Rotterdamse raad herdacht groot man Ui i@FBM DE HOOP C. Joh. Schreurs: „Meer voorzieningen voor jongeren nodig Pleidooi voor jeugdservice!m* eid Keeper Rijsdijk hielp Sparta aan 4-1 zege Ajax klopte Atletico Actieve Okker zonder moeite langs Knol j één gulden m i BRIEF AAN FAMILIE J ow trotse bezit J Man sloeg slag in 't Slag Mr. Pj. Oud diende stad met grote persoonlijke toeivijding Jan van Beveren redde militairen Wereldrecord voor Roland Mattlies VOOR 2000 KIJKERS IN RIDDERKERK Manchester United naar verrassend verlies wereld merken 1 ldemonstraties J 5-botterdam (Van een onzer verslaggevers) "Geen burgemeester van Rotterdam had zulk Onbewogen ambtsperiode als u. U" hebt zich met uw volle persoon. aai deze stad, die wij allen zo lief hebben, gegeven." Aldus citeerde burgemeester W. Thomassen uit een toespraak, gehouden bij het af scheid in 1952 van een van zijn ambtsvoorgangers: mr. P. J". Oud, de man ter herdenking van wiens overlijden de gemeenteraad woens dagavond in bijzondere vergadering bijeen was. MOEILIJK „TIJDELIJK" VOORUITZIEND DANKBAARHEID GENODIGDEN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Wat Dren ten met zijn sociale trefpunt„De Meerpaal" in de poldergebieden heeft gepresteerd, is een uitda ging voor een wereldstad als Rotterdam. Er zijn voldoende topmensen, die daaraan kunnen werken. Rotterdam moet van het „scrabble-effect" te lang niet weten wat men moet inzetten of kiezen af. Een goed pleidooi voor een moderne jeugdopzet, in een vorm van een goed geoutilleerd en groots opgezette „tienertem pel", is de handreiking aan jon geren, die er in hun vrije tijd gebruik van kunnen maken. Mondjesmaat Kortsluiting Met de voet Onnodig Uitslagen Ill I11IIII11I ui i ui n in mi ii pE bOTTERPAMMER Pagina 3 2A DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1968 I s. |Geen burgemeester had zo'n bewogen ambtsperiode" Oofl was burgemeester in de moeilijkste jaren van deze eeuw voor Rotter- dim, zei de heer Thomassen. De stad verloor zjjn oud-burgemeester, die nog zo meeleefde met haar wel en wee. Nederland verloor een politicus en staatsman «in uitzonderlijke hoedanigheden en verdiensten. Hoe veelzijdig het werk van Oud ook was, hoe talrijk de taken, die hij oa ach mocht nemen, er was harmo- „e en samenhang tussen alle delen van aia studie en loopbaan. Als jón ge belastingambtenaar versterkte hij Ie basis van zijn-kennis door zijn juridische studie snel en met succes te doen. De jurist werd politicus en leerde door zijn ambtelijk werk op Texel de kamerkieskring Den Helder kennen, die hij nauwelijks 30 jaar later als vrijzinnig-democraat vero verde. Een zestienjarig Kamerlid maatschap werd bekroond met een vierjarig ministerschap. Korte tijd later riep hem het ambt van burge meester van Rotterdam. Ervaring in gemeentelijke kring miste Oud, toen hij zijn nieuwe taak op zich nam. Maar zijn levenservaring, kennis, studie en talenten plaatsten hem op len hechte grondslag. Zijn werk kracht, werklust en goede gezondheid bezorgden hem na zijn pensionering een rijke levensfase van zestien pro- duktieve jaren, waarin hij een kracht en een creativiteit ontplooide van hoogst uitzonderlijk kaliber." Over leven en werken van mr. Pie- ter Jacobus Oud zou een boek zijn te schrijven, stelde de heer Thomassen. Dat boek is at geschreven: het op 5 december 1931 (Oud's 65e verjaardag) verschenen gedenkschrift „Mr. P. J. Oud, gezien door zijn tijdgenoten". Maar in dit boek kon het samenvat tende woord nog niet worden geschreven, zoals mr. W. F. Licnten- aaer in zijn „Ten Geleide" schreef. Nu kan dit wel. De burgemeester gaf in enkele ci taten van mr. Oud weer hoe moeilijk diens positie was toen hij na minister van financiën te zijn geweest burge meester werd van juist de stad, die geldelijk zo aan lager wal was ge raakt in een tijd, dat de schatkist eveneens noodlijdend was. Daarom was de raad in oktober 1938 ook te leurgesteld toen hij de benoeming vernam. B en W waren niet in de benoe ming gekend, men bekeek Oud als de vorige minister van financiën en de beseeming strookte niet met de poli tieke verhoudingen 'Rotterdam kende geen enkele vrijzinnig-democraat). Ziedaar enkele argumenten. De te leurstelling werd zelfs in een motie tot uiting gebracht. Wijlen wethouder A. B. de Zeeuw installeerde mr. Oud op 20 oktober 1938. In zijn rede sprak de nieuwe burgemeester over het vertrouwen (Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM In zijn toespraak'tot de raad ter herdenking van mr. P. J. Oud maakte burge meester W. Thomassen noemdag avond melding van de volgende bnef,^ die B en W aan de naaste familie van wijlen de oud-burge meester hebben gericht: „Hoewel onze voorzitter u reeds telefonisch rijn deelneming met het overlijden van tmv vader en grootva der heeft betuigd en hij daaraan morgen in de bijzondere raadsverga dering nogmaals uiting zal geven, is het ons, als dagelijks bestuur van Rotterdam, een behoefte, ook schrif telijk van ons medeleven blijk te geren. "Ome oud-burgemeester beeft in moeilijke jaren Rotterdam op zo uitstekende wijze geleid en gediend m is bovendien voor geheel Neder land van zo uitzonderlijk grote bete lenis geweest, dat men naar onze '®ste overtuiging, overal in het land »>j rijn dood zal stilstaan en niet sanabaarbeid aan zijn persoon en zijn werk zal^grugdenken, „Van talioze zijden zult n dezer dagen de blijken van mg^Ieven ont vangen. Het spreekt vanzelf, dat ons college daarin -wil voorgaan en u de verzekering wil geren, dat Rotter dam zijn oud-burgemeester blijvend dankbaar zal zijn voor alles wat bij voor onze stad heeft gedaan en is geweest. Wij kunnen slechts de hoop uitspreken, dat 'deze wetenschap u tot enige troost mag strekken." In het voorgaande zijn, naar wij nopen, ook <le gevoelens van u eii van de burgers van Rotterdam tot urhng gebracht, zo voegde de heer Thomassen hieraan toe. ROTTERDAM - In 'het vereni- Êrigsgabouw 'tSlag 'aan 'het Sande- is aan inbraak gepleegd. *°°i. met twee parfdetew, 36 soutien ringen uit een vitrine een ^amachine en een regenjas eijn meegenomen. De gezamenlijke aarde is ruim vierduizend gulden. PARIJS In. Tahiti zal het ko- i?ende weekeinde vermoedelijk een *anse waterstofbom worden be- if j e gevarenzone is ditmaal eroter dan by de vorige proeven. dat hij van raad en bevolking diende te verwerven door de wijze waarop hij zijn ambt vervult. De gemeente lijke zelfstandigheid zag hij als een der essentieie grondstegen van het staatsbestel. Daarom zag mr. Oud als een der belangrijkste taken de gemeentelijke huishouding weer zodanig op te rich ten dat de financiële zelfstandigheid weer geheel zou zijn verzekerd en de autonomie in haar oüde betekenis zou worden hersteld. En m het ver volg van zijn rede zei mr. Oud dat samenwerking tussen rijk en ge meente was geboden. Van een te genstelling wilde hij niet weten De oorlog brak uit. Oud bleef nog een jaar onder nioeüijke omstandig heden burgemeester, werd m oktober 1941 ontslagen, korte tijd als gijze laar m Vught gedetineerd. Toen hij vrij kwam en zijn huis aan de Hof- laan weer betrok bleef hij voor allen de burgemeester, zij het zonder ambtsketen. Zijn opvolger (de NSB-er Muller) m het stadhuis be hoorde tot het „tijdelijk personeel". Ambtenaren wisten de échte bur gemeester nog wet te vinden. Dit il lustreerde de heer Thomassen met de volgende anekdote. Een ambtenaar vroeg aan een hoofdambtenaar van de dienst van de gemeente-ontvan ger: Heeft u nogaf last met uw nieu we patroon? „Hij bedoelde daarmee de tijdelijke burgemeester. Het ant woord: U kunt mij alles vragen wat u wilt en ik zal trachten te ant woorden, maar met tijdelijk perso neel wil ik me .niet inlaten. Er is voor mij maar één burgemeester en dat is mr. Oud. Rotterdam haalde mr. Oud dan ook spoedig na de bevrijding juichend in. De nt van de Hoflaan naar de Coolsingel op 7 mei 1945 was voor hem en zijn vrouw een ware triomf tocht. In de jaren daarna had Oud een groot aandeel m herbouw van stad en haven. Bij zijn afscheid m juni 1952 getuigde het oudste raadslid, wijlen de heer A. v. Kra nenburg, zo citeerde de heer Thomas sen: „Besluiten van wijde draag kracht werden onder uw leiding voorbereid, genomen en uitgevoerd". Uitvoerig ging de burgemeester ook in op de politieke loopbaan in verschillende fasen van wijlen mr. Oud. Hij somde tenslotte op: „Oud-parlementariër, minister, bur gemeester, voorzitter later ere-vooreitter-der Vereniging van Nederlandse Gemeenten, voorzitter van de internationale organisatie van gemeenten, leider van een politieke partij, hoogleraar, minister van Staat, het is wel een bijzonder eervolle loopbaan, die de man, die wij van daag herdenken, heeft mogen volgen. Dat hij daarnaast een gevoelig, dikwijls bijna verlegen en tegelijk beminnelijk en behulpzaam mens is geweest, zal ieder in deze zaal, die hem dikwijls mocht ontmoeten, van ganser harte onderstrepen, misschien wel m het bijzonder de mensen ud zijn naaste omgeving der secretarie". Mr. L. A Struik, die namens de raad het woord vberde, stelde het besef van een groot verlies op de voorgrond Het burgemeesterschap van Rotterdam heeft de man. die zulk een rijke staat van dienst had zoals hij wel eens heeft gezegd een diepe en intense voldoening geschonken. Spoedig nam mr. Oud de bezorgdheid over zijn benoeming weg door zijn optreden. Over de verhouding tot de raad citeerde mr. Struik Oud's woorden: Wij hebben er tesamen pil voor te staan, dat aan de positie van de raad niet zal worden getornd. Wie tornt aan de zeggenschap van de raad, tornt aan de zcggenscnap van de burgerij en daarmee aan het deroo- kratïsch bestel". Ook herinnerde mr. Struik aan dc befaamde financiële beschouwingen van mr. Oud, Nauw lag hem behalve de gemeen telijke zelfstandigheid ook het ge meentelijk belastinggebied aan het hart. Hij gaf adviezen en waarschu wingen, die ook nu nog ter harte mogen worden genomen. Mr. Oud verwierp m zijn nieuwjaarsrede van 1949 de gedachte aan een ha venschap. Hij plaatste die problematiek in een veei breder verband: met een vooruitziende biik een stadsgewest Groot-Rotterdam met aan het hoofd de raad van Groot-Rotterdam, met zelfstandigheid der onderdelen en ge licht uit provinciaal verband. Oud's opvattingen over functionale en ter ritoriale decentralisatie werden bij de wijziging der Gemeentewet in 1964 overgenomen. Hij bevorderde de totstandkoming van de wijkraden met kracht en voortvarendheid. Het presideren van de raad was mr Oud steeds een grote vreugde geweest. Hij heelt in de raad steeds een steunpunt willen vinden. Mr. Struik citeerde Oud als verdediger van de Rotterdamse belangen m een waarschuwing aan de regering: Want wanneer gij bij u zelve zegt, dat dat alleen maar Rotterdam is, bedenk dan goed, dat wie van Rotterdam spreekt, van Nederland spreekt" en. „wie voor Rotterdam spreekt, spreekt ook voor Nederland". Rotterdam herdenkt mr. Oud in grote dankbaarheid voor de geest kracht, eruditie, wetenschap cn de grote persoonlijke toewijding waar mee hij de stad diende, aldus mr. Struik. Het idealisme, in dienst waar van hij zijn leven stelde, bleek ge grondvest in zijn geloof in een open. Christendom. Hij legde daarvan op bescheiden, maar toch positieve wijze openlijk en krachtig menig getuigenis af. „Moge hu rukten m vrede volgens de bede m een kerkelijk iied, dat hem zeer lief was: „Wat de toekomst brengen moge, mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land", aiaus mr Struik t De belangstelling'voor deze bijzon dere raadsvergadering was uitermate groot De tribunes zaten vrijwel vol en in de zaal beneden waren stoelen bij geplaatst Van de vele genodigden noemeh wij: mr. G E v. Walsuim, oud-burge- meester; mr. dr. K P. v. d. Mandele; ir. J. v. d. Berg, voorzitter van de Kamer van Koophandel: de oud-wet houders mej. mr. J. Zeelenberg, H. E. v. d, Brule, J. U. Schilthuis, J. van Tilburg, A. Hoge weg; oud-gemeen tesecretaris J. Hasper; verder bestuursleden van wijkraden en socia le wijkopbouworganen, hoofden van diensten en van secretaneafdelingen. Van het college van B. en W. ont brak slechts wethouder drs. J. Ree- norst Max een verbeten gezicht vuurt Jan Khjnjan van Sparta (links) op het doel van Rijsdijk zoals Mak van RVVH (rechts) con stateert. J~\E ROTTERDAMSE gemeen- teraad herdacht de man, die van- 1938 tot 1952 burgemeester van de Maasstad was. Op de tribunes volgde een menigte Rotterdamse prominenten de berde toespmken. Aan het begin van de vergadering werd op verzoek van burgemeester Tho massen een ogenblik stilte be tracht. Men ziet hier de burge meester tijdens zijn toespraak. Op de tribune v.l.n.r. o.a. mr. dr. K P. v. d. Mandele, mr. G. E. van Walsum, een aantal familie leden van wijlen mr. Oud en op de bovenste rij de oud-wethou ders J U. Schilthuis en A. Iloge- weg en oud-gemeentesecretaris J. Hasper. Da's gauwer gezegd dan gedaan. Je ziet vandaag-de-dag zo- vee! merken, model len en prijzen. Goed idee om even bij De Hoop binnen te stap pen. Kunt u rustig kijken en verge lijken. Bovendien krijgt u deskundig advies (daar staan we om bekend) an vaak een hoge inruilprijs. Be taling? Zit altijd goed. Mogen we u verwachten? Schledamsedljk 5T Rotterdam Telefoon 128378 Mak fcU net Metro-station Leuvehaven) LEIPZIG Jd de tweede dag van de Oostduitse zwemkampioensehap- pen te lMW/.is. eeft Roland Matthes het reeds op iin naam staande we reldrecord oo Je 20l. meter rugslag verbeterd er aeDracfii op 2 min. 7.5 sec De n-ia^ee Oostduitser was se dert 8 november 1967 recordhouder met een tnd van 1 o? 9 Tot deze conclusie komt de heer C. Joh. Schreurs, directeur van de stichting Anker-clubhuiswcrk te Rot terdam, in een beschouwing over de ontwikkeling van Rotterdamse jeugd zaken in „Maasmondig", het orgaan van de Raad voor het Maatschappe lijk Weizijn te Rotterdam. De heer Sohreurs pleit onder meer voor een jeugdservicebeleid onder goede en bekwame leiding. Met de Rotter damse sociale academie en een brain- trust van deskundige adviseurs zou men al een heel eind in deze richting kunnen komen. Volgens de heer Schreurs moeten recht van een te waarderen visie ge tuigt. Maar wanneer we dan consta teren. dat de clans en de jeugd- kongsi's zich m de ondergrondse op houden met ntet al te verheffende bedoelingen, zien we Ine teen de scha duwzijde van een nuttig bouwobject. Beter nog: Dan krijgen we de sociale ondergrens-situatie zichtbaar, omdat we ontdekken geen adequate jeugd- gebouwen te hebben in een stad, die miljoenen omzet." Rotterdam heeft een metro, het is trots op de Doelen, het breidt z'n wereldhaven uit en het zet brede en moderne stadswijken op. Loopt het jeugdbeleid daarmee echter wel pa rallel?, zo vraagt de heer Schreurs zich af. Mël een pretpark in het zui delijk stadsdeel is men er immers niet. De jeugd uit Spangen of uit Hordijkerveld is daarmee niet ge baat. De tieners zijn mobiel genoeg om zich per 'bromfiets de exposé van de diverse beatavonden of dansfestijnen. te laten tonen. Maar de prepubers en de schooljeugd hebben naast de er eens wat meer acties tot verbete ring van woonmilieu en meer outilla ge voor de jeugd komen, wil Rotter dam als winsttellende havenstad niet tegelijkertijd een ander proces zien ontwikkelen, waarvoor men momen teel volslagen bedrijfsblind is: een geruisloze toename van de jeugdcri minaliteit en andere daarbij behoren de maatschappelijke verschijnselen. De heer Schreurs stelt onder meer: „We bouwen in Rotterdam een pragmatische metro, hetgeen te- schoolcomplexen. eveneens gebouwen nodig voor het derde milieu. De heer Schreurs stelt voorts, dat in de nieuwe stadswijken mond jesmaat wordt gemeten met de voor zieningen voor jongere én oudere jeugd, om van het buurtwerk en het recreatievere vormingswerk nog maar met te spreken. Hij vraagt zich in dit verband af of men dan niet urgentie moet gaan bedrijven met de noodzaak om per stadswijk meer geld beschikbaar te 'Stellen voor jeugdgebouwen en typisch derde mi lieu-panden'. Ongeveer twee procent van het na tionale inkomen wordt landelijk besteed aan de recreatie van jeugd en jongeren, waarvan een vierde ge deelte via liet staatsbudget De heer Schreurs pleitnu voor een duide lijker omvatting van wat werkelijk maatschappelijk welzijn betekent. Zeker m een stedelijke beleidsvoe ring als Rotterdam nodig heeft. Steden als Amsterdam, Breda en Zwolle hebben niet geaarzeld tijdig grotere voorzieningen voor de jeugd uit te voeren. Een goede Jeugd land-opzet is in Rotterdam het voor beeld van een ruimte, waar school kinderen in de zomervakantie terecht kunnen. Voor de ouderen is een der gelijke meer permanente voor ziening echter nog niet gerealiseerd. Financieel kent Rotterdam wei we gen die naar de havenconcerns lopen. Waar een Doelen en een metro kon komen, kan beslist ook een jeugdare- na komen, meent de heer Schreurs. Ook m grootstedelijk verband ziet •men hoe de ouderen van de jongeren vervreemd raken, zo vervolgt de heer Schreurs. De generaties verstaan el- ikaar nauwelijks of m het geheel ruet meer. Men vervreemdt van elkaar, heeft elkaar wemig meer te zeggen. Ouderen en jongeren gaan ieder hun weg. De overdracht vervaagt en de begeleiding naar de volwassenheid gaat via andere wegen dan die van het gezin. Een beleid, dat erop gericht is in deze gevallen hulp te bieden, is meer dan ooit gewenst. Het proces van jeugdservice is volgens de heer Schreurs het proces, waarbij de ver trouwensrelatie dient te beginnen. Amsterdam heeft geleerd dat de la cune, gevormd door het ontbreken van jeugdgeoouwen en te weinig sportzalen en naar verhouding ook te weinig recreatievelden, onmiskenbaar tot kortsluiting leidt. In Rotterdamse locale situaties kan men hiervan le ren. De heer Scheurs besluit zijn beschouwing als volgt: „Maatschap pelijk in een gezond milieu kunnen leven betekent in 1968, geconcre tiseerd in een welvaartstijd, dat we naast de havenprioriteiten, de verbe tering van weg en werken, de cultu rele heroriëntering en het herstel van het kleinkunstprogramma ook af moeten van de vaak beknotte jeugd centra, Rotterdam is een serieus op gezet plan voor goede jongeren- en jeugdcentra waard. Het is een wissel op de toekomst van een woonstad naast een werkstad." (Van een onzer sportredacteuren) RIDDERKERK De Rotterdamse ere-divisieelub Sparta heeft woensdagavond weinig eer in gelegd met de wedstrijd tegen het Ridder- kerkse RVVH. Won Sparta vorig jaar" nog met 93, een score die toch enigszins maatgevend is voor het klasseverschil tussen erc-divïsie en 2de klas amateurvoetbal, nu werd het slechts 41. En dat dankten de Rot terdammers nog aan het bijzonder nonchalante optreden van keeper Rijsdijk, die bij alle vier de doelpun ten van Sparta kleine of grote fouten maakte. Een bijzonder hard werkend RVVH, dat voor Monster een invaller had in Stadt, zou stellig een nog veel eervoller score hébben kunnen berei ken als Rijsdijk normaal had gedaan wat een keeper van zijn capaciteiten nu eenmaal dient te doen. Het bij vlagen uitstekende aanvalsspel werd zodoende nutteloos. Diep in de eerste helft zagen de 2000 toeschouwers hoe Rijsdijk bij een dieptepass de bal niet met de hand, maar met de voet wilde on derscheppen. Dat lukte niet en Lang horst gleed langs de RWH-er heen om gemakkelijk te scoren: 01. Kort na rust ging Rijsdijk ver bui ten zijn doel voetballen, raakte de bal kwijt en Wijs kon vrij simpel voor 02 zorgen. RVVH liet zich niet ontmoedigen en enkele prachtige schoten van Den Hartog luidden het tegendoelpunt in. Dat kwam in de 25ste minuut toen linksbuiten Joop Huizer op links een uitstekende trek- bal losliet. Bas Huizer kopte in, maar de Sparta-keeper liet de bal los, waarna de RWH-midvoor kon inschieten: 12 Daarbij had het op zijn minst ge bleven, ware het niet dat Rijsdijk tien minuten later de bal onnodig voor de voeten van Pijs stompte, die droogweg inknalde. En nog was de koek niet op, want in de laatste mi- AMSTERDAM Landskampioen Ajax heeft woensdagmiddag met 20 gewonnen van de Spaanse club Atle tico Madrid. Het was een wedstrijd voor de internationale nacompetitie. Met wat minder pech hadden de Amsterdammers zonder Cruyff en Suurbier met grotere cijfers ge wonnen. Bijna 20 000 toeschouwers zagen een van het begin af aan fel op de aanval spelend Ajax. Swart, Daniels- son en Keizer misten echter goede kansen. Het duurde tot de 20e mi nuut eer Swart met een kopba! uit een voorzet van Keizer doelpuntte: 10. Henk Groot schoot nog voor rust tegen de iat. Ook na de hervatting bleef Ajax sterker. Toen Nunmga uit een pass van Groot de stand op 20 bracht was de strijd beslist. Voor Henk Groot, die door bondscoach Kessler nauwkeurig werd bekeken, kreeg het duel een onplezierig slot: met een (waarschijnlijk) gebroken neusbeen moest hij plaats maken voor Haan. LONDEN De uitslagen van de woensdagavond voor de eerste divisie van de Engelse League gespeelde wedstrijden ziin: Chelsea Notting ham Forest I1: Leeds United Queens Park Rangers 41; Man chester City -- Wolverhampton Wan derers 32: Sheffield Wednesday Newcastle United 11; Southamoton Liveroooi 2-fO: Stoke City West Ham United 02: Sunderland Tocwich Town 3—0; West Bromwich Albion Manchester United 31. WESTERVOORD Het Neder landse militaire voetbalelftal heeft woensdag m Westervoord voor 1500 toeschouwers een vriendschappelijke wedstriid tegen NEC met 1—0 ge wonnen In de 57ste minuut schoot Van Lier >n eisen doei Viif minuten voor de rust stopte doelman Van Be- veren een st'afschoD van de NEC-spe!er Boenen. NEC had te weinig reserves meege nomen. Nadat Weber vcor Verdonk ingevallen was. bleek er in de tweede helft voor de geblesseerde Donners geen vervanger meer te zijn. nuut maakte Rjsdijk de meest acro batische toeren om met de voet een bal weg te werken bij een voorzet van Klijnjan. Het lukte met en Ven- neker liep de bal in het net: 14. Een vrij gemakkelijke score voor een Sparta, dat met zeven man van liet basisteam (geen Van Beveren en Eykenbroek), geen ogenblik voetbal van aanvaardbaar niveau kon laten zien. Arbiter Van Dnel uit Slikker veer was soms weieens te lankmoe dig, maar leidde goed. SCHEVENINGEN Op de derde dag van de Nederlandse tenniskampi oenschappen un Nederland was Tom Okker opvallend actief. Geïnspireerd door het harde zwcegen van zijn te genstander Eddy Knol snelde hij over de baan en demonstreerde enke le malen zijn verbluffend reactiever mogen. Met 62. 6—1 en 6—3 speel de hij zich in de kwartfinales. Hajer had het tegen zijn clubge noot Arends heel wat moeilijker. Hij moest zelfs twee sets uit handen ge ven: 6—2, 6—3. 3—6, 4—6, 6—3. Evert Schneider moest tegen Hans Haks ook al een set prijsgeven.. (75, 6-r2, 36, 6—4). De Hagenaar is deze da gen uit dienst gekomen en gaat vol gende maand werken „bij de nieuwe medische faculteit in Rotterdam. Hij beschouwt deze titelstrijd als' de laatste uit zij'n carrière. Hoezeer „het drietal Okker-Ha-v jer-Sehneider nog altijd uittorent bó ven de rest van het deelnemersveld, werd benadrukt door de nederlaag van Nick Fleury tegen Jan Coebergh, De stnjd tussen de "nummer vier van Nederland en de vierde van Zwitser land werd in vijf sets in het voordeel van laatstgenoemde beslist (6=s=4, 6—2, 1—6, 4—6, 6—1). De uitslagen luiden. Heren enkelspel: tweede ronde: Veentjer Keyser xe 6—J 6—4 5—2: achtste fina les* Haler Arends 6—2 s-^f 3—6 4—6 6—3: dames-enkelspel: achtste finales: Eis Veen tjer Marsto ter Metz 6—i 6—2: dames dubbelspel: tweede ronde: Bakfcer/Suur- beek Falkenburg/Salomé S—1 6—3; Jans sen Venneboer/stave Van Loon/Onnes e—« 6—3: Veentjer/Jansen Blaaa/Schreu- der 6—1 6—1: lildderhof/Salomé Van Fr-ayenhoven/Var: der Storm 6—1 6I: he ren dubbelspel: tweede ronde: Blaas/Welschen Robbers/Tulp 6—0 68 60 Achtste finales: Tom Okker Eddle Knol 6—2 6—1 6—3: Fred Hemmes Rl- cha-d Kasten 8—6 6—0 8—8: Jan coebergh Nick Fleury 6—4 6—2 1—6 4—6 6—1: Peter Soeters Kenneth de Koning 6i 6—2 6—2; Evert Schneider Hans Haks g—2 3—6 6—4: Peter Scholtz Dick Stradmeyer 6—1 6BS—1, Indeling van de kwartfinales sluit: Ok ker Hemmes; Coebergh Soeters: Ha ter Hordijk: Schneider Scholtz. vanaf 325.- contant plus j per dag ook u leert spelen met I Joh. de Heer's unieke systeem I j keuze uit meer dan 100 instru- I menten CONN - HAMMOND 1 PHILIPS - RI-HA - SOUNA I - VISCOUNT e.a. j Iu kunt elke vrijdagavond tus- sen 8-10 uurgefieel vrijblijvend I Jde orgels horen, zien en zelf i bespelen. I IU II! 1 11!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1