Drie weken Jeugdland: niet meer bezoek K. Smit van Zwaluwen donderdag overleden ftllllfif lllil itisiiissi „IEDEREEN KAN CREATIEF ZIJN Cursisten Vrije Academie lieten hun opruiming Kinderen houden niet van lange w neten en kaartjessysteem Acht jaar ere-voorzitter Nieuwe inwoners ontvangen gids Sm! II boogaard - PHILIPS Predikbeurten 7»e opruiming 'W.: Variaties 7i trek Kritisch medische dienst SERVICE i boogaard Geremd Propaganda wandvlnyl tërmeulen licht in gewicht ±150x200cm V' iét 1 «fcisss lisais gfjppjjjg VLAARDINGEN Vandaag Vakantieprogramma en dagelijks i* I ®SfS§CS VLAARDINGEN Wie kennis wil maken met het werk van de cursisten van de Vrije Academie kan dat nu doen. Met ingang van vandaag tot en met 10 augustus wordt in het oude schoolgebouw aan de Zomerstraat 31 en in de Visbank een expositie gehouden. De ze tentoonstelling is, als onderdeel van de vakantiefestiviteiten, voor iedereen gratis te bezichtigen. Voor all* PHILIPS producten naar Kat i PHILIPS-CENTRUM DE SPECIALIST MET EEN GOEDE Voor mensen die letten op KWALITEIT en PRIJSJ (uw vertrouwen waard) op textielbasis 120-130 cm breed -2J8- L*ml DE ROTTERDAMMER Pagina 4 2A ZATERDAG 20 Jim TOPDAGENVERSCHRIKKING Over een paar maandjes (s het «cht géén luxe om er een extra «leken bij te hebben en U kunt met de aanschaf natuurlijk nog wel even wachten, als U het niet erg vindt 'om de volla mep te moeten betalen... Wie liever vele guldens bespaart kan nu terecht op onze 1 e etage, waar wij een bijzondere aanbie dingdekens hebben. Prima dekens, van een prachtige kwaliteit Flbracel, dus licht in gewicht en heerlijk warm. Deze Fibracel dekens, |n modern blok- of streepdessin en in fraaie warme kleuren. Ideaal voor de Jongens-of meisjeskamer, in Uw zomerhuisje of als plaid in de auto, nu voor bijna de helft van de normale prijs. 0 1M Maandagmorgen om" 9 uur be gint de verkoop van deze partij fibracel dekens van een prima kwaliteit, In prachtige kleuren en dessins, 130x200 cm voor prijzen die alleen nu mogciijk zijn. Enkel* stuks 190x230 cnu25r nu voor 13.88 Duur na t* epniimlng f8 Jutl tct 9 «ujvstuc dén ld. af schriftbnt. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Topdagen zijn voor Jeugdland een verschrik- Mng. Zowel voor de bezoekertjes als het leidinggevende personeel. Dergelijke dagen komen steeds minder voor. In de drie weken dat Jeugdland tot dusver dit jaar gedraaid heeft, waren het welgeteld twee dagen waarop Jeugdland min of meer op zijn kop stond. De eerste keer was dat met het aangekondigde bezoek van Dorus, de tweede keer toen Delftse autobussen hun 900 passagiers voor de poorten van de Energiehal afzetten. Het gevolg van zo'n onver wachte bezoekersstroom is, dat de onvriendelijke bordjes „vol" nóg meer stands dan gewoonlijk flankeren. ter, die om beurten in een aange bouwd houten bouwsel worden ge houden. Dit passieve element is om de nog passievere wachttijden enigszins op te heffen. Wie wat wil zien kan dat doen zonder al te lange tijd op begin van een voorstelling te hoeven wach ten. Het bezoekersaantal van Jeugdland gaat dit jaar ongeveer gelijk op met dat van vorig jaar, toen 46.000 kinde ren geteld werden. Dit betekende een behoorlijke teruggang, die, zo meldt het jaarverslag van de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, voorname lijk aan de gunstige weersomstandig heden geweten moest worden. Waar om het aantal dit jaar niet weer gestegen is, blijft dan een open vraag. Die bordjes „vol", met andere woorden „verboden toegang", doen echter ook op rustige dagen dienst, wanneer het bezoekersaantal even beneden de 3000 kinderen blijft. De rijen wachtende kinderen voor verschillende stands zijn een ver trouwd Jeugdlandverschijnsel gewor den. Wie aan de wachtende kinderen de vraag stelt of ze bet vervelend vinden om zolang geduld te moeten hebben voor ze iets kunnen „doen" krijgt aanvankelijk een negatief ant woord. Het lijkt als een onvermijde lijk kwaad aanvaard te worden. Nadere ondervraging levert echter een nieuw antwoord op: „Jeugdland ls wel fijn, maar...," en dan komt gegarandeerd het wachten, maar ook het kaartjessysteem ter sprake. Verschillende standhouders delen op bepaalde uren kaartjes uit: het bezit daarvan geeft op de daarop vermelde tijd toegang tot de stand. Voor de trouwe Jeugdlandbezoekers is dit systeem geen bezwaar. Ze we ten precies hoe laat en waarheen ze moeten rennen om een kaartje te be machtigen. De nieuwelingen in het vak zitten er door hun onwetendheid altijd naast. En dat moet een trieste ervaring zijn. Jeugdland is nu eenmaal opge bouwd uit stands waar het „doen" toch wel op de eerste plaats komt De variaties en mogelijkheden van han denarbeid zijn vrijwel onuitputtelijk. Er zijn dan nog wat intelligen tiespelletjes zoals in een verkeers- stand, voor kinderen die in beweging willen zijn bestaat een rolschaatsbaan en dan is er het pas sieve element ingebracht met voorstellingen van het poppentheater (Guido van Deth) en een stereothea- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer K. Smit (ïl), ere-voorzitter van de voet balvereniging Zwaluwen, is donder dag in Het Holy ziekenhuis overleden. De heer Smit was een grote bekende in de Vlaardingse voetbalwereld waarin hij vele jaren bijzonder actief is geweest. Van de oprichting af was hij voor zitter van Zwaluwen. Een kwart eeuw heeft hij de voorzittershamer gehanteerd en bij zijn afscheid in 1960 werd tot ere-voorzitter benoemd. Ook was hij erelid van de Vlaar dingse Bond voor Lichamelijke Op voeding, waarvan hij bestuurslid is geweest. De heer Smit speelde In zijn jeugd jaren in de christelijke voetbalvere niging DOS. Later stimuleerde hij de voetbalsport in Obadja, een afdeling van de christelijke jeugdvereniging Liefde en Vrede, Het resultaat van zijn bemoeienissen was het ontstaan van Zwaluwen, dat zich van Liefde en Vrede losmaakte toen het toetrad tot de KNVB. Een grote vriend van de heer Smit •was de heer H. van den Berg, die een aantal jaren geleden is overleden. Hij (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zij die zich in Vlaardingen vestigen ontvangen van het gemeentebestuur een „Gids van Vlaardingen". In deze gids zijn opgeno men adressen en telefoonnummers van het gemeentebestuur, gemeentesecreta ris, openbare diensten en bedrijven, kerkgenootschappen, onderwijsinstellin gen. verenigingen en organisaties. De gids is een uittreksel van het NUHA-adresboek, dat onlangs is ver schenen. In de gids ls een artikel over de ge schiedenis van Vlaardingen opgenomen, alsmede een voorwoord van het ge meentebestuur. Een Inlegvel vermeldt de uren, waarop de gemeentelijke in lichtingenbureaus zijn geopend. is van de oprichting af secretaris ge weest van Zwaluwen. Onder leiding van dit tweetal groeide Zwaluwen uit tot de grootste Nederlandse zaterdagvoetbalcub en klom het naar de hoogste afdeling in de landelijke zaterdagvoetbal competitie. Het stoffelijk overschot wordt maandagmiddag om kwart over twee op de Algemene Begraafplaats in Vlaardingen ter aard besteld. Na af loop bestaat In de aula gelegenheid tot condoleren. Het jaarverslag stelde voorts: „De ze speel- en werkplaats voor de jeugd heeft uiteraard alleen maar zin als ze bij de kinderen aanslaat. Dit bleek in 1967 het geval te zijn". Als het bezoekersaantal ditmaal gelijk ligt met dat van vorig jaar, is de conclusie gewefttigd dat Jeugd land dus nog steeds in trek is. Jeugdland zou een stuk plezieriger worden als het minder aan zou slaan. Naar onze smaak lopen er ook op de „rustige dagen" kinderen verloren rond. Waarschijnlijk hebben zij dit te danken aan hun eigen ongeduld, maar het Is begrijpelijk dat zij af geschrikt worden door wachtende rijen voor de stands waar ze eigen lijk zo binnen zouden willen wande len. Uiteraard zijn er enige stands in Jeugdland aan te wijzen waar dit zonder meer mogelijk is, maar dat zijn dan toch meestal niet de aan trekkelijkste stands. Recreatie ■yLAARDINGEN heeft een nieuiw rap- port. Het is een objectieve studie van een buitenstaander, gemaakt in op dracht van de gemeente. De bedoeling van het rapport is geweest een weg te wijzen om de eigen werkgelegenheid te bevorderen. Het resultaat van het onderzoek is dat Vlaardingen bij een inwonertal van 100.000 in het jaar 1980 een aanzienlijk stuk grond nodig heeft om daarop bedrijven te doen vestigen. Als plaats voor de ze bedrijven wijst het rapport op de groene buffer tus sen Vlaardingen en Maassluis, een groenstrook die be stemd is voor re creatieve doelein den. Het is niet te verwachten dat de gemeente een gedeelte van deze groen strook zal opofferen aan het bedrijfs leven. Tegenwoordig wordt door over heid èn burgerij sterk gewaakt voor de aantasting van groen: een kostbaar be zit en zeker voor Vlaardingen. - Het gemeentebestuur en de raadsleden houden zich momenteel bezig met te onderzoeken, wat de consequenties van de studie zullen zijn-. Het is te hopen dat de gemeente een andere weg in slaat, dan in het rapport wordt aange geven. Het uitbreiden van de voor industrie bestemde bedrijven is nood zakelijk, maar het valt te betwijfelen of het ten koste moet gaan van een recreatiegebied. De groei van de gemeente loopt sterk achter bij de gemaakte prognoses, die voor 1980 een inwonertal van 150.000 inwoners voorspelden. In 1980 zal ech ter volgens het rapport het aantal in woners naar schatting 100,000 bedragen, "Wanneer Vlaardingen is voltooid zal de totale bevolking bovendien ver onder de geschatte 150.000 blijven. Men rekent de laatste tijd op zo'n 130.000 mensen. Dit betekent dat de wjjk Broekpolder veel kleiner van opeet zou kunnen wor den, dan is gepland. Mogelijk dat in dit gebied de voor de werkgelegenheid noodzakelijke bedrijven kunnen worden gevestigd. Het gemeentebestuur zal, dachten wij, moeten kiezen tussen het recreatiegebied of de Broekpolder, Een andere mogelijkheid is er niet, omdat het overige deel van Vlaardingen zijn bestemming reeds heeft. Het is te wen sen dat het gemeentebestuur zal kiezen voor de Broekpolder. rVv^sfiinnjèw. ft t g> i i j,„t l, 4 -I Stadsgehoorzaal: De nacht ls er om te stelen, film a.l„ 20 Het Hof: Bouw van houten Jeugdstad voor Jongens van 11 tot 14 Jr., 9 Weeshuls: Stuif in-Stulf uit, 10 tot 16. De Pelikaan: Belgerlaan SI. filmvoorstel ling. 10.30 Stadhuis: vertrek excursie naar vliegveld Ypenburg, 12.30 Visbank: grote ruilbeurs, gratis toegang, 14. Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 11, tel. 346775. Klachten bezorging: maandag t/m vrij dag van 16.30-19.00 uur en zaterdag van 16.00-19.00 uur: H. Verhey, P. K. Drosaertstraat 210. tel. 343345. Alarmnummer politie: 34.44.44. GG/GD: 34.34.55. Brandweer: 34.44.44. Alarmnummer meld- en regelkamer voor klachten luchtvervuiling: 28.28.87. Apotheek: westerapotheek, voorstraat 53. tel. 34.26.83. Klachten bezorging Maassluis: Mevrouw N. Klein, Damstraat 13. Apotheek .Maassluis: Apotheek Rijn mond, Mozartlaan, tel. 2208, Vlaardingen: Boodschappendienst tel. 205611. Hoek van Holland: Dr. A. W. L. Hut tel. 3496. Maasland: P. Noordam tel. 91899 - 2035. Dierenarts: C. v. d. Most te Vlaardingen te!. 010 - 343084. Maassluis: J. Smijers tel. 2109. Apotheek: De Jong, wijkverpleging: Zr. Pols tel. 3320 en Zr. 31ji tel. 2160. <-> V n'VY'"i;c, V -''Z v»< V t'vY köo MÉ»! (ojoWW. >v ywi (Van een onzer verslaggevers) Het is te prijzen in de samenstel lers, 41 at zij werkstukken hebbes op- genor.ej van alle cursisten. Es dat waren er maar liefst 180, variërend in leeftijden van zes tot zestig jaar. Het zal niemand verwonderen, dat het tentoongestelde sterk in kwaliteit verschilt. Maar een winstpunt is het Infor matieve karakter en dat was ook de bedoeling. De Vrije Academie wil la ten zien dat schilderen en handenar beid een creatief spel is. waarbij niet Schiedamseweg 41 het eindresultaat hoofdzaak is (hoe wel de betekenis hiervan niet wordt onderschat), maar het werken eraan. Er zijn kunstacademies, mu ziekscholen en toneelscholen; die mensen opleiden voor een creatief beroep. Bij de Vrije Academie ligt dat anders. Ook als men zich geen kunstenaar voelt of zich zelfs versto ken waant van eigen creatieve capa citeiten, kan men leren zich beeldend uit te drukken. Dat velen daarin geslaagd zijn blijkt uit de tentoonstelling, die het resultaat laat zien van een jaar wer ken: de academie is vorig jaar sep tember gestart Allerlei materialen en technieken worden toegepast Bij het tekenen en schilderen zijn dat plakkaat- en waterverf, houtskool, crayon en inkt, verwer king van waskrtjt en pastel, sjablo nen, scheuren, knippen en plakken. Ook geeft de academie les in druk technieken, zoals linoleumsnijden, fftöfdrukken en aardappeïstempelen. De plastiekjes tonen wat er kan worden bereikt met gips, sehuimbe- ton, papier en draad, maar ook met waardeloos materiaal en pa- pier-maché. Interessant voor de vrou welijke bezoekers is vooral het werk van de cursisten textielbewerking: vrij borduren, applicatie, patch-work, open naaiwerk, kralenwerk en knoopwerk. De heer "W. Eijkelenbooïn, voorzit ter van de Stichting Vrije Academie, is bijzonder blij met het resultaat van het eerste cursusjaar. Hij zegt dat ieder normaal mens fantasie en beeldend vermogen bezit, maar dat kinderen door een verkeerde opvoe ding en slecht onderwijs vaak wor den bedorven. „Het beelden^ vermogen van een kind moet onbedorven blijven. De ouderen sporen de jengeren vaak aan tot naSpen, Het gevolg ls dat de kin deren hun zelfvertrouwen en de ge zonde relatie tot het materiaal verlie zen, Jamtner, want juist het kind be grijpt met al zijn zinnen het materi aal. De ouderen -daarentegen zijn door al te veel voorbeelden en te hoge maatstaven geremd. Zij dienen zich te bevrijden van vastgeroeste voorstellingen en maatstaven om zo weer te komen tot een oorspronkelijk scheppen", aldus de heer Eljkelen- boom. Onder leiding van directeur J. Breeman geven acht docenten les in de vakken tekenen, schilderen, boetseren, handenarbeid en naald werk. In het kdmende cursusjaar hoopt de academie met twaalf docen ten te gaan werken, zodat dan 250 cursisten kunnen worden geplaatst Besloten is aan het programma de eursus fotografie toe te voegen en in de loop van het jaar misschien ook een cursus pantomime. De vakken zijn onderverdeeld in drie leef tijdsgroepen: 6 tot 12 jaar, 12 tot 16 jaar en 16 jaar en ouder. De gemeente heeft de academie twee lokalen ter beschikking gesteld in de oude BLO-school aan de Zo merstraat SI. Met deze ruimten kan men voorlopig vooruit, want met een scherp opgesteld rooster kunnen in deze lokalen elke week 400 cursisten werken. De academie gaat een programma boekje uitgeven, dat zal worden verspreid onder de schoonhoofden. Zij zullen -bovendien een uitnodiging krijgen voor een rondleiding op de tentoonstelling. Ook zal men onder personeelsverenigingen propaganda voeren. Dc tentoonstelling van de Vrije Academie in de school aan de Zo merstraat 31 is van 20 juli tot en met 10 augustus te bezichtigen. De ope ningstijden zijn maandag tot en met zaterdag van twee tot vijf uur 's middags en zaterdagmorgen van tien tot twaalf uur. Als cursist kan men zloh aanmelden bij administratrice mevrouw W. J. Veltkamp, Van Blan- kenheimstraat 19, tel. 346546. MAASLAND Herv.-Sem: 10 ds De Jong 7 ds Cupédo Geref: 10 en 7 ds Bel. Maassluis Herv.gem: Grote kerk lo ds vogel 7 ds Meijer ichthuscentrum 19 ds Meijer Zalencentrum? ds Louwcrse gem. huls 9.45 dhr Koenen Ncd.prot.Bond 10.» ds vellekopp chr.geref: 9.30 en 4.3» kand. Buys geref.vrljg; 8,39 en 5 ds V.d.Wel. ROZENBURG Geref.gem: (Poortegaal) 10 en 3.30 leesd., VLAARDINGEN Herv.gem: Nieuwe Kerk 10 dhr Van Lambalgen, 5 ds De Graaf: Bethelkerk 19 ds De Graaf. 7 ühr Hoogendam: Immanuelkerk 6.30 en 10 d3 Bouterse; Rehobothkerk 8.30 dhr Hoogen dam 10 ds sinke 7 ds Bouterse: ich- thuskerk 6.30 en lo ds Becht: Zonnehuis 10 dhr van zetten: Hólyzlekenhuls 9 ds Sin ke. Geref. Kerk: Oosterkerk 10.30 ds Ter Hart, 5 ds Swen; Emmauskerk 9 ds Swen. 5 ds Ter Hart: Holykape! t de Ter Hart, 5 ds KYoi: Pnlëlkerk 10.30 ds Swen, S ds Zijlstra: Maranathakerk 9 ds Krol. 5 ds Bel: De Wetering 10.15 ds Krol. Chr. Geref, Kerk: Emmastraat no, ia en s ds Holtrig- ter: Pil. de Goedestraat 612, 3 ds Nieuwen- huijze. Geref. Gem: 1® en 5 ds L. Hutsman, SCHTEDAM Grote Kerk 10 ds Van der TT ZIET HET AL: de familie Den Heijer opnieuw in -beeld. En wel een tikje zonniger, dan toen. Zittend 'in de woonkamer van hun vierka- merflat, Homerusstraat 846, Rotter- dam-Lombardijen, derde etage. Op de meubels, die ze van onze lezers ■hebben gekregen. Mevrouw Den Heijer met de naaimachine, die zij kreeg. Op de achtergrond de kachel, die werd aangeboden. Verder: plantjes, die door goede zorgen konden worden gekochten- wandversieringen, die werden ont vangen. De hele flat. ziet er nu echt ingericht uit. Wel gaat mevrouw Den Heijer binnenkort de kinderka mertjes -behangen (doet ze zelf), want wat daar op de muur zit is niet best meer... Overigens ziet het ,er allemaal keurig uit. Dat heeft Jan Krant de zer dagen tijdens een bezoek ge constateerd. Zoals vele huisvrouwen zei mevrouw Den Heijer natuurlijk tijdens de „rondleiding": Let niet op de rommel. Maar dat is bescheiden heid. Hoewel het waar is dat de vrouw des huizes vanwege het voortdurende bezoek vaak niet aan werken toe komt... Ik heb de tweejarige Carolien in de schommel gezien. En ook „zusje", Joke van derden maanden, mocht er 'even in zitten, terwijl haar vader vasthield; Joke heeft een prima box en Carolien allerlei poppen. En de oudste riep steeds „foto, foto" ze vond het poseren leuk. Over foto's gesproken: mevrouw Den Heijer heeft als herinnering (aan moei lijker dagen) de plaat gekregen, die bij het verhaal van vandaag twee weken geleden stond. Natuurlijk is het niet allemaal ro- zegeur en maneschijn. Minder pret tig is bijvoorbeeld dat Joke waarschijnlijk ongeveer een half jaar met één armpje in een gipsver band moet. Ze. heeft eenkleine spastische afwijking (ik hoop dat ik het goed zeg). Volgende week zal de dokter beslissen: Het is nog niet be-, kend óf het meisje in het Sophia- kijiiierzlekehhuis moet blijven <jan v wel .thuis -.mag "genezen.- Want gene- zen doét het zeker. Gelukkig maar dat '-Joke .het alle maal nog niet beseft. Ze kijkt al die vreemde bezoekers met grote "ogen rustig aan. Carolien is wat minder rustig. Maar ja, als er voortdurend mensen komen raak je als kind wel eens van slag. En steeds maar brie ven ook, van al het meeleven zijn. de heer en mevrouw Den Heijer da nig onder de indruk. Een flinke stapel post heb ik inge zien. Fijne reakties van u, lezers, die me goed deden Dit gezin is .echt wel in de kring opgenomen. Het zit nu m /aardig in de „spullen", om een sa menvattend woord te gebruiken. Mevrouw Den Heijer opende een paar kasten en de inhoud bleek oo peU te komen. „Prachtige kleren heb ik gekregen', zei ze ook, Som. mige moet ik vermaken, omdat ik to groot ben (schertsend bedoeld wart ze is juist klein...). Er is nog heel wat afgepraat h dat uurtje. Het is het echtpaar Den Heijer gebleken dat veel meer mensen in hetzelfde schuitje hebben -gezeten en teruggekomen zijn ft bedoel het schuitje van de moois •beloften, die nergens zwart op wit staan, ook niet zwart op wit worden gegeven en bij aankomst niet wor den nagekomen. Ik neem de vrijhed om iedere eventuele gegadigde voor emigratie waar dan ook heen të ad viseren zich terdege voor te berei den! Onze klanten, die graag zelf de kleine karweitjes in hun huis opknappen, kunnen nu in de op- rulmingstijd,' waarin vele par tijen worden aangeboden, extra voordelig uitzijn. Eenmalige verkoop Vinyl op textrelbasis, een prachtige wandbekleding, makkelijk schoon te houden. Omdat er nog één kleur en dessin over Is (vtlt gédimpsneerd) bieden wij dit dubbelbrede wandvi.nyl, dat wij normaal verkopen Voor 2,98, nu aan voor nog géén gulden per meter. Maandagmorgen om 9 uur be gint de speciale partij-verkoop van dit dubbefbrede Wand- vinyl op textielbasis^ in de kleur wit, dessin gedampeneerd, ,±125cm breed, voor ilbasls, In de n Duur nn de opruiming IS juli cot 9 aufurtu: GMn tef. of »thrlft. i*ii. Steen 5 dB Hoffman, Bethelkerk lo ds le Coq, Opstandinaskerk 19 ds Zimmerman, Vreaeskerk 10 Open Deur dienst. KETHEL De Rank 10 ds Verwaal, 7 ds Vons, St,Martinuskerk 9.30 ds Vons, Ned. Herv.Ger.Evang: „ïrene" 10 Dhr Visser. „Irene" 16 ds Stolk. JTN OF IK U vooral in de krant toch nog eens wil bedanken, „Er zijn geen woorden vaor", zegt me vrouw Den Heijer. En dan vertelt ze van een oude dame die een bedrag heeft toegezegd en hoopt zo'n be drag telkens aan het einde van Iede re maand te kunnen geven. Van har telijke mensen, die-al een.paar.teén zijn geweest, steeds om weer iefe te geven. Deze staaltjes zijn hartverw%'-| mend, ik zeg het maar weer. een, ander woord weet ik er niet voot Zo ook uw medeleven per giro, Dat- blijft flink stromen, er waren-dage» dat op onze boekhouding bijna 500 werd geteld. Giften van 2,50, va» 5, van 7,50 van 10, van 25, maar ook van 50 en 100. Uit die ogenschijnlijk zo zakelijks giroformulieren komt dat meeleve» naar voren. Iemand schrijft er bij „Kunnen die heren uit Den Haai pok wat doen?" (Jan Krant kan deze vraag helaas niet beantwoorden), een ander „Een klein steentje voor de schade". Ik pak er maar een paar uit de stapel. Met elkaar, tot en met gisteren duizend en drie gulden! Dat is reusachtig. Het totaal is daarmee over de tweeduizend gul den. Want op de krant hebben we nog ruim 100 in kontanten en me vrouw Den -Heijer heeft nu j 300 is beheer. Juist vrijdagmorgen belde ze me weer op om te zeggen, dat zij met de post een aangetekende brief met 100 had gekregen! Uit Gorssel van „een lezer", meer weet zij niet.. Dat hoeft ook niet, we geven om te helpen, dacht ik, niet om de naam' bekend te maken. En daarom slaan er ook alleen maar initialen in de eerste verantwoording, die ik u hierbij laat zien. Giften uit Rotter dam, uit de omgeving, maar ook van elders in het land. Bijdragen om de nood van een gezin wat te lenigen- HIERBIJ dan een eerste verant woording. Op de giro tot en met 19 JoRlj A.K.B. 10; H-A.v.S. 100;, meW; A. G-T. 15; R.R. 5; mej. Ljvfe G 25; J vd W 10; L.L. d lj< L.v-L. ƒ:10; mevr. J.v.K-S, en W&& f 2,50; P.M. .10; K.-R. 5; A.W. 5; me). 'M^Sg 20; onevr. en P-D. f ƒ5; mej. M.F. f 60l J.A.A.-van V,; G.v.W. 10; N- v. L. 30; T-HN^£i^|gg A.H. 10; mej. J.W.L. 100; waaf C. en J.R. ƒ50; J.vD 5; H.A. v.d, B. ƒ10; JK [M BH. 7,50; J.J.B. 10; 5; mej. N. v.d. V. 2,50; W-M*, 25; mevr. A.J.M. 50; 10; IJ. B. 10; mevr. K frt mevr. J. 10; S.PL. 10; AA. ƒ19. W.M. v.d. P. 10; A.T.. 20; ïg% 20; mevr. D.V.-K. 25; C. wSS 2,50; mej E S 10; f 2,50; D.K. 10; C.J.V. 10; J-Kj i A. ƒ50; L.H.K. 2,50; C.V.D.-K. 2,50; W. V.d: K Mr, mej. E. v.d M 10; J de tt Li», mevr H.O. 25; abonnee 10. V. d, 50; JJ3. 10; W. op den ƒ10; mej. C.H. 2j A.M.W.J.J.K. i; C.J.T. 10: 15; mevr CM v EG 10 Totaalj 1003. f Bijdragen op de krant MnmsB£ komen: een lezeres ƒ5; _j~.j- F.W.H. 12,50; mej. C.G. 50, 10; L. 't H. 25 (cheque: W gestuurd); W.P.D. 10; 10; lam. G. 10; Van B. 1°'^ taal 132,50. r. ^i--gsggasasssa i r_.' a «f- get ypc AÖl I var de nis

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1