Eurobal weer hoogtepunt van Jeugduitwisseling Ongelukken bij spel en in het wegverkeer Inbraak bij I antiquair AGENDA 2f ta\i\c de individuelehaarlotion Ontvluchte ps: gegrépen Ingang werd dichtgespijkerd Supermarkt in Capelle tot sluiten gedwongen I QjO-clubs terug wit Beekbergen Saima-kanaal heropend Auto reed door na aanrijding Hengelconcours werd een succes Insluiping Ipü mÊSm -gsmi»» GRANDIOOS VUUR Rotterdammer MAANDAG 12 AUGUSTUS 19(58 (Van een verslaggeefster) SCHIEDAM Voor jong Schiedam was er zaterdag traditiege trouw weer het Euro-bal in het Musis Sacrum, waar dit jaar een oud duo, de Blue Diamonds zijn come-back maakte in Schiedam. I (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In het afgelopen j weekeinde is ingebroken in de antiqui- teitenwinkel van de firma Stodel en Goudsmit aan de Nieuwe Binnenweg. Git de vitrines en uit de winkel wer- j den dertig antieke voorwerpen gesto- ten. Daarbij zijn gouden horloges, rin- Een en sieraden. Volgens een voorlo- Pige schatting is de buit ongeveer i 30.000 waard. De politie heeft de Mak in onderzoek. De daders zijn nog spoorloos. indaag '"en dagelijks nubeduidend '■goedkoper- k esiïb KaSSST z. •GES? Haartabac is een individuele haarlotion. Bestemd voor de persoonlij'ke verzorging van uw haar. Haartabac bevordert de natuurlijke bloed circulatie van de hoofdhuid en bestrijdt haaruitval, roosvorming, en hoofdjeuk. Regelmatige massage met Haartabac geeft u het gewenste resultaat: gezond, levendig en glanzend haar. Haartabac werkt verfris send en opwekkend. De individuele geur accentueert het gevoel goed verzorgd te zijn. Haartabac in de doserende flacon vanaf 3,95, 14. MAURER-f WIRTZ STOLBERG IM RHEINLAND WASAUTOMATEN CENTRIFUGES i «fes. «vs j is*?v. a c-iyfe SS-'Ckiïl'/s Pagina 3 2 l (Van onze verslaggeefster) cgHlEDAM In overeenstem- rz met het roezig aanzien van Sullende s tra ton in de stad, ver fde de Waranda zaterdag hetzelf- beeid. Ditmaal verried de aanwe nd van een aantal mensen niet Zt een of ander evenement, maar Skende een rustig wachten op de ruske-er uit Beekbergen van een yfltai gereformeerde jongelui. Oe heer G. H. Veen, voorzitter van J Gereformeerde Oudersvereniging Lelde desgevraagd mee, dat deze 1 irentóng jaarlijks een kamp orga- Seert voor jongelui van verschii- wde leeftijdsgroepen. Bestond er «der de wat oudere jeugd in de .{gelopen jaren een levendige be langstelling voor, dit jaar was dit St het geval. Volgens de heer Veen lelt deze leeftijdsgroep niet zoveel rtor een georganiseerd kamp, waar a onder leiding staan, pe 'groep die zaterdag terugkeerde bestond uit ongeveer 35 jongelui, ffidervedeeld in twee meisjesgroe- pea en twee jongens groepen onder leiding van mejuffrouw J. M. van de Ree jeugdleidster bij de Stichting Gereformeerd Jeugdwerk. Zij 'bivak teerden in Beekbergen in een kamp van de Gereformeerde Jeugd Orga nisatie in vier tenten. Ka 29 jaar gesloten te zijn ge- ss-eest, is dezer dagen het Saima-ka naal, dat Finland via Russisch grondgebied met de Finse Golf ver bindt, heropend. Sinds de oorlog is bet kanaal niet meer gebruikt ge weest omdat het over nieuw vero verd Russisch gebied liep. Jaren geleden werd reeds over eengekomen dat Finland voor 50 jaar 1300 hectare Russische grond als teken van vriendschap tussen beide landen in leen kreeg. Dg uit eindelijke opening bleef echter uit tot deze week. Het Saima-kanaal is reeds een eeuw oud. Het is 43 kilometer lang, waarvan 20 kilometer door Rusland loopt VLAARDINGEN Op de kruising Westhavenkade-Parailehveg is zon dagmiddag de achttienjarige brom fietser A. A. v. d. V. door een perso nenauto aangereden die na het ge beurde doorreed. De bromfietser is met beenletsel naar het Holyzieken- huis gebracht. De politie verzoekt getuigen van de aanrijding zich te melden. UfiSS.' Veel was er bij de Diamonds niet veranderd. Hun stemmen klonken nog steeds goeid en hun liedjes, inter nationale tophits als „Lazy Sunday" van de Engelse Small Faces, brachten, ze nog even pretentieloos. Een eigen improvisatie van de hits was er niet bij en dat deed afbreuk aan hnn overigens goed optreden. Wel iets eigens had het trio Dirk Kleinsmit, dat met eigen variaties op oude dixyland- en beatthema's de zaal in een „jazzy" sfeer bracht. Daar deze muziek het dansen van bijvoor beeld de schake onmogelijk maakte, was de waardering van het publiek (ruim 500 jongelui) ook niet overwel digend te noemen. Terwijl in de grote zaal de Blue Diamonds de gemoederen swingende hield, verwelkomde burgemeester H. Roeifsema in restaurant „De Bron" de buitenlandse gasten van de juigd- uitwisseling. Op het door de Schie- damse Gemeenschap kien uitgestip pelde programma kon dit jaar voor SCHIEDAM De twaalfjarige Do den de Wit heeft zaterdagmiddag op bet kermisterrein aan het Broersvest tea klap van een draaiend vliegtuigje gekregen. Het meisje wilde met een van de vliegtuigjes een toertje over het ter rein maken, maar een van haar vriendinnetjes verloor haar penning. Dorien bukte zich bij het zoeken op de verhoogde omloop, maar toen zij weer oprees raakte een vliegtuigje haar hoofd. Het meisje is opgenomen in het Gemeente-ziekenhuis. Ze heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Tijdens de bromcross-wedstrijden die zondagmiddag in de 's Grave- iandsepolder werden gehouden viel de zestienjarige G. W. J. Paulissen. Hij nam deel aan de juniorwedstrij den in de 50cc-klasse. De EHBO heeft de jongen naar het Gemeen te-ziekenhuis gebracht. Hij heeft ver moedelijk zijn arm gebroken. Zondagavond botste de 28-jarige metaalfrazer L. van der H. met zijn personenauto tegen een langs de kant van de weg geparkeerde aanhangwa- 2® die hij te laat opmerkte. De man liep een hersenschudding op, waar voor hij naar het Gemeente-zieken huis werd vervoerd. Later kon hij weer naar huis. De voorzijde van zijn auto werd zwaar beschadigd. Veel werk bezorgde de politie zon dagnacht een ter hoogte van de Ma asstraat in de Nieuwe Haven ge taakte personenauto. Zij was spoedig met reddingsmateriaal aanwezig om dat niet bekend was of zich mensen 1 ?«sas:e Theater: iiim „Dr Zjlvago", li 8.15 Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, tel. 26.63.82 4 Klachten bezorging: Maandag t/m vrij- SmL tot 19.30 u en zaterdag 37 tot 18 u. >i Gröneleld, van Marumstraat 74b, «U 15.37,79. PoUtte-alannnummer: 26.46.66 en GD: 26.92.90 vjyjmnnummer meld- en regelkamer voor «ebtvervufling: 2®-28.87. rA?°theek: 't Gouden Hert". St. Lldul- castraat 58a, tel. 26.83.64. in de geheel onder water verdwenen auto bevonden. Hoofdagent Van der Loo begaf zich te water, bepaalde de plaats van zin king en sloeg met een hamer de ach terruit in. Eerst toen bleek dat er geen inzittenden in waren. Een takelwagen van de brandweer heeft de auto met medewerking van de Gemeentereiniging op het droge gebracht. De politie onderzoekt nog of onbekenden de auto opzettelijk in het water hebben geduwd. De ideale gaine die steunt en corrigeert, maar door het prach tige materiaal elastisch, koel en luchtig in het dragen Is, zo'n gaine koopt U in onze afdeling Corsetterie guldens goedko per dan normaal. Een prachtige Lycra gaine voor de dames die een step-ln te licht en een corset te zwaar vinden. Fraai afgewerkte gaine met dub bel verstevigd voor- en achter pand, optilon ritssluiting met extra haken- en ogenband, In een sublieme pasvorm, koopt U nu voor de helft van de prijs, voor nog géén tientje. Morgenvroeg .om 9 uur begint de verkoop van deze steunge vende Lycra gaines, die .U in het dragen bijna niet voelt, een moderne zomerse foundation, maten'42 t/m 52, in wit; voor 9. laatfon. ■Ook tasW!d»imorstn geopend Géén tel. of tchr/fr. test. de eerste keer namelijk ook het Eu ro-bal worden ingelast. In voorgaan de jaren was dit niet mogelijk ge weest, doordat het Euro-bal steeds buiten het twee weken durende be zoek van de buitenlandse jongeren aan Schiedam viel. In een korte toespraak citeerde de burgemeester, die vergezeld was van zijn echtgenote, de Engelse dichter Keith. „A thing of beauty is a joy for ever". Hij gebruikte dit wereldbe roemde citaat om de diverse gast-ou- ders op hoofse wijze te bedanken. „Hospitality Is a joy for ever", zo zei hij. Een bijzonder aspect van de jeugd uitwisseling, dat door veie mensen misschien gezien wordt als een „duur vakantiereisje", haalde burgemeester Roeifsema naar wren. Hij zei: „Ik hoop dat u niet alleen van het bezoek hebt genoten, maar dat u ook veel gediscussieerd hebt met elkaar, over allerlei problemen en bijvoorbeeld politiek. Want we kunnen veel van elkaar leren". Na de burgemeester kwamen de gasten zelf aan het woord. Sandra Peruzzi, tweede leidster van de Itali aanse groep uit Udine, volgde in per fect uitgesproken Engels de woorden van de burgemeester. „De Jeugduit wisseling is niet alleen een aardige vakantie en een ontmoeting met an dere jeugd. Het is iets diepers, een leefwijze. Een stap naar een nieuw Europa." Ook de vertegenwoordigers van de Duitse en de Engelse groep, respec tievelijk Bernard Blank en David Howal Jones, zochten een diepere achtergrond van de jeugduitwisse ling. Volgens Bernard Blank maakte de Jeugduitwisseling het mogelijk tus sen de diverse kleine steden een goe de verstandhouding op te bouwen. David Howal Jones pleitte ook voor meer begrip onder elkaar, maar als eerste noemde hij de EEG als het instituut dat mogelijk bevorderend in dit opzicht kon werken. En dat ter wijl Engeland nog steeds buiten de EEG staat. Het was dan ook met enige aarzeling dal David Howal Jo nes deze uitspraak over zijn lippen kon krijgen. Nadat diverse cadeaus waren over handigd aan burgemeester Roeifse ma, werd het officiële gedeelte van de avond voor beëindigd verklaard. De buitenlandse gasten konden nu bet feestvieren op z'n Schiedams be proeven onder aanvoering van de Blue Diamonds. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Opgewekt was za terdag de stemming bij ongeveer tweehonderd hengelaars die al vroeg uit de veren waren, om in het Bea- trixpark hun kunsten te beproeven op maatvis. Ongeveer half twaalf deelde de gebruinde sekretaris J. van Tilburg van de hengelsportvereniging „Schiedam en Omstreken" aan veer tig prijswinnaars de door hen gewon nen waardebonnen uit. De heer J. H. de Bruin sr. mocht zich met een totaal vangst van 1.59 m eigenaar noemen van de wisselbeker. Tweede werd de heer A. van Schaick met 1.59 m, derde de heer v. d. Bosch met 1.35 m, vierde de heer N. van Schaick met 1.24 m en vijfde de heer liB. Vollaat met 1.20 m. Bij de jeugd tot en met vijftienc jaar, die 's middags haai* best deed een visje te verschalken, behaalde F. Offerman met 2.63 m de eerste prijs, tweede werd R. de Wit met 1.63 m. derde F. Offerman met 0.78 m, vierde L. van Tilburg met 0.71 m en vijfde W. Zwaan met 0,70 m. Het bestuur van de Hengelsport- vereniging maakt iedere hengelaar erop attent, dat het bezwaar maakt tegen het vissen met de drijfkorst, waarvan zwanen en eenden het slachtoffer worden. Om deze water vogels te beschermen is kontakt op genomen met de Dierenbescherming. Resultaat van dit kontakt was het strafbaar stellen van het vissen met een drijfkorst. Als iemand erop be trapt wordt, verliest hij zijn visvergun ning, opzet wordt aangenomen en de zijn onschuld moeten bewijzen. Zaterdagavond zijn duizenden op de been gekomen om van het grandioos vuurwerk aangeboden door de Sehiedamse Ge meenschap, op het speelveld aan de Vlaardingerdijk, te genieten. De stemming werd erin gebracht door een muzikaal vuurwerk van de Rijnmondband. Achterelkaar gingen wel zestig stuks vuurwerk de lucht in. Zoals gebruikelijk werd ingezet met een regen van min of meer gecompliceerde vuurpijlen, daar na volgden draaiende zonnen, gouden regen en Bengaals vuur met de kleuren rood en groen. Knallende kerstbomen en water vallen. Een sensatie voor de dichtstbij- zittnden of s taanden was de duiventil met wild heen en weer vliegende vurige duiven. Feests- lingers. die rustig en feeëriek brandden veranderde plotseling in wild knallende watervallen, wat een klein jongetje de opmer king ontlokte „het lijk ent wel een bombardement op Noord-Victnam" Bijval van de jonge buiten landse' gasten kreeg ook het Olympisch vuur met uitroepen van „Madre Mia" en „amazing". Het klapstuk van dit vuurevene- raent was een vingerwijzing naar de komende gebeurtenissen iii Schiedam, waarbij het Schie- dam-zegel een grote rol gaat spe len: S.O.S.-Schiedam-Zegel ROTTERDAM Al is dan de Dik ke Deur in de Pipo-serie een wat onprettige en snoeplustige man, toch houden de kinderen van hem. Vooral als hij en dat had niemand van Dikke Deur verwacht snoep gaat uitdelen. Dat gebeurde zaterdagmiddag op de Liijnbdan. Daar mochten namelijk' zes jongens en zes meisjes van hef clubhuis Arend en Zeeleeuw de schutting beschilderen die rond het oude pand van Bertels is opgetrok ken en waarachter nu wordt gewerkt om in oktober een Wimpy restaurant te kunnen openen. Het werd een heerlijk schilder- festijn dat zijn toppunt beleefde toen Dikke Deur in zijn uit 1926 daterende A-Ford de Lijnbaan opreed en daar na drankjes en snoepgoed uitdeelde. SCHIEDAM Tijdens de afwezig heid van de bewoners van een pand aan de Nieuwe Damlaan hebben insluipers kans gezien door een openstaand slaapkamerraam naar binnen te klimmen en uit de porte monnee van mejuffrouw L. M. L. V. een bankbiljet van 25 en enig klein geld te ontvreemden. «ëgiGKS E =7 .1 {SIM? Sfflr Bloemrijke expositie bij v.t.v. Thurlede (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM - Zaterdag werden in Schiedam de bloemetjes nog eens flink buiten gezet in de vorm van een tentoonstelling van de Sehie damse Volkstuindersvert'nlgiiig Thur lede, in haar clubgebouw. Burgemeester en mevrouw Roeifse ma waren de eersten van de onge veer tweeduizend bezoekers. Petra van Pelt bood mevrouw Roeifsema een op deskundige, wijze samen gesteld boeket aan. Voorzitter M. J. Bouwer sprak een kort openingswoord. Hij stelde de komst van het burgemeesterspaar zeer op prijs, temeer daar de burge meester geacht werd deskundig te zijn. Redenen, hiervoor waren zijn nauwe relaties met de stad Gronin gen, dat het beroemde volkstuinen complex „Picardhof" binnen haar grenzen heeft. Geen reden tot gejuich gaf, volgens de heer Bouwer,, het onderhoudvan de speelweiden, de gazons en de slo ten. Dit was een der oorzaken, dat Thurlede er niet in geslaagd is, aan de verleden jaar gewekte verwach tingen te voldoen. Verleden jaar immers is Thurlede naar de A-groep gepromoveerd. Daartegenover noemde de voorzitter het onvermoeibaar streven van veel Thurlede er niet in geslaagd is aan waardig en opgewekt aanzien te ge ven. Op de tentoonseliing viel heel wat te bekijken en te bewonderen. Het clublokaal 'toonde een veelsoortig kleurengamma. Bloemstuk) es, door kinderen en volwassenen onder leiding van me vrouw Duller en de heer Janse, ver vaardigd, vormden de hoofdmoot in het artistiek geheel. Ook een blik vanger was het Thurledecomplex in miniatuur, vervaardigd door gebrs. Jansen. Mevrouw Roeifsema en de bur gemeester van Schiedam perplex van d'e pracht op de expositie van de volkstuindersvereniging Thurlede. Het idee, van het bestuur, het pu bliek door.middel van invulform<u- liertjes als jury te laten optreden, had geweldig succes. Hiermee werd men gedwongen niet zomaar over de tentoonstelling te slenteren, maar be wust te kijken en te kiezen. Onder de bezoekers waren .-ook deskundigen, hoofden" van de plantsoenendienst, de stadskwekerij en de algemene begraafplaats. Zij waren vol lof over opzet en inhoud van de tentoonstelling.' Helaas kon de winnaar van de wisselbeker, vorig jaar aan de heer C. J. Janse in bezit gesteld, door de overvloed van reacties uit het publiek, nog niet bekend gemaakt worden. Alle jongens en meisjes, die een bloemstukje hadden vervaardigd kregen een prijs. De hooldprljswinnaars waren: 1. Hendrik Jan Verkade met een bloemstukje, bestaande uit rose Queen Elisabeth rozen, clutlea en ericaheide, 2. Hendrik Paul, 3e Monique van der Ven. 4e Henny Putters. 5e Christine Meulstee. BIJ de door volwassenen opgemaakte stukjes kwam mevrouw Brok als eerste prijswinnares uit de bus. Het stukje stelde een scheepje, vervaardigd van rode en rose babyroosjes met -cedum voor. Groep in, snijbloemen van eigen tuin gaf de heer Th. Zwanenburg als winnaar aan. met ce- rise-rode cactusdahlia's. In groep IV kwam als tirst-class groenteteelsteer mevrouw Bor- ranl met een paar bommen van komkom-* mers te voorschijn en In groep V, Irult van eigen tuin, kon de heer J. Zom zich met een inzending blommige appels, eerste prijswinnaar noemen. Het wachten Is nu nog op de uitslag van de individuele tulnkeuring. (Van onze Haagse redactie) VOORBURG Na een wilde' jacht heeft de politie zaterdagmiddag de 34-jarige Rotterdamse .psychopaat' Al V. gegrepen, die uit.de Mesdagstich- ting te Groningen was. ontsnapt. Hij is vandaag op transport gesteld naar Groningen. „f. Twee hoofdagenten troffen,-op pa trouille in Voorburg-Noord, een man aan op een bank in het park Het Loo. Hij had een jongetje uit de-buurt op cle knie, en toen de-verontruste agen ten 's mans naam vroegen, nam hij de- benen. Na een wilde-jacht in-en om het park, waarbij - de agenten twee waarschuwingsschotenlosten, kon de man, die tot voor kort broodbezorger in Voorburg was, worden gegrepen.- CHLLEMSliRSSIR.iS - HKIilHtlMTR TCL.Ü 10 - 3b22'Zt -VlMCDIKCN (Van een onzer verslaggevers) CAPELLE Aan het korte maar hevige bestaan van de super markt-met-spotprijzen „Cash and Carry De Schuur" is vanmorgen een eind gekomen. Ambtenaren van de rijkspolitie verhinderden het win- SC i K ïi WC* '-"v SS; X*' W# j kelpersoneel, de oude veeschuur aan de 's-Gravenweg binnen te gaan. De gebroeders Groenewegen, exploitan ten van de supermarkt, hebben zich bij de sluiting neergelegd. Nog deze week echter hopen- zij een soortge lijke winkel in Oud-Beïjeriand te openen. Stef Groenewegen zei ons vanmor gen: „Ik had verwacht, dat de ge meente Capelle wat meer sociaal ge voel zou tonen en ons de gelegenheid zou geven, onze voorraad uit te ver- kopenT Vanmorgen- konden we niets meer doen: de hoofdingang was met planken dichtgespijkerd." Tweemaal heeft de Haagse raadsman van de gebroeders Groene wegen getracht, bij de gemeente Ca pelle te bewerkstelligen, dat de win kel later zou mogen worden ont ruimd. Het gemeentebestuur hand haafde echter het standpunt: zater dag voor het laatst verkopen, maan dag deuren dicht. Daarmee is een eind gekomen aan een kort avontuur, waarin grote winsten zijn geboekt. De supermarkt haalde een omzet van 100.000 gulden in de week, meer dan de exploitanten zelf voor mogelijk hadden gehouden. Een flinke portie' gratis reclame kreeg het bedrijf ook: dagbladen en NCRV-radio besteedden aandacht aan de activiteiten op'Capels grond gebied. Stef Groenewegen: „In Oud-Beijer- land, waar we vrijdag waarschijnlijk al openen, kunnen'we geen kwaad. We zitten in het pand Croonenburgh 26 en dat is een normale winkeL Ver kopen tegen lage prijzen, ook daar. In Oud-Beijerland kan het, in Capel le is er teveel vriendjespolitiek. Al- bert "Heijn en De Gruyter kunnen daar altijd de'eerste kaart trekken." SCHIEDAM Geboren: Paul zv W van den Berg en H C van Hagen, Esther M dv G Snatersen en M E Werner, John M zv J- E de vries en M R Nugteren, Peter zv C J Slootweg en C Dierich; Paul z.v. W. Koning en C W 3 Kreuger. Overleden: J D de Ruiter, 55.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1