met omvangrijk program Plan Kethél - Zuid wordt vas ^Jfollcrdantmrr AGENDA ontaan musiceren jeugdorkest uit VS Wandelen voor stal Grieks dorpje m nii Arj os gaat dé jeugdraad opkicken m m MÈ Spoed betrachten bij herindeling Veel nieuwe cursussen i i Als de mad akkoord gaat: Nog steeds geen schoolpsycholoog ;ger Capels raadslid stelt vragen over .Schuur Diamanten paar Kan brillant groeien Derde Kytheramars Hoeks concert door kou mislukt A woUei fier meulen en dagelijks Groot inlegoverschot hij Spaarbank Anno '20 Val van brandtrap Hersenschudding Inbraken Ive V Bromfietser gewond Wegaf sluitingen heetman A Individuelen EHBO collecteert 29 augustus t/m 7 september (behalve zondag 1 september) aanvang 21.00 uur Kaarten bij de V.V.V.'sté Delft, Den Haag Rotterdam, Schiedam, Utrecht en via de V.V.V.-Theaterbespreekburéaus. Prijzen der plaatsen f 12.50, f 9.-, f7.-. ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 20 AUGUSTUS 19<5S „OTTERDAM Minister Becr- v van binnenlandse zaken heeft ■I dagelijks bestuur van Rijnmond „Ledeeld dat hij de behandeling n het voorstel tot herindeling van ne-Putten krachtig zal bevor- ,„,.n pit schrijven gecommitteer- van Rijnmond in - de begroting 1969. «home-Putten krachtig zal bevor- n Dit schrijven gecommitteer- van Rijnmond in hun toelichting Je begroting 1969. Inmiddels hebben GS hun desbe- Jffend advies bij de minister -b-diend Het Rijnmondbestuur f£ft de bewindsman verzocht aan Sf herindeling hoge urgentie te gillen toekennen. Dit verzoek is niet alleen gedaan miat Rijnmond van mening is dat Je gemeenten krachtige bestuurlijke Minheden moeten zijn, maar vooral rak omdat de op gang zijnde ont- irikkeling op het eiland dreigt te «orden vertraagd, daar allerlei be slissingen mede afhankelijk zijn van het al of niet wijzigen van gemeen- '^at^de ruilverkavelingsplannen voor Voorne-Putten betreft, inmid dels is de voorbereidingscommissie eeinstalleerd. Het stemt tot voldoe ning merkt het dagelijks bestuur op, dat voorlopig een einde is gekomen ain de onzekerheid. De commissie mat nu het plan opstellen, waarover later moet worden gestemd. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De stichting Huis houdelijke- en Gezinsvoorlichting heeft weer een aantrekkelijk pro gramma voor het seizoen 1958/1969 samengesteld. Deze winter arrangeert de stichting de volgende cursussen: „Zorg voor de voeding", a-cursus: voor beginners 8 lessen; vervolg cursus: 4.lessen, met warenkennis levensmiddelen, b-cursus: voor er varen huisvrouwen 8 lessen: ver volgcursus: 4 lessen met waren kennis levensmiddelen, c-cursus: ,doet het eens anders 8 lessen, uitslui tend, voor hen die de cursus ai en/of b hebben gevolgd. De bijdragen in de kosten van ingrediënten bedragen ƒ1,25 per les, bij aanmelding te voldoen. De klaar gemaakte gerechten mogen opgegeten of mee naar huis genomen worden. „Gast en gastvrouw" 8 lessen tijdens de ochtend of de avond. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM B. en W. stel len de raad voor het bestem mingsplan Kethel-Zuid vast te stellen. Dit plan .beslaat een oppervlakte van ruim 28 hectare. Van deze oppervlakte is Verreweg het grootste deel, 21 hectare, bestemd voor recreatieve doeleinden, waarvan acht ha actieve recreatie (openlucht- bad, Groenoord en sportveldencom plex) en dertien ha passieve recreatie. Voor de bezoekers van het openlucht- bad Groenoord, Prinses Beatrixpark eo de overige recreatieve voorzienin gen in de omgeving is gelegenheid voor parkeer- en stallingsdoeleinden gereserveerd. Zoals bekend maken het Beatrixpark. het sportpark Thurlede en het volks- Is het mooi van Uw meubel bekleding Wel een beetje af, wacht dan niet langer, bekleedt Uw meubelt met deze prachtige meubelstof. - - Een' unieke aanbieding Finse 'meubelstof, per meter voor nog géén drie gulden. Een partij-koop wollen Finse meubelstoffen in diverse kwa liteiten, nu voor minder, dan de halve prijs. tuinencomplex Thurlede deel uit van het recreatiegebied ten noorden van Rijksweg-20. In'het bestemminngsplan Kethel-Schiedam werd de Poldervaart in zijn bestaande vorm gehandhaafd. Thans zijff plannén tot 'opheffing van de Poldervaartconcreet geworden. •Hiertoe moeten enige grond transacties "ondemonfen;,ivordeö.'' met het hoog heemraadschap' Delfland. Ter aanpassing san de gewijzigde in-' deling vair het gebied tengevolge van 'de opheffing varü'de Poldervaart, is ihet bestemmingsplan Kethel-Zuid ge reedgemaakt. 'In dit plan wordt een terrein gereserveerd voor de stichting „van een-XOM-sehool. Het karakteris tieke boerenbedrijfje bij de Hargmolen .gaat functioneren als belangrijk deel van een geheel. Men denkt aan een gebouwtje met een recreatief karakter. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze wollen .Finse meubelstoffen in diverse kwaliteiten en in 4 kleuren, jéto, door elkaar, fÊrm Wl 130 em brééd per meter, voor T: Ook mnnfoimorgcn geopend C(in H. of schrift, bat. van 50 jaar geleden Een schip in 30 dagen gebouwd. De troit, 19 Aug. (Reuler.) In een haven 'M een der groole nieren is een stalen vrachtschip van 3500 ton in 30 dagen 'M in alle onderdeden voor den dienst jjerecd afge.lcverd. Dit is een record op het stuk van den scheepsbouw. fawage Theater: lilm 14 Jr., 20.14 u. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange «erkstraat 82, tel. 26-63.82. dachten bezorging: maandag t/m vrij- rJ? 8,30 tot 1930 u en zaterdag 17-18 u kwS. Gröneveld, v Marumstraat 24b, tel. Politie alarmmimraer: 24.46.G6. V? en GD: 26.28.87. .Alarmnummer meld- en regelkamer voor ^achten luchtvervuiling: 26.28.87. Apotheek Gouka, Grcenelaan 127, tel. 26.80.35. (Van onze verslaggeefster) - SCHIEDAM De' vakatures van schoolpsycholoog,schoolmaatschap- pelijk werkster en tweede logope diste zijn nog niet voorzien. De be voegde instanties, hebben een verzoek aan de Sociaal Psychiatrische Dienst voor Zuid-Holland laten uitgaan, om hulp te bieden. Met ingang van 1 augustus 1968 zijn nu gedurende eni ge dagen per week in Schiedam een schoolpsycholoog en een schoolpaeda- goog van deze dienst werkzaam. Op initiatief van de wethouder van onderwijs worden momenteel infor matieve" besprekingen gevoerd met dé Schièdamse schoolbesturen en de wethouders van de gemeenten Vlaar- dingen en Maassluis om de mogelijk heden te onderzoeken van eventuele oprichting van een gemeenschappe lijke schooladviesdienst. - SCHIEDAM Bij de Spaarbank anno 1820 werd in de maand juli 4.738.976,26 ingelegd en 4.472.464,40 terugbetaald tegen een inleg én terugbetaling van respectie velijk 3.560.419,13 en 3.030.879,02 in juli 1967. Met een integoverschot van f 266.511,86 komt het inlegoverschot 1968 op 3.477.758.38. In 1967 werd tot en met juli 3.193.087,80 meer ingelegd dan terugbetaald. Op 31 juli hadden 60.155 spaarders in totaal 71.022.377,31 aan de bank toevertrouwd (31 juli 1967 63.746.327,46 verdeeld over 57.992 rekeningen). Het obligo en de reserves waren ultimo juli voor 39.450.755,44 belegd in effecten, voor 8990.556,41 in hy potheken en voor 20.547.280,78 in onderhandse leningen aan gemeenten e.d. De onbelegde middelen bedroe gen 6.750.520,57. SCHIEDAM De achtjarige Clazi- nus D. Kremer uit de Kortlandstraat viel gisteren van de drie meter hoge brandtrap van de Willem de Zwïj- gerschool. De jongen had de trap be klommen en verloor zijn evenwicht op het tweede platform. De GGD bracht hem naar de Dr. Noletstichting, waar bleek dat hij slechts enkele schaafwondjes had op gelopen. SCHIEDAM De kleuter Lizzy B. moest gistermiddag in de Dr. No letstichting worden opgenomen met een hersenschudding. Zij zat achter op de fiets van haar moeder, de 26-jarige mevrouw W T. B.-De E., die in de Mesdaghlaan geen voorrang verleende aan een auto. Na de botsing werden moeder en kind naar de Dr. Noletstichting ge bracht, waar na onderzoek de moeder weer naar huis kon. SCHIEDAM In de nacht van zaterdag op zondag is ingebroken hij de confectieindustrie Gazan. De ruit van de toegangsdeur was vermeld. Het is nog niet bekend wat vermist wordt. Via een plaat hardboard voor een ruit van het kantoorgebouw Tevof- ham aan de Van Heekstraat werd ingebroken. Uit een kast wordt rook gerei en snoep vermist. „Kleine karweitjes in huis-" 8 lessen tijdens de ochtend of-avond. In theorie en praktijk worden onder andere behandeld: electriciteit," lij men, verven, ophangen van' lichte en zware voorwerpen, niet sluiten de deuren, lekkende kranen, opkap pen van leer. „Zorg voor de kleding" theorie en praktijk gaan in deze cursus sa men. Het ligt in de bedoeling dat de cursiste, na ongeveer twee jaar- in staat is, zelfstandig eenvoudige da mes- en kinderkleding te .vervaardi gen. Eerst volgt men de basis-cursus, die gedurende vier: middagen; of .avonden gegeven wordt. Tijdens de ze'cursus kan men zich aanmelden voor de naai-cursus, die het-volgen van acht lessen, ook gedurende mid dag of avond, behelst. Voor dames, die niet in, de.; gele genheid zijn een cursus te volgen of reeds ervaren zijn in het na'gien, is de mogelijkheid geopend naai-advies te ontvangen en wel van september tot juni (behalve in de schoolvakan ties). Zit men met een. próbléem, dan geeft een deskundige Tekst en uitleg. Kosten- ƒ-!,Duur-wan het advies maximaal een half. uur. Aan meldingen hiervoor is niet nódig. De stichting vraagt ook aandacht voor .een speciale naaicursus voor da mes," die 'het naadje van' dè kóüs'wil- len weten en grondig en gedegen les willen krijgen. De gehele „speciale naaitVooclichting" omdat'twee jaar. Elk jaar twee cursussen van twintig lessen. De eerste'cursus van twintig lessen (eenmaal per week) kost: overdag 18,— en 'savó'n'ds ƒ23,—. De leerstof wordt klassikaal- behan deld en ook de techniek wordt'van de-grond af aan geleerd, v'-<T' v De stichting houdt zich" ó.ök'.bezig met lessen in de verzorging van ,-het uiterlijk""eri wel gedurende acht les sen des middags of 's avonds. - 'Wie eenvoudige fleurige onder werpen wil maken metwaardeloos materiaal kan terecht op.de cursus „geschenken maken".,, Deze begint' ih oktober.- r "r SCHIEDAM Geboren: Arïgelicmè dv; J L. Vorstenbos en W G van Dijke; Coenraad L w J'G van Koniinenbur? en SAVinlièl- man; Fredericus zv C C Jeijsman ëh. EVW M Buring; Marlslta E dv H Planken en/K- J Mennen; Irene dv C G H Hoopman-en J L Haanskorf; Marcel A zv A. A van den Berge en T B Meijer; Aaltje. dv;^M J C M Oomes en C S Cino; Katja av O! Böot 'en H Sprenger; Deborah L dv W E .Öchüma- cher en:M AyalDanielle M zv G'Bombol en J j Meerkerk; Annachiena dv tI'Beu- mer en H H Sonne veld; Annemieke. S -dv A Martini en J Brouwer; Eric zv 'W Zee man en «T Tebrugge; In grid dv J van Nooljen en W N F de Vree: Jurgén G zv G M Diepstraten eh M C H van .Vughfc; Erwin, P..R zv R \V Gommers err- H P Wiersum; Engelina.B dv W Bosman, en J E M Besjes; ïmelda M C dv A C A Aalsm? en c A Tvan Wïndén. Overleden: G van Geenen, 32: L^Sterren burg, 76; J 15 F Roukema, 76-; ,pA:Zwart- hoed. 80;G H Lambrechts. 48 eëhtg G. Plooij, Hu CAPELLE Mr. R. IJnzonides, PvdA-raadslid, heeft zich schriftelijk tot B en W gewend met een aantal vragen die betrekking hebben op 'de gang van zaken rond de sluiting van het „Caéh-a-nd-carry" bedrijf van de gebroeders Groenewegen uit Rotter dam. De heer IJnzonides vraagt zich o.m. af, of het gemeentebestuur de heren Groenewegen wel voldoende mogelijkheden heeft gegeven om zich elders in de gemeente te vestigen. Verder is hij van oordeel, dat de inwoners van Ca-pelle met het bestaan van „De Schuur" gebaat wa ren en had hij graag gezien, dat het college behulpzamer was geweest bij het zoeken naar parkeergelegenheid in de omgeving van de supermarkt. Ook is het socialistische raadslid er niet over té spreken, dat B én W geen contact over deze zaak opnamen met de raadsleden. SCHIEDAM De heer Anth. van der Zouwen en mevrouw E. van der Zouwen-Roest van de Vlaardingerdijk 41b hebben gis teren hun diamanten bruiloft ge vierd. Dat gebeurde met zes kin deren, negen kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen in de zaal Beatrix aan de Lange Kerk straat. Ook burgemeester H. Roelfsema kwam daar zijn feli citaties aanbieden. Eerder op de .dag had hij-er al een fruitmand laten bezorgen. De heer Van der Zonvcen is 82 jaar en werd in Hoogblokland geboren. Zijn mouw is nog twee maanden ouderi Haar wieg stond in Vlaardingen. VLAARDINGEN Op het kruispunt Koningin Wilhelminahaven - Binnensingel is de achttienjarige bromfietser J. van K. maandagmid dag door een personenauto aangere den. Hij moest met een vermoede lijke hersenschudding naar het Holy- ziekenhuis worden gebracht. VLAARDINGEN De Arij Kop- laan is tussen de Prof. Teldersstraat en de Maassluisedijk voor een perio de van tien weken gesloten voor al le verkeer in verband met werk aan de straat. Hétzelfde geldt voor de Holysingel tussen de Dillenburgsingel en de Frederik Hendriklaan. Deze afsluitingen blijven tot zaterdag. 14 septèmber gehandhaafd. Dat kan bij ons. U koopt een ring met een kleine brillant. Deze steen kunt u telkens ruilen voor een grotere. U hoeft dan alleen het verschil bij. ta betalen. Zo krijgt U geleidelijk, zonder grote uitgaven ineens, een sieeds edeier. en kostbaarder sieraad. Wilt u meer weten over, dit aantrekkelijke systeem? Wij'zullen het u graag verteilen. solitair ringen met 1 steen in prijzen van 125.-, 200.-.325- en hoger. edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. UJN3AÜH 92 tel 116670 filiaal oostzeedijk 155-157 rotterdam VLAARDINGEN Voor een ver heugend groot aantal belangstellen den de zaal was geheel uitver kocht concerteerden maandag avond in de Stadsgehoorzaal „The American Youth Symphony" en „The American Youth Symphony Chorus". Dit concert het gold hier een enig optreden in ons land werd gege ven onder auspiciën van het Vlaar- dings -Jeugd- en Kinderkoor, welk ensemble in het gedeelte na de pauze het tijdens een Tsjechische toernee reeds ten gehore gebrachte werk Vic tor en de Gouden Bloem van Jo Mul der uitvoerde. Na toespraken van burgemeester Heusdens als hoffelijke geste in het Engels gehouden en de diri gent van het ensemble, de aan de Duquesne-Universiteit verbonden Donald McCathren, ging het orkest van start met de' beide volksliederen, waarbij met name de eigenaardige harmonisatie van ons Wilhelmus op viel.' Tijdens het hierna gespeelde, pro gramma deed het orkest zich kennen ais een behoorlijk-gedisciplineerd ge heel, waarvan de leden zonder uit zondering. werden bezield door een spontane musiceervreugde. In enkele gedeelten leek het of de strijkers wat minder sterk waren dan de overige groepen, maar over het geheel geno men- toonde het ensemble toch een zeer behoorlijke homogeniteit, terwijl het,-opviel, hoe raak er vaak dyna misch werd-gespeeld." - •Begonnen werd met de overwegend ritmisch-mötorische, in I960 in op- dracht ,van de Ford-foundation, "ge componeerde, Doveyail-Ouverture van Robert Muczinski. Vooral blazers en 'slagwerk leverden hier fraai werk. - Een sterke indruk maakte de twee de symfonie, intamelijk behoudend idioom geschreven, van de in 1903 géborén adept van de beroemde Juil- liard-school, Victorio Giannini. Te recht, werd na de pittige finale door aUe„.£apwezigen een ware ovatie gé- bracWfTNa. een Fandango „a l'Espag-^ nol""'van Franklin Perkins,/; .was"1 de" (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag zal voor de derde maal de Kytheramars in Vlaardingen worden gehouden.-De organisatoren rekenen op een record aantal deelnemers. De tocht is name lijk voor het eerst georganiseerd met medewerking van de Christelijke Wandel Organisatie (CWO) in Rotter dam. Dit jaar gaat het om de bouw van een stal in het dorpje Drimona op •het Griekse eiland Kythera. Hiervoor is duizend gulden nodig en het is de bedoeling, dat dit bedrag in zijn to taal zaterdag bij elkaar wordt ge-, wandeld. De hoofdprijs is een zilveren me daillon met oorkonde, beschikbaar gesteld door de bisschop van Kythe ra, mgr. Milêtios. Verder zijn er be kers van verscheidene bedrijven, van de ambassadeur van Griekenland' en van het Vlaardingse gemeente bestuur. Als speciale prijs voor groepslei ders heeft de Stichting Kythera Vriendenkring Nederland de hand kunnen leggen op een aantal fraaie reprodukties van ikonen. Hiermee wil de vriendenkring haar erkente lijkheid bewijzen aan hen, die een vrije middag willen opofferen tèn ba te van het goede doel. Onder een groep wordt verstaan een vereniging, korps of club, bestaande uit minstens twaalf perso nen, inclusief de leicüng. Onder mili taire groepen worden meegerekend semi-militaire groepen in uniform. De groepen lopen de afstanden als voorgeschreven in het regiement van de CWO. Individuelen kunnen lopen over de afstanden 5 en 8 km (voor deelne mers tot 12 jaar), 12 en 18 km (voor deelnemers vanaf 12 jaar), 25 km (voor deelnemers vanaf 16 jaar). De. kosten van inschrijving variëren van 1,30 tot 1,60. Ieder die de tocht voor de eerste maal volbrengt, ontvangt een speci aal ontworpen medaille. Zij. die de tocht voor de tweede of derde keer volbrengen krijgen het desbetreffen de cijfer. Elke groep, die de tocht gewandeld heeft en niet meer dan tien procent uitvallers telt, ontvangt een originele herinnering als groepsprijs. Alle deelnemers starten zaterdag middag tussen een en drie uur bij de Savornin Lohmanschool aan de Ka- merlingh Onnesstraat 100 in de West- wijk. Het startbureau is geopend vanaf half een. Behalve de Stichting Kythera Vriendenkring Nederland en de CWO heeft de christelijke gym nastiekvereniging Testo in Vlaardin gen zich met de organisatie belast. MAASSLUIS Da voetbalvereniging Excelsior M houdt vrijdagavond acht uur de Jaarlijkse ledenvergadering in het Ge meenschapshuis aan de Zuidvliet. Er ls verkiezing van bestuursleden en van ieden voor de technische commissie. HOEK VAN HOLLAND Samea met de harmonievereniging „Een dracht maakt Macht" van Maasdijk heeft de harmonievereniging „Rotter dam aan Zee" zaterdagavond voor de hulpsecretarie een concert ver zorgd. In feite was het bedoeld om de feestverlichting, die de gehele zomer heeft gebrand, uit te luiden, maar van die bedoelingen is weinig terecht gekomen. De/ zomer liet het volkomen afweten en de wind die om de ver plaatsbare muziektent floot, deed meer aan de herfst denken. Op' eén' handjevol moedige luiste raars na liet het publiek verstek gaan en:het weer maakte goed musi ceren vrijwel onmogelijk: Onder de bekwame leiding van dirigent G. A. van den Berg hebben de muzikanten ervan gemaakt wat er van te maken was en dat was bepaald niet veel. beurt aan gastdirigent Anne Posthu mus. kapitein-directeur van de Ko ninklijke Militaire Kapel bij 'welk gezelschap het ensemble de ochtend tevoren te gast was geweest om het orkest te leiden in de aantrekke lijke kleurrijke drie Vignettes van Theron Kirk. Het gedeelte voor de pauze werd hierna afgerond met een uitvoering van een selectie van de zo geliefde „Sound of Music", nu wederom onder de sober leidende McCathren en met medewerking van het helder en zui ver zingende koor. Het publiek heeft het gebodene, getuige de hartelijke bijvalsbetuigin gen ten zeerste op prijs gesteld. V. SCHIEDAM.. In de week van 19 tot 24 augustus-wordt een lijst- en buscollectie gehouden voor de plaatselijke EHBO. Doel van de in zameling is gelden bij elkaar te brengen voor de aankoop van ver bandmateriaal. De EHBO heeft dringend behoefte aan dit materiaal voor de hulpverlening bij straat ongevallen en sportevenementen. Ook voor de cursussen is nieuw les materiaal nodig. De nieuwe cursus voor het eenheidsdiploma begint in september: maandagavond 9 septem ber voor beginners, woensdagavond 11 september voor gediplomeerden. Aanvangstijd voor beide cursussen half acht. De cursussen worden ge geven in gebouw Westmolenstraat 26, hoek Westyest. Belangstellenden kunnen zich op geven bij mevrouw E. Ei Kockx-van Gerven, Mgr. Nolenslaan 402, bij de heer J. .de Regt, Jan van Zutphen- straat 83 en bij het secretariaat Vlaardingerdijk 335a, telefoon: 26.41.88. Werkgevers, die hun leden in de gelegenheid willen stellen aan een der 'cursussen deel te nemen, kunnen hiervan opgave doen aan een der bovenstaande adressen.- (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De in het afgelopen jaar wat aan ijver en Inspiratie Inge boete aktlvitelten van de jeugdgemeen- teraad, krijgen een „kiek". Het plan hiertoe is opgevat door de ARJOS. Het is de bedoeling de Schiedamse jeugd aktief te maken in de politiek. De jonge fraktievoorzitters van PvdA, AR, WD, PSP, KVP en D'66 zullen de jeugd, van de groepering, waartoe zij behoren, moeten aansporen en instru eren. In januari moet er een echte ver kiezingsslag worden geleverd, com pleet met stemhokjes en stembiljetten, waarbij - uit de naar voren geschoven kandidaten zal moeten worden geko zen. Deze stemming is beslissend, voor ■de uiteindelijke samenstelling van de jeugdgejneentexaad. Alle partijen moe ten hun eigen verkiezingscampagne be kostigen. Aan de gemeentelijke instanties zal worden verzocht, enkele scholen open te stellen voor het stemmen. De stem gerechtigde leeftijd is verlaagd tot zes- tien jaar en er is ook een maximum leeftijd ingesteld, namelijk dertig jaar. Eind september start de jeugdge- meenteraad, als van ouds in de raad- zaal. Dan zal dit plan op tafel komen. Tevens zal gesproken worden over de wenselijkheid meer slagvaardigheid in de te behandelen onderwerpen: Eén wat aktueler probleemstelling dient hierbij op de voorgrond te stana. Het ligt in de bedoeling deze aktie ieder jaar te herhalen en het „jeugd- gemeenteraadsjaar" in januari te laten aanvaringen. ra VAAK is het ontroerend te zien hoe mensen met dieren om kun nen gaan. Ze behandelen ze soms als waren het familieleden die met een speciaal soort zorg omringd moeten worden. Van een dergelijk tafereel was ik ook dezer dagen in de trein getuige. Een. bitsige vrouw van mid delbare leeftijd, in gezelschap van. een wat timide echtgenoot en een jolige bejaarde opa kwamen met hun witte poedel naast me zitten. De hond ging keurig naast de vrouw zitten kennelijk met de ge dachte: „dit is mijn bazin en daar moet ik het maar van hebben." De man keek mistroostig naar het mie zerige weer en het duurde tenminste een kwartier voor het gezelschap een woord wisselde. De bejaarde man. een goede zeventiger en ken nelijk de vader van de man van middelbare leeftijd, voelde deze stil te als een onheilspellend iets en hij begon wat ongemakkelijk heen en weer te schuifelen. Plotseling zei hij zonder daarbij de beide echtelieden aan te kijken als wilde hij neutraal zijn: „Da's nou ook wat hè. 'Zijn we de hele dag gezellig weg geweest en dan ineens vertiktie wagen het." Zijn zoon zei niets maar keek alleen met een vies gezicht naar zijn vuile handen. De vrouw haalde alleen haar neus op en keek hem "aan met een gezicht van „dan had je maar geen tweede handswagen moeten kopen." Eigenlijk had ik. verwacht dat het gchtpaar de gehele reis geen woord zou wisselen maar ik had. geen rekening gehouden met de hond. Want toen die bij een klein station, ging liggen trok de vrouw het beest nijdig overeind: „Tanja je moet zit ten, hoor je! Anders word je: vuil." „Acht laat 'm toch liggen" probeer de de man op schuchtere toon. „Hij is toch ook moe. Hè Tanja ben je niet moe?" en tegelijkstreelde de man het beest met tedere hand over de witte krullen. Zoals verwacht, was de vrouw on verbiddelijk en Tanja moest dus blijven zitten. Niét voor lang echter want .toen de vrouw de lijn even had laten vieren ging het beest, prompt weer liggen Maar de. vretig--, de voor de witte poedel wasmaar van korte duur. Weer was het de vrouw die met' een hevige ruk aan de riem het beest tot zitten dwong. „Ach laat. 'm toch liggen", probeerde de man weer. .'A Maar de vrouw hield de riem ech ter zonder commentaar strak. De man kende zijn bazige vrouw waarschijnlijk tegoed om zijn smeekbede' te herhalen. Dit keer kreeg hij onverwachte steun van zijn vader: „Toe laat 'm toch liggen. Je ziet zo aan 'hem dat hij moe is.. Is het 'niet Tarija", en ditmaal-aaide de opa onder een hoog snerpend lachje over het „beest terwijl hij de/vrouw met ondeugende ogen aankeek. „Opa", begon de vrouw nu op au toritaire toon, J,u 'moetzicher 'niet mee bemoeien...Tapja.is-van mij en dusblijft ,hij zitten." Omdat -.hét vervelend is om in herhalingen te vallen meld ik alleen nog dat de zelfde scène zich nog tienmaal her haalde voordat de trein,: in Rotter dam arriveerde. Het ijs tussen de-twee echtelieden was in die tussentijd nog steeds niet gebroken en wellicht was het nóg harder geworden. De opa probeerde nog één verzoeningspoging om het echtpaar weer wat dichter bij él- ka ar te brengen. „Wat dachten jullie ervan", "zo begon hij, „als we bij mij nog eén bórreltjé - gingen drinken. Tenslotte zitten wëxiu in de trein én dan geldt „Glaasje op laat je rij den". V':"-::' r)E VROUW keek haar man hu doordringend in de ogen en voor het eerst sinds de lange reis: begon ze tegen hem rechtstreeks te spre ken: „Jan: ik wil het niet hebben. Ik wil naar. huis Als we een borreltje gaan drinken danweet ik precies hoéhet gaat Dan zitten we er de volgende morgen nog. En bovendien wil Tanja nu ook wel's slapen. Nietwaar Jan?" Dit laatste zei ze met een beminnelijk lachje kenne lijk om op z'n gemoed te werken! Jan sloeg z'n ogen neer en keek toen met een droeve blik naar z'n vader: „U hoort het pa. Juliët wil het niet en bovendien is. Tanja moe. .U hebt het zelf gezien. Hij wil steeds gaan. liggen." Zijn vrouw knikte hem nu bemoedigend toe. „Ja Tanjawil gaan slapen", herhaalde de vrouw nog eens. Haar hand streek nu liefkozend door zijn zach te krullen. „Maar eerst krijg'tie nog wat te eten hè", zei Jan nu en ook hij legde zijn hand op het beest Even maar raakte hij daarbij de hand van de vrouw. Beiden keken elkaar nu teder en gelukkig aan met Tanja, nu weer liggend, in hun midden. Toen de echtelieden stevig gearmd de trein verlieten met een wild blaf fende -Tanja voorop zei de bejaarde opa onder een knipoog tegen mij: „Zo is het des te beter. Nu kan ik zelf nog'es een borreltje extra ne men". En met een schetterend lachje sjokte hij achter het verzoendè echtpaar aan (behalve dinsdag 3 sep:!20 30 uur')

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1