jeugd kampteDjj.^ Smeetsland wordt r geleidelijk opgeruimd en aan de wal AGEN DA voor horloges r - W eo van ïeriand Jongetje (5) brak neus bij wielerwedstrijd Meisje kreeg kogel in oog Bur?erliike stand AAN m MÈ Avontuurlijke speelplaats in West op de Vaart i i 1**1 1 1 2 boogaard TV. REPARATIE WERKSTERS m if In de toekomst nieuwe premieivoningen Drie wielerronden in Schiedam Groot hengelfeest voor Hoekse jeugd Viertal gewonden in Schiedam flinke BEZORGERS Wegafsluiting HUW IIc li ton groeneveid i JÜ 1 «ill 'ftoemMggrnmmm VLAARDIIVGEI* Vandaag. en morgen Vakantieprogramma ...en dagelijks SCHIEDAM Vandaag sn dagelijks Bromfietser gewond Boltini in De Hoek SCHIEDAM Schiedams echtpaar in De Hoek gewond ka doos anders dan andere kadoos familieberichten GEMEENTE VLAARDINGEN SNELLER EN BETER BIJ DE SPECIALIST EEN GOED BEELD c n) il E Ju HOUT - TRIPLEX - BOARD - VERFWAREN PLASTIC PLAFONDPLATEN v.a. 42 ct. ROESTVRIJSTALEN AANRECHTEN Firma A. GOOS EN CO, itSM VLAARDENGEX In het kader van de Jeugd vakantiefeesten werd dinsdagmiddag een etherfestijn op de Viaardingse vaart gehouden, dat me de door het mooie weer een groot succes is geworden. Het spei was ecliter niet altijd even gemakkelijk want velen moesten hun tobbe voor tijdig „laten varen". Zij zwommen (jan zo snel mogelijk naar de over kant. Ook het lopen op de boegspriet bleek voor enkelen een probleem. Zij begaven zich zwemmend naar de overkant, waar zij door een autoband de kant bereikten. Naast dit waterige feest werd ook op de wal hevig gestreden. Die strijd bestond uit het nemen van een hin- demisbaan, met als hindernis een schutting, een groot zeil waar men onderdoor moest kruipen, een ton en als laatste een met groene zeep in- gewreven bassin, waarin menigeen een onvrijwillige duik maakte. Stadsgehoorzaal: (ai), 20. Modern Millie, film Stadsgehoorzaal: Tien kleine nejerijes. film 10; Fantasia, film (a.l-1, 20. Gorseï: Judolessen. i sportschool van I—10.30. .1 Weeshuis: Stuif in - stuif uit. Stadsgehoorzaal: Kluk-kluk on zijn -vrienden, 10 en 2. Bijkantoor „De Rotterdammer**: Smalle Havenstraat 11, tel. 346775. Alarmnummer politie: 34.44,44. GG/GD: 34-34.55. Brandweer: 34.44.44. Alarmnummer meld- en regelkamer voor klachten luchtvervuiling: 28.28.87. Apotheek: Westerapotheek, Voorstraat 53. teL 34.26.83. Klachten bezorging Maassluis: Mevrouw X. Klein, Damstraat 13, dag. van 18.30 - 19.W en zaterdag-van 18.00 - 19.00 uur. Klachten bezorging Vlaardlngen: If» Ver- ftey. P. K. Drossaertstaat 210, tel. 343345. Apotheek Maassluis: Apotheek Rijn mond, Mozartlaan. teL 2209. Passage Theater: film ..Sabotagekompiot van de Gouden Zeven. 20.15. Stedelijk Museum: Tentoonstelling (.Vormgevers van vandaag en morgen". Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82, tel. 266382. Klachten bezor ging: maandag t/m vrijdag 18.30 tot 19.30 en zaterdag 17 tot 18 uur: Joh. Grönefeld. van Marenstraat 24b, tei. 153779. PoUtie-alarmnummer: 26.46.66. GG en GD: 28.92.90. Alarmnummer meld- en regelkamer voor luchtvervuiling: 26.28.87. Apotheek Rembrandt, Rem- urandtlaan 5b, tel. 26.88,55. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het laatste com plex noodwoningen van Botterdam op de Wielewaal na, welke buurt be slist niet wordt beschouwd als een noodwoningcomplex en nog lang niet ap de nominatie staat om te worden weggebroken is Dirk Smeetsland, dat als een punt van het noorden uit Lombardijen insteekt. Op de foto ziet het er met het vele groen aantrekkelijk uit, maar dat is slechts schijn. Een aantal woningen is namelijk bijzonder slecht en een deel ervan is in de loop van de laatste jaren geleidelijk aan afgebro ken. Het is de bedoeling dat op den duur ook de rest van Dirk Smeetsiand verdwijnt, maar dat zal een proces zijn dat nog de nodige jaren zal vergen. De noodwoningen in Dirk Smeetsland zijn niet gebouwd door Rotterdam en zij hebben weinig uitstaande met vervanging van door oorlogsgeweld vernielde huizen, zoals met andere nooddorpen het geval was. Dirk Smeetsland was een zorgen kindje, dat de gemeente Rotterdam in handen kreeg gedrukt toen de ge meente IJsselmonde werd gean nexeerd. Deze buurt was de uiterste westpunt van IJsselmonde, dat nog voor de oorlog daar deze woningen heeft gebouwd. (Van een medewerker) SCHIEDAM In de komende da gen zullen drie wielerronden in Schiedam worden verreden. Eerst za terdag een ronde voor aspiranten, die rond het parcours Vlaardingerdijk - Burgemeester Honnerlage Gretelaan verreden wordt en waarvan de start om vier uur geschiedt. Daarna komen om 16.45 uur de dames aan bod, wat voor Schiedam een primeur betekent. Zelfs buitenlandse dames rijden ntee, alsmede de kampioene van Neder land, Bella Hage. Woensdag 7 augustus wordt in Ke- thel rond het parcours Zwaluwen - Koekoekslaan - Vinkenlaan - Leeu- weriksingel de Ronde van Kethel verreden, waarvan de start om zeven uur is en waarvoor zich 150 renners opgaven. Er zal echter geselecteerd worden, want er mogen maar 60 ren ners deelnemen. Zaterdag 10 augustus wordt de Ronde van Schiedam voor amateurs gehouden. De start is om halfdrie rond het parcours Lange Nieuwstraat - Tuinman. De r.c. Schiedam organiseert deze wedstrijden in samenwerking met de Schiedamse Gemeenschap, die de eerste twee ronden subsidieert Om financiële redenen is er dit jaar geen profronde van Schiedam. Wat er met de grond moet gebeu ren als de laatste woningen van Dirk Smeetsland zijn verdwenen, is nog niet in details bekend. Vanzelfspre kend zal deze buurt een deel van Lombardijen zijn. zoals zij in feite nu reeds is. Indertijd had men het idee hier woningwetwoningen te bouwen. Thans denkt men. in overeenstem ming met de in de naaste omgeving gebouwde huizen, eerder aan premie woningen. Aan concrete plannen is de dienst van stadsontwikkeling ech ter nog lang niet toe. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar wordt zaterdag een hengelwedstrijd gehouden in de singel rond de cam ping aan de Tasmanweg. Het inschrijfgeld bedraagt 50 cent en de genele opbrengst is bestemd voor de EHBO-vereniging, die steeds belan geloos overal medewerking verleent en ook nu weer een of twee mensen zal zenden om te helpen bij eventue le kleine verwondingen. In het kader van de vakantiebeste- ding hebben de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en de wijk raad elk een bedrag beschikbaar gesteld, waarvoor d e prijzen zullen worden gekocht. Er mag alleen gevist worden met een gewone hengel. Ouders zijn wel kom als toeschouwers, maar mogen zich. niet met de wedstrijd bemoeien, tenzij de controleur daarom vra'agt. Direct na afloop worden de lijsten door de controleurs ingeleverd en ge teld. zodat de prijzen ongeveer een half uur na de wedstrijd 'kunnen wor den uitgereikt. Omdat er aan de singel maar ruim te is voor 250 kinderen geschiedt de inschrijving in volgorde van binnen komst zaterdagmorgen van tien uur tot halftwaalf. Wanneer er nog plaats is kan ook woiden ingeschreven van halftwee tot twee uur. Be voorin schrijving geschiedt voor het WV- Ikantoor aan de Rietdijkstraat. De wedstrijd duurt van 2 uur- tot haifvijf. 3X VOOR UW AANKOOP afgeregeld. Fabrieksfouten uitgesloten. TIJDENS AANKOOP deskundig advies. Elk horloge wordt getest en afge regeld op onze nieuwe vibrograph type 1968. Bij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horloge makers. NA UW AANKOOP Bijzondere garantieennazorg voor een lang leven van Uw horloge. 2 Jaar gratis verzekerd. Ook na Uw aankoop blijven wij belangstelling voor Uw horloge koesteren, hiertoe in staat gesteld door ons eigen, met de meest mo derne apparatuur uitgerust atelier LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM SCHIEDAM De vijfjarige Rob A. T. van het Bart Verhalleplein heeft dinsdag een neusfractuur en. een aantal schaafwondjes aan ge zicht, armen en benen opgelopen en tijdens een wielerwedstrijd 'die jon gens uit de buurt op de Borodiniaan hadde georganiseerd. Hij is ter ver pleging opgenomen in de Dr. No- ietstichting. De jongen reed opgetogen mee in de wedstrijd en passeerde in zijn en thousiasme aan de rechterkant een tractor, bestuur door de 55-jarige Schiedammer J. T. Tijdens deze ma noeuvre moest de jongen door, een zandberm heen, waarin hij vlak voor de tractor slipte. De bestuurder slaagde er niet in zijn voertuig tijdig tot stilstand te brengen.- O De zevenjarige Jan van Roest uit de Mackaaystraat gaf gisteravond op zijn fiets geen voorrang aan een personenauto. Bij d botsing die volgde brak de jongen zijn linker bo venarm en werd zijn fiets ontzet. Het kind is in hc-t Gemeenteziekenhuis opgenomen. De zeventienjarige hulp in de huishouding Diny de S. liep gister middag een hersenschudding op toen zij op de Vlaardingerdijk aanstalten maakte op haar bromfiets te stappen. Ook zij werd naar het Gemeente-zie kenhuis gebracht. Op de Sehiedamseweg bij het Bad Groenoord werd gistermiddag me vrouw M. T. van G. onwel. Zij viel van haar bromfiets en moest met een hoofdwond en een hersenschudding naar de Dr. Noletstïchting worden gebracht VLAARDTNGEN Op het kruis punt BankasingelAmbonlaan gaf de 2eventtienjarige bromfietser B. O. dins dagnamiddag geen voorrang aan een personenauto. Bij de botsing die volgde liep de jongen vermoedelijk een hersenschud ding op. Hij is naar het Holyziekenhuis gebracht. VLAARDCs'G£N" Eer. negenjarig en een dertienjarig meisje hebben dinsdag morgen van een tSenjari-g meisje dat boodschappen moest doen, een bankbiljet van tien gulden afgepakt. De kinder politie heeft de beide meisjes naar het bureau gebracht, wanr hun ouders hen hebben afgehaald. HOEK VAN HOLLAND Circus Toni Boltini komt woensdag 7 au gustus naar Hoek van Holland. In een zevenduizend zitplaatsen tellende tent, die wordt opgesteld op de Hoekse Brink, worden die dag om 15 en 20 uur voorstellingen met een ge varieerd programma gebracht Voor direct gevraagd enkele (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De 60-jarige Schiedammer N. R. F. en zijn 59-jarige echtgenote zijn in Hoek van Holland gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Hét echtpaar viel van een brom fiets, waarmee zij geen voorrang hadden gegeven aan de auto van.de heer H. van P. uit Den Haag. Van de heer F. raakte een arm uit de kom en zijn vrouw kreeg snijwonden. Beiden zijn naar een Schiedams ziekenhuis vervoerd. SCHIEDAM De Schiedamse ri oolgemalen hebben in 1967 gezamen lijk 16.621.690 m3 water doorgedraaid. Het gemaal bij de Sporthal verzette de geringste hoeveelheid. Met al dit waterig verzet was een bedrag van 80.636,72 aan elektriciteitskosten ge moeid. Aldus het jaarverslag van Ge meentewerken. Aanm.LANGE KERKSTRAAT 82 WITTE DE YVTTHSTR. 25 Tel. 11.55.88 toestel 122 VLAARDES'GEN Morgen, donder dag 1 aug. zal de Zuidbuurtseweg ter hoogte van het poinpgemaak in ver band met uitvoering van werkzaam heden van 7 tot 19.00 uur voor alle verkeer afgesloten zijn. V i VLAARDINGEX Geboren: Roelof zv R VL AARDING EN Op het terrein van de „Bananzastad" aan de Dirk de Der delaan is gistermiddag een kogeltje in het linkeroog van de dertienjarige Corine Leeuwenstein geketst. Het meisje stond dicht bjj de schiettent» In het Holy-ziekenhuis heeft men het kogeltje verwijderd» waarna het kind weer naar huis kon terugkeren. VL AARDINGEN Een personenauto, eigendom va-n de 58-jarige kantoorbediende YV, v. d. O-, is dinsdagmiddag op rijks weg 20 ter hoogte van het Zonnehuis door onbekende oorzaak in brand geraakt. Het vuur werd met schuimblussers gedoofd. De gealarmeerde brandweer behoefde geen dienst te doen. HOEK VAN HOLLAND Onbekenden hebben zich gisternacht toegang verschaft tot café De Harmonie. Met behulp van een ladder in de achtertuin kropen zij door een bovenlicht. Er wordt niets vermist. Uit de pantalon van de Hoekenaar G. V. die •deze op het strand had laten liggen werd een portefeuille met vijf gulden gestolen. bij kuiperstraat 19 naast C A tel. 3518 04 vlaardinjren kvwvt U ook opgeven •an agenten en bezorgers. Ter gemeente-secretarie kunnen enkele worden geplaatst Werktijden van 06.00 v.m. tot 09.00 uur v.m. Loon 3.23 per uur bij 23 jaar en ouder. Aanmelden dagelijks van 09.00- 12.00 uur op de afdeling personeelszaken, stadhuis, Vlaardlngen. Sehiedamseweg 41 Indien u 's morgens voor 9 uur aan Boogaard uw T.V.- reparatie meldt, dan heeft U gegarandeerd dezelfde avond weer Reparaties contant TELEFOON TECHN. DIENST (RADIO-T.V.) 346000 VLAARDINGEN Geboren: Roelof zv R Staal en B Hoekstra. Korte Hoogstraat j 15D: Martin Pieter zv A Klstemaker en E M Tetteroo. Roemer Visscherstr 9: Leonel Phi lippus zv R B Adelina en T F Martina, Vetteoordskade 44: Astrid Maria dv L Wis- selaar en E M Pols. Spechtlaan 474. j Getrouwd: Teunis Herweijer 22 en Ad- j riana Johanna Jekei 21: Johannes Chrtsti- j aan Louwerse 21 en Agatha Vermaas 21; Aalbertus Hartcg 38 en Elisabeth Pama 23. SCHIEDAM Geboren: Geraldine dv A i van der Gaag en P Voerman: Adrianus A zv A A de Haas en M A Kooij: Robert p J j zv N M Bodde en J M Landman; Frank zv A J Tigges en W Zandbergen: Robert zv C i F Lu ij 07, en R J van Dijk: Cornells W zv P KorJng en C de Jonge: Gerrit J R zv W j M Koenderman en M I Coenradie: Moni- j que dv P Valk en B Oosterlee; Maarten W zv A Buijtenhek en a de Bruin: Alexan- I dra H M dv A J J OLst hoorn en M H van j Oorschot; Richard M zv N A Pleterse en J j M Bonefaas; Georgi zv A von Sttibben- dorff en C Jach. j Overleden: A Bal 82; M H de Jong 28, echtg D Blom; A A H Kemper 60; W de Bruin 72; A Brand 76; J P Scheenjes 73, wed CMC van Al men: M A Scipio 43: C J Stouthandel 67; J J Knook 48: J c Suttorp 69. wed M Slagmoolen: W j c Wiliemse 72: H P J Ramberg 76. wed B de Raaij. rem COMS denk je als journalist wel eens; waarom werk ik ei genlijk in het vakantieseizoen? nie mand leest de krant. Iedereen is weg en de krant verstopt alleen maar de brievenbus. Leuk als je dan ontdekt dat ergens in een flat in Maassluis een ,.Aan de lijn" is opge plakt, overigens zor.der 'kop. met de aansporing voor de fiatbewoners ter harte nemen wat ik enige tijd terug heb geschreven over de toenemende vervuiling in en rond de flats in de nieuwe woonwijken. Het bijschrift: „Ook bijzonder nuttig voor de bewoners van dit flat," aangevuld met enkele pijlen, bewijst dat iemand hetgeen ik heb geschreven ook heeft begrepen. Laat van dit Maassluise flat nu eens een reinheidsactie, of beter gezegd een gemeenschapszin-actie beginnen. Ie dereen zou erbij gebaat zijn. DN om het onderwerp „va- kantie" nogmaals bij de kop te r.emen. heeft u al eens gemerkt hoe veel mannen van vakantie terug ko men en dan snor, een sik of zelfs een baard dragen? Waarom ze dat doen is nog steeds niet duidelijk, sommigen omdat ze te lui zijn zich in de vakantie te scheren, anderen omdat ze het eerste moeilijke begin bewaren voor een omgeving waar niemand hen kent en weer anderen omdat ze het al lang van plan wa ren maar er pas mee voor de dag wensten te komen als de snor, sik of baard volgroeid was. In dat geval halen ze zich niet de spot op de hals, maar oogsten (soms) bewondering voor de in de vakantie gegroeide haardos. Maar dan komt het. Van het aan tal mannen dat aldus uitgedost van de vakantie terug kwam, blijft slechts een gering aantal de aange kweekte haartooi dragen. De meesten bezwijken voor de kritiek of de spot en zi,i doen dat cp heel verschillende manieren. De een zegt: „Het was mijn plan om hem weer af te scheren!' de ander: „Ik wilde eens zien hoe het me stond, maar het bevalt me niet". Maar nie mand zegt: „Ik wist niet dat ze me er zo mee zouden plagen...." Maar toch denken de meesten dat. Daarom, als u een mannelijke kennis nog mannelijker van de va kantie ziet terugkomen, spaar hem dan uw kritiek als u tenminste wilt dat de snor. sik of baard aan het gezicht blijft. SCHIEDAM De 38-jarige H. F. V. uit de Heenvlietsestraat heeft aan gifte van diefstal van een op het Bachplein niet op slot staande brom fiets gedaan. Van de Vlaardinger E. L. O. is vannacht de op het Emma - plein geparkeerde Opel Rekord ZK 37-43 gestolen. G0UDS£SINQEl.321-R0TTERDAM-TEU1«e73-1230B2 of een eend of in elk geval een CitroenMaak zo voor delig kennis niet de klasse van Citroenen garage Bel 010-341044 na 18 uur 010-342281 VLAARD1NGEn\/ V. HQGENDORPLAAN 139 Goedkoper dan ooit! Nu reeds v.a. 140, Latex muurverf 21a kg-emmer 6.en 4 kg-emmer 9,75 Veegvaste muurverf 4 kg-emmer 3,50 le van Leyden Gaelstraat 87 Gedempte Biersloot 68 Telcf. 344861 Telef. 345400 SCHIEDAM Ook het westelijk stadsdeel van Schiedam, biedt veel aanlokkelijks voor de Schiedammers, die niet naar zee of bossen gaan, maar rustig thuis blijven. Onder aan de Vlaardingerdijk ligt de avontuur lijke speelplaats „Nieuwland-West", voorheen een wat saai speeloord met de geëigende wippen en klautermate- riaal. Hoewel dat ook leuk is, leent het indianendorp zich nu toch meer voor kinderlijke fantasie-uitingen. Voor ouders, die op een afstandje naar hun spelend grut willen kijken staan er rustieke bankjes. Het geheel ligt vlak bij het volkstuinencomplex Vijfsluizen waar de goed onderhouden tuinen op dit ogenblik vol met lavendel, baby roosjes, gladiolen, knolbegonia's in allerlei kleur, vuurrode salvia's enz. staan, kortom een kleurenpracht, waarvan ket bekijken zeker een wandeling waard is. Ook voor dege nen, wier hart opengaat bij het be kijken van stokken, beladen met princesseboontjes of pronksnijbonen, valt er heel wat te zien. Voor de ongedurige jeugd, die niet zo erg ran wandelen, houdt, is er ook op het volkstuinencomplex een speel plaats, compleet met klimtoren. Mis schien zou de grote grijzedoor de gemeente aan de volkstuindervere- niging afgestane directiekeet, nu in gebruik als clublokaal, eens een fleu rig verfje kunnen krijgen. In elk geval ligt' er in dit westelijk hoekje van de stad een klein eldora do.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1