Jeugd maakt se ook zelf Grotere eenheid tussen ontwerpen en construeren Installatie van Moerdijk Nieuw onderkomen voor Scheepvaartmuseum ARCHITECT W. G. QUIST (38) Boele verbouwt tanker tot werkvaartuig Rijnmond wil snel nieuwe voorzitter Nieuwe radar- keten bij Antwerpen m w Queen II gaat 23 december varen Spaanse folklore in Dijkzigt II KINDEREN GENIETEN IN JEUGDLAND GRAAFSTROOM SÜ iSÉSitÉl Scheepsbouworder voor België V erre-Oostendienst P. and O. uitgebreid melk heerlijk boter vers kaas kostelijk (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM GUIDO VAN DETH laat ieder jaar zo'n duizend oppen in Rotterdam achter; theaterpoppen, die de kinderen zelf in jeugdland maken en waarmee zij thuis en op straat hun eigen voor stellingen geven. Kinderen poppen leren maken is een van de manie- jen'van Guido van Deth om meer mensen voor het poppentheater té'interesseren. Hij ontkent niet'dat de televisie het gehele poppen theater in Nederland enorm gestimuleerd heeft, maar desondanks staat deze speciale kunstvorm in Nederland nog maar aan een begin. Mogelijkheden iÉHÉiB J#pti jsais 99 Hoopvol ANDERS? TORENS I8 Jnp gQTTERPAMMER Pagina 3 2A ZATERDAG 27 JULI ?9ó8 bleakensgraaf 01S49-24S zijn er 150 amateurs die geregeld een voorstelling geven. En dat was toen ik na de oorlog begon samen met de Haagse journa list Rico Bulthuis en de reklameteke- naar Sam van Vleuten in een- soort open theater voor iedereen wel een beetje anders. Wij drieën hadden, na dat we in de oorlog in besloten voorstellingen veel hadden gespeeld, het idee dat ledereen op or,s zat te wachten. De desillusie was groot: vier. soms zes toeschouwers per voorstelling." „Een heel andere zaak is", aldus Guido van Deth, „de ontwikkeling van het poppenspel zelf. Nu pas be ginnen de poppenspelers een beetje te ontdekken welke mogelijkheden er in hun materiaal schuilen, wat de mogelijkheden van nieuwe materia len zijn en hoe de techniek verbeterd kan worden. Persoonlijk'geef ik trouwens min der om techniek dan om vormgeving van de poppen, enscenering en de kleur. Hoezeer we nog nauwelijks ln de eerste plaats is er liet pro bleem 'van de erkenning als kunst- vorm. O»4 Jan'" N'elisscn cn Feike Bosms met hun poppenspelen 'een „Hals hebben -gekregen in het Hol land Festival IS, cën belangrijke stap voorwaarts, maar- de opmerking van tea rector van een lyceum tot zijn leerlingen: „En nu het woord aan meneer Van Dejh met zijn poppen- bast" is een even grote stap terug. Het is voor de volwassenen nog al tijd een hele zelfoverwinning om naar een poppentheater te komen en onbevangen te gaan zitten om te kij ken en te luisteren", zegt Guido van Deth. „Maar goed, het begint te komen. Er" zijn nu in Nederland 12- echte poppentheaters, zes van beroepsspe lers en zes van amateurs. Daarnaast l _„jIesKs weten- wat er in het poppentheater gebeuren kan, bewijst wel dit voor val. Tot nu toe is iedereen bang van schaduw, omdat zo dachten wij de schaduw van de pop de aandacht van de pop afleidt. In Den Haag, in een snel geïmproviseerde voorstelling zonder goede achterdoeken, bleek echter dat hét kind Inderdaad op de schaduw Iet, maar telkens zoekt waar de schaduw vandaan komt. De aan dacht is niet in gevaar, er is wel een aspect bijgekomen. Een ander voorbeeld van de begin fase van het poppenspel vindt Guido van Deth -bij de televisie. „De meeste televisie-poppenspelers spelen hun voorstelling met kinderen erbij voor de camera's, zoals zij ook gespeeld zouden hébben zonder camera's. Een echt televisie theater, dat alle bijzon derheden van. het medium uitbuit is er eigenlijk niet. En waarom niet? Omdat de spelers niet zonder publiek kunnen en men derhalve 'min of meer aan de kast vast zit." Op de vraag of de poppenserie „The Thunderbirds" niet gerekend kan worden tot een geïntegreerd te levisiespel reageert Gu-ido van Deth fel: „Bij deze televisiesrtrip blijft er voor de kinderen niets meer te raden, niets meer te fantaseren over. De kracht van het poppenspel is voor mij dat iedereen die kijkt op zijn eigen manier invult wat in het thea ter weggelaten is. Bij de Thunder birds spreek ik liever van derderangs toneel. De poppen zijn slechte ver vangers van acteurs geworden." „Welke poppenspeler je ook vraagt waarom zij met poppen spelen-, in ieder geval zal uit hun antwoord blijken, dat zij uit zijn op de emotie van de toeschouwer, dat zij reactie teweeg willen brengen. De een doet dat met bijzondere poppen, de ander met prachtige kleuren, weer een an der door een bijzondere enscenering, maar in alle gevallen is het. er om begonnen de toeschouwers in hun ban te nemen en te laten meebeleven wat zij zelf op dat moment beleven. Bij de Thunderbirds is dat onmoge lijk." Wat in Oost-Europese landen een vanzelfsprekende zaak is, namelijk naar het theater gaan, is volgens de heer Van Deth in Nederland altijd nog te veel voorbehouden aan de bo venlaag van de maatschappij. In OosLEuropa hebben de poppenthea ters dan ook een vaste plaats ver worven bij het grote publiek, omdat deze theaters een keuzemogelijkheid te meer zijn om uit ie gaan. In Ne derland is men aan bewust kiezen voor een poppentheater nog niet toe, het is te veel een toevalstreffer. Dat er desalniettemin al zes be roepstheaters zijn en de vaste bespe lers het hoofd boven water kunnen houden is hoopvol. Ten aanzien van Rotterdam zegt Van Deth dan ook dat de tijd hier rijp is voor een eigen theater. Per slot van rekening ver zorgt hij niet alleen tachtig voorstel lingen in Jeugdland, ieder jaar weer, maar geeft hij ook nog eens honderd schoolvoorstellingen, terwijl de voorstellingen in zijn eigen Haags theater nog eens voor een. kwart door Rotterdammers gevolgd worden. Op de vraag waarom Rotterdam dan eigenlijk niet allang een eigen theater heeft, haalt* hij de schouders op. „Het is een kwestie van initiatief van de poppenspeler, -hij moet het risico nemen, hij moet zijn publiek vormen.- Ik zeg, alleen dat wie er 'ook in Rotterdam begint, hij -het gemak kelijker zal hebben dan ik twintig jaar geleden in Den Haag." Guido en Felicia van Deth spelen vier keer per dag in Jeugdland voor zo'n driehonderd kinderen- per voorstelling. Geen voorstelling lijkt op" de vorige, omdat zij inspelen op de reactie uit de zaal. Hoe zij opgaan in hun spei blijkt uit het feit dat zij onzichtbaar voor de kinderen de gezichten trekken van de figuren ■die door de poppen uitgebeeld wor den. Achter de schermen is met een beetje passen en meten plaats voor tien jongens en meisjes. De prijs voor deze plaatsen in het poppentheater is hoog: een half uur doodstil zitten en 'geen geluid geven. Guido' van Deth laat vooral kinderen die poppen ge maakt hebben op deze 'manier het vak zien. Dat ondanks het feit dat de kinderen achter de schermen kunnen kijkers de illusie van het spel niet .verloren gaat, kan men. concluderen uit de opmerking van 'een jongetje: „Ik heb me rot gelachen om dat var ken", zonder dat- hij zelfs maar besefte dat hij het varken helemaal niet gezien had, maar ajleen het ge zicht van Guido van Deth op het moment dat deze het varken zijn stem leende. Guido van Deth spéélt niet alleen in Jeugdland, maar hij geeft er ook een cursus» poppenmaken zoals hij deze cursussèn elders ook geeft. Met dé grootst mogelijke aandacht werken de kinderen aan de koppen van de poppen, waarin zij alles leggen wat zij creatief maar te geven hebben. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Er moet een grotere eenheid komen tussen ont werpen en construeren. Elk huis, elk gebouw, kortom elk bouwobject is immers een samengaan van architec tuur en het verdere programma dat er in verwerkt moet worden. Bij de opleiding dient men dan ook meer aandacht te besteden aan de constructieve waarde van de. objec ten". Dat is de mening van de Rot terdamse architect W. G. Quist, die in september de eerste colleges zal gaan geven aan de Technische Ho geschool van Eindhoven. Hij is be noemd tot buitengewoon hoogleraar In het architectonisch ontwerpen en als zodanig verbonden aan de afde ling bouwkunde. In Nederland kende men tot nu toe afzonderlijke opleidingen voor archi tect, bouwkundig ingenieur en civiel ingenieur. De opleidng aan de TH van Eindhoven is er echter op gericht deze drie „onderdelen" tot één geheel samen te voegen. De studenten krij gen daardoor van alle zijden een zo groot mogelijke inbreng. De drie richtingen zijn in de persoon van de vermaarde architect Nervi wel heel sterk verweven. De heer Quist :„We 'kunnen nu eenmaal geen Nervi's maken. Door de nieuwe opleiding kunnen we echter wel een eind in de goede richting komen. De eenheid tussen ontwerpen en construeren bepaalt voor een groot deel het karakter van deze studie richting." Het ligt niet in de bedoeling van architect Quist z'n studenten een be paalde esthetische boodschap mee te geven. In zo'n boodschap schuilt na melijk het gevaar van emotionele as pecten. Hij zoekt het meer in de ei gen wetmatigheid van iedere opgave, die hij op een bepaalde wijze tot uitdrukking wil brengen. Het streven naar een grotere een heid tussen ontwerp en constructie impliceert, dat er volgens de ideeën van de heer Quist het één en ander aan bouwprojecten mankeert. Wat moet er allemaal anders worden ge daan? Architect Quist: „Dat heeft met de eigen wetmatigheid te maken. Wan neer men esthetische hobby's te veel gaat uitleven, ontstaat er onduide lijkheid in de opgave. Misschien ge beurt dat nog te vaak. Daarmede is natuurlijk niet gezegd, dat een eigen inbreng, een eigen vertaling van die opgave niet is toegestaan." De ontwerpen van architect Quist omvatten onder meer bejaarden- en verpleegtehuizen in Schiedam en Ridderkerk, kerken in Zwijndrecht en Ridderkerk en verreweg het meest bekend het waferwinbedrijf van de gemeente Rotterdam op de Berenplaat. Diverse ontwerpen zijn internationaal geprezen en bekroond, onder meer met de zilveren medaille verbonden aan de Prix de Rome. De nieuwste schepping van archi tect Quist is merkwaardig genoeg bestemd voor Eindhoven: Een water toren, bestaande uit enkele open constructies met drie grote bolvormi ge reservoirs op verschillende ni veaus in de top. Hij heeft door een zelfstandig samenspel van leidingen, ROTTERDAM -~ Boele's Scheepswerven en Machinefabriek NV tc Bolnes gaat de vroegere erts olietanker P. G. Thulin (26.5(H) ton) verbouwen tot een werkvaartuig dat gebruikt kan worden bij de winning van olie en gas op het continentale plat. De opdracht is verstrekt door Heerema's Ingenieursbureau NV. De P.G. Thulin is een zusterschip van de vorig jaar vergane Jacob Ver olme, die beide bij het Verolme-con- cern zijn gebouwd. Op het dek komt een kraan die tot de grootste ter wereld behoort; hij vrordt geleverd door de Werf Gusto in Schiedam. Draaiend zal deze kraan 500 ton kunnen heffen, bij een reik wijdte van 27 meter. Er zal een boegschroef worden geïnstalleerd die hst manoeuvreren zal vergemakkelijken. De eigen voortstuwingsinstallatie van het schip is. 15.000 pk en goed voor een snelheid van 15 mijl per uur. Aan boord wordt accommodatie ge bouwd voor ongeveer 100 man. De kosten van de verbouwing be dragen ongeveer 13 miljoen gulden. Het Scarwei moet in maart 1969 ge reed zijn. SCHIEDAM Het dagelijks bestuur van Rijnmond heeft vrijdag na een vergadering een brief aan mi- minister mr. H. K. Beernirak van bin nenlandse zaken geschreven waarin wordt aangedrongen op het benoe men van een nieuwe voorzitter van Rijnmond voordat mr. V. G. M. Ma- rijnen op 16 oktober als burge meester van Den Haag wordt geïnstalleerd. Vorige week ■-- na de benoeming vair de heer Marijnen heeft de minister al laten weten spoed te be trachten bij het benoemen van een nieuwe voorzitter. Het Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum in Amsterdam krijgt een nieuwe behuizing. De collectie van het museum wordt namelijk overgebracht naar 's Lands Zeemagazijn aan het Katten burg, omdat het huidige pand aan de Schuitstraat te klein werd. Het wordt tevens rijksmuseum. Het Scheepvaartmuseum is In 1922 in dit pand gekomen en toen reeds nam men aan dat dit slechts tijde lijk zou zijn. De verzameling is min of meer een permanente voortzet ting geworden van dc in 1913 gehou den Entos-ten toonstelling, de eerste Nederlandse tentoonstelling op scheepvaartgebied. Nu de Koninklijke Marine 's Lands Zeemagazijn gaat verlaten, kwam er een goede mogelijkheid vrij het museum daarheen te doen verhuizen. In het gebouwencomplex zullen waarschijnlijk ook de oude modeüenkamer van de Koninklijke Marine (nu in depot bij bet Rijksmuseum) en delen van de historische collectie van liet Rijksmuseum worden onderge bracht. De vereniging die tot nog toe het Scheepvaartmuseum exploiteerde, zal als gevolg van de verhuizing worden omgezet in een Vereniging van Vrienden van het Rijksmari- ticm Museum, zoals de verzameling voortaan zal helen. Dat is een betere benaming omdat de collectie niet alleen betrekking heeft op de scheepvaart, maar op het gehele Nederlandse zeewezen. Dc Belgische scheepsbouwin- dustrie heeft dezer dagen een be langrijke order gekregen. De Per zische scheepvaartmaatschappij Arya' National Shipping Line heeft namelijk bij Cockerill te Hoboken bij .Antwerpen zes vrachtschepen van elk 15.000 ton besteld. Met deze opdracht is een bedrag van ruim 100 miljoen gulden gemoeid. Enkele maanden geleden ontving de werf .een order voor zes vrachtschepen uit Joegoslavië. Wanneer na de restauratie van 's Lands Zeemagazijn de inrichting van het nieuwe museum zal zijn voltooid, zal het een vrijwel unieke plaats in de wereld innemen. Met het Engelse scheepvaartmuseum in Greenwich zullen beide musea dan verreweg de belangrijkste collecties op dit gebied omvatten. De restauratie en inrichting van het nieuwe museum zal in fasen geschieden. Het complex is een ar chitectonisch bouwwerk van grote betekenis, waarin de verzameling van bet Scheepvaartmuseum zéér op haar plaats zal zijn. Celijktijdig met de helling groeit bij Verolme in de Botlek de eerste 255.000 tons tanker voor de Esso. Het middenstuk van de helling is klaar en daarop zijn reeds een groot aantal sclieepssekties geplaatst. In. januari moet alles gereed zijn, omdat dan de 350 meter lange tan ker in het ivater moet glijden. De andere drie tankers van meer dan 200.000 ton die Verolme in op dracht heeft (nog twee voor Esso en één voor Petrofina) zullen ten dele op de helling én ten dele in het te graven mammoetdok worden ge bouwd. In hel dok worden de delen luier aan elkaar gelast Langs de rechter Scihelde-oever ten noorden van Antwerpen is "een keten van radarstations in gebruik genomen die het mogelijk maakt de scheepvaart tot aan de Nederlandse grens te volgen. Op de radarschermen kunnen de posities van de afzonderlijke sche pen tot op vijf-meter nauwkeurig worden oepaaid. De nieuwe centrale vliètsluis is .verbonden met de reeds bestaande posten aan de Boudewijn- en Van Cauwelaertsluizen dichter bij Antwerpen. Er worden met Nederlandse auto riteiten besprekingen gevoerd over. uitbreiding van de radarketen naar Nederlands grondgebied. De Queen Elizabeth II het vlaggeschip van de Engelse rederij Cunard begint 23 december aan de eerste reis. Het is een soort proef- reis, om de bemanning te laten in spelen op het 65.099 ton metende pas sagiersschip. Na deze vier dagen durende Kerstreis volgen drie „officiële" rei zen. Er is uit heel de wereld een geweldige belangstelling om een van deze trips mee te maken. Meer dan 8000 mensen hebben zich reeds op gegeven, zodat er een keuze moet worden gemaakt wie mee kunnen. Een van deze reizen is een 13-daagse cruise van Engeland naar New York via de Canarische Eilan den. Daarna volgen nog drie cruises vanuit New York naar Wegt-Indië. Eerst op 18 april volgend jaar be gint de Queen Elizabeth II aan de eerste transatlantische reis tussen Southampton en New York. Het ligt in de bedoeling jaarlijks 12 reizen heen en terug te maken; de rest van het jaar zullen cruises worden geva ren. De opbrengst' van de Kerstreis heeft Cunard bestemd voor een lief dadig doel. De vrachtdienst die de P. and O. tussen West-Europa en het Verre Oosten onderhoudt is uitgebreid met vier schepen. Deze zijn onttrokken aan de dienst op Australië, omdat op die route begin volgend jaar con tainerschepen gaan varen die een groot deel van het ladingaanbod van de vier schepen rullen overnemen. De Verre-Oostendienst omvat naast drie snelle Strath-schepen nu zeven vrachtschepen die varen in een schema van 90 dagen. De tien schepen onderhouden drie verschil lende diensten. draden etc. een boeiend geheel trach ten te scheppen. Hij zegt; „Vroeger waren de water torens als het ware halve kerktorens. Zelfs-in de Noordoostpolder kan men ze nog vinden. In het ontwerp voor de gemeente Eindhgven heb ik ge tracht de functie en het karakter van de toren tot uitdrukking te brengen." De'heer Quist wil naast het geven van colleges aan de Technische Ho geschool zijn eigen werk zoveel mo gelijk voortzetten. Favoriete op drachten of ontwerpen heeft hij niet. Ieder object is naar zijn mening .boeiend. Daarbij behoort ook inte rieurvormgeving. De Rotterdamse ar chitect heeft zelfs meubelen ontwor pen. Leeftijd is volgens de heer Quist (38) niet van overwegend belang. Jonge architecten kunnen naar zijn mening ook conventionele ideeën hebben. Daarnaast zijn er jonge ar chitecten, met quasi revolutionaire ideeën, die echter een. weinig opzien barende inhoud hebben..» 'ROTTERDAM Dat het Spaanse tjolk meer muzikale uit-irjken kent dan de flamenco bewees vrijdagavond in Dijkzigt openluchttheater het Centro Cultural Santiago met volksdansen en muziek uit allerlei delen van het I- berische schiereiland en ook. van de Car.arisohe Eilanden. Deze culturele kring uit Barcelona is een gezelschap jonge mensen dat deSpaanse folklore bestudeert en pok levend wil houden. Het bracht een bont programma, waarin num mers van zeer uiteenlopend karakter werden gegeven, met goed verzorgde costuums en duidelijke uitleg over de streken waaruit de dansen stammen. Dat deze Spaanse folklore zich uitstrekt tot buiten de grenzen van Spanje werd al meteen bewezen in het openingsnummer; Catalaanse dans uit de omgeving van.... Mantpel- lier in Frankrijk. Dat is niet zo heel verwonderlijk, als men beseft, dat enige eeuwen ge leden het Catalaanse koninkrijk is opgedeeld in een Spaans en èen Frans gedeelte en dat de Franse en Spaanse Catalanen met hun .eigen taal en zeden onderling meer ver wantschap hebben dan de Franse Ca talanen met Frankrijk of de Spaanse Catalanen met Spanje. Maar de rest van het programma, betrof het wezenlijke Spanje, dat volgens sommigen eerst ten zuiden van Barcelona-begirit. De muziek is melodieus, in het zui den uiteraard niet vrij van invloeden van de Moren, die immers eeuwen lang daar heersers zijn geweest. De diverse nummers werden afge wisseld met pianomuziek en guitaar. ZEVENBERGEN Tijdens een bijeenkomst in de zaal van hotel Van der Ilooft-de Wit zal op 16 augustus om 10 uur de commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, dr. C.' N. M. Kortmann, de leden van het in- dustrieschap Moerdijk installeren. De voorzitter van het in dustrieschap Toerdijk, burgemeester H. E. M. 'Schaminée van Zevenbergen, deelt mee dat in september vergade ringen van het dagelijks bestuur en de raad van bestuur zullen worden gehouden. Daarop zal de stand van zaken met betrekking tot de plannen voor aan leg. van een industrieterrein langs het Ook, zullen enkele beslissingen wor- Hollandsch Diep worden besproken^ den genomen. ROTTERDAM B. en W. van Rotterdam stellen de gemeenteraad voor een onderhandse geldlening aan te gaan van tien miljoen gulden bij de N.V. bank voor Nederlandse Ge meenten in Den Haag. Het is een lang lopende lening van 25 jaar met een rentepercentage van. 6és procent per jaar. De' geldlening zal worden gebruikt voor de finan ciering van de werken in uitvoering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1