DANK VOOR EENGEZINSHÜIZEN ALLE VERKOCHT „Museum moet trefpunt worden voor inwoners (Auto) van AGENDA, Man door ruit geduwd Internationale jeugduitwi COUZY AARDGASVERWARMING H. VAN K00Y N.V. perken van Bach oor Feike Asma m Burgerlijke stand Krediet 357.100 bouwrijpmaken grond W. A. Lieflandschool Taptoekaarten te koop bij VVV Bestuur geeft bulletin uit Alarminstallatie wordt Vernieuwd Ds.K;M.\ö2c1 naar Zeeland Weinig gelukkige bouwstart van leeszaalgebouw m J. J. Ham vertrok van Holyziekenlniis Vriendschappen BANDRECORDERS EN PLATENSPELERS Scheepsorgel Hengelaars Chevron hielden concours Arm gebroken wmm Inbraak bij Bavo KUNSTKLASSEN' STARTEN WEER^ |1 tl ük -• -- «-.•'Al' hl- AiffijL oubeduidend! goedkoper VLAARDINGEN Vandaag. .en dagelijks, SCiyEIIAiR en dagelijks DRU Rembrandt Oosthavenkade 14 -Telefoon 34.32.13 Vlaardingen Bezoek onze exclusieve gasverwarmingsshow in de Visbank van 20 augustus t/m 6 september. Geopend: dagelijks van 15 tot 22 uur. 1 CE ROTTERDAMMER Pagina 3 2A MAANDAG 19 AUGUSTUS 1968 -MAASSLUIS De bekende orga- U feike Asma heeft zaterdagavond iiiri vrij talrijke gehoor in de Grote ■Kerlc ten zeerste aan zich verplicht et op hoog peil staande vertolkin- ZZ van composities van- Joharrn Se bastian Bach, aan wiens .nagedachte nis zijn concert was gewijd. 2ijn spel' werd gekenmerkt door wöte technische gaafheid, kleurrijke registraties en verzorgde ritmiek. Bo- veiKÜen vasthij de qua stemming onderling vaak sterk contrasterende stukken bijzonder goed in de hun sassende sfeer te benaderen. Ai met al een avond van geconcen treerd - muzlekmaken, dat ook, ge hoord de bijvalsbetuigingen van het publiek sterke indrukken heeft ach tergelaten. i'^Ter opening klonk het koraal „Alle Sfènschen müssen sterben" uit het ï^eibüchlein in een door zijn een- -vöud treffende weergave, zulks ter inleiding van het imposante Prelu dium met fuga to e, waarvan met na me de fuga trof door het beheerste tepe°'drie hierna gespeelde koralen behoorden tot het mooiste van de avond: „Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ" (eveneens uit het Or- eelMichlein). het wonder van klank Ach bleib' bei uns, Herr Jesu Christ" (Schübler Chorale), en Christ, unser Herr, zum Jordan kam" (Orgelmesse). Na een met sterke climaxwerking gespeelde Toccata to F, bracht con certgever op fijnzinnige wijze de vierde trio-sonate in e ten gehore, waarna hij de avond bekroonde met een in alle opzichten grandioos ver- tolkte Toccata en fuga to d. P. V, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer J. J. Ham heeft vrijdag in verband met het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd afscheid genomen van het Holyziekenhuis, waar hij negen jaar heeft gewerkt als monteur. Daarvoor is hij nog eens vijf jaar verbonden geweest aan de Stadsge hoorzaal in een technische functie. Tijdens de afscheidsbijeenkomst sprak directeur-geneesheer H. B. Meerdtok de heer Ham. toe. Hij over handigde hem een enveloppe met in houd, Ook zijn directe chef J. de Vries,, hoofd van de technische dienst, voerde het woord. Daarna bestond er voor het personeel gele genheid van de heer Ham afscheid te nemen. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM - sprak mr. J. C. - Op de slotbijeenkomst in de kantine van Roelants J. Pels Rijcken, lid van de bestuursraad van de Schiedamse Gemeenschap, de sinds veertien dagen in ons land ver blijvende deelnemers aan de internationale jeugduitwisseling toe. Hij bracht hierbij de oprichting van de Verenigde Naties in herinnering. „Wij weten dat de toekomst aan de jeugd is. Als oudere generatie zijn we ons ervan bewust, fouten te heb ben gemaakt, maar al proberend la ten we het nu aan de jeugd over om samenwerking in de meest uitgebrei de zin van het woord te verwezenlij ken." Aan het woord kwam daarna Pier- ro Pelizzari, de leider- van de Itali aanse groep, die voor de eerste keer in Nederland was Hij dankte voor de betoonde vriendschap en gastvrijheid en pleitte voor een wederzijdseont moeting in Udine of Schiedam. Hij zei waardering te hebben voor het bij zonder goed samengestelde program ma, dat de Schiedamse Gemeenschap de dee memers had aangeboden.- David Howel Jones, Engels groepsleider bra'cbt de warme vriendschappen in herinnering,, die tijdens de jeugduitwisseling waren ontstaan en sprak de wens uit, dat deze ook in de toekomst bestendigd zouden- blijven.-Belangrijk achtte hij de wetenschap over de Hollandse manier van leven, die de Engelse deelnemers zich tijdens de uitwisse ling hadden eigen gemaakt. Bernard Blank, leider vartde Duitse groep,- noemde vooral het denkwerk, dc moeite en inspanning, die de heer Van den Boom zich ge troost-had om deze vakantie tot een onvergetelijke te maken. Tot slot sprak de directeur van de Schiedamse Gemeenschap, de heer P. van den Boom, die wees op de geste van de firma H. A. M. Roelants, om ■de kantine een aantal avonden ter -beschikking te stellen, mét het e'rso- (Van ome verslaggeefster) SCHIEDAM Op deze foto 0aat het niet om de twaalf ver diepingen hoge flat. die er de meeste plaats op inneemt, maar °m de heipalen op de voorgrond. Zij gaan het fundament vormen voor veertien „eengezinshuizen °P eigen, grond", die SSN-Bouw- maatschappij C. L. Noordzij NV °P dit stuk grond aan de Burge meester Van Haarenlaan - Johan Braakensiekstraat - Louis Rama kersstraat in aanbouw heeft. Het bord dat erbij staat spreekt onwaarheid: de huizen rijn «iet (meer) te koop, maar .reeds alle verkocht. Het worden woningen met twee lagen: bene den eeen woonkamer van 6,5 m tong en daarachter de keuken. Boven vier slaapkamers en een douchecel. De huizen krijgen geen opzien barende snufjes of apparaten, maar worden wel degelijk ge bouwd. Ze krijgen een plat dak. Volgens rijksregeling mogen in de nabijheid van flats namelijk geen woonblokken met puntda ken worden gebouwd. De koop prijs van de huizen, die met rijkspremie worden gebouwd, zijn 58.850. VLAARDINGEN Geboren: Robert Wil lem zv WM Bronwasser en A Kijne Stadhouderslaan 16. Willem Johannes zv W de Roo en C H van der Knaap Gr v Prinstererstraat 46. Overleden: Cornelia van dert Berg 66 echtg v A Hoogerwerf v Schravendijkplein 49. Getrouwd: Jan Gerrlt Schouten 22 en Cornelia Laurentla Poldervaart 21, Wolter de Groot 20 en Irene Elisabeth Veldhuis 22, Berendlnus Lourens Johannes van Valen 26 en Josephine Luduina de Rond 24, Wil helmus Retjer Heesemans 27 en Maria Eli zabeth Johanna van der Zwet 22, Gerrit van Haften 27 en Adriana Geertruida Noordhoek 23, Herman Anihor.ie de Boer 36 en Leonora Mariene van der Windt 31. Geboren: Nathalie Ghlslaine dv G Ptso en L Kracke Prof Rutgersstraat 351, Erie zv W van zeventer en D van der Krans 3e Maasteeg 8, Hendrik KorneUs zv 11 Kvan der Ham en L Nvan Geest Stationsstr 85. Getrouwd: Jacob Cornells vermeer 22 en Gerry Jacoba Petronella "'an der Plas 21. VLAARDINGEN De postduivenhou- dersvereniging De Luchtbode heeft de kampioenschappen voor Jonge duiven ge houden. Uitsla-gen {tussen haakjes het aan tal behaalde punten( Hok: 1. M. Broek (2077), 2. G. Roodenburg (1891). 3. Goedese- bure-Van Keulen (1800), 4. M. v. d. Pijl (17SB). 5. J. v. Beveren (1680). Hok aange wezen: 1. J. V, Beveren (1290). 2. M. v. d. Pijl (771). 3. M, Krijberg (713). 4. H. v. Vliet (679), 5. D, Kloppenburg (642). Duif: 1. H. v. Vliet (678). 2. J. v. Beveren (666). 3. c. Bakker (866), 4. M. Broek (665), 5. D. Klop penburg (654). Aangewezen 3: 1. J. v. Be veren (1292), 2. M, Broek (1240), 3. J. HeinsiuS (966). 4. J. de Ligt (961), 5. D. Kloppenburg (767). neel, dat zich tijdens deze avonden onvermoeibaar toonde. In het bijzonder was hij mevrouw Kool erkentelijk, die de heie winter door ouders had bezocht, die geïnte resseerd waren in de jeugduitwisse ling. Alle Italiaanse, Engelse en SCHIEDAM - Voor de bouw van een nieuwe school ter vervanging van W. A. Lieflandschool voor kinde ren met leer- en opvoedingsmoeilijk heden aan de Fahrenheitsiraat heeft de rijksinspectie van hetbuitenge woon lager onderwijs goedkeuring verleend. B. en W. stellen voor een krediet van 357.100 tc verlenen voor het bouwrijpmaken van de grond. De school zal verrijzen op een ter rein bij de Schiedamseweg. en bij-de nog te verlengen Prinses Beatrixlaan. ■In totaal zal met het project ruim drie miljoen gulden gemoeid zijn. Op het ogenblik is de school deels gehuisvest aan dé Fahrenbeitstraat, deels in een géboup aan het Rans Halsplein, Het hoofdgebouw aan dé Fahrenheitstraat verkeert in slechte staat. Het nieuwe gebouw zal vijf leslo kalen omvatten, twee vaklokalen, twee speelwerklokalen, een overblijf lokaal en ruimten voor het perso neel. Bij de boqw is ook een gym nastieklokaal betrokken met de bij behorende ruimten. De twee speel werklokalenzijn bestemd voor een kleuterafdeling. De toelating voor deze afdeling is gesteld op vier jaar. Het gaat hier om kinde ren, die om allerlei redenen -— verla te spraakontwikkeling, aanpas singsmoeilijkheden' op de gewone kleuterschool niet op hun plaats zijn. Duitse jongens en meisjes ontvingen uit handen van mevrouw Kool een verrassing. Op hun 'i beurt' gaven de buitenlandse gasten dè heer en me vrouw Van den Boom en verder al len, die bij de uitwisseling hun me dewerking hadden verleend.-geschen ken. Zaterdagmorgen vertrokken de buitenlandse gasten'' met de trein, naar hün woonplaatsen; VELE GOEDE MERKEN, B. EN O., PHILIPS, SONY, LENCO E.A. BU AERTV. NESSTRAAT 38 te MiDDELLANDSTR.72 TEL.118811-235327 (Van een onzer veslaggevers) VLAARDINGEN Het VW-kan- tcior aan de Westhavenkade verkoopt i met - ingang van maandag kaarten voor de taptoe in Delft. Men hoeft. daarvoor dus gec-n reis meer naar Delft te-maken. De taptoe begint op donderdag 29 augustus en'duurt tot 7 september. De generale repetitie zal op woensdag 28 augustus worden gehou den.- - - (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Het Ge meentemuseum heeft het initia tief genomen om eens per kwar taal een bulletin uit te geven. Het eerste nummer hiervan is verschenen. Het doel van het j bulletin is het publiek regel matig te attenderen op het „museum-gebeuren" in Maas sluis. In de verantwoording wordt opge merkt, dat het hebben van een museum en het organiseren van al lerlei tentoonstellingen voor het museum-bestuur niet voldoende is. Het wil meer. Met name wii men het museum tot een trefpunt maken voor zoveel mogelijk Maassluise inwoners. Daarom zuilen naast tentoonstellin gen ook andere evenementen in liet museum worden belegd. Het eerste nummer omvat drie ar tikeltjes. In het eerste maakt de heer G. Verheule, secretaris van de Raad van Beheer, de lezer opmerkzaam op de mogelijkheden, die er door de subsidieregelingen zijn om voor een redelijke prijs werk van een heden daags kunstenaar aan te kopen. De voorletter van de vereniging „Vrienden van het Museum", de heer Th. J. Geursen, schrijft in dit num mer over de taak van de Iaden var. deze vereniging. Onder de titel „Een merkwaardig muziekinstrument in het Maassluise Museum", schrijft ten slotte' de heer T. Mastenbroek, secretaris commissie- historie, over het oude scheepscrgel- tje, dat in het bezit is van het museum! Het werd gebruikt aan boord van de hartogloggers tijdens de wekelijkse goedsienstoefenjng. De schipper was de dominee en gebruik- te vaak de boeken „De Godvreezande-■ Zeeman" of „De Nieuwe Christelijke Zeevaart", waarvan hst museum een exemplaar uit 1761 hezit, geheel to i stijl in zeildoek gebonden. U SCHIEDAM Nog voor begonnen is met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne zal er een nieuwe brandalarminstaUatie komen. Ver vanging is noodzakelijk gezien de slechte staat van de oude installa tie. De PTT heeft een installatie aan bevolen, die wel voldoet aan de eisen, maar waarin de nieuwste vindingen nog niet zijn verwerkt. Met het aanschaffen van de modernste appa ratuur kan beter worden gewacht tot het tijdstip, dat de nieuwe kazerne in gebruik kan worden genomen, aldus B. en W. Met de aanschaffing is in totaal 69,500 gemoeid. VLAARDINGEN De leden van de Hengelaarsvereniging Chevron Welden za terdag een concours in de Vlaardingse Vaart waar twee maal anderhalf uur werd gevist onder leiding van controleur W. Cooler, jr. Dé uitslag was: 1. A. van Bleien 165 cm, 2. W. TIJl (60), 3. J. Prinsen (46), 4. C. G. Wendrlch (44), 5. W. Coolen (36), 6. L. Tijl (30). 7. J. Boekhorst (17 cm). In verband met het grote hengeleoncours van de personeelsvereniging Ons Aller Doel, verzoekt het bestuur van de Vlaar dingse Hengelaarsbond haar leden de - eerste drie vijvers vanaf de spoorlijn -in park 't Nieuwelant.' zaterdag tussen 7 en 11 uur vrij te houden, uiteraard geldt dit niet -voor de. deelnemers aan dit jaarlijkse concours, dat om half acht begint. SCHIEDAM De repetities van het Toonkunstkoor onder leiding van dirigent Aad van der Hoeven beginnen weer op dinsdag 27 augustus, 's avonds acht uur in het gebouw aan de Lange Haven 73. t 4 (Van onze'correspondent) j t MAASSLUIS Na ruim 21 jaar de Hervormde Gemeente van Maassluis te hebben gediend wordt ds. K'. M. Vogel zondagmiddag 1 sep tember om half drié bevestigd in Stot Maartensdijk. Zondagmiddag 25 au gustus oni drie uur wordt in de Grote Kerk een afschcidsdiénstgehouden. Ds. Vogel (54) kwam- op .24'.januari 1947 - uit Heusden.- (N.B.) naar Maassluis, waar hij %vjer- jaar voorzit ter van de zondagssschpol „Het - Mosterdzaadje" én, ongeveer vijf jaar -voorzitter- van plaatselijke -L Her- vormde Jeugdraad was. Ruim acht jaar was hij scriba''van'dé classis Schiedam. Hij was ook, voorzitter van de commissie Opeti-Deurdiensten en bestuurslid van het plaatselijke Groene.Kruis. V: V -In Stot'Maartensdijk.'gapt de, pre dikant- een nieuwe -buitengewone wijkgemeente in wördtog" diénen. De provinciale kerkvergaderipg van Zee land heeft dé 35 jaar bestaar.de ëvan- gelisatievereniging onlangs 'als zoda nig erkend. Onder deze buitengewone wijkgemeente ressorteren ook het stadje Thoien en enkele*! verspreide groepen, in andere dorpërf op het ei- land. l -VA Mevrouw C. D. Vogel-van Hecmert is in' Maassluis, actief ,;geweest als leidster van de gezinsverzorging en later als voorzitter van? de' commissie maatschappelijk wérk. Zij .had! ook zitting in het bestuur van het inter kerkelijk sociaal overlég !én in dat .van de' plaatselijke. Góvert' van Wijnstichting. -!"!.. V-.- Vrijdagavond van achttót tien uur is er in "de recreatiezaal', van het be jaardencentrum Zonneweeldeaanhet Vondelpark voor 'ieder 'gelegenheid van de predikant én zijn vrouw afscheid te nemen. - >■'- SCHIEDAM Vrijdagavond ver toonde de vijfjarige Paul van Rijswijk uit de Steenstxaat zijn kunsten op het klimrëk aan het Wil- helmtoaplein. Hij vièl naar beneden, brak zijn rechter onderarm en moest met de GGD naarhet Gemeentezie kenhuis vervoerd worden.: Na behan deling kon hij naar huis. -Voor:, moderne en praktische huismoiedérL die cr toch graag 'netjeï.üif willen zien, ook a! zijn ze-aah het werk, zijn deze leuke hulshouddustèrs,gemaakt - Een fljne-tricot nylon duster (heel' makkelijk in het onder houd),., in 3/41 model, zonder mouw, -mét vlotte' contrast g"ar- nerlng'dangs -kraag en zakken, en in tweezojnerse kleuren, ver kopen wij voor nog géén vijf gulden.' Tricot nylon - -V, - -.- - ROZENBURG Op de terugreis van -een conferentie in Tilburg ;is de Rozen- fa urgse pastoor Van Kempen bij een auto-ongeluk .gewond.. Zijn auto raakte in een. slip en kwam tegen enkele bomen, (tot stilstand. Een -dér inzittende- zusiers wend gewond en liep een schedélbasisfractu-ur op. De-pastoor kreeg een heupfraètuur. Hij wordt verpleegd in een-Tilburgs ziekenhuis.- il De christelijke gereformeerde predikant dis. J. PJa-ntinga, slipte vrijdagavond met- zijn. auto de Krabbeweg toen hij uit Rockanje.naar huis,reédl De* auito.raakte een naast de weg liggend vat en werd zwaar beschadigd. De predikant wer-d niet gewond. Hij is zaterda-gaivond met een -geleende auto naar zijn'vakahtieverblijf ver trokken. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze tricot nylon dusters, metaparte garnering langs kraag en zakken, zonder mouw,' in de kleuren korenbliuW (maten - 38 t/m 48) en rood- - (matei M én L. 421 /in 48), -voor u. Ook mundi[moricn fééfmd <Wtt taf. of sthrlft. test. VLAARDINGEN De Hengelaarsvere- nlglng ZethÉumeta trotseerde zaterdag de regen tijdens het zevende serteconcours. dat ..werd gehouden In de Schiedamse Schle. De. uitslag luidde: 1. S. v. 't Oor 1446 gram. P.-Groen (1054), D. Berveling (944). H. Etbeers (598). G. v. d. Zwart (598). J. VerheU (594). E. Verhei.) (322). P. v. 't Oor (310). J. Koster jr. (310). w. Kor- .pershoek (246).- H. Oomen (246). H. Koster (242). <M. de Bruljn (237) en P. Stout met 128. grunt. Na deze serie 7.)jn er vijf leden. I die meer dan 3 kg vis hebben -gevangen en dat zijn: 1. j. VerheU (5104). D. Berve ling-(4376), 3. P. Groen (3772), 4. S. v. 't Oor (3468) en H. Koster met 3066 gram. I ART van leeszaalgebouw ROZENBURG Onder weinig for tuinlijke omstandighedenis vrijdag middag de eerste paal geslagen voor de bouw .van de Openbare leeszaal en bibliotheek. Het gebouw verrijst op de hoek - Molenweg - Jan van Gopi- jëhstraat. fegéh hét gemeentehuis! De paal zou om twaalf uur worden geslagen, maar door het slechte weer werd pas om twee uur begonnen met het spuiten! van een gat. De-harde: grond bemoeilijkte dit karwei in ernstige mate. Het zakken van dc plaal vlotte ten slotte al even slecht: de betonnen kop werd ernstig', beschadigd en tot overmaat van ramp moest men de paal ter plaatse een stuk inkorten. Een en ander oogstte veel belangstel ling. - De bouw wordt uitgevoerd door het aannemersbedrijf A. C. E. te Rot terdam naar een ontwerp vanarchi tect A. A. Kasbergen te Krimpen a.d. IJssei. SCHIEDAM,Vrijdag bleek inge broken bij de NV Bavo aan de Gustoweg. 'Aan ...de achterzijde var. het 'kantoor 'was een ruit vernield, waardoor dè inbrekers naar binnen klommen. Kasten en bureaus werden opengebroken en doorzocht. De buit bestond uit ongeveer twintig gulden aan Belgisch en Duits geld. VLAARDINGEN Met 451 duiven hield dc posldulvenhoudersverenljïins De Luchtbode een concoursvlucht uit Roosen- oaa: waur de duiven zaterdagmorgen te li.io uur in vrijheid werden gesteld. De eerste orljsdulf kwam te 11.40.53 uur aan: de laatste prljsdulf arriveerde te 11.58.20 uur. De prijzen werden toegekend aan: G. Roodenburg 1 12 16 30 36 45 52 55 58 79 80; G, V. Vliet Jr. 2 32 42: G. de Brabander 3 7 77 82 87; W. Brandwijk 4 5 29 37 65 85 S3 193 101; C. Bakker 6: G. v. Vliet sr. 8 9 23 44 .80 78; M. Broek 10 41 96: D. Kloppenburg 11 100 110; G. Kalkman 13 38: W. Eikelenhoom 14 33 89. 75 88 113: H. de Willigen 15: J. Jekel 17 18 51 67: J. de Ligt 19 34 40 43 49 61; L. Poldeervaart 20 26 74 76; Ph. Hof- mann 21 22 27 66 24 89 90 99, M. V. d. Pijl 24 25 28; Goedégebure-Van Keulen 31 47 57 73 84 !«9; W Tieleman 35 46 71 81; J, Heinsius 39 59 62 92; C. Verwey 48 63 70 101 107; C. v.Gelderen 50 63 86 108 112; P. v. d. Made 53 53 72 98 102; mevrouw Tieleman 54 91 106; A. Struys 64; M. KrUnberg 83; M. Keizerwaard 95; J. Bel 105; G. Schaar 111. Vrlldag inmanden voor een vlucht vanuit Duffel over 92 kilometer. Klokken aanslaan te 20 uur. SCHIEDAM Woensdag 11 sep tember start het Stedelijk Muséum,!'; opnieuw' met de kunstklassen. De-.-, inschrijving is vanaf maandagmiddag 19 augustus om half twee. In het nieuwe seizoen, wérden, de*1 volgende kunstklassen, gehoiideii: klas! A van zes tot tien -. jaar: woensdags van half twee- tot kwart voor drie, klas B van tien to: ur~ tien, jaar: woensdags van 15 tot J6.15 -uur; klas C van hen tot veertien- za--! terdags 'van 11 tot 12.15 uur;, klas;, p.- vair -zes tot tien. zaterdags .van 13;3f)5,j tot: 14.45, klas E van tien tot veertien zaterdags van l5 tot 16.15 uur klas'.y van veertien tot achttien vrijdag-18- er, 20.39 uur en' klas. G oüdérën!;yiiJé|:l dag 20.30 tot 22 uur. I De Rotterdamse kunstenaars".,Trié^ïg Suringh en Joop van Meel leiden 'de kunstklassen. - - Stadsgehoorzaal: Concert Amerikaanse koor en orkest onder auspiciën van..jVlaar-Ifi dlngs Jeugd- en Kinderkoor; 19.45. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle: Havenstraat 11, tel. 346775. Alarmnummer politie: 34.44.44. '*'f GO Sl GD: 34.34.44. Alarmnummer meld- en recelkamer voo? klachten lucbtvemilllng; 28.23.87. Apotheek: A. L. Backer, Hooestraat 228,' telef. 342162. Klachten bezorging Vlaardlneen: II. .Veri hey, P. K. Drossaertstraat 219, tel. 84.33.45. dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur en zater dag van 18.00 tot 19.00 uur. 4 Klachten bezorging Maassluis: Mevrouw N. Klein. Damstraat 13. dagelijks van 18.30 - 19.00 en zaterdag van 18.00 - 19.00 uur. Apotheek Maassluis: De Jon-:;, Markt 11-4- teleL 2234. - Lange Passage Theater: film 14 j. 20.13 u.. Bijkantoor „De Rotterdammer". Kerkstraat 82, tel. 26.63.82. Klachten bezorging: maandag t/m vrij dag 18.30 tot 19.30 u. en zaterdag 17 tot 18 u.. Johan Gröneveld. van Marumstraat 24b, tel. 35.37.70. Politie-alarmnummer: 24.46.65. GG en GD: 26.28,87. Alarmnummer meld- en regelkamer voor klachten luchtvervuiling: 26.28.87. Apotheek Gouka, Gioeneiaan 127, tel. 26,80,35. SCHIEDAM Zaterdagmorgen werd er druk gebakkeleid op de Korte Achterweg. Reden 'hiertoe was een meningsverschil over voorrang tussen twee heetgebakerde jongelui. Het waren de 2i-jarige personenautobestuur der J. M., schoonmaker, en de 20-jarige koopman G. B., -bestuurder van een ijzeren hond. Op de smalle Korte Aoiiterwe-g konden zij efkaar niet passeren en wilden geen van beiden voor- of aohleruit. J. M. duwde tegen de ijzeren hond met net gevolg dat diens baas het niet nam en J. M. ook een duw gaf. Het resul taat was dat J. M. door G. B. door de ruit van pand Korte Achterweg 18 werd -geduwd. De politie -moest de gemoederen kai'maren. Laat u niet eenzijdig voorlichten. Bij VAN KOOY bent u zeker van een objectieve voorlichting In onze speciale ingerichte showroom gasverwarmingsapparaten vindt u vast UW model gasconvector. Vele convectoren brandend te zien. Wij-hebben'keuze uit vele merken en modellen. Zowel modern als klassiek, gothiek en Oud-Hollands. 'Landelijk erkend gasinstailatiekedrijf met meer dan 60 jaar ervaring. l -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1