De beiaard is Mar Bruinzeel"s hobby Maaslaiidse korte a enda raad deed vlot af AGENDA C. F. Jas (93) overleden Vier nieuwe scholen worden betrokken Beeld in tuin bejaardenflat OEM Marathonweg verlengd. ziekenhuis BLIJVENDE BEIAARD! fkjiolt? rflammrr Bouwvergunning verleend Begin nieuwe leerjaar Binnenbaden van Kolpabad dicht Zes lichtgewonden in het verkeer scheffer Begin van brand in chemische industrie boogaard T.V. REPARATIE Eerste aanrijding nieuw kruispunt leerling verpleegsters adspirant leeding verpleegster •M vw "(Vsn een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Als ik eea toren beklim, houd ik een ge staag tempo aan, dat zou ik iedereen ook aanraden. Ik zie namelijk weieens toeristen als gekken langs me heen naar bo ven stuiven, maar even later 'jind ik ze dan. uitgeput terug, ja een hoekje of nis van de to- fen" Opleiding VAN REIZENDE BEIAARD TOT Steunt de STICHTING CAflLLON SCHIEDAM Siro 2717 t.n.v. Spaarbank Ao. 1820 - Schiedam VLAARDIjN gen en mormn akantieprogramma en dagelijks SCHÏERAM en dagelijks l'ompgemaal Timmerman kreeg stuk glas m polsslagader Maasboulevard voor verkeer gesloten KENT U HET BOEKVERKOPERSVAK? WILT U ZICH VOOR 8 TOT 10 WEKEN DAARVOOR BESCHIKBAAR STELLEN? Dozen bonbons lagen in bosjes langs weg Jeugdkampioenschap Tenniskring S'dam Belangrijk Jongen (10) bij aanrijding gewond SNELLER EN BETER BIJ DE SPECIALIST EEN GOED BEELD Marathonweg gemeente Schiedam kadoos anders dan andere kadoos ton groeneveid oftTTERDAMMER 2A WOTN5DAG 7 AUGUSTUS 1968 y j)jj Mar Bruinzeel, een blonde joBjewan met helderblauwe ogen, getraind gericht en van sportlef allu re. Het is hem we! san te zien, dat hij het een zekere lichaamskracht rerelsende beroep van stadsbeiaar- lirr uitoefent. Mar Bruinzeel (26) slaagde in 1966 voor het staatsexamen beiaardier aan it Nederlandse Beiaardschool, direc- teur Leen 't Hart. te Amersfoort. Hij is ..stadsbeiaardier" van de gemeen ten Zwijndrecht en Naaldwijk, waar hij eenmaal per week een. concert geeft, hoog in de cabine van de toren. Be cabine is de plaats waar het carillon staat opgesteld, tegenwoordig met meer in vochtige ruimten met vleermuizen en nachtuilen en naar- geesUg gefluit van min of meer kou de lucht door alle gaten en reten in een bouwvallige torenstomp, maar een keurig verzorgde en verwarmde ruimte, waar het in het geval van Mar Bruinzeel, met een goedklinken de en welonderhouden beiaard goed toeven is. De jeugdige beiaardier, die onder leiding van Leen 't Hart, stadsbeiaar dier van Delft, een enthousiast beoe fenaar van deze kunst is, geeft tij dens de zomermaanden op uitnodi ging, concerten door het gehele land. Mede om belangstelling op te wekken voor het carillon Schiedam, dat broodnodig herstel en vernieuwing behoeft, geeft hij deze week een aan tal concerten op verschillende plaatsen, m de stad. Voordat hij gisteravond het concert in de Gorzen gaf, vertelde hij het een en ander over zijn loopbaan. MAASLAND De gemeenteraad beeft zich dinsdagavond in een uur door een agenda van twaalf punten tengewerkt. Bij de notulen werd nog even de verkoop van grond aan de Stichting Bejaardencentrum naar wen gebracht. Na enige bespreking werd besloten aan de Stichtng te verkopen ongeacht het aantal vierkante meters grond, maar volgens het schetspian voor 355.009. Ook het voorstel tot vaststelling v an een algemene regeling voor de verkoop van bouwterrein vroeg enige discussie. De heer A. Verhage (lib.) zei niet te begrijpen dat "de grens tussen het te verkopen perceel grond en het trottoir een ruimte moet heb ben van 25 cm. De voorzitter lichtte toe dat het hier in hoofdzaak gaat om het poten van heggen, die soms ^rg breed kunnen worden en over Het trottoir groeien. Zonder hoofdelijke stemming werd Stadsgehoorzaal: Fantasia, film a.l.. 20. Stadhuis: vergadering gemeenteraad» li 50. Ontembare Angéliaue, Stadsgehoorzaal: film is jr.. 20. Eoode Krulsgebouw: Etnmastraat 38. dienst here, geref. comité, ds. Den Hoed. 28. Viandenstriat 19: judolessen sportschool \an Gorsel, 9 tot io.3o. UeeihuU: Stuif In - Stuif uit, 10 tot 18. Stadsgehoorzaal: grienden, 10 en 14. Kluk-Ktuk en zijn Smalle Bijkantoor %tDt Rotterdammer": Havenstraat 11, tel. 346773. Alarmnummer politie: 34.44.44 GG a GD: 34.34.53. Brandweer: 34.44.44. Alarmnummer meld* en regelkamer voor klachten luchtvervuiling: 28.28.87. Apotheek: Walrave, Hoflaan 49, telel. 34 20 33. Klachten bezorging: Vlaardingen: II. Ver- ney, p. k. Drossaertstraat 210, tel. 84.33.4o. Klachten bezorging Maassluis: Mevrouw ioïe[n' Damstraat 13, dagelijks van 18.30 ïJ.oo en zaterdag van 18.00 19.00 uur. Apotheek Maassluis: De Jong, Markt li. Wet. 2234. Parkeerterrein Singel: kermis: Passage 'Mater: Film (18 j.) 14 en 20.13; Grote n£&! 'orenbeieHmmen 14 - 16: Verschil- jtttt Plaatsen In de stad: rijdende beiaard Sn ïr Bruytizeel, 19 - 20. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange kerkstraat, tel. 26.63.82. Klachten »ror- t'Oï: maandag t/m vrijdag 18.30 tot 19.30 ter(Sa# van 17 t°i 18 vur; Joh, Gröne- iin'.t .r' Maramstraat 24b, tel. t3.37.79. E0J™*-»>arnmUBlmer26.46.58. OG GD. •f "2.M. Alarmnummer meld- en regelKst- luchtvervuiling: 26.28,97. Apo- I'-K: Van Westendrop, Parkweg 207. besloten burgemeester F J. Groot Enzerink en de heren A. P. M.' Fran ken, stedebouwkundige en C. P. M. de Vries juridisch medewerker van het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland aan te wijzen als ge machtigden bij de behandeling in beroep van het uitbreidingsplan, in hoofdzaak „Commandeurpolder". De openbare behandeling hiervan is op 12 september. Het voorstel tot het beschikbaar stellen van aanvullend krediet van 136.000 voor een rioohvaterpompge- 'maal met persleiding in het bestem mingsplan Commandeurspolder werd zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Reeds eerder werd hiervoor een krediet verleend van 21.000. Een wijziging in de gemeentebe groting 1968 werd aangenomen. Bij de vaststelling van de oorspronke lijke begroting 1968 was het nodig deze sluitend te maken door de opna me van een raming van een aanvul lende bijdrage uit het gemeentefonds tot een bedrag van 27.127.87. Ten gevolge van enkele compensaties ed. kan het geraamde feitelijke tekort worden verlaagd tot 17.817.87. Ook werd besloten aan de Chr. La gere land- en tuinbouwschool een subsidie te verlenen van 2.230, voor de aanleg van een parkeerruimte en veranderingen aan de beplantingen. Het gehele werk gaat 800 meer kosten, maar onder toezicht van de leraren zullen de scholieren de be plantingen ter hand nemen. VLAARDINGEN De 37-jarige timmerman A. P. v, d. Z. uit de Van Hogendorplaan liep verwondingen op bij het plaatsen van een ruit in zijn woning. Toen de ruit brak kreeg de man een stuk glas in de linker pols. Met een slagaderlijke bloeding is hij naar het Holyziekenhuis gebracht. In het park 't Nieuwelant viel dinsdagavond de 18-jarige C. J. B. uit Schiedam met zijn brommer nadat hij een eend had aangereden. De jon gen liep lichte verwondingen op. van 50 jaar geleden Zeppelin-aanvul op Engeland. Londen, 6 Augustus (Officieel.) Til den rmrlit van den oden poogden 3 luchtschepen de kust over te vliegen. Z(j werden op zee dl;or onze luchtstrijdkrachten aan- ge*allen. Eén werd brandend neerge schoten 1(1 mijlen vati de kust. Een ander nerd beschadigd. Naast zijn opleiding aan de bei aardschool, volgde hij een opleiding voor orgel en davecimbel aan het Rotterdams Conservatorium. Binnen afzienbare tijd hoopt hij in deze hoofdvffeken af te studeren. Nu is hij reeds als organist verbonden aan de gereformeerde Immanuëlkerk in Delft, waar hij ook woont. „De stad Delft heeft me geïnspi reerd tot het bespelen van orgel en beiaard. Die hele sfeer daar doet het 'cm. Als kleine jongen voelde ik me, juist In de sfeer van Delft, geboeid door die torenklanken, die je eigen lijk onbewust ervaart. Van lieverlee ben ik met orgelstu die begonnen en daarna met beiaard- bespeling. Meer nog dan op een orgel ben je op een beiaard bezig met mu ziek, je moet op die instrumenten veel improviseren. Je hebt ook geen publiek om je heen, maar je weet, dat, hoewel de mensen niét bewust luisteren, ze de flarden carillon-klan ken toch horen en ze die zouden mis sen, als het carillon nooit meer zou spelen. Söms wordt het bewust luisteren geactiveerd. Sommige gemeenten la ten stoeltjes plaatsen op de kerkplei nen, voor het concert begint. Ik vind hét ook heel prettig op het reizend carillon te spelen, dan heb je wèl publiek, dat geïnteresseerd luistert. Hier in Nederland zijn twee reizende carillons van de klokkengieterijen Eijsbouts in Asten en Petit en Frit- zen in Arle-Rixtei. Ze zijn natuurlijk veel kleiner dan een torencarülon. Het liefst speel ik volkswijsjes uit allerlei landen en oud-nederïandse volksliederen. Albert de Klerk, Jurri- aan Andriessen. Wouter Paap, Wim Franken, Leen 't Hart en vele ande ren hebben beiaarömuziek gecompo neerd, Er zijn ook concerten voor beiaard met harmonie-orkest. Samen roet Leen 't Hart en een hartno- nie-orkest hébben we ter gelegenheid van het tienjarig lustrumfeest van de Beiaardschool in Amersfoort een con cert gegeven. Leen 't Hart en ik ieder op een reizende beiaard. Dat was ge weldig." Mar Bruinzeel kan er geen hobbies op nahouden; zijn muziekstudie ert zijn functie van organist en stadsbei aardier met daarnaast het regelmatig in verschillende steden concerteren, laten hem daartoe geen tijd. Hij heelt er ook weinig behoefte aan, omdat zijn, hobby zijn werk is of omgekeerd:! Natuurlijk moet hij ook thuis intensief oefenen op het studie klavier, dat overigens weinig lawaai tnaakt. De AVRO en NCRV hebben verschillende radio-uitze-dingen van hem verzorgd. Zelfs viel hij een keer in een IKOH-uitzending te beluiste ren. toen hij een kerkdienst inleidde. Ook voor het begin van Taptoe Delft concerteert hij hoog in de to ren, om de mensen in de stemming te brengen. Tijdens wedstrijden, die Philips op zijn tentoonstelling „Evo- luon" organiseerde, was hij tweede prijswinnaar op de beiaard. In Tiel mocht hij twee jaar geleden ook een prijs in ontvangst nemen. Mar Bruinzeel is een jong en ambi tieus man, begaafd en artistiek. Zijn door muzen begeleide loopbaan, die hij op zevenjarige leeftijd achter een harmonium begon, heeft ongetwijfeld wijde perspectieven. ROTTERDAM Op 93-jarige leef tijd is maandag in Beuslchem overle den de heer C. F. Jas, van 1914 tot 1935 commissaris van de burge meester van Rotterdam in Hoek van Holland. In die tijd kende Hoek van Holland de unieke situatie dat het werd 'geleid door een rechtstreekse afgevaardigde van de burgemeester met de titel commissaris. Tot 1914 was de heer Jas burgemeester van Nieuwe.' chans. In H jek van Holland stend de heer Ja= oncler rechtstreekse verant woordelijkheid van de burgemeester. Hij was hoofd van de plaatselijke politie, administrateur ter secretarie en ambtenaar van de burgerlijke stnr.d. Onder zijn leiding is in Hoek van Holland veel tot stand gekomen. Toen in 1914 de plaats door Rotter dam werd overgenomen van 's-Gra- venzande heeft de heer Jas zich inge zet voor aanleg van riolering en stra ten en woningbouw. Vooral de ver fraaiing van Hoek van Holland had zijn volle aandacht: hij was de man die de Hoekse bosjes liet aanleggen, die nu nog wel „de bosjes van Jas" worden genoemd. In 3935 ging de heer Jas als gevolg van bezuinigingsmaatregelen met vervroegd pensioen en bij zijn afscheid werd hem in de bosjes een bank aangeboden, de zogenaamde „Jasbank" waarop tot vandaag veel wandelaars rusten. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De directeur van het t bedrijf gemeentewerken heeft de bouwvergunning ontvangen tot het bouwen van een zesklassige lagere school, respectievelijk aan de Kraanvogellaan en de Korhoenlaan. Stork Vlaardingen, N.V. ontving een vergunning tot de bouw van een tij delijke opslagruimte achter het be drijfspand aan de Ampèrestraat 4. Eenzelfde vergunning werd ver leend aan de heer P. Wapenaar tot het bouwen van een bedrijfshal aan de Produktiestraat - 4e In dustriestraat. De heer J. H. Boomert kreeg een bouwvergunning voer ze ven 4garages, die zullen worden opge trokken tussen de zes woonblokken aan -de Louise de Colignylaan en de Anna van Burenstraat. VLAARDINGEN In verband met dc uitvoering van werkzaamhe den zal de Maasboulevard, tussen Deliawcg en Westhavenkade, tot en met zaterdag 31 augustus zijn geslo ten voor alie vel teer, behalve voor voetgangers. In onze boekhandel vindt momenteel een „verkoop-explosie" plaats; dc zeer grote belangstelling voor het ak. tuele boek gevoegd bi) de overweldi gende vraag naar studieboeken ver oorzaakt héél wat meer werk dan onze vaste stat kan verwerken. Vakkundige assistentie op korte ter mijn is daarom dringend geboden deze stelt ons hl staat onze normale service te handhaven en overbrugt de periode die nodig Is een mede- werfcfstler in vaste dienst aan te stel len. Komt u uit het boek verkopers vak? Wilt u voor deze (tijdelijke) vakature in aanmerking komen? Schrijf of hel dan naar BOEKHUIS DEN DRAAK, Veerplei» 27, Vlaardlngen, 010— 34.37.6S, en vraag naar de heer Den Draak of dc heer Boodborst. Van een onzer verslaggevers) VXAARDINGEN De gemeente heeft de Vlaardingse beeldhouwer L. Droppert opdracht gegeven tot het vervaardigen van een beeldhouw werk, dat zal worden geplaatst voor het Flatgebouw voor bejaarden aan de Burgemeester Pruissingel. Het ontwerp „Gevleugelde" zal worden uitgevoerd in brons. Het beeld wordt 3.5 meter lang, twee me ter breed en drie meter hoog. Het zal worden geplaatst op een betonnen zuil in de tuin van het bejaardencen trum. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De binnen baden van het Kolpabad zullen van dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 augustus gesloten zijn in verband met herstelwerkzaamheden aan de bassins. De buitenbaden blijven normaal geopend van 's morgens zeven uur tot kwart voor negen 's avonds. Het water in de buitenbaden blijft ver warmd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de bosjes langs de Van Maanenstraat zijn 33 dozen met bonbons gevonden. De po litie heeft een onderzoek ingesteld naar de herkomst van deze bonbons, die vermoedelijk zijn gestolen. Hoewel de recherche vermoedt dat de dozen zijp gestolen, is van de diefstal geen melding gemaakt bij de politie. SCHIEDAM Het vijfjarige meisje Margaretha Tal stak dinsdag middag de rijweg in de Lange Kerkstraat over op het moment, dat een personenauto, bestuurd door J. P. D., passeerde. De automobilist remde hevig en stond op het moment van de aanrijding bijna stil. Het meisje liep een verwonding aan de mond op. De GGD bracht haar naar de Dr. Noletstichting en vandaar naar haar woning. Op het natte wegdek van de kruising Mgr. Nolenslaan-Dr. Kuiper laan slipte de 20-jarige brom fietsbestuurster' L. M. v. H. omdat zij moest remmen voor een auto Omdat 'zij klaagde over een pijnlijke rechter heup vervoerde de GGD haar naar de Dr. Noletstichting en vandaar naar haar woning. Eveneens slipte ten gevolge van het natte wegdek de 16-jarige brom fietsbestuurder J. O. Hij viel en moest met een pijnlijke linker heup voor onderzoek naar de Dr. No letstichting worden gebracht, waarna hij naar huis wérd vervoerd. Op de Groenelaan brak de voor vork van de autoped van. de negenja rige Marcel van Veen. Het ventje kreeg een scheurtje in zijn lip, ter wijl een van zijn tanden afbrak. Gisteravond botsten twee brom fietsers in het Beatrixpaxk. De 55-ja- rige machinist S. H. J. B. wiens bromfiets zwaar beschadigd werd krêeg eert schaafwond aan het hoofd en een pijnlijke schouder. De 38-j"ari- ge H. B. kreeg een bloeduitstorting aan de linker enkel. De GGD ver leende ter plaatse eerste hulp. De beide onfortuinlijke bestuurders kon den op eigen gelegenheid huns weegs gaan. SCHIEDAM Volgende week wor den voor de zevende maal de jeugdten- niskampioenschappen verspeeld. Aan dit tomooi kunnen spelers (sters) tot 18 jaar deelnemen, terwijl voor de en kelspelen een splitsing is gemaakt van: tot 14 jaar en van 14-18 jaar. De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond propageert een betere aanpak van de jeugdtraining. Het bestuur van de tenniskring Schiedam van de KNLTB bestaande uit de heren N. Spithoven, voorzitter. A. Bos. pen ningmeester en J. Zandvliet, sekretaris, heeft in deze geest de jeugdtraining opgezet. Een selektie van twaalf speler tjes is gedurende 20 weken door ten- nistrainer J. van der Torre naar een hoger peil gebracht. Daarnaast hebben mevrouw M. van der Wilt en de heer W. Baard zeventig zeer jeugdige ten- nisspelertjes enthousiast gemaakt voor de tennissport waarvoor de LTV Los Blgotes gratis een baan beschikbaar stelde. De komende jeugdkampioenschappen, o.l.v. wedstrijdleider G, Olthof, zullen moeten aantonen dat deze speciale trai ningen voor de tenniskring Schiedam vruchten hebben afgeworpen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Aan het begin van het nieuwe leerjaar, op maandag 12 augustus, zullen in Vlaardingen vier scholen in gebruik worden geno men, Het zijn een openbare en pro testants- christelijke kleuterschool in Hoogkamer (Westwijk) en een open bare en r.k. lagere school in de wijk Holy. De protestants- christelijke kleu terschool aan de Van Maeriantlaan 20 krijgt als naam Prins Willem-A- Iexander. De school is gebouwd door de fa. Van den Tempel en Zn. te Schiedam naar het ontwerp van het Vlaardingse architectenbureau voor serie- en systeembouw Nuyt en Hei- kens. Het architectenbureau en aanne mersbedrijf bouwden ook de openba re kleuterschool Het Madeliefje aan de Melis Stkelaan 51, Deze school startte in 1965 in een tijdelijke be huizing, waarvoor aanvankelijk de houten opvangschool Buys Ballotlaan 1 en later ook de Van Maerlantschool en de Paulusschool ruimte boden. Een jaar later verleende het mi nisterie urgentie voor de bouw van een definitieve huisvesting. Op 22 de cember kon voor beide kleuterscho len in de Hoogkamer de eerste paal worden geslagen, ondanks de finan- cieringsmoeilïjkheden die toen bestonden. Om meer dan een reden is het ge reedkomen van beide kleuterscholen een belangrijke gebeurtenis. Niet al leen is hiermee het tekort aan schoolruimte in de Westwijk tot aan vaardbare proporties teruggebracht, maar bovendien zijn nu alle geplande scholen in de Hoogkamer gerea liseerd. In Holy wordt op 12 augustus de eerste school in gebruik genomen van de tweede serie Simplexscholen. Dit gebouw aan de Reigerlaan 9 is bestemd voor de r.-k. Pax Christieschool (drie klassen). Boven dien zullen twee klassen worden in genomen door het protestants- christelijk lager onderwijs en een klas door het r.k. kleuteronderwijs. De tweede school van deze serie is bestemd voor de openbare lagere Dil- lenburgschool aan de Stadhou derslaan 1. Deze school zal maandag slechts gedeeltelijk In gebruik wor den genomen en wel door het open baar onderwijs (twee «klassen) en het protestants- christelijk lager onder wijs (een klas). DAMESMODES Schiedamseweg 57s - Tel. 343378 Viaardlngen m m HOEK VAN HOLLAND Over verhitting van een ketel was gisteren de oorzaak van een begin van brand bij de NV Chemische Industrie „Syn- res" in Hoek van Holland Omdat de j gassen in deze ketel, wanneer ze vrij komen giftig zijn, werd direct groot alarm geslagen. Het bleek echter nogal mee te val len. Nadat een extra koelinstallatie was ingeschakeld had de be drijfsbrandweer het vuur snel onder controle. Dé vrijwillige brandweer van Hoek van Holland, die eveneens was uitge rukt, behoefde geen assistentie meer te verlenen. MAASSLUIS De tienjarige Jcse- phus Bouhuis is maandagmiddag door een uit de richting Hoek van Holland komende personenauto, bestuurd door de 34-jarige Rotterdamse mejuffrouw E. G. G. aangereden toen hij op de Noorddijk tussen twee geparkeerde au to's door de rijbaan opliep. Het kind is met een hoofdwond en waarschijnlijk inwendige kneuzingen naar het Holy-zxekenhuis in Vlaardin gen gebracht. AL GERUIME TIJD is Voorne en Putten in opspraak. Elke goede krantlezer kent de proble matiek van dat eiland, dat zijn aan trekkelijke kust en zijn groene wel den niet wil inruilen voor een stuk industrie of mammoethavens en wat dies meer zij. In dit verband is er al heel veel over Voome-Putten geschreven. Heel recent is een hoeveelheid „demografische gegevens", die de Stichting „Eilanden Gemeenschap Voome-Putten-Rozenburg" dezer dagen het licht heeft doen zien. De ze stichting heeft zowel van Voor- ne-Putten-Rozenburg als geheel, als van alle dertien gemeenten in dat gebied afzonderlijk zogenaamde „Sociale kaarten" samengesteld. Zij vermelden de bevolkingscijfers, de politieke en religieuze samenstelling van de bevolking de bestaansmid delen de streekplanprognoses en de werkelijkheid met betrekking tot het aantal inwoners. Een grote hoeveelheid cijferma teriaal dus, waarin uiteraard elk nieuwselement ontbreekt. Maar om dat Voome-Putten-Rozenburg de laatste tijd zo geweldig in de publi citeit is geweest, is het misschien toch wel aardig enkele cijfers over te nemen. Interessant is bij voorbeeld dat het bevolkingscijfer van dit gebied in de periode van 1 januari 1947 tot en met 31 december 1967 (dat is dus over eenentwintig jaar) is toegeno men van 29.348 tot 66.342, De totale groei was het grootst in 1963, name lijk 4835. Het grootste vestigings overschot werd geboekt over 1965 (4265). Dat jaar laat ook het grootste geboortenoversehot (1222) zien. De sociale kaarten geven verder leeftijdenpiramiden en stembuscij- fers van de verschillende verklezin- gen. Het minst interessant is een staatje met de bevolkingscijfers naar kerkelijke gezindte, omdaf dit alleen de cijfers van de in 1847 "en 1960 gehouden tellingen weergeeft. Ook de indeling van de beroepsbe volking naar bedrijfsklasse gaat niet verder dan 1960. en dat is natuurlijk te lang geleden om er vandaag enige andere dan historische waarde aan te hechten. Beoaald jammer is dat de „sociale kaarten" geen cijfers vermelden over het vertrek uit gemeenten op Voorne-Putten en Rozenburg. Het is geen geheim dat bij voorbeeld uit het sterk gegroeide Spijkenisse in de loop der jaren vele honderden nieuwkomers al weer vertrokken zijn. Om de een of andere reden wer den zij kennelijk in hun nieuwe woonplaats teleurgesteld. Hoeveel zijn dat er geweest, waar kwamen ze vandaan, waarheen vertrokken ze en wat bewoog hen daartoe? Alle maal vragen die in deze rapporte ring helemaal niet aan de orde ko men. Overigens, wie in Voorne-Put- ten-Rozenburg dermate is geïnteres seerd dat hij zich verder wil verdie— pen in de demografische gegevens, kan bij de Stichting Eilandenge meenschap Voome-Put ten-Rozenburg een set „sociale kaar ten"' aanvragen. Het adres is: Markt 13, Heenvliet, telefoon 01887 - 644. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het nieuwe gedeelte van de Marathonweg tussen de Floris de Vijfdelaan en de Marnixlaan is geopend voor het verkeer. Hiermee is de oude voorrangsregeling op het kruispunt Marathonweg-Floris de Vijfde- laan-Billitoniaan vervallen. Thans heeft het verkeer op de Marathonweg voorrang op het verkeer, rij dend op de Billitonlaan en de Floris de Vijfdelaan. De politie maakt in het bij zonder de weggebruikers, die het kruispunt regelmatig passeren, attent op deze gewijzigde situatie. Schiedamseweg 41 Indien u 's morgens voor 9 uur aan Boogaard uw T.V.- reparatie meldt, da n heeft U gegarandeerd dezelfde avond weer Reparaties A contant TELEFOON TECHN, DIENST (RADIO-T.V.) 34 6000 VLAARDINGEN De eerste aan rijding op het pas geopende kruispunt Marathonweg - Floris de Vijfdelaan is een feit. Dinsdagmiddag reed de zestienjarige bromfietster M. de B. het kruispunt op, komende van de Fioris de Vijfdelaan. Zij werd doof een personenauto aangereden. Er was alleen materiële schade, rotterdammer 8. 13c mach 9 pvea Voor het binnen afzi-enbare tiid in gebruik te nemen nieuwe ziekenhuis worden gevraagd Meisjes die vóór of op 1 februari 1851 geboren zijn en in het bezit zijn van het ulo-diploma of gelijk waardige opleiding (als a.v.v. I en U of inas) heb ben, kunnen op septembeT a.s. deelnemen aan een nieuwe opleiding tot gediplomeerd verpleegster Salaris ie jaars 284,2e jaars 308,— 3e jaars 380.— plus toelage voor onregelmatige dienst, kost. in woning, bewassing, geneeskundige verzorging, verpleeg- Eterskieding. 6% vakantietoelage. Na behalen van diploma wordt het salaris 684.en hoger. Vijfdaagse werkweek, 2 x p m. reiskosten boren 2,30 voor bezoek aan ouders. Zij die jonger zijn en in het bezit van ulo-diploma of gelijkwaardige opieidtog kunnen worden geplaatst als Belangstellenden kunnen zteh schriftelijk of tele fonisch (01026.91.26) wenden tot de adjunct-directrice, Nassaulaan 73. CfiLLENBURCSTR.JZ HOEK EÜIIRStP 7ii.om-3£.z2ai vlbrskihgen bij kuiperstraat 19 naast c a telefoon 351804 vlaardingen FAMILIEBERICHTEN kunt U ook opgovon •an agenten «n bezorgers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1