Mr. P' JOud als burgemeester van Rotterdam Onvermoeibare strijd voor zelfstandigheid gem eente Raad herdenkt 14 augustus Grote waardering voor kundig man Voorvallen uit oorlog Capelle verwerpt nota R'dam over Rijnmond Honderd meter hoge fakkel Chevron aan Waterweg Channel Airways vliegt ook op Bournemouth Zijn stelling: Eerste burger moet steunpunt winden in raad" Reakties van Rotterdammers: Overkoepelend orgaan voorkeur vv'-Vi Lijn naar Liverpool reeds succes OVERLEG OP GANG TER OPVOLGING MARIJNEN Prins Claus bezoekt sleephopperzuiger Steunpunt Waardering Een der besten ROTTERDAM Een aantal prominente Rotterdammers, in de periode van mr. Oud's bur gemeesterschap nauw betrok ken bij het bestuur van -de stad, was bereid ons naar aan leiding van prof. Oud's over lijden. een reactie te geven. EENHEID KUNDIG Onwel en overleden ;"nübeduidend BELEIDSRUIMTE Yoordracht nieuwe directeur van HAL „BUL AAN WORTEL" Op 2 oktober afscheid van Rijnmondraad ■3 nP ROTTERDAMMER Pagina 3 2A DINSDAG 13 AUGUSTUS 19Ó8 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERHDAM ,,Het aan trekkelijkste van het burge meestersambt is, dat het ge legenheid biedt medewerking te verlenen tot coördinatie van krachten, om samenwerking te bevorderen, ook bij verschil van overtuiging, om te laten zien, dat eendracht meer be tekent dan gedwongen een heid." Deze schets van het ambt gaf mr. Pieter Jacobus Oud, toen hij in een speciale raadszitting op 26 juni 1952 af scheid nam als burgemeester van Rotterdam, een officieel afscheid dat enige weken was uitgesteld wegens een ernstige maar korte ziekte. Namens de gemeenteraad werd bij die ge legenheid een beeld van Eras mus aangeboden. Tevens werd aan mr. Oud -de Van Olden- bameveltpenning toegekend, het hoogste blijk van waarde ring dat Rotterdam kent. Mr.' Oud werd burgemeester van Botterdam in 1938, in een periode toen de financiële positie van Rotter dam (met in die tijd meer dan 44.000 werklozen) bijzonder moeilijk was, In de voorliggende jaren had den zich dan ook tal van botsingen voorgedaan tassen het Rotterdamse gemeentebestuur en de minister van financiën. Van 1933 tot 1937 was dat dezelfde mr. Oud, die nu tot burge meester benoemd was. In een raads- debat over de benoeming was er dan ook een raadslid dat meende, dat er (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De gemeenteraad Is bijeengeroepen ter herdenking van oud-burgemeester mr. P. X Oud in bijzondere zitting, woensdag 14 au gustus om 19.30 uhr. Burgemeester Thomassen en mr. L~ A. Struik zullen dan het woord voeren. Behalve de leden van de raad zijn, ter bijwoning van de zitting, uitgeno digd de familie van de overleden oud-burgemeester, oud-burgemeester Van Walsum, oud-wethouders, oud-gemeentesecretaris J. Hasper, vertegenwoordigers van de Kamer van-Koophandel, van de Ned. Econo mische Hogeschool, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, van de 'In ternationale organisatie van gemeen ten, wijkraden en vele andere instan ties. Op alle gemeentelijke gebouwen hing vandaag in verband met liet overlijden van mr. Oud dc vlag halfstok. Ook veie ondernemingen alsmede particulieren in de Maasstad lieten de vlag halfstok hijsen. if =r7 7 SJS.spfc!* niet een burgemeester maar een re geringscommissaris naar Rotterdam kwam, Ter geruststelling voerde mr. Oud bij zijn installatie aan, dat de kijk die men op problemen heeft kan verschillen naar de plaats waarop men staat. Die uitspraak is geen holle frase gebleken. Mr. Oud heeft altijd on vermoeide strijdlust getoond als het ging om de zelfstandigheid van het gemeentebestuur, .zowel intern als extern. Als een ambtelijke groep poogde op de stoel van raad of col lege te gaan zitten of wanneer een ministerie taken tot zich trachtte te trekken (circulaires!) die aan het gemeentebestuur toebehoorden, kwam hij duidelijk voor de gemeen telijke autonomie op, niet in de laat ste plaats als het ging om financiële onafhankelij kheid. Hij deed dat later ook als voorzit ter van de Vereniging van Neder landse Gemeenten (bij zijn afscheid uit die functie werd hij ere-voorzit- ter). Hij was ook voorzitter van de Union Internationaal des Villes et des Pouvoirs Locaux. De gemeeentelijke zelfstandigheid was voor mr. Oud een uitvloeisel van het beginsel van de democratie. Af stand tussen regeerders en regeerden moet daarbij zo kort mogelijk zijn. In de plaatselijke gemeenschap is de lijn van bestuurder naar-bestuur- de het kortst. Vanuit die gedachte is mr. Oud destijds (1947) ook tot de instelling van wijkraden gekomen: decentralisatie onder centrale con trole van de gemeenteraad die het hoofd is van de gemeente. „Ook de burgemeester", zo heeft mr. Oud 'herhaaldelijk verklaard, „moet zijn steunpunt vinden in de raad". Vandaar zijn strijd ook voor de verantwoordingsplicht aan de raad. „Er zijn in onze wetten nu een maal voorschriften die zeggen, dat de burgemeester ten aanzien van zijn politietaak bijvoorbeeld, geen verantwoordingsplicht tegenover de raad heeft. Ik heb altijd gezegd: Ik stel er prijs op om mij wel tegenover de raad te verantwoorden. Ik heb de raad altijd de beste tribune gevon- d en. Als wij als gemeentelijke be stuurders ons steunpunt in de raad verliezen, dan kan het niet anders of de gemeentelijke bestuurder wordt afhankelijk van hoger gezag en ver liest dan zijn zelfstandigheid", zo zei mr. Oud bij zijn afscheid als burgemeester, nadat hij over deze zaak bij herhaling had gesproken bij begrotingsbehandelingen. De eerste verkiezingen na mei 1945 op de 7e van die maand wer den burgemeester en mevrouw Oud triomfaal ingehaald in 1946, ont lokten aan burgemeester Oud, ge vraagd om commentaar op de uitslag, de volgende uitspraak: „Het belang rijkste is voor mij vandaag niet de uitslag, maar het "belangrijkste is voor mij, dat er weer verkiezingen zijn gehouden en dat de burgerij van Rotterdam weer een eigen ge kozen vertegenwoordiging op het raadhuis zal krijgen". „Het streven naar eendracht heeft, aldus mr. Oud bij zijn afscheid ais burgemeester, altijd een vruchtbare bodem gevonden bij de burgerij. „De rampen van de oorlog hebben het gevoel van soamhorigheid versterkt". De reeds aangeroerde intocht op 7 mei en in zekere zin ook de instal latie van Winston Churchill als ere lid van de Rotterdamse raad op 13 mei 1946 vormden blijken van waar dering voor het optreden van mr. Oud in de Oorlog. „Wij weten hoe het belang van de stad IJ toen ter harte bleef gaan en hoe U na Uw ontslag uit Uw ambt op 10 oktober 1941 clandestien ïn het overleg betreffende bestuursza ken betrokken is gebleven", zo luid den de woorden die bij het vertrek van mr. Oud aan die sombere perio de werden gewijd. „Tijdens de ramp zaligste dagen van de oorlog hebben wij allen meer dan ooit gevoeid wat Rotterdam ons waard was", zei bur gemeester Oud er zelf van. Hij bleef na 1952 wonen m de Maasstad. Hij was na r Van Vollenhoven, die m 1881 aftrad, de eerste die als rustend burgemees ter 'bleef in Rotterdam, dat in. zyn periode met zoveel is vemjkh Tot voor kort zag men hem nog herhaal delijk met name op het stadhuis: bi) nieuwjaarsrecepties, bij afscheidsbij eenkomsten van wethouders en. der- geHo«gtepunten uit zijn ambtspe riode: het herstel van de havenwer ken, de terugkeer van de vrijwillige brandweer (1946),desamenvoegm8 van de gas- en elektxicifeitsbedrij ven tot één Energiebedrijf, de vast legging van het nieuwe stadsplan en een kernplan voor de binnenstad. De vaststelling van het Botlek- plan (1947) werd de eerste stap naar Rotterdams na-oorlogse havenuit- breiding. De besluiten tot de bouw van een nieuw Stadstimmerhnis kwamen tijdens zijn ambtsperiode tot stand. Dat herinnert de Rotter dammer zich als hij terugdenkt aan de periode dat mr. P. X Oud burge meester was. Maar zijn verdiensten beperkten zich niet tot Rotterdam, de stad waarin hij tijdens zijn „ambteloze ja ren" van 1941 tot 1945 zijn grote standaardwerk „Het jongste verle den" vervaardigde, een behandeling van de parlementaire geschiedenis van 1918 tot 1945. Nu 51 jaar geleden deed mr. Oud zijn intrede in de Tweede Kamer. „De regering huldigt een dienaar van de samenleving, een bekwaam parlementariër en een veelzijdig po liticus met een grote kennis van ons staatsrecht", aldus sprak in 1957 de toenmalige minister mr. A. M. Struycken bij een huldiging vanwe ge het 40-jarig kamerlidmaatschap van de heer Oud. Hij werd bij die ge legenheid onderscheiden met het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau. De voorzitter van de Tweede Ka mer, dr. L. G. Kortenhorst noemde prof. Oud bij diezelfde gelegenheid „een van de besten onder ons, zonder wie het politieke leven zeker zou verarmen". „Als Oud zal zijn wegge gaan dan zal het uit zijn met de po litiek", verzuchtte in die dagen een parlementair redacteur van een roomskathoiiek dagblad. Na zijn ambtsperiode als burge meester werd mr. Oud benoemd tot buitengewoon hoogleraar in het staat- en administratief reert aan de Beeld uit de burger-meesterlijke loopbaan van mr. Oud: Zo heb ben tal van Rotterdammers hem van nabij gezien, bij bezoeken aan bedrijven, geïnteresseerd in mensen en machine.:. Nederlandse Economische Hoge school. Hij bleef dit tot 1957. In 1963 trok 'hij zich terug uit het praktische politieke leven en nog in hetzelfde jaar nam hij afscheid als voorzitter van de V.V.D. van welke partij hij ere-voorzitter werd. Bij dit afscheid deelde minister-president mr. "V.G.M. Marijnen mede, dat de koningin prof. mr. P. J. Oud had benoemd tot mi nister van staat, een sluitstuk van een eervolle en veeljarige loopbaan. (Van een onzer verslaggevers) Mr. G. E. van Walsum, opvolger van de heer Oud in 1952, voordien van 1946 tot 1947 wethouder, eerder reeds vanaf 1939 raadslid, lid van de Raad van Advies (voorloper van de gemeenteraad na de bevrijding) en lid van de gemeenteraad voor zijn burgemeesterschap van Delft: „De ges<hiedenis heeft Oud meer dan enige andere burgemeester met Rotterdam verbonden. Hij was bur gemeester in mei 1940,. hij maakte de bezetting en de capitulatie mee. On der zijn bewfnd viel het havenherstel en het begin van de wederopbouw. Hij leidde in het bestuur de overgang naar normale verhoudingen. Naast burgemeester was hij politi cus. Hij was oprichter en leider van de VVD. Het zijn vooral zijn aktivi- teiten op dit terrein, die hun bekro ning vonden in zijn benoeming tot minister van Staat. Daarnaast was Oud een man van de wetenschap. Hij heeft de parlementaire geschiedenis verrijkt, schreef een driedelig boek over het gemeenterecht'en een hand boek voor staatsrecht, waarvan hij het eerste1 deel nog voor herdruk ge reed kon maken. Oud heeft, zolang het hem maar mogelijk was, met de grote talenten, die hem geschonken waren gewoe kerd, Hij bleef daarbij iemand, dia het gewone, menselijke kontakt graag gezocht." De heer J. van Tilburg, oud-gou- vemeur van Suriname, in de naoor logse jaren lange tijd als wethouder voor de haven werkzaam naast bur gemeester Oud, tot voor kort voorzit ter van de Scheepvaart Vereniging Zuid: „In de eerste plaats parlementariër, dan pas bestuurder. Hij kon zich met zijn grote kennis van politieke ver houdingen gemakkelijk inleven in polïtiek-bestuurlijke problemen. Zijn inzicht in de politieke geschiedenis leidde vaak tot oplossingen voor ac tuele zaken, in de periode-Oud heeft ■het college van B. en IV. vrijwel steeds als een eenheid gewerkt. De burgemeester stond op het standpunt dat het college tot een eenstemmige oplossing diende te ko men. Hierbij was een grote steun dat hij een fijne neus had voor wat de partijen wilden of niet wilden. Mr. Oud heeft als burgemeester het begin van de industriële ontwikkeling in het Rotterdamse havengebied meege maakt en daaraan leiding gegeven. Opvallend was de dagindeling van deze Rotterdamse burgemeester: 's Morgens om half zeven zat hij in zijn kamer van het stadhuis. Na tien uur 's avonds wilde hij meestal graag naar huis. Hij was geen naprater." De heer J. Wilschut, lange jaren raadslid en fraktievoorzitter van de AR Partij in de gemeenteraad ge weest, tevoren lid van de Raad van Advies: „De heer Oud was een buitenee- woon bekwaam burgemeester. We moeen dankbaar 7Ün, dat we hem bebbm gehad. Pet was een verlies voor Rotterdam toen hi5 wegging. In een mooie periode heb ik onder hem mogen werken. Het was een genoe gen hem te horen spreken over de onder «handen zijnde vraagstukken. Hij was een man van de wetenschap, een erudiet. Ouds overliiden is een verlies voor de samenleving. Hij was een man van accuratesse, met groot gezag en veel kennis". De heer A. Hoecweg, sedert sep tember '46 raadslid voor de ARP, van 1947 tot 1958 wethouder: ..Dat mr. Oud met hart en ziel ver knocht was aan Rotterdam toonde hij aJ in de bezettingstijd. Toen de ver houdingen weer normaal werden leidde hij met grote kracht het herstel en hti gaf daarbij blijk van de ideeën, die hii daaromtrent al lang gereed had. Haven en herstel van bedrijfsleven werden allereerst aangepakt. Van de banden, die de 'heer Oud met het bedrijfsleven legde ik noem hier vooral mr. v. d. Mandele gingen zeer sterke stimulansen uit. Hij stimuleerde ook elk projekt dat maar diende om Rotterdam zijn ge zicht te geven en de industrie op gang te helpen. Ook heb ik bijzonder gewaardeerd dat hij zo thuis was in de staatsrech telijke verhoudingen. Vaak gaf de heer Oud als het ware college als zich bepaalde problemen voordeden". Mr. C. X N. v. Dongen, sedert 1945 raadslid voor de PvdA, als zodanig een der langst zitting hebbenden: „Als burgemeester heeft mr. Oud het niet gemakkelijk gehad. Voor de oorlog had hij te maken met een getroffen stad. waarin grote armoede heerste en die een eenzijdig in dustriepakket had. In de bezetting was het voor de autoriteiten moeilijk manoeuvreren' in het belang der be volking. Oud is met ere weggegaan. Na de bevrijding werd hij juichend ingehaald en terecht. Want hij was een kundig man, dat kon hij eerst toen goed bewijzen. Oud heeft zijn grote gaven getoond bij de opbouw van stad en haven. Hij werd de kracht aan de dag in die tijd van herstel. Toen mr. Oud wegging was Rotter dam duidelijk in herstel en kwam een grote toekomst in zicht. Als bur gemeester had de heer Oud bijzonder veel egards voor de raad, hij gaf dat college de eer die het als hoogste bestuurslichaam toekwam. Ook zeer te waarderen viel zijn uitstekende fi nanciële voorlichting bij de begro tingsdebatten, Hij was een man van formaat.". ROTTERDAM to de bejaarden sociëteit „Raveiïrust" aan de Hendrik Croesinckstraat voelde de 75-jarige B. van den Berg van de Berkendaal zich maandag plotseling onwel. Bij aankomst in het Zuiderziekenhuis bleek hij te zijn overleden. ROTTERDAM Tu.ee voor vallen uit de oorlogsjaren om enigszins de positie te schetsen die mr. Oud als burgemeester toen innam. In maart 1941 schorste burgemeester Oud een raadsvergadering en verdaagde die direct na heropening met de woorden: „Aangezien de stem ming er niet is om rustig te ver gaderen verdaag ik de zitting". Het ontbreken van die stemming werd veroorzaakt door W.A.-mannen op de tribunes, die gekomen waren ter bijwoning van een „vormingsles". Voor wie daaraan mocht twij felen bleek tijdens de schorsing de ware oorzaak van de opkomst. Het raadslid Van Burink. wilde vastgesteld zien wie er verant woordelijk was voor het bombar dement van Rotterdam. Een citaat uit een rede van burgemeester Oud: „In die dagen van september 1944 (toen de ha ven voor een groot deel verwoest werd), toen ik als afgezette bur gemeester van Rotterdam zo door de stad ging, hielden de mensen mij staande... en zij gaven dan uitdrukking aan hun ontzaglijke verontwaardiging over het feit, dat de haven van Rotterdam, die ons aller haven was, op deze wij ze verwoest werd. Na de bevrij ding echter hebben we eendrach tig onze schouders onder het werk van herstel gezet". Wilt U wel eens heel wat anders voor Uw ramen... koop dan de ze prachtige luxe overgordijnen. Franse damast overgordijn- stof, je van het voor hen die houden van klassieke gordijnen. Een chique gordijnstof, in een prachtige kwaliteit, 120 cm breed, in de best verkochte kleur, per meter voor nog géén driegulden. iz>i. Op onze 1 e etage verkopen wij deze luxe Franse damast, een soepel vallende stof, 120 cm breed, per meter voor Ook msMKftgmorjen geopend d Géén-tel. of ic/ir/ft. tot. (Van een onzer verslaggevers) CAPELLE - B. en W. van Capelle aan den. IJssel geven voor het besturen van het Rijn mondgebied de voorkeur aan een overkoepelend orgaan met voldoende bevoegdheden ter uitvoering van die taken, die als specifiek bovengemeente- lijk kunnen worden bestem peld. Het gemeentebestuur schaart zich daarmee achter het in terim-rapport van Rijnmond. Met de nota van B. en W. van Rotterdam kan niet worden ingestemd. Het college is van oordcel, dat men onmogelijk tot een ander standpunt kan komen ais de bestuursproblema- tiek principieel wordt benaderd. Het zegt ook: „De zaak is er niet mee gediend ongezegd te laten, dat doo alle draden is heengeweven de dmo- nerende positie van Rotterdam." Zoals bekend uit de Rotterdamse nota, staat de Maasstad een nieuwe Rijnmond voor, dat niet los en boven, maar tussen de gemeenten staat en dat met deze door een sterke band is verbonden. Die verbondenheid zou daaruit' moeten blijken, dat de leden van de Rijnmondraad tevens leden van de gemeenten moeten zijn en door dé is voorstander van directe verkiezin- c?eri Rijnmond zelf wil een beleidsruim te, die leidt tot een direct en geïnte greerd beleid. Daarnaast wenst Rijn mond te komen tot een eigen finan ciële verhouding met het Rijk via een zg. agglomeratiefonds. Met deze wensen kan Capelle zich volledig verenigen. Dat geldt althans voor B en W; de raad zal zich maandag avond 17 augustus over dit standpunt moeten uitspreken. Het college van Capelle stelt, er volledig begrip voor te hebben dat Rotterdam verwikkeld is in een wed loop met de tijd om de ongekende evolutie op het gebied van de haven- outillage te kunnen wijhouden om daardoor de concurrentiestrijd met de steden Antwerpen en Hamburg niet te verliezen. Maar wie „haven" zegt, zegt ook woningbouw en zegt ook openbaar verveer, waarmee de relatie tussen het Rotterdamse economische ex pansieve beleid en de bestuurlijke consequenties daarvan binnen het Rijnmondgebied is gelegd. Bij de vervulling van bovenge- meentelijke taken is het volgens Ca pelle niet de vraag, of Rotterdam dé- •ROTTERDAM De raad van commissarissen van de Holland Ame rika Lijn heeft besloten in een in ok-, tober te houden buitengewone alge mene vergadering van aandeelhou ders ter benoeming tot directeur van de Holland Amerika Lijn voor te dragen de heer A. M. Leis, thans directeur van L. Smit en Co's inter nationale sleepdienst in Rotterdam. De 42-jarige, in Alblasserdam ge boren heer Leis, is vanaf 1955 werk zaam bij Smit, waar hij in 1962 tot directeur werd benoemd. ze ook zou kunnen vervullen. „Veel eer zijn wij van oordeel, dat deze vraag principieel moet worden bena derd. Het ligt in de rede dat een bovengemeentelijke taak door een bovengemeentelijk apparaat dat hierop volledig is ingesteld effi ciënter kan worden verricht Wordt de juistheid van deze stel ling niet erkend, dan legt men hier mee de bijl aan de wortel van de integratie-gedachte, die het Rijn mondgebied zozeer behoeft om tot ontplooiing te geraken. De problema tiek is ook daarom zo moeilijk, om dat deze naast technische en bestuur lijke problemen wordt verstrengeld met gevoelsmatigheden. Hierdoor wordt het inzicht in de problematiek slechts vertroebeld." Bij een regeling zoals Rotterdam die voorstaat, aldus B en W, wordt vastgehouden aan de autonomie der gemeente en het woord „autonomie" is in absolute zin niet meer hanteer baar. Het vormen van één mammoet gemeente met 1,3 miljoen inwoners past in de Nederlandse verhoudingen evenmin. Dc beste oplossing, zo meent Ca pelle, is dat de bevolking een appa raat wordt gegeven dat tegen de spe cifieke problemen is opgewassen. Dat apparaat is Rijnmond, dat in feite niet boven, maar naast de gemeenten staat. Met eigen taken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Opnieuw geeft de Britse luchtvaartmaat schappij Channel Airways meer mogelijkheden vanaf de Rotter damse luchthaven. Na de stop in Ostende en de doorverbinding van Southend naar Derby en Li- ROTTERDAM Het overleg om te komen tot een voordracht ter opvol ging van mr. V. G. M. Marfjnen als voor zitter van Rijnmond Is in volle gang. Maandag gingen de zes gecommitteer den van het openbaar lichaam daartoe op hezoek bij commissaris der Koningin mr. J. Klaasesz. Van de gecommitteerden onderbra ken twee, mr. H. B. Engelsman en P. Th. Biersma, hun vakantie voor dit in formatieve gesprek met mr. Klaasesz, Na afloop van de bijeenkomst in het provinciehuis te Den Haag is niets be kendgemaakt. Aangenomen wordt echter dat een aantal namen is ge noemd. Vrijdag ontvangt de commissaris der Koningin de fraktievoorzitters uit de Rijnmondraad om ook hun oordeel over de vervulling van de vakature te horen. Achter de schermen heerst inmiddels hoewel nog velen met vakantie zijn grote aktiviteit in verband met de gewenste snelheid, opdat geen leemte ontstaat. Mr. Marünen, die per 16 oktober mr. H, A. M. T. Kolfschoten als burge meester van Den Haag zal opvolgen, zal woensdag 2 oktober afscheid nemen van de Rijnmondraad tijdens een bij eenkomst in de raadszaal van het Rot terdamse stadhuis. verpool per 1 juli zal per 1 ok tober er ook een doorverbinding komen naar Bournemouth. Eigenlijk komt de dienst in de plaats van de lijn naar Portsmouth die in september 1967 werd gestaakt in verband met de slechte gesteld heid van. het vliegveld. van Portsmouth waar geen betonnen start- en landingsbaan is. Channel Airways heeft reeds veel succes met de lijn op Liverpool. Di verse scheepsbemanningen zijn al via Rotterdam-Southend-Liverpool ge reisd. Voorlopig zal slechts van maandag tot en met vrijdag naar Bournemouth worden gevlogen. Vertrek iedere morgen om 8.10 uur van Rotterdam, aankomst Bournemouth 11.05 uur en terug om 16.10 uur vertrek Zuid-En- geland en aankomst Rotterdam 20.35 uur. Hierbij is inbegrepen de naar ver houdingen vrij lange overstaptijd in Southend die nodig is voor de om vangrijke Britse inklaring en doua neformaliteiten. De vlucht van South end naar Liverpool of Bourne mouth is een zogenaamde domestic flight, binnenlandse vlucht. Het interessante van de lijn naar Bournemouth is het feit dat vanaf die plaats Southampton gemakkelijk per trein en bus is te -jcreiken (een afstand als van Rotterdam naar Den Haag). Dat is vooral voor aflosbe- manningen en passagiersschepen te gemoet reizend scheepvaartpersoneel van groot belang. Tot nog toe was de reis Rotter dam-Southampton zeer omslachtig en langdurig. Overigens overweegt Channel Airways in de toekomst ook te gaan vliegen tussen Southend en Kopenhagen en Stockholm. i j-' ,:m j r l Si"1 V=.' 'ïfifri - i-'. ,,17 I 1 -2 - sarsfe r-4 nm 4QUBSï8MQELttl'MTI8l(MM*nU1M?24nM3 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op het terrein van de vroegere Caltex raffinaderij te Femis, waarvan de bedrijfsvoering thans in handen is van Chevron Pe troleum Maatschappij (Nederland) N.V.. is een nieuwe fakkel gebouwd, die een belangrijke bijdrage zal zijn tot bet voorkomen van luchtverontrei niging. De bouw van de fakkel, die aan de Nieuwe Waterweg is geplaatst, werd noodzakelijk door de thans in aan bouw zijnde uitbreiding van de raffi naderij, die midden volgend jaar zijn produktie verhoogd zal hebben tot 12,5 miljoen ton per jaar. De hoogte van de fakkel, die beschouwd kan worden als een vei ligheidsklep van een raffinaderij, is 100 meter, de diameter 1,20 meter en. de bouwkosten beliepen ongeveer een miljoen gulden. HOEK VAN HOLLAND Prins Claus is van plan woensdag 21 au gustus een bezoek -te brengen aan de sleephoKftgsxwger Prins der Neder-' landen van - Bos en Kalis-West- minstergroep van baggermaatschap- pijen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1