Wethouder gelastte tarief proef af Kwestie wordt opnieuw bezien lawaai meer begraafplaatsen «him I TTT 11 Unieke centrale bij de Waalhaven BIJ BOOGAARD 200.- CLD. KORTING van 798.- voor voor sport en spel HET WAPEN VAN DUSSEN n f 1 DE RADIO-TELEVISIE SPECIALIST OP DE GROOTBEELD SUPER T.V. NIEUWE SERIE De betere merkartikelen A Aanvaring Spray schuld kapitein DEKLERK&ZN h jfrp/ttfEBDAMMÉR Pagina 3 2A VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1768 nlJ beduidend O Kritisch bekeken ROTTERDAM De laatste dagen is er op de begraafplaat sen geen last en oneerbiedigheid meer voorgekomen door het ge ronk van motorgrasmaaiers tij dens plechtigheden. Wethouder J. Worst heeft ae proef met zg. gemeten tarieven voor plantsoe- nendienstpersoneel afgelast. De ze zaak wordt opnieuw in studie genomen. Gemengd Inspecteur scheepvaart: Uw sporfzaak voor binnen- en buitensportarf. Als u slaat op subliem zitcom fort, zit u goed bij De Klerk. Zó veelzijdig,zó uit gebreid is onze nieuwe collectie fauteuils dat ook üw zit kamer-raad er bij is... üw fauteuil wat hoogte, comfort, souplesse, bekleding, stijl èn prijs betreft! Kom onze fauteuils eéns be-zitten. Neem er de tijd voor - want u kiest een huisvriend voor jaren. De Klerk :'n Ontzettend veelzijdige collectie fauteuils! Hiernaast 18 voorbeelden uit vele. rr 795.- 120.- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De tweede nieuwe districtcentrale van de telefoondienst, die in 1970 in ge bruik komt, zal voor het district Rotterdam tot het jaar 2000 aan de behoefte kunnen voorzien, De komende twee jaar gebruikt de PTT voor de installatie van de zeer ingewikkelde apparatuur. De nieuwe centrale aan de An thony Fokkerweg bij de Waal haven krijgt namelijk de eerste semi-elektronische verkeerscen- trale van Europa. Duits precisiewerk Gemakkelijke bediening Zonder enige verplichting bij U thuis op proef Met Nederl. Garantie bewijs EEN TELEVISIE VAN BOOGAARD EEN VEILIG BEZIT VOOR VELE JAREN ïiiiiiiiijniiimjininiiiiiEitiumiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiüiiiitiiiiiiiiifniitiiiiaiHiniiiiiiiiinitnmjHiaHHHniMtnuinHiiiuiiiHtmHntniuinnunniiiniiiHtiinitttniiitHntitiiiiitninintimmiuHmniiiitiiintHHHt1!!1! VOORDELEIS «m WAALSTRAAT 12 TEL. 342257 Bij het stadhuis. VLAARD1NGEN. nu... beduidend goedkoper* ioo°' Ity son Vrijdagavond tot 9 uur open M ■■'■■ijk git IH Qm ©«der een stonk afkledend rokje of tonge pantalon een cor rect fig"ur te hebben... om «êmchijnlijk pondjes lichter te gorden-" zij" deze Lycra Pan- mmet papjesideaal. Stretch panty mot pijpjes» wn een prima kwaliteit Lycra, joepei in het dragen, speciaal om de overgang kous/panty glad en rimpelloos te maken, met 4 jarretelles aan de binnenzijdevan de pijpjes, n« voor nog géén i«v«n gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze Lycra pan ties met pijpjes, een prima kwaliteit stretch panty met i hrretellet aan de binnenzijde van de pijpjes in de confectie maten «t/m48 voor 0 Vrijdagavond tot 9 uur opan Ook mstnétgmorgen jwpend GUn tel. of schrift, best. TJET is toch wrl merkwaardig dat «Ir Lt proef tuet gemeten tarieven op <le begraafplaatsen pas werd afgelast toen de begrafenisondernemingen gingen protes teren. Als zij dit nu piet hadden gedaan? Was het werk dan alsmaar botweg door- ftgsan tijdens de plechtigheden? Die vraag rijst in zo'n geval natuur lijk. Voo.- het antwoord kun nen wij uiet zorgen. Elet is d.au ook maar gnej dat de betrokkenen per brief liet stadhuis en de kranten heb ben gealarmeerd. Dat wil vaak helpen Een andere zaak is natuurlijk liet feit dat deze proef onder de gegeven omstan digheden werd genomen. De wethouder zegt dat de ambtenaren het geheel niet hebben doorzien. Maar uit onze inlichtin gen blijkt dat de wethouder juist uit amb telijke kringen afgeraden ia dit experi ment op de begraafplaatsen te wagen. Het ziet er naar uit dat die raad in de wind is geslagen. En dat daardoor zeker tie verantwoordelijkheid bij de wethouder kwam te liggen. De direkt betrokken tunktionarissen liebben kennelijk heel goed begrepen tot welke onaangename gevolgen de tariefproef juist op dit ter rein zou leiden. We menen deze gang van zaken zeer te moeten betreuren. (Van een onzer verslaggevers) De wethouder zei dit donderdag in de gemeenteraad naar aanleiding van vragen, die de heer J. H. Daim (pac. soc.) stelde. „De proef is niet geheel gelukt", verklaarde de heer Worst. „We proberen nu een regeling te tref fen dat deze mensen toch kunnen profiteren van de gemeten tarieven. Maar de goede sfeer op dc begraaf plaatsen moet worden bewaard." „Waarom is de proef pas stopgezet na de krantenpublikaties over de sto ringen?", vroeg de PvdA-fraktielei- der drs. A. J. Lems. Was er geen andere communicatie? De wethouder van openbare wer ken gaf ten antwoord dat dè betrok ken leidinggevende ambtenaren niet helemaal hebben doorzien hoe in dit geval het spel moet worden gespeeld. Een wethouder is ook niet letterlijk van alles op de hoogte. Pas toen de brief van de begrafenisonder nemingen kwam werd de heer Worst dit euvel bekend, zodat hij maatrege-f len kon nemen. Maandag meldden wij dat van de zijde der uitvaartbedrijven met kracht bij B. en W. was gepro testeerd tegen de gevolgen van dit soort tariefwerk. Gemeten tarieven betekent dat wordt betaald naar pro- dnktie, in dit geval naar bearbeide oppen-lakte. Het ligt dus voor de hand dat dit de betrokkenen aanzet continu te werken. Daardoor werd het werk niet onderbroken tijdens plechtigheden, hetgeen vroeger wel* het geval was. Op 5 augustus startte de proef voor het onderhoudspersoneel van de be graafplaatsen. Het experiment werd begonnen cp verzoek van de vakbe weging. Andere takken van dienst kennen reeds langer dit soort tarief- werk. De proef zou tot 1 september duren. De wethouder en zijn ambte naren zuilen nu nader gaan overleg gen met de vakbeweging. Men wil tot een systeem komen, dat anderen geen overlast geeft. Ook deelde de wethouder mee dat zijn komende beleidsnota voorname lijk gericht zal zijn op de edukatieve en instruktieve aspecten van het te voeren kunstbeleid. Hij onthuldg. ver der dat als gevolg van overneming in het raam der Mammoetwet door het rijk Rotterdam geen subsidie van 2,2 miljoen meer aan het conservatorium moet verstrekken. Uiteindelijk bleken de heer Van Dis en drie leden van de Boerenpar tij tegen dit voorstel. jgEN kijkje in het gebouw van de semi-elektronisehe cen trale aan de Waalhaven. Techni ci van de PTT uierken hard aan de eerste 2400 verbindingen die tegen 1970 in werking moeten treden. ROTTERDAM Kapitein F. de J. van de Spray is door de Inspecteur van'de Scheepvaart schuldig bevon den aan de aanvaring op XI oktober 19G7 voor Hoek van Holland tussen de Spray en de motorhopperuiger W. D. Seaway. De schipper van de zuiger, J. M. de K. pleitte hij vrij omdat die op het laatste moment nog de nodige maat regelen had getroffen om de aanva ring te voorkomen. Op het moment van de aanvaring stond de kapitein van de Spray al leen op de brug. Volgens de inspec teur had hij daarom de schuld. Hij zou niet voldoende uitkijk hebben gehouden en bovendien de verstelk- nop op het kompas niet goed hebben behandeld'. De inspecteur adviseerde de raad om'kapitein F. de J. voor twee maan den de bevoegdheid te ontzeggen om als gezagvoerder op schepen te varen. Een vrij lange discussie ontstond naar aanleiding van het voorstel on der leiding van mevrouw Ineke Slui ter een edukatieve dansgroep op te richten met een bezetting van acht tot twaalf leden. De gemeente zou het begrote nadelige saldo van 155.000 por jaar voor zijn rekening moeten nemen. Een deel van de raad uitte gemengde gevoelens. Namens de Boerenpartij sprak de heer A. Swaep een „tegen" uit. De heer C. N. van Dis van de SGP ont wikkelde principiële bezwaren tegen de dans in het algemeen op bijbelse gronden. Drs. L. v. Leeuwen van de WD stelde in een uitvoerig betoog o.a. de vraag of dit een begin is van een groot dansensemble. Namens de PvdA betuigde mevrouw M. Blok-Wouts instemming met dit ex periment. Wethouder drs. J.. Reehorst (kunst zaken) ontkende 'dat er een streven naar een eigen grote dansgroep voor Rotterdam is. Maar wel. ontbreekt er op dansgebied in Rotterdam nog wat. Hij zag in het kader van gewenste edukatieve voorlichting veel in dit experiment, dat hij aanraadde te wa gen. Voor de gehele voetbaluitrusting ADIDAS, PUMA, SIMIAN MÖBUS. Een keuze uit 20 modellen. C. en M. van Weerkom - Vïaardingen Hoogstraat 82 (bij Afrol) Telefoon 349353 Kethelweg la (naast Opel garage) Telefoon. 342417 COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG. BEfJERlANDSELAAN ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VUSSINGEN/HOORK/DE U£R OP VRIJDAGAVOND GEOPEND De la-Z-Boy,- mechanisch verstelbaar, 'n stoel om heerlijk in onderuit te zak ken - of uren lang ontspan nen TV in te kijken (Ame rikaans ontwerp!) 595.- Klassiek haardstoettje, ei ken met echt leer. 280.- Comfortabele fauteuil, bij zonder mooi afgewerkt in- velours, enkele uitlopende kleuren 498.- Fijn-zittende haardfauteuil, in mohair velours 239.- 'n Forse zachte fauteuil die u geheel laat ontspannen Sterke eiken leather-back fauteuil met traditionele biezen zitting. (Ook te leve ren rood en wit gelakt) Draaibaar damesstoelije, van knappevormgeving (en met sympathiek prijskaar tje) 98.- Weergaloze hererfauteuii.' met kreuklederen bekle ding. draaibaar 495.- Een moderne fauteuil met schuimrubber-rug en -zit ting, met prachtige stof be kleed 330.- De "ouderwetse" clubfau teuil; summum van luxe en zitcomfort; origineel rund- teder 815.- Licht fauteuiltje, sterk, ge makkelijk verplaatsbaar - opvattend geprijsd! 59.- Luchtige fauteui! met-heel praktisch I. - afneembare bekleding 298.- Fijne.zéércomfortabele fau teuil op draaivoet 209. Gezellig, eenvoudig maar "lekker zittend" bijzetstoeltje 86.- 'n Succes-ontwerp: de (uit- neembare) Safari - even goed thuis in zit- als in tienerkamer 85.- Zeer elegante fauteuil, uit gevoerd in duurzaam eiken 124.- Vraagt weinig ruimte, is tóch volop zitcomfort 79.- "Cosy" heet deze dames- fauteuil. Zacht verend. 365.- Reeds in 1955 had de PTT voorbe reidingen getroffen voor de bouw van een. tweede centrale in bet district Rotterdam. Alle plaatsen bin- Qllllinilll!!lllllll!ll!lj!ll|||||lillllI||||||||||||illfllimnillllllllllUIII!!!l!llllil!:i!illllllllllllll!liillllliniiillllimiltll!lllllll!lllll!!l!lllllllllll!l!llliiniUllllillllllllUI!llimillllllllill!llll!l!illilllllliliinillliil!llllilll!![l!!lll!IHIIIIIIill!lllllillllll!| 598.- 51 nen de cirkel van Maassluis tot Gor- kum en van Waddinxveen naar Goe- ree Overflakkee, vallen. in dit district. Eind 1961 werd met de bouw begonnen van het complex dat tot nog toe zo'n twintig miljoen gulden heeft gekost. De straalzendertoren, van 106 meter jkwam het eerst gereed, in het najaar van 1962. Deze toren zal het in de toekomst mogelijk maken rechtstreeks televisieuitzendingen vanuit het Rotterdamse gebied te maken. Bovendien neemt hij een be langrijke schakel in het groeiende net van straalzenders in. Behalve de toren zijn er nog een apparatenge- bouw en een energiegebouw. Deze kwamen respectievelijk, in 1967 en 1966 gereed. Behalve dat de nieuwe centrale als eerste van de Zweedse maatschappij Ericson een semi-elektronische bedie ning 'krijgt, heeft "het nog een unieke ruimte. De begane grond en het mid dengedeelte van het gebouw zijn na melijk een atomair-beveiligd. Onder bijzóndere omstandigheden kan het telefoonverkeer voor de meest vitale verbindingen dank zij deze voorzie ning toch doorgaan. De semi-elektronische verkeersoen- trale heeft veel voordelen. Allereerst zullen de telefoontarieven niet zo snel stijgen als bij oudere centrales het geval zou zijn geweest. Boven dien wordt het aantal fouten tot een I minimum beperkt. Dit is te danken aan een aantal processors, een soort computers, die elektronisch worden bestuurd. Behalve dat zij het zogenaamde spreekwegennet dat de verbinding tussen de inkomende en uitgaande lijnen tot stand brengt elektro nisch besturen controleren de» appa raten ook zichzelf. Het spreekwegen net werkt nog volgens de klassieke elektro-mechanische wijze. Vandaar dat men spreekt over semi-elektro- nisch. De PTT heeft berekent dat de ca paciteit van het Rotterdamse district met deze nieuwe centrale tot 2000 toereikend zal zijn. In 1970 wordt een begin gemaaktmet 2400 inkomende en r.og eens een zelfde aantal uit gaande lijnen. Alleen deze verbindingen al zuilen de PTT tlejr-iniljoen gulden gaan kosten. Berekend is dat het aantal verbindingen In de tweed* centrale tegen het einde van deze eeuw op 36.000 zal zijn gekomen. De kosten van het gebouw 20 miljoen zijn dus maar een fractie van die van apparatuur en verbindingen. De oude centrale aan de Coolsingel met een capaciteit tot nog toe van 8000 ingaande en nog eens zo veel uitgaande lijnen blijft in werking. Tegen 1970 zal hier het maximum aantal verbindingen zijn bereikt yan 12.000. Het totaal aantal is dan geko men op 48.000. Met andere woorden bijna vijftig duizend mensen kunnen in het district Rotterdam dan tegelijk een gesprek voeren, zonder dat de" centra le wordt overbelast Dit geldt-zowel voor interlokale als internationale lijnen. In andere delen van ons land is tl PTT ook druk bezig met de ouw van nieuwe districtscentrales. Het' gaat hier om Amsterdam. Utrecht, Den Haag en Haarlem. Deze centra les' worden echter niet semi-elektro- nisch omdat dit nog te veel zou gaan kosten. Een 100% Nylon Pencil para pluie, niet zomaar een gewone, neen een luxe parapluie, die de voordelen van een lange, ele gante pencil combineert, met het gemak van een opvouwbare parapluie nu In onze aanbieding. Een zeer sterke parapluie. te vens met blank stalen binnen werk, één fcrok-'soliditeit, met afschroefbare knop en dus even tueel In een weekendtas mede te nemen. Zo'n. elegante Nylon para pluie, in prachtige kleuren, mee foudraal, koopt u nu voor.nog Zién vijf gulden. Vrijdagavond om.éiwr begint de verkoop, van deze elegante en handige pencil - paurapluies, met Nylon overtrek en af. zehroefbam knop in diverse kleuren w.o. groen. rood. marine enz. voor in diverse GA attmóigimrgtn stotend GUn «J. oftchrife. bat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1