TERUG VAN JAAR AMERIKA vitrages Ze vragen of we auto's t. en elektriciteit hebben" 2. Zeer groot begrafenis meeleven bij J. J. Knook 3." 5.80 urn Schiedamse kermis morgen van start DEM JANÊ AGENDA opruiming tomfoop Met gevarieerd programma "éf Afi TERLENKA VITRAGE 80 TERLENKA STORES Orpheus' hervat de repetities 80 Open-Deurdienst Burgerlijke stancl j DEKLERK&ZN boogaard ir L gÓTTEfiPAMMER Bet-fiiFast Wij bemachtigden een grote fabriekspartij zeer mooie originele Terlenka vitrage, welke door exportmoeilijkheden met Frankrijk niet kon worden uitgevoerd. Deze hele partij gaat nu heel voordelig in de opruiming. - - 90 cm. breed, per meter vanaf 150 cm. breed per mtr. vanaf 300 cm. breed per mtr. vanaf met het ideate toodkoord. 150 en 180 cm. hoog, per meter vanaf Amerikaanse film in I Passage Theater (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Een hele boel Amerikanen denken dat Ne derland een volledig achtergeble ven gebied is. Ze vragen of we auto's hebben, struinend water of elektriciteit. Daar kreeg je ge woon wat van. Ze vonden m'n kleren zo modern en stonden stomverbaasd toen ze hoorden dat ik die in Hollénd had ge kocht". School 200 en 225 cm hoog per meter vanaf i£, 250 cm hoog per meter vanaf Vandaag. en dagelijks Tophit Hf 'i'HiocizA/ NIET DUURDER In de speciaalzaak KORTE HOOGSTRAAT 15 - VLAARDINGEN zij dromen van zon... dus van Reisbureau Net als circus reis- en passagebureau Rotterdamsedijk 401 tel. 010-266735-156807 SCHIEDAM hel„ is natuurlijk allemaal zuur, dat de Lijnbaan juist in het vakantieseizoen moet worden aangepakt. Maar het nare is. dat die bodemverzakkerij zich van vakantie of vreemdelingenverkeer weinig aantrekt. Als de winkeliers en ande re Lijnbaanbewoners moeilijkheden krijgen met de aansluitingen van hun eigen huisleidingen op die, wel ke onder de straat liggen, zodat de situatie zelfs gevaar kan opleveren in de yomi van brekende gas- en waterleidingen en stadsverwar mingsbuizen, moet er worden aange pakt, vacantie of niet. VRIJDAG 2 AUGUSTUS 1968 Veor mannen die hoge eisen stellen aan hun overhemden, maar hun vrouwen uren strijken willen besparen zijn dit de idealeoverhemden. Bel-O-Fast zelfstrijkende overhemden, een magnifiek hemd, 's avonds nat ophangen, 's morgens weer aan. In wit en de pasteltinten bleu en beige.. Deze onberispelijke overhem den normale prijs 12.50, ver kopen wij nu voor nog géén negen gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van de2e Bel-O-Fast overhemden van zelfstrljkonde poplin in wit, bleu en beige, 'mille courante maten S? Vrijdagavond tot 9 uur open Duur van ét opruiming A f5 juli tot 9 aujjuuuj Géén t*1, tchriftbwt« SCHIEDAM Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus heeft voor het komend seizoen twee concerten en medewerking aan een concert van de Schiedamse Ge-. meenschap, op het programma staan. Bovendien zal met Pinksteren 1969 een concertreis worden gemaakt naar Mende (Duitsland). Als volgende week dinsdagavond in gebouw' Arcade (L. Haven 71) de repetities worden hervat zullen de jeugdige vakantiegangers uit Enge land, Italië en Duitsland, die in het kader van de, mede op initiatief van Orpheus ontstane jeugduitwisseling ïh Schiedam verblijven, een bezoek aan Orpheus brengen. Ongetwijfeld zullen ze mei. liederen in- hun eigen taal worden toegezongen. Secretaris B. Stouthandel, Lange Haven 84, tel. 268704, verstrekt desgewenst inlichtingen. SCHIEDAM Het Passage Thea- j ter brengt tot en met woensdagavond augusius de film „De dood komt te paard". Het verhaal gaat over een immense wraaktocht, die voert tot over de i Amerikaanse grens. Vier mannen. I leggen het loodjein barre situaties, j In het Mexicaanse stadje El Viento i volgt een happy end tussen de twee hoofdfiguren. (18 j.) I Weekdagen, (behalve woensdag) 2 l uur en 8.15 uur. Zaterdag 2 - 7 - 9.15 j uur Kindermatinee woensdag 7 au- I Sustus: 2 uur: De nieuwe avonturen I van makker, (al) 1S JULI T/M 3 AUGUSTUS SCHIEDAM De commissie voor j het Open Deurwerk van de Hervorm- de Gemeente verzorgt zondagmorgen I weer een Open tieurdienst in de j Opstandingskerk aan de Burg. Hon- j nerlaghe Gretelaan. Aanvang 10 uur. Voorganger is ds. J. W .Zimmerman en het thema van zijn preek luidt: „Wie het laatst lacht, lacht het best." De christelijke muziekvereniging j „Harpe Davids" onder leiding van de I heer A. L. Glotzbach verleent muzi- i kale medewerking. 5 SCHIEDAM - Ondertrouwd: G ElUcr- kamp 25 en. E C M van Gclderen 20: P. van der Helde 19 en E J M C Geneugttik is. F tv van den Heuvel 38 en _\l M H van Hoek 23: P IloogendUk 2" en E Takkebos li: S Kakasia-s 32 en J Hamakers 3»; D D Meijer 23 en j Schaap 21: J xleman 34 en c Goedhart c Pallt 21 en J M van SeMadeien 22: R J W van der Perk 23 en M de Jager 21: L J II Pijpers 45 en W M Vrauwdeum 34: E Rodenrijs 24 en C A M Reijdra 23; J Silvis 23 en H van Oosten 22: S Vieemtne 20 en H M Combrink 18; G j Vreea&'jjJc en C Ir H C Blom 22: B C Weetla 2! en F Korsten 22: H J Wolf 20 en c l M sannve! is: Hi. ZuSdema 20 en E I O Groene woud 17. i Ria Ligthart (18) cn trailer van der Corput zijn terug van een jaar Ame rika. Beiden kwamen in aanmerking voor een studiebeurs van de Ameri- ean Field .Service, een instelling die een open deur wil zijn naar begrip en vriendschap door een groot aantal .jonge studenten uit,velé landen met elkaar in contact te brengen. Daarachter gaat schuil het grote streven naar een meer vredelievende samenleving. „Door met «tkaar "te- praten en met elkaar om te gaan kan er alleen vrede komen", aldus de American. Field Service. Elk jaar brengen zo n 3000 jongeren uit alle delen van de wereld een bezoek aan het land van Uncle Sa'm. Vooral Rïa Ligthart. dochter van zakenman en PCG-raadslid J. Ligt hart, is nog onder dé indruk vap de belevenissen in het land van de veie mogelijkheden. „Je gaat mondialer denken. Je' vindt jezelf niet meer zo (JE Amerikaanse ouders van Ria Ligthart wonen in het 13.000 inwoners tellende Char leston in de staat Illinois, vlakbij Chicago. Walter van der Corput werd gastvrij onthaald in het plaatsje Morganton, dat 10.000 inwoners telt. Ria wilde na haar MMS naar de school voor journalistiek of naar de toneelschool. Het jaar Amerika heeft haar een heel an der bestuit doen nemen. Ze gaat namelijk in september naar de Sociale Academie in Rotterdam. Walter denkt aan een studie in de economie, maar eerst moei hij zijn dienstplicht vervullen. Hij heeft in Schiedam op school gezeten: op het Spieringhoek- lyceeum, afdeling HBS A. SCHIEDAM Zeer groot wus donderdagmiddag bet meeleven bij dr begrafenis van de heer J. i. Knook, in leven hoofdinspesteur van politie ie Sshiedam. Honderden wa ren aanwedig bij de rouwdienst, in de Magnalia Delkerk. Voorganger was ds. J. Nanimensma. organist Ad Krij ger. 'a dijn toespraak memoreerde ds. oommensma de moed en het reëel besef ^die het leven en sterven van Jan Knook hebben gekenmerkt, Hij Ja? in dit leven het woord van Psalm -3 tot uitdrukking komen „Zelfs al ga >k door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij dijt bij mij." b a pre^'^ant wist dilh woordvoer- der van cle velen, die de overlede een warm hart toedroegeh. toen hij besloot met de woorden: „wij mogen cankbaar dijn voor wat hij voor ons neen betekend en voor wat hij aan i. anderen heeft gedaan. Die met tra- ren zaaien, zullen met gejuirh maai- en- Op de dag van de oogst zullen de ontslapenen opstaan. Dat is de heer- iJKheid voor -onze broeder Jan Knook." Ook bij de 'begrafenis die naar de vens van de overledene in alie een- Uud werd voltrokken, waren velen Sjjhfedam en daarbuiten aanwe- zbn vriend ds. G. Brinkman, de commissaris van politie J. van der 3aagfn en diens voorganger, de heer Rijpma, collega's uit het Schie- amse politiekorps en uit de omlig gende steden, de wethouder mr. M. J. va Uf Kincleren, A. Keykenaar en P. 3n Bochove, hoofden van dienst en afgevaardigden van de instellingen, «arvoor de heer Knook zich heeft beijverd. Bij de geopende groeve las ds. rjb^snsma enkele verzen- voor uit dnannes 14. Op verzoek van de fa- sprak ds. F. Guülaume uit £d- 'onton (Can.) die vroeger zijn ambt belangrijk. Je voelt je een klein stuk je van de hele wereld". Beide Vlaardingers zijn, evenals nog vijftig andere, Nederlanders, bij zonder gastvrij ontvangen. Opgeno men in Amerikaanse gezinnen heb-, ben ze het laatste studiejaar van de High School gevolgd. Het hechte' schoolleven heeft hen in het bijzon der sterk getroffen. „Buiten de school krijg je weer de school. Alles wordt in schoolverband gedaan. Vooral de sportwedstrijden zijn erg belangrijk, ledereen is er aan. Verenigingen zoals de Vlaar- dingse voetbalverenigingen als de C.iV Zwaluwen en Fortuna of „Lief de en Vrede" heb je daar niet. Het zijn allemaal schoolclubs". Walter vindt het peil op de Neder landse scholen beslist hoger liggen. Ook de leraren vindt hij hier beter. De Amerikaanse scholen zijn zeer de mocratisch, want iedereen komt- in aanmerking voor dezelfde opleiding. Een nadeel, meent hij, want leerlin- i gen die niet mee kunnen komen. houden de «anderen op. Een voordeel is het beperkte aantal verplichte vakken. Iedereen kan door middel van de keuzevakken zijn ei gen opleiding samenstellen. „De stu dieboeken zijn erg eenzijdig. Het is allemaal „wij Amerika". De leerstof wordt er heel kinderlijk en omslach tig behandeld", aldus Walter. Beide Vlaardingers hebben nogal moeite gehad allerlei vooroordelen, die in Amerika over Holland bestaan uit de weg te ruimen. Daartoe was ruim de gelegenheid. Ze zijn ettelijke malen voor de radio geweest en Ria heeft zelfs een interview voor de te levisie gehad. Ria vertelt dat dc buitenlandse stu denten in Amerika eigenlijk allemaal met een masker opliepen. „We waren openbaar bezit. Iedereen 'kende ons, iedereen vroeg hoe we Amerika von den. Dan is het moeilijk ze geen stroop om de mond te smeren. Ik heb altijd geprobeerd zo eerlijk ■mogelijk te antwoorden". Ze vertelt erbij dat niet iedereen dat even goed is afgegaan en op de boot terug naar Nederland kwam de terugslag. „Er heerste een anti-Ame rikaanse stemming aan boord. Ik ge loof dat het moeilijk is nu een. oor deel over Amerika te geven, omdat we er nog geen afstand vanhebben kunnen nemen". In Amerika heeft ze beseft hoe ze van Nederland hield. Ze' is tot de conclusie gekomen dat je blij moet zijn wanneer je in Europa leeft. Ze wil wel naar Amerika terug, maar niet voorgoed. „Toen we de Nederlandse kust weer zagen, hebben we enorm gek gedaan. Het was vijf uur in de mor gen. We hebben het Wilhelmus ge zongen en onze kelen schor geschreeuwd. Maar toen we;de Wa terweg opvoeren en alles weer her kenden ging iedereen stilletjes genie ten". „We moesten weer aan van alles, wennen. Erg gek bijvoorbeeld waren die Dafjes. Het leek net of ze van achteren en van voren een botsing hadden gehad. Of ze helemaal in el kaar waren gedrukt, zo klein. En dan al die typisch Hollands uitdrukkin gen. Bij de woorden „een korte broek" of „schuifraam" lagen we blauw van het lachen. VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 9 UUR GEOPEND 'S MAANDAGS GESLOTEN I G/6B2/33 I COMPLETE WONINGINRICHTING ALLÉÉN IN ONZE ZAKEN: BINNENWEG - SEIJERLANDSELAAN ROTTERDAM/DEN HAAGmTRECHT/VLISSINGEN HOORN/DE LIER GOUDSESINCa. 221 - ROTTERDAM - T£Uiet73-133032 m Passage Theater: film „De dood rUdt te paard". 20.15. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Vormgevers van vandaag en morgen". Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82, tei. 256382. Klachten bezor ging: maandag t/m vrijdag 38.30 .tot 19.30 en zaterdag 17 tot 18 uur: Joh. Grönele'.d, Van Marenstraat 24b. tel. 153779. Politle-alarmnummer: 2S.46.SS. GG en GD: 26.92,90. Alarmnummer meld- en regelkamer voor luchtvervuiling: 26.28.87. Apotheek: Apotheek Rembrandt. Bem- brandtlaar. 5b, tel. 26.82.55. heeft vervuld in de geboorteplaats van de heer Knook, enige woorden, waarna de dochter van de overlede ne, Ineke .Knook, een dankwoord sprak. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren: Martlnus C z.v. C. A. van der Moez.el en B. de Wit; Masha 2 d.v. P. P. T. T. van der Erve en J. M. It. Campman; Bernhard P z.v. H. A. So- linger en C. M. M. de Heij; Robin F z.v. P. J. Winkelman en H. B. Bloemendaal. Overleden: P L. H. van Zijl. 32. A. Knol. 18. „De nationale tophit is het boek „Hans Brinkermet z'n zilveren schaatsen", geschreven in 1906. Dat heeft bijna ledereen gelezen.- Het gaat over een jongetje dat z'n vinger in een gat in de dijk steekt en zo Nederland redt van een overstro ming. Ze denken dat een Hollander het heeft geschreven, maar het is een Amerikaanse geweest. Als je dat ver telt, geloven ze je gewoon niet. In dat boek staat de grootst mogelijke onzin over Nederland en daarvan is veel blijven hangen. Ze weten allemaal van de Delta werken. Dat we land winnen uit de „Zuiderzee" imponeert ze geweldig. Van de Nederlandse industrie hebben ze nog nooit gehoord. Ze denken dat we zo'n beetje alles uit Amerika im porteren". Waiter van der Corput is duidelijk gecharmeerd van Amerika. Studeren in Nederland en geld verdienen in Amerika is volgens hem dè manier om later rustig te kunnen rentenie ren. Over het negerprobleem heeft hij een duidelijke mening. „Toen ik naar Amerika ging maak te ik geen verschil tussen zwart en blank. Je kunt wel zeggen dat een neger eigenlijk ook een mens is, maar hij heeft zelf schuld aan de rassendiscriminatie. Op school lopen ze de kantjes eraf. Als ze zestien jaar zijn en dus voldaan hebben aan de leerplichtwet, zie je ze zo gauw mo gelijk vertrekken". Hij zegt dat hij beïnvloed is door de mening die in de zuidelijke staten bestaat. Ria Ligthart is het niet met hem eens en ziet het genuanceerder. „Je kunt de schuld niet op de neger of op de blanke schuiven. De samen leving is de schuld. Er zijn in het verleden fouten gemaakt". SCHIEDAM Op het parkeerter rein aan de Singel gaat morgen, za terdag, voor de tweeëntwintigste keer na de oorlog, de Schiedamse kermis van start. Dit jaar zuilen 33 attracties en spekiakels de aandacht van het publiek een week lang boeien. Vooral moeders met kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd zullen in de vakantietijd op het kermisterrein 's middags een door kinderen fel be geerd vermaak kunnen vinden, zoals babysport (een carrousel voor jdeu- ters), rups baan, kiddyride (autotjes op een plateau in achtvorm, behalve de voertuigjes geheel met de hand vervaardigd), suikerspin, popcorn en noem maar op. We vermelden verder de nieuwe himalayabaan, zoiets als de rupsbaan, alleen hangen de bakjes aan rails en hebben een uitzwevend effect, de hully-gully, een variatie op de pa- ra-trouper, maar nu horizontaal-ex centrisch bewegend, zoals de vakter men het noemen en het kijkspel om cte dubben: -hoe-zit-dat-nou-in-elkaar, of om te griezelen: het meisje zonder hoofd. Een kijkspel verzonnen door de heer J. Wanninga, die froeger Daffi- diana ten tonele voerde, een meisje, dat in een geraamte veranderde. Bo- niseur ook weer een vakterm van 'het meisje zonder hoofd is de heer Lamerus. Natuurlijk zijn er weer de poffer tjes- en wafelkraam, de palingtent, schiettent en allerlei oefeningsspelen. voor de actie Wielerbaan. Als bijzonder heid valt nog op te merken, -Jat bij dete verrijden ronde door dames, de kampioe nen op de sprint van Eelgtö. Ierland en Nederland aan de start zullen verschijnen. Toren beklimmen: vanal maandag 5 au gustus kan Jong en oud de toren van d Grote Kerk beklimmen, 's middags van 3 tot 4 uur. Prijs 15 cent. Vuurwerk: Op de laatste dag van de kermis, zaterdag 10 augustus wordt om kermis, zaterdag 10 augustus wordt om 21 uur een groots vuurwerk worden ontsto ken aan de Vlaardin-gerdijk. dus niet, zoals eerder vermeid aan dc Maasboulevard Rulterdeiunnslraties: zaterdag 3 augustus. 9 uur wordt op het terrein aan het Schut tersveld een ruiterwedstrljd gehouden. Deelnemers zijn De Maasrulters uit Maassluis, de Oldebameveitrulters utt Be- kel en Rodenrijs, de Schieruiters uit Overschie, de Delftiandrulters uit Waterin gen en de Landelijke Rljvcreniglng Schie dam. De wedstrijden duren tot ongeveer 15 uur. Toegang vrij. ilengelivedstrijd tn bet Bcatrixpark: za terdag 10 augustus, van 8 tot 11 uur voor deelnemers van 16 laar en ouder en 's middags van 14 tot 10 uur voor de jeugd tot en met 15 'aar. Nummers alhalen minstens een halt uur voor de aanvang bij de theeschenkerij De Keihej. Het inschrijfgeld bedraagt voor senioren 1 voor bejaarden, minder validen en Jeugd 0.56. In de Vakantievreugde-week valt iedere avond van zeven tot acht uur de rijdende beiaard, bespeeld door Mar Bruijnzeel. op verschillende plaatsen in de stad te be luisteren. Mr. II. M. Janssen, directeur van „De Rode Kermisgids", gevraagd naar het hoe en waarom van zijn geinteresseerdheid in het kermiswe- zen zegt: „Bij het circus noemen ze dat zo als je eenmaal het zaagsel aan je broekspijpen hebt gehad, ontkom je er niet meer aan, zo is het ook bij de kermis, als je daar eenmaal een paar schoenzolen hebt versleten, laat het je niet meer los. Mijn vader had een stccmcarousel en zeven zoons en vier dochters. Verschillende kinderen gingen in het vak, maar een van mijn broers vond. dat de andere kinderen nu maar iets anders moesten onderne men. Toen ben ik meester in de rech ten geworden, maar toch betrokken gebleven bij het leven en werken op de kermisterreinen. Mijn zoon is weer contactman tussen ker- mismensen en de autoriteiten. Zaterdag is het ook weer kermis in Beverwijk. Ook organiseren we het driejaarlijks oranjefeest in de ge meente 's Gravesande. Onze oudste I klant is de gemeente met de veelzeg- gende naam Monnikendam." j Activiteitenprogramma: Wielerronden: zaterdag 3 augustus, 16.00 u.: Ronde voor aspiranten en dames. In plaats van het eerder genoemde parcours, za! deze rond'- verreden worden op de Vlaardingerdijk, Nieuwe Damlaan. Burgemeester Honner- laahe Gretelaan. Troelstraiaan. Woensdag T augustus, 19.00 u.: Honde van Groenoord/Kethei voor nieuwelingen. Ook deze ronde wordt niet op het eerder ge noemde parcours verreden, maar op de Wiilem Pijperstraat. Sweelinekslnsel, Va- leriusstraat. Laan van Bol'Es. Zaterdag 10 augustus, 14.00 u.: Ronde van Schiedam voor amateurs. Parcours: Vlaar- dlngerdijk. Nieuwe Damlaan, Burg. Hon- nerlaghe Gretelaan. Troelstraiaan. De toe gang tot deze rondes is steeds vrij. Wel zuilen leden van de Rennersclub „Schie dam" rondgaan met begunsti-gerskaarten Dubbele akte-tassen, de ideale tassen veor de kinderen naar school, maar evengoed voor hun vaders, die naar kantoor zo'n tas kunnen gebruiken. Magnifieke lederen dubbele akte-tassen, met twee ruime vakken, twee grote voorzakken, zó solide, dat de fabrikant voor elke tas 10 jaar garandeert.... nu voor iets meer dan een tientje. Vrijdagavond omóuur.begintde verkoop van deze dubbele ak tetassen met 10 jaar garantie op het leder voor te dubbele ak- m Vrijdagavond tot 9 uur open Duur y»n de opruiming IS juli tot 9 augustus Géén <«f. of schrift, best. W7AT iedere Rotterdammer na tuurlijk reeds lang wist dat zou gaan gebeuren is nu'aan de orde: de Lijnbaan is geen nette winkelpro menade meer, maar een warwinkel van zand, houten iooppaden, beton nen buissegmenten en allerlei an dere wegenbouwkundige rommel. De Lijnbaan is verzakt en moet, c-en halve meter worden opgehoogd. De mensen die zich wellicht ergeren aan die rommel moeten twee dingen bedenken. Allereerst is er geen enkele reden waarom de Lijnbaan niet zou mee doen aan het bekende Rotterdamse ritme van verzakken en ophogen. En verder is een goede Rotterdammer alleen -gelukkig als hij met een paar baggerlaarzen aan en een schop in z'n handen in zijn grond kan wroe ten. Zeker, het is allemaal tijdelijk en strakjes is die Lijnbaan weer prach tig. Tot over een paar jaar, want aan begint het lieve leven weer op dezelfde manier van voor tf aan. y/ERZAKKEN en weer ophogen van straten behoort nu eenmaal bij Rotterdam. Dat heeft niets te maken met nieuwe wegen m een herbouwde na-ooriogse stad, dat gaat in een soort eeuwigdurend ritme verder, zo lang Rotterdam beslaat- Goed. In de loop van ds tijd wordt dat ritme langzamerhand tra ger. De tijden dat een straat on gestoord kan blijven zakken worden langer. En eindelijk kan men gaan denken aan een asfaltwegdek, omdat die perioden even lang worden als de tijd dat een asfaltlaag nodig heeft om te verslijten. Maar het ritme blijft en dat zal altijd blijven zolang er zich onder Rotterdam een slappe veenbodem bevindt, die eerder aan gekookte soinazie dan aan ordentelijke grond doet denken. Dat was voor de oorlog aan de Bergweg zo mooi te zien. Als die straat een centimeter of vijftien was gezakt, zodat de huizen slechts via een heel hoge opstap waren te be reiken, kwamen gemeente-mensen een extra betonstoepje voor de voordeuren leggen. Later kwamen er een tweede, misschien een derde of een vierde bij, zodat een Berg wegbewoner ten slotte een extra trapje opmoest om zijn voordeur te bereiken. En als tenslotte ergens midden op de Bergweg een elektrische tram bieef staan, omdat de stroombeugel de draad niet meer kon halen, wel, dan kreeg de tram tijdelijk een an dere route, de Bergweg werd een zandtroep, en als na een maand of wat de hele zaak weer dicht ging, alle extra stoepjes voor de voordeu ren weg waren en de tram weer kon rijden... kwam de Benthuizerstraat aan de beurt. Want dan was daar ergens een tram onder de draad uit geschoten omdat de straat al te diep was weggezonken. Laten we er een Rotterdamse hou ding tegenover aannemen: onze door bagger zo geplaagde ziel in lijd zaamheid bezitten en gelaten op een mooiere Lijnbaan wachten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1