t 1 Ruitersport wezenlijk onderdeel van recreatie Manege van Noordermeer opzij voor Rijnpoorthaven AGENDA RISTANHN dekens en plaids... 39, 21 19; 15.' 28 mTi li Ruiterwedstrijden nu op Schuttersveld Reorganisatie nodig voor zuigelingen-kleuterzorg? s i 50 DEKLERK&ZN Kind valt dood van bromfiets 75 Wielerronde voor dames geslaagd Toeriste bestolen op nachtboot Burgerlij ke stand IPS naar 4 over ak U5J eeataj op 4 Opilti linnen (Van onze correspondent) HOEK. VAN HOLLAND Vijf jonge veulens dartelen in een weiland aan de Sehenkeldijk tussen Hoek van Holland en Maassluis. (J.?en a"'ar,d van enkele honderden meters varen de schepen in Ge Nieuwe Waterweg en het koelhuis Poortershaven, schittert in het zonlicht. Willem Noordermeer, eigenaar van de manege „De Kuiters ..rve wijst op de veulens en zegt: „Die zullen hier waarschijnlijk geen dienst meer doen als rijpaarden". Wijkraad tegen A r KENT U HET BOEKVERKOPERSVAK? WILT U ZICH VOOR 8 TOT 10 WEKEN DAARVOOR BESCHIKBAAR STELLEN? 11 en dagelijks Diefstallen Niet te stuiten Klandestien ZAALBERG DEKENS van hoogwaardige zuivere scheerwol (met I.W.S.-etiket) in o.a. effen blauw en cognac, 80 150x220 van 54,75. Nu voor Eerste kwaliteit DOLAN DEKENS in gekroesde Ftausch-uitvoering, 150x220 van 39.- voor Originele AaBe FIBERWOVEN DEKENS, warme 100% acryl lichtgewicht dekens, 150x220 alléén bij' De Kierk voor ZOMERDEKENS in bleu met geel ruitdesssin en «80 in vrolijke roodblauwe plaid-kleur. 150x220 nu voor WOLLEN PLAIDS (gezellig voor bank of divan) in originele Schotse ruiten en moderne interieurkleuren AËi] *511 nu heel voordelig voor /A gw WOLLEN PLAIDS in het formaat van de grote A iits-jumeaux deken, 210x250 cm. van 49.75 nu voor ZUIVER WOLLEN INTERIEURPLAIDS, 140x180 van 35.- nu voor slechts Enterprise kampioen der kampioenen Miljoenenorder voor Aardgas Service N.V. Bloemschikkers van Thurlede zullen prestaties tonen p£ ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 5 AUGUSTUS I960 ïndrn. tram 5 t ilds de te hij he; 1 scfioü. kassei troost» 3? i Voor a! onre klanten voortaan meer luxe en gemak door zo'n handige sehoenenzak, waarmee In de kasten enorm veel ruimte i «n orde komt. Prachtige solide schoenen- jakken, van schots-geruit linnen, met zware transparant j voorzakken, waar de grootste herenschoen in past... met ruimte voor 6 paar schoenen, koopt U nu yoor nog géén twee gulden. m vaa n te. M> OS. stae. lea ig. »n et; stap. ge si Mob. era,; in. 9, sleepte n bus sekt pattas buiten, op voelde ir mj k Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Ideale scftoenenzakken voor 6 paar schoenen, geheel contrasterend jfeepaspeld en met Met die opmerking is hij waarschijnlijk niet ver mis, want de manege ligt vrijwel midden in het terrein waarop de gemeente Rotter dam de Rijnpoort-haven heeft gepro jecteerd. Dat betekent dus dat de manege hier binnen niet al te lange tijd zal moeten verdwijnen. Die manege bestaat, behalve uit de vijf veulens, uit ongeveer veertig rij paarden. De heer Noordermeer, een stevige Vijftiger, is ervan overtuigd dat Rijnpoort er komt. „Dat is gewoon niet tegen te hou den" zegt hij. „De belangen van de scheepvaart wegen zwaarder dan de stukjes grond die hier nog in gebruik zijn voor akkerland". Het laatste deel van zijn bedrijf vait dan ten offer aan havengebied, nadat de gemeente Maassluis al verschillende stukken in bezit had genomen. Op zichzelf tilt hij niet zo zwaar aan de komende onteigening, „ik heb maar één voorwaarde en dat is dat ik op een goed stuk grond binnen Hoek van Holland een moderne manege kan gaan vestigen". Dat hij daarbij in het achterhoofd heeft de zoge- De manege van de heer W. Noorder meer aan de Sehenkeldijk tussen Hoek van Holland en Maassluis, die moet wijken voor de Rotterdamse Rijnpoorthaven. Duur rm de opruiming 18ju!iat93ugusws Gêiit ttf. of tehrlft. tmt. 6 .mei B-K Lift- F, v LE 5;t irdC r,t fiO toe hd veer nt is satt Mstuinders-enpête (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De Schiedamse Volkstuindersvereniging „Thurlede" is volgens penningmeester D. van der Kemp de eerste vereniging in Nederland die een sociologisch on derzoek instelt naar de behoeften en verlangens van mensen, die zich bezighouden met tuinieren op volkstuinen. Het bestuur heeft een 1 kleine driehonderd formulieren on der de leden verspreid en beschikt nu reeds over 215 teruggezonden en ingevulde formulieren, Drs. S. S. Elzinga, lid van de In onze boekhandel vindt momenteel een „verkoop-explosie" plaats: de zeer grote belangstelling voor het ak- tuele boek gevoegd bij de overweldi gende vraag naar studieboeken ver oorzaakt héél wat meer werk dan onze vaste staf kan verwerken. Vakkundige assistentie op korte ter mijn is daarom dringend geboden: deze stelt ons in staat onze normale service te handhaven en overbrugt - de periode die nodig is een mede werk (st)er in vaste dienst aan te stel len. Komt u uit het boekverkopersvak? Wilt u voor deze üijdelijke) vakature in aanmerking komen? Schim of bel dan naar BOEKHUIS BEN V. *3, Veerplem 27, VlaardinKen, 010— «•37.60, en vraag naar de laeer Den Draak oi 4e hetr Roodhorst. MAASSLUIS De v.v. Excelsior M houdt zaterdag 37 augustus een tornooi voor de oudste jeugd. Het Programma luidt als volgt: 13.30 uur Excelsior M Maasdijk; 14.00 Zwa luwen Meeuwenplaat; 14.30 Capel- 'e Excelsior M; 15.00 Maasdijk Zwaluwen; 15.30 Meeuwenplaat Capelle; 16.00 Excelsior M Zwalu wen; 16.30 Maasdijk Meewenplaat; u.OO Zwaluwen Capelle; 17.30 Meeuwenplaat Excelsior M; 18.00 Capelle Maasdijk. Tho.ri'eerterrela singel: kermis: Passage K.,t Film 08 j.) 14 en 2015; Grote l££K! J°rent»ekUmtnen iff - 36: Versthll- j™«5 Plaatsen la de stad: rijdende beiaard -■ - Mar Bruynzeel, 19 - 20. •-)OOn"ot'- „De Rotterdammer": Lange MÏvfstraat> tel- 25.63.82. Klachten bezor- rnaandasr t/m vrijdag 18.30 tot; 19.30 viL £erdaS 17 t°t 13 uur: Joh. Grönefeid, s, Marumstraat 24b, tel. 15.37.79. J'r.U- 26.45.66. GG en G-D: -Alarmnummer meld- en regelka- shSvV2?f luchtvervuiling: 2S.2B.87, Apo- neek, van Westendorp, Parkweg 207, tel. vereniging, heeft een groot aandeel in het onderzoek. Hij heeft de dertig vragen op het enquete-formulier samengesteld. Het ligt in zijn bedoeling, deze formulieren te laten bundelen en daarna te zenden naar de bevoegde instanties, zoals het college van B. en W. en eventueel het ministerie belast met de ruimtelijke ordening. Tevens bestaat het plan het boek werkje op de feestelijke veertigste jaarvergadering van het Landelijk Verbond van Volkstuinders, aan het bestuur van deze overkoepelende organisatie te overhandigen SCHIEDAM De zesjarige Marcel Brouwer van de Parallelweg 216b is vrijdagavond om het leven gekomen bij een val van een bromfiets. Het jongetje zat achterop hij de 21-jarige Schiedamse vloerenlegger P. H. de K., die in de richting Prof. Kameriingh Onneslaan op de Oversehieseweg reed. Toen de man bij het nemen van een bocht naar links slipte moest hij het kind, dat hij met zijn linkerhand vasthield, loslaten. De bromfiets schoot onder uit waardoor zowel de man als het kind vielen. Bij zijn val heeft het jongetje waarschijnlijk met zijn hoofd een beugel van de bromfiets geraakt. Het kind werd met een schedelbasisfrac- tuur naar de Dr. Noletstichting ge bracht, waar het vrijwel direct na aankomst overleed. De achtjarige P. O. M. kreeg za terdagavond op de Groenelaan. een klap van een passerende personen auto toen hij met zijn fietsje plotse ling naar links uitweek. Het jongetje liep een hoofdbuil en schaafwondjes aan een van zijn knieën op. Hij is naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht. De zeventienjarige brom fietsbestuurder N. F. H. verleende zondag geen voorrang aan een van rechts komende personenauto. Hij werd aangereden en liep een schou derletsel op. De GGD bracht hem naar de Dr. Noletstichting. Na daar behandeld te zijn kon hij weer naar huis. SCHIEDAM Uit een aan de Ou de Sluis geparkeerde auto zijn twee zwartleren tassen en twee kartonnen dozen met elektrisch gereedschap gestolen. De portieren van de auto waren opengebroken. In het afgelopen weekend zijn op verschillende plaatsen in de stad weer bromfietsen gestolen, naamde Hillwoning is een andere zaak, waar wellicht over te praten zal zijn. Maar juist in dat praten ligt op dit moment het grote probleem. Vorige week heeft de wijkraad voor Hoek van Holland min of meer uitgemaakt dat er in dit deel van Rotterdam geen ruimte is voor de ruitersport. Het gebiedsdeel is daarvoor te klein, zo meent de wijkraad en het is slechts aan de heer H. C. van Nieuw- kerk te danken dat de raad zich tenslotte toch bereid verklaarde eerst nog eens met de manegehouders te gaan spreken. De heer Noordermeer, de grootste van de drie manegehouders in Hoek van Holland is het daar helemaal niet mee eens en in dat opzicht vindt hij een partner in de heer J. van der Brule, die met acht paarden een ma nege exploiteert in zijn vrije tijd. „Natuurlijk", zo zegt Noordermeer, „zijn er bepaalde problemen in Hoek van Holland, Vooral met het oog op het toeristenseizoen zullen de mane gehouders bepaalde concessies moe ten doen. Dat is ook helemaal niet zo erg. Persoonlijk ben ik graag bereid eraan mee te werken dat er in de zomermaanden overdag met op het strand wordt gereden. We kunnen een overeenkomst sluiten dat er tus sen tien uur 's morgens en zeven uur 's avonds niet op het strand wordt gereden, wanneer het druk is dan is dat trouwens toch al geen pretje". Hij vindt het echter wel wat goed koop om maar zonder meer te zeggen dat er dan m Hoek van Holland hele maal geen mogelijkheden zijn voor de ruitersport Die mogelijkheden moeten gewoon gemaakt worden. De ruitersport is een sport in opkomst en bepaald niet meer een uitgespro ken elite-sport, al kost het dan wat geld. Momenteel beschikt „De Ruiters Erve" over 40 rijpaarden en er zijn ruim 400 mensen die in de loop van de week die paarden berijden. Dat betekent een wezenlijk stuk recreatie voor een groot aantal mensen, die soms van ver weg komen. De manege van de heer Noorder meer zou nog groter kunnen zijn maar in afwachting van (ie haven plannen worden de uitbreidingen nu al tegengehouden. Een plan om de oppervlakte van de blnnenmatiege te verdubbelen strandde op „Rijnpoflrt". Behalve die binnenmanege is er een buitenmanege van 20 x 40 meter en een springvcld van 8000 m2. De bezwaren van de wijkraad op zichzelf kan de heer Noordermeer overigens wel begrijpen. Het geeft geen pas dat paarden op de wan delpaden in de Hoekse bosjes lo pen en dat baders op het strand overlast ondervinden. Het is beroerd genoeg dat dit gebeurt. De moeilijkheid is echter 'Jat het geen Hoekse paarden zijn die deze overlast veroorzaken. Wanneer de wijkraad denkt dat men de situatie meester kan worden door maneges in Hoek van Holland tegen te werken, dan ziet hij het verkeerd. In het hele Westland zijn tal van maneges, van waaruit men ook in De Hoek kan komen. Vanuit zijn manege wordt al tijd in groepsverband gereden onder leiding van een van de drie vaste pikeurs. Men rijdt dan zoveel moge lijk langs binnenwegen. Maar daar ligt nu juist het pro bleem. Hoek van Holland heeft na melijk geen enkel ruiterpad. Nu kan men zeggen dat die niet te verwezen lijken zijn, maar er zijn toch zeker mogelijkheden te vinden voor een aantal van deze paden. Men kan den ken aan de Nieuwlandsedijk, parallel met het rijwielpad, door het duin langs de Schelpweg, langs de dijk van de 's-Gravenzandseweg en enke le andere plaatsen. Op die wijze weert men de paarden van de ver keerswegen, hoewel ze daar officieel zijn toegestaan. De heer Noordermeer beseft echter heel goed dat een aantal paarden op een verkeersweg kan leiden tot onge wenste verkeerssituaties. Tot nu toe komen de paarden van de heer Noordermeer niet intensief in Hoek van Holland, Wanneer hij ech ter het huidige terrein moet verlaten, dan wil hij graag dichter bij het dorp komen. Hij verkeert in een goede on derhandelingspositie omdat gemeente Rotterdam de grond waar hfj nu huist en die zijn eigendom is, nodig heeft voor de "haven. Dat zal weinig moeilijkheden geven mits daar een goede vervanging tegenover wordt gesteld. Wat kleiner weliswaar, maar zeker niet minder actief is de manege „De Caepruiters" van de heer Van der Brule. Deze zou, wanneer inderdaad geen verdere medewerking aan ma neges wordt verleend, wel zeer gedu peerd zijn. Naar de mening van de wijkraad bevindt de heer Van der Brule zich klandestien op eer. (gemeentelijk) terrein nabij de Rondgang Zelf is hij het daar niet mee eens, omdat vol gens hem tijdens een eerdere verga dering dit terrein voor voorlopig ge bruik beschikbaar werd gesteld m af wachting van een andere voorziening. Ook hij is van mening dat mer, de ruitersport niet kan weren. Men zal de oplossing moeten vinden in de aanleg van ruiterpaden. Voor zijn ei gen manege zou hij moeilijk een geschikter terrein kunnen vinden dan het terrein dat hij nu gebruikt. „Ik begrijp ook de bezwaren niet helemaal", zegt hij. „Het terrein ligt buiten de recreatieve zone en 'nie mand heeft enige hinder van ons. Natuurlijk moet men naast de mane ge gelegenheid hebben om een rit naar buiten te maken. Wanneer men zich specialiseert op springen of dres suur, dan is dat niet nodig. In Hoek van Holland hebben we te maken met „paardentoerisme", dat wil zeggen dat de mensen echt willen rijden, We nemen daarbij volledir de etiquette en de regels in acht. We bezorgen de mensen zo weinig moge lijk overlast, maar men mag niet vergeten dat de openbare wegen ook toegankelijk zijn voor paardrijders. En men zal daar blijven zolang er geen speciale voorzieningen voor de ruiterij worden getroffen. En ciie voorzieningen zijn mogelijk volgens de Hoekse ruiters, zelfs met beschei den middelen" Wanneer de wijkraad meent dat hij de zaak kan oplossen door niet mee te werken aan de vestiging van maneges, dan is men er daarmee niet. De paarden uit het Westland zullen ook dan blijven komen, zodat het wellicht beter is bepaalde voorzienin gen te treffen in de vorm van ruiter paden en goed geoutilleerde maneges. Op die wijze kan men.in elk geval de. zaak in de hand houden. 18 JUU TIM e AUGUSTUS VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 9 UUR GEOPEND 'S MAANDAGS GESLOTEN 8/682/28 l COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEUERLANDSELAAN ."OTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VLISSINGEN HOORN/DELIER (Van een medewerker) SCHIEDAM Na vele weken be drijfsvoetbal is eindelijk bekend ge worden wie zich „kampioen der kam pioenen" mag noemen. Nadat immers de kampioenen'van het bedrijfsvoet bal te Schiedam, "Vlaardingen en Maassluis (resp. Enterprise, ENCK en Foto Huset) gelijk waren geëindigd na een halve competitie, moest het bestuur van de -Alg. Bedrijfsvoetbal Competitie (ABC) opnieuw wedstrij den vaststellen om de kampioen aaa te wijzen. Het Vlaardingse ENCK moest zich hieruit terugrekken, omdat het door vakanties en continudienst geen vol ledig elftal op de been kon brengen. De finale ging daarom tussen Foto Huset en Enterprise welke wedstrijd vrijdagavond op het terrein van SVDPW werd gespeeld. Enterprise nam voor Van Gerven voor rust een I0 voorsprong, maar een kwartier voor het einde kon van der Poel van korte afstand 11 op zijn naam brengen. Bij het eindsig naal van de goed leidende arbiter Brand was de stand nog gelijk, zodat strafschoppen de kampioenen moesten aanwijzen. De eerste serie van vijf strafschop pen eindigde gelijk (drie benut door beide teams), waarna Enterprise er van de tweede serie vier benutte, te gen Foto Huset drie. De wisselbeker en eerste prijs ging dus naar Jan van Gecne, aanvoerder van Enterprise, die hem werden uit gereikt door ABC-voorzitter A. 'Ver tinde. Het bedrijfsvoetbal is nu voor dit jaar ten einde, al wacht de ABC-le- den nog de feestavond in september in verband met het tienjarig bestaan. SCHIEDAM De eerste wieier- ronde voor dames, die de r.c. Schie dam heeft georganiseerd, mag een succes worden 'genoemd. Talrijke toeschouwers omzoomden de" afze- thekken rond het parcours Vlaardin- gerdijk. Nieuwe" Damlaan, Burg. Honnerlage Greielaan, Troelstralaan en leefden intefts mee met de ijverige dames, waaronder zich enkele bui tenlandse kampioenen bevonden. Helaas moest de kampioene van Engelandkort voor de start naar huis in verband met familie-omstandighe den. De meeste moeite hadden de da mes met de stijgende Troelstralaan bij de Vlaardingerdijk, waar de ach terblijvers zich na iedere ronde weer bij het peioton voegden. De eindsprint won Elly Helder uit De Woude. Zij reed de 50 km, in 1 uur, 21 minuten en 49 seconden. Tweede werd Goeminne, derde Ella Hage, vierde T. Smulder se nvijfde J. Jonkers. De strijd bij de adspiranten was ook levendig. Deze won L. den Har- tigh met rugnummer vijf. Tweede werd de Schiedammer Fred Doistra van de r.c. Schiedam. ■Woensdagavond wordt, zoals ge meld, de Ronde van Rehel verreden. De start is om zeven uur .aan de Willem Pijperstraat SCHIEDAM In het jongste num mer van „Wilton-Fyenoord Nieuws" wordt gemeld dat de N.V. Neder landse Gasunie aan Aardgas Service N.V. te Schiedam de „engineering" van drie nieuwe aardgas-compres sorstations te Ravenstein, Qldeboorn en Medembiik, heeft gegund. De werkzaamheden zullen hoofdza kelijk bestaan uit het ontworpen, het. opstellen van materiaal-specificaties en het directie voeren ten behoeve van dit project. De genoemde stations zullen geza menlijk een- vermogen hebben van ongeveer 90.000 pk en meer dan 50 miljoen gulden kosten. De ontwerpwerkzaamheden zijn in middels aangevangen en de volledige inbeörijfstelling van de stations is gepland voor oktober 1970. SCHIEDAM Mar Bruinzeel-con certeert vanavond, maandag van 19-20 uur, op het reizend carillon dat op het Henrietta Bosmanplein wordt opgesteld. HOEK VAN HOLLAND Aan boord van de nachtboot Avalon is een handtas gestolen van de Austra lische G. B. L. (46). In de tas bevon- de nzich vrljwej alle waardevolle voorwerpen van de toeriste, die on derweg was naar Rusland, Hongarije en andere Oosteuropese landen.- Behalve haar paspoort en alle visa verdween een bedrag van veertien Erigelse ponden en 500 Australische ponden en traveller-cheques. Ok het spaarbankboekje van de dame zat in de tas, alsmede-vele andere beschei den. De totale waarde van het gesto- lene bedraagt Ongeveer 8000. De politie in Hoek van Holland heeft een uitgebreid onderzoek in gesteld, dat evenwel nog geen resul taat heeft opgeleverd. SCHIEDAM Geöoren: Ilse w, d v B P Ozêphius en W c de Groot. Aliae, cl v K Benema en w Herrema. Margaretha F, dv H van RU en M F Hosman. Esther, d v G Gouis-eleeuw en I C Roodbol. Overleden: L Robbemond, 56 jr. Getrouwd: H Poot 24 en A van Trlcht 16: G I) Krelscher 23 en C Broekraeijer 20; E H Maagdenberg 24 en W P M X, van der Most 22; K J S de Graal 27 en W Wensveen 21A de, Geest 19 en J C Faasse 21; JA Verhei] den 22 en A C M stolk 29; 3 P van der Vlies 24 en B H Pil 22; D K de Jager 23 en M M C van der Hoeven 26; P B A H Zuiderent 26 en M Loeft 23; J J Weerman 30 en M B van den Heuvel 22; c Lookermans 22 en 01 van Loopik 19; J C Visser 27 en H B Bermeer 24. Geboren: Miranda dv J Pals en J Goud appel. Edwin zv tr de Rouw en C H S van der Graat; Diane dv c Marbus en H Liettlnk; Sander zv R Beekink en O Beun; Eric zv G J Beekman en G C Schutte; Anne M dv H A D Camprnan en M G van Ewljk: Anouk c M R dv A J J Backers en II R Bakker. SCHIEDAM Ondanks het drui lerige weer bestond er zaterdag vrij veel belangstelling voor de door de Landelijke Rijverenigmg Schiedam, m het kader van de vakantieweek georganiseerde ruiterwedstrijden. Aan deze wedstrijd namen zes rij- verenigingen deel, namelijk „De Maasruiters" uit Maassluis, „De Oi- debameveltruiters" uit Berkel en Ro denrijs, „De Delflandruiters uit Wa- terringen, „De Schieruiters" uit Overschie en de Landelijke Rijvere- niging „Schiedam". In het geheel hadden zich 45 deelnemers gemeld. Aan de wedstrijden in dressuur springen, die om de twee jaar wor den gehouden (dit jaar voor het eerst op het open terrein aan het Schut tersveld) namen ruiters uii de B en L-kiasse deel. 's Morgens om negen uur begon het dressuurrijden. Dit duurde tot in de middag, 's Middags werd het met acht hindemissen voorziene parcours gesprongen. Als eersten eindigden; W-springen: J. van Geijl en A. Schreij (Rijvereni gmg Schiedam). BI springen: M. J. de Greve (Oldenbameveltruiters). B2-sprmgen: van Leeuwen (Maasrui ters); L-sprmgen; G. Smits (Reho- both). Op de foto: de heer M. J. de Greve in actie. 'Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Het jaarverslag van dc Schiedamse Vereniging tot bescherming van Zuigelingen geeft opvallende cijfers te zien, De stand van zaken bij de verschillende consultatiebureaus bevestigt, dat de bevolking van Schiedam sinds 1965 niet meer met rasse schreden, maar schoorvoetend, toeneemt. En die klei ne toename is niet te danken aan een geboortenoverschot Op 1 januari 1965 telde de bevol king 81.956 zielen, op 1 januari 1968 waren dit er slechts 640 meer, dus 82.596. Het aantal levend geboren kinderen bedroeg m 1965: 1.586 tegen. 1 351 kinderen in 1967. Dienovereenkomstig zakte het aan tal inschrijvingen van baby's bij de consultatiebureaus. In 3965 waren daar 1.340 baby's ingeschreven, ter wijl dit in 1968 978 baby's waren. In vergelijking met 1965 is het aan tal huisbezoeken van de eigen zuster sterk verminderd, namelijk in 1965, in totaal, 659 tegen 355 in 1967. De conclusie lijkt niet ongerechtvaar digd, dat de gezondheidstoestand en. de kennis van de jonge moeder om trent de verzorging van de jonggebo rene sterk verbeterd is. Naar alle waarschijnlijkheid is deze gelukkige omstandigheid te danken aan de druk bezochte moedercursussen, die Zuigelingenzorg ieder jaar op touw zet Het aantal kinderen, dat van de hoogtezonbestraling gebruik maakte was verleden jaar maar 33, tegen 62 het jaar daarvoor. Het laat zich aan zien, dat tot beëindiging van deze dienstverlening zal moeten, worden overgegaan. Het jaarverslag deelt verder mee, dat de situatie voor de huisvesting van de bureaus er somber uitziet. Waarschijnlijk zal binnen afzienbare tijd tot ontruiming van het pand aan de Nieuwe Haven worden overge gaan. De perspectieven op een geschikte vervangende consultatiebu reauruimte zijn somber. In samenwerking met het Wit-Gele Kruis wordt naarstig naar een oplos sing gezocht en ook bij.het gemeen tebestuur is aandacht gevraagd voor de bedreiging van het werk. Somber zijn ook de verwachtingen ten aanzien van de kleuterzorg. Het aantal nieuw ingeschrevenen liep te rug van 448 tot 370 en het aantal consulten van 2249 tot 1930. Dank zij een groter aantal van vorige jaTen overgeschreven kleuters 1349 liep het aantal in zorg zijnde kleuters toch nog op van 1504 tot 1719. Ook het aantal kinderen dat borst voeding ontvangt staat in geen ver houding tot het aantal kinderen met kunstvoeding. Te vermelden valt nog, dat de activiteiten van „wilde ba kers" (particulieren zonder opleiding) geheel gestaakt schijnen te zijn. Het nadelig saldo van de vereni ging was hoger dan geraamd, name lijk bijna ƒ3000. De uitgaven bleven ongeveer binnen de raming. Duide lijk is, dat met een structureel tekort moet worden rekening gehouden. Voorlopig kan dit nog uit het Reser vefonds Baby's Eigen Huis worden gedekt Dit reservefonds is in het le ven geroepen tot verbetering van de huisvesting van de vereniging. Indien niet tijdig een verhoging van de gemeentelijke subsidie tot stand komt waartoe een verzoek is uitgegaan, zal het niet mogelijk zijn tot een sluitende exploitatie te ko men. Om deze reden staat het bestuur niet afwijzend tegenover een reorganisatie van de zorg voor zuige ling en kleuter. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De volkstuindersver eniging „T ede" houdt vanavond, maandag, net clublokaal een bij eenkomst waar aspirant-bloe- menschikkers hun kunnen naar har telust mogen botvieren op de vele attributen, die nodig zijn om een leuk bloemstukje te maken. De avond is het sluitstuk van de door „Thurle de" georganiseerde cursus bloe- menschikken. Ongeveer dertig personen hebben onder leiding van mevrouw B. Duller en de heer Janse daaraan deelgeno men. De eerste gaf les aan de kinde ren, terwijl de heer Janse de volwas senen de nodige vaardigheid bij bracht. De avond geldt dus wel als sluitstuk, maar niet als klapstuk. Dat valt zaterdag om 11 uur in het vere nigingsgebouw. Dan zwaaien daar de deuren open om belangstellenden binnen te laten voor de jaarlijkse tentoonstelling van: a) door volwas senen opgemaakte bloemstukjes; b) door kinderen opgemaakte stukjes; c) snijbloemen van eigen tuin en d) ei- gengeteelde groenten en fruit. De stukjes mogen bestaan uit bloe men uit eigen tuin of uit de winkel. De snijbloemen moeten afkomstig zijn van eigen tuin en kunnen, bestaan uit dahlia's, rozen, chrysan ten, gladiolen, lathyrus enz. Bij de inzending van fruit en groenten •wordt gedacht aan bramen, tomaten, aardbeien enz. eventueel meloenen en aan bonen, worteltjes, bietjes, augur ken en komkommers. Het ligt in de bedoeling ook enkele prijzen, respectievelijk eervolle ver meldingen beschikbaar te stellen. De bezoekers komen ditmaal cok als juryleden aan hun trekken, daar zij een f-.rmulier zullen ontvangen, waarop- zij hun mening over de inge zonden produkten van "eigen bodem kenbaar kunnen maken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1