Broersvest onh Geslaagden Royal Ciub "Ionic Gewonden op kermisterrein Zaterdag groots slot van vakantieweken DEIilN JA N m 9 4 li m Soms iaat Charles zijn Royal Club lönic staan voor een glas Champagne;.. (maar dat nemen wij hem niet kwalijk) ui i brief UIT BEEKBERGEN r~een gezanik en gezeur het kamp der meuten Twee raadsleden geïnstalleerd Kind liep baan wielerronde op J. Bruising winnaar wielerronde Kethel Burgerlijke stand Reeks van activiteiten Drukke dierenshow in „De Schans'9 M7 më\ in §1 m iPlp! HB 1 r. SNEL EEN TAXI HBSS oefent in het A, Piaisier-tornooi Extra vergadering van gemeenteraad over de Rijnmond Alg. Bejaardenbond doet beroep op bevolking Haventocht tilfS i&f Hl ;EROTTERDAMMER_ Pagina DOMDERDAGiS AUGUSTUS 1968' SCHIEDAM Vanuit „het Meu te-kamp" in Beekbergen, waar de duïs van de Stichting Gereformeerd jeugdwerk Schiedam op het ogenblik raa een geslaagde vakantie genieten, sihiijft jeugdleidster Ank Huisman de volgende brief aan de lezers van «ure krant in Schiedam: Aan aile belangstellenden, „Hier in de Meute is iedereen blij geen geleur, geen gezeur, geen geza nik aan de deur hier m de Meute is iedereen vnj." Dit is een kort stukje uit né van onze kampverzen; hier ujn we blij. Dit vertolkt wei heel goed de sfeer van alle Meuteén, Het is hier geweldig. Zaterdag waren we nauwelijks on derweg of al gauw kwam de vraag: mogen we 'onze tentliederen zingen". De reis verliep prima en bij aan komst m Beekbergen zat de stem- mrng er al goed in. 's Middags beslo ten Nee! Veen. en Cees Verkade ver der als boer en boearin door het le- rn te gaan; dat de bruilof te nthousi- ast gevierd werd zult u begrijpen. Zondag, lopen naar de kerk, via (Van een medewerker) SCHIEDAM Om twaalf uur ;angt zaterdag op het Harga-terrein het door HBSS georganiseerde Ane Piaisier-tornooi aan, waarmee deze vereniging vlak voor de nieuwe com petitie een goede oefening ondergaat. Een fraaie wisselbeker heeft het Bestuur hiervoor beschikbaar gesteld, <he zal worden uitgereikt door me vrouw A. Plaisier-Verlinde. v°rg jaar werd HBSS zelf win naar, met als tweede Die Haghe, der de VFC, vierde DHS, vijfde Hermes BVS en zesde SW; Dit jaar nemen w volgende olubs deel: Hermes I>VS, Die Haghe, DHS, EDS, Excelsior '20, HBSS, Rijsoord en Ursus. Er wordt een halve competitie gespeeld ver deeld over de zaterdagen 10 en 11 augustus. SCHIEDAM Aan de Gemeente lijke Stichting Avondlyceum Rotter dam slaagden de volgende Schiedam mers: Staatsexamen IIBS-A: R. H P. Bul; P. J. va nden Hengel; Th. Ikono- mejuffrouw S. Kok; K. A Kosman; B. Mulder. Staatsexamen Gymanisum-A: me juffrouw H. C. J. de Raay en ft. Rqkuiter. een oude spoorweg, waar, zoals alle Meuten nu beweren, eens in de twee jaar de Moskowe-xpress langskomt. Het ganzebordspel werd leuk gespeeld. Wist u dat er van mós een prachtige hoofdtooi gemaakt kan worden. De Olympische „maan"dag was erg geslaagd. Lapland, Hawaï, Schotland en Rusland waren goed vertegen woordigd en onder het zingen van de diverse geïmproviseerde volksliede ren werden aan de winnaars de lau werkransen uitgereikt. Dat dit ver diend was zult u begrijpen wanneer u weet dat er een hindernis genomen moest worden waar iedereen, via een touw wat twee meter boven de mosgrond hing, van de ene boom naar de andere moest zien te komen. Ter uwer geruststelling, niemand heeft zich bezeerd. Dat mannen altijd het sterke geslacht moeten voorstel len gaat niet op, want de meisjes deden beslist niet onder voor de jon gens. Dinsdag kregen wij bezoek van mejuffrouw Aleman. Dat de kamp verzen erin zaten bleek wel toen de jongelui uit eigen beweging direct begonnen met het zingen van de Meute-hederen. „Ja zuster, nee zuster" is ook in het kamp favoriet. De twips wordt volop gedanst, 's A- vonds werden er wedstrijden gehou den wie het beste de twips danst. De familie Tanis heeft het waarschijn lijk in hun botten zitten want ieder een was het er over eens dat Wil en Wisse Tams de beste waren. De wel verdiende lauwerkransen werden hun dan ook op bijzonder charmante wijze aangeboden door Janine en Henk en nogmaals werd door alle maal ais afsluiting van dit twips-festijn de twips gedanst. Dit waren tot nu toe onze beleve- Wilt u een staaltje horen van onze Meutel-iederen? Komt u ons dan a.s. zaterdag afhalen op de Wanrande nummer 175. We komen daar rond 2 Veel kampgroen ten ..De Meuten" VEILING WESTERLEE UIER, 7 aug. Komkom. I AA 26 - it w 0 stuks; A 21 - 23: B 18 - 21: C IS - Netmeion 6 45 -50 815 - 30: Neimeloen MO 14.000; a 75 - 80; 10 611 - 65: .12 40 - jm.',?at!as 8 90 - 140 500 8 75 - 140: 10 40 - soil. 65: Suiker 8 110 900; 8 85; Ogeen 3-400; 8 70 - 150; 10 50 - 85; 12 45 - 65: 1.5 3 Aardappelen 3 - 13 5.300 kg; Poters V'^Aardbeienen 280 - 300; Andijvie 21 - Dubb. bonen 75 - 115 1300; SntjbQ- i-:~M 130 1500: Alicante 200 - 250, Golden sïï ,-24!> 27°- Franken thaler 190- 230 Lom kom, (krom) 15 - 17 7200: pepers 5 'ii1 1<W: Postelein 39 - 50 300; Pruimen m 5n ,8®' Spinazie 42 - 46 400; Spitskool w. Uien 7 - 12 1700; Rode kool 9 - 16; Pj„L,n 7 - 13 1 300: Prei AI 25 - 52 1500; 12 Si. I4 25 10 300 stuks: Perziken 2-42 4 sm.' 1 5 15 22.300; Blomkool 6 52 - 59 5S'« 3» - 13; 10 32 34; 12 26; 15 21; extra A 420 - 440 39.966 export: 7„1„, 44 512 bakjes totaal; C 470 - 520, m nXnJ A 370 - 430; B 330 - 400; C 370 - PetotS n 370BosPeen 30 - 45 500 bos: «erselle 5- 8 900; Selderij 5-71 800. VLAARDINGEN Woensdag avond 21 augustus zal dc gemeente raad om half acht in een extra ver gadering bijeen komen. Als enige punt op de agenda staat een nota van B. en W. inzake de Rijnmondstruc- tuur. Dit heeft burgemeester mr. J. Heusdens woensdagavond op de ver gadering van de gemeenteraad mee gedeeld. Verder zei hij, dat de behan deling van de gemeentebegroting voor 1969 zal beginnen op maandag 25 november, 's middags om twee uur. De behandeling zal zonodig de hele week tijdens middag- en avond- vergderingen worden voortgezet. In verband hiermee zal de decem- bervergadermg worden verschoven van 4 maart naar 11 december. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN 1 Dc heren W. Kwakkelstein (prot.) en A. G. Kloots (soc.) hebben woensdagavond hun in- iree in de gemeenteraad gedaan. In handen van burgemeester mr. X gestemde eden af. De burgemeester zei ,tot de heer Kloots, dat hij hem had leren kennen ais inspecteur van politie en later als chef van het kabinet van de burge meester. Hij had aan dit contact met het nieuwe raadslid steeds de beste herinneringen bewaard. Tot de heer Kwakkelstein zei de heer Heusdens, dat het jonge raadslid voor hou nog een onbekende was. Hij had -echter gelezen over diens drukke werkzaamheden als directeur van een gereedschappenfabriek en waardeerde het daarom temeer, dat de heer Kwakkelstein ^ich wilde in zetten voor het belang van de Vlaar- dmgse gemeenschap. SCHIEDAM Op de sinds za terdagmiddag door de ker- misdrukte onherkenbaar gewor den parkeerplaats aan de Broersvest drentelen 's avonds duizenden mensen en kinderen rond. Ook 's middags brengen veel ouders met hun kinderen een bezoekje aan de attracties zoals kiddy-ride, hrmalayabaan, spookhuis, draaimolen de poffer tjeskraam of de tentjes met de behendigheidsspelen. Het weer is niet al te warm, het ziet er soms een beetje drui lerig uit en dat is voor veel mensen een reden om maar eens naar de kermis te gaan. SCHIEDAM Voor het eerr* m haar ruim 22-jarig bestaan ziet de Afdeling Schiedam van de Algemene Bond van Bejaarden zich genood zaakt zich tot de Schiedamse bevol king te richten met een verzoek om een financiële bijdrage. Tijdens de restauratie van de bejaardensociëteit die, dank zij de medewerking van een aantal jongeren en enige leden van de afdeling tot een mooi resul taat heeft geleid, is op grond van klachten over de slechte staat van het biljart een onderzoek ingesteld. Gebleken is dat het vervangen zou moeten worden. Helaas gaan de kosten hieraan verbonden de fiuan- ciële draagkracht van de afdelingskas ver te boven. Om de bezoekers van de sociëteit de gelegenheid tot ontspanning met een partijtje biljart te laten behou den, doet de afdeling een. beroep op de welwillendheid van de bevolking. Men kan de sociêteitsbezoekers hel pen door een bijdrage te storten op gironummer 69.23.95 te name van de penningmeester van Afd.-Schiedam van de Algemene Bond van Bejaar den, Aleidastraat 22b. SCHIEDAM Dt Groenoord is de vijfjarige Henry Holle, die met zijn vader stond te kijken naar de vvieler- wedstrUden, plotseling de rijbaan overgestoken, vlak voor de naderen de renners. Hij werd door een van hen aangereden en liep schaafwon den op aan z'n knie, wang en arm, die ter plaatse zijn verbonden. Dc wielrenner viel niet. SCHIEDAM De trekking van de loterij die gehouden werd ten bate van de Sint Franciscusgrcep van „De Katholieke Jeugdbeweging" is tot 7 september uitgesteld. Waarom zouden we. Champagne hoort evengoed bij Chades als Royal Club Tonic Want Charles is een kenner. Een liefhebber van pure dranken. En Royal Club Tonic Is puur goed. Echt manlijk van smaak, vindt hij. Hij drinkt Royal Club Tonic simpel met een schijfje citroen of gemixt. En Charles weet zo goed wat goed is, dat hij het ook zijn gasten voorzet. Roya! Ciub Tonic. De pittigste tonicever! - (Van een medewerkeri SCHIEDAM De wielerronde van Kethel -Groenoord voor nieuwelin gen is een winstpartij voor Jules Bruising uit Bovenkerk geworden. Helaas waren niet veel toeschouwers daarvan getuige, want het slechte weer was er de oorzaak van dat de kijkers binnen bleven. Niettemen deden de ongeveer 150 renners hun uiterste best op de glad de bestrating van het parcours, in Kethel - Groenoord zo goed mogelijk voor de dag te komen en geruime tijd bleef de groep gesloten en waren er geen uitschieters. Toch lukte het Jules Bruising uit te lopen, daarbij gevolgd door Ruud Bakker uit Haarlem, die de pech had een lekke band te krijgen, waardoor hij enige achterstand op Bruising kreeg. Bruising liep steeds verder uit op het peloton en hij ging in de tijd van 1.29.50 als eerste over de eindstrijd na 60 km. rijden. De beste Schiedammer was Jan Breur van de r.c. Schiedam, di di verse prijzen bij tussensprintjes won en uiteindelijk vierde werd achter nummer drie: H. Koot uit Eindhoven. De uitslag luidt; 1. J. Bruising, Bo venkerk, 2. R. Bakker, Haarlem, 3. H. Koot, Eindhoven, 4. J,- Breur, Schie dam, 5. Th. v. d. Leist, Rotterdam, 6. Wielhouwer, Sommelsdijk, 7. J. Mo lenaar, 'sGravenzande. 8. F. v. - d. Goes, Rotterdam, 9. P. Bemelmans, Lisse, 10. J. P. v. Herk, Berkel en Rodenrijs. SCHIEDAM Geboren: Johannes F W zv J F vr Drt>ge en D Eibersee. Ovrleden: M Brouwer 6: M F A Hersbach 69; MAL Veldhoven 77; L N Kaal 63. Op de Horvathweg zim veeitien auto mobilisten bekeurd, die te hoge snel heid hadden ontwikkeld. Hun hoogste snelheid die per gatsometer ir vastge steld. was 81,8 kilometer. Op het kermisterrein hebben zich gisteren twee ongelukken voorgedaan. De achtjarige G. J. Toering uit de Mgr. Nolenslaan kreeg in een botsautootje een bloedende wond aan zijn hoofd en de zesjarige Robert Prins uit de Wattstraat kreeg een ijzeren stang op zijn hoofd. Beide jongens zijn ter plaatse vei bonden door de EHBO, die op het kermisterrein aanwezig is, en vervolgens naar hun woning gebracht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag wor den de drie vakantieweken afgesloten met een hele reeks van activiteiten. Deze beginnen 's morgens om negen uur en eindigen precies twaalf uur later me.t de traditionele lampionnen- optochten in zes wijken van de stad. De laatste dag begint met judode monstraties in de Sportschool Van Gorsel aan de Van Viandenstraat 10. Dan zullen 46 jeugdige deelnemers aan ouders en belangstellenden laten zien wat zij in 4 maal 1,5 uur de afgelopen week op het gebied van judo hebben geleerd. De demonstra tie begmt om negen uur Om negen uur is het ook tijd voor de eerste excursie naar de eenden kooi, een. idyllisch stukje natuur pal langs de drukke rijksweg 20. De tocht gaat per fiets met als startpunt ROZENBURG Een bonte beestenboel bevolkte dinsdagmiddag De Schans. Pre cies 67 Rozenburgse kinderen showden daar hun nerveuze konijnen flegmatieke schildpadden zingende kanariepleten trip pelende Guinese biggetjes eri wat dies meer zij. De jury, bestaande uit mevrouw Van der Velden en de dierenartsen Rispens en Talmon nad dan ook 2V» uur nodig om enige orde op zaken te stellen. Voorzitter Sonneveldt reikte de prijzen uit. Huislagen: Honden en katten: 1. broer tjes Smit (vier tekkels aan lijn); 2. J'anie van Herk (witte dwergpoedels), 3. Marieke de Jong (keeshond): 4, Ene Storm (poes). Knaagdieren: 1. Leonard van Nieuwkoop (goudhamster)2. Willie Heerschap (konijn met vier jongen); 3 Nelleke Klaasse (ko nijn). Vogels: 1. Cor Bonman (kanarie); 2. Gonnie Mets (parkiet), 3. Elsje de Vries (kanarie), vissen enz. 1. Ene Jan van der Windt (schildpad); 2. Gert Prins (guppies); S. Monique de Raaf (aquarium). Bitslagen van het maandag gehouden schoolvoctbaltornooi: Rank I—Kooylandt: 41; Kooylandt Morgenster: 6S, Kooy- land Vlmder/Kareklet: 7l; Rank Morgenster I. 40; Rank I Vlinder/Ka- rekiet: 90, Rank XI Morgenster II: 7—i; Rank II Rozindus: 9-4; Rank II Rozenborst: .77-9; Morgenster, II Rozin dus; 1—8;" Morgenster 11 Rozenhorst: 4—3; Rozindus Rozenhorst: t—0. De eindstrijd tussen Kooylandt en Rozindus bleef na verlenging* onbeslist (1—1). Strafschoppen beslisten dat. Kooylandt winnaar werd. De heer H. de Waal, voor zitter van de voetbalvereniging Indus '67 reikte de doo rdeze vereniging beschikbaar gestelde beker uit aan aanvoerder Bram de Nooyer. het Kolpabad, De tweede excursie vertrekt om elf uur. Om tien uur wordt in het Hof de dierenkeuring gehouden. Iedereen kan met zijn huisdier zoals hond, kat, pony, konijn, muis of marmot naar de muziektent in het Oranjepark ko men. Een deskundige jury zal het best verzorgde dier uitzoeken en de eigenaar met een prijs belonen. Om twee uur 's middags start van park 't Nieuwelant de wandelmars langs de Vlaardingse havens. Op alle kantoren van het comité Jeugdvakan- tievreugd zijn kaartjes voor twee kwartjes te koop. Alle deelnemers komen in aanmerking voor een me daille en knjgen bovendien onderweg nog een verfrissing aangeboden. De zes lampionoptochten vertrek ken om acht uur precies. De diverse startpunten zijn het middelste blok aan de Van Hogendorplaan (met mu ziek van het Lger des Heils), markt terrein aan Broekweg (Liberté), Dirk de Derdelaan (De Pijpers), Soenda- laan hoek Burg. Pruissingel (Sursum Corda), Cornells Houtmanstraat (Voorwaarts) en Mendelssohnplem hoek Dirk Schaferstraat (Jonge Pij pers). Na deze optochten worden de va kantieweken officieel besloten op het marktterrein aan de broekweg met een muzikale show van De Jonge Pijpers en van Liberté. VLAARDINGEN Bij de Gemeente lijke Stichting Avondlyceum Rotterdam Maasden de volgende Vlaarchngers voor het staatsexamen rïBS-A: A. H. W. Stig- ter. S van Kranenburg en M. F. M. Ver meulen. m VLAARDINGEN De leden van de tafeltennisverenigingen Intiein'85 en de Holland laan gaan zich weer voorbereiden op de komende competitie, die 30 septem ber start. De senioren van Intiem'55 kun nen vanaf donderdag 3 augustus terecht in he* gemeentelijk gymnastieklokaal ran tie Rode Kruislaan. In de Hoilandiaan-kantme is vanaf maandag 12 augustus gelegenheid om te trainen. De jeugdafdeling van 3n- tiem'55 start vrijdag 9 en zaterdag 10 au gustus met de training. VLAARDINGEN Burgemeester mr. J Heusdens Is maandag 12 augustus ver hinderd spreekuur te nouden. A MAASSLUIS In Je weet van 12 tot 19 augustus zal een collecte worden gehou den vcor de bejaardensocnlteit aan de Go- vert van Wijnkade. Dank zide medewer king van het gemeentebestuur en enkele narticulieren is het interieur tan de so ciëteit opgeknapt. Tedere bejaagde is wel kom op deze soeietelt A MAASSLUIS De pi ijsmtreiktns van de viswedstrijden, die In het kader van de vakantiefeestweek worden gehouden, is vooi de junioren verzet van 's morgens 11 uur naar 's avonds 6 uur. De orij/en wi rtien uitgereikt in geoouw De Kern aan de P.C.Hooftïaan Woudhoek wordt al opgespoten m SCHIEDAM Om stedebouwkun- dige plannen te kunnen verwezenlij ken in overeenstemming met het bestemmingsplan Woudhoefx-Spaland, is enige tijd geleden een begin ge maakt met het opspuiten van een uitgestrekt terrein Het was noodza kelijk, dat de gemeente voor de in 1967 geplande uitbreiding een groot aantal terreinen en opstallen rondom en ten noorden van het oude dorp Kethel aankocht Met het merendeel van de eigena ren kon na talnjke besprekingen (vooral via de boerenorganisaties) overeenstemming worden bereikt over een minnelijke overdracht. In totaal werd ruim 132 hectare grond, met opstallen, in eigendom verkre gen. Aan koopsommen c.q. onteige ningsvergoedingen werd hiervoor be taald 2.506.548,55 exclusief de over drachtskosten, kosten voor rechtskundige bijstand e.d. Aan pachtersvergoedingen werd uitbe taald 75.956,99. Aan B. en W. kon daarna een voorstel tot pachtonbinding worden gedaan over het pachtvrij maken van de gronden, die opgenomen zijn in het bestemmingsplan Woudhoek-Spa- land. De afwikkeling en uitbetaling was in veel gevallen op 31 december 1967 nog niet gebeurd. De 'maquettemaker van de ge meente Schiedam, die ook het teke ningenarchief van de Dienst van Ge meentewerken bijhoudt, heeft een maquette gemaakt van het bestem mingsplan Woudhoek-Zuid. Begin van dit jaar bood de afdeling Stedebouw B. en W. dit plan aan. Drie torenflats van twintig verdie pingen verlenen dit stadsgedeelte een city-allure. Verder geven S-vormige flats van twaalf verdiepingen deze wijk een besloten, maar toch grootsteeds gezicht. Tussen de toe komstige Zoomweg en de Borodrn- laan is een villawijk gepland. Ook een winkelcentrum, en een metrolijn tussen Rotterdam en Holy moeten dit stadsgedeelte aantrekkingskracht voor de tienduizenden toekomstige bewoners gaan geven. ^/ERFIALEN van teruggekeerde vakantiegangers vinden we vaak stomvervelend. Als er weer ie mand van onze collega's, kennissen of buren is teruggekomen informe ren we natuurlijk even beleefd heidshalve of hij goed weer 1 heeft gehad en of de vakantie slaagde, maar Mi moet er maar liefst niet al te breedvoerig op antwoorden. - Al die privé-bijzonderheden en al die beschrijvingen van „hoe mooi het er wel was" interesseren ons met zo veel. Wij hadden immers onze eigen vakantie. Daarop zullen we, op een overigens steeds grotere categorie r.a die het van de winter allemaal nog eens lekker over doet, weer een heel jaar moeten teren. Wat ons van onze eigen vakantie bij blijft is een stukje zelf-verworven eigendom, dat de meest schilderachtige reisbe schrijving van anderen niet in waarde kan overtreffen. Nu ligt het er natuurlijk wel aan wie ons het vakantieverhaal doet. Feit is nu eenmaal dat wij van de een meer kunnen hebben dan van de ander. Een goede kennis ver trouwde mij een ervaring toe die mij toch wel aan het denken heeft gezet. Hij is er de man niet naar met opgesmukte of overdreven ver halen te komen, ik weet dat hij niets dan de waarheid sprak. TJIJ VERTELDE van zijn ge- slaagde vakantie op een cam ping in Luxemburg. Een nette cam ping, waar uitgerekend de Neder landse jeugd voor de bonjer zorgde. Ze waren er duidelijk op uit zoveel mogelijk „rotzooi te schoppen" en slaagden daar bijzonder goed in. Reeds bij daglicht gaf hun walgelijk gedrag velen ergernis, maar 's avonds laat en 's nachts vierde hun luidruchtig vandalisme hoogtij. Om één feit te noemen: ze rukten met groot plezier een serie verkeersbor den uit de grond. Mijn kennis, die tijdens zijn va kantiereis dit soort liederlijk gedrag herhaalde malen bij Nederlandse jongeren aantrof, begon zich op den duur ervoor te schamen dat hij Ne derlander was. Dat zegt wel wat, want de man is beslist geen eerbied waardige grijsaard, maar een vader van een gezin met opgroeiende kin deren die heus geen lievertjes zijn. Hi] is dus echt wel wat gewend. Maar het waren zijn dochters niet, die avond aan avond in het ge zelschap van mannelijke landgeno ten in de kantine rondhingen en. cognac dronken bij het leven. Toen hij, heel beleefd, de ouders van die meisjes daarop attent maakte, ant woordden deze beledigd: „Dat doet mijn dochter niet." Maar wisten zij veel waar hun kinderen 's avonds uithingen? Eén keer is het mijn kennis gelukt een gesprek aan te knopen met zo'n Nederlandse bromnozem. Hij vroeg de jongen of hij gewend was zich thuis ook zo te gedragen. Het ant woord luidde ontkennend. „Maar", zo zei de knaap, „nu heb ik vakantie en doe ik wat ik wil. Ik moet mijn vrijheid nu uitleven." Betreürenswaardig begrip bij deze Nederlandse jongens en meisjes. De ervaringen van mijn kennis hebben mij aan het denken gezet, maar ik ben er niet uitgekomen. Al leen heb ik heel voorzichtig mezelf afgevraagd uit wat voor gezinnen zulke kinderen nu' zouden komen. Of ze misschien ouders hebben die hen maar laten modderen. Weten zij veel waar hun kinderen 's avonds uithangen? Maar ik oordeel -niemand, omdat ik weet hoe moeilijk het "is kinderen op te voeden. -En. ik heb u dit ver haal uit -de tweede -hand doorver teld, omdat ik dacht dat dit voor veel lezers nuttig zou kunnen zijn. Sterkte ermee! W Hl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1