s WETHOUDER IN OPEN BRIEF: „Voldoende inspraak bij bouw van nieuwe j „Groenoord-akkoorden' raakte méér problemen AGENDA wijken" Amerikaans orkest en koor in Vlaardingen JAM* Schiedam heeft zeven imkers G. van der Leeden houdt nog bijen met plezier Zesde Ronde van Maassluis BEATBAND IN M? Leuke reacties in nieuw nummer Kleureiilitlio's in Gemeentemuseum Koos Bons geeft populair concert Eerste paal voor 39 woningen Scliedelfractmir na val op schip Enige concert in Nederland Morgen bcrbecue op het strand Burgerlijke stand ..Excelsior M" heeft training hervat Man sloeg met hoofd tegen transportband Proefrit op brommer eindigde in bed Bromfietser gewond Enthousiasme Experimenteel (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Tot nu toe is de burgerij zoveel moge lijk voorlichting gegeven over de ontwikkeling van Vlaardingen". Dit schrijft wethouder T. de Bruijn aan de drie Vlaardingers, die hem in een open brief hadden gevraagd om meer openheid en meer inspraak inzake de bouw van nieuwe wijken. 7andaag en morgen akantieprogramma en dagelijks Toemee SCHIEDAM Wat verstopt achter hoogopgaand struikgewas, tussen wat schriele boompjes, staat een onverwacht groot aantal bijenkasten op het terrein van het volkstuinencomplex „Vijfsluizen" vlak bij de bouwvallige stompe molen en het inhammetje, dat toe gang geeft tot de Poldervaart. De heer G. van der Leeden (74) is als imker een druk bezet man, ofschoon hij al jaren gepensioneerd is. GEEN ZIEKTEN NOG ZEVEN De heer Van der Leeden, die naast deze veel tijd eisende lief hebberij, ook jarenlang actief heeft deelgenomen aan allerlei kerkelijk werk, zou het op prijs stellen, als er nieuwe straten vernoemd werden naar belang rijke voorwerpen ofgebeurtenis- sen uit de bijenwereld, „zoals Bijenstraat, Darrenhof, Angel plein." J)E ROTTEK*1'^"11" Pagina 3 2A DONDERDAG T AUGUSTUS 19 MAASSLUIS Dinsdagavond is n het sportcomplex van „Excelsior °I, een aanvang gemaakt met de wining, onder leiding van de nieuwe Er de heer J. L. Hoogvliet. Voor- Titter P- van D«k sprak het traditio- Le welkomstwoord tot de geselec teerde spelers en de heer Hoogvliet. oh wees erop dat door regelmatig de training te bezoeken en door doorzet ting in het bijzonder van de eerste Itetelspelers, goede resultaten ver wacht worden, mede gezien het feit, Hat in 197° de zaterdagmiddagcom petitie KNVB een le klasse zal krij- ^pe heer Hoogvliet is van plan bin nen enkele weken de training zoda nig ter hand te nemen, dat de spelers worden voorbereid op de ko mende competitie, die 31 augustus i begint met een semi-plaatselijke ont- mating. Het oefenprogramma begint op za terdag 10 augustus met een uit wedstrijd van het eerste elftal en een combinatie van het 2e en 3e elftal teeen- Leerdam-Sport. Aanvang 17 um- en vertrek vanaf het Fenacoli- usplein 15 uur. VLAARDINGEN De 50-jarige drager H. de C. uit Rotterdam heeft s naar thans is bekend geworden, 1 maandagavond een hoofdwond opge- jopen tijdens werkzaamheden op het j terrein van de ENCK. Er viel een 1 trechter op zijn rug, waarna de man met zijn hoofd tegen een transport- band sloeg. De drager is na a rhet St. Fran- dscusziekenhuis in Rotterdam ver- voerd. 6 VLAARDINGEN De training van de we itlasser Vlaardingen wordt donderdag avond s augustus om halt zeven hervat. viatnilnren gaat dit seizoen debuteren in de 4de klas KNVB. De heren P. C. Bouwmeester, C. van Everdingen en A. H. Rozendaal schreven hun brief naar aanleiding van de toekomstige aanleg van wij ken in de Broekpolder. Zij willen op korte termijn op de hoogte worden gesteld van de plannen, omdat er dan nog tijd en ruimte is voor suggesties van partikulieren. De heer De Bruijn steit in zijn antwoord, dat daartoe altijd voldoen de gelegenheid is geweest. Ontwer pen van bestemmingsplannen liggen voor iedereen een maand lang ter inzage en iedereen kan zijn bezwaren schriftelijk bij de gemeenteraad ken baar maken. Dit is een wettelijke procedure, al dus de wethouder, waaraan steeds de hand Is gehouden. Bovendien is bij elk bestemmingsplan van enige bete kenis via persconferenties opening l SCHIEDAM In „Groenoord-ak- l koorden" lezen we dat, gezien de vele reacties het hoofdartikel van het vo- I hg nummer {„De jeugd van Groen- oord verlangt meer") een belangrijk 5 probleem heeft geraakt I Het is de bedoeling binnenkort het 1 spelen tussen de flats als probleem te I doen belichten, mede aan de hand van publikaties van de Stichting Ruimte voor de Jeugd. Van de Raad van het Maatschappelijk Welzijn in Rotterdam worden nog gegevens te- 'i gemoetgezien. Het juli-nummer van „Groen- oord-akkoorden" bevat verder leuke èn verstandige reacties van jeugdige s scholieren, zoals: „Aan het eind van de Willem P1J- i perstraat is een groot woest terrein. I Ik denk dat veel kinderen het leuk I zouden vinden als daar een grote i speelplaats zou komen met schom- f. reels wippen en een grote en een kleine glijbaan zou komen. Er zou V natuurlijk nog veel meer moeten ko- f men maar als ik dat allemaal op schrijf heb ik straks een lamme f hand". f „Ik wou, dat er hier iets kwam, een cowboystad bijv. waar je paard kunt rijden en varen en waterfietsen. En dan ook nog een tentje erbij met een barretje waar je limonade kunt kopen. En een ijshuisje en een draai- molen en een patatkraampje. En dat er ook eens fietstochten werden ge- i houden". „Alleen jammer, dat de muren in de mooie flats van beton zijn, elke spijker sla je krom. Het vervelende van een galerijwoning is, dat je niet weet, wie er twee verdiepingen hoger woont Hier zie je weer, dat een trap- (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Morgenavond, vrijdag wordt om acht uur in het Gemeentemuseum aan de Zuiddijk een expositie van kleurenlitho's van Daniel den Dikkenboer geopend. Wethouder van onderwijs en culture le zaken J. Smit spreekt een woord van welkom, waarna de Maassluisc band „The Mimics" een gevarieerd muzikaal programma met o.a. jazz en blues verzorgt. Daniël den Dikkenboer werd in 1918 in Rotterdam geboren. Hij werd opgeleid aan de Rotterdamse Acade mie, afdeling publiciteit en toege paste kunst en verwierf o.a. interna tionale faam op de Biënnales van Venetië Sao Paolo Cincinnati. De tentoonstelling duurt tot en met vrijdag 2 september en is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10 tot 17 uur, op zaterdag en zondag van 14-17 uur en bovendien op dinsdag van 19-21 uur. Stadsgehoorzaal: Fantasia, film a.l., 20. Stadsgehoorzaal: Fantasia, film a.l„ 20. StSf Vljfdelaan: Bonanzastad, 9. Si Dagtocht naar Bosbad Hoeven, 'ertrek 9. Weeshuis: Stuif in- Stuif uit, 10 tot 18. vishaak: Barbecue op strand, vertrek 9. r®il£?Ptoor „De .Rotterdammer": Smalte «venstraat 11, tel. 345775. Alarmnummer politie: 3t.44.44. 5? &OD: 3434.55. orandweer: 34.44.44. iVfKnin'lmmer meld- en regelkamcr voor aÏÏ..tn luchtvervuiling: 2838.87. i'jotheek: Westerapotheek, voorstraat '■W. 34.28.83. ."■achten bezorging Maassluis: Mevrouw '/k! Damstraat 13. dag. van 18.30 - •fjenzaterdag van 18.00 - 19.00 uur. ««enten bezorging Vlaardingen: H. Ver- er- K, Drossaertstraat 210, tel. 843345, ?Lofchfek Maassluis: Apotheek* Rijn- nö- Mozartlaan, tel. 220». penhuis voordeel heeft, want dan weet je wel wie er boven of beneden woont en dat is veel gezelliger. Ook zijn er hier geen restaurants of bi oscopen, daarvoor moet je cms hele maal naar de stad. Een voordeel is, dat men hier de flats niet zo dicht bij elkaar heeft staan wat ook veel speel- en parkeer ruimte geeft Er zijn ook veel garages die we wel kunnen gebruiken. Zo zie je, dat Groenoord zijn voor- en nade len heeft en toch ie de reep het hier wel fijn heeft". MAASSLUIS Juist teruggekeerd van een concerttoumee door Honga rije is het Koos Bons nog net moge lijk donderdagavond 8 augustus ftj het kader van de MaasSluise Vakan tieweek een populaire orgelbespeling fn de Immanjiêlkertr te verzorgen. Hij opent met de Suite Gottcfue van Boëllman, waarmee een gevarie erd populair programma met werken van bekende componisten wordt in gezet Na de pauze volgt een serie volksliedbewerkingen en -improvisa ties, een non-stop-uitvoering waarbij het publiek de coupletten kan mee zingen. Het programma wordt beslo ten met de Marche Triomphale van Nieland, Kaarten en programma's heeft het Agendabureau in het Gemeente museum (Zuiddijk 16, tel. 3813) in voorverkoop. Het concert begint om 20.15 uur. VLAARDINGEN —De zestienjari ge P. B. uit Leidschendam heeft van daag, donderdag, zijn verjaardag in het ziekenhuis moeten vieren. De jongen was vannacht om half drie van huis vertrokken om met zijn splinternieuwe bromfiets een proefri- tje te maken. Op weg van Hoek van Rolland naar Vlaardingen süpte hij en belandde in een sloot. De jongen is met een lichte hersenschudding in het Holyziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM Woensdagavond werd de 26-jarige zeeman L. S. uit Schiedam, die op zijn brommer over de Burgemeester Van Haarenlaan reed, onwel Hij viel en kreeg een wond aan het hoofd. Met de GGD werd hij na'ar het Gemeentezieken huis vervoerd en vandaar naar zijn woning, van zaken gegeven. Verder wordt elk verzoek om een toelichting ingewil ligd, van weike kant dat verzoek ook komt. „Uit dit alles volgt, dat de burgerij over bestemmingsplannen zoveel mo gelijk voorlichting wordt gegeven, zodat een ieder zich op de hoogte kan stellen. Juist door de officiële proce dure en de voorlichting via de pers en vergadering kon en kan de bevol king tijdig nagaan in hoeverre alle mogelijkheden waren en zijn over wogen", aldus de heer De Bruijn. Tijdens de openbare discussie met cineast Jan Schaper had de wet houder gesproken over moderne ste de bouw met een experimenteel ka rakter, waarvoor bij het gemeente bestuur enthousiasme bestond. De vragenstellers wilden graag weten hoe het nu stond met de plannen voor de Broekpolder. De heer De Bruijn antwoordt dat voor dit gebied nog geen bestem mingsplan tot in details in bewerking is. Wel zijn mogelijkheden om een experimenteel plan voor de Broek-' polder op te zetten terloops bespro ken tussen twee vertegenwoordigers van het openbaar lichaam Rijnmond. „Er zijn nog geen opdrachten aan stedebouwkundigen en/of architecten verstrekt. Indien de raad zou beslis sen of een experimentele opbouw van de Broekpolder zal dienen te worden nagestreefd, zal worden be paald op welke wijze deze gedachte zal worden uitgewerkt". De wethouder voegt hieraan nog toe, dat in het verleden regelmatig experimentele wegen zijn bewandeld. De werkwijze bij de detaülering van het plan-Westwijk was dusdanig ex perimenteel, dat het Departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting de maquette als voorbeeld voor de Nederlandse stede- bouw inzond naar de internationale tentoonstelling Interbau Berlin 1957. Experimentele bouw van woningen is in Vlaardingen in ruime mate toe gepast De heer De Bruijn noemt de systemen William Pont Bredero, Klljn, Montalbouw, Muys en De Win- ter, Simplex, Muwi en Tramonta, die in de periode van 1S49 tot 1957 in Indische buurt, Babberspolder en Westwijk zijn toegepast. „Ook de fabrieksmatig vervaardig de woningen hadden de volle aan dacht", aldus de heer De Bruijn. „-Mede door de zeer positieve instel ling van Vlaardingen kwamen de fa brieken voor systeem Dura-Coignet en systeem Panagro/Larsen en Nielsen tot produktie. Het Vlaar- dlngse contingent afgenomen wonin gen bedraagt van 3959 tot 1968 totaal 2887 woningen". De wethouder schrijft aan het slot van zijn brief, dat al deze activiteiten steunen op openbaar gemaakte voorstellen van burgemeester en wet houders, op openbare discussies van de gemeenteraad en op in het open baar genomen raadsbesluiten. De voorstellen van B. en W. en de notu len van de vergaderingen van de ge meenteraad liggen steeds voor ieder een ter inzage. J1RENLANG kan imker Van der Leeden studeren op zo'n klit van vele "honderden altijd bezige bijen. Een nuttige en leerzame hobby! VLAARDINGEN Volgende week vrijdag zal wethouder T. De Bruijn 's middags om twee uur de eerste paal slaan voor de bouw van 39 woningen aan de Johan Willem Frisolaan in Holy. De huizen worden gebouwd in opdracht van het comité Woning doorstroming, waarvan de heren A. van Dorp, M. van Dorp en J. P. Ba- rendregt de initiatiefnemers zijn. De bedoeling van het kleine comité is andere woningen te bouwen dan de normale standaardtypen en dat voor een redelijke prijs. Al eerder was opdracht gegeven tot de bouw van veertig huizen, waarvoor de ani mo zo groot was dat het comité het aandurfde nog eens 39 huizen te la ten bouwen. SCHIEDAM Aan boord van het tankschip Cordo dat bij Wilton-Fije- noord ligt heeft de 31-jarige P. J. de Bouw uit Rupelmonde (België) giste ren een val van vijf meter gedaan. De man, die in dienst is bij de Antwerpse scheepswerf Cockeryll, beklom een ijzeren ladder om aan dek te komen nadat hij in een tank werkzaamheden had verricht. Hij stapte mis en kwam terecht op een vijf meter lager gelegen bordes. De ambulance van de werf bracht de man naar de Dr. Noletstichting waar hij met een schedelbasisfrac- tuur is opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een Ameri kaans orkest en koor, samen zo'n 125 man, zal maandag 19 augustus optre den in de Stadsgehoorzaal. Het con cert wordt gegeven onder auspiciën van het Vlaardingse Kirtder- en Jeugdkoor van dirigente mejuffrouw Jo Mulder. De leden van The American outh Symphony en Chorus komen uit alle delen van de Verenigde Staten. Met hun toemee door Europa willen zij meewerken aan een beter begrip tus sen de volkeren. De orkest- en koorleden zijn Ame rikaanse studenten van vijftien tot 21 jaar. MeYt babysitten, ophalen van oude kranten en het wassen van au to's hebben zij het geld voor de reis naar Europa verdiend. Verscheidene jaren waren nodig om de benodigde 3600 bij elkaar te sparen. Zij zijn niet alleen op muzikale ga ven maar ook op karakter getest, want ze komen Europa niet „doen". Ze willen van alles te weten komen over de Europese muziek en ontdek ken wat de plaats is van de muziek gezelschappen hier. Vlaardingen is de enige stad, waar de Amerikaanse studenten tijdens hun bezoek aan Nederland zullen op treden. Hun reis gaat verder naar Engeland, België, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Monaco. Het toemee duurt van 5 augustus tot 1 september. De 125 jongens en meisjes zullen op hun tocht worden bijgestaan door een staf van dertig man. Het buitenlandse gezelschap zal een programma van Amerikaanse muziek brengen. Na het grote succes in Tsjechoslowakije zal het Vlaar dingse kinder- en jeugdkoor opnieuw de musical Victor en de Gouden Bloem opvoeren. Dirigenten zullen zijn Jo Mulder, kapitein-directeur yan de onink- lijke Militaire Kapel A. Posthumus, Paul Royer en prof. dr. Donald McCathren. De kaarten kosten 1,50 en zijn verkrijgbaar bij Kethelweg 87b, Eendrachtstraat 4, Da Costastraat 4 of 's avonds aan de zaal. m SCHIEDAM Op de Appelmarkt is gisteravond de bromfiets van de 23-jarige kantoorbediende A. H. door het overspringen van een vonk.tij dens het rijden in brand geraakt. Omwonenden hebben het vuur met water gedoofd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Voor de bar- bectie, die morgen op het strand wordt gehouden, zijn nog kaarten verkrijgbaar. Het wordt een feest waarop iedereen zijn eigen maaltijd kan bereiden, met ingrediënten, die het comité Jeugdvakantievreugd ter beschikking steit. Vdlgende week treedt Kluk-Kluk, de bekende tegenspeler van Pipo de Clown, op tijdens twee voorstellingen in de Stadsgehoorzaal. Kaarten zijn dagelijks (behalve op maandag) ver krijgbaar aan de kassa van de Stadsgehoorzaal van 's morgens tien tot 's middags een uur. Volgende week maandag, dinsdag en woensdag bestaat gelegenheid er varingen op te doen in het ver keerspark achter de brandweerkazer ne aan de Hoflaan. De mogelijkheden zijn groter dan vorig jaar. Zo heeft de Rotterdamse politie een testbrommer en een elektrisch verkeersspel ter beschikking gesteld. Een autospuiterij in Vlaardingen heeft een scooter met zijspan af gestaan, die speciaal voor kinderen is gebouwd. Van vandaag af zijn kaar ten bij de diverse kantoren verkrijg baar. Samen met zijn vrouw en soms met kleinkinderen brengt de heer Van der Leeden dagen door op zijn domein bij de molen, waar hij ook een plaats heeft gevonden voor de spullen, die nu eenmaal onontbeerlijk zijn voor het veilig en nauwgezet be oefenen van de liefhebberij „bijen houden". De naam van het stukje grond waarop de molen, het aangrenzende huisje en de bijenkasten staan, zal veel Schiedammers niet bekend zijn: het heet Schiedamsedijk. Daar zit de heer Van der Leeden nu al een jaar of tien. MAASSLUIS Zaterdagmiddag om 3 uur lost burgemeester W. J. D. van Dijck, het startschot voor de zesde Wielerronde van Maassluis over 100 kilo meter. Een groot aantal bekende Nederlandse amateurs zal hiervoor aan de start verschijnen, o.a. Rudie Liebrechts, Wim Liebrechts, Kees Verstraten, Mar tin Verwey, Wim Bravenboer. Het overige wielerprogramma is: 11.45 uur burgerronde; 12.30 adspiranten; 13.30 uur nieuwelingen en 15.00 uur amateurs. De entree tot het parcours is gratis. Voorheen beoefende hij zijn hobby in het Sterrenbos op het terrein, waar nu de machinehal van Wilton staat. Ook achter het Her- mes-DVS-terrein aan de oude Dam- laan had hij een aardig plekje. Hoelang hij hier nog gestationeerd zal kunnen blijven, valt nog te be zien. De bijenkasten staan hier nu eenmaal buitengewoon gunstig, om dat, voor de bestuiving van allerlei bloemen en gewassen, zoals op het volkstuinencomplex, bije i onontbeer lijk zijn. Van hogerhand wordt het ■bijenhouden ook gestimuleerd, door middel van subsidies aan de Vereni ging tot bevordering van bijenteelt, die in het gebouw de „Bijenwereld" een'zetel heeft in Wageningen. „Gezonde bijen allemaal hier", zegt de heer Van der Leeden, „in het zuiden van Noord-Brabant, in Zuid-Limburg en in een gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen hebben ze last van onder andere de mijtziekte. Daar mogen de .bijen niet vervoerd wor den." In Zuid-Holland wordt eenmaal per jaar in de maand april een bijen- markt gehouden. Ook zijn er in juli en augustus bijenmarkten in Veenen- daal en Epe. In Drachten wordt een maal per jaar een imkersdag gehou den. De op een rijtje staande bijen kasten met de namen Luctor, Gert, Anja, Angelhof, Agnieta, IJver, Wim, Erwin, Tinie, en Esther bevatten dui zenden bijen. De kast Agnieta heeft het sterkste en grootste vcük: 50.000 gezonde bijen. Erom heen vliegen honderden bijen. De heer Van der Leeden merkt op dat begin augustus de „darrenslag" ■begint. Dan worden deze in mei ge boren, naar veler .begrip onnutte, bij en doodgemaakt. In de van glas voorziene observa- tiekast bestudeert Van der Leeden het gedrag en de uitingen van de bijen. Hij zoekt net zolang, tot hij de koningin heeft gevonden, een grote bij met fraaie ringen. „Dat is nog een nateett van Kramers stamtooekfoijen, die komen uit de Oekraine. Als je in dit stamboek wil blijven, dan moeten er koninginnen gekweekt worden. Die moeten bevrucht worden in het bijenstation op Schiermonnikoog. Daar alleen zijn in Nederland vol bloed-darren. 1 Darren kunnen de oversteek van ongeveer 14 kilometer naar het vasteland niet halen, dus worden ze gedwongen op het eiland te blijven. Waarom er nu altijd zoveel darren moeten zijn, weten de geleerden nog niet precies, maar volgens mij is het een natuurwet. Heel de bijenteelt is VLAARDINGEN" Geboren* Everdlne Daniëlle d.v. A. Elings en L. Donker. Fransenstr 27a; Hendrik K. Maat en A. J. Koene, Keesorastraat 12, Monique Cornelia, d.v. C. Galenkamp en C E. M, Borst» Specbtlaan 478; Sebastiaan. z.v. B. de Jager en C. Vuijk, p.K. Dros- saartstr 96; Michel z.v. A. van Te ijlingen, en J van Dorp, van der Werlfstr 1*0j Yvonne d.v. G. Richters en F. F. Stobbe- laar, 's-Gravesandestraat 35. Getrouwd: Cornells Hendrlcus Dal, 20 en Jacoba Frederilca Zeilstra, 20. Ondertrouwd: Gerrit van der Borden, 21 Jan Thijssenstr 22 en Helena Aschermann, 18 Schiedam, Molensin gei 21? Job van der Kooij31 Spijkehisse, en Toontje Baste rne i Ier. 24 van Wesembekestraat 115 j Genat Stolk, 19 Maassluis en Trijntje Dlrtöe Hoogendijk ia 2e van Leyden Gaelstr 7; Meindert de Groot, 20 Schiedam en Trijn- tje van der zwan» 18 lAisthoïstraat 311 Marinus Hermsen, 20 Binnensingel 152 en Margaretha van Dorp 19 van Limburg Sti- rumstr 15b; Hendrik schouten 23, Rem- brandtstraat 20 en Helga Dettmeljer 22 Rotterdam, Rinze Koopmansstraat 93. rn MAASSLUIS Voor heet vakdlploma aannemer, afgenomen door ae Stichting Raad van Bestuur Bouwbedrijf te Hil versum slaagden de heren J. Breukeï en C Kloppenburg Dzn. uit Maassluis. Van de ruim duizend kandidaten verwierf 55 pro cent het diploma. HOEK VAN HOLLAND Achter een woning aan het Maetsuykerpaa zijn one handdoeken van een waslijn gestolen pe eigenares had vergeten ze gisteravond om- an te halen. TTANDAAG ben ik met mijn gedachten veel hij de vakantie gangers geweest. De blauwe hemel en de zon voerden mijn brein naar de campings en de stranden, naar de vakantiecentra en de zomerhuisjes, naar de hotels, de pensions en de gemeubileerde kamers. In gedachten zag ik mijn kennis sen in hun volle lengte en breedte uitgestrekt aan de kust liggen. Ik zag mijn collega's in hun zwem broekjes met kinderen een kuil gra ven en ezeltje rijden.- Het weinig lieflijke stemgeluid van mijn buur vrouw tuutte vanuit een onbekende verte in mijn oren en ik zag enkele leden van de betere tak van mijn familie deftig bediend worden in een chique gelegenheid, waar men een taal sprak die ik niet verstond. Het waren vreemde visioenen die een soort verlangen, en misschien ook wel een stukjé afgunst' verraad den. O, natuurlijk, ik gun het ze allemaal van harte. U kent .dat. Maar toch ken ik mezelf te goed om eerlijk te kunnen zeggen dat het allemaal puur meeleven was dat mijn gedachten zo bij al die anderen verzeild waren. Misschien is de weergave van de ze gevoelens wel een vertolking van de teleurstelling die zich meester moet hebben 'gemaakt van de „bouwvakkers" en alle anderen die gelijk met hen in de twee vorige weken hun vakantie of een belang rijk deel daarvan hebben „geno ten". In de meeste gevallen, was dat geen vrije keus, maar een dwang. Zo langzamerhand kiest geen enkele Nederlander meer uit vrije bewe ging zijn vakantie in juli of au gustus. Dat is duidelijk de periode waarin de natte moesson valt, maar je kunt nooit van te voren uitmaken wanneer dat precies zal zijn. En zo doende hebbende vakantiegangers van de vorige weken pech gehad en zijn de mensen 'die nu1 in de zon liggen te bakken de bofferds. Als troost voor alle teleurgestol- den, al is het dan een heel schrale, kan ik u zeggen dat het niet alleen in Nederland slecht -weer is geweest. Mensen die warmere streken meen den te hebben opgezocht zijn even zeer van een kouwe kermis thuisge komen. Sommigen zelfs vroeger dan hun bedoeling was. Het enige advies dat ik de gedesil- lusioneerden nog kan geven is: tij dens het werk je niet al te druk maken en vooral het hoofd koel houden. En daarna alle vrije uren zoveel mogelijk „uitbuiten" dat wil zeggen: uit, naar buiten! En mochten de huidige vakantie gangers straks toch weer met slecht weer te kampen krijgen: treur niet, leef met plezier. Afijn, dat vertelde ik u van de week al. (Van een onzer verslaggevers) yLAARDINGEN Beatband in Bonanzastad is misschien een wat vreemde combinatie, maar tie ners komen erop af als nachtvlinders op het licht. En zo dansten de jon gens en meisjes woensdagavond op de keiharde beatmuziek in de tent, die overdag als saloon wordt ge- brulikt. De Bonanzastad staat op het ter rein aan de Floris de Vijfdelaan hoek Dirk de Derdelaan en is een van de - onderdelen van het programma van de drie vakantieweken. Overdag heerst er de sfeer van hel oude wilde westen met zijn romantiek van paar den, huifkar en postkoets. De bezoekers kunnen in deze cow boywereld van alles beleven: rijden op een paard of pony, een rondrit maken per hv&fkar, schieten of het bewerken van leer en bakken van stokbrood, 's Avonds moet de wild-westsfeer wijken voor de beat, Niet dat er veel wordt gedanst, maar het (kritisch) kijken alleen al loont de moeite. een ingewikkelde zaak, waar heel wat kennis voor nodig is." De afdeling Rotterdam organiseert ieder jaar een cursus voor beginners. Dit jaar waren er zowat twintig adspirant-imkers. De heer Lodewijks, Prins Mauritssingel, Overschie, tele foon 152231 'kan aan. de belangstellen den inlichtingen verschaffen. In de stad bijenhouden is niet ge-, makkelijk. Door de urbanisatie wor den de imkers verdreven, maar soms krijgen ze van de gemeente een be hoorlijke andere plek toegewezen. Zo ook in Overschie, daar heeft de Rot terdamse afdeling een bijenpark. In Schiedam is de situatie niet zo gemakkelijk, er zijn hier nog maar een zevental imkers. „De mensen zijn bang van bijen. Soms. belt de politie mij op, dat er een zwerm gesigna leerd is. Ik trek er dan op uit, om die zwerm weer thuis te krijgen.. Voor ze in de 'kast gaan, leg ik een plank uit. Daarop schud ik de bijen uit en dan lopen ze net als militairen, rechts uit de flank, de kast in", zegt de imker lachend. Reeds vele malen heeft de heer Van der Leeden deelgenomen aan honingwedstrijden in Bunnik in fe bruari van dit jaar behaalde hij het hoogste aantal punten. Ook op de tentoonstelling van de Spaarbank an no 1820 te Schiedam, die in haar em bleem een bij op een raat voert, is de heer Van der Leeden een geziene gast. Op de „Inhabé" van drie jaar gele den, die in een tent aan de Broersvest werd gehouden, stond im ker Van der Leeden met een grote glazen kast, waarin een groot volk bijen huisde. De mensen konden 'toen ook schatten, hoeveel bijen er In de kast zaten. De schattingen liepen van een miljoen tot een paar honderd. Het waren er 26.000.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1