Scheidende voorzitter verwacht geen 'intergemeentelijke struktuur I .Mijn vertrek ■werkt stimulerend ..Het kan niet anders dan boven- gemeen ihjlotfcrflanittter PdrtijèTi lebbert grote achterstand opgelopen A. Bolwidt burgemeester Oostvoorne Vliegclub Rotterdam won vijf prijzen Clown Galet program Sarrasani j Ate J I Internationale Svijnrally in Colmar IV A V O-smaldeel in Rotterdam VERSTERKING KRIMPENSE POLITIE Modern circus met oude tradities F US_T968 eente Dijli 2A j DUALISTISCH GOEDE KRACHTEN NOODZAAK DIREKTE INSPRAAK VOLWAARDIG VERTROUWEN Operators liepen brandwonden Op (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De bezoe kers in de, overigens voor een gala-voorstelling aardig gevulde, circustent waren het er na af loop unaniem over eens, het top- nummer van circus Sarrasani is de Zwitserse clown Galetti. Wat deze befaamde clown doet op en rond het slappe koord is hartver warmend. Hoewel al zijn bewe gingen, iedere stap, ieder gebaar, is bestudeerd, krijgt zijn optre den toch iets ontwapenends. •vormde «ft een ac. vaïj Uk was tal ujt em uit. 3 twee, de va- iwniw! tot van hot Punten nster i> Voorn,. de heet anlsatie. PvdA. 'fir'het ïouder ff niet ds bij er de e drie iets is J.bljj. 'mme- nnTTERPAMMER Pagina 3 WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1968,' Toekomst van Marijnen ROTTERDAM Mr. V. G. M. Marijnen is er zeker van dat er een Rijnmond komt in de vorm, waarin het openbaar lichaam van nu dit graag zou willen zien. Hij meent dat in de komende iaren alleen een bovengemecntelijk bestuur met sterke bevoegd-- heden de ontwikkeling van een gebied als dit voldoende zal kun nen coördineren en leiden. De heer Marijnen is dan ook optimistisch ten aanzien van de toekomst voor Rijnmond, waarvan hij drieëneenhalf jaar voor zitter zal zijn geweest als hij in oktober vertrekt om burgemees ter van Den Haag te worden. Het streven naar integratie moet nog vee) verder doorgetrokken worden, meent hij. Deze uitspraken en andere deed de scheidende' Rijnmond- voorzitter in een gesprek dat onze redakteur K. Cornelisse met f hem mocht hebben. Het interview bewoog zich rond de volgen de vragen: j7 Uit de commentaren rond uw be noeming tot burgemeester van Den kan men concluderen, dat de moeilijkheden rond Rijnmond met uw.voortijdig heengaan vergroot zijn. Wat vindt u daarvan? Bat geloof ik niet Ik durf zelfs te leggen dat ten opzichte van Rijn mond een positief effekt optreedt door mijn vertrek. In de discussies «•ordt het vraagstuk van de struk tuur centraal gesteld. Mijn benoe ming in Den Haag werkt in belang rijke mate stimulerend. Men zou zich af kunnen vragen of ce struktuur staat of valt met mijn opvolger. Hij is in ieder geval van belang. Als er een intergemeentelijke struktuur zou komen diende de bur gemeester van Rotterdam of een der andere gemeenten te worden be noemd. De tegenstanders van een in tergemeentelijke conceptie vinden zonder meer dat er geen burge meester moet worden benoemd. Alles beoordelende en zo objektief mogelijk stellend, acht ik het uit gesloten dat Rijnmond de vorm krijgt van een intergemeentelijke sa menwerking. Waarom? In de eerste plaats verwacht ik niet dat de hoge overheid de klok zal terugdraaien. Verder zijn de reakties op de sug gesties, die Rotterdam ;heeft -gedaan, nogal negatief. De voornaamste sprekers in de Rotterdamse gemeenteraad hebben de gedachte aan intergemeentelijke samenwerking verworpen. De Rijn mondraad heeft zich er unaniem te gen gekant Het denken in de politie ke partijen gaat overigens ook niet in de richting van intergemeentelijke constructies. Wanneer men zegt dat Rijnmond het tot dusver niet al te best heeft gedaan dan wordt daarbij de rol, die de politieke partijen hebben gespeeld, maar weinig betrokken. Hebben de politieke partijen Rijn mond eigenlijk maar niet laten zwemmen? Als men zegt Rijnmond heeft het niet te best gedaan ligt de hoofdoor zaak in de wet zelf. Die wet heeft een dualistisch karakter. Enerzijds voorziet zij in een juiste struktuur, anderzijds worden, wat de bevoegd heden betreft, onvoldoende de conse quenties getrokken. Het is een absolute- noodzaak dat te 'politieke partijen een standpunt innemen met betrekking tot de toe komstige bestuursstrukturen. Ze schieten tekort als ze niet zelf een owning vormen. Het politiek overleg binnen tussen de partijen in Rijn mond is echter nu sterk geaktiveerd. Men beraadt zich intern ernstig. bat ligt overigens ook voor de hand met de verkiezingen van 1970 in zicht: Kandidaten voor raad en Rijnmondraad moeten straks worden gesteld. Maar men weet nog niet welke kant het op gaat. Er moet kleur worden bekend. Ja, het is heslist een achterstand dat de politie- van 50 jaar geleden Een relletje, maar niet om brood. Te Amersfoort kwamen opstootjes voor, waarbij het publick partij koos tegen Mn sergeant, die bijzonder acht gaf of te minderen hun sahnitpliclit vervul- ten. Militaire hulp moest aanrukken en cv werd gedreigd te schieten. Langen 'Lid was het verkeer gestremd doordal te Leusdervveg, die langs de kazerne voert, afgezet was. ke partijen over deze belangrijke zaak zo weinig een eigen standpunt hebben. Opvallend is trouwens dat geen en kele partij in Rijnmond een eenslui dende mening beeft kunnen formule ren. Heeft dit de politiek rond Rijn mond niet tot een klucht gemaakt? Men heeft zich drie jaar geleden te weinig voorbereid op deze zaak. De gebreken van ieder integratieproces zijn ook hier zichtbaar. Noem het een proces van „zelfverdediging" Men praat vanuit dé eigen groep. Maar er moeten mensen aan het woord ko men, die het geheel kunnen overzien. Inmiddels is echter de belangstel ling voor Rijnmond en alle daarmee samenhangende vraagstukken veel verder doorgetrokken. Daarom zeg gen velen met mij: Nu geen stagnatie meer .m tot een nieuwe struktuur te geruaen, geen nieuwe commissies, maar voortgaan. De principiële zaken liggen immers duidelijk," Dat frakties in Rijnmondraad "en gemeenteraad van één partij wel eens diversiteit van meningen laten .zien is juist Het zou tot een klucht kunnen worden. Maar ik verwacht het niet. Hoe komt het dat praktisch géén partij goede mensen naar voren heeft geschoven. Zijnze er niet of telt Rijnmond nauwelijks mee im 'de op bouw van een politieke carrière? In de Rijnmondraad zitten wel de gelijk góede krachten. Maar. het is een nieuw lichaam, dat nioet werken volgens een nieuwe wet en met een onvoldoende apparaat. Vergeet ook niet dat de Rijnmondraad heel wat. anders is dan een gemeenteraad, die met zeer concrete onderwerpen is be last Een gemeenteraad kan de vraagstukken veel dirékter Bespre-., dat de belangen der bevolking doel matig worden gediend. De „self-de fence" speelt ook hier een rol. De vraag is:' Kan het 'beter dan het nu gaat Daarover moet men objektief kunnen oordelen, los van eigen persoon. B. en, tV. van Vlaardingen vinden het een veeg teken dat het experi ment van een bovengemecntelijk or gaan nergens in Nederlandnavolging heeft gevonden, terwijl samenwér- kingen van gemeenten in een bepaal de streek hét wel doen. Gelooft u nog in dat bovengemeentelijkc? Het staat voor mij als een paal boven water dat er een struktuur komt, - zoals wij die voorstaan. Het kan eenvoudig niet anders. Kijk eens naar de concentraties in het be drijfsleven. Dat is harde, bittere noodzaak, de concurrentiever- houdingen dringen er toe. Ten aan- MR. V. G. M. MARIJNEN .volledig vertrouwen in zaak, waarin ik heb gewerkt ken, omdat ze als het ware voor de hand liggen. De Rijnmondraad verga dert ook minder frequent, moet nog veel tasten en zoeken. Bijzonder goed is de aktiviteit der commissies, die wordt nog steeds beter, j De bestuurders in het Waterwegge bied zijn eigenlijk nooit lief voor Rijnmond geweest Rotterdam, Vlaar- dingen, maar ook kleine gemeenten zien de plannen van Rijnmond om in de wet meer bevoegdheden te krijgen als een aanval op htm eigen macht Is het waar wat Rotterdams PvdA- fraktie-voorzittcr (drs. A. J. Lems) onlangs in een interview zei: „Vele bestuurders zijn bang voor hun baantjes"? Zowel gekozen als door de Kroon benoemde bestuurders moeten voor ogen houden dat ze daar zitten om du belangen der bevolking te behartigen. Men moet niet te veel de instelling krijgen van een zelfstandige „met ei gen winkel". In 'zekere zin is het „toevallig" dat die bestuurders daar zitten. Bepalend voor een bestuurder is zien .vanwat nodig is dient zich een geconcentreerdevraag aan. Daarte genover dient een geconcentreerd aan- Ibod te.:worden gesteld.En datkan alleen.met grotere eenheden. .Met gemeenten op basis van dé huidige Gemeentewet kunnen we. een dergelijke situatie niet bereiken.' En het strevennaar integratie gaat- ook nog veel verder, door. De samenwer king in dé Delta bijvoorbeeld: zuid-west Nederland is één gebied, op alle terreinen onlosmakelijk verbon den. Bekijk het eens Europees: Rijn mond had er eerder moeten zijn, de Deltasamenwerking ook en vervol gens een bestuurlijke samenwerking van ZW-Nederland en. NW-België. De apparatuur, de know-how van een gemeente dient beschikbaar te kunnen zijn voor een groter geheel. Maar de onderbouw moet democra tisch verantwoord zijn. Men moet niet zeggen, dat de één iets van de ander wil inpikken of zoiets. Want niet alleen de bestuurders zijn er vanwege de mensen, maar ook de apparatuur. Het is bijna niet in te denken dat het intergemeentelijk kan. Dat gaat ondoelmatig, het ibevordert door zijn indirektheid de werking van de de- mokratie niet. Het is allemaal ondui delijker, ondoorzichtiger. Een boven- gemeentelijke conceptie, zoals Rijn mond die voorstaat, kent de direkte inspraak der bevolking door haar ge kozenen. Ik ben een voorstander van het gebruikmaken der Wet Ge meenschappelijke Regelingen. Merk waardig is echter dat bepaalde ge meenten die in bestuurlijk verband doen (zoals Eindhoven en Den Bosch) de fase naderen dat zij deze struk tuur willen loslaten en ombouwen in een concrete bestuursvorm. Op den duur voldoet zo'n regeling niet aan de eisen van demokratie en doelma tig beleid. In Den Haag zult u overigens ook met een gewestelijke samenwerking te maken krijgen. Hoe kijkt u daar op dit moment tegen aan? In Den'Haag bestaat een lichte ge meenschappelijke regeling. We zuilen moeten zien wat nu kan, maar ook TLIET gesprek met mr. Marijnen werd gevoerd in zijn witte-' villa aan de Ary Prinslaan x 4 in Schiedam. Hij bleek er al met voorbereidingen bezig te zijn voor een vakantie van drie we ken in Rusland. Filmen is een hobby, die de scheidende Rijn- mondvoorzitter graag beoefent. Hij hoopt er van 23 augustus tot 10 september veel tijd voor te hebben welke bestuursvorm voor de toe komst nodig is. Ik ben overigens wel voor veelvormigheid. Het lijkt me' gewenst elk gebied in het kader van een nieuwe wet een eigen gerichte, bestuursstruktuur te geven, naar ge lang daar de situatie is. Een enkele vraag over uw opvol ging. In de eerste plaats gaan er stemmen op om te wachten met de definitieve .aanwijzing van een nieu we voorzitter totdat precies is vast gelegd wat dé nieuwe Rijnmond moet worden. Bent u voor een tijde lijke voorzitter? - --.V Dat is een - verkeerde benadering. Ei* moet zoridefmeer een. volwaardi ge. Rijnmondvoorzitter komen, die de. zo gewenste leiding kan geven aan de ontwikkelingen die aan de gang. zijn.' Geen' tussenpaus. Ik ben :hetmet dié gedachten dus niet ëens. Geen. tijdelijk voorzitter dus. Wel ke man komt voor uw opvolging in aanmerking? Het moet een goed bestuurder zijn en'dat houdt alles in. Zal er nog een groot man zijn met een nog niet afgeronde carrière, die nu het risico van een mislukking op zich durft laden? Een zo duidelijke ontwikkeling als in Rijnmond is een uitdagende en boeiende opgave voor een man, die zich wil geven. Wie denkt u zelf dat uw opvolger zou kunnen worden? Ik heb er wel mijn gedachten over, maar die spreek ik niet uit. Waarom heeft u Den Haag gekozen boven het afmaken van het onnoe melijk zware karwei het Rijnmond gebied een centraal gecoördineerd bestuur te geven? Na veel aarzeling is de weeg schaal doorgeslagen ten gunste van Den Haag. Uiteindelijk heb ik straks drieëneenhalf jaar ge werkt aan een zaak, waarin ik het volle vertrouwen heb. Maar in de komende tijd wil ik graag weer concrete zaken behandelen en mijn ervaring dienstbaar ma ken aan de Haagse agglomeratie. BONN Het Westduitse minis terie van defensie heeft gisterenc bekendgemaakt, dat Nederland West-Duitsland twintig Starfighters te koop heeft aangeboden Deze toe stellen heeft Nederland niet meer nodig. Een beslissing over het Nederland se aanbod is nog niet genomen. De defensie-commissie van de West- dui'tse Bondsdag zal zich na het zo merreces met het aanbod bezig hou den. 0 BERKEL De seizoenabonnementen voor de muziekseries vgn de dienst Rotter damse kunstgebouwen, die te verkrijgen waren vla de afdeling culturele zaken van de gemeente zijn uitverkocht. Voor de toneel- en kleinkunstseiies zijn nog in alle rangen abonnementen te verkrijgen. OOSTVOORNE De gemeentese cretaris van Oostvoorne, de heer A. Bolwidt, is per 1 september benoemd tot burgemeester van deze gemeente. De heer Bolwidt is 53 jaar en lid van de Partij van de Arbeid. Hij is Nederlands Hervormd. Bijna 22 jaar is hij secretaris van Oostvoorne, De nieuwe burgemeester heeft na zijn middelbare school in Haarlem enige jaren gewerkt od secretarieën in Friesland en de Haarlemmermeer. De benoeming tot gemeentesecretaris van Oostvoorne volgde in 1946. Hij is op velerlei gebied actief: on der meer als secretaris van het reere- atiecentrum Kruininger Gors. bestuurslid van de Eilandenge- meenschap Voome Putten en Rozen burg en bekleedt bestuursfuncties bij de Vereniging voor TBC-bestrijding. ROTTERDAM Van 28 augustus tot 2 september zal de „Standing Na val Force Atlantic" (Navo-smaldeei Atlantische Oceaan) een bezoek aan Rotterdam brengen. Het smaldeel bestaat uit het Engelse fregat HMS Argonaut, de Amerikaanse jager USS Glennon, de Westduitse jager Bauem en de Nederlandse jager hr. ms. Zee land. Het NAVO-smaldeel staat onder auspiciën van de NAVO-bevelhebber Atlantische Oceaan (SACLANT), ter wijl bij toerbeurt een hoofdofficier behorende tot de deelnemende NA- VO-marines als commandant van het smaldeel optreedt. Dit jaar is net captain G. C. Mitschell. Het NAVO-smaldeel dient ais een kleine parate maritieme macht in vredestijd, die tegen iedere versto ring van het vrije gebruik van de zee in het geweer komt. Het smaldeel wordt gezien als een demonstratie van de NAVO-saamhorigheid. Voor het bezoek aan Rotterdam zal het NAVO-smaldeel voor drie dagen Den Helder binnenlopen. ROTTERDAM Tijdens onder houdswerkzaamheden in de pomp kamer van de Shell Chemie N.V. aan de Vondelïngenweg is maandag een steekvlam ontstaan waarbij twee man nen ernstige brandwonden opliepen. Het waren de. 25-jarige operator B. J. van Zwet uit Spijkenisse en zijn 33- jarige collega H. Benning uit de Kar- wijstraat. Zij zijn naar het Havenzie kenhuis gebracht. ROTTERDAM De Vliegclub Rotter dam heeft een uniek wedtrijdresul- taat geboekt. Tijdens de in het week einde gehouden internationale w(jn- rally die werd georganiseerd door de vliegclub van Colmar In de Franse Vogezen, hebben de equipes van de Vliegclub Rotterdam van de zes te win nen prijzen er vijf weggesleept. Maandag kwamen de vliegers op de ba- i sis terug, beiaden met medailles en I bekers. De w{jnraily is een jaarlijks terugkerend evenement. Er deden I vliegers mee uit onder meer Frank rijk. Oostenrijk, Engeland, België en Zwitscriand. De Rotterdammers behaalden de eerste, tweede, derde, vierde en zesde prijs. De vijde ging naar een Engelse equi- KRIMPEN Het bestuur van het Verenigingsgebouw heeft in overleg met het gemeentebestuur besloten zaterdagavond het gebouw niet open te stellen voor een beatavond. Zoals gemeld begonnen vorige zaterdag de moeilijkheden tussen de Ambonese en cfe Krimpense jongelui, die on taardden in een ware veldslag, na afloop van het „feest" in het Vereni gingsgebouw. Geheel vrijwillig heeft het bestuur deze maatregel genomen. Déze beat- avonden trekken doorgaans véél jon geren aan, zelfs uit Moordrecht, Ca- pelle aan den IJssel en Rotterdam. Nu ze weten dat er in het Vereni gingsgebouw niets .te', doen valt, zul len er stellig minder komen opdagen, wat de rust in de hand werk, aldus loco-burgemeester Jac. Goudriaan. Voor zaterdagavond heeft de Krïm- pense oolitie wel om versterking ge vraagd. Ze kan dan net zoveel hulp krijgen-als nodig is. Er wordt boven dien intensief gepatrouilleerd. De heer Goudriaan is uiterst tevreden over het rustige optreden van de po litie/ afgelopen zaterdag. Zeer beh eerst en tactvol benaderde ze de opstandige jongeren. HEERLEN In Heerlen is giste ren de 27-jarige M. Bosch uit Heerlen met zijn sportwagen verongelukt Hij raakte in een slip en botste tegen de voorgevel van een huis. Een mede-in zittende, de 21-jarige Amerikaanse Afcent-miiitair W. C. uit Brunssum, werd zwaar gewond. Sarrasani heeft de gelukkige mid denweg weten te vinden tussen een modem circus en de oude traditie. Geen show die onkunde moet verber gen, maar die de prestaties juist on derstreept Geen langgerekte num mers, maar vlot en zeer snel werken. Alles is goed getimed en uitstekend verzorgd. Zelfs het pistepersoneel loopt er bij als zijn zij zelf artiesten. En verder geen reclame voor auto's of dranken zoals dat de laatste jaren in veel cir cussen is ingevoerd om de kosten te drukken. Die snelheid vertonen ook de oli fanten die als slotnummer door Ru- dolf Beiü worden gepresenteerd. Hij heeft zijn dieren zo goed getraind dat ze in staat zijn zeer snelle bewegin gen uit te voeren, zelfs een wals te dansen. De twee Nederlanders in het pro gramma slaan geen slecht figuur. Ze ker Willie Mullens niet, die zijn zes Kaukasische steppenpaarden talrijke bewegingen zoals het achten-lopen om elkaar heen laat maken zonder dat hij zelf in de piste is. Willy Lenz, de andere Nederlander, laat zijn chimpansees optreden. Hiervoor is hij in Moskou onderscheiden. Fred. Cordon en Co. met lasso's en zwepen hebben een grote mate van perfectie bereikt evenals Les Ricards komische acrobaten uit Frankrijk. Overigens zijn vooral de „dle- ren-nummers" uitstekend verzorgd. Zoals de zusjes Schickler met hun Ltppizaner paarden en de Zwitser Ei gen Wcidmann met een geweldige tijgerdressuur waarbij de tijgers on dermeer naast elkaar een cirkel lo pen door de piste, zoals bij'paarden- dressuur gebruikelijk is. pe. Voor de pas vijf jaar bestaande Vlieg club Rotterdam ene fraai resultaat. Vrijdag waren ze vertrokken om via Bremen, Helsinki naar Brest te vlie gen en vervolgens naar Colmar waar een circluit over vier steden moest worden gevlogen. De prijzen werden als volgt verdeeld: J. Coelewei en I,. Smits eerste. K. Zee. F. Cohen en W. de Vrij tweede, J. Poldermans en J. den Ouden derde F. Lam met K. Trouw de vierde. De vijfde prijs ging naar de heer J. van Ham uit Assendelft en zijn tochtge noot A. van Alphen uit Hazerswoude. De laatste twee zullen later naar huis komen omdat de heer Van Ham na de prijsuitreiking in Colmar een ver keersongeluk kreeg. De vliegtuigclub wil proberen de heer Van ijam door de lucht naar Rotterdam té krijgen. Omdat hij enkele ribben heeft gebro ken zal een vliegtuig moeten worden aangepast. De toestellen, Cherokee's, Cessna en Emeraude, vlogen rond de 3500 km. m m GEEF altijd graag het woord aan gasten, die iets te zeggen hebben al is het niet altijd zinnig. Daarvoor putte ik wel eens eerder' uit „Maasmondig", het sedert begin van dit jaar vernieuwde tijdschrift van de Raad voor het Maatschappe-' lijk Welzijn. (Die instantie zit overi gens sedert 1 augustus op Hilledijk 71, tel. 176744 en niet meer op de Westbiaak).- .Ook; nu vónd ik in dit. als speeds keurig verzorgde tijdschrift, een bij- drage, die ik u niet wil .'onthouden. In de rubriek „Dukdalfjes" zegt de lieer A. D. Steensma, in het jeugd- en jongerenwerk van de Maasstad een bekende figuur, er op pittige wijze het zijne van. Hij krijgt van daag verder het woord: „Er loopt een jongetje, hoogst waarschijnlijk beneden de maat, met een collectebus, waarop staat aangegeven, dat de opbrengst tén goede komt aan het Rotterdamse" jeugdzorgwerk. Een" mijnheer, niet op de hoogte, wat er achter het be grip jeugdzorg schuilt, vraagt te recht, voordat hij 'een muntstukje in' de bus deponeert, of het jongentje nadér wil uitleggen voor' wie de 'op brengst1 'nu' bestem'd isi' Het- ant-r woord: „Voor de, socialisten van Pa ter Kwanten": -Tijdens een vergadering met ver tegenwoordigers van het zgn. ópen jeugdwerk (jongerensociëteiten,jon-' gsreninsiuifwerk etc.) valt regelma tig de stelling: we doen "sociaal werk. De J.L.O..-opleeidirrg van de So ciale Akademie in Rotterdam leidt in hoofdzaak meisjes op tot werke loos jeugdleidster. Uit een sollicitatiebrief: Ik .wil graag jeugdleidster worden. Ik bén zelioren op 10 maart 1968. Ant woord: Niet alleen dat er geen plaats is. als door u bedoeld, maar uw leeftijd speelt u ook parten. Jeugdwerkvakjangon: Ergens moet je dus de mens situatief benaderen,, opdat je heni boven de hypothe tische nullijn uitheft Dat kan alleen maar in een kwantitatief en kwali tatief goed functionerend, gecoördi neerd. planmatig en geïnstitutiona liseerd beleid, waarin iedereen zijn know how optimaal en adequaat kan laten functioneren. JONGEN vraagt aan een juf frouw in het clubhuis: „Wat bent u?." Ze antwoordt correct: „Maatschappelijk werkster''. Jon gen: „O, da's mijn moeder ook". Oecumene in het jeugdwerk het Groothandelsgebouw van het jeugdwerk. Na de Rotterdamse Jeugdge meenschap is goede raad duur. De Rotterdamse burgemeester komt ook uit het jeugdwerk: hij heeft al twee keer gedreigd te ver trekken. Jeugdleider: „Koop jij een huis?" Andere jeugdleider: Eh. nee. Je kunt nooit weten, of ik nog eens in Schin op Geul wordt beroepen". Heeft de Raad voor Jeugd en Jon geren per ongeluk het woord „van" vergeten? De Rotterdamse Stichting Ongeor-, organiseerde Jeugd is een Stichting voor georganiseerde ongeorganiseer den. Randzone (wij'k met sociaal gering aanzien, die laag genoteerd staat in de rangorde der sub-culturen). Clubhuisleider: Voor ons soort mensen is uitbreiding van de rand zone een effectieve werke- loosheidsbestrijding." Uit een officiële vergadering (merkwaardigerwijs niet genotu leerd): „Als je in Rotterdam op straat een wind wil laten, heb je vergunning in vijfvoud nodig." Ant woord: U weet dat misschien nog niet, maar tegenwoordig kunt u volstaan met eeri vergunning in tweevoud". In Rotterdam is nagenoeg alles mogelijk: ook een gammele tent tus sen Schouwburg en Doelen, waar het nationale jeugd- en vormingslei- derdom wegens gebrek aan ruim te creatief tracht bezig te wezen onder de noemer speelweek. Uitbreiding afkortingenboekje: RVJJ, EDJM, JJB, NS, RVMW, RSEMW, ENZ. Meisje tegen jongen: „Zullen we samen wèl wezen?".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1