volijverige uizendpoot WOUTER STIPS: HOGE GRILLIGE Mogelijke inkrimping van vloot Vooruitzichten kleine handelsvaart ongunstig ssijii goedmoedige: naam voor dynamisch beroep Manotherm bouwt fabriek in Botlek Ontketent nieuwe 1 Uitvoering plan I Gadering wordt I voorbereid Schepenlift Rijkssteun nodig ggliili Concernomzet Stokvis iets gestegen Hovercraftdienst Dover-Boulogne geopend TOUWTJES Dr. Trimbos benoemd tot hoogleraar in Rotterdam )E pqtterdammer ZATERDAG 3 AUGUSTUS <1968 PROOST In Rotterdam opereren een honderdtal van deze nijvere mannetjesputters, die een on-, misbare functie vervullen in het gehele dienstbetoon van de ha ven. Ze noemen zichzelf graag de rechterhand van de kapitein. Maar soms zijn ze eerder zijn hoeder, zijn toeverlaat. En wie als de waterklerk aan boord stapt de bemanning verlan gend hoort roepen: „heb je post, heb je post?", begrijpt dat de waterklerk beter waterengel kan heten.... Poortugaal onteigent jllswf 1ÏÉS r- y fr i-iM-'i»i j,r'J i r-i ROTTERDAM N.V. Manotherm gaat aan de Bottekweg/hoek Wel- plaatweg een fabriek van meet- cn regelinstrumenten bouwen. Van de gemeente is een terrein van 4000 m2 in erfpacht gcfkregen. Volgende week vrijdag zal de - eerste paal worden geslagen voor een fabrieks- en kantoorgebouw dat plaats zal bieden aan ongeveer 150 werknemers. In het aan de Esso-raffinaderij grenzende gebouw zal zowel de fabri cage als de reparatie kunnen worden uitgevoerd aan alle soorten meet instrumenten, regelafsluiters en pom pen. De nieuwe behuizing zal naar ver wachting volgend jaar juni in ge bruik kunnen worden genomen. Dan kunnen de huidige fabriek aan de Aelbrechtskade en de werkplaatsen in Vlaardlngen weer tot één geheel worden gebracht. Het ontwerp van het gebouw is van het architectenbureau Lookhorst, Koldewijn en Van Eijk in Rotterdam; de aannemer is Van der Kraan's Bouwbedrijf in Schiedam. van verzoeken, het verrichten van diensten geven hem grote voldoening. Die diensten zijn zo veelsoortig als de kleuren van een palet; een dokter voor de bootsman, een verzoek tot Nederlanderschap van de lichtma troos, een kapperszaak-op-maandag voor de vrouw van de kapitein, een Philips t.v,-monteur voor een gesneu velde beeldbuis, reistickets voor een afgeloste bemanning, het opmaken van een schaderapport, het melden van een ongeval, een telefoontje naar Tokio, een telegram naar de familie van de scheepskat. De waterklerk staat voor niets. In het tweeduuster tussen wal en schip is hij de alles-kunner, de manne tjesputter. En de tempobeul. Veertig keer per uur knettert de intercom en de telefoon is chronisch van streek. Alles moet vlug, gehaast. Als hij de opdrachten van de vorige boot af werkt, denkt de waterklerk al aan de zorgen van de volgende. Hij ligt voortdurend overhoop met de klok, schippert met minuten, rijdt te hard in de stad, maar is altijd net op tijd daar, waar hij zijn moet, „Tijd, daar draait alles om," zegt de waterklerk, die we een dag heb ben gevolgd. „We moeten alles doen om een schip zo snel mogelijk weer weg te krijgen. Vergeet niet: het geld wordt op zee verdiend, niet in de haven. Daarom moeten we cr als de kippen bij zijn als er een boot bin nenkomt. Wc staan dan ook dag en nacht klaar. We slapen met de tele foon naast ons hoofdkussen. Hoewel we tegenwoordig vrij aardig weten wanneer een schip binnenloopt, kan er toch van alles gebeuren". Ja. een waterklerk is 24 uur in dienst. „Daar moet je van houden, anders ga je eraan kapot", krijgen we steeds te horen. Een van onze zegslieden: „Je weet 's morgens niet, wat je 's middags bo ven 'het hoofd hangt. Elk moment kunnen ze je nodig hebben. Hoe vaak is het niet gebeurd, dat ik tegen zes uur mijn vrouw opbelde om te zeg gen, dat ik naar huis kwam, terwijl nog voor ik weg kon gaan de telefoon weer een alarmkreet liet horen. Als je daar te zwaar aan tilt, moet je niet aan dit vak beginnen. Soms krijg je van die jonge knapen die waterklerk willen worden. En na een week zeggen ze ai: moet ik nou al weer naar een schip. Kijk, die zijn doodongelukkig met dit vak. Het is een vrij, maar ongeregeld leven. Dat moet je liggen. En dan is het niet gek. Er gebeurt steeds wat nieuws en vaak eet je aan boord een hapje mee of krijg je een borrel aan geboden. En dat laatste gebeurt soms 's ochtends om acht uur al". Waterklerken leren In alle talen proost zeggen en van ze verwacht wordt dat ze tenminste in het.Engels en het Duits nog heel wat meer kun nen babbelen. Naast talenkennis zijn er nog meer eisen waaraan de water klerk naar zijn eigen mexiing moet voldoen. Vooropgesteld wordt steeds: je moet kunnen praten, je moet diensten kunnen verkopen, je moet je locale kennis aan de man kunnen brengen. En verder: je moet zelfver trouwen hebben, de zaken rustig kunnen overzien en in staat zijn doortastend op te treden. En inderdaad als je hoort wat wa terklerken allemaal meemaken, dan lijken die kwaliteiten onmisbaar. De man, van wie we een dag lang de schaduw zijn geweest, vertelt: „Soms blijkt, als een schip op afva ren staat, dat een aantal beman ningsleden nog uitbundig plezier aan het maken is in de een of andere havenkroeg. Als waterklerk mag je dan de „lammetjes" uit de kroeg „praten". Een andere keer ben je een halve dag op jacht naar een weggelopen bemanningslid of moet je een zee mansvrouw aanhoren, die vertelt dat haar man geen brieven en geen geld meer stuurt. Soms kom je aan boord van een schip en dan krijg je te horen dat een van de opvarenden verdronken is. Je moet dan zijn begrafenis rege len en de familie verwittigen. En een enkele keer gebeurt het zelfs dat je je zelf moet redden, als ■het schip na 'het uitklaren is vertrok ken, löet jou nog aan boord". |n een soortgelijke wereld van driftig telefoongc schetter, vurige vraagsalve's en eindeloos gearrangeer beweegt zich de waterklerk, een veel I (e goedmoedige naam voor een dyna- i raisch, geen rust gunnend beroep. Een dag optrekken met een water klerk en wat gesprekken met een paar anderen, geeft een aardige im pressie van dit zo innig met de haven verbonden beroep. De waterklerk bivakkeert voortdu rend tussen twee werelden: die van het schip en die van de wal. Zodra een schip, waarvoor zijn firma agent is zijn trossen heeft uitgegooid, is hij dé eerste die aan boord klimt. Hij ROTTERDAM In de eerste ze ven maanden van dit jaar Is de con cern-omzet van de R.A. Stokvis en Zonen N.V. ongeveer negen procent hoger geweest dan over de vergelijk bare periode van 1967. De directie betwijfelt het echter of 1968 een gunstiger brutowinstpercentage zal laten zien dan het vorig jaar. Dit is gisteren meegedeeld op vra gen van de aandeelhouders die wil den horen hoe de directie de toe komst ziet, na de zeer slechte resul taten van het vorig jaar. Een der directeuren van het concern, dr. H. J. Stokvis, dacht er het .volgende van: „Het is goed om niet al te pessi mistisch te zijn, maar eente groof optimisme lijkt ons op het ogenblik onjuist." Evenals bij soortgelijke bedrijven maken bij Stokvis de perso neelskosten ongeveer tweederde uit van de exploitatiekosten. In de eerste zes maanden van dit jaar is het personeelsbestand van het concern met 81 teruggelopen tot 2462. De di rectie gelooft niet dat de kostenstij ging geheel gecompenseerd zal kun nen worden door deze personeelsver mindering. Gebukt onder grote en kleine pro blemen tuimelt de duizendpoot na een paar uur terug naar de waL Nu moet hij laten zien wat hij waard is. Dat hij zijn beloften kan nakomen, dat hij de naam van zijn agentschap kan hooghouden. Een goede water klerk betekent immers een goed agentschap. Op kantoor begint hij de waslijst van verzoeken en opdrachten uit te voeren. De waterklerk noemt dat zelf „het zout in het eten". Het afwerken Behalve aan. poppen werkt Wouter Stips in zijn atelier in de Boom gaardstraat ook hard aan een aantal schilderijen, die eveneens zijn geïnspireerd op poppen. Het zijn fi guratieve marionettenfiguren in- vro lijke kleuren, die een goede harmonie vormen met de kindshoge poppen. In september houdt hij. van deze werken een expositie, maar het is niet de bedoeling ze te verkopen. Zij moeten meer dienen als voorbeeld. Mensen die er belangstelling voor hebben kunnen ze bestelien. „De inbreng van eigén smaak van de kopers stel ik zeer op prijs. De één vindt bijvoorbeeld voor de aankle ding fluweel met kant erg goed in de buiskamer passen en dan houd ik daar rekening mee. Vooral kinderen zullen er een ffjne speelkameraad in vinden". Wouter is op het idee gekomen na een werkbezoek aan Praag. Vorig jaar is hij drie maanden naar Tsje- choslowakije geweest, om zich te oriënteren in de tekenfilmindustrie. Hij liet zich inspireren door de pop pen die in de films worden gebruikt. Isabella de Vos (17) helpt hem bij de aankleding van de poppen. Zij wil mode-ontwerpster worden en daarbij ook iets aan cabaret doen. Hiervoor krijgt zij les bij de bekende to neelspeler John Lanting, die, zoals bekend, in september cabaret voorstellingen gaat geven. Het is niet onwaarschijnlijk dat de jonge, maar talentvolle Isabella, hem hierbij zal assisteren. „De poppen komen gemiddeld op zo'n 250", vervolgt Wouter Stips. „Al naar gelang het materiaal dat er voor wordt gebruikt zal deze prijs stijgen of dalen. Een pop met echt haar zal natuurlijk duurder, zijn dan één met bijvoorbeeld wol." I: ROTTERDAM Een perso- nenauto reed donderdagavond p het hek in tweeën dat een van j- de beide buizen van de Maas- tunnel afsloot en het verkeer naar de andere tunnelbuis leidde, De bestuurder had het hek, dat duidelijk was verlicht cn f van goed zichtbare verkeersaan- duidingen was voorzien, niet op- gemerkt. De man zat al rijdende I een kip te verorberen Koningin Elizabeth van Engeland heeft deze week de dienst met ho vercrafts (luchtkussenvaartuigen) van British. Hovercraft Corp. Ltd. tussen Dover en Boulogne geopend. Dit traject wordt -gevaren door de SRN-4, die 260 passagiers en 30 au to's kan meenemen. Met een snel heid van 130 kilometer per uur zal de SRN-4 zesmaal per dag de oversteek maken. In de winter zal dit aantal worden verminderd. Het bijna 40 meter lange lucht kussenvaartuig heeft vier Siddeley Marine Proteus motoren, die elk 2400 pk ontwikkelen. Net als hij marionetten worden de poppen met touwtjes beweegbaar ge maakt. Voor de expositie denkt Wou ter Stips voorlopig aan- zo'n vijf tot tien poppen en eenzelfde aantal schilderijen. Verder is het zijn be doeling na de tentoonstelling in sa menwerking met e<jr. bekende mo de-ontwerper een modeshow te hou den. De mannequins zullen dan met de poppen van Wouter showen. Volgens hem zijn de mogelijkheden met marionetten legio. Zij zullen bij voorbeeld ook voor reclamedoelein den kunnen worden gebruikt en ver der sluit hij de mogelijkheid niet uit dat ze in bepaalde televisieprogram ma's zullen optreden. Wouter gelooft dat er veel be langstelling voor zijn nieuwe werkstukken zal zijn. Enkele van zijn poppen en schilderijen kunnen al worden bezichtigd in de Boom gaardstraat 101. Van tevoren moet dan 's morgens wel even kontakt met hem worden opgenomen (tel. 122663). Wouter Stips kampt nog met één probleem. Binnenkort moet hij uit zijn atelier. De vraag is dan of hij zijn werkstukken nog op tijd voor de expositie kan afkrijgen. Hij zou daarom bijzonder gebaat zijn bij een nieuwe geschikte ruimte in het cen trum van Rotterdam. ROTTERDAM Tot hoogleraar in de sociale en preventieve psychiatrie aan de Medische Faculteit te Rotter dam is benoemd de bekende psychia ter, sexuoloog en directeur van het Ka tholiek Nationaal Bureau voor de Gees telijke Gezondheidszorg dr. C. J. B. J. Trimbos. Prof Trimbos heeft bekendheid ver worven door een reeks voordrachten over huwelijk en sexualiteit en door zijn opvattingen over de geestelijke ge zondheidszorg. Tot nu toe is hij privaat-docent aan de rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij geestelijke gezondheidszorg en sociale psychiatrie doceert. Nabij de Belgische plaats Rom- quiers is een -enorme installatie in gebruik genomen -waarmee schepen in grote bakken kunnen worden ver plaatst. De installatie ligt in de vaar weg tussen Brussel en Charleroi en was nodig om een hoogteverschil van 68 meter over korte afstand te kunnen overbruggen. Met normale sluizen zou dat te moeilijk zijn ge weest, v-ooral i.v.m. het lange wach ten. gaan of voor Nederlandse omstan digheden verouderde tonnage kan worden afgevoerd in het kader van de steunverlening aan de,ontwikke lingslanden. Ten aanzien van even tuele fiscale maatregelen zou mini maal een soepel standpunt moeten worden bepleit bij het samengaan van kustvaartondernemingen (on dernemers), resp. bij andere fiscale kwesties die de gewenste toekomsti ge ontwikkeling in de weg staan. Verder zou de overheid o.m. haar aletiviteit kunnen richten op de op heffing van vlagdiscriminatie in het buitenland, met name in Frankrijk, aldus de n.e.t.o. functionaris. De binnenvaartschepen worden nu in grote „badkuipen" gevaren cn over rails verreden. Elke bak staat op 236 wielen en kan schepen tot maximaal 1350 ton verplaatsen. De totale kosten van liet projekt bedroe gen 350 miljoen gulden. Jubileum - De heer W. .iii|iieriliei'R, 'Ikf vrui dti liftte!lug wiurj|ii|i|jnj( vilt} ju StiÜM'blUilt ie lUilteiikilii liet'tl tohaerejdg 1 augustus zijn 40-jarige nbtsjübiieüm gevlekt. Hij is met 2Jn echtgenote door de directie ont vangen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1