I Ook ruimte voor crematorium Nieuwe begraafplaats ii Holy kost 4,5 miljoen ^Wilhelmina** bestaat in december 75 jaar AGENDA mw „Carillon" werkt aan op fonds van ƒ60.000 heetman j Ehbo-jeugdgroep succesvol Burgerlijke stand Project Jeugduitwisseling voor uitbreiding vatbaar AAN DfUJ 7e opruiming Folklore bij schuttersfeest INBRAKEN de knoop Klokkenspel op rijdende beiaard Kunstcentrum had vorig jaar meer succes Aantal deelnemers groeit nog A. Polak uitgediend bij rijkswaterstaat M7 ^ailematen^ Jongetje rent tegen scooter op xx 63 gordijn stoffen jn wel 12 kleuren 120 cm breed (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De aan leg van de nieuwe algemene be graafplaats in het noordelijke deel van Holy zal 4,5 miljoen gulden kosten. Een studiecom missie met wethouder T. de Bruijn als voorzitter heeft een definitief plan tot de aanleg ge reed gemaakt. Crematie VLAARÖINGEN Vandaag en morgen Vakantieprogramnm ere dagelijks SCHIEDAM en dagelijks BINNENSINGEL 165.TEL: £42466 VLAARDINGEN FORTEX MET CERTIFICAAT N''rV Een heef manservice die XI volmaakte zekerheid schenkt filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam Korte Hoogstraat 11a Telefoon 346151 Vlaardingen Uitbreiding Dt cOTTERPAMMER Pagina 3 2A DINSDAG AUGUSTUS 1968 Wij. laten onze klanten niet voor niets naar de stad komen... neen, ome huismoeders heb» ben'tal druk genoeg. Haai" deie aanbieding uni-gor- dijnstof mag U in geen geval laten lopen. Morgen verkopen wij een grote partij effen gordijnstof, tn wel 12 verschillende kleuren en 2 kwaliteiten; in plat en In linnen- struktuur weefsel. Stoffen uit de prijsklasse van -4.98 (met kleine weeffoutjes) nu per meter voor neg géén drie en een halve gulden. r Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze uni-gor- dijiwtof, in 12 fraaie kleuren en 2 kwaliteiten, 120 cm breed, per meter 3P Duur ytn <fe opniiminj 16 juli tof 9 auf ujtuj CM» UI, of ichrifs. bast. Op basis van dit plan hebben B. en W. de raad voorgesteld een krd.üiet van 4.266.000 beschikbaar te stellen. Vorig jaar heeft de gemeenteraad al bijna een kwart miljoen gulden op tafel gelegd om de voorbereidende kosten te dekken. Aanvankelijk was een plan ge maakt voor een begraafplaats van tien hectare. De commissie heeft door een andere indeling deze oppervlakte teruggebracht tot 6,5 hectare. Dit is vooral belangrijk met het oog op de kosten van ophoging. Het overblijvende deel van 3,5 hec tare zal voorlopig een andere bestem ming krijgen. Rond het jaar 2000 zal men moeten bekijken of de algemene begraafplaats nog moet worden uit gebreid. Dat is vooral afhankelijk van de mate waarin in de toekomst zal worden gecremeerd. De ontwikkeling van de crematie- gedachte is nu nog niet te peilen. Het cremeren heeft in Vlaardingen en omgeving slechts bij een kleine groep mensen de voorkeur, zodat in het plan geen crematorium is opgeno- men. Wel is er ruimte voor vrijge houden. De begraafplaats krijgt een zoge naamd algemeen gedeelte en een ge deelte voor de r.k. bevolkingsgroep. Op het algemene gedeelte zullen 5.468 graven worden aangelegd en op het resterende deel komen 936 graven voor rooms-katholieken. Bij de situering van de aula is re kening gehouden met een eventuele uitbreiding van de begraafplaats. Het r.k. gedeelte zal ook bij zo'n uitbrei ding een op zichzelf staande eenheid blijven. De mogelijkheid is aanwezig om een „Calvarieberg" op te nemen, met rondom priester- en zustergra- ven. Op het algemene gedeelte is een strook gereserveerd voor eregraven. Zelfs is gedacht aan een massagraf, indien dat onverhoopt nodig mocht zijn. Voor het bijzetten van urnen is een umentuin in het plan opgeno men. De indeling van graven in bepaalde klassen is vervallen. Men denkt nu nog alleen aan algemene graven voor tien jaar en huurgraven voor vijftien of dertig jaar. Naar de mening van B. en W. is het niet meer verant woord grafruimte langer dan dertig jaar aan de gemeenschap te onttrek ken. B. en W. zulien de gemeenteraad binnenkort een voorstel doen wat be treft het vaststellen der tarieven. Op (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De schietvere niging Wilhelmlna bestaat maandag 9 december van dit jaar 75 jaar. Het bestuur wil het jubileum vieren met onder meer een folkloristisch schut tersfeest op zaterdag 14 september. Als plaats heeft de vereniging een Stadsgehoorzaal: Fantasia, film a.l 30. •Stadsgehoorzaal: Fantasia, film a.l„ 30 Stadhuis: vergadering gemeenteraad. 1U0. Stadhuis: dagtocht naar Bosbad Hoeven, vertrek S. Viandenstraat 10 Judolessen, 9 tot 10.30. 't Nieuwelant: hengelconcours bejaarden sa Invaliden, clubgebouw De Hollandisan Weeshuis: Stuif In - stuif uit, 10 tot 16. Hoflaan: achter brandweerkazerne, ver- ieerspark, 10 tot 12 en 14 tot 16. Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 11. tel. 346775. Alarmnummer politie: 34.44 44 GO GD: 34.34.53. Brtadwcer: 34.44.41, Alarmnummer meid- cn reselkamer voor Wachten luchtvervuiling: 28.28.87. Apotheek: Walrave. Hoflaan 49, telef. 3120.93. Klachten bezorging vlaardingen: H. Ver- hey, p. k. Drossaertstraat 210. tel. 84.33 45. Klachlen bezorging Maassluis: Mevrouw Klem, Damstraat 13 dagehjks van 18.30 - is OS en zaterdag van 18.00 - 19.00 uur. Apotheek Maassluis: De Jong. Markt '11. telef. 2234. Parkeerterrein Singel: kermis; Passage theater: Film (18 J.) 14 en 20.15; Grote Kerk: torenbeklimmcn 14 - 16; Verschll- plaatsen ln de stad: rijdende beiaard mct Mar Bruynzeel, 19 - 20. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange 71. raat, tel. 26.63.82. Klachten bezor- Big: maandag t/m vrijdag 18.30 tot 19.30 en zaterdag 17 tod 18 uur: Joh. Grönefeld. van Marumstraat 24b. tel. 15.37.79. poU- W64«rmnummer: 26.46.66. GG en GD: li Alarmnu"nnier meld- en regelka- oer voor luchtvervuiling: 26.28.87. Apo- neeit; Van Westendrop, Parkweg 207. terrein uitgekozen langs He Broek- weg, vlak bij de landijsbaan. Van het schuttersfeest willen de organisatoren een speciaal Vlaardings evenement 'maken. Op die dag zullen ongeveer 500 schutters uit verschil lende plaatsen in Limburg naar Vlaardingen komen. De schutters zui len gekleed zijn in oude kostuums en vergezeld zijn van muziekkorpsen en drumbands. Er wordt een optocht door de stad gehouden met demonstraties vendel- zwaaien. Daarna zal men. op het ter- Tein aan de jberkelweg een onderlinge wedstrijd houden in het paalschieten met vuurwapens. Belangstellenden kunnen dan het zogenaamde klepschieten beoefenen. Het welslagen van het feest is voor een groot deel afhankelijk van het weer. Mocht dat als spelbreker optre den, dan zal dat voor de schietvere niging een strep betekenen van 4.500. „Wiihelmina" heeft daarom het ge meentebestuur gevraagd zich garant te stellen tot een bedrag van ten hoogste 2.000. B. en W. staan posi tief ten opzichte van dit verzoek en hebben de gemeenteraad voorgesteld de gevraagde garantie te verstrekken. SCHIEDAM De NV Confectie industrie Gazan aan de Nijverheids straat beeft aangifte van vermissing gedaan van 51 nappa damesjasjes en vier korte suède jasjes De gezamen lijke waarde bedraagt 7.000. Door het inslaan van een ruitje wisten de inbrekers in de verkoopruimte te ko men. Van de kermisexploitant G. S., werd vannacht de zijkant van een tent opengesneden. Zestien goudkleu rige horloges worden vermist. De met een stuurslot vergrendelde motorfiets \;an B. en W. die op 4 augustus, tussen 16 en 22 uur uit de Van Heuven Goedhartstraat ver dween, is gisteren opgevist uit de Schie, en 'aan de eigenaar teruggege ven. 5 daar zit 'm Niet „zomaar een knoop". Maar helemaal passend bij de maximale aandacht die aan elk detail van 'n FOR- TEX kostuum besteed wordt. In overeenstem ming met de beste stoffen en 't sterkste binnenwerk. Vakwerk, ook qua dessin en pasvorm. Kies uit onze prachtige kollektie dit voorstel vooruitlopend deelt het college mee, dat het denkt aan de volgende bedragen. Een huurgraf voor vijftien jaar zal 200 moeten kosten en een huurgraf voor dertig jaar 500. In beide ge vallen dient nog een begraafrecht van 200 te worden betaald. Voor de algemene graven is alleen het be graafrecht verschuldigd. Het blijkt niet mogelijk een slui tende exploitatie van de begraaf plaats te krijgen. Het gemeente bestuur verwacht, dat het tekort 233.000 per jaar zal bedragen. De bestaande begraafplaats had vorig jaar een tekort van 86.350. Het gemeentebestuur verwacht dat de huidige begraafplaats in 1971 vol zal zijn. De tarieven voor de oude begraafplaats zullen aldus B. en w., aangepast moeien worden aan die voor de nieuwe. MSI: C.A\ vA *A' r- f ROTTERDAM Marinus Kleiweg uit de Atjehstraat (vier jaar) stak maandag plotseling de Brede Hille- dijk over. Hij kwam tegen een rij dende scooter terecht en is met ver wondingen aan hoofd en beentjes naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. kluH Mb! SCHIEDAM Gisteren bekeurde de politie op de Horvathweg tussen 9 en 13 uur weer achttien bestuurders van auto's. Hun hoogste snelheid was 80 km. Wij testen elke brillant met de modernste apparatuur op kleur, zuiverheid, slijpproporties, afwerking, gewichten fluorescentie. Bij aankoop ontvangt u deze gegevens in een volledig beschrijvend certificaat met diagrammen en microfoto's. Bij sieraden met brillant krijgt u een uitvoerig taxatierapport met foto. Bezoek eens onze diamantslijperij in de "Schatkamer onder de Lijnbaan" edelsteenkundige f.g.a, diamantexpert g.i,a, LIJNBAAN 92 (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Op initiatief van notaris A. S. H. S. Blaisse en enkele andere bekende Schiedammers werd op 1 december 1964 de Stichting „Ca rillon Schiedam" opgericht, die de werkzaamheden en enigszins de doelstelling van het Comité tot restauratie van het carillon van de St.-Janskerk te Schiedam, over nam. Was het de opzet van het comité zelf een plan te maken voor de restauratie, de Stichting beoogt al leen gelden in te zamelen voor het herstel c.q. de vernieuwing van het bestaande klokkenspel. Op het ogenblik beheerst de Ge meente Schiedam, -onder wier beheer het klokkenspel valt, de gelden, toen- dertijd door het comité ingezameld. De door de Stichting verkregen en nog in te zamelen gelden staan onder be heer van de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam, De Stichting beoogt zonder on kosten te maken, een fonds te vor men, waaruit een gedeelte van de kosten, voortvloeiend üit herstel en vernieuwing van het klokkenspel, bestreden kunnen worden. Het bestuur, bestaande uit de beren Blaisse, J. D. Holtkamp. directeur van de Spaarbank, P. Mak en ir. B. Wilton, wil. met het op tafel leggen van een flink, bedrag (gedacht wordt aan een "60.000)' verdere stappen van dé zijde van de autoriteiten mo-' gelijk maken. Notaris Blaisse, die gisteravond aanwezig was bij het concert dat Mar Bruinzeel op het H. Bosman- plein, vertelde dat het bestaande ca rillon, dat in 1792 door de gieter An dreas Joseph van den Gheijn werd vervaardigd, thans ais muziekinstru ment zo goed als onbruikbaar is. Hij weet de vérgaande corrosie van de klokken aan de luchtverontreini ging. Deze voor tachtig procent uit koper en voor twintig procent uit tin bestaande klokken veranderen van vorm, als zij corroderen. Daarbij wordt de stemming verstoord en bo vendien verliest de'klok door de cor- rosielaag zijn klank. Mét de gelden van het opgeheven comité en de gelden van de stichting is thans een bedrag van ongeveer 22.000 bij elkaar. De heer Blaisse hoopt dat het optreden van de rij dende beiaard de noodzaak van herstel en vernieuwing van het Schieclamse carillon nogmaals onder de aandacht van de bevolking zal brengen. Dit optreden kan gehono reerd worden met een schenking of gift op postgironummer 2717 van de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam. De te storten bedragen zijn in hun geheel bestemd voor het Carillon Schiedam. (Van onze correspondent) MAASSLUIS De EHBO-jeugdgroep van de plaatselijke Rode Kruisafdeling heeft verleden week met succes deelgenomen aan in Heidelberg (Did.) gehouden internationale wedstrijden. Op de twee z.g. ongevalsdagen, behaalde zij resp. 92 en 83 van de maximaal honderd te behalen punten. De afdeling mag nu vol gend jaar op internationaal niveau uitkomen in Hamburg. De algehele leiding van de Maassluise groep was in handen van de heren D. Pieterse en Chr. Rocdenburg, commandant was de heer R. de Ruiter en tot het team behoorden verder Carina van Vliet, Li da- Oosthof, Piet de Haas en- Jan van den Berg, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Vlaar- dingse Kunstcentrum heeft in het verenigingsjaar 1967-1968 een voorde lig saldo geboekt van ruim driedui zend gulden. De penningmeester maakt in het maandblad van de ver eniging „verheugd" melding van dit gunstige resultaat, temeer daar de al gelopen drie jaren met verlies werd gewerkt. Het vermogen is nu gestegen tot 6.000. In het ledental zit een kleine groei, zodat de ontvangsten door con tributies stegen tot totaal 3.457,90, De belangstelling voor de voorstellin gen vertoonde een flinke stijging. Het aantal voorstellingen moest ech ter worden teruggebracht van 11 tot 7. Hiermee bereikte de vereniging in de Stadsgehoorzaal een bezet tingspercentage van 59 procent. Voor de toneelvoorstellingen ligt dit cijfer lager, namelijk op 53 procent. On danks een verheugende groei acht 'het bestuur deze zaalbezetting voor toneelvoorstellingen onaanvaard baar. Het bestuur doet een beroep op de leden om voor de uitvoeringen meer belangstelling te tonen. Men acht dit appèl zeker op zijn plaats, vooral ge zien de toenemende moeilijkheden om grote toneelgezelschappen naar Vlaardingen te krijgen. SCHIEDAM —Geboren: Christine N, d v S Butter en J van Dijk. Robert, z v w van der Gaas en C W T Badoux. Nathalie, d v A Maasdam en F Schoenmaker. Yvonne W J, dv J Hoosenbeek en E C Lagraauw. Hemeo, z v H G Kok en A A Weber. Wil- lemina A, dv J Pasztjerik en W A Post. Monique, d v A Hoogendijk en Z P Plate. Francina C. d v A Bredlus en FC de Baad. Carolus H J, z v c H J Nolet en C D immerzeel. Arianne M, d v A Gerca- ma en P C van do Polder, Marjolein M D, dv J A Zwaan en G Kramer. Overleden: P Goudriaan 2. G Lemmen 82. J M van Es 64. GOUDSESJNSEL 221 ROTTERDAM - TËL.116S73.12308Ï (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Maandagavond gaf beiaardier Mar Bruinzeel (26) een concert op de rijdende beiaard, ver vaardigd door de Klokkengieterij Pe tit en Fritsen uit Aarle-Rixtel. Dit 30-kloks-carillon met drie oktaven stond opgesteld op het Hen- riëtte-Bosmanplein, waar een aantal kinderen in allerlei leeftijden en eni ge volwassenen bijna met hun neus op de speeltafel gedrukt, geboeid hebben geluisterd. Een rijke verzameling volks- en vaderlandse liedjes, populaire deun tjes en kinderwijsjes toverde de jon ge beiaardier met vaardige hand te voorschijn. Op de balkons van de omliggende huizen luisterden en ke ken de mensen belangstellend- naar het ongewone verschijnsel. Het caril lon, dat per vrachtauto was aange voerd, had met veel moeite een plaats op het plein gekregen. Vanavond concerteert Mar Bruin zeel op het Wilhelxninaplein in de Gorzen, woensdagavond in de Lidui- nahof, donderdagavond hoopt hij op het Edisonplein acte de presence te geven, vrijdagavond is hij op het Wi- bautplein te beluisteren. Zaterdagavond verzorgt de Schie- damse Gemeenschap een carilloncon cert op een nog nader aan te duiden plaats in de stad. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM In het kader van de internationale jeugduitwisseling zijn het afgelopen weekeinde enkele groe pen jongelui uit Essiingen, Neath en Udine in Schiedam gearriveerd. Het gezelschap maakte gisteren een uitstapje naar Gouda, waar de Waag en de Sint-Janskerk werden bezich tigd. De tocht voerde ook door Schoonhoven en langs de molens van Kinderdijk. Anton Smit (22) student tropische bosbouw, vertelde het een en ander over de opzet van de jeugduitwisse ling, die is ontstaan door een 'bezoek van het Schiedams Mannenkoor „Orpheus" aan de stad Essiingen. Voorheen werd de jeugduitwisseling vanuit Schiedam georganiseerd door de directeur van de Sehiedamse Ge meenschap, maar sinds een jaar of vijf is het aantal deelnemers, mede door de activiteiten van Orpheus, langzaam .groeiende. Johan Smit, die optreedt als leider van de Sehiedamse groep, hoopt dat het aantal deelnemers gestabiliseerd zal worden door bijeenkomsten en uitstapjes, die dit en het volgend jaar vanaf september gepland zullen wor den. Na de stabilisatie wordt een groei verwacht, waarbij het ra de bedoe ling ligt leerlingen van technische en nijverheidsscholen, meer dan tot nu toe het geval is geweest, bij de jeugd- duitwisseling te betrekken. Johan zag echter vooral voor deze groep een moeilijkheid m de taalbarrière. Door het ontbreken van talenkennis wordt het leggen van contacten sterk be moeilijkt. De werkende jeugd is ook niet sterk vertegenwoordigd - bij de jeugduitwisseling en daarom vond hij de huidige samenstelling van de groep Schiedammers wel wat eenzij dig. John Smith hoopt dat er in de toe komst mogelijkheden gevonden wor den om tot een betere vertegen woordiging van de bevolkingsgroepen te komen. Op het ogenblik is het volgens hem zaak aan een aantal deelnemers te komen, die bereid en in staat zijn zich wat inspanning, ook tijdens hun vakantie te getroosten. Een inspanning, die niet zozeer ge paard gaat met werken, dan wel met het zich verdiepen in het leven en MAASLAND Na 41 jaar bij Rijkswaterstaat als technisch ambte naar le klas in dienst te zijn geweest, heeft de heer A. Polak, wonende aan de Prinses Beatrixlaan te Maasland, maandag deze dienst met pensioen verlaten. De heer Polak was werkzaam bij de afdeling wegen en bruggenbouw. In deze omgeving werd onder zijn leiding de Burgemeester Elzenweg, vanaf Naaldwijk tot Maasland, waar in begrepen de grote brug over de twee Maaslandse vlieten tot stand gebracht. Reeds op 4 maart van dit jaar werd de heer Polak de ere medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend. Drukke ruibeurs in de Vishank VLAARDINGEN Zoals de foto laat zien is het met alles sleutel hanger wat wordt v erzameld. Na tuurlijk ontbrak deze nationale rage niet op de ruilbeurs, die maandag middag tussen de pilaren van de Visbank werd gehouden, maar ook postzegelenthousiasten waren er in groten getale. Verder zag men kinderen met al lerhande ruilmateriaal, zoals de over bekende sigarenbandjes, traditionele suikerzakjes, bierfiltjes en zelfs was er nog een enkele optimist met speld jes. De ruilbeurs werd gehouden door het comité Jeugdvakantievreugd als een onderdeel van de drie vakantie- weken. De avlimo was groot. leversomstandigheden van de buiten landse bevolking. Hijzelf kan door een buitenlandse reis, die ongeveer een jaar in beslag zal nemen, niet actief deelnemen aan het bijeenhou den en cogrdineren van de groepen, maar hij ziet in een aantal Sehie damse jongelui wel de aangewezen mensen, die hieraan gestalte kunnen geven. Voor dinsdag stond een bezoek aan het Maritiemmuseum en de Euromast plus een vaartocht op het program ma; vanavond hoopt de groep in de kantine van de firma Roelants bijeen te komen. Woensdag wordt vrijgehouden, dan kan iedereen zelf iets ondernemen. Het was aanvankelijk de bedoeling van de Duitse groep zich te verdie pen in verschillende Sehiedamse aan gelegenheden, maar of deze bedoeling geheel uit de verf zal komen, Is nog niet zeker. W7ANNEER zingen we eens in de Doelen?'.', hoorde ik vrijdag avond een inwoner van het gerefor meerde bejaardentehuis „Atrium" aan de Karei Doormanstraat vragen. Dit lid van het bejaardenkoor „A- triumklanken" waar de gemiddelde leeftijd rond de tachtig ligt, toonde zich te geestdriftig, want al heeft het koor met Pasen de kerkdienst opgeluisterd, de stap naar de Doe len is minder snel gezet. Maar hij meende het ook eigenlijk niet serieus. Het 32 leden tellende koor, onder wie slechts vijf mannen, is al dik tevreden met de wekelijkse repetitieavond. Iedere donderdag avond is het zaaltje in „Atrium" ge vuld met psalmgezang. Maar de jonge dirigent J. Reuijl, zelf ook lid van het christelijk jeugdkoor Blij-' dorp, loopt met de bejaarde koorle den ook de toonladders na en zelfs de notenbalk wordt niet vergeten. En eigenlijk zou het koor iedere donderdagavond opnieuw geestdrif tig haar stem laten horen, ware het niet dat bet orgel waarmee de lie deren ingestudeerd moeten worden, vaak voor de valse noot in het ge heel zorgt. De negentienjarige J. de Wit zit er iedere" donderdag achter, maar het kost hem soms veel moeite om een behoorlijk geluid uit het harmonium te halen. De blaasbalg is namelijk lek er het geluid kan ook nogal eens uitschieten. De ene keer is de klank te vlak, de andere keer is 'het ge woon veel te hard. Goed, er wordt niet minder om gezongen, maar vooral met het instuderen van de nieuwe liederen blijkt het harmo nium niet meer te voldoen. Dirigent Reuijl vertelde me: ,,Ja, we zouden natuurlijk het liefst een piano hebben. De klank is veel scherper en klinkt beter door. Aan een orgel is, denk ik, nog wel te komen, maar als we mochten kiezen, had ik liever een piano. Voor mijn part is die helemaal ontstemd. Wij laten hem wel stemmen." Ik vroeg twee leden van het kooi naar hun mening. Mevrouw C. van de Ende-Siemann, een 85-jarige so praan, stelt de wekelijkse'zangavond op één lijn met de gymnastiek van vrijdagmorgen. „Je zit er gewoon naar uit te kijken. Als het een keer niet kan. dan vind ik dat erg jam mer. Het is reusachtig gezellig. We hebben al in de kerk gezongen en ds. Robbers vond het fantastisch. Het orgel is wel eens te hard en dat klinkt zo lelijk. Piano zou veel beter zijn." Mevrouw A. van Linschoten, een 85-jarige alt, zegt: „Ik zou niet uit het koor willen, voor geen geld. Ja, het orgel is heel slécht. We ritten er altijd mee te tobben. Verschrikke lijk hard. Trouwens, ik vind piano toch altijd veel mooier klinken. Ik heb nog nooit gezongen, maar ik zou die donderdagavond niet willen mis sen." ENTHOUSIASTE geluiden van evenzeer enthousiaste bejaar den. Maar het kan beter. Tenminste, het geluid van het begeleidende instrument. De dirigent heeft al een groot plan voor de kerstdienst. In september start hij met het instude ren van kerstliederen. Het zou fan tastisch zijn, ais een piano (veelge bruikt of ontstemd is dus helemaal geen bezwaar) in september het stok oude harmonium zal hebben ver vangen. Wie er net over denkt zijn piano te vervangen door een ander instru ment of een nieuw exemplaar, vindt een dankbaar adres voor zijn oude piano bij het bejaardenkoor „Atri umklanken". Een telefoontje naar dirigent Reuijl, 144128 of naar Atri um zelf, 120524, is voldoende. 'T'OT SLOT nog iets over een koor, de Christelijke Zangvere niging „Halleluja"- uit Rotter dam-Zuid. Een koorlid vroeg me u te vertellen dat dit koor dinsdag 13 augustus van acht tot halfelef weer met repeteren begint in het wijkge- bouw van de hervormde kerk aan. de Lange Hilleweg. „Halleluja" kan nog mensen ge bruiken en met behulp van deze paar regels hoopt men wat liefheb bers van zang aan te trekken. Het koor zingt veel in ziekenhuizen en voor mensen uit bejaardentehuizen. De briefschrijfster zegt: „Het is erg mooi werk en die mensen hebben het nodig. Wie zingt er mee?" j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1