f&sm Toenemende ongerustheid Bezoek Stadsgehoorzaal laat te wensen over Vakantieweek geniet enorme belangstelling AGENDA VANTOOR Burgerlijke stand m Volgend jaar station Vlaardingen-W est ILANTINGA boogaard RIJKSDIPLOM handig LEERLING ASSISTENTEN De adverteerder is op u gesteld r< ZD GARAGE Auto reed door na aanrijding Expositie van werk Stuif in—Stuif uit Burgerlijke stand Eerste paal voor Chr .geref. kerk in Rozenburg F uchsiavrienden naar expositie Uw ideale keuken vindt u zeker bij Zwemdiploma 's Zuurstof les weggeslingerd: één gewonde Krokusvakantie is er uit VUAROIXGEN Vandaag .en morgen akantiepr o gramma 1 en dagelijks SCHIEDAM en dagelijks jwêff&ül&O -Bp NIETDUURDER speciaalzaak KORTE HOOGSTRAAT 15 - VLAARDINGEN VW -Avondvierdaagse geslaagd gestart Statenvertaling Zonnehuis collecteert Asma concerteert „The Earningsin gebomv Triangel MIDDELBARE HANDELSAVONDSCHOOL KENNIS IS MACHT CURSUS 1968-1969 Schoolgeld 37,50 a 45,— per jaar A. P. Weeda opent schoolartsencentrum KEUKENCENTRUM -O. .Q_ CALLENBURGSTRAAT 74 - TEL.: 010-343193 - VLAARDINGEN AUTOMOBIELBEDRIJF bachstraat 27 vlaardingen J. Ligthart recipieert BENZO RIJWIELEN Onwel en overleden Van ladder gevallen Bij de GEMEENTE-BIBLIOTHEEK is plaats voor GEMEENTE VLAARDINGEN Wie verf en behang zegt, denkt VAN AARLE WONE2ERWAND Een Koerier kunt u om een boodschap sturen STUDIEBOEKEN AART PONTiER Laat hem dus weten dat U deze krant leest IDÉ ROTTERDAMMER Pagina 5 2A VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1968 cm «nbHMfinf wipwkwOtrit L^folyatdwiiftr—nv kwiHtefcen voor rrtee+j raoiM miséiïfi. »oiy»cth*r matrat»**, Ikt* (n fewleht, makkelijk h»n- „Jn, stafrrij. De moderne ^tnt die een optimale twin ptft tientellen juWene deüjw* *#mm Bitwwring ±15 on hooj S.G. 35 kt per m* In comfort wStvoeriflf Vrljdittvond om 6 uur befint is verkoop ven de» kwaliteit» Potyaether mmtruMn, in 2 jitvoeriocen» in de kleuren jouden bl»uw. Vrijdagavond tot 9 our open OokrmnéttiBorfm t*optni Ottn tel. of KM|k. I»tü VLAARDINGEN De cijfers In. 'het verslag over 1967 van de stich ting Stadsgehoorzaal geven aanlei ding tot een toenemende ongerust heid over de belangstelling voor de activiteiten in de Stadsgehoorzaal. Toch heeft het bestuur goede hoop, dat de verbeteringen die vorig jaar in de zaal zijn aangebracht hu» doel niet hebben gemist. Het bestuur baseert dit optimisme op de lichte stijging van het aant&l zaalverhuringen, die als een gevolg van de verbeteringen -worden gezien. De verwachting Is dan ook gerecht vaardigd, aldns het jaarverslag, dat deze tendens zich zal voortzetten. Hoewel het aantal verhuringen vo rig jaar iets is gestegen, maakten versohillende vaste huurders minder dan voorheen gebruik van de zalen. Zo liep het aantal verhlringen aan het Vlaardings Kunstcentrum met niet minder dan 30 procent terug, waarbij het totale bezoekcijfer met bijna 40 procent daalde. Een uit het bestuur gevormd comité stelde het progranüna voor de Hippo Campusserie samen. De samenstellers van het jaarverslag menen te mogen vaststellen, dat het artistieke peil van de voorstellingen zeer hoog was. Jammer genoeg liet de -belangstelling van het publiek (hoewel groter dan het jaar daarvoor) te wensen over. Zes voorstellingen in deze serie trokken namelijk totaal 394 bezoe kers, een gemiddelde dus van 66, Ook voor de speciale filtaserie was de belangstelling niet groot. Het aan tal filmvoorstellingen daalde met 14 procent, het totale bezoekersaantal met 19 procent en het gemiddeld be zoek per voorstelling met 5 procent. Halverwege het verslagjaar werden, de toegangsprijzen voor de films met maar liefst vijftig procent verhoogd. Een commissie uit het bestuur heeft getracht een beter 'filmpro gramma in de Stadsgehoorzaal te krijgen. De exploitant van de bios coop zag echter geen kans een pro gramma op te stellen, zoals dat door •het bestuur wenselijk werd geacht. De exploitant zou een voorstel in dienen, waarbij zoveel mogelijk met de wensen van het bestuur rekening zou worden gehouden. Hij beloofde elke twee maanden een programma op te geven, maar dit werd nooit mznan MAASSLUIS Het ziet er haar tii 1st de Vakantieweek van de vjjsslnlse Gemeenschap, die tot en act zaterdag duurt, een succes wordt. Grote belangstelling bestond u s-oor dc kindermusical „De schitte rende schoenlapper", waarvan 900 kinderen hebben genoten. Ook het wandschiideren (dinsdag ai woensdag), boetseren, tekenen, strastkrijten, werd een groot succes. Voor de film „Flipper" waren zelfs twee voorstellingen nodig. Woensdagmorgen werd een vakan- tlewandelmars over 5 en 10 km ge houden onder algehele leiding van de wandelsportvereniging VTM. Niet nader dan 575 deelnemers versche ur. aan de start. De verwachtingen voor vandaag, vrijdag, gehouden viwedstrijden wa- fcoog gespannen. Vanavond Ss er een taptoe en show op het Kerkplein door de muziekvereniging „Kunst na Arbeid" met drumband en majoret tekorps. Aanvang kwart over negen. Zaterdagmiddag om half twee wor den skelteiraces gehouden op het parkeerterrein bij het sportpark VDL aa de Sporilaan. Dertig teams met negentig coureurs hebben zich ge- geld. Zaterdag is er een feestavond on- IpT^bs agent CITROEN Voor Vlaardingen Maassluis ~y cn omstreken V HOGENDORPLAAN 130 - VLAARDINGEN Ta. (010) 34'1044.' na IS u. (010) 34 22 81 ft MAASSLUIS De bevolking Ss In de mund juli vermeerderd tot 53.3M inwo ners (11 Til mannen en ii.483 vrouwen). Er «ndeji 8! kinderen geboren en er vestig den zich 212 nieuwkomers Het aantal aan- plflen van overlijden bedroeg 11 er. 120 Inwoners vertrokken naar elders. Er wer- Jen tien huwelijken voltrokken, ft, maasland De heer A. Dijkshoorn, i yjAde LH. Maasruiters, heelt met silrs f"40® op een concours in Opmeer (ML) 108,5 punten behaald in de klasse Mressuur. Hans van Leeuwen behaalde een streekconcours in Schiedam met 1M punten een «rste prijs In de klasse pdressuur. in het vrije springconcours Miaalde hij met Aloë een tweede prijs. [ji^j^feboorzaal: Ontembare Angellaue, Nederlands Jeugdthea- w.?lïmwejrP,1i!- °"tembare Angell- Poklkerk: kom zing met ons. 11. 3wim!.henVï?SÈ 10: demonstraties judo Van Gorsel. 9 '«trek 9 excursie naar Eendenkooi. hSÏÏS** „Be Rotterdammer", Smalle AhïSSraat 11 tel. 346775. nr?5.'!l!'i?er Politie: 34 44 44. S®5.GO! 34.34.55. flKwesr: 34 44-4«- kiVÏMS.n?mPler meid- en regelkamer voor A««,tS '"Chtvervufling: 28 28 87. 11M93 Walrave, Hollaan 49. telef. bezorging Viaardlngen: H. Ver- K. Drossaertstraat 219, tel. 84 33 45. \-KvS"eI!- bezorging Maassluis: Mevrouw isniin" D.amsriraEt 13. dagelijks van 18.38 AjjÏj^1 ^terdag van 18.09 - 19.09 uur. telttlS Maassluis: De Jong, Markt 11, TtS??r!ïï?eln Singel: kermis; passage KerS j Ft!fn <18 3-) M en 29.15; Grote Jorenbeklimmen 14 - 16; Verschii- »se plaatsen In dj stad: rijdende beiaard a',fc Bruynzeel. 19 - 20 viïïf.oitoor „»e Rotterdammer' der het motto „Een avon.de uit" in de Olympiahal, met medewerking van Bouk Martens, Trio Cees de Nijs, Albert Brosens, het Lowland Trio, L es Waitens, ita Corita en de Wa rns s. Aanvang 8 uur. VLAARDINGEN Donderdag middag is de twintigjarige brom fietser F. A. H, W. in de Tweede Van Leijden Gaelstraat aangereden door een personenauto die na het gebeur de doorreed. De bromfietser liep een hersenschudding op. De politie ver zoekt getuigen van deze aanrijding zich te willen melden bij het politie bureau aan de Delftseveerweg, afde ling verkeersdienst De 24-jarige Turkse gastarbeider M. A. kwam donderdag met een voet terecht tussen de spaken van een bromfiets. De Turk zat achterop de brommer die werd bestuurd door een vriend. Hij moest met een gewonde linker voet naar het Holyziekenhuis worden gebracht. V ontvangen, ondanks schriftelijke ver zoeken van het bestuur. Aan het eind van het jaar was nog geen nieuw contract afgesloten. De mogelijkheid bestaat dat in de toekomst de grote toneelgezelschap pen alleen in de grote steden zullen spelen. Het bestuur heeft zich bera den over de consequenties. De ge dachten gaan uit naar het organise ren van toneeluitvoeringen in het lichtere genre, zoals deze thans door verschillende gezelschappen worden gebracht. Verschillende malen is gesproken over de mogelijkheid tot samenwer king tussen de stichting Stadsgehoor zaal en het Vlaardings Kunstcen trum. Het bestuur van de Stadsge hoorzaal is in principe bereid hiero ver met het VKC-bestuur een gesprek te hebben. De Stadsgehoorzaal is vorig jaar acht maal verhuurd aan het Vlaar dings Kunstcentrum. Deze voorstel lingen trokken samen 2.771 bezoe kers, hetgeen een gemiddelde zaalbe zetting van 346 betekent. De overige 108 verhuringen aar, tal van orga nisaties trokken 45.626 (mensen met een gemiddelde van 422 Met de 240 filmvoorstellingen en één vrije voorstelling waren er totaal 357 voorstellingen m de Stadsgehoor zaal met samen 72.869 bezoekers, het geen een gemiddelde van 205 bete kent. De zaal Harmonie werd 143 keer verhuurd en de sociëteitszaal 150 keer. De exploitatie van de Stadsgehoor zaal had vorig jaar een tekort van 186.000 vertrek van wandelmars, vakantieweken op Lange ,tel- 25 63 82. Klachten bezor- eni'-iSS80*** t/m vrijdag 18.30 tot 1930 Van m 17 tot 18 uur: Grönefeld, ti^i,^ramstraat 24b, tel. 15 37.79. PoU- fofc on^?rUmmer: 25 46 66. GG en GD: toer AIarmnummer meld- en regelka- thftPir. %r lüchtvervuillng: 26 28 87. Apo- 2576 74 n WestendorP' Parkweg 207, tel. H EK VAN HOLLAND Met een aantal wandelaars dat de 1500 royaal heeft overschreden boekt de WV-vakantie-ayondvierdaagse een nieuw record. De routes (over zeven, tien en vijf tien kilometer) van dinsdagavond waren met zorg samengesteld. De tippelaars op de vijftien kilometer kwamen zelfs voor een deel door 's-Gravenzande. Slechts weinigen moesten de tociht voortijdig opgeven en tegen tién uur was vrijwel ieder een weer bij het starttoureau. De kampeerders waren onder de deelnemers zeer sterk vertegen woordigd en ook veel andere toe raten, waaronder Duitsers, Uiteraard kijken alle wandelaars nu al uit naar vrijdagavond. Voor hen die alle vier de avonden uitwan delen is er dan een grootse intocht met muziek en een defilee voor de ihulpsecretarie. (Van een omer verslaggevers) VLAARDINGEN Gedurende de drie vakantieweker, zullen naar schatting ruim 3.000 jongens en meisjes de Suif in - Stuif uit in het oude* Weeshuis hebben bezocht. De jeugd heeft bepaald niet stil gezeten, daar weten de organisatoren over mee te praten. Het resultaat van haar creatief bezig zijn is in veel gevallen „origineel" te noemen. Het comité Jeugdvakantievreugd heeft daarom besloten van allerlei werkstukken een tentoonstelling in te richten in de benedenzalen van het Weeshuis. Ouders en belangstellen den kunnen zaterdagmiddag van half drie tot vijf uur deze expositie bezoe ken. Alleen morgen bestaat er nog gele genheid tot het beklimmen van de Grote Kerktoren. De tran sbiedt een prachtig uitzicht over Vlaardmgen en omgeving. Zij die nog van de gele genheid gebruik willen maken, kun nen bij de Visbank een toe gangskaartje kopen. VLAARDINGEN Geboren: Frank, z v C Rietdijk en J A Bergwertf. Richard Holstraat 99. Margot, <3 v J Bart en H Bosman, J Westerweelstraat 35; Margaretha Anthonla. d v P Steenhoek en C Me ehielpen, Prins Hendrikstraat l»; Hendrik Komeïls Jacobus, z v D van der VUs en J Don. Meerkocistr 84. Overleden: Adrlanus Cornells van Duljvenbooden, M. echte van W Bot Emmastraat 57; Johannes Jacobus Bereetnaa. 42 eehtg van, X. Mostert. Stad houderslaan 34; Henderika van Leeuwen, 48 echte van A van der Struis, Spoorslnge'. 152 Getrouwd; Daniel van Zeventer, 34 en MariajElizaocth van Vliet 28, Willem Jo- han tin Keulen 21 en Leonora Francisca van Veen 20 Ir. MAASLAND Geboren: Klasina Maria, d v M G van der Meijs enSJM Schoor dijk. Langetaam 15; Ary Willem, z v A Verboon en P E Moerman. Molenweg 12; Carolina, d v J H Blok en J E Groeneweg, 's Prinsensingel 13; Johanna, d v p de Bloois en A Troost, Oostgaag 12a; Maria Zonneveld. Weverskade 82; Leyla Emi- liénne Henriëtte, d v S Bicgln en J E M Gouma. Stationsstraat 3. Ondertrouwd: A de Jongh 28 en H A van den Berg 22. Getrouwd: J Langendoen 33 en F de Bruijn 22. SCHIEDAM Bij voldoend* deel name rijdt zaterdag 31 augustus een bus uit Vlaardingen en Schiedam naar Middelburg, waar dan, zoals ge meld, de landelijke toogdag van het Comité tot handhaving van de Sta tenvertaling wordt gehouden. Geïnte resseerden kunnen zich tot 15 au gustus opgeven bij de heren A. Ver veen, Nwe. Maasstraat 74, tel. 262670; C. A. den Uyl, Am. v. Solmsstraat 6, tel. 159485 en L. H. Knipscheer, Ha- vendijk 202a in Schiedam en bij de henen M. v. Spijk, Datheenstraat 166, tel. 353501 en W. Pors, Tollensstraat 14 in Vlaardingen. ROZENBURG Zonder officieel vertoon is dinsdagmiddag aan de Laan van Nieuw-Rozenburg de eerste paal geslagen voor de bouw van de nieuwe christelijke gereformeerde kerk. Zoals btl'cend moet de bestaan de kerk aan de Zanddijk verdwijnen in verband met uitbreidingsplannen van de gemeente. De voorzitter van de bouwcommis sie, de heer A. L. Noordermeer, de secratans, de heer A. W. H. Jacques, de plaatselijke predikant, ds. J. Plan tings, en een aantal gemeenteleden waren er getuigen van hoe de eerste van de totaal 52 benodigde betonpa- len vlot in de grond werd geheid. De bouw wordt uitgevoerd door het Ridderkeifkse aannemingsbedrijf Monster, De Haas en Nijman naar een ontwerp wan het architectenbu reau Geels. Het gebouw krijgt 380 zitplaatsen die door verwijdering van een vouwwand met tachtig kunnen worden vermeerderd. Het exterieur doet derjkert aan een bungalow, waaruit het kerkschip in hellende vorm oprijst. VLAARDINGEN In de periode van 19 tot en met 31 augustus houdt de Vereniging Het Zonnehuis haar jaarlijkse collecte. De vereniging heeft nog plannen voor de bouw van een Zonnehuis m Amstelveen met 300 bedden, waarvan honderd voor geestelijk gestoorde bejaarden, en voor de bouw van een nieuw huis in Doorn met 160 bedden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Liefhebbers van bloeiende planten en in het bij zonder van fuchsia's kunnen onder leiding van oud-wethouder H. K. van Minnen een bezoek brengen aan de nationale Fuchsiatentoonstellmg. De ze wordt van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 augustus gehouden op de boerderij van het landgoed Elswout te Overveen-Bloemendaal bij Haar lem. De tocht, die per bus zal worden gemaakt, is vastgesteld op de eerste dag van de tentoonstelling: woensdag 14 augustus. Om half twee vertrek ken de Fuchsiavnenden van de Visbank. De prijs voor deelname be draagt zeven gulden, inclusief ten toonstelling en bezichting van het landgoed. Men kan inlichtingen vragen of zich aanmelden bij de heer Van Min nen, Hofsingel 3, tel. 342983. MAASSLUIS In de serie orgel concerten seizoen 1968 geeft Feike Asma zaterdag 17 augustus om 20.15 uur zijn zevende concert, dat gewijd wordt aan de nagedachtenis van Joh. Seb. Bach. Het programma bevat en kele beroemde koraalvoorspelen, een preludium en fuga, twee toccata's en de sonate IV in e-moll van deze com ponist (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Morgenavond wordt m gebouw Triangel aan de Fransenstraat een instuif gehouden, die om acht uur begint. De muziek zal worden verzorgd door de E B groep The Earnings uit Den Haag. Van kwart voor acht af bestaat aan de zaal gelegenheid tot het kopen van een kaartje. Vlaardingen - Dir. C. van Toor Dzn. OPLEIDING VOOR 3-j. MIDDELBARE H.A.S. 5-j. MIDDELBARE HAS. tevens geldig als Middenstands diploma. met ULO-diploma of 3 jaar HBS m 2 jaar te behalen. Het be- bednjfsleven beveelt deze studie vooral voor kantoorbedienden aan. Talen, boekhouden, moderne bedrijfs administratie, stenografie en machine- sehrijven. Goedkope Rijkscursus. LESSEN OP MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG Inschrijving van leerlingen maandag 19 augustus as 's avonds van 7 tot 9 uur, in het schoolgebouw, Cornells Houtmanstraat 2a, te Vlaardmgen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wethouder A. P. Weeda zal woensdagmiddag 21 au gustus om drie uur het schoolartsen- centrum aan de Mozartlaan 9 offi cieel m gebruik stellen. Dat zal gebeu ren tijdens een bijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis, die om kwart voor drie begmt. Na het officiële gedeelte zal er ge legenheid bestaan het nieuwe cen trum te bezichtigen. lUXBOUIW- en SCHIEDAM Ondertrouwd: D Baron 21 er. W A van Haften 21; H J Hageman 67 en N C Ran 55: J Kool 27 en SI van Meel 23; A A Majoor 24 en B J Nootenboom 20; W C Plambeck 23 en W L van Z1JU 18; C A van Schtjndel 24 en E den Hertog 18; A van Tllborg 24 en M A van der Knaap 21; J M Weessle 22 en M C van Lange 18; J Schinkel 24 en CBrederode 21; G R van Munster 20 en L M de Klis 19. Getrouwd: B Opschoof 21 en I Poeunan 18; J B van Scheljndel 24 en G J Meeder 23; J H Schllperoord 22 en H C S van Schinkel 24 en O Brederode 21: G B van Gullk l»; F L M Smulders 22 en M A ï.löllei 22: T J vermaal 23 en A J Blden- horst 21; P Jvan Drielen 26 en C A van der Velden 23; C B Houtman 25 en C ML Brounts 24; P Schaper 22 en R Sagwljn 19; G P van den Bos 24 en A A M L Franken 20; J J var Deventer 22 en C A L van der Helden 22; F J van Deventer 25 en J A Thljssen 21; J J Jonker 24 en C A Klelne- koort 28; R J Arkeveld 30 en J B Hermans 29; V Kraatjeveld 24 en M O Spermon 23; H B J Meeder 22 en C de Vette 23; J van (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Nederlandse Spoorwegen zijn van plan op 1 juni 1969 een halte te openen In Vlaardingen-West. Dit meldt het NS-blad Koppeling. De halte zal komen ie liggen b(j het Geuzenpleln. Van deze stopplaats zuilen profi teren de Westwfik en een deel van de Indische wijk (totaal ongeveer 583.000 inwoners). De Industrieterreinen ten zuiden en ten oosten van Vlaardingen-West liggen ook binnen de invloedssfeer van de nieuwe halte. In de toekomst zullen ook de bewoners van de Broekpolder van dit stationnetje kunnen profiteren. MAASSLUIS In de gemeentelijke zweminrichting zijn 84 kandidaten op ge weest voor het eerste en tweede diploma van de Koninklijke Nederlandse Zwem- bond. De geslaagden zijn; Diploma (meisjes): Joke Visser, Ilclga v <1 Brink. Anja SchuUemaker, Anr.eUes Schutte. Yvonne Aarlnksen van Menxel, Mengolda v d, vlugt, Beppie Poldervaart, Bia Warnaar, Carla Moerkerk. Heieen de Bradn, Yyonite de Bruin, Marian v.Dongen, Rla Goos Marian Broekman. Wllma Klop penburg, Marlee Cats. Elita Kloppenburg, Marijke Hollernan. Ada Holleman. Hannie v d. Akker. Bettij Raymakers. Lenle Mo lendijk, Corriena van 't Hof. Froukje de Bruin, Agatha v d. Polder. Blos Don. An- net de Jonk, Joke Oosterlee, Paula Smith. Diploma I (Jongens): Frans Witkamp. Gert Oosterlee, Gert Quak, Willy v.Don gen. Hugo v.Dongen, Frank Thooft, Aat v. 't Hof, Leo Hollernan. Andriie Meinema, Maarten Kaptein, Maarten Molendijk, Arij v.Keulen, Renk J. Vissers, Surfen Smeele Diploma IHmelsjes): Joke v.Eymeren, Bietje Advocaat. Willie Dekker, Plonle Siuyter, Joke v Pijl, Joke WlHemse, Bia Verhaal. Hanneke v 't Wout, Ina Vreug- denhtl, Gerjanne v.Hoeven, Tineke Paal vast. Canny v.Stratcn, Ellen v.d. Meyden. Joke Boudesteyn, Ada Boudesteyn, Adrie Ven nik. Uan v. Berkel. Annemarle Koper- berg. Margriet Koperberg. Kitty Broek. Bia Warnaar, Suzan v.d .Hoest. Ina War merdam. Trudy v.Katwük. Nellie v d. Spek, Coby rins te lijn. Theadora v.Strljen, Keieen v.Vllet, Lindy van Gent, Wilma Doelman. Diploma IKjongens): Wlm v.Ftavens. Joop Bol, Tonny Schriks, Si aak v.d. Ak ker, Jos Advökaat, Nico Hollernan. Ronald Pols. Dicky Martens, Frans v. Schaick, Deny Verheyen, Bené v.d. Plas. Mourik 32 en L Barendregt 21, F de Leeuw 20 en A WA H Fhillppa 17; P van. Oe veren 21 en Y J Steen bruggen 21. Geboren: Eduard zv E Haak en C Let terman; Boelhovrwer R zv B R Verhei! en IS M E Kievit; Mariëtte dv A van Valen en W Mol; Arte J W zv A L HoUemaus en G K A Davidson; Jacqueline M dv v J &t:nis sen en E H weijman; Robert H Mzv H J VUain en A J H H T Frusch, Overleden; F Rovers 102: I Borsboom 3 wk; H Hamerslag 22; W de Groot 70. HOEK VAN HOLLAND Geboren: T C Tlllemans-Hoogendam z. Getrouwd: H Polelj 22 en N G v Dorssen 20. ROTTERDAM Bij het lossen van een vrachtauto, die was beladen met zuurstofcylinders van 55 kg op het terrein van NV Hollandia aan de Hellowstraat, hebben twee cylinders elkaar geraakt, waardoor van een er van de kraan en beschermkap werd afgerukt. De zuurstof spoot uit de cylinder, die vervolgens uit de strop schoot en door de uitdrijvende zuurstof ongeveer twintig meter ver der de brander P. J. Stormvogel (55) uit de Zijdewmdestraat raakte. De man moest met een gebroken been naar het Zuiderziekenhuis. VLAARDINGEN Zakenman J. Ligthart zal donderdag 15 augustus met een receptie vieren dat hij zich 40 jaar geleden in zijn geboortestad vestigde als zelfstandig ondernemer. De receptie wordt 's middags van 3 uur tot half zes gehouden in de foyer va gebouw Triangel in de Fransenstraat. VLAARDINGEN De Vlaardingse scholieren krijgen geen .Krokusva kantie" meer. Deze jaarlijkse onder breking van de cursus in het vroege voorjaar is nu definitief vervallen en komt dus met meer voor op het va- kan tiesehema voor het nieuwe schooljaar. De overige vakanties zijn voor het openbaar onderwijs als volgt vast gesteld en voor de bijzondere scholen geldt een nagenoeg luidende regelirig. (De genoemde tijdvakken gelden voor het kleuter-, het lager- en het bui tengewoon lager onderwijs. Tussen haakjes de vakanties voor de scholen van het voortgezet onderwijs.) Herfstvakantie: 28 oktober t/m 1 november (28 oktober t/m 2 novem ber); Kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari (21 december t/m 6 janua ri); Paasvakantie: 4 april t/m 11 april (4 apnl t/m 14 april); Pinksterva kantie: 26 en 27 mei en voor een. aantal bijzondere scholen 15 mei t/m 26 mei (24 mei t/m 27 mei); Zomerva kantie: 30 juni t/m 8 augustus (30 juni t/m 16 augustus) Verder zijn de scholen uiteraard gesloten op Koninginnedag (30 april) en Hemelvaartsdag (15 mei). nu nog geheel compleet f 137.50 BENZO RIJWIELEN zijn wettig gedeponeerd. Het Is bewezen dat een BENZO rijwiel het BESTE rijwiel van Nederland ia. tegen zeer lage prijzen. Verzendingen door geheel Neder land Vraagt gratis prijscourant BENZO RIJWIELFABRIEK, Ged. Blersloot 50. Vlaardingen. Tel. 010 - 342474 - 344244. Ve»t 80, Dordrecht ROTTERDAM Donderdag is ui een der toiletten van het Feije- noordstadion de schilder A. L. C. Kieboom (38) uit Oosterhout plotse ling onwel geworden. Bij aankomst in het Zuiderziekenhuis bleek dat hij was overleden. ROTTERDAM Tijdens zijn werk is donderdag de loodgieter A. B. Pa- tings (53) uit de Van Bieststraat, van een ladder gevallen. Met een gebro ken been is hij" naar het Zuiderzie kenhuis gebracht. Zo'n keukenmachine wordt al gauw uw rechterhand. Koop hem dJS bij iemand die hsm kan repareren als hei moet. Bij eia.9oHtgi BINNENSINGEL 16S TEL. 342488 - VLAARDINGEN die een middelbare schoolopleiding hebben genoten en bereid zijn de „assistente"-cursus te volgen. Geboden wordt een afwisselende werkkring in een levendig én zich uitbreidend bedrijf en een goede salariëring. Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie richten aan de af deling personeelszaken, stadhuis, Vlaardingen. Inlichtingen bij de directrice, tel. 010343190. DE GROOTSTE EN BEST GESPECIALISEERDE ZAKEN IN NEDERLAND UW SPECIALE HISTOR DEALER - HISTOR VERVEN ALTIJD GOED AUTOLAKKEN BOOTLAKKEN INDDSTRIEVERVEN MUURVER VEN GEREEDSCHAPPEN SFUITCOMPKESSORS SCHUURMACH. VENTILATOREN Canadees voorgeiijmd behang v&. 6,90 grote rol. Zonwering elke maat. Plaktafels beschikbaar. Floris de Vijfdelaan 134 Telefoon 348210 VLAARDINGEN van Hogendorplaan 101 Telefoon 342658 BOEKVERKOPER SMALLE HAVENSTRAAT 3 i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1