a's onder elkaar AGENDA m m r v tormloop opdebeddenafdeliiig im Onderzoek Hogenbanweg is no Burgerlijke stand 3? Jlollerflantmer HUJ j lilI- if m Berover steekt man van 63 mes in borst Getuigenoproep verkeersongeluk Havenarbeider gewond Autowakken worden gratis opgehaald Vlaardingen verongeluk ENCK wint met 2-1 van prise Sleutelhanger van Schiedam imm Hoofdredacteur Rechts-om lioort boete eisen Winkelen of puzzelen op koopavond? WIT-lflQBÉ SLAAPKAMERS UNNENKflSTÉH DEKLERK&ZN Beivoners wachten maar af Jg|| - "I Brand in wasmachine VLAARDINGEN Vakantieprograimna vu dagelijks SCHIEDAM Vandaag en dagelijks e Uit 1 jaar garantie sMfEDAM Piet Nak beledigd uitgevoerd in sapeli mahonie met wit-laqué fronten: 3-deurs garderobekast, ledikant!30x190of 140x190cm, JBfèdfl 2 nachtkastjes, compleet van 695.- nu voor m Bijpassende TOILETTAFEL met 3-delige spiegel, <«aa van 185.-nu voor 1/g," vervaardigd van fraai macoré 1 -deurs, 52 cm breed, nu spotgoedkoop voor 2-deurs, 100 cm breed, nu spotgoedkoop voor 98.- 2-deurs, extra hoog (219 cm), nu spotgoedkoop voor 169.- Op zebrapad aangereden Na heeft iedereen de kans om over te gaan tot de aankoop van een filmcamera, en een bijzon- derfijnehobby te beginnen. Super 8 filmcamera, een soli de en eenvoudig te bedienen camera, waarbij het aantal han delingen tot een minimum be- perkt. is. Door de fixed-focut lensfl :1 ,8-15 mm) altijd de juiste afstandsinstelling, ingebouwd filter, een eenvoudige diafragma- instelling aan de hand van de tabel op de camera en automa tisch filmtransport d.m.v. elek- tromoter en teilermechanisme, filmsnelheid 18 beeldjes per se- cónde. In alle .opzichten een prima camera, met stabiele handgreep (demontabel), nu voor nog géén tachtiggulden. SCHIEDAM De 63-jarige J. B. Cabouter is gisteravond in de Marco nistraat met een mes in de borst gestoken. Hij is opgenomen in het Gemeenteziekenhuis. De heer Cabou ter, die bij de bushalte op de Broersvest stond, werd aangesproken door een onbekende man. Deze nam hem mee naar de Marconistraat waar hij de heer Cabouter probeerde' te beroven. Toen de heer Cabouter zich verzette, stak de berover hem in de borst en nam. de benen. Van de dader ontbreekt nog elk spoor. W-noTTOffiAH-TEU1M73.tt30e2 (Van een onzer verslaggevers! ROTTERDAM De 38-jarige me vrouw \V. P. Vin je uit de Pantsersixaat is woensdag 20 decem ber van het vorig jaar in de Slag- hekstraat met haar brommer aange reden door een crème-kleurige Volkswagen- bestelauto. De bestuur der is doorgereden. Hoewel de gevolgen aanvankelijk niet ernstig leken zij kon zelfs na behandeling in het Zuiderziekenhuis naar huis terugkeren blijkt ze nog steeds ernstig hinder te ondervinden van het destijds opgelopen letsel. De politie van het bureau Sande- üngplein verzoekt daarom eventuele getuigen van dit ongeluk dat om 16.15 uur gebeurde, zich te willen melden, tel. 143.144 toestel 5303. Boodschappen doen, iets wat elke dag opnieuw moeige beuren een goede en grote boodschappentas is daarom heus geen overbodige luxe. Boodschappentas van Skai- Dur (een kwaliteitsbegrip). Een tas met een zee van ruimte, goede afwerking, rits en twee stevige handvaten. Wist U dat U deze royale bood schappentassen van Skai-Diir (aan elke tas een' garantie-merk) op onze afdeling lederwaren nu vindt voor nog géén zeven gul den. VLAARDINGEN Burgemeester mr..J.Hensdens heeft vanmorgen een officieel bezoek gebracht aan zijn collega-burgemeester van de Jeugdstad in het Oranje Park. Om half'tien ontving de twaalf jarige bur gemeesters van Jeugdstad Dolf van der 'Lof zijn collega aan de ingang van het dorp. Samen maakten zij een rondgang door -het stadje waarbij een bezoek werd gebracht aan enkele bewoners in, hun .woningen.. Ook werd burge meester Heitsdens een bezoek aan het dorpsmuseum aangeboden; geruime tijd bleef de burgemeester met echt genote in hét museum en bewonder de de diverse-kunstwerken daar ten toongesteld, ■Als geschenk bracht burgemeester Heusdens een grote doos Vlaardingse haringkoekjes mee. Daarbij drukte hij zijn jongere collega op het hart dat hij voor eerlijke verdeling moest zorgdragen. Gisteren hebben de bewoners van het dorp een excursie gemaakt naar het politiebureau. Vandaag zullen er sportwedstrijden worden georga niseerd, morgen zullen ze in de open lucht stokbrood en vlees roosteren. Vannacht zijn tot teleurstelling van de leiding vernielingen aangericht, er werd een hut bijna totaal vernield. Het is gisteravond de gehele avond een weinig onrustig geweest. Êr is enige tijd politie ter bewaking ge weest. Op de foto hebben beide bur gemeesters van ambtsketen gewis seld. De burgemeester van Vlaardin gen draagt er een van gevlochten electrioiteitsdraad. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Tijdens werk zaamheden aan boord van het Neder landse sleepschip Helena dat bij Felshaven in de Waalhaven ligt, is donderdagavond de 44-jarige haven arbeider G. Brinkman van de Lange Hilleweg bij het overdraaien van een hijs met balen kunstmest uit het ruim van ,de Helena naar het er naast liggende zeeschip Yildun door een vallend stuk hout getroffen. De man is met een hoofdwond naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. SCHIEDAM Ten gevolge van kortsluiting in de wasmachine van de familie Bonte in de Pascalstraat ont brandde de bakelieten schoep hier van en verkoolde in zijn geheel. Te vens vatten het plafond en de gordij nen, vlam. Er ontstond ernstige scha de. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze fraai afgewerk te boodschappentassen van Skai-Dur in zwart Sb «aeognac yw voor Vrijdagavond tot 9 uur open Duur van de opruiming 18 juli tot9 augustus Gééntet. of schrift» bett. NIEUWER KERK Het gemeente- bestuu rheef tonlangs een verorde ning aangenomen, waarbij het verbo den is verklaard, autowrakken aan de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg te parkeren. Men is er zich echter van bewust, dat som mige mensen hun auto's echt niet alleen uit gemakzucht iaten staan. Vele handelaren in schroot willen nu eenmaal graag geld toe hebben bij verwijdering. De gemeente heeft iontact opgeno men met enkele handelaren, die gra tis zullen zorgen voor verwijdering van de wrakken. Men behoeft slechts contact op te nemen met de gemeen tesecretarie, tel. 01803 - 2641 en de gemeente zorgt ervoor, dat de hande laar zijn „buit" op komt halen. Viintiuqs, Stadsgehoorzaal:. Modern Millie, film a.l.. 20 Stadsgehoorzaal: Modern Millie, film a.l., 20 Het Hof: jeugdstad, 9 Kolpabad: Excursie naar natuurreser vaat De Eendenkooi", 9 ParK 't Nleuwelant: jeugdhengelcon- cours, 9 Oranjepark: Levend ganzenbordspel, 14 Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 11, tel. 346175. Alarmnummer politie: 34.44.44. GG/GD: 34.34.55. Brandweer: 34.44,44. Alarmnummer meld- en regelkamer voor klachten luchtvervuiling: 20.23.87. A'potheek; Westerapotheek, Voorstraat 53. tel. 34,26.83. Klachten bezorging Maassluis: Mevrouw N. Klein, Damstraat 13, dag. van 18.30 - 19.00 uur en zaterdag van 18.00 - 19.00 uur: H. Verhey, P. K. Drosaertstraat 210, tel. 343345. Apotheek Maassluis; Apotheek Hijn- mond. Mozartlaan, tel. 2209. Passage Theater: film Het mysterie van de gouden Zeven Stedelijk Museum: Vormgevers van van daag en morgen. Bijkantoor De Rotterdammer, mevrouw J. van Gogh, Dr. zamenhofstraat 159, tel. 15.24.00 Polltie-alarmnummer; 26.46.66 G.G. en G.B.: 26.92.90 Alarmnummer meld- en regelkamer voor luchtvervuiling: 26.28.87 Apotheek 's avonds en *s nachts: Apo theek Jansen, Swammerdamsingel 41, tele foon: 26.49.17 VLAARDINGEN Op de weg van Haulerwijk naar Waskemeer in de gemeente Ooststellingwerf zijn gister avond omstreeks half tien twee meis jes, die op een fiets reden, door een personenauto aangereden. Het achter- opzittende meisje, de 14-jarige Jacoba Oranje uit Vlaardingen, werd zo ernstig gewond, dat het ter plaatse is overleden. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze prachtige Super 8 filmcamera, in mo derne uitvoering, compleet met handgreep nu voor Vrijdagavond tot 9 uur open Duur van de opruiming - 18 juli tot 9 augustus Ciin ut. of schrift, bot. amera, in mo- n SCHIEDAM Donderdagavond is op het terrein van Martinit de wedstrijd gespeeld tussen de be drijfsvoetbalkampioenen van Schie dam en Vlaardingen, respectievelijk Enterprise en ENCK. Het technisch iets betere ENCK kwam kort voor de rust door een doelpunt van De Wolf op 1—0 en kort na de thee bracht Ollenberg de Vlaardingers op 2—0. Enterprise kwam evenwel het laatste kwartier sterk opzetten en toen Jan van Geene met een pracht doelpunt 2—1 op zijn naam bracht, keerde de spanning terug. Verder dan een schot van v. Geene op-de lat kwamen de oranjehemden evenwel niet. Toen arbiter Brand, de wedstrijd beëindigde, had ENCK een verdiende maar benauwde zege be haald. Maandagavond zal op het SVDPW-terrein de strijd ENCK - Fo to Huset (de kampioen van Maassluis) gespeeld worden. Op die zelfde dag zal eerst bekend worden of ook de kampioen van Rotterdam, Borsje en Buisman aart deze kampi oenscompetitie om de Rijnmondbeker zal deelnemen. Reeds eerder speelde Enterprise en Foto Huset tegen el kaar. Deze strijd is door de Schie dammers met 82 gewonnen. 'i 'm;sfw AMSTERDAM De officier van justitip bij de Amsterdamse recht bank eiste vanmorgen tegen de 48- jarige hoofdredacteur van het blad Rechts-om, de heer M. L., uit de hoofdstad een boete van 100 wegens aantasting van de eer en goede naam van de bekende Vietnam-organisator Piet Nak. Niettegenstaande herhaaldelijk aandringen van rechter mr. Romke de Waard, kon hij geen duidelijk bewijs op tafel leggen die zijn be schuldigingen aan het adres van de getuige in Rechts-om staafden. In het blad van 10 maart werd geschre ven communist Piet Nak aan vankelijk „spontaan" de kant van nazi-Duitsland had gekozen, „rode" Nak oorspronkelijk pro-Duits was en geweigerd zou hebben in de eerste oorlogstijd ook maar iets met de ille galen .te maken te hebben. Uit een verklaring van het'Rijks instituut voor oorlogsdocumentatie, die ter rechtszitting werd voorgele zen, bleek dat de beschuldigingen in het periodiek geen enkele grond heb ben. NIEUWERKERK —Een aantal sla gers heeft in verband met de. koop avond öp vrijdag besloten voortaan op zaterdag de winkels om 3 uur te sluiten. Alleen in de Dorpsstraat 'blijft een slagerij nog tot vijfuur open. Door de koopavond is de auto- mqbielclub The Sky masters wat ge dupeerd. Op vrijdag werden steeds de puzzelritten van de dub verreden, maar men ondervindt nu tegenstand van twee kanten. De echtgenotes, van de leden willen graag de auto hebben om te winkelen ere de ritten mogen niet door win kelstraten gereden worden. Men houdt nu een enquete onder de leden, waaruit men hoopt te leren op welke avond nu, gepuzzeld zal "moéten wor den. Al met al wel een puzzel voor 'het bestuur. 18 JUU T/M 8 AUGUSTUS VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 9 UUR GEOPEND 'S MAANDAGS GESLOTEN I COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG. BEIJERUNDSELAAN B/682/27 ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VUSSINGEN I HQORNj'DEUER (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM In het eerste blok huizen op de Hogenbanweg, vlak bij de Horvatweg heerst onder de bewoners een af wachtende houding. Een trappen huis van het uit drie trappen huizen bestaande blok is ge sloten en door de bewoners ont ruimd. Scheuren in wanden en gevel tonen aan, dat hier iets mis is. De eerste alarmerende berichten dateren van ongeveer twee jaar gele den. Toen kregen de bewoners be richt, dat het eerste trappenhuis bin nen veertien dagen ontruimd moest worden. Het eerste blok huizen ligt net op het hoogste gedeeite van het weglichaam, dat de Horvathweg vau 50 jaar geleden De posterijen in China. Uit een rap port van liet Chiitecse ministerie van posterijen over liet jaar 1925 blijkt, «lat in dat jaar 314 postkantoren door rovers zijn geplunderd. Achttien brievenbestel lers werden gedood en,zestig gewond... SCHIEDAM Deze sleutel hanger met Schiedams wapen en lederen bandje wordt verkocht ten bate van de Scliiedam.se Ge meenschap in het VVV-huisje. Een mooi aandenken voor Schiedammers, die naar elders verhuizen. Ook als presentje voor logé's doet deze sleutelhanger het. ivel. 'En waarom ook niet voor degenen, die het gewoon maar leuk vinden zo iets bij zich te dra gen en om. het op verbaasde uit roepen van anderen „wat-h'eb- ie-daar" trots te tonen. SCHIEDAM Getrouwd: F Krijnen, 23 jr en I M A van den Berg, 21 Jr; C J A van den Toorn. 23 jr en A M Goddljn, 21 jr; J Szakaes, 30 jr en T du Mortier, 31 jr; F Vermeulen, 53 jr en ït J Kopinsky, 23 jr; A Stok. 22 jr en F G Aflourtit, 21jr; P Landman, 31 jr en M Meulstee, 30 jr; T Schippess, 23 jr en A M verlinde. 19 Jr; N A Levering,'20 jr en A M van Dijk. IS jr; ABT Kik, 22 jr en D Sommer. J« jr; W Klootwijk, 21 jr en C M van Pelt, 19-jr; G van Dijk, 23 jr en F H Huiskamp 25 jr; J C Prins, 23 jr en D C A van der Male 19 jr: O A J Colet. 29 jr en C T Krommen hoek, 22 jr. Geboren: Wllhelmlna J C d.v. H j Rie ken en C J Snijder; wilhelmtna d.v. J Schollaardt en IV Kahmann; Arjanne d.v. w 't Lam en A de vries; Antonlus J.z.v. A J ie Bianc en C F A Verwjel; Anthony Z.V. C F Valk en J Maltha; Micheil J T z.v. J II Jtebers en J Zagwijn; Dennis M z.v. M Groenendaal en A W Westphal; Petrus 3 z.v. P J van Eijk en M H van de Voort. SCHIEDAM Geboren: Johannes J z.v. PCM Over de Vest en C P M van Geloven; Roland z.v. W T G de Jong en 31 J T de Hoop; Daniël H J z,v. A van der Poort en G T Buitendijk; Alexandra M A d.v. T A de Veth en A C A veldboer; Johanna 31 d.v. D K van der Bend en J 31 Liebreehts: Pieter A z.v. W J Westdorp en T Verhoev: Arthur z.v. C Smit en 31 Santing: Elsziena H d.v. T van den Berg en S J Eijgenraam: Ronald z.v. J van Bellen en D B J Bechthold; Patrick W J z.v. B G van der Linden en E P van der Beek: Adlnda A A d.v. p w Etman en H .1 W Kerpershoek; Baukje d.v. A van der Wissel en J de Boer. Overleden: A M G Vrees van Nahuijs. 39 jr. echts G C Hilversum: G van der Scha lie. 83 jr; A Overdellnde, 84 Jr: P Stehou- wer. 51 jr. L C Fonleyne. 74 jr. eclitg. IJ Boers. VLAARDINGEN Geboren; Martine Elise. d v R Cirkel, en A W Sloots, vlcu- ten-De Meern. len Veldestraat 14: Elisa beth Dlna. d v P W van de Haar en W 31 Boelsma. Maasland. Kerkstr 9: Monique Janlne. d v W van Beveren en C J Jansen. Deiitseveerweg 39D: Neiie Agatha, d v- A MAASSLUIS Geboren: Danielle J dv -M Boelc en J Prins: Anna M dv A Wage- mans en E Boon; Patrick R zv A B.ie Boer Ver voorn en E Y M de Koning; Danny G James zv w R Reket en M L van Dura; Eric M zv P Kleijwegt en J M Bakker; Jacqueline H dv j van Luipen en V I Soetekouw; Jacobus B il zv J B Thoen en M J M van Lier; Maart je G dv J Lievaart en M Vermaas; Josette H dv A P Keiier en H Hulleman; Marjorie V dv F Kiijn en A Pelïlkaan. Getrouwd: G Kort en A van Houts: L 3 van Munster en C J B Zevenhuizen; H J Doornheim en J 31 Blenk; S Bicgin en JE 31 Gouma; C van der Houwen en J A van der Hout; G van der Marei en W de Groot. SCHIEDAM In de nacht van woensdag 31 juli op donderdag 1 au gustus van 22 uur tot '6 uur zal de hulpbrug over de Schie wegens herstelwerkzaamheden voor alle ver keer gesloten zijn. G J van Klaveren en N M A Sonnevled, Haydnstr 65; Paulus -Maria,-z v PCM Alsemgeest en L J M Zwaard, van der Weritstraat 64; Kitty, d v E Spronk en G P Webers, Prof Teldersstr 9; Miranda, d v W Weggeman en F M C van As, van der Duijn vanMaasdamlaan 110C; Erwln. z v T Sprij en N 31 F Vons, 3Iahïerstraat 75. Overleden: Johannes van Dorp, 84, echtg van 31 Stam, Flatgebouw 32. Gehuwd: Robert Koa, 21 en Petronella Maria van Heiten, 20: Teunls de Bruijn, 20 en Cornelia Struik. 19; Albert Jozef Johan nes Sophie van Eerdenburg, 22 en Christi na Muls, 17. vormt. Hiervoor zijn enige jaren ge leden honderden tonnen zand gestort, die niet nalaten druk uit te oefenen op de omgeving. De bewoners uit de twee niet ont ruimde trappenhuizen maken zich niet druk over de gang van zaken. Maar wat er nu precies aan de hand is. weten ook zij niet. Zij hebben een brief ontvangen van B. en W. waarin hun vriendelijk wordt verzocht ge duld te oefenen. Tot nu toe is het eerste huis niet gesloopt. Omat deze kwestie inmiddels zo lang loopt, hebben de bewoners soms de indruk dat er met het hele blok iets gaande is en dat het misschien in zijn geheel afgebroken zal worden. Op het ogenblik worden nog steeds in de achtertuin van het blok borin gen op grondonderzoek gedaan. Vrij wel iedere week zitten er mannen op het dak om met paslood te onderzoe ken, hoe de stand van zaken is. De bewoners zijn wel van mening, dat de gemeente alles in het werk stelt om hun veiligheid te waarborgen. Een van de ambtenaren van de ge meentelijke bouw en woningdienst gevraagd naar de vreemde toestand van deze in 1950 gebouwde woning wetwoningen, vertelde, dat de oor zaak van'het scheuren der wanden en bijkomende gebeurtenissen zo complex is, dat er bladzijden mee te vullen zouden zijn. Het slopen van het betreffende pand betekende lou ter verlies voor. de gemeente Schie dam. „Ik kan niet zeggen, wanneer dit huis wordt afgebroken. Wanneer het gevaar voor de bewoners van de an dere huizen zou opleveren, hadden we inmidels al wél ingegrepen." SCHIEDAM Gistermiddag stak de zesjarige Rudolf Rietveldt plotse ling de voetgangersoversteekplaats op de BK-Iaan over ter hoogte van het paviljoen Trianon. De juist pas serende automobilist, de 33-jarige machinebankwerker A.C.G. schepte het kind, waardoor het tegen de grond smakte. De automobilist was te goeder trouw omdat de rode stoplich ten 'van de voetgangerso- vers teekplaats brandden en het kind onverhoeds overstak. Rudolf werd ter observatie in de Dr.Noletstichting op genomen. m m "[JET parkeerprobleem is een onderwerp waarover de kranten eigenlijk nooit uitgeschreven raken. Vooral automobilisten die dagelijks met hun auto in het centrum jnoe- ten zijn worden er keer op keer mee geconfronteerd. Degenen die geeD auto hebben zal het misschien koud laten, maar ze moeten me dan toch maar niet kwalijk nemen dat ik er vandaag weer het een en ander over schrijf. Ik moet er wel even bij vertellen dat het deze weken voor de automo bilist een verademing is. Half Rot terdam is met vakantie en dat scheelt uiteraard een heleboel. Tij dens de spitsuren is het opvallend stil in de stad. Maar goed, dat is een tijdelijke zaak en binnenkort is de parkeerel- lende er weer volop. Vooral op za terdagmiddagen kan het in het cen trum beestachtig vol met auto's zijn. Een halfuur zoeken naar een plaats voor een auto is een volkomen nor male zaak. XJET is natuurlijk wel zaak dat men bij het wegzetten van de auto moet Ietten op wacht- en stop- verboden. Vorige week zaterdag zag ik daar een aardig staaltje van. In het stukje Korte Hoogstraat tussen, het Historisch Museum en het mo dehuis Gerzon mag alleen gepar keerd worden aan de kant van het museum. Aan de andere kant staat op het trottoir duidelijk een bord dat. het er verboden is te wachten. Niks mee temaken, schijnen ze ker tien tot vijftien automobilisten toen te hebben gezegd. Ik zet m'n wagen er toch neer. Daarbij waren er ook die hun auto aan het eind van dat stukje straat midden op de rijbaan zetten, daarmee de in over treding zijnde auto's links en de le gaal geparkeerde rechts volledig vast zettend. Ja, en toen kwam er een agent. En die trok z'n boekje met bekeu ringen. Helemaal terecht. Als men op zo'n domme manier z'n auto neer zet en op een nog dommere en egoïstischer manier andere auto's insluit, dan is het gewoon vragen om een bon. Een bekeuring krijgen is niet leuk, ik kan er van mee praten. Maar als het opzo'n manier gaat, nee, dan heb ik met die mensen geen meelij.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1