Comité Woningdoorstroming Veel publiek bij eerste voor 39 woningen Judoles in PRISMA7 „Eigenraam" breidt autobedrijf uit Bijna veertig mille in Schiedam voor Biafra AGENDA licht-kracht.. SL w boogaard - PHILIPS Morgen roept de klok ik, if i ■rjT.iff 1 a lil Watertoren van Delfshaven wordt gesloopt Jongen (7) stak plotseling over Geld voor Biafra Bomv nieuw pand gestart Viertal gewonden in het verkeer Seheepsdiefstal Medische dienst boogaard Van de Hoek tot Vlaardingen FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES C. VAN DER LELY N.V. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wethou der T. de Bruijn heeft vrijdag- jnjddag onder gorte belangstel de de eerste paal geslagen voor een project van 39 woningen aan de Johan Willem Frisolaan in Holy. De huizen worden ge bouwd op initiatief van het co- Woningdoorstroming. {GELUKWENSEN TELEURSTELLING 1) 100% waterdicht - ineabloc shockproof- önbreekbare veer - chroom - edelsbalen bodem 99.- PRISMA^7 duikershorloge 2) 100% waterdicht - bestand tegen 20 atm. drnk- incabioc shockproof'- radium cljfers en wijzers - edelstaal 159.- PRISMA o.m. verkrijbaar bij: JUWELIER H. A. v. 5TRIEN vc^%iTeörler JUWEL.BEDRIJF TON DE GROOT K0PER™ ™,n„n BRÜNOTT N.V. DELMONTE HORLOGERIE JUWELIER J. DRENT P. MERKES N.V. S. SLOTBOOM JUWELIER HENDRIK WEIDEMA DE SPECIALIST MET EEN GOEDE SERVICE Voor rrtensen die letten op KWALITEIT en PRIJS PHILIPS-CENTRUM (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM De aktie voor hongerend Biafra heeft in Schie dam. voorlopig f 39.000 op gebracht. De directeur, van het post- 'en telegraafkantoor, de heer H. J. Reekers, deed gister avond om elf uur langs zijn neus weg al een raming en schatte de Schiedamse vrijgevigheid omge rekend in guldens op een slor dige dertigduizend gulden. ENTHOUSIASME VLAARDINGEN Vandaag .en dagelijks .«.«cmiedam Vandaag. ...endagelijks iszae: Boogaard verzorgt niet alleen het extra lichtje in uw keuken of het geraffineerde 1-persoons leeslampje in uw slaapkamer. {Natuurlijk - ook dat dóen wij graag en niet eens duur). Boogaard zorgt voor licht en krachtinstai- laties in allerlei grote projecten. Electriciteit in vele toonaarden, voor eik bijzonder doel. In torenflats, bejaarden tehuizen, scholen, winkels, woningen, Centraal-antenne systemen. Meet- en regeltechniek. Wie aan electriciteit denkt - waar dan ook - belt de zaak die er verstand van heeft. Vraagt u mar de heer J. Monster. EMMASTRAAT 9-11-13 - TEL. 010-348744 - VLAARDINGEN O SCHILDERS TIMMERLIEDEN STUKADOORS O TEGELZETTERS BETONWERKERS O ELECTRICIENS O LOODGIETERS O LASSERS Wm pMSl -■ J 5^ j,g enrtgRDAMMER Pagina 4 2A ZATERDAG 10 AUGUSTUS 19o8 U hebt als initiatiefnemers een bepaald "risico genomen. ïk heb ge doe» ervaring om dat te kunnen zeg- Jecr particulieren opdracht geven tot het bouwen van womngen, dan is dat eeeü kleinigheid", 'aldus de wet houder tijdens een bijeenkomst in restaurant „de Serre" aan de Goud- sesingel 21. Be wethouder had meer meege maakt, dat een paar initiatiefnemers bij hem grond in erfpacht vroegen Voor 'de bouw van woningen. „Dan deak ik altijd: „Weten ze eigenlijk wel waar ze aan beginnen, want het li een complexe zaak met tal van haken en ogen". Ook het comité, dat bestaat uit de leden A..,van Dorp, M. van Dorp en J. p. Bareiidregt, heeft bij de gemeente giond aangevraagd voor de bouw van woningen naar eigen inzicht. Ze had den, met behulp van vakmensen een I aardig ontwerp gemaakt, dat een jnaxünum aan ruimte en een mini mum aan bouwkosten beloofde. Aanvankelijk zouden tien van zul ke huizen worden gebouwd, maar het werden er al gauw veertig en, zoals de heer De Bruijn zei: „Op een strook grond waar het andere bou wers niet was gelukt een aanvaard baar rijtje huizen tegen een aanne melijke prijs te zetten. U is het wel gelukt en daarom mijn gelukwensen san u en de toekomstige bewoners. Het bleef echter niet bij de veertig huizen, want de animo voor de wo ningen was zo groot, dat het comité hei aandurfde een complex van nog eens 39 eengezinshuizen te bouwen. Deze huizen zijn van te voren alle op papier verkocht en zo gebeurde het, dat vrijdag vele toekomstige bewo ners de plechtigheid van het paalsiaan bijwoonden. Comitélid A. van Dorp zei dat mensen om uiteenlopende redenen besluiten tot het kopen van een huis. U wilde het zelf doen en wan- De belangrijkste motieven zijn, dat er nog steeds een tekort aan wonin gen bestaat en dat er te weinig hui zen zijn met een redelijke huurprijs. Bij het voorbereiden van het bouwplan had het hem gefrappeerd, dat verscheidene overheidsinstanties eikaar overlappen. Hij vroeg zich 'af of er geen betere coördinatie moge- ROTTERDAM De watertoren van het vroegere Delfshavense wa terleidingbedrijf aan de Westzeedijk, die reeds jaren niet meer als zodanig dienst doet, wordt gesloopt. Het terrein is in handen van de NV Rotterdamse Elektrici teitsmaatschappij v.h. H. Croon en Co. overgegaan en het is het plan dat op de plaats van de toren een kan toorpand met werkplaatsen en een hooggelegen, want het terrein ligt buitendijks! parkeergelegenheid zal komen. Met de sloop is men reeds begon nen. De toren dateert uit de tachtiger jaren. Toen Delfshaven aan het eind van de negentiende eeuw werd gean nexeerd heeft de Rotterdamse water leiding deze toren in dienst gehou den. Pas tegen het eind der twintiger jaren heeft de waterleiding de toren ontruimd. ROTTERDAM De zevenjarige Leo Voronstov uit de Spieringstraat stak gisteravond plotseling de Hudsonstraat over, waardoor een bestelauto hem niet meer kon ontwij ken. De jongen is in bewusteloze toestand naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerd. De negenjarige Henny de - Waal heeft haar arm gebroken toen zij in het Prinses Beatrixpark van een fiets viel. Ze zat achterop bij haar zusje. Het kind is in het Gemeente-zieken huis behandeld en daarna thuisge bracht. VLAARDINGEN Over Mnafae in het programma I ff* j Vlaardingse Vakantie- I Baweken mag dit jaar j zefeer -niet worden geklaagd. ollerlei „oude" activiteiten I «e het eiic jaar nog steeds goed is er dit jaar ook veel nieuws te belevenZo werden gisteren in de Westwijk gratis judolessen gegeven in de sportschool van Van Garsel. Ui teraard bestond bij de jongens van deze wijk grote belangstel-. ling voor deze steeds meer op gang makende sport. lijk is. Verder was hem opgevallen dat de idee van onderzoek en ont wikkeling nog niet in de bouwwereld is doorgedrongen. Wethouder De Bruijn antwoordde dat de overheid met haar voorschrif ten wil voorkomen, dat het bouwen door particulieren niet op een te leurstelling uitloopt. Hij zei het volste vertrouwen in het comité te hebben. Vervolgens kreeg hij van de heer Van Dorp een passend geschenk als dank voor het slaan van de eerste paal. Ook mocht hij namens het ge meentebestuur een tekening in ont vangst nemen, voorstellende het ko perplastiek „Vogelvlucht", dat Jan de Winter in opdracht van het comité zal vervaardigen. Het is de bedoeling dat het kunstwerk bij de-te bouwen woningen zal worden geplaatst Namens het Vlaardingse architec tenbureau Van Waalwijk, Van Ooste- rom en Van Tussenbroek bood de heer Van Waalwijk wethouder De Bruijn en wethouder E. F. van Her Veen, die eind vorig jaar de paal had geslagen voor het eerste project een beeldje aan van de Vlaardingse kunstenaar Leen Droppert, PRISMA ALBLASSERDA.il DAM 51 Teletoon 61359 - 2933 ROTTERDAM WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 Telefoon 116615 ROTTERDAM NWE. BINNENWEG 286(1 Tel. Z3 26 13 KRUISKADE Si Tel. 12 65 16 ROTTERDAM STREVELSWEG 61a Tetefoon 2717 70 ROTTERDAM NIEUWE BINNENWEG 66 - CS Telefoon 25 04 40 ROTTERDAM SLIEDRECHTSESTRAAT 48 (Pendrecht) Telefoon 17 13 82 ROTTERDAM NIEUWE BINNENWEG 216 Tetefoon 23 12 36 MAASSLUIS/VLAARDINGEN De actie „Vluchtelingenhulp voor het Biafra-conflict" heeft ook in Maassluis en Vlaardingen veel geld opgeleverd. In Maassluis bedroeg de opbrengst ruim dertienduizend gul den, in Vlaardingen ƒ42.000 (gemid deld 0,55 per inwoner), Schiedamseweg 41 Voor aiie PHIUPS producten naar het (uw vertrouwen waard) „Het ging er niet alleen om wat te geven, maar om flink te geven", zo zei de heer Reekers, die overigens de geestdrift voor deze aktie groot vond. De opbrengst van het hoofdkantoor alleen al bedroeg zb'n 9.000. En dan waren de bedragen inde diverse hulppostkantoren ea postagentschap pen en niet te vergeten het stadhuis nog niet meegerekend., Even nadat het hoofdpostkantoor zijn deuren voor het vrijgevig publiek gesloten had, kon het postagentschap aan' de West Frankelandsestraat al de uitslag geven. In west was het enthousiasme .wel zeer groot. Er kwamen niet .alleen bankbiljetten en giro-overmakingen binnen, maar tevens waren er voor Biafra boekjes met KES-zegels geof ferd Alles bij elkaar kwam men daar na een slordige telling op vijf-' duizend gulden. Van het hulpbureau Nieuwland verwachtte de heer Reekers uit erva ring ook een flink getal, dat niet on der de 5.000 zou blijven. In het stadhuis, waar de gemeente- SCHIEDAM Op de Willemsbrug gaf de 33-jarige Rotterdamse slager P, T. A, van W. gisteren geen voor rang aan de auto van H. P. v.d. V. uit Vlaardingen. Bij de botsing die volg de liepen twee inzittenden van laatstgenoemde auto, de SO-jarige mevrouw M. K. v. d. V. en de dertien jarige I. J. M snijwonden aan het gezicht op. Zij werden daarvoor in het Gemeenteziekenhuis behandeld en konden vervolgens naar huis. De beide auto's werden zwaar beschadigd. kassier de heer A. van As samen met enkele jeugdige assistenten de leiding had, waren ruim 150 Schiedammers hun gif ter. komen deponeren, „Klein en groot, jong en oud kwamen.:Pa's. portemonnee werd leeggestort en de kinderen gooiden zakken centen leeg in de bus", zo vertelde eèn assistent van de beer Van As. i De aangrijpende uitzending op de televisie had een zeer grote indruk gemaakt, want nadat het eerst heel rustig was geweest stroomden tegen negen uur plotseling: de bedragen binnen. De heer Van As noemde de avond „een spontane reaktie op de uitzen ding", Oorspronkelijk verwachtte hij er niet veel van, maar het was hem erg meegevallen. „Het was beslist niet ongezellig", aldus de gemeente kassier. Stadsgehoorzaal: Ontembare Angelique, film, 18V JR: 20. Marktterrein: Broekweg, sluiting vakan tieweken, 21. Triangel: Instuif 'chr. jeugdverenigingen* 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel. 346775. Alarmnummer politie: 31.44.44. GG GD: 34 34.55. Alarmnummer meld- en regèlkainer voor klachten luchtvervuiling: 28.28.87. Apotheek: "Wester-Apotheek, Voorstraat 53, tel. 34.26.83. Klachten bezorging Vlaardingen: H. Ver- hey, P. K; Drossaertstraat 210, tel.84,33.45, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur en zater dag van 18.00 tot 19.00 uur. Klachten bezorging Maassluis: Mevrouw N. Klein, Damstraat 13, dagelijks van 18.30 - 19.00 en zaterdag van 18.00 - 19.00 uur. Apotheek Maassluis: Rijnmond apotheek, Mozartiaan, tel. 2209. Parkeerterrein Broersvest: 14-16 u.: ker mis Beatrixpark: 8-U en 2-4 u hengelcon- cours Musis Sacrum: 8-u Eurobal Verschillende pL 1. d. stad: 19-20 u: Tlj- dende Beiaard-Mar Bruinzeel. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdagmiddag is aan de Frodukticstraat hoek Van Beethovensingel de eerste paal gesla gen voor het nieuwe pand van het Centraal Automobielbedrijf Eigen- raam N.V. Deze uitbreiding van het huidige bedrijf aan de Dirk de Der delaan zal over ongeveer vijf maan den gereed zijn. De eerste paal werd geslagen door Arend (9) en Martin (7), allebei zonen van technisch-directeur H. Eigen- raam. Het lag niet aan de beide jon gens, maar de paal ging pas na veel moeite de grond in. Arend en Martin kregen voor hun assistentie een speelgoedgarage. De nieuwe uitbreiding is noodzake lijk geworden door de grote toename van het aantal klanten. Steeds meer werd duidelijk dat de verkoop en het onderhoud van Daf, Peugeot èn de „in ruil-occasions" het huidige bedrijf te veel belastten. Eigenraam besloot daarom de afde ling Peugeot, die wordt gevoerd on der de naam Promenade Garage, ge heel los te maken van het Dafbédrijf. Verder bleek een geschikte verkoop ruimte van de inruilauto's noodzake lijk, waar kijkers en kopers zomaar kunnen in- en uitwandelen. Deze expositiehal krijgt de naam Ëxpohal eri is 35 meter lang en 20 Apotheek: 't Gouden Hert, St. Lidui- nastraat 58a, tel, 26.83.64 Bijkantoor „De Rotterdammer" Lange Kerkstraat tel. 26.63.82 Klachten bezorging: maandag t/ra vrij dag 18.30 - 19.38 en zaterdag 17 tot 18 u.: Joh. Grönefeld, van Marumstraat 24b, tel 15.37.79. Politie alarmnummer: 26.46.66. GG 4c GD: tel. 26.92.90. Alarmnummer meld- en regel kamer voor luchtvervuiling: 26.28.87. SCHIEDAM Aan boord van de Agua Clara dia bij Wilton-Pijenoord in reparatie ligt, is uit een- hut geld gestolen, ten nadele van een paar Ita liaanse dekknechten. Uit hun porte feuilles werden 35,000 lires, vijf Amerikaanse dollars, vijf Duitse marken en 75 gulden ontvreemd, alsmede paspoort en foto's. Ten nadele van de tuinder G. J. W. uit' Naaldwijk is uit een auto, die geparkeerd was op een erf aan de Kerkweg, een rijbewijs, een busje autachampoo, een regenjas en een gevaren driehoek gestolen. Dirk Jansz. Zwart zal woensdag avond 14 augustus om acht uur het orgel van de gereformeerde kerk te Monster, bespelen. Het programma bestaat uit werken van Homilius, Walther, Vivalcü, Boyce, Widor (in termezzo uit A zesde symphonie), Michielsen, Jan Zwart en de concert gever. meter breed. Aan de voorzijde komt een parkeerterrein en langs de zij kant zal een strook van 10 meter worden aangelegd, waarop eveneens auto's kunnen worden geparkeerd. De Expohal zal plaats kunnen bieden aan zo'n vijftig wagens. De Promenade Garage heeft een oppervlakte van ruim 300 m2. Deze ruimte zal in de nabije toekomst nog worden uitgebreid op de resterende grond. De totale lengte van het nieu we pand is 57 meter. Het gebouw krijgt een vlak plafond,omdatde dakconstructie aan de bovenzijde van het pand is aangebracht.' Het ontwerp is afkomstig van het Vlaardingse architectenbureau A. D. de Vos. Bouwer is het Vlaardingse aannemersbedrijf Fa. Th. A. A. Wer ner en Zn. Binnenkortzal de officiële naam van Eigenraam worden gewijzigd in Autoservice Eigenraam N.V, De mi nisteriële goedkeuring voor deze wij ziging is reeds verleend. De nieuwe uitbreiding vraagt een investering van 3,3 ton. MAASLAND —'Herv gem 10 en 7 0s Keijzer. Gerei 10 en 7 ds Van' de Bos. MAASSLUIS Herv gem Grote kerk 10 ds Vogel, 7 ds Knottnerus; Ich thus centrum 10 dhr Holfenaar; Zalencentrum 10 ds He- tebrij; Gem huls 9.45 dhr v d Velde. Gercf 9.30 ds Bohlmeijer, 4.30 ds Dercksert; Maranathakerk 9.30 da Dercksen, 7 da Bohlmeijer; Andreaskapel 7 ds Dercksen. Geref vrilg 8.30 en 5 ds Van Tongeren. Chr gerei 9.30 (HA) en 4.30 (danks) ds Sobering. Ned Prot Bond 10.15 ds Spel berg. Leger des Hells 10 en 7.30 samen k* 6.45 openLsamenk. ROZENBURG Herv gsm Hnmanucl- Kerk 9.45 ds Kvelein, 6.30 ds Westervelrt; De Schans 9.45 ds Westerveld. Gerei 10 dhr Vreugdenhll, 6.30 ds Koster. Chr gerei 9.30 ds Plantlnga, 6.30 ds Van Heest. Gerei vrljg 9.45 en 4.15 ds Deddens. VLAARDINGEN Herv gem Nieuwe Kerk 10 ds Bos (HA). 5 ds Van Wakeren; Bethelkerk 10 ds Baars. 7 ds Blei: Imma- nuelkerk 8 30 dhr Westmaas. 10 dhr Van Zetten. 5 ds Hoorn; Rehobothkerk 9 ds Blei. 7 dhr Van Zetten; Ich thus kerk 8.30 dhT Van Zetten. 10.30 ds Blei {HA); Holy- kapel 10.30 dhr Van Lambalgen: HOlyzie- kenhuls 9 dienst. Gerei Oosterkerk 10 ds Kouvvenhoven, 5 ds Bel; Emmauskerk 10,30 ds Lever. 5 ds Ter Hart; Holykapel 5 ds Kouwenhoven; Pniëlkerk 9 en 10.30 ds Krol, 5 ds Lever; Maranathakerk 9 ds Lever, 5 ds Krol; Zonnehuis 10 ds Ter Hart; Hoïyzlekenhuls 8 ds Ter Hart. CuX j gerei kerk Emmastraat 116 10 en 5 ds Buljs; Ph de Goed es tra at 162 3 ds BuIJs. Geref gem Westnleuwland 56 10 en 5 ds Huisman. SCHIEDAM Geref Oosterkerk 10 ds Bos. 5 ds Koetsveld: Kcthel ,,De Ark" 9.30 ds Van Veen. 5 ds Nammensma: Magaalia Del Kerk 10 ds Appelo, 5 ds Van Veen; „De Goede Haven" 10 ds Nammensma, 5 ds Bos; Julianakerk 10 ds Flinterman. 5 ds Appelo. Chr geref Warande 185 0.30 Jeesd. 3 dhr v d Kamp. Herv gerei evang gebouw „Irene" 10 en 4 ds BakTlsr. Herv gem Grote Kerk 10.15 ds Groene- wegen, 5 ds Hoffman; Bethelkerk 9 ds Groene wegen; Opstandingskerk 10 ds Klaassen; Vredeskerk 10 kand Van der Burg; De Rank 10 ds Vons, 7 ds Groene- wegen; St Martlnuskerk 9.30 ds Verwaal. TN het algemeen heb ik over gebrek aan onderwerpen die zich lenen voor mijn lijn zeker niet te klagen. Er is over zoveel dingen mét u door te praten, en soms te corresponderen dat ik niet eens elke dag kwijt kan wat ik graag zou wil len. Maar in deze vakantiemaanden ligt het ineens allemaal heel anders. De lezers die gewend zijn te reage ren, of zij die regelmatig mijn aan dacht vragen voor allerlei belang rijke en ook wel eens minder be langrijke zaken, laten nu verstek gaan. Ze hebben waarschijnlijk prettiger dingen aan het hoofd. Daarnaast vang ik zelf geregeld bot bij velen van mijn relaties, die mij van allerlei ontwikkelingen trouw op de hoogte plegen te houden. Ze zijn er gewoon niet, en zo ze wel aanwezig zijn, hebben ze niets te melden, om de eenvoudige reden dat er niets gebeurt. Dat laatste klopt natuurlijk niet. Er gebeurt genoeg, maar de kanalen waardoor het gebeurde naar mij moet toestromen zijn verstopt. Dat alles bij elkaar is er de reden van dat ik in deze tijd van het jaar heus wel eens naar een onderwerp moet zoeken. Ilp kom daar rond vooruit Soms bekruipt mij de lust om me op een terrein te begeven dat buiten de kaders van mijn lijn valt. pan zou ik bij voorbeeld met u willen bazelen over de paus en de pil, over Pellénaars en over Praag. Of Ik zou met sommige ingezonden-stuk- kenschrijvers wel eens lekker in de clinch willen gaan: Maar' u hoeft niet bang te zijn dat ik dit zal doen. Ik kijk wel uit! Ik moet mij als eenvoudig schoenma kertje bij mijn eigen leest houden en de andere dingen ovrlaten aan mijn collega's die specialisten zijn. Zij worden ervoor betaald. En ik mag aannemen dat zij u zullen ge ven waarop u als abonnee van deze krant recht hebt. "piEZE week zijn er nog vele te- lefoontjes binnengekomen voor het gezin Den Heijer uit de Home russtraat 845 in Lombardien. Meestal wilde men het adres weten, om geldbedragen te kunnen sturen. Een invalide mevrouw van de Dordtselaan heeft het gezin kleding gestuurd. Bij de giro was ook deze maal een gift van honderd gulden, maar helaas is hiermee nog niet de 3.000 volgemaakt, zoals Jan Krant deze week eigenlijk' wel had ver wacht. Op één van de girostroken stonden ditmaal een paar treffende woorden van een mejuffrouw uit de Schu- mannlaan: „Opdat de schuld van de familie Den Heijer geheel door. ons wordt bijeengebracht." Het rijn woorden die tot nadenken stemmen en die ik geheel onderschrijf. In de week van 2 tot en met 8 augustus'rijn op de giro de volgende bedragen binnengekomen: S.V. 5 H.B. 5 M.W.H. van Z. 12,50 P.K. 10. J. J. B. 100 J. den B. .K. 10 Sj.J. B. ƒ100 J. den B. 10 T. de F. 5. Totaal deze week 147.50. Voor de actie is hiermee in totaal bij het gezin en op de giro ongeveer 2950 binnengekomen. HOEK VAN HOLLAND' A, W. L. Hut, Harwichweg 210, tel. #1747 - 3496." MAASLAND: J. W. Oltmans, 's-He- renstraal 4. tel. 01899 - 2039. maassluis: J. J. P. A. Smljers. Haven 40, tel. 01999 - 2109. ROZENBURG: H. C. v.d. Graat Anemo- nenlaan 2. tel. 01889 - 2209. SCHIEDAM: Huisartsen bereikbaar vla boodschappendienst, tel. 910 - 20.66.11 (van zaterdagmorgen 10 uur tot maandagmorgen 6 uur). VLAARDINGEN: Huisartsen bereikbaar vla boodschappendienst, tel. 010 - 20.66.11 (vah zaterdagmorgen 10 uur tot maandag morgen 8 uur). Wegens snelle uitbreiding van onze productie vragen wij die bereid zijn zowel in de fabriek als ook op karwei te werken (eventueel in bet buitenland). Eigen vervoer van onze fabrieken naar Vlaardingen, Schiedam en het gehele Westland. Tot 10 augustus zijn wij met vakantie, daarna kunt U zich weer aanmelden van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur aan ons fabriekskantoor, We verskade 33 te Maasland, tel. 01899—2644, zaterdags tussen 10.00 en '12.00 uur aan hetzelfde adres doch telefonisch onder nr. 018993755. WEVERSKADE 10 MAASLAND TEL 01898-2044 Afd. A.K.V. Nr. 8581 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SCHIEDAM gelet op artikel 1 van de Par- keermeterverorderrfng en op ar tikel 6 {tarieventabel precario rechten nr. 22) van de Preca- rioveropdenimg besluiten: I, het plein bij de Koemarkt, de RotterdamsedUk er, de Broersvest aan te wijzer,, waar op de daartoe gemar keerde weggedeelten het parkeren van motorvoertui gen op meer dan twee wie len slechts is toegestaan tot de daarbij vermelde tijds duur van uur reep. I uur en tegen betaling van par- keergald met gebruikmaking van een pariceermeter: II. te bepalen, dat de onder I bedoelde aanwijzing niet van 18.00 tot 8.00 uur. Schiedam, 5 augustus 1968. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, De Secretaris. M. J. Blok De Burgemeester. P. van Bochove V,\V, ssa. Wf In »en dagblad zit u dus fload mat uw aüwrtantlas

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1