder. Aanvangstijden weekdagen loehaive woensdag) 2 en 8.1S uur. Zaterdag V 9-13 u. .Woensdag 31 Juli wordt om twee uur een kindermatinee gegeven met f, ,!m -Batman en Robin II". Toegang alle teeltijden. Redw83*0 Theater: 8.13 u. lilm „Beaeh Stedelijk Museum: Tentoonstelling severs van vandaag en morgen". Bijkantoor „De Rotterdammer": me- ftokw J. van Gogh, Dr. zamenholstraat 'A tel. 13£400. Polltle-aiarmnummer: tel. 26.46.66. up en G.D.: te!. 26.92.90. i...i?r,nnum'ner meld- en regelkamer voor luchtvervuiling: tel. 26.28.87. .Apotheek 's avonds en 's nachts Apo- i?™* Jansen, Swammerdamsingel 41, tel. ta.4S.17, 1644 wordt het Blauwhuis omschre ven als spin- of tuchthuis. Blijkbaar had dat niets te maken met wolspin nerij of iets dergelijks, maar met het „tuchtigen van ongebonden mensen". Er wordt gesproken over een zekere Ariaentgen Cornells, alias Ariaen met de Baert, die om haar sondich,. quat, debaucieux leven ende cotoportement op last van de heren mogendheden, is opgesloten in het Blauewe Huijs, als nu gedetineert tot een spin- of tocht- huis op hope ende verbetering van haer sondich en goddeloos leven. In de loop der jaren wordt het Blauwhuis genoemd als instelling, waar men zich tegen betaling van ■kostgeld kon ontdoen van vrouwen, die voor de burgerlijke of huiselijke samenleving te lastig waren gewor den, waarbij men dan de prettige ze kerheid had dat de gedetineerde :een verzorging 'zou krijgen dié overeen^ kwam met haar „jaaren, rang en constitutie". Tevens werden daar commensalen gehuisvest uiteraard tegen betaling van kostgeld. Ook-drankzuchtigen en krankzinnigen vonden daar onder dak. Over dit laatste bestaat geen volledige zekerheid. Het oude Blauw huis kwam in verval en werd in 1764 opnieuw geopend. Het 'kwam in een mooie omgeving te liggen, want twee jaar later, in 1766, werd de Plantage aangelegd. Waarschijnlijk was het ei gendom van de gemeente Schiedam. In ieder geval moest de diaconie van de Nederdtots-Gereformeerde gemeente een stevig steentje bijdra gen in de kosten van onderhoud voor de vete ongelukkiger)., die om de een of andere reden geen thuis hadden. In die jaren was -het de gewoonte, dat de kerk niet alleen de noden van haar eigen lidmaten lenigde, toaar ook die van de zogenaamde huis- of gemene armen. Er is in die tijd sprake van. her haaldelijke dringende beroepen op de stedelijke overheid om geldelijke' steun. Langzamerhand wordt de bestemming van het .Blauwhuis: be-, jaardenhuis voor arme en noodlij dende oude mensen. In 1397 kreeg het de bestemming van gymnasium,- een functie die het tot recente datum vervulde. ROEK VAN HOLLAND De wijkraad ziet binnen de Hoekse gren zen geen mogelijkheden voor de be oefening van de ruitersport. Dit zal het dagelijks, bestuur antwoorden op eeij verzoek om advies van burge meester en wethouders van Rotter dam. Verschillende rtotersportlief- hébbers hebben illegaal een terrein in;gebruik öm en achter het zoge naamde Roomse Duin. Dat heeft op zichzelf: al een beetje kwaad bloed gezet ojndat dit terrein omgewoeld wordt. Bovendien zijn er van het pu bliek al talrijke klachten gekomen omdat men overlast ondervindt van ruiters op voetpaden, vooral in de Hoeks.ë Bosjes. .Met; de beschikbare grond kan men geen ruimte afstaan voor het stichten van' manéges. "Het: volkstuincomplex aan de Tasntanweg is door de gemeente Rot terdam thans tot een permanent ter rein' verklaard. Wijkraadvoorzitter van der. Houwen betreurde het dat men- de wijkraad' niet om advies hééft gevraagd in deze zaak. Hij be- twijfèlt namelijk of op de lange duur het complex wel op deze plaats ge handhaafd zal kunnen worden.- B. en.W. hebben verder bericht dat het.- .instructiebad in Hoek van Hol land 'rui., ookop zondag geopend zal zijn; Overigens zijn er klachten ontstaan ten aanzien van hei gebruik van het .bad door kinderen van'de Rotterdamse Vakantieschool. In som mige gevallen zou men ontlasting en andere onreinheden in het water heb ben aangetroffen na het baden door deze kinderen. Wijkraad accepteerde zonder discussies de- voorstellen van B. en W. voor de naamgeving' van vijftien niéuwe straten in plan Oost. Het zul len allemaal namen zijn van vroegere zeevaarders en cartografen. Overi gens was er tegelijkertijd van de PTTeen schrijven binnengekomen mgt richtlijnen voor de straatnaam- geving. Dubbelnamen zullen in prin cipe ".vermeden dienen te' worden, evenals lange namen omdat zij ver warring kunnen wekken. De nieuwe" j stratën zijn, evenals vele andere stra- tèn in Hoek van Holland, desondanks tamelijk lang van naam. •SQH.IËDAM De 76-jarigè A. B. uit de Zëéstraat is gisteravond op het Rozenburgplein gevallen. Hij liep een klein wondje op aan zijn achterhoofd en' werd .naar de Dr. Noletstichting gebracht, 'waar hij in de loop van de nacht overleed. VLAARDINGEN De 22-jarige A. de Ruiter tot Maassluis raakte van nacht buiten kennis bij het inwendig verven van een boei op het terrein van het havenbedrijf Vlaardin- gen-Oost De man kwam weer bij bewustzijn nadat in de boei frisse lucht was gepompt. Met behulp van personeel van de GGD, brandweer en eigen mensen is dé heer De Ruiter tot de boei ge haald, waarna hij werd overgebracht naar het Holyziekenhuis. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Een 23-jarige kantoorbediende uit Schiedam had het in februari gepresteerd om in één nacht viermaal met zijn auto een botsing te veroorzaken. Driemaal was hij doorgereden zonder dat zijn, iden titeit was vastgesteld, de vierde keer kon dat niet meer: de auto was to- tal-Ioss. „En dat deze jongeman er telkens van door ging, was wel logisch, stel de de officier van justitie vanmorgen vast: „U reed zonder rijbewijs en bo vendien zat er flink wat alcohol in het bloed." Mr. J. D. de Jong rekende hem dit hoog aan, hij vroeg een ge vangenisstraf van zes weken en twee jaar ontzegging van de rijbevoegd heid. Mr. A. R. Jolles „U zat goed fout» maakte er als politierechter een straf van vier weken met twee jaar ontzegging van, nadat de ver dachte, J. J. V. K. naar voren had gebracht dat hij hard aan het sparen was om voorgoed naar Israël te ver trekken. Indien u 's morgens voor 9 uur aan Boogaard uw T.V.. reparatie meldt, dan heeft U gegarandeerd dezelfde ovóftd weer Schiedamseweg 41 Reparaties contant TELEFOONTECHN. DiÊNST (RADIO-T.V.j 346000 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De kwantita tieve woningnood is sinds vorig jaar in Vlaardingen geen probleem meer. Volgens de statistiek van de gemeen te waren er op 1 januari van dit jaar 239 woningen meer dan huishoudens (gezinnen en alleenstaanden). Wel is er sprake van een kwali tatieve woningnood. Uit de cijfers blijkt dat nog 497 gezinnen samen, op basis van gelijkheid een huis moeten delen en dat 323 gezinnen'bij ande ren inwonen. Deze gezinnen kunnen niet verhui zen naar een van de 597 leegstaande woningen, omdat deze niet aan de eisen voldoen. Deze eisen 'hebben meestal betrekking op grootte, huur prijs of kwaliteit van de leegstaande woningen. Toch is de situatie op de woning markt het laatste jaar 'aanzienlijk MAASSLUIS Blijkens een door de politie verstrekt overzicht over het eerste halfjaar van 1968 hebben zich in die tijd ln Maassluis 148 verkeersongevallen voorge daan. BIJ deze. ongevallen heelt een persoon het leven verloren. Er waren elf gevallen bij van zwaar lichamelijk letsel en 22 gevallen van licht lichamelijk letsel. De betrokken voertuigen kregen in 17 ge vallen zware schade en ln 95 gevallen lichte schade. MAASSLUIS De agenten van de gemeentepolitie G. J. C. Hageman en F. v. Halm zijn met ingang van 1 Juli 1968 bevorderd tot hoofdagent.- 4) MAASSLUIS Het bestuur' van de afdeling Maassluis v„n het Rode Kruis heeft namens de afdeling een gift van J 250 overgemaakt op het speciale rampen gironummer 777 van het hoofdbestuur als bijdrage voor de grote nood in Blafra. 0 PERNIS Ds. L. Emmerzaal, her vormd predikant, is van maandag 29 jüli tot zaterdag 10 augustus met vakantie. Ge durende die weken zal ds. P. E. van Oflij- en de wljkgemeentc I waarnemen. Vol gende week keert ds. A. van Leeuwen met zijn gezin uit zijn vakantieverblijlplaats Epe naar Pernts terug. Zoals bekend, heeft hij het beroep naar Heemskerk (gem. Be verwijk) aangenomen. Op zondag 1 sep tember neemt hij afscheid. verbeterd. Vorig jaar kwamen 971 niéuwe huizen voor bewoning gereed, een hoog aantal in vergelijking met de, wpningbouwresultaten van een paar jaar daarvoor. (Zo, werden in 1966 sléchts 427 huizen, opgeleverd.) In T964 moesten nog 571 gezinnen inwonen en deelden 872 gezinnen bp gelijke basis een huis. In het jaar 1965 overtrof het aantal huisnoudens het aantal huizen nog ruim, namelijk met 259. Begin 1968 bewoonden 19.313 gezinnen en 2.130 alleenstaanden al leen èen huis. De toename van het aantal wonin gen houdt verband met de groei van het*-inwonertal. Vorig jaar was er rriaar één klein vertrekoverschot. Er vestigden zich 3279 mensen en er ver trokken, 3298 mensen naar, elders. In enkélé -voorafgaande jaren was dit vertrekoverschot veel groter. Rotterdam levert nog altijd de meeste Vlaardingers. Vorig jaar kwa men 797 Rotterdammers hiér wonen en vertrókken 396 .Vlaardingers naar de Maasstad. Ook kotoen meer Schie dammers in Vlaardingen wonen dan omgekeerd: 414 vestigingen tegenover 252 vertrekken. Anders is dat met Maassluis, waar aan Vlaardingen meer inwoners kwijtraakt dan er Maassluizen; in Vlaardingen komen wonen. Vorig jaar waren deze aantallen respectie velijk .247 en 132. Ook de gemeenten aan de „overkant" trekken veel Vlaardingers. Deze cijfers waren vo rig jaar 277 en 108. VLAARDINGEN De 32-jarige mévrouw S. v. H.-B. is dinsdag op heterdaad betrapt bij het stelen van een paar artikelen in een zelfbedie- ningszaak. Zij was al eens eerder voor een soortgelijk delict gear resteerd. Na verhoor is de vrouw weer op vrije voeten gesteld. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het wa terfestijn op de Vlaardingse Vaart is dinsdagmiddag letterlijk en figuurlijk in het-water geval len. De regen was de grote spel breker, zodat de organisatoren niets anders konden doen dan de hele zaak afgelasten. Dat was bijzonder teleurstellend voor de ongeveer 160 jongens en meisjes, die aan het waterfestijn zou den deelnemen. Want ondanks het slechte weer was de animo veel gro ter dan vorig jaar, (oen warm zomer weer de sleer bepaalde. Ook van de zijde van. het publiek overtreft de belangstelling voorgaan de jarenl Honderden volgden achter de dranghekken het verloop van de wedstrijd, maar al gauw moesten de paraplu's op. Voor de ruim honderd kinderen in zwemkleren was het on doenlijk het waterfestijn door te la ten gaan. Dit betekende ook een grote teleurstelling voor de-heer A. Ooster- lee. die zich met de organisatie en leiding Van het festijn had belast. Hij had verscheidene onderdelen aan de wedstrijd toegevoegd, zodat het ge heel een 'boeiend schouwspel beloof de. De mogelijkheid bestaat dat het waterfestijn volgende week dinsdag zal worden herhaald. De politie heeft echter bezwaar gemaakt tegen de plaats. Zij acht de Vlaardingse vaart achter het viaduct over rijksweg 20 te gevaarlijk. Elk jaar blijkt dat hét publiek deze snelweg oversteekt om het evene ment té kunnen volgen. Velen gaan op hét viaduct staan om zo een goed overzicht te hebben. Ook dit jaar fs dat gebeurd, ondanks het verscherpte toezicht van; de politie. Men wil geen hërhaling van bét .gebeurde op Ko ninginnedag, toeri een jongen bij het oversteken van de rijksweg bij een aanrijding werd gedood. In overleg .met .de, politie zal nu naar een meer geschikte plaats wor den gezocht Hoofdinspecteur J. W. F. Dorleijn heeft voorgesteld de binnen wateren voor dit doel te gebruiken, bijvoorbeeld, het park 't Nieuwelant. Dit heeft volgens de organisatoren het nadeel, dat aan het waterfestijn een geheel andere opzet moet worden gegeven. Men zit namelijk met het probleem van de vier lange boegsprieten, die over het water dienen te worden ver voerd. Verder heeft men de breedte van de Vlaardingse Vaart nodig om het spel in zijn huidige vorm voort te zetten. De heer Oosterlee zal op zo kort mogelijke termijn een tegenvoorstel doen. Hij ziet goede mogelijkheden tegenover het politiebureau aan de Delftseveerweg. Het is de vraag o? de politie met dit voorstel zal inslem- men. - SCHIEDAM De eerste augustus wordt een gedenkwaardige dag. De grenswijziging tussen de gemeenten Vlaardingen en Schiedam wordt dan definitief. Deze grenswijziging houdt in dat de afbakening tussen de beide grond gebieden gevormd wordt door een gedeelte van de Beneluxtunnel en de Zoomweg en de nog te projecteren rijksweg 19 en het Kethelplei Zij zal ongetwijfeld een rustig verloop hebben, dit in tegenstelling tot een grenswijziging in de late Middeleeu wen en zelfs één in de vorige eeuw, toen er bloedig gevochten moest wor den. Nu moet de Schiedamse politie erop toezien, dat de afvoer van het verkeer via de Beneluxtunnel een rustig verloop heeft. O SCHIEDAM Uit de auto van de 55-jarige muziekhandelaar J. J. H. v. K. is vannacht dertig liter benzine gestolen. Hij had zijn auto neergezet op het parkeerterrein aan het Prinses Beatrixpark, UR DREIGT voor de bewoners van onze nieuwe woonwijken een ernstig gevaar. Namelijk dat van het elkaar niet kennen, hetgeen zijn oorzaak vindt in het feit dat de bewoners uit ons hele land en ook uit het buitenland naar het westen komen, waar veel werk is. Men spreekt eikaars „taal" niet, men be grijpt elkaar niet, kortom men woont alleen. Daarbij komt dat er een enorm verloop is. Het komt voor dat flats die twee jaar oud zijn al voor de derde keer andere bewoners hebben gekregen. Het verloop wordt bevorderd door het na enige tijd kopen van een eigen wonir.g, het naar een andere plaats worden uitgezonden of ge woon omdat de flat snel te klein wordt. Mede door dit verloop krij gen de bewoners, die veelal vreem den voor elkaar waren, niet de tijd elkaar beter te leren kennen. Om nog maar niet te spreken over het vormen van een gemeenschap, een proces dat over het algemeen toch al vrij langzaam gaat. Dit houdt al een gevaar in zich. U zoudt ervan staan te kijken als u wist hoeveel van uw buren (en dat begrip zeer ruim genomen) met psy chische klachten bij een arts komen of bij een psychiater. De klachten? Eenzaamheid, heimwee naar, de vroegere oude woongemeenschap en zo. Dat geldt dan vooral de geestelijk zwakkeren. De zogenaam de sterken uiten zich geheel anders. Die gaan uit van „wat kan het mij schelen, ik ken die'andere mensen niet." r\E GEVOLGEN? U kunt ze in iedere woonwijk, rond iedere flat zien. Een ernstige mate van ver vuiling. Papieren waaien, overal rond. In de meeste trapportalen is het een onbeschrijfelijke bende. O ja, dat wordt iedere week weer op geruimd, maar het ligt er toch weer snel. Vooral bij galerijflats waar veel meer bewoners gebruik maken van het trappenhuis dan bij portiek woningen, is dat het geval. Maar toch vraag, ik me af of dat nodig is. Niemand zal hét iemand anders kwalijk nemen als hij een doosje met eieren op de trap laat vallen. Een ongeluk kan iedereen overkomen, maar waarom laat men het dan wel liggen? Als een kind een flacon afwasmiddel te! pakken krijgt en er - op de galerij: k>i' op, de trappen mee gaatspuitendan is hem dat te vergeven, -maar waarom ruimt moeder de rommel niet op? Waarom laat iemand, als hij. een lege fles heeft laten vallen, de glas scherven die over alle vier of meer verdiepingen zijn verspreid, liggen en pakt niet even een.bezem? Waar om laat iemand zijn hondje tot op de galerij en neemt hij niet even de moeite met het dier naar beneden te gaar,? Wel, in de meeste gevallen omdat men geen enkele, belangstelling heeft voor zijn medebewoners. Om dat men, door hetgeringe contact met anderen, langzamerhand een egocentrisch iemand wordt, die zich niet bekommert om, de ander. Er zijn wijken in Rotterdam en de an dere Waterweggemeenten die er na twee tot drie jaar al uitzien als ver krotte wijken. U gelooft me niet? Neem eens de moeite en ga eens kijken, ook in uw eigen flat of woonwijk? Misschien bent u ook weT schuldig aan een, van de genoemde „vergrijpen tegen de gemeenschap". Hopelijk heb ik dan uw ogen eens geopend. Misschien kunt u er iets aan doen? Per slot van rekening moeten we samen wo nen en waarom zouden we het el kaar niét wat prettiger kunnen ma- ken? 1 Bij het OPENBAAR SLACHTHUIS kan werden geplaatst een leeftijd 18 jaar. De aan te stellen functionaris zal tevens worden belast met eenvoudige kantoor- administratie. Salaris al naar gelang leeftijd en op leiding. 6% vakantietoeslag, AOW/AWW premie voor rekening der gemeente, studie kostenvergoeding. Sollicitaties binnen 10 dagen aan de directeur. Slachthuisïaan 24. of een eend of in elk geval een Citroen. Maak zo voor delig kennis met de klasse 11 Be! 010-341044 na 10 uur 010-342281 bij i kuiperstraat 19 naast c 2a i tel. 351804 vlaardingen 9:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1